V0 \X rf^' /AI TE TF K LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V0 \X rf^' /AI TE TF K LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE"

Transkript

1 V0 \X rf^' /AI TE TF K LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 4 Innhold 5 Kompetansemål 6 1. Ny innvandrer i Norge 6 2. Historie, geografi og levesett 6 3. Familie og livsløp 6 4. Helse 7 5. Utdanning og kompetanse 7 6. Arbeidsliv 7 7. Demokrati og velferdssamfunn 7 LÆREPLAN I NORSK 9 Organisering i spor 9 Spor 1 10 Spor 2 10 Spor 3 11 Kartlegging ved inntak 11 spor og nivåer 11 Morsmålets betydning for plassering 12 individuell plan 12 Behov for spesiell tilrettelegging 12 Arbeidsrettet eller skolerettet norskopplæring 12 Språkferdighetsnivåer 13 Domener 13 Digitale ferdigheter 13 Vurdering 13 Vurdering for læring 13 alfabetiseringsmodul 16 Kompetansemål for Nivå Al 19 Kompetansemål for Nivå A2 21 Kompetansemål for Nivå B1 23 Kompetansemål for Nivå B2 25 2

3 INNLEDNING Obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er hjemlet i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Formålet med undervisningen i norsk og samfunnskunnskap er å styrke innvandrernes forutsetninger for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet. Introduksjonsloven slår fast at de som er omfattet av loven, har rett og/eller plikt til 600 timer opplæring, hvorav 50 timer skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår. Kommunene har plikt til å gi ytterligere norskopplæring i inntil 2400 timer dersom deltakeren har behov for det. Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap 2011 består av to likeverdige deler, læreplan i 50 timer samfunnskunnskap og læreplan i norsk. Den største forandringen fra den forrige læreplanen er at læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap er blitt målstyrt og har egne kompetansemål. Norskdelen av læreplanen har fått digitale kompetansemål og inneholder en utvidet beskrivelse av den første lese- og skriveopplæringen for deltakere på Spor 1. Opplæringen skal avsluttes med obligatoriske prøver i henholdsvis norsk og samfunnskunnskap. 3

4 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP Opplæringen i samfunnskunnskap skal beskrive og forklare viktige trekk ved det norske samfunnet. Den skal også informere om innbyggernes rettigheter og plikter og formidle kjennskap til sentrale verdier. Opplæringen skal gis på et språk deltakerne forstår, og skal i tillegg være en integrert del av norskopplæringen. Formidling, samtaler, dramatisering, besøk, praktiske oppgaver m.m. kan bidra til aktive læringsprosesser hos den enkelte - tilpasset deres varierte bakgrunn, behov og ønsker. Den pedagogiske tilretteleggingen innebærer ikke bare formidling, men også dialog og bearbeiding av stoffet. I samfunnskunnskapsopplæringen og i utvalget av emner tas det utgangspunkt i at informasjonsbehovet er tosidig: Det norske samfunnet vil gi informasjon, og den som kommer til Norge, har behov for informasjon. Læreplanen beskriver formål, innhold og kompetansemål for kursene i 50 timer samfunnskunnskap. Disse danner grunnlaget for den obligatoriske prøven i samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne: 1. Får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold i Norge - og kan uttrykke slik kjennskap og forståelse 2. Utvikler kunnskaper om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet - og om hvordan de kan følge opp dette i sin egen hverdag 3. Reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter- og uttrykker egne meninger om slike spørsmål 4

5 INNHOLD Læreplanen i samfunnskunnskap inneholder sju emner: 1. Ny innvandrer i Norge 2. Historie, geografi og levesett 3. Familie og livsløp 4. Helse 5. Utdanning og kompetanse 6. Arbeidsliv 7. Demokrati og velferdssamfunn I hvert emne er det satt opp kompetansemål som følger opp læreplanens overordnete formål. Opplæringen skal dekkelæreplanens varierte målformuleringer med vekt på deltakernes kunnskaper, forståelse og ferdigheter. Viktige sammenhenger mellom emnene må også komme fram i opplæringen. Emne 1 gir innledende oversikt over rettigheter, muligheter og plikter som er relevante for nyankomne innvandrerne spesielt, mens de øvrige emnene skal bidra til å beskrive og forklare viktige trekk ved det norske samfunnet. Emne 1 bør gjennomgås først, for øvrig kan rekkefølgen av emnene variere ut fra lærernes og deltakernes behov og ønsker. 5

6 KOMPETANSEMÅL 1. NY INNVANDRER I NORGE Gjennom opplæringen skal deltakerne tilegne seg: 1.10versikt over viktige rettigheter, muligheter og plikter nyankomne innvandrere har 1.2 Kunnskaper om relevante tjenester og hvordan en kan finne fram til disse 1.3 Informasjon og kunnskap for å kunne samtale om hvordan en kan etablere seg og delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet 2, HISTORIE, GEOGRAFI OG LEVESETT Gjennom opplæringen skal deltakerne tilegne seg: 2.10versikt over viktige historiske prosesser som har dannet grunnlag for fremveksten av det moderne Norge 2.2 Oversikt over viktige geografiske trekk som beliggenhet, klima og landskapsformer og disse trekkenes betydning for bosetting, sysselsetting og levesett. 2.3 Kunnskaper om ulike tradisjoner knyttet til hverdagsliv, merke- og helligdager. 2.4 Kunnskaper om ulike religioner og livssyn i Norge, om organisering og finansiering av disse 2.5Informasjon og kunnskap for å kunne samtale om ulike levesett, tradisjoner og syn på religionsutøvelse, og om hvordan dette har endret seg over tid 3. FAMILIE OG LIVSLØP Gjennom opplæringen skal deltakerne tilegne seg: 3.10versikt over ulike samlivs-, familie- og boformer i det norske samfunnet og om rettigheter og plikter i ulike faser i livet. 3.2 Kunnskap om viktige lover, regler og verdier knyttet til likestilling og barns rettigheter, herunder kunnskaper om at vold mot barn og andre familiemedlemmer, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er forbudt og om straffereaksjoner ved slike lovbrudd 3.3 Informasjon og kunnskap for å kunne samtale om ulike syn på barneoppdragelse, og om hvordan familier, lokalsamfunn og det offentlige kan bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. 6

7 4. HELSE Gjennom opplæringen skal deltakerne tilegne seg: 4.1 Oversikt over hovedtrekk ved helsetjenestenes innhold, oppbygging og finansiering 4.2 Kunnskap om hvordan en får tilgang til ulike helsetjenester 4.3 Informasjon og kunnskap for å kunne samtale om ulike syn på både fysisk og psykisk helse og om hvordan vi selv kan forebygge sosiale og helsemessige problemer 5. UTDANNING OG KOMPETANSE Gjennom opplæringen skal deltakerne tilegne seg: 5.1 Oversikt over rettigheter, muligheter og plikter i det norske utdanningssystemet fra barnehage gjennom grunnopplæringen til høyere utdanning og voksenopplæring, og hvordan utdanning er finansiert. 5.2 Kunnskaper om verdi- og menneskesyn i grunnopplæringen knyttet til enhets/fellesskolen, og vekten på demokrati, menneskerettigheter og likestilling i opplæringen 5.3 Kunnskaper om regler og forventninger som gjelder samarbeidet hjem - skole med vekt på hvordan foreldre/foresatte kan være med å styrke skolens sosiale miljø og elevenes læring 5.4 Informasjon og kunnskap for å kunne samtale om ulike utdanningsmuligheter og om hvordan egen formell og reell kompetanse kan brukes i arbeidslivet 6, ARBEIDSLIV Gjennom opplæringen skal deltakerne tilegne seg: 6.1 Oversikt over sysselsetting og hovednæringer og over mekanismer som regulerer arbeidslivet 6.2 Kunnskaper om arbeidsmarkedet, jobbsøking og arbeidsformidling og om rettigheter og plikter som arbeidstaker 6.3 Informasjon og kunnskap for å kunne samtale om arbeidslivets kompetansebehov, om hvordan man får og beholder en jobb, om fagorganisering, medbestemmelse og arbeidsmiljø 7. DEMOKRATI OG VELFERDSSAMFUNN Gjennom opplæringen skal deltakerne tilegne seg: 7.1 Oversikt over de viktigste aktørene og prosessene i det norske politiske systemet, både lokalt og nasjonalt, og om Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner og forpliktelsene dette medfører 7

8 7.2 Kunnskaper om det norske demokratiet, om rettssikkerhet, likestilling, menneskerettigheter og om utvikling, finansiering og styring av offentlig velferdspolitikk 7.3 Kunnskaper om sammenhengen mellom demokratisk deltakelse og ytrings- og organisasjonsfrihet, flerpartisystem, hemmelige valg, allmenn sternmerett og uavhengige domstoler 7.4 Informasjon og kunnskap for å kunne samtale om den enkeltes rettigheter og muligheter i velferdssamfunnet og om hvordan det er avhengig av innbyggernes oppslutning og bidrag 7.5 Informasjon og kunnskap for å kunne samtale om hvordan man kan påvirke samfunnet gjennom deltakelse i offentlig debatt, aktivitet i organisasjoner og partier, og ved bruk av medier 8

9 LÆREPLAN I NORSK Det overordnede målet for opplæring i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin medbrakte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig. Læreplanen bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk1 som er et rammeverk for språklæring, undervisning og vurdering, utarbeidet av Europarådets avdeling for moderne språk. I rammeverket er det beskrevet kompetansemål for de fem språkferdighetene lytte, snakke, samtale, lese og skrive på tre overordnede nivåer, elementært (A), selvstendig (B) og avansert nivå (C). Hvert av de overordnende nivåene er igjen delt inn i to. Læreplanen inneholder nivåbeskrivelser for elementært og selvstendig nivå, henholdsvis Al og A2, 61 og B2. Elementært nivå Selvstendig nivå Al A2 Bi B2 I tillegg er det beskrevet kompetansemål for deltakere som ikke har lært å lese og skrive. Disse målene er ikke basert på rammeverkets nivåbeskrivelser. I denne modulen er ferdighetene snakke og samtale erstattet med betegnelsen muntlig språkbruk. Læringssynet i Det felles europeiske rammeverket er at språk læres gjennom kommunikasjon og i samhandling med andre. Kompetansemålene i rammeverket er derfor formulert som "kan-påstander" innenfor de fem ferdighetene. Kompetansemålene danner utgangspunkt for å utforme læringsmål, velge læringsaktiviteter og evaluere læringsresultat. For at kompetansemålene skal nås, må deltakerne hjelpes til å utvikle bevisste læringsstrategier. Dette innebærer det å lære seg å planlegge, overskue og evaluere læringsprosessen for på denne måten å kunne styre egen læring. Egenvurdering og bruk av formative vurderingsformer står derfor sentralt innenfor dette læringssynet. Læreren må være ekspert, veileder, hjelper og formidler. ORGANISERING I SPOR I læreplanen legges det til grunn at deltakerne på norskkurs er en sammensatt gruppe. For å ivareta mangfoldet i deltakergruppen kan opplæringen organiseres i tre spor med ulik tilrettelegging og progresjon. Opplæringen på de ulike sporene skal ta utgangspunkt i deltakernes forutsetninger og dette innebærer at tempo og progresjon i opplæringen vil være ulik for de tre sporene. I tillegg vil arbeidsmåtene, læremidiene og gruppestørrelsene måtte variere. Deltakernes erfaring med å bruke skrift som redskap for læring, tidligere skolegang og morsmål er sentrale kriterier ved tildeling av spor. For deltakere uten, eller med svært lite skolegang, er det beskrevet en egen alfabetiseringsmodul innenfor Spor 1. 1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (2001) 9

10 Inndeling i tre spor gjør det mulig å gi deltakerne en mest mulig tilpasset opplæring, men opplæringen må allikevel ivareta de store individuelle forskjellene innenfor hvert spor. Deltakere skal ha mulighet til å skifte til en raskere eller langsommere progresjon underveis, det vil si et annet spor, dersom opplæringen viser seg ikke å være tilpasset deres forutsetninger og behov. SPOR 1 Spor 1 er tilrettelagt for deltakere med ingen eller liten skolegang. Noen vil være uten lese- og skriveerfaring, mens andre vil kunne lese, men være lite vant med å bruke skrift som redskap for læring fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere. Dette krever en differensiert tilnærming i begynneropplæringen på Spor 1. Det er derfor beskrevet en alfabetiseringsmodul for deltakere som ikke har lært å lese og skrive. Alfabetiseringsmodul Deltakere som ikke har lært å lese tidligere, er vant til å få informasjon og lære gjennom dialog, praktiske erfaringer og arbeid. Mangelen på skriftspråks- og skoleerfaring gjør at deltakerne har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring før de går inn i ordinær språkopplæring på Spor 1. I alfabetiseringsmodulen skal det muntlige språket stå svært sentralt. Den muntlige og skriftspråklige opplæringen må ses i sammenheng slik at ferdighetene kan påvirke og utfylle hverandre. Morsmålet vil være et viktig redskap i arbeidet med å tilegne seg skriftspråklige ferdigheter. Målet for alfabetiseringsmodulen er at deltakerne skal kunne samtale enkelt på norsk og tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter/ordavkoding. Deltakerne skal også utvikle ulike strategier for avkoding av skrift og for språklæring. Ordinær språkopplæring Deltakerne på Spor 1 har behov for å videreutvikle lese- og skriveferdighetene samtidig som de lærer norsk skriftlig og muntlig. Mangelen på skoleerfaring gjør at de også må arbeide med å utvikle strategier for lesing og læring. Noen av deltakerne har tilegnet seg skriftspråksferdigheter med et annet skriftsystem enn det latinske alfabetet, og vil ha behov for å tilegne seg dette. Morsmålet vil være et viktig redskap i tilegnelsen av det nye språket. Opplæringen har langsom progresjon. Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 1 er: Muntlige ferdigheter: Nivå A2 eller B1 Skriftlige ferdigheter: Nivå Al eller A2 SPOR 2 Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk og kan bruke skriftspråket som redskap for læring. Noen av deltakerne på Spor 2 kan ha liten eller ingen erfaring med det latinske alfabetet, og vil derfor trenge opplæring i å bruke dette. Deltakerne på Spor 2 vil ha behov for å utvikle sine lese- og skriveferdigheter til bruk i varierte og nye sammenhenger samtidig som de lærer seg norsk. De må også arbeide med å utvikle læringsstrateger som er vwfige blant annet for kritisk tilnærming til og refleksjon over lærestoffet, samt bevissthet rundt egen læringsprosess. 10

11 Mange har kompetanse i et fremmedspråk og kan ha utviklet en språklig bevissthet som kan være nyttig i norskopplæringen. Opplæringen har middels progresjon. Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 2 er: Muntlige ferdigheter: Nivå A2 eller B1 Skriftlige ferdigheter: Nivå A2 eller B1 SPOR 3 Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Noen har også påbegynt eller fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Deltakerne er vant til å bruke lesing og skriving i kunnskapstilegnelse og har ofte lært ett eller flere fremmedspråk på skolen. Mange har utviklet gode læringsstrategier og har en høy språklig bevissthet. Opplæringen har rask progresjon. Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 3 er: Muntlige ferdigheter: Nivå B1 Skriftlige ferdigheter: Nivå Bl Eventuelt Nivå B2 skriftlige og muntlige ferdigheter dersom dette nivået kan nåes i løpet av de 600 pliktfestede timene. KARTLEGGING VED INNTAK SPOR OG NIVÅER I forkant av kurset er det nødvendig med en kartlegging av deltakernes kompetanse, bakgrunn, behov og planer for å ivareta den enkeltes behov. Kartleggingen kan bestå av en samtale, eventuelt med tolk, eller med bistand av en person som deltakeren har med som medhjelper. Gjennom kartleggingssamtalen bør en få fram følgende opplysninger: utdanningsbakgrunn yrke arbeidserfaring deltakerens framtidsplaner tidligere norskopplæring kunnskaper i fremmedspråk behov for spesiell tilrettelegging Det kan være nyttig å bruke morsmål i testsituasjonen for å få et inntrykk av deltakernes lese- og skriveferdigheter på førstespråket dersom det er mulig. Kartleggingen kan også innebære ferdighetstester i fremmedspråk og norsk. Slike tester gir et bilde av deltakerens forutsetninger for å lære norsk. Det kan være aktuelt å teste for eksempel: leseferdigheter på morsmål skriveferdigheter på morsmål kjennskapen til det latinske alfabetet ferdighetsnivået i norsk ferdighetsnivået i eventuelle fremmedspråk 11

12 MORSMÅLETS BETYDNING FOR PLASSERING Mange har et morsmål som er språktypologisk fjernt fra norsk. Dette medfører en mer arbeidskrevende læringsoppgave i innlæringsprosessen. Selv deltakere med god allmennutdanning og med høyere utdanning eller akademiske yrker som mål, kan på grunn av morsmålet ha større utbytte av å få opplæring på Spor 2 i stedet for Spor 3 i en periode. INDIVIDUELL PLAN Målet med norskopplæringen vil for de fleste deltakerne være arbeid eller videre opplæring/utdanning. Det skal utarbeides en individuell plan for den enkelte, jf. 19 i introduksjonsloven. Planen skal utarbeides i samarbeid med deltakerne og utformes på bakgrunn av den enkeltes kompetanse, forutsetninger, livssituasjon og videre planer for livet i Norge. Den skal oppgi mål for opplæringen, tidsrammen for å nå målene og antall timer som tildeles. Planen må også angi hvor og når opplæringen skal finne sted. Det er viktig at det gjennomføres jevnlige samtaler med deltakerne om hvor vedkommende står i forhold til den individuelle planen. På bakgrunn av disse samtalene kan planen eventuelt revideres, jf. 6 i introduksjonsloven. BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. Man skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger når man skal organisere opplæringen og velge metode og innhold. Det er derfor viktig å finne ut om deltakerne har spesielle behov som har betydning for tilretteleggingen, for eksempel på grunn av funksjonshemming eller psykososiale forhold. ARBEIDSRETTET ELLER SKOLERETTET NORSKOPPLÆRING Det kan være ønskelig å knytte norskopplæringen nærmere opp mot arbeidslivsdomenet og/eller opplæringsdomenet for å gjøre opplæringen mer motiverende og nyttig for deltakerne. Vektleggingen kan gi henholdsvis en arbeidsstilknyttet opplæring, en utdanningsforberedende opplæring eller en mer allment rettet opplæring. For alle deltakere som vil raskest mulig ut i arbeidslivet, vil det være naturlig å legge vekt på arbeidslivsdomenet. Dette innebærer at opplæringen i større grad preges av temaene i dette domenet. Det betyr blant annet at arbeidserfaring, kultur, roller og forventninger i arbeidslivet vil stå sentralt. Arbeidsrettet opplæring kan også være kurs kombinert med språkpraksis, arbeidspraksis eller kurs innenfor en gitt bransje eller næringsvirksomhet. Opplæringen kan foregå på opplæringssenteret og/eller ute på en praksisplass eller arbeidsplass. For alle deltakere som planlegger enten å påbegynne eller fullføre en utdanning, vil det være naturlig å legge vekt på opplæringsdomenet. Dette gjelder både for grunnopplæring og høyere utdanning. Opplæringen vil da i større grad preges av temaene i dette domenet, og temaer som arbeidsmåter i skolen, læringsstrategier og fagrelatert språk vil stå sentralt. Særlig vektlegging av de ulike domenene kan forgå over kortere eller lengre perioder og kan fylle hele eller deler av kursdagen. 12

13 SPRÅKFERDIGHETSNIVÅER Beskrivelsen av kompetansemålene for de fire ferdighetsnivåene Al, A2,B1 og B2 er identisk for alle spor. Deltakerne kan være på forskjellige ferdighetsnivåer i de ulike ferdighetene lytte, snakke, samtale, lese og skrive. Til hvert nivå er det beskrevet: Globale mål Globale mål gir en overordnet beskrivelse av hva deltakeren mestrer på hvert nivå. Delmål Delmål beskriver hva deltakeren skal mestre i de fem ferdighetene på de ulike nivåene. Kjennetegn ved språket i bruk Kjennetegn ved språket i bruk gir en beskrivelse av hva som karakteriserer uttale, ordforråd og språkstruktur på de ulike nivåene. deltakerens DOMENER Domenene betegner en arena eller en sosial sammenheng for språkbruk. I læreplanen er språklæring knyttet til fire domener, det personlige og det offentlige domenet, opplæringsdomenet og arbeidslivsdomenet. Det personlige domenet omfatter personlige forhold og familierelasjoner. Det offentlige domenet refererer blant annet til individets bruk av og deltakelse i tilbud og tjenester i samfunnet, kultur og fritidstilbud og forholdet til mediene. Opplæringsdomenet omfatter det som har med utdanning og opplæring å gjøre, og arbeidslivsdomenet handler om yrker og arbeidsliv. Hvert domene rommer flere tema. Oversikten over temaene er veiledende. Interesser og behov innenfor den enkelte gruppe og hos den enkelte innlærer vil påvirke vektlegging og valg av temaer. Temaer som blir behandlet på lavere nivå, kan komme tilbake på høyere nivå i en stadig mer omfattende og utvidet form. Utviklingen av temaene går fra det nære og konkrete til det allmenne og mer abstrakte. Emnene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap vil i stor grad gjenfinnes blant temaene som er satt opp innenfor de ulike domenene. Det er en forutsetning at emnene i samfunnskunnskap integreres i norskopplæringen. DIGITALE FERDIGHETER Digital kompetanse regnes som basiskompetanse, og opplæring i digitale ferdigheter skjer best i en meningsfull kontekst. Da kan det bidra til språklæring, praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og i tillegg gi innsikt i teknologiens muligheter. Målene for digitale ferdigheter er derfor integrert i de språklige kompetansemålene på alle nivåer. VURDERING Det er vanlig å skille mellom to typer vurdering, henholdsvis formativ og summativ vurdering. Formativ vurdering blir også kalt vurdering for læring og er den kontinuerlige vurderingen som skjer i undervisningen. Målet er å fremme læring. Summativ vurdering, også kalt vurdering av læring, gis etter at læringsarbeidet er avsluttet for å dokumentere oppnådd nivå, ofte i form av eksamen eller avsluttende prøver. VURDERING FOR LÆRING Systematisk og konkret tilbakemelding til deltakerne underveis er en nødvendig del av opplæringen. En slik tilnærming virker bevisstgjørende og motiverende i arbeidet med å 13

14 nå målene, og den fremmer læring. Formativ vurdering eller vurdering for læring står sentralt i rammeverket. Egenvurdering er en del av en slik tilnærming. Det må derfor legges til rette for at deltakeren kan evaluere egen læringsprosess for å øke ansvar for og bevissthet om egen læring. På denne måten får deltakeren en forståelse av hva som støtter og driver læringsprosessen framover, og hva som eventuelt har mindre læringsverdi. Som grunnlag for vurdering underves kan læreren bruke samtaler, observasjoner, mappemetodikk og eksempelprøver. 14

15 OVERSIKT SPORENE OVER SPRÅKNIVÅER OG FERDIGHETER PÅ DE ULIKE Læreplanen beskriver fire språkferdighetsnivå, Al, A2, B1 og B2 for fem ferdigheter: lytte, snakke, samtale, lese og skrive. Kompetansemålene er identiske på hvert nivå, uavhengig av spor. Alfabetiseringsmodulen er ment for de Spor 1-deltakere som ikke har lært å lese tidligere. Den har et oppsett som er forskjellig fra de øvrige nivåbeskrivelsene. Spor 1 Opplæringen på Spor 1 er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang. Deltakerne er lite vant med å bruke skrift som redskap for læring fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere. Opplæringen har langsom progresjon. Veiledende nivå for avslutning av opplæringen: Muntlig: Nivå A2 eller B1 Skriftlig: Nivå Al eller A2 For de av deltakerne på Spor 1 som ikke har lært å lese tidligere, er det utviklet en alfabetiseringsmodul: Alfabetiseringsmodul Deltakerne har ingen eller svært lite formell skolegang, og mangelen på skriftspråksog skoleerfaring gjør at deltakerne har behov for et forkurs. Målet for alfabetiseringsmodulen er at deltakerne skal kunne samtale enkelt på norsk og tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter/ordavkoding. Deltakerne skal utvikle ulike strategier for avkoding av skrift og for språklæring før de følger ordinær språkopplæring. Spor 2 Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk og kan bruke skriftspråket som redskap for læring. Noen av deltakerne på Spor 2 kan ha liten eller ingen erfaring med det latinske alfabetet, og vil derfor trenge opplæring i å bruke dette. Opplæringen har middels progresjon. Veiledende nivå for avslutning av opplæringen: Muntlige ferdigheter: Nivå A2 eller B1 Skriftlige ferdigheter: Nivå A2 eller B1 Spor 3 Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Noen har også påbegynt eller fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Deltakerne er vant til å bruke lesing og skriving i kunnskapstilegnelse og har ofte lært ett eller flere fremmedspråk på skolen. Mange har utviklet gode læringsstrategier og har en god språklig bevissthet. Opplæringen har rask progresjon. Veiledende nivå for avslutning av opplæringen: Muntlige og skriftlige ferdigheter: Nivå B1 Opplæringen kan fortsette til nivå B2 hvis dette nivået kan nås i løpet av de pliktfestede 600 timene.

16 ALFABETISERINGSMODUL Målgruppe Deltakerne på alfabetiseringsmodulen er vant til å få informasjon og lære gjennom dialog, praktiske erfaringer og arbeid. Deltakerne har ingen eller svært liten formell skolegang. Mangelen på skriftspråks- og skoleerfaring gjør at deltakerne har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring før de går inn i ordinær språkopplæring. Innhold og tilnærming I alfabetiseringsmodulen skal det legges spesiell vekt på arbeid med muntlig norsk, arbeid med ordavkoding, enkel leseforståelse og hensiktsmessige arbeidsmåter. For deltakere som alfabetiseres på andrespråket, er norsk muntlig grunnmuren i lesing og skriving. Det vil være lettere for deltakerne å lære å avkode ord som allerede er en del ordforrådet, enn ord som ikke er kjent. Tilegnelsen av muntlig norsk må derfor stå svært sentralt. Noen av deltakerne vil allerede ha muntlige ferdigheter i norsk som tilsvarer eller ligger over målbeskrivelsene for ferdighetene lytte og muntlig språkbruk i alfabetiseringsmodulen. For disse deltakerne må opplæringen legges opp på en slik måte at de skriftspråklige ferdighetene vektlegges helt fra starten av. For å kunne utvikle automatiserte avkodingsferdigheter må deltakerne lese mye og ofte. Det er derfor viktig at de får tilgang til lesestoff som tar utgangspunkt i deres interesser og behov, og som er tilpasset deres nivå i norsk. Tidlig i opplæringen er det mulig å bruke autentisk materiell som for eksempel reklame, skilter og korte nformasjonstekster, slik at lesningen ikke bare blir noe som hører skolen til. Morsmålet som ressurs Det vil lette læringsarbeidet for deltakerne å kunne bruke morsmålet i opplæringen. Det kan skje ved at alfabetiseringen skjer fullt og helt på morsmålet samtidig med at deltakerne tilegner seg muntlig norsk. Senere kan lese- og skriveferdighetene til norsk. Det kan også skje ved at morsmålet blir brukt som et redskap for å forstå alfabetiserings- og språklæringsprosessen. Dette gjelder spesielt arbeidet med overføres bevisstgjøring av skriftens form og funksjon og tilegnelsen av begreper som angår skrift. I tillegg kan morsmålet støtte språklæringsprosessen gjennom en kontrastiv tilnærming. Å tilegne seg norsk dagligtale og knekke lesekoden på et andrespråk er svært krevende, og man må derfor være fleksibel når det gjelder å finne modeller som gir deltakerne mest mulig støtte i læringsprosessen. Overgang til ordinær språkopplæring I overgangen fra alfabetiseringsmodulen til ordinær språkopplæring må opplæringen tilpasses det nivået deltakerne har nådd i muntlige og skriftlige ferdigheter. Noen av delmålene i alfabetiseringsmodulen er sammenfallende med delmål på nivå Al. Noe av lærestoffet vil derfor bli repetert. Dette vil kunne gi disse deltakerne et forsprang, slik at de kan ha større fokus på å videreutvikle lese- og skriveferdighetene. 16

17 Innhold Innholdet i alfabetiseringsmodulen knyttes til deltakernes hverdag og lokale miljø Egen person, familie, egen arbeidserfaring/yrkesidentitet Dagligliv: daglige gjøremål, transport, barnas barnehage / skole, norskkurs Mat Klær og vær Bolig Helse Tall og priser Enkel hverdagsmatematikk Globale mål Opplæringen i denne modulen har som mål at deltakerne skal kunne samtale enkelt på norsk og tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter/ordavkoding. Deltakerne skal utvikle ulike strategier for avkoding av skrift og for språklæring. Språklæring Oppøve fonologisk bevissthet og få innsikt i hvordan tale representeres i skrift Bli bevisst alfabetets funksjon og muligheter Bli kjent med skriveretningen på norsk Bli kjent med ord- og setningsskiller i skrift Tilegne seg begreper som omhandler skrift Bli kjent med stavelser og bokstavkombinasjoner på norsk Bli kjent med ulike strategier for å avkode skrift Bli bevisst ulike måter å lære et nytt språk på Delmål Lytte Kan diskriminere og gjenkjenne norske lyder i ulike posisjoner Kan gjenkjenne lyder og stavelser i enkle ord Kan gjenkjenne ord som ligner, ord som rimer og høre om ord er lange eller korte Kan forstå vanlige fraser som for eksempel hilsing og presentasjoner Kan gjenkjenne og forstå ord og enkle fraser som angår egen person, familie og nære omgivelser når det snakkes langsomt og tydelig Kan forstå spørsmål og korte instruksjoner når det snakkes langsomt og tydelig Kan forstå tall Muntlig språkbruk Kan uttale norske lyder og kjente ord på en forståelig måte Kan presentere seg og bruke enkle, vanlige hilsningsfraser Kan bruke formularer og enkle setninger på en forståelig måte Kan svare på enkle spørsmål og delta i enkle samtaler forutsatt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende, for eksempel ved å omformulere og gjenta KOMPETANSEMAL FOR NII/Å Al Globale mål Kan forstå dagligdagse uttrykk og kan uttrykke seg enkelt om seg selv og nære forhold i en støttende kontekst Delmål Lytte Kan forstå ord og enkle fraser som angår egen person, familie, nære omgivelser og vanlige yrker man møter i hverdagen, når det snakkes langsomt og tydelig Kan forstå tall, uttrykk for mengde, priser og tidsangivelser Kan forstå spørsmål og korte instruksjoner, når det snakkes langsomt og tydelig Kan forstå dagligdagse uttrykk og beskjeder som rettes direkte til en, dersom det snakkes langsomt og tydelig Snakke Kan bruke enkle fraser og setninger for å presentere seg og forte/le om hvor en bor og hvor en kommer fra Kan fortelle om personer en kjenner ved hjelp av enkle setninger Kan fortelle om dagligdagse gjøremål Kan komme med korte, innøvde ytringer som passer i en gitt situasjon Kan bruke innøvde fraser til å fortelle om egen arbeidserfaring og ønsker om arbeid Samtale Kan presentere seg selv og andre og bruke enkle, vanlige hilsningsfraser Kan svare på og stille enkle spørsmål om personlige forhold og emner en kjenner godt Kan si hva en liker og ikke liker Kan gi uttrykk for at en ikke forstår, for eksempel ved å be om gjentakelse Kan delta i enkle samtaler, forutsatt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende, for eksempel ved å omformulere og gjenta Lese Kan lese og forstå kjente ord og enkle setninger, for eksempel i beskjeder, på oppslag og i enkle meldinger på sms Kan lese og forstå tilrettelagte tekster både på papir og digitalt Kan lese og få med seg hovedinnholdet i svært enkle litterære tekster, for eksempel enkle dikt og bildebøker Kan følge korte og enkle instruksjoner, spesielt hvis de inneholder bilder som virker forklarende Kan forstå ikoner på skjerm Kan lese og forstå enkle instruksjoner i ulike digitale opplæringsprogrammer Kan lese og forstå korte, enkle e-poster Skrive Kan skrive ord, enkle fraser og setninger om seg selv og andre, om hvor en bor og hva en gjør, både på papir og ved hjelp av tekstbehandlingsprogram Kan skrive korte, enkle hilsener og beskjeder til personer en kjenner Kan skrive korte og enkle meldinger på sms Kan fylle ut enkle skjemaer med personlige opplysninger, for eksempel navn, adresse og nasjonalitet, både på papir og digitalt Kan skrive enkle e-poster med støtte og veiledning 17 19

18 Kjennetegn ved språket i bruk på nivå Al Språklig bredde: Deltakeren bruker et helt enkelt, grunnleggende ordforråd og enkle fraser knyttet til personlige forhold og nære omgivelser. Uttale: Deltakeren uttaler norske lyder, ord og innlærte fraser med så god uttale at det stort sett er forståelig. Flyt: Deltakeren bruker mye tid for å finne ord og uttrykk, men kan produsere korte ytringer, hovedsakelig formularer, flytende. Grammatikk: Deltakeren har begrenset kontroll med noen få grammatiske strukturer, og binder sammen ord og ordgrupper ved hjelp av bindeordene og eller. Kommunikasjon: Kommunikasjonen er svært kontekstavhengig og kjennetegnes av omformuleringer, gjentakelser og forenklinger. Lese Kan identifisere bokstavene i alfabetet både i tekst og på tastatur Kan knytte bokstaver til lyder Kan trekke lydene sammen til ord Kan lese og forstå noen frekvente ord som ordbilder Kan lese og forstå tall Kan lese og forstå skilt og logoer Kan lese og forstå ikoner på skjerm Kan motta og forstå svært enkle meldinger på sms Kan lese og forstå instruksjoner i digitale opplæringsprogrammer laget for målgruppen Kan lese og forstå svært enkle tilrettelagte tekster som er forberedt muntlig Skrive Kan skrive de norske bokstavene på en forståelig måte Kan skrive eget navn, adresse og tall Kan skrive enkle lydrette ord etter diktat Kan skrive huskelister, f.eks. handlelister og ordlister Kan skrive og sende svært enkle meldinger på sms Kan bruke digitale opplæringsprogrammer som er laget for målgruppen Innhold I - Egen person og familie Daglige rutiner Mat, klær Bolig Kropp og helse Familiebegivenheter Fritidsaktiviteter Tid Tall og enkel hverdagsmatematikk Transport i lokalmiljøet og enkle trafikkregler Vær og årstider Relevante offentlige institusjoner (for eksempel barnehage, skole, bibliotek og post) Land og verdensdeler Norskkurs, skolehverdag og arbeidsmåter Tidligere utdanning og utdanningsønsker Navn på yrker Arbeidserfaring ønsker om arbeid i Norge 20 18

19 KOMPETANSEMÅL FOR NII/Å A2 Globale mål Kan forstå svært enkelt dagligspråk og kan uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Delmål Lytte Kan forstå ytringer og vanlige uttrykk på et enkelt og tydelig språk i dagligdagse situasjoner Kan oppfatte hovedbudskapet i klare og enkle beskjeder og meldinger Kan følge korte og enkle stedsanvisninger Kan vanligvis forstå moderert talespråk når det snakkes om kjente emner fra skole, arbeid, hjem og fritid, men må av og til be om gjentakelser Kan oppfatte noen hovedpunkter fra tv-program Kan forstå noen vanlige dialektuttrykk fra lokalt miljø Snakke Kan presentere seg og fortelle om familie og bolig, med en viss bredde i ordforråd og noe variasjon i strukturer Kan fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker Kan fortelle om mennesker, eiendeler og steder på en enkel måte Kan gjenfortelle hovedinnholdet i en billedbok eller i en enkel tekst Kan fortelle enkelt om opplevelser og hendelser Kan gi korte, innøvde presentasjoner om et kjent emne, både med og uten digitale hjelpemidler Samtale Kan bruke vanlige former for hilsener og utveksle sosiale fraser Kan utveksle informasjon om personlige forhold og kjente emner forutsatt at samtalepartneren er støttende Kan delta i enkle samtaler om praktiske gjøremål Kan komme med og svare på invitasjoner og forslag Kan gjøre avtaler og diskutere hva en skal gjøre og hvor en skal gå Kan delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte Lese Kan lese og forstå korte, enkle tekster der det brukes frekvente ord og dagligdags språk Kan lese og forstå korte tekster knyttet til egen arbeidssituasjon Kan lese og forstå enkle instrukser og oppskrifter Kan lese og forstå enkle fortellinger og eventyr Kan finne og forstå relevante opplysninger i rutetabeller, programoversikter og stillings- og boligannonser Kan finne opplysninger i oppslagsverk, både på papir og på nett Kan lese og forstå enkel skriftlig informasjon, i for eksempel brev, oppslag, brosjyrer og enkle avistekster på papir og på nett Kan lese og forstå korte e-poster, med enkle vedlegg Skrive Kan skrive enkle beskjeder og meldinger på papir og sms Kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og yrke, på papir og digitalt Kan skrive korte, enkle e-poster og sende med vedlegg Kan fortelle en historie eller fortelle om personlige opplevelser og aktiviteter med enkle fraser og setninger, på papir og digitalt Kan ta i bruk ulike elektroniske tjenester Kan skrive enkel CV 21

20 Kjennetegn ved språket i bruk på nivå A2 Språklig bredde: Deltakeren har et enkelt ordforråd og bruker grunnleggende setningsmønstre fraser i dagligdagse situasjoner. og innøvde Uttale: Deltakeren uttaler ord og enkle setninger slik at det stort sett er forståelig. Flyt: Deltakeren produserer korte ytringer med rimelig flyt, men pauser, leting etter ord og omformuleringer er hyppige. Grammatikk: Deltakeren har begrenset kontroll med sentrale grammatiske strukturer. Binder sammen ordgrupper ved hjelp av enkle bindeord som og, eller, men og har begynt å bruke enkle leddsetninger med at, som, fordi Kommunikasjon: Deltakeren kan opprettholde en samtale med støtte, svare på spørsmål og vise om en forstår eller ikke. Innhold IP I - Familie og boformer Personlig økonomi Helse og kosthold Religion, tradisjoner, skikk og bruk Fritid Sosiale medier og nettvett Høytider og feiringer Norge i store trekk: tall, geografi, flora, fauna, klima og språk Sentrale institusjoner (for eksempel NAV, politi, sykehus) Kulturtilbud i lokalmiljøet Massemedier Skolen i Norge, skolefag og arbeidsmåter Samarbeid skole - hjem Utdanningsmuligheter i Norge Yrkesmuligheter i Norge Jobbsøking og CV Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet Helse, miljø og sikkerhet Lønnsforhold 22

21 KOMPETANSEMÅL FOR NII/Å B1 Globale mål Kan forstå klare og enkle framstillinger, relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i arbeid, skole, hjem og fritid. Delmål Lytte Kan forstå moderert tale om kjente emner Kan følge med i en framstilling om et kjent emne, for eksempel i en skoletime når det snakkes klart og strukturert Kan forstå hovedinnholdet og spesifikke detaljer i enkel informasjon Kan forstå hovedpoengene i radio- og tv-programmer om aktuelle saker eller temaer av personlig eller faglig interesse Kan slutte seg til betydningen av ukjente ord ut fra sammenhengen, og til meningen i ytringer der det forekommer ukjente ord Kan følge med i handlingen i noen filmer med norsk tale Kan forstå vanlige dialektuttrykk fra lokalt miljø Snakke Kan fortelle om egne erfaringer, håp, drømmer og planer Kan gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelser, hendelser og gjenstander Kan beskrive følelser og reaksjoner Kan beskrive arbeidsmiljøet på undervisningsstedet/arbeidsstedet Kan kort begrunne og forklare meninger, handlinger og planer Kan gjenfortelle hovedhandlingen i en bok eller film Kan holde innøvde presentasjoner både med og uten digitale presentasjonsverktøy Kan presentere seg og egen kompetanse og svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju Samtale Kan delta i de fleste dagligdagse samtaler Kan etablere kontakt, bruke hilsningsfraser, opprettholde og avslutte en samtale Kan trekke samtalepartneren med i samtalen Kan be om oppklaringer og hjelp til å finne riktige ord og uttrykk Kan uttrykke synspunkter, enighet og uenighet på en høflig måte Lese Kan lese og forstå tekster knyttet til egne interesser og egen jobb Kan finne og forstå relevant informasjon i for eksempel brosjyrer, bruksanvisninger og enkle offentlige brev Kan søke, lese og trekke ut spesifikk informasjon i tekster, på papir og på nett, om for eksempel rettigheter og plikter i arbeidslivet Kan finne viktige hovedpunkter i avisartikler, på papir og på nett, om kjente emner eller hendelser Kan lese fortellinger og utdrag fra bøker Kan lese og forstå beskrivelser av hendelser, følelser og ønsker i litterære tekster Kan lese og forstå hovedtrekk i fagrelaterte tekster Kan søke og finne informasjon på ulike nettsteder og i digitale oppslagsverk Kan lese og forstå digitale sammensatte tekster, for eksempel nettsider med tekst, lyd og bilder 23

22 Skrive Kan skrive en sammenhengende tekst om kjente emner med en del detaljerte beskrivelser, på papir og digitalt Kan gjengi handlingen i filmer eller bøker Kan skape tekst ved å kombinere tekst, lyd og bilder Kan skrive om egne planer, drømmer og håp Kan skrive korte formelle brev med faktisk informasjon og begrunnelse Kan skrive søknad og CV Kan uttrykke meninger og utveksle informasjon om kjente temaer og temaer av personlig interesse på papir og på nett for eksempel via sosiale medier Kan fylle ut elektroniske skjema Kan fylle ut en elektronisk søknad og bruke tekstbehandlingsverktøy for å skrive CV Kjennetegn ved språket i bruk på nivå Bl Språklig bredde: Deltakeren har stort nok ordforråd til å kunne uttrykke seg om emner som familie, fritid, arbeid og aktuelle hendelser med en del forenklinger og omskrivinger og bruker ulike setningstyper og strukturer. Uttale: Deltakeren har stort sett en forståelig uttale. Flyt: Deltakeren har rimelig god flyt, men i fri produksjon er leting etter ord og korrekte former og reparasjoner tydelig, uten at dette hindrer forståeligheten. Grammatikk: Deltakeren har et forråd av frekvente mønstre som brukes rimelig korrekt, og kan skape sammenheng for eksempel ved hjelp av tidsadverbial, pronomen, ubestemt - bestemt form og enkle leddsetninger. Kommunikasjon: Deltakeren kan starte, opprettholde og avslutte en samtale om emner av personlig interesse og andre kjente emner. Innhold Boligforhold og bomiljø Barneoppdragelse Eldreomsorg Kjønnsroller Personvern Velferdssamfunnet Ytringsfrihet og trosfrihet Likestilling Norge før og nå Innvandring og utvandring Medier og massekommunikasj on Kulturelle uttrykk E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk.- Fag i skolen Utdanningssysteme t i Norge Voksenopplæring og etterutdanningsmul igheter i Norge, livslang læring Læringsplattformer - Arbeidsmarked Jobbsøking, søknad, CV, intervju Rettigheter og plikter i arbeidslivet: arbeidstid, fagforening Arbeidsmiljø 24

23 KOMPETANSEMÅL FOR NIVÅ B2 Globale mål Kan forstå komplekse framstillinger og kan uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot standpunkter. Delmål Lytte Kan forstå hovedinnholdet i informasjon om allmenne og faglige emner der det brukes en del idiomatiske uttrykk Kan forstå i detalj det som er rettet mot en personlig når det brukes et moderert talespråk Kan forstå presentasjon, resonnement og argumentasjon i lengre innlegg om aktuelle og relevante temaer Kan følge hovedideene i forelesninger, foredrag og presentasjoner Kan forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer i radio og på tv Kan forstå holdninger og synspunkter som kommer til uttrykk i dokumentarprogram, opplesninger og intervjuer på radio, tv og i digitale medier Kan følge og forstå innhold og tale i norske filmer Snakke Kan snakke om et vidt spekter av emner relatert til egne interesseområder Kan gi nyanserte og presise beskrivelser Kan presentere en sak og argumentere for eget syn på saken Kan bruke ornskrivinger i situasjoner der en ikke har helt dekkende ordforråd Samtale Kan samtale om mange ulike temaer med spontanitet og flyt Kan delta aktivt i diskusjoner i kjente kontekster og argumentere for egne synspunkter på en nyansert måte Kan kommentere og vurdere innspill og komme med egne forslag Kan ta initiativ og gi relevant respons i en samtale og bidra til at samtalen flyter Lese Kan lese og forstå artikler og rapporter om aktuelle problemer, der forfatteren gir uttrykk for egne holdninger og synspunkter Kan lese og forstå utvalgt skjønnlitteratur Kan lese og forstå instruksjoner knyttet til eget fagfelt /arbeid og næringsliv Kan bruke hensiktsmessige lesestrategier Kan raskt identifisere innhold og relevant informasjon i artikler og rapporter om en rekke emner Kan bruke avanserte søketeknikker for å finne relevant informasjon på nett Skrive Kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner innenfor eget fagfelt eller egne interesseområder Kan gi sammendrag av hovedinnholdet i filmer, skjønnlitterære tekster og fagtekster Kan skrive tekster med saklig innhold og argumentere for eget syn på saken Kan sammenfatte informasjon fra ulike kilder og underbygge synspunkter, gi relevante eksempler og trekke konklusjoner Kan skrive blogg og diskusjonsinnlegg på nett 25

24 Kjennetegn ved språket i bruk på nivå B2 Språklig bredde: Deltakeren har stort nok ordforråd til å gi klare beskrivelser og uttrykke synspunkter om de fleste allmenne emner, og kan bruke komplekse grammatiske strukturer. Uttale: Deltakeren har tydelig uttale og god intonasjon. Flyt: Deltakeren har god flyt. Grammatikk: Deltakeren har relativt god grammatisk kontroll og gjør ikke feil som forer til misforståelser. Deltakeren kan foreta selvkorrigeringer og skrive klar, sammenhengende tekst ved å bruke varierte sammenbindingsteknikker, Kommunikasjon: Deltakeren kan ta initiativ i samtaler, introdusere nye temaer og bidra til å drive samtalen framover. Innhold e Fritid og kultur Politiske forhold Utdanning ved Næringsliv Rettssystemet Norge i en høyskole og universitet Jobbsoking, utfyllende søknad internasjonal Læringsplatt- og utvidet CV kontekst former Lovreguleringer Kulturelle uttrykk av arbeidslivet

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1 Metodisk veiledning Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 2 Innhold Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 3 Formålet med opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV.

NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV. NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV. Et heldags tilbud som kombinerer norskundervisning med utplassering i praksis på en arbeidsplass etter den enkeltes yrkesønske VOX, 21.10.14 Vie Berg Litt

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

Kompetansemål for lesing og skriving

Kompetansemål for lesing og skriving Kompetansemål for lesing og skriving Målgrupper Rammeverket er utviklet med tanke på voksne som har behov for å heve sine grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. I tillegg kan rammeverket være

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Praksisveileder Helse

Praksisveileder Helse Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder Helse Pleie, omsorg og miljøarbeid for å gi brukere en god hverdag med trivsel og velvære Til Praksiskorps i Fagkurs helse Dere er personlig utnevnt av en kollega

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese mer 4. trinn Gøy med norsk 5. trinn Gøy med norsk 6. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Side 1 av 9 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Praksisveileder fagkurs renhold

Praksisveileder fagkurs renhold Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder fagkurs renhold Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima Til Praksiskorps i Fagkurs renhold Dere er personlig utnevnt av en kollega til å være

Detaljer

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet Innhold Nivå A1 Side Leksjon Domene og tema Funksjoner og 14 16 18 1 Hva heter du? 1A Hvor er de fra? 1B Jeg heter Tor Egen person Land og verdensdeler Å fortelle hva man heter, og hvor man kommer fra

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012)

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Seminar om godkjenningsordningen 4.9.14 Jeg skal snakke om Læreplanen i norsk, revidert i 2012 De nye digitale norskprøvene Tittel Forfatter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Glade og flinke innvandrere Behov Tiltak og plan Resultater Evalueringer og tilbakemeldinger Praksis De andre og vi - og demokrati Ønske og vilje Visjon og verktøy Mange innvandrergrupper uten rettigheter

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser.

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser. Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne reflektere rundt

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero ÅRSPLAN SPANSK 8. KLASSE 2015-16 Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero Kompetansemål i 8. klasse 1. Hovedområde Språklæring: a. Kompetansemål etter 8. klasse i. undersøke likheter og ulikheter mellom

Detaljer

FRA TERSKEL TIL OVERSIKT - OPPLÆRINGSTILBUDET PÅ B2-NIVÅ

FRA TERSKEL TIL OVERSIKT - OPPLÆRINGSTILBUDET PÅ B2-NIVÅ Hvordan kan vi best tilrettelegge kurs for deltakere som har tatt Norskprøve 3, men ønsker å gå videre? Hva bør et kurs på B2- nivå innebære, og kan det være nyttig å skille mellom et ordinært B2-kurs

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Rica Dyreparken Hotell 14-02/15-02 2014 Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen 1 Kompetansemål Samtale om form, innhold og formål i litteratur ( ) Skrive

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Presentere ulike emner muntlig SKOLEÅR 2015-2016

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Norskopplæring for voksne innvandrere

Norskopplæring for voksne innvandrere Norskopplæring for voksne innvandrere En undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere fra Thailand i Båtsfjord kommune og Tromsø by NOR-3930 Tom Ropjukwat Mastergradsoppgave i nordisk språkvitenskap

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 FORFATTERE: Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud FORLAG: Cappelen Damm

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK 8. - 10. trinn

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK 8. - 10. trinn Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk æring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUC OF UROP CO D 'UROP Felles referansenivåer abell 1. Felles

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE

LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å utvikle

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-39 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena

Arbeidsplassen som læringsarena Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 1 Dagens program Del 1 før lunsj

Detaljer