Boligsosial handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan 2014-2020"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan Vedtatt 19.juni 2014

2 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan slik den er lagt frem til politisk behandling med følgende endring: - Side 39, tiltak "Ombygging av Kløverveien 1 (...)": Beløpet oppjusteres til 1 mill. kroner. 2. De ulike tiltakene iverksettes i tråd med tiltaksplanen under forutsetning av finansiering i budsjett og økonomiplan, og da som egne vedtak. 3. Krystallen dagsenter inviteres med i planleggingen av ombyggingsarbeidene på Kløverveien Eidsberg kommune utarbeider en enkel "eldremelding" for Eidsberg kommune som beskriver den kommende eldregenerasjonen, dens behov, og hvordan et godt samspill med kommunens administrasjon og politiske organer, næringsliv og andre frivillige organisasjoner bør se ut. Meldingen presenteres for behandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår Både politiske representanter, administrasjon, eldrerådet, råd for funksjonshemmede og Pensjonistforeningen deltar. Formannskapet bes gi et mandat av organisering og fremdrift. Administrasjonen stiller med sekretær. 1

3 Innhold Sammendrag Innledning Mandat Prosjektarbeidet Hva er en boligsosial handlingsplan? Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan? Målgrupper Relevant lovverk Statlige og kommunale boligføringer Målsettinger for planen Vanskeligstilte på boligmarkedet i Eidsberg Personer med demens Personer med fysiske funksjonsnedsettelser Personer med rus/psykiatri diagnoser Sosialt og økonomisk vanskeligstilte Personer med utviklingshemming Personer med andre funksjonsnedsettelser Forventet befolkningsutvikling Boliger Gjennomførte boligtiltak Boligtildeling pr Kommunens boliger Boligmassens tilstand Prisfastsetting og husleienivå på kommunale boliger Økonomiske virkemidler Startlån Bostøtte Utrednings- og prosjekteringstilskudd Andre tilskuddsordninger gjennom Husbanken NAV -sosialhjelp Tilskudd til bygging av omsorgsboliger og sykehjem Tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger Universell utforming

4 8 Tiltak Tiltak for personer med demens Tiltak for personer med fysiske funksjonsnedsettelser Tiltak for personer med rus/psykiatri diagnoser Tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Tiltak for personer med utviklingshemming Tiltak for personer med andre funksjonsnedsettelser Frivilligsentral Velferdsteknologi Lokalisering av bofellesskap Tiltak for strategisk tomtepolitikk Tiltak for utvikling av bokompetanse Tiltak for utvikling av bomiljø Oppfølging av den boligsosiale handlingsplanen Boligsosial ordliste og definisjoner Tiltaksplan

5 Sammendrag Boligsosial handlingsplan tar for seg boliger og botiltak av forskjellig art for personer som i mangel av økonomiske ressurser, med fysiske eller sosialmedisinske problemer ikke har mulighet til å skaffe eller bli boende i en god bolig i et godt miljø. Disse er vanskeligstilte på boligmarkedet. Kartlegging viser at Det er på sikt behov for å bygge flere omsorgsboliger for personer med demens. Det er behov for boliger til mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser. Det er et økende antall brukere under 67 år som det siste året tok 67 % av vedtakstimene. 20 personer med rus og psykiatridiagnoser bor i uegnet bolig eller bomiljø. 24 utviklingshemmede er registrert med en bosituasjon som er uegnet. 6 unge personer med ADHD, ADD, autisme, asperger o.l. er registrert med uegnet bolig. Mange økonomisk og sosialt vanskeligstilte bor i dårlige utleieenheter. I denne planen foreslås det følgende botiltak i perioden fram til 2020: Tildeling av omsorgsboliger i sentrum til mer omsorgstrengende brukere. Dette er allerede iverksatt. Erfaringstall viser at det er 1 til 3 boliger som blir ledig hvert år. For å kunne tilby økonomisk og sosialt vanskeligstilte boliger vil det inngås avtaler med private utleiere. Kommunen vil ha tildelingsrett der det inngås avtaler. Det er også aktuelt å inngå avtaler med private utbyggere som gir kommunen tildelingsrett og utbyggeren Husbankstøtte. Rammeavtale inngås om kjøp av et svært begrenset antall omsorgsplasser for rusmiddelavhengige og psykisk syke for å dekke behovet. Ombygging av Kløverveien 5 til 6 boliger for mennesker med andre funksjonsnedsettelser. Etablering av et hybelhus for mennesker som vanskelig lar seg bosette på en egnet sentrumsnær tomt. 16 boliger for utviklingshemmede i Kløverveien til erstatning for boliger i to eller flere av bofellesskapene Vesteng, Pennestrøket og Bjørneveien. Sanering av boliger i Kløverveien må gjøres før dette kan realiseres. Det planlegges bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og demens på slutten av planperioden. I tillegg foreslås det: Ombygging av Kløverveien 1 som rommer hjemmebaserte tjenester og Krystallen dagsenter. Dette vil gi mer hensiktsmessige lokaler for hjemmebaserte tjenester. Ombygging og tilbygg til velferdssentralen til dagsenter for utviklingshemmede under forutsetning av at eksisterende bygning egner seg for tilpasning til formålet. Erstatning av lokaler til velferdssentralen må skaffes før dette. Opprettelse av frivilligsentral. 4

6 1 Innledning Denne planen er en oppdatering av plan for botilbud og omsorgstjenester fra Anbefalingene i denne utredningen bygger på tre hovedlinjer: Sikre tilstrekkelige botilbud med heldøgns omsorg/sykehjemsplasser. Legge til rette for aktivisering med fokus på mestring og muligheter. Kompetanse og kapasitet når det gjelder selve tjenesteutøvelsen. Andre sentrale grunnlagsdokumenter er: Kvalitetskommuneprogrammet Rapport Delprosjekt boligkontor, Skisseprosjekt Botilbud bofellesskap Kløverveien, september 2010 NOU 2011:15 Rom for alle En sosial boligpolitikk for fremtiden Ressursfordelingen til de enkelte tiltakene i planen skal prioriteres i årsbudsjettene og økonomiplanen. Handlingsplanen skal være sentral i utformingen av boligpolitikken i Eidsberg kommune og skal danne grunnlaget for helhetlig tenkning og prioriteringer. Et mål med arbeidet har vært å få fram en god beskrivelse av situasjonen og behovene til gruppene som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Kommunene oppfordres til å utarbeide boligsosiale handlingsplaner som skal være retningsgivende for kommunens arbeid når det gjelder botilbud for ulike vanskeligstilte grupper hvor kommunen har et ansvar for å medvirke til å skaffe bolig. Når kommunen har på plass en boligsosial handlingsplan, vil kommunen lettere kunne nyttiggjøre seg de ulike virkemidlene som Husbanken har når det gjelder tilskudd og låneordninger. Den boligsosiale handlingsplanen må sees i sammenheng med arbeidet med sentrumsplanen og være fleksibel i forhold til andre alternativer som kan bli aktuelle i løpet av planperioden. 5

7 1.1 Mandat Kommunestyret vedtok i mai 2011 at det skulle utarbeides en boligsosial handlingsplan for Eidsberg kommune, samt at det skulle søkes om prosjektmidler fra Husbanken til arbeidet med planen. Planarbeidet er en oppdatering av utredningen om botilbud og omsorgstjenester som ble behandlet i kommunestyret i november Denne utredningen bygger på sentrale elementer i «Omsorgsplan 2015»; mestring, muligheter og mening. Ved behandlingen av økonomiplan for vedtok kommunestyret to punkter som også berører dette området. Dette gjelder organisering av botilbud og omsorgstjenester for brukergrupper med behov for omfattende tjenester og at administrasjonen ble bedt om å arbeide med en gjennomgang av de kommunale eiendommene med tanke på fremtidig avhending/salg. Det skal utarbeides en sluttrapport hvor kommunens: - ansvar for en god eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling sees i sammenheng med - kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester hvor ulike botilbud står sentralt og - hvor kommunens ansvar for bostedsløse hensyntas - driftsmessige konsekvenser av anbefalingene skal være utredet, herunder finansiering av disse og - hvor kommunestyrets vedtak om innsparing på 2 mill kr når det gjelder driften av tjenester i botilbud for funksjonshemmede og for mennesker med psykiske vansker er innarbeidet Kommunestyret fattet så følgende vedtak i sak 102/12 i møte : 1. Kommunestyret støtter prinsippet om en gradvis sanering og utbygging av det gamle alderspensjonatet i Kløverveien. 2. Administrasjonen bes foreta en hurtig utredning av saken. Administrasjonen legger fram en framdriftsplan innen Framdriftsplan for arbeidet ble behandlet i kommunestyret i desember 2012, og det ble fattet følgende vedtak: Framdriftsplan for det videre arbeidet med boligsosial handlingsplan inkludert gradvis sanering og utbygging av de gamle aldersboligene i Kløverveien tas til orientering. Kommunestyret fattet så følgende vedtak i sak 69/13 i møte : Kommunestyret gir hovedutvalg for helse og velferd mandat til å være styringsgruppe for den videre planprosessen fram til den formelt legges fram til politisk behandling. 6

8 1.2 Prosjektarbeidet Arbeidet har vært utført av en administrativ prosjektgruppe bestående av: Kommunalsjef Øivind Olafsrud, leder Virksomhetsleder Dag Fosser Virksomhetsleder Gro Elisabeth Walberg Virksomhetsleder Ole -Johnny Hansen Virksomhetsleder Knut Bergersen Virksomhetsleder Grethe Stople Virksomhetsleder Jan-Erik H. Eide, sekretær Hovedutvalg for helse og velferd har vært styringsgruppe for prosjektarbeidet fra høsten Per Hermann Bodal er styringsgruppens leder. Arbeidsgruppen la fram et forslag for samlokalisering av boliger for flere brukergrupper i Kløverveien i mars På grunn av endrede retningslinjer ble ikke disse planene godkjent av Husbanken, og det ble lagt fram nye alternativer som det skulle arbeides videre med i mai Det er gjennomført et dialogmøte med aktuelle brukergrupper i oktober Det har vært et drøftingsmøte med Husbanken i mars 2014, og Husbanken har gitt forhåndstilsagn til etablering av 16 boliger for voksne utviklingshemmede i Kløverveien-området. Mandatet utfordrer prosjektgruppen på en innsparing 2 mill kroner. Planen er ikke konkret på dette punktet da det ikke er mulig å ta ut stordriftsfordeler ved samlokalisering av bofellesskap, slik det først ble foreslått. En vurdering av hvilke eiendommer som kan selges for å finansiere nye botiltak er heller ikke tatt med i planen. 1.3 Hva er en boligsosial handlingsplan? Dette er en plan som omhandler boliger og botiltak for de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egenhånd. Den boligsosiale planen er en temaplan. Arbeidet med planen samt strategier og tiltak skal blant annet medføre: Økt kunnskap om boligbehovet. Økt kunnskap om statlige virkemidler. Mer samkjørt boligpolitikk mellom enhetene. Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse. Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene. Større effektivitet ved å samordne ressursene. 7

9 1.4 Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan? En del grupper i befolkningen klarer ikke å skaffe seg tilfredsstillende bolig i det åpne markedet. Mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de det gjelder, blant annet barn. Mangel på tilfredsstillende bolig slår bena under mange menneskers forsøk på rehabilitering. Mangel på bolig medfører dyre og dårlige innlosjeringsløsninger. 1.5 Målgrupper Personer med demens: Demens er forårsaket av sykdom i hjernen. Alzheimers sykdom er den vanligste formen. Demens fører til varig svikt, med symptomer som dårlig hukommelse, redusert orienteringsevne, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer. Demens opptrer som oftest i høy alder. I Norge er rundt personer rammet og antallet er økende. Personer med fysiske funksjonsnedsettelser: Personer som har nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader og som må ha fysisk tilrettelegging for å fungere i bosituasjonen. Personer med utviklingshemming: Dette er en samlebetegnelse for en lang rekke tilstander med høyst forskjellig årsaksforhold. Utviklingshemningen viser seg ofte tidlig ved at læreevne og evne til å klare seg i samfunnet er svekket. Når svikten i intellektuelle evner har kommet til utrykk i personens utviklingsperiode dvs før års alder. Fellestrekk er nedsatt utvikling av kognitive funksjoner som tenkning, hukommelse, læring, problemløsningsferdighet, persepsjon og språk.(nou 1991:20). Personer med psykisk lidelse: Psykiske vansker er ofte normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser refererer til psykiske vansker av en slik type eller grad at det kvalifiserer til en diagnose. Personer med rusavhengighet: Har et rusproblem, som gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. Hyppige utkastelser på grunn av manglende betalingsevne og uønsket adferd. Personer som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte: Personer som ikke naturlig hører inn under andre kategorier, men som av økonomiske eller sosiale årsaker har problemer med å skaffe eller beholde egnet bolig. Personer med andre funksjonsnedsettelser: Andre med funksjonsnedsettelser som ikke naturlig hører inn under tidligere nevnte kategorier (for eksempel ADHD og autisme). Eldre: Dette er vanskeligstilte over 67 år med fysisk eller andre funksjonsnedsettelser. De i kartleggingen som er over 67 år kommer i denne planen inn under gruppen med fysiske funksjonsnedsettelser eller demente. Flyktninger: Personer som bosettes i kommunen etter avtale med IMDi. De fleste kommer direkte fra asylmottak, og trenger bistand til å finne egnet bolig. Grunnen til at den enkelte ikke mestrer å løse boligproblemet er kompliserte og ofte sammensatte, og må sees i sammenheng med situasjonen på boligmarkedet, arbeidsmarkedet, andre områder som helse, rus mv. Det kan være barn involvert i alle målgrupper med unntak av eldre. 8

10 1.6 Relevant lovverk Følgende bestemmelser regulerer kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.v.: 3-4: Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing, og med hjelpe-og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: 15: Boliger til vanskeligstilte - Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 18. Stønad til livsopphold. - De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. Bestemmelsen gir også rett til bistand til boutgifter, så som husleie, faste utgifter i sameier/borettslag og renter av boliglån. Kommunen har også plikt til å iverksette særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere. 27. Midlertidig botilbud - Kommunen er forpliktet til å finne et midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings-og tilgjengelighetsloven): 1 sier Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. 9: Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. 1.7 Statlige og kommunale boligføringer Det finnes en rekke målsettinger innen den statlige boligpolitikken. En av de mer generelle er: "Det er et overordnet mål i boligpolitikken at alle skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er grunnlaget for en anstendig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet. (St.melding nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltagelse i samfunnet." Dette er også poengtert i (Stortingsmelding 23 ( ), Om boligpolitikken). Sitatene synliggjør boligen som mer enn bolig. "Den nye plan- og bygningsloven som trådde i kraft skal medvirke til at boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten" Rundskriv H 1/10 Kommunal-og regionaldepartementet). 9

11 NOU 2010:5 (Høringsutkast) Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering: " Utvalget mener at tilpassing av bolig er et viktig virkemiddel for å sikre at personer med funksjonsnedsettelser får en egnet bolig.." "Utvalget erkjenner at personer med funksjonsnedsettelser har langt større utfordringer pga. manglende tilgjengelige boliger enn befolkningen ellers. Det blir viktig å finne fremtidsrettede ordninger som i størst mulig grad legger til rette for varige løsninger frem for midlertidige". Utvalget fremhever viktigheten av helhetlige tjenesteløsninger. Egnede boliger er også ofte dyre boliger. Videre er bruttoinntekt og bruttoformue ofte lavere for brukere med funksjonsnedsettelse. De har også få valgmuligheter når boligen ikke lenger er funksjonell. (NOU 2010 Aktiv deltagelse likeverd og inkludering). St.meld. 40 ( ) "Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer" sier at brukere skal bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse og få samme tilbud uavhengig av hvor de bor. Boliger kommunen anskaffer skal være ihht. Norsk Standard for universell utforming og ny plan- og bygningslov med tilhørende nye forskrifter. Bygging / etablering må ivareta ett differensiert boligbehov og i størst mulig grad plasseres i vanlige bomiljø. 2 Målsettinger for planen Det boligsosiale arbeidet skal forankres i kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for er under arbeid våren Det utarbeides overordnede mål, strategimål og strategier som er aktuelle for dette arbeidet. Et aktuelt strategimål er at «Eidsberg kommune er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og tilhørighet i eget nærmiljø». En strategi er da å legge til rette for at boligområdene utvikles for å sikre gode møteplasser, aktiviteter, trivsel, god tilgjengelighet og trygg ferdsel. Videre at befolkningsvekst skjer i Mysen sentrum, der det skal legges til rette for boliger for alle grupper. Et annet strategimål kan være at «Helse- og velferdstjenestene skal være tilpasset innbyggernes behov, ivareta alle gruppers rettigheter, samt motvirke sosiale helseforskjeller». En strategi er at det boligsosiale arbeidet styrkes og sosial vanskeligstilte skal sikres et forsvarlig botilbud. I arbeidet med den planen har styringsgruppen presisert at botilbudene som planlegges skal være uavhengig av alder og lokalisering av boliger. 10

12 3 Vanskeligstilte på boligmarkedet i Eidsberg Dette er personer som i mangel av økonomiske ressurser, med fysiske eller sosialmedisinske problemer som ikke har mulighet til å skaffe seg eller bli boende i en god bolig i et godt bomiljø. Funn i kartleggingen viser: Det er på sikt behov for å bygge flere omsorgsboliger for personer med demens. Det er behov for boliger til mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser i Mysen sentrum. 20 personer med rus og psykiatridiagnoser som bor i uegnet bolig eller bomiljø. 24 utviklingshemmede er registrert med en bosituasjon som er uegnet for rasjonell drift og boligmassen bærer preg av slitasje over mange år. 6 unge personer med ADHD, ADD, autisme, asperger o.l. er registrert med uegnet bolig. Mange økonomisk og sosialt vanskeligstilte bor i dårlige utleieenheter. Dette gir oss et øyeblikksbilde over de boligsosiale utfordringene Eidsberg kommune står ovenfor. I tillegg til registrerte tall vil det alltid være uregistrerte "mørketall". Tilbakemeldingene fra tjenesteutøvere er at utfordringene er mer komplekse og tiltaksbehovene mer sammensatte enn tidligere. 3.1 Personer med demens Det er om lag personer med diagnosen demens i Norge. Forekomsten er stigende med økende alder. I aldersgruppen år er forekomsten 0,9 %, stigende til 17,6 % i aldersgruppen år, og fra 90 år og oppover har 40,7 % utviklet en demenssykdom. Når vil legger de nasjonale tallene til grunn, er det om lag 150 personer med demenssykdom i Eidsberg. I løpet av en tre års periode har demensteamet i Eidsberg kartlagt 40 personer med demens. Fra rundt 2020 må vi regne med en kraftig vekst i antall innbyggere over 80 år. Gruppen 90 år og eldre vil vokse allerede de nærmeste årene. Dersom forekomsten av demenssykdommer holder seg på dagens nivå, vil antall personer med demens være fordoblet innen Ved Edwin Ruuds omsorgssenter er det i dag 28 sykehjemsplasser som er for personer med demens. I tillegg er det et tilrettelagt bofellesskap med 12 plasser. Om lag 80 % av de som har fast sykehjemsplass har utviklet demenssykdom. Det er også etablert 8 dagaktivitetsplasser for personer med demens ved Edwin Ruuds Omsorgssenter. 11

13 3.2 Personer med fysiske funksjonsnedsettelser Det er utfordrende å gi et eksakt tall på hvor mange personer som har uegnede boliger grunnet fysiske funksjonsnedsettelser. Noe av grunnen til dette er at man ikke til en hver tid har kontroll over hvilke utfordringer som finnes i befolkningen, eksempler på dette er nevrologiske lidelser som kan starte med få fysiske utfall som kan eskalere over tid. Tall hentet fra KS sin rapport: «Kommunene og norsk økonomi nøkkeltallsrapport 2012», viser at antall brukere under 67 år har økt betydelig. På landsbasis var om lag 90 pst av økningen i antall mottakere i denne aldersgruppen. Dette betyr at hjemmetjenesten stadig mer får preg av å være en «yngre- omsorg», og brukere under 67år hadde siste år 67 pst av alle vedtakstimene. Selv om dette er nasjonale tall, har tallene overføringsverdi til Eidsberg kommune, fordi vi har sett en klar tendens de siste årene at det til stadighet kommer til nye yngre brukere med omfattende tjenestebehov. I hovedsak dreier dette seg om nevrologiske lidelser, som den enkelte bruker må leve med resten av livet, og som kan føre til at de trenger et omfattende tjenestetilbud fra kommunen. Flere med fysiske funksjonsnedsettelser kan fortsette å bo hjemme dersom boligen tilrettelegges for dette. Boligtilrettelegging kompenserer for funksjonsnedsettelser og muliggjør optimal selvstendighet og mestring. Dette gir god livskvalitet for den det gjelder, men også økonomisk lønnsomhet for kommunen. Det er derfor viktig å ha fortsatt stort fokus på boligtilrettelegging. Kommunen bør i denne forbindelse tilstrebe fortsatt utstrakt bruk av Husbankens økonomiske virkemidler. Tilbakemeldinger viser at det er behov for flere tilrettelagte leiligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser der de kan føle trygghet om at hjelp er tilgjengelig ved behov. Noen av disse er i behov for omsorgsboliger med varierende grad av bemanning. Det er viktig å tenke trygghet, stedlig sosialitet, bomiljø og nettverksbygging. 3.3 Personer med rus/psykiatri diagnoser Behovet for boliger er stort og det er i dag en høy andel rusavhengige i kommunen. Det er utfordrende å finne egnede boliger i det private markedet til denne gruppa, og det blir ofte tiltagende problemer hvis for mange rusmiddelavhengige bor i samme nabolag. Det er også vanskelig å finne robuste nabolag som kan romme denne brukergruppa. Hittil har det ikke vært bemannede botilbud for denne gruppa, og utviklingen viser at det vil være fordeler ved å bosette enkelte rusmiddelavhengige i bemannede bofellesskap, særlig de som kommer innunder definisjonen ROP. ROP er innbyggere med rus og psykiske lidelser, eller der hvor rusavhengigheten eller den psykiske lidelsen blir av en slik karakter at de sammen, eller hver for seg, fører til en funksjonssvikt. Det er i underkant av 20 personer med rus og psykiatridiagnoser som bor i uegnet bolig eller bomiljø av disse er i behov av døgnkontinuerlig oppfølging. 2-3 av disse er eldre rusavhengige som har behov for skjermet bolig (nødvendigvis ikke døgnbemannet). 12

14 3.4 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte Dette er personer med primærutfordring sosialt og/eller økonomisk vanskeligstilte. Flere sosialt og økonomisk vanskeligstilte faller inn under de andre målgruppene, fordi de har registrerte diagnoser. Det finnes ikke tall på hvor mange det er i denne gruppa til enhver tid. Men det var 8 søkere til kommunal bolig fra denne kategorien i perioden juli 2012 januar Utfordringene hos sosialt og økonomisk vanskeligstilte kan dreie seg om: Aleneforeldre med dårlig nettverk Førstegangsetablerere som sliter med å kunne flytte ut hjemmefra grunnet høye boligpriser og svak økonomi. Trangboddhet Bor i boliger med svært lav standard. Flere kan ha tilleggsproblematikk, som f.eks. fysisk funksjonsnedsettelse eller evt. andre tilleggsdiagnoser. Kommunestyrevedtak for bosetting av flyktninger tilsier 45 bosatte i perioden Disse personene kommer rett fra mottak, og flyktningetjenesten i NAV skaffer bolig på forhånd. Boligbehov løses innen det ordinære utleiemarkedet, og ved bruk av kommunale utleieenheter. 3.5 Personer med utviklingshemming Dette er en sammensatt gruppe med store variasjoner i hjelpebehov og denne gruppen trenger en bred sammensatt fagkompetanse. Utviklingen går mot en mer individuell tilrettelagt tjeneste og mindre tjenester sammen med andre. Det er viktig med muligheter for fritidsaktiviteter. Det må tas hensyn til alderssammensetning når nye boliger etableres. Personer med utviklingshemming har høyere forekomst av psykiske og somatiske lidelser enn hos befolkningen for øvrig. Utviklingshemningen kan medføre høye og generende lyder og til tider en adferd som oppleves angstfylt av omgivelsene. Utviklingshemmede oppnår høyere alder enn tidligere og aldersrelaterte lidelser opptrer allerede fra 40 års alder. Dette stiller høyere krav til fagkompetanse og medfører økt tjenestebehov, samt behov for tilrettelagte boliger. 24 personer er registrert med en bosituasjon som kan være uheldig. Dette kan ha negative konsekvenser for personen selv, men også for omgivelsene. 3 av disse har behov i 2015 og 5 i

15 3.6 Personer med andre funksjonsnedsettelser Dette er i hovedsak personer med diagnosene Tourettes, ADHD, Autisme eller Asperger. De med diagnose ADHD har en eller flere tilleggsdiagnoser. Disse har en funksjonshemming som gjør at de er i behov av boveiledning i varierende omfang. Alt fra skjerming til sporadisk kontakt. Dette er unge mennesker som har behov for aktiviteter i hverdagen. De har behov for kontakt med andre ungdommer og de har behov for ansatte med kompetanse på problematikken. Alle er i behov for tjenester i boligen. 6 unge personer har ikke egnet bolig/bomiljø. Disse bor hos foreldre, fosterforeldre eller i omsorgsbolig. 3 av disse er i behov av tilsyn hele døgnet. En er i behov av total skjerming fra andre beboere. 14

16 Forventet befolkningsutvikling Tabell 1. Forventa levealder ved fødselen. Tidsperiode Menn Kvinner ,3 72, ,4 80, ,7 82, ,0 83,5 Kilde:SSB Endringer i demografi vil kunne påvirke omfanget av vanskeligstilte i samfunnet. I dag er forventet levealder i Norge over 83 år for kvinner og 79 år for menn (SSB 2011). En prognose fra SSB (2012) viser at antall eldre over 80 år kan øke fra i 2000 til i 2020, i 2030 opp til i Omsorgsbrøken vil stige hele tiden fram mot 2040 og videre til 2050 tallet, og først da nærmer vi oss eldrebølgens slutt. Befolkningsframskrivninger Det er her tatt ut befolkningsprognoser utført av SSB og prognoser beregnet ved bruk av prognosemodellen i PANDA. Forskjellene på disse to modellene kan kort beskrives slik: PANDA Kort horisont (10-20 år) Bruk: Lokal planlegging (boliger, skoler, kommunal infrastruktur) Lokalt forankret målet er en god prognose for et lokalområde SSB Lang horisont (25-30 år) Bruk: Nasjonal planlegging (skatt, trygder, nasjonalt helsevesen) Nasjonalt forankret målet er en prognose som er god på nasjonalt nivå Prognoser - utført med bruk av disse to modellene - viser godt samsvar i Eidsberg, men generelt er det slik at prognosene for de yngre aldersgruppene er mer usikre enn for de eldre. Eidsberg - befolkningsutviklingen og prognose for (ant pers) Panda SSB MMMM Tabell Befolkningsutvikling MMMM = Middels nasjonal vekst. Kilde: Østfold analyse 15

17 Eidsberg - befolkningsprognose (PANDA) fordelt på aldersgrupper (ant pers) år år år år år år år år Tot. befolkning Kilde: Østfold analyse For Eidsberg kommune er det beregnet at aldersgruppen år stiger fra i 2011 til i SSB har tall som viser en ytterligere stigning til i Veksten i gruppen over 80 år setter inn noe senere og dobles nesten fra om lag 516 i 2011 til 805 i SSB har beregnet at det vil være i I hele denne lange perioden må det settes av mer til aldersrelaterte ytelser, kommunehelsetjenesten må utvide, og det må skje utbygging av nye bemannede omsorgsboliger til demente og andre eldre. Dette er en raskere økning i antall eldre enn forventet i gjeldende kommuneplan som ble vedtatt i I denne er det forventet at antall personer i gruppen 80 år+ skulle ligge på 4,1% i 2015, men prognosen nå er på 4,7%, tilsvarende 69 personer. Ifølge St.meld. nr. 23 ( ) vil behovet for tilrettelagte boliger øke sterkt i årene fremover i forbindelse med den demografiske utviklingen og veksten i andelen eldre. I følge Handlingsplanen for økt tilgjengelighet (2004) utgjør tilveksten av ny bebyggelse ca. 2 prosent per år av den totale bygningsmassen. Den lave tilveksten av nye boliger og det faktum at mange av disse boligene heller ikke er tilgjengelige for bevegelseshemmede, gjør det nødvendig å fokusere på tilgjengelighet i eksisterende boligmasse. Tilgjengeligheten i boligmassen er lav i Norge, anslagsvis 7 prosent av samtlige boliger var bygget med livsløpsstandard, jf. levekårsundersøkelser i 2001 og

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Høringsdokument. Høringsfrist mandag 5. mai. Innspill sendes: postmottak@eidsberg.kommune.no 1 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Mandat... 6 1.2 Prosjektarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Investeringstilskudd. Birgit C Huse

Investeringstilskudd. Birgit C Huse Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 2 0 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1 1-2 0 1 8 Rygge kommune Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1 Innledning 5 1.1 Mandat 6 1.2 Prosjektgruppe 6 1.3 Referansegruppe

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Eide kommune. Boligsosial handlingsplan

Eide kommune. Boligsosial handlingsplan Eide kommune Boligsosial handlingsplan 2017-2020 Vedtatt i Eide kommunestyre 31.08.2017 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Vanskeligstilte på boligmarkedet... 2 2 Rammer for det boligsosiale arbeidet... 3 2.1

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing Husbankkonferansen Husbankens virkemidler for boligframskaffing Hvem er vi og hva er vi til for? Husbanken, før og nå Strategier for boligframskaffelse Virkemidler, kommune og bransje Virkemidler, individrettede

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester Fagnotat Saksnr.: 201302442-41 Emnekode: ESARK-4559 Saksbeh: KAHJ Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Etat for sosiale

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre

Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre 07.05.08 INNHOLD: Innledning s. 3 Politisk forankring s. 3 Status s. 4 Aktuelle målgrupper s. 5 Gjennomføring/økonomi s. 7 Utfordringer videre arbeid

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 ESA sak nr.: 13/1190 Planstatus: Fagplan INNLEDNING 3 OG DEL FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3 UTVIKLINGSTREKK OG DEMOGRAFI

Detaljer

Boligmelding

Boligmelding Orientering til komite for helse og sosial Boligmelding 2014-2020 03.12.2014 Temaene i meldingen Kommunens organisering Nasjonale mål og føringer Lokale føringer Demografiske utviklingstrekk Kommunens

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE?

BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE? BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE? INGRID LINDEBØ KNUTSEN Bolig for velferd 2014-2020: En særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T E R FA R I N G S - / B U D S J E T T S E M I N A R 6. A P R I L 2 0 1 7 Hva inneholder analysen? Kunnskapsgrunnlag - boligpolitisk

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer