Fylkesutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08. november 2005 kl Møtested: Statens Hus "Melhus" Andre opplysninger: SAKLISTE Sak 162/2005 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte Feil! Bokmerke er ikke define Sak 163/2005 Fylkesrådmannens orientering... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sak 164/2005 Referatsaker... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sak 165/2005 Utbedring av kai Vingvågen, Snillfjord kommunefeil! Bokmerke er ikke definert. Sak 166/2005 Oppføring av fritidsbolig på eiendommen 60/12, 14, Hitra kommunefeil! Bokmerke er ikke d Sak 167/2005 Transport for funksjonshemmede - Høring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sak 168/2005 Møteplan Feil! Bokmerke er ikke definert. Sak 169/2005 Høring Lokaldemokratikommisjonens første utredning, NOU 200:6: Samspill og tillit - om staten og lokaldemokratietfeil! Bokmerke er ikke definert. Sak 170/2005 TV- aksjonen 2005 Drømmefanger: Bidrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sak 171/2005 Rapport fra Sørtrøndersk delegasjon til ChongqingFeil! Bokmerke er ikke definert. Sak 172/2005 Innføring av reklamefinansierte leskur... Feil! Bokmerke er ikke definert.

2 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 162/2005 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2005 Saksbeh: Kari Braun Arkivkode: 015 Arkivsaknr: Fylkesrådmannens innstilling Protokoll fra Fylkesutvalgets møte godkjennes.

3 Saksutredning: Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Protokoll fra Fylkesutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Ingen.

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 163/2005 Fylkesrådmannens orientering Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2005 Saksbeh: Kari Braun Arkivkode: 015 Arkivsaknr: Fylkesrådmannens innstilling Ingen innstilling

5 Saksutredning: Fylkesrådmannens orientering FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Det blir gitt muntlig orientering v/fylkesrådmannen.

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 164/2005 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2005 Saksbeh: Kari Braun Arkivkode: 015 Arkivsaknr: Fylkesrådmannens innstilling Referatsakene tas til orientering.

7 Saksutredning: Referatsaker FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Referatsakene tas til orientering. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Utbedring/forsterkning fylkesveger i Hitra kommune. Uttalelse. Utskrift av protokoll fra Hitra formannskap og Hitra kommunestyre. Frilufts-info 5/05. Friluftsrådenes landsforbund. Partnerskapsavtale mellom Statens vegvesen Region midt og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. Høring arealdel av kommuneplanen for Snillfjord kommune ( ) Uttalelse fra Landsstyret i KS ( ) Brev datert fra Det kongelige Fiskeri- og Kystdepartement vedrørende Utredning marin næringsutvikling og regionale planer.( )

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 165/2005 Utbedring av kai Vingvågen, Snillfjord kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2005 Saksbeh: Oddveig Bredesen Arkivkode: Arkivsaknr: Fylkesrådmannens innstilling Sør-Trøndelag fylkeskommune innvilger Snillfjord kommune et tilskudd på inntil kr til kai i Vingvågen, etter følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan. Kostnader Finansiering Prosjektering ,- Næringslivet Grunnarbeid ,- Snillfjord kommune Kai ,- Sør-Trøndelag fylkeskommune, Reg.utviklingsmidler 2006 Sum Sum Det forutsettes at det utarbeides en reguleringsplan for området der deler av kai, næringsareal og vegadkomst blir regulert til offentlig tilgjengelig areal.

9 Saksutredning: Utbedring av kai Vingvågen, Snillfjord kommune - tilskudd FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Sør-Trøndelag fylkeskommune innvilger Snillfjord kommune et tilskudd på inntil kr til kai i Vingvågen, etter følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan. Kostnader Finansiering Prosjektering ,- Næringslivet Grunnarbeid ,- Snillfjord kommune Kai ,- Sør-Trøndelag fylkeskommune, Reg.utviklingsmidler 2006 Sum Sum Det forutsettes at det utarbeides en reguleringsplan for området der deler av kai, næringsareal og vegadkomst blir regulert til offentlig tilgjengelig areal. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Vingvågen kai finansiering, vedtak kommunestyret Snillfjord kommune GJELDENDE FORUTSETNINGER 1. Felles fylkesplan , spesielt kap 2.3 Mat og matproduksjon og kap 2.5 Ei behovsretta utbygging av infrastruktur. Føringene for fylkeskommunens prioriteringer ligger i fylkesplanens strategier, samt i havneplanen for fylket. I felles fylkesplan er det nedfelt et mål om at Trøndelag skal være verdens mest nyskapende havbruksregion. Havbruksnæringen skal være en attraktiv næring for kystkommunene, det skal stimuleres til lokale etableringer og aktivitet. Infrastrukturen som støttes fra regionnivået skal være behovsprøvd. Det skal stimuleres til samhandling og i størst mulig grad flerbrukanlegg. 2. Strategisk plan for utvikling og forvaltning av havner i ST, FT 53/99, I havneplanen anbefales en førsteprioritering av de regionale havnesentra (Hestvika, Fosen, Trondheimsfjorden). Som andreprioritet for anbefaling av tilskudd til havneutbygging er det nevnt fire næringsutviklingsprosjekt, samt ni havner særlig rettet mot fiskerisektoren. Vingvågen i Snillfjord kommune er en av fire havneprosjekt med særlig fokus på næringsutvikling. BAKGRUNN Snillfjord kommune meldte inn behov for havneutbygging i Vingvågen i forbindelse med utviklingen av fylkets havneplanen i Planene omfattet den gang ei større utbygging på 4 mill kr til kai, og industribygg til 3 mill kr. Flere parter sa seg interessert i å delta som brukere av kaianlegget, blant annet Felleskjøpet, Statens vegvesen, Snillfjord kommune samt et fraktfirma. Av ulike årsaker ble planene den gang ikke gjennomført. Planene er nå aktualisert igjen da bedriftene Vingvågen kai, Vingtec AS og Vingvaks AS har meldt inn et behov for kaiutbygging til 1,9 mill kr. Firmaene har totalt ca 30 årsverk og er kommunens største private arbeidsgiver. Pga endret konkurransesituasjon i

10 vaksinasjonsmarkedet ønskes en vridning i innsatsen fra vaksinering av laks til større grad utvikling av havbruksteknologi. Dette vil kreve bedre kaifasiliteter. FAKTISKE OPPLYSNINGER Vingvaks AS driver med vaksinering av laks både innenlands og utenlands mens Vingtec AS utvikler vaksinasjonsutstyr/sorteringsutstyr og utruster båter med dette. Konkurransesituasjonen innenfor vaksinasjonsmarkedet har de senere år blitt forverret og fortjenestemarginene har gått ned som et resultat av inntreden av blant annet polske vaksinatører med lav timebetaling sammenlignet med norske arbeidstakere. Samtidig er en vaksinatørjobb fysisk meget krevende. Bedriften forventer derfor gjennomsnittlig en tidlig pensjonering av arbeidstakerne i selve vaksinasjonsyrket. Med dette som basis ønsker bedriften totalt sett å legge til rette for økt aktivitet innenfor utvikling av utstyr til havbruknæringen. Dette innebærer nyutvikling og omskolering av arbeidstakere. Firmaet Vingtec AS bruker årlig store beløp til omstillings-/utviklingsarbeid, og er deltakende i skattefunnprosjekt gjennom Innovasjon Norge og har samtidig et løpende samarbeid med Sintef. For å kunne utnytte hjemmehavna under montering av nyutviklet utstyr på båtene, er det behov for egnede kaifasiliteter. Dybden ved dagens kai er for grunn for anløp av aktuelle båter. Som en midlertidig løsning er det derfor lagt ei gammel ferge i havna som båtene legges inntil mens montering pågår. I tillegg til ekstra arbeid med frakt av utstyret over ferga, er ferga klar for kondemnering. Det er derfor behov for ny kai. På grunn av utstyrets størrelse er det ikke god bedriftsøkonomi å frakte utstyret til andre kailokaliteter for montering. Snillfjord kommune ønsker at det etableres ei ny kai på utsiden av næringsarealet. Det er tidligere foretatt sprenging og utfylling slik at området er klargjort for utbygging. Det søkes om fylkeskommunalt tilskudd til ei 12 m lang kai, med dybde 6 m med en total kostnad på 1,87 mill kr. Kostnadsoverslag Hoveddel kai, Hitra bygg og betong kr ,- Strøm, Hemne Kraftlag kr ,- Kran. Nik. Haugrønning kr ,- Grunnarbeid kr ,- Prosjektering/ diverse kr ,- Sum, eks mva kr ,- Ønsket finansiering Vingvågen kai AS kr ,- Innovasjon Norge kr ,- Snillfjord kommune kr ,- Sør-Trøndelag fylkeskommune kr ,- Sum kr ,- Etter utbygging kan det være muligheter for ilandføring av gods fra båt med omlasting til bil slik at en slipper å sende større båter inn Trondheimsfjorden med mindre godsmengder med de ekstrakostnader dette medfører. Videre kan et slikt konsept aktualisere et samarbeid med havnedistriktet i Trondheimsfjorden. Kongensvoll Plast AS har også signalisert behov for kai for utskipning av flytebrygger til ulike deler av kysten. Det er også slik at det er viktig å ha en disponibel havn/ kai tilgjengelig i kommunen som kan ta i mot nødvendige artikler både for det offentlige og for private.

11 HELHETLIG DRØFTING Som et ledd i å oppfylle målene i fylkesplanen om at Trøndelag skal bli verdens mest nyskapende havbruksregion, vil det være riktig av Sør-Trøndelag fylkeskommune å delta på et spleiselag for å skaffe Snillfjord kommune ei funksjonell kai. Behovet er knyttet til ønske fra Vingvågen kai, Vingtec AS og Vingvaks AS, som ønsker en sterkere satsing på teknologiutvikling til havbruksnæringen. Dette vil være viktige underleveranser for båter til vaksinasjon og oppdrett i regionen. Næringsarealet ligger sentralt i en oppdrettsregion, og bedriftene bidrar til innovasjon og kommersialisering innen sitt produktspekter. Selv om bedriftene har hatt økonomiske problem pga rettstvister knyttet til rettigheter til produksjonsutstyr, vurderes aktiviteten i Vingvågen som solid og viktig for kommunen og regionen. Innovasjon Norge har også vedtatt å bli med på et spleiselag rundt satsingen i Vingvågen. Det må også arbeides mot et tettere havnesamarbeid, både i Øyregionen, men også innover i Trondheimsfjorden. Vedtektene for bruk av regionale utviklingsmidler gjør det vanskelig med spleiselag direkte med Innovasjon Norge. Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for en sterkere offentlig tilgjengelighet for ny kai i Vingvågen med nødvendige bakareal for bruk både av offentlige og private aktører. Det anbefales derfor at de regionale utviklingsmidlene benyttes til samspleis på grunnlagsinvesteringene, og at kostnader til strøm og kaiutstyr (kran) holdes utenfor våre prioriteringer. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Sør-Trøndelag fylkeskommune innvilger Snillfjord kommune et tilskudd på inntil kr til kai i Vingvågen etter følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: Kostnader Finansiering Prosjektering ,- Næringslivet Grunnarbeid ,- Snillfjord kommune Kai ,- Sør-Trøndelag fylkeskommune, Regionale utviklingsmidler 2006 Sum Sum Det forutsettes at det utarbeides en reguleringsplan for området der deler av kai, næringsareal og vegadkomst blir offentlig tilgjengelig.

12 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/00940 VINGVÅGEN KAI - FINANSIERING Saksbehandler: Dag Robert Bjørshol Arkiv: U70 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0137/05 Formannskapet /05 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Robert Bjørshol Arkiv: U70 Arkivsaksnr.: 05/ Sluttbehandles i kommunestyret VINGVÅGEN KAI FINANSIERING. Rådmannens innstilling: Snillfjord kommune bevilger Vingvågen kai AS v/ Brynjar Wingan et tilskudd på kr ,- til utbygging av kaianlegg i Vingvågen slik som beskrevet i oversendt dokumentasjon, med en total kostnadsramme på kr Det forutsettes ved vedtaket finansieringen i tråd med følgende finansieringskonsept: Egenkapital: kr ,- Lån Vingvågen kai: kr ,- Tilskudd Innovasjon Norge: kr ,- Tilskudd: kr ,- Tilskudd Snillfjord kommune: kr ,- Videre forutsettes det at kaia disponeres av et styre som definerer tilgjengelighet for alle reelle brukere/ interessenter og besørger innkreving av ordinære kaiavgifter i tråd med bruken/ avtaleforhold. Det forutsettes også at Snillfjord kommune har forkjøpsrett til anlegget ved en eventuell konkurs/salg. Forkjøpsretten skal sikres ved tinglyst avtale. Dette for å sikre offentlighetens interesser. Tilskuddet fordeles på næringsfondet, konto med kr ,- til dekning av grunnarbeidene, og regionalt næringsfond, konto med kr ,- til øvrige arbeider. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte utgifter i tråd med søknaden. Det skal føres regnskap for arbeidene slik at hovedpostene kan sammenlignes med tilsvarende poster i kostnadsoverslaget som ligger til grunn for vedtaket. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som arbeidet blir utført. Minst 10 % holdes tilbake til arbeidet er fullført, og til ferdigattest og endelig regnskap foreligger. Tilsagnet står ved lag i 2 år fra innvilgelsesdato, men dersom noe uforutsett oppstår kan det søkes om forlenget arbeidsfrist. Dersom det er nødvendig kan Snillfjord kommune gjennom det regionale næringsfondet forskuttere fylkeskommunens andel inntil nytt budsjettår. Saksdokumenter: I mappe: Øvrige: Vedlagt:

13 Saksopplysninger: Snillfjord kommune har mottatt henvendelse fra firmaet Vingvågen kai AS om bistand til bygging av kai i Vingvågen. Følgende opplegg er definert for kaia: Kai- lengde: 12 meter Dybde ved lavvann: 6 meter Belastning på dekke: 1200 kg/m2 Kostnadsoppsett Hoveddel kai, Hitra bygg og betong: kr ,- Strøm, Hemne Kraftlag: kr ,- Kran. Nik. Haugrønning: kr ,- Grunnarbeid: kr ,- Prosjektering/ diverse: kr ,- Totalt: kr ,- Prisene er oppgitt uten merverdiavgift. Eiere av firmaet Vingvågen kai er brødrene Brynjar, Arne og Johan Ingar Wingan. Vurdering: Firmaene Vingtec AS, Vingvaks AS og Vingvågen kai har meldt inn behov for kaiutbygging til en samlet pris av 1,9 millioner kroner. Firmaene har totalt sett ca. 30 årsverk og er kommunens største private arbeidsgiver. Vingvaks AS driver med vaksinering av laks både innelands og utenlands mens Vingtec AS utvikler vaksinasjonsutstyr/ sorteringsutstyr og utruster båter med dette. For å kunne utnytte hjemmehavna under montering av utstyr må det etableres kai. I dag legges båter på utsiden av ferga i Vingvågen mens montering pågår. Denne ferga er klar for kondemnering og behovet er derfor nå påtrengende. Grunnet utstyrets størrelse/ volum er det ikke hensiktsmessig/ økonomisk å montere utstyret ved andre kailokaliteter. Tidligere er det utsprengt og fylt ut areal slik at området er klargjort for kaiutbygging. Vingvaks AS driver med vaksinering. Konkurransesituasjonen innenfor markedet har de senere år blitt forverret og fortjenestemarginene gått ned som et resultat av inntreden av blant annet polske vaksinatører med lav timesbetaling sammenlignet med norske arbeidstakere. Samtidig er en vaksinatørjobb fysisk meget krevende. Bedriften forventer derfor gjennomsnittlig en tidlig pensjonering av arbeidstakerne i selve vaksinasjonsyrket. Med dette som basis ønsker bedriften totalt sett å legge til rette for økt aktivitet innenfor utstyrsleveransene, hvilket innebærer nyutvikling og omskolering av arbeidstakere. Firmaet Vingtec AS bruker årlig store beløp til dette formålet og er deltakende i skattefunnprosjekt gjennom Innovasjon Norge og har samtidig et løpende samarbeid med Sintef. Det har tidligere vært arbeidet mot etablering av kai i Vingvågen. Den gang vedtok kommunen gjennom kommunestyret å finansiere utbyggingen til 4 millioner kroner, mot at firmaet betjente avdrag og renter på beløpet. Flere parter sa seg interessert i å delta som brukere av kaianlegget, blant annet felleskjøpet, Statens vegvesen, Snillfjord kommune samt et velkjent fraktfirma. Utbyggingen ble imidlertid lagt i bero. Etter utbygging kan det være muligheter for ilandføring av gods fra båt med omlasting til bil slik at en slipper å sende større båter inn Trondheimsfjorden med mindre godsmengder med de ekstrakostnader dette medfører. Videre kan et slikt konsept aktualisere et samarbeid med havnedistriktet i Trondheimsfjorden. Det er 13

14 også slik at det er viktig å ha en disponibel havn/ kai tilgjengelig i kommunen som kan ta i mot nødvendige artikler både for det offentlige og for private. Kongensvoll Plast AS har også signalisert behov for kai for utskipning av flytebrygger til ulike deler av kysten. I ettertid har, som politisk nivå er vel kjent med, firmaet gått konkurs. Denne konkursen kom ikke som et resultat av manglende økonomisk fundament av en daglige drift men var heller en konsekvens av rettstvister rundt rettigheter knyttet til produksjon av utstyr. Fundamentet innenfor firmaets daglige drift er fortsatt til stede. Det er allikevel slik at denne konkursen medførte en drastisk reduksjon i firmaets egenkapital, hvilket tilsier at interessepartnere bør være aktivt deltakende i finansieringen av anlegget. Firmaet er kapabel til å stille totalt kr ,- i egenkapital og lån. Det er opprettet et forpliktendes leietakerforhold som innebærer kr ,- i inntekt til Vingvågen kai AS. Strategisk plan for Utvikling og forvaltning av havner i Sør-Trøndelag, vedtatt i Fylkestinget gjennom vedtak fattet , sak 53/99, prioriterer dette anlegget for utførelse. Med dette som bakgrunn er det gjennomført samtaler mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, eierne av firmaet Vingvågen kai samt kommunen. I møtet med Innovasjon Norge ble det lovt over bordet et tilskudd i størrelsesorden kr ,-. I møtet med fylkeskommunen ble det derfor skissert et finansieringskonsept basert på følgende oppsett: Kostnader: kr ,- Finansiering Egenkapital eiere: kr ,- Lån Vingvågen kai: kr ,- Tilskudd Innovasjon Norge: kr ,- Tilskudd: kr ,- Tilskudd Snillfjord kommune: kr ,- Totalt kr ,- Dette tilsier meget positive tilbakemeldinger fra de offentlige finansieringsinstitusjonene, men forutsetninger har vært at også kommunen deltar som en aktiv part i spleiselaget. Innovasjon Norge og fylkeskommunen samfinansierer prinsipielt normalt aldri noe prosjekt, men betydningen av arbeidsplassene knyttet til virksomhetene i dette området betraktes som så viktig at prinsippet fravikes i denne saken. En forutsetning for den store offentlige deltakelsen i finansieringen er at kaia også skal være tilgjengelig og åpen for andre brukere enn de involverte firma. Det er allikevel ikke slik at kaia skal kunne brukes fritt for alle og enhver til enhver tid. Kaias disposisjon må kunne styres av et styre som utarbeider kriterier for bruken og rent praktisk håndterer/ tilpasser bruken mellom de ulike påmeldte interessenter. Videre må det være slik at kommunen har forkjøpsrett ved en konkurs i Vingvågen kai AS, slik at offentligheten også sikres bruksrett i en slik sammenheng. Når det gjelder kommunens engasjement så har Fylkeskommunen signalisert behov for utsatt innbetaling av fylkeskommunens bidrag til etter nyttår, da det er et nytt budsjettår. Dette kan innebære at Snillfjord kommune kan bli nødt til å forskuttere dette beløpet i noen måneder. For øvrig anbefales ikke finansieringsløsninger som belaster kommunens driftsbudsjett. Dette tilsier at kommunens næringsfond må benyttes. I dag inneholder det ordinære løpende næringsfondet ca. kr ,-, mens det regionale næringsfondet som er en etterlatenskap etter næringssamarbeidet mellom Hitra, Frøya og Snillfjord inneholder ca. 1 million kroner. Det foreslås å ta kr ,- til grunnarbeidet fra næringsfondet, mens kr ,- tas fra det regionale fondet. Dersom det senere i tildelingsåret for det ordinære næringsfondet mangler økonomiske ressurser, begrunnet i utbetaling i tråd med eksisterende eller fremtidige vedtak, kan dette tilføres fra det regionale fondet. Begrunnelsen for denne håndteringen er et 14

15 ønske om å skjerme det regionale fondet mest mulig da dette er et fond som ikke er pålagt restriksjoner i forhold til politikernes bruk, hvilket gir en viss handlefrihet. De involverte firmaene i denne saken er av en slik betydning for arbeidsplassene i Snillfjord at investeringer i tiltak som trygger og utvikler arbeidsplassene er av essensiell betydning ikke bare for firmaene men også for kommunen. Det bør derfor være stor villighet i kommunen til å delta i et spleiselag for å finansiere tiltaket. Dette elementet er også i høy grad vektlagt av fylkeskommunen i deres vurdering. På denne bakgrunnen fremmes saken for politisk behandling slik. Rådmannens innstilling: Snillfjord kommune bevilger Vingvågen kai AS v/ Brynjar Wingan et tilskudd på kr ,- til utbygging av kaianlegg i Vingvågen slik som beskrevet i oversendt dokumentasjon, med en total kostnadsramme på kr Det forutsettes ved vedtaket finansieringen i tråd med følgende finansieringskonsept: Egenkapital: kr ,- Lån Vingvågen kai: kr ,- Tilskudd Innovasjon Norge: kr ,- Tilskudd: kr ,- Tilskudd Snillfjord kommune: kr ,- Videre forutsettes det at kaia disponeres av et styre som definerer tilgjengelighet for alle reelle brukere/ interessenter og besørger innkreving av ordinære kaiavgifter i tråd med bruken/ avtaleforhold. Det forutsettes også at Snillfjord kommune har forkjøpsrett til anlegget ved en eventuell konkurs/ salg. Forkjøpsretten skal sikres ved tinglyst avtale. Dette for å sikre offentlighetens interesser. Tilskuddet fordeles på næringsfondet, konto med kr ,- til dekning av grunnarbeidene, og regionalt næringsfond, konto med kr ,- til øvrige arbeider. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte utgifter i tråd med søknaden. Det skal føres regnskap for arbeidene slik at hovedpostene kan sammenlignes med tilsvarende poster i kostnadsoverslaget som ligger til grunn for vedtaket. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som arbeidet blir utført. Minst 10 % holdes tilbake til arbeidet er fullført, og til ferdigattest og endelig regnskap foreligger. Tilsagnet står ved lag i 2 år fra innvilgelsesdato, men dersom noe uforutsett oppstår kan det søkes om forlenget arbeidsfrist. Dersom det er nødvendig kan Snillfjord kommune gjennom det regionale næringsfondet forskuttere fylkeskommunens andel inntil nytt budsjettår. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 0137/05 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 05/00940 Tittel: SAKSPROTOKOLL: VINGVÅGEN KAI - FINANSIERING 15

16 Behandling: Vedtak: Enstemmig som innstillinga. Snillfjord kommune bevilger Vingvågen kai AS v/ Brynjar Wingan et tilskudd på kr ,- til utbygging av kaianlegg i Vingvågen slik som beskrevet i oversendt dokumentasjon, med en total kostnadsramme på kr Det forutsettes ved vedtaket finansiering i tråd med følgende finansieringskonsept: Egenkapital: kr ,- Lån Vingvågen kai: kr ,- Tilskudd Innovasjon Norge: kr ,- Tilskudd Sør Trøndelag fylkeskomm.kr ,- Tilskudd Snillfjord kommune: kr ,- Videre forutsettes det at kaia disponeres av et styre som definerer tilgjengelighet for alle reelle brukere/ interessenter og besørger innkreving av ordinære kaiavgifter i tråd med bruken/ avtaleforhold. Det forutsettes også at Snillfjord kommune har forkjøpsrett til anlegget ved en eventuell konkurs/salg. Forkjøpsretten skal sikres ved tinglyst avtale. Dette for å sikre offentlighetens interesser. Tilskuddet fordeles på næringsfondet, konto med kr ,- til dekning av grunnarbeidene, og regionalt næringsfond, konto med kr ,- til øvrige arbeider. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte utgifter i tråd med søknaden. Det skal føres regnskap for arbeidene slik at hovedpostene kan sammenlignes med tilsvarende poster i kostnadsoverslaget som ligger til grunn for vedtaket. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som arbeidet blir utført. Minst 10 % holdes tilbake til arbeidet er fullført, og til ferdigattest og endelig regnskap foreligger. Tilsagnet står ved lag i 2 år fra innvilgelsesdato, men dersom noe uforutsett oppstår kan det søkes om forlenget arbeidsfrist. Dersom det er nødvendig kan Snillfjord kommune gjennom det regionale næringsfondet forskuttere fylkeskommunens andel inntil nytt budsjettår. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 0043/05 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 05/00940 Tittel: SAKSPROTOKOLL: VINGVÅGEN KAI - FINANSIERING Behandling: Representanten Johan Ingar Wingan erklærte seg inhabil etter Forvaltningslovens 6a, og fratrådte møtet. 16

17 Vedtak: Enstemmig som innstillinga. Snillfjord kommune bevilger Vingvågen kai AS v/ Brynjar Wingan et tilskudd på kr ,- til utbygging av kaianlegg i Vingvågen slik som beskrevet i oversendt dokumentasjon, med en total kostnadsramme på kr Det forutsettes ved vedtaket finansiering i tråd med følgende finansieringskonsept: Egenkapital: kr ,- Lån Vingvågen kai: kr ,- Tilskudd Innovasjon Norge: kr ,- Tilskudd Sør Tr.lag fylkeskommune kr ,- Tilskudd Snillfjord kommune: kr ,- Videre forutsettes det at kaia disponeres av et styre som definerer tilgjengelighet for alle reelle brukere/ interessenter og besørger innkreving av ordinære kaiavgifter i tråd med bruken/ avtaleforhold. Det forutsettes også at Snillfjord kommune har forkjøpsrett til anlegget ved en eventuell konkurs/salg. Forkjøpsretten skal sikres ved tinglyst avtale. Dette for å sikre offentlighetens interesser. Tilskuddet fordeles på næringsfondet, konto med kr ,- til dekning av grunnarbeidene, og regionalt næringsfond, konto med kr ,- til øvrige arbeider. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte utgifter i tråd med søknaden. Det skal føres regnskap for arbeidene slik at hovedpostene kan sammenlignes med tilsvarende poster i kostnadsoverslaget som ligger til grunn for vedtaket. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som arbeidet blir utført. Minst 10 % holdes tilbake til arbeidet er fullført, og til ferdigattest og endelig regnskap foreligger. Tilsagnet står ved lag i 2 år fra innvilgelsesdato, men dersom noe uforutsett oppstår kan det søkes om forlenget arbeidsfrist. Dersom det er nødvendig kan Snillfjord kommune gjennom det regionale næringsfondet forskuttere fylkeskommunens andel inntil nytt budsjettår. 17

18 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 166/2005 Oppføring av fritidsbolig på eiendommen 60/12, 14, Hitra kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2005 Saksbeh: Heidi Beate Flatås Arkivkode: 700.T04 Arkivsaknr: Fylkesrådmannens innstilling Fylkesutvalget påklager Hitra kommunes vedtak om oppføring av fritidsbolig på eiendommen 60/12 og 14, liggende i LNF-sone 1 og i 100 metersbeltet langs sjø. Jfr. Fylkeskommunes brev av Påklagingen skjer ut fra at søknaden er: I strid med kommuneplanen I strid med Bygge og deleforbudet i strandsonen, PBL 17-2 I strid med fylkesplanen forvaltning av naturressurser (s 50-51) 18

19 Saksutredning: Oppføring av fritidsbolig på eiendommen 60/12,14, Hitra kommune Fylkesutvalget påklager Hitra kommunes vedtak om oppføring av fritidsbolig på eiendommen 60/12 og 14, liggende i LNF-sone 1 og i 100 metersbeltet langs sjø. Jfr. Fylkeskommunes brev av Påklagingen skjer ut fra at søknaden er: I strid med kommuneplanen I strid med Bygge og deleforbudet i strandsonen, PBL 17-2 I strid med fylkesplanen forvaltning av naturressurser (s 50-51) VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken Kartutsnitt Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Hitra Skråfoto over området UTRYKTE VEDLEGG (ligger i kassett i 5.etg, merket påklaging Hitra 60/12,14) Første gangs behandling i kommunen, juli Andre gangs behandling i kommunen, desember 2004 Oversendelse av sak til sektormyndigheter, juni 2005 Fellesuttalelse fra Fylkesmannen/Fylkeskommunen Tredje gangs behandling i kommunen Fylkesmannens påklaging av vedtaket Fylkeskommunens foreløpige påklaging av vedtak BAKGRUNN Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt bygge og deleforbudet i Planog bygningsloven (PBL ) 17-2, for oppføring av fritidsbolig på eiendommen 60/12 og 14 som ligger i Andersskog, ca. 10 km vest for Forsnes. Eiendommen ble fradelt i Da søknaden er i strid med gjeldende kommuneplan for Hitra og i strid med plan- og bygningslovens 17-2, avslo administrasjonen i Hitra kommune søknaden. (utrykt vedlegg 1) Søker klaget på kommunens administrative vedtak og saken kom opp til ny behandling i Hitra kommune. Saken ble oversendt sektormyndighetene for uttalelse. (utrykt vedlegg 2+3) I henhold til samarbeidsavtalen sendte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune felles brev datert der vi frarådet omsøkte oppføring av fritidsbolig, og varslet påklaging av en eventuell godkjenning av tiltaket. (utrykt vedlegg 4) Frarådingen skjer ut fra at en hytteoppføring som omsøkt i LNF-omådet (Landbruk-, natur og friluftsområde) er i strid med kommuneplanens arealdel, i strid med allmennhetens friluftsinteresser, videre skjer frarådingen ut fra landskaps- og naturfaglige hensyn. Hyttas plassering vil privatisere hele neset fra landsiden samt at hele 100-metersbeltet langs sjø i utgangspunktet er definert som et verneområde av nasjonal interesse med bygge og deleforbud. 19

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer