SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06."

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder FRP Tom Løchen Nestleder H Anne May Ribe Medlem H Thorbjørn Erik Langeland Medlem H Allen Elle Medlem KRF Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egeli Medlem AP Tone Pettersen Medlem V Paul Magne Lunde Medlem AP Ulla Kristoffersen Medlem FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Solveig Kjelland Larsen Bjørn Egeli AP Anniken Gray Paul Magne Lunde AP Torunn Kristiansen Tone Pettersen SV Bern Daland Ulla Kristoffersen FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Torkjell Tofte Kommunalsjef teknisk Oskar Austgard Enhetsleder arealenheten Atle Danielsen Fagleder byggesak Vibeke Wold Sunde Byggesaksbehandler (PS 83/14) I forkant av møtet var det en orientering om fremkommelighet og oppstilling for redningsutstyr på Tangvall, ved brannmester Enok Enoksen fra KBR Søgne. Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskart datert omfattet PS 80/14-104/14. Saker lagt på bordet i møtet: PS 102/14 Delegering av myndighet til administrasjonen - reguleringsplan Holmen

2 PS 103/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering for Braneset - Branesveien Plan ID Reguleringsendring - Branesveien GB 20/580 PS 104/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering - Vigestranda Sør - Plan ID For øvrig ingen merknader til innkalling eller saksliste Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. Egel Terkelsen Leder Camilla Erland Aarnes Rådgiver Saksnr Innhold U.off. PS 80/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 81/14 Referatsaker RS 13/14 RS 14/14 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - behandling av klager over godkjenning av søknader om dispensasjon for oppføring av to tilbygg Fylkesmannen opprettholder plan- og miljøutvalgets vedtak vedr. klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig PS 82/14 Journalførte dispensasjonssaker i perioden PS 83/14 Klagebehandling - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde PS 84/14 Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 PS 85/14 PS 86/14 Krav om erstatning - endring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Søknad om dispensasjon for iving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy PS 87/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes PS 88/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 50/10 - Try PS 89/14 Søknad om dispensasjon -Vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 PS 90/14 PS 91/14 PS 92/14 Søknad om dispensasjon fra plankravet, samt fra størrelse for oppføring av halvtak og trapp til hems samt terrasser - GB 30/10 - Ausviga 76 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Kjellandsheia, for tilbygg til fritidsbolig - endring av fasade - GB 31/29 - Brønnviga 39 Ny behandling av klage på avslått dispensasjon for innredning av leilighet i garasje - GB 19/77 - Daleheia 14 PS 93/14 Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod på GB 32/119 - Indre Rivenes PS 94/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for oppføring av boliger på GB 16/246 - Søvigneset 26 og 28

3 PS 95/14 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av tomt/grensejustering på GB 26/46 - Okse PS 96/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Fritidsbolig - GB 47/46 - Frøyslandsveien PS 97/14 Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - Oppføring av levegg samt heving av eksisterende brygge med utvidelse - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54 PS 98/14 PS 99/14 PS 100/14 Søknad om dispensasjon fra regulert formålsgrense for oppføring av garasje - GB 23/219 - Skarveien 7 A Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 26/4 - Okse Innføring av offisielle adresser på alle fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune PS 101/14 Eventuelt PS 102/14 Delegering av myndighet til administrasjonen - reguleringsplan Holmen PS 103/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering for Braneset - Branesveien Plan ID Reguleringsendring - Branesveien GB 20/580 PS 104/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering - Vigestranda Sør - Plan ID Lagt på bordet i møtet Lagt på bordet i møtet Lagt på bordet i møtet 18.06

4 PS 80/14 Godkjenning av protokoll fra møte Plan- og miljøutvalget godkjenner protokoll fra møte Ingen merknader. Plan- og miljøutvalget godkjenner protokoll fra møte PS 81/14 Referatsaker Plan- og miljøutvalget tar referatsakene til orientering. Ingen merknader Plan- og miljøutvalget tar referatsakene til orientering. RS 13/14 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - behandling av klager over godkjenning av søknader om dispensasjon for oppføring av to tilbygg 2012/1706 RS 14/14 Fylkesmannen opprettholder plan- og miljøutvalgets vedtak vedr. klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig 2012/2490 PS 82/14 Journalførte dispensasjonssaker i perioden Plan- og miljøutvalget tar journalførte delegasjonssaker i perioden Ingen merknader.

5 Plan- og miljøutvalget tar journalførte delegasjonssaker i perioden PS 83/14 Klagebehandling - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 1. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas ikke til følge. 2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 3. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas ikke til følge. 4. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Repr. Ribe (H) ba om at følgende protokollføres: Høyres gruppe forutsetter at når Statens Vegvesen skal behandle saken hva angår rundkjøring samt sykkel og gangsti, skal den realiseres ved anleggelse av undergang (vei ned til Linnegrøvan). Et enstemmig plan- og miljøutvalg vedtok å sende saken videre til kommunestyret for behandling Innstilling: Saken sendes videre til kommunestyret for behandling PS 84/14 Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, Plan- og miljøutvalget ber om at hele området avsatt til ny boligbebyggelse og eksisterende boligbebyggelse skal underlegges regulering. 2. Administrasjonen fastsetter plangrense som ivaretar overstående punkt. Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet da gård i området eies av representantenes tante. Representanten ble enstemmig vurdert som habil.

6 Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak. 3. Plan- og miljøutvalget ber om at hele området avsatt til ny boligbebyggelse og eksisterende boligbebyggelse skal underlegges regulering. 4. Administrasjonen fastsetter plangrense som ivaretar overstående punkt. Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: Plan- og miljøutvalget finner å kunne tillate oppstart av reguleringsplan for eiendommene gnr 28 bnr 208 og 630 langs Eikeveien som omsøkt. Votering: Rådmannen forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag vedtatt med 8 (H, KRF, FRP, AP) mot 1 (SV). Plan- og miljøutvalget finner å kunne tillate oppstart av reguleringsplan for eiendommene gnr 28 bnr 208 og 630 langs Eikeveien som omsøkt. PS 85/14 Krav om erstatning - endring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Med hjemmel forvaltningsloven 36 første ledd tilkjennes Terje Eik sakskostnader på 4000 kr inkl. moms som fremsatt av advokat Bakka i brev av Med hjemmel forvaltningsloven 36 første ledd tilkjennes Terje Eik sakskostnader på 4000 kr inkl. moms som fremsatt av advokat Bakka i brev av Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: Saken sendes i retur for videre behandling. Votering: FRP sitt forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over. Saken sendes i retur for videre behandling PS 86/14 Søknad om dispensasjon for iving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

7 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens LNF-formål og i 100-metersbeltet langs sjøen, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, beskrivelse og utsnitt av kart, og det forutsettes at hytta oppføres i henhold til dette. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens LNF-formål og i 100-metersbeltet langs sjøen, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, beskrivelse og utsnitt av kart, og det forutsettes at hytta oppføres i henhold til dette. PS 87/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan avslås søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan og rekkefølgekravet i kommuneplanen, mottatt i kommunen Naboer på GB 24/69 og 108 har merknader til søknaden. Klage fra nabo anses som delvis tatt til følge. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan avslås søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan og rekkefølgekravet i kommuneplanen, mottatt i kommunen Naboer på GB 24/69 og 108 har merknader til søknaden. Klage fra nabo anses som delvis tatt til følge. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: Det vises til sakens forhistorie.

8 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan og rekkefølgekravet i kommuneplanen, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til sakens tegninger og situasjonskart. Naboer på GB 24/69 og 108 har merknader til søknaden. Klage fra nabo anses som delvis tatt til følge. Votering: Rådmannen forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag vedtatt med 8 (H, KRF, FRP, AP) mot 1 stemme (SV). Det vises til sakens forhistorie. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan og rekkefølgekravet i kommuneplanen, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til sakens tegninger og situasjonskart. Naboer på GB 24/69 og 108 har merknader til søknaden. Klage fra nabo anses som delvis tatt til følge. PS 88/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 50/10 - Try I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8, samt fra avstandskravet til landbruksareal, for fradeling av eiendom og oppføring av tomannsbolig med nødvendig tilhørende anlegg, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter, tegninger og situasjonskart. Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår: Boligene skal i sin helhet plasseres utenfor fornminneområdet. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8, samt fra avstandskravet til landbruksareal, for fradeling av eiendom og oppføring av tomannsbolig med nødvendig tilhørende anlegg, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter, tegninger og situasjonskart. Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår: Boligene skal i sin helhet plasseres utenfor fornminneområdet. Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes for befaring Votering: AP sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

9 Saken utsettes for befaring PS 89/14 Søknad om dispensasjon -Vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder, som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av totalt 22 båtplasser. Avslaget gis med hjemmel i reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau. Kommunen kan ikke se at et såpass stort tiltak kan utføres uten at det vil medføre økt trafikk i området. Av den grunn mener kommunen at rekkefølgekravet bør følges. Nabo på GB 37/212 har klaget på søknaden. Klage fra nabo tas delvis til følge. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder, som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

10 Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av totalt 22 båtplasser. Avslaget gis med hjemmel i reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau. Kommunen kan ikke se at et såpass stort tiltak kan utføres uten at det vil medføre økt trafikk i området. Av den grunn mener kommunen at rekkefølgekravet bør følges. Nabo på GB 37/212 har klaget på søknaden. Klage fra nabo tas delvis til følge. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau, samt fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder og 22 båtplasser som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. Repr. Kristiansen (SV) fremmet forslag: Søknaden om dispensasjon avslås. Søknaden må tilpasses gjeldende reguleringsplan. Votering: Det ble votert i følgende rekkefølge: SV sitt forslag falt med 1 (SV) mot 8 stemmer. Rådmannens forslag falt med 3 (AP, KRF) mot 6 (H, FRP, SV) stemmer FRP sitt forslag vedtatt med 5 (FRP, H) mot 4 stemmer (AP, SV, KRF) I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau, samt fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder og 22 båtplasser som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen.

11 Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. PS 90/14 Søknad om dispensasjon fra plankravet, samt fra størrelse for oppføring av halvtak og trapp til hems samt terrasser - GB 30/10 - Ausviga 76 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia og fra formålet i kommunedelplanen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV). I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia og fra formålet i kommunedelplanen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. PS 91/14 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Kjellandsheia, for tilbygg til fritidsbolig - endring av fasade - GB 31/29 - Brønnviga 39 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia, og fra formålet i kommunedelplanen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart.

12 Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV). I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia, og fra formålet i kommunedelplanen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. PS 92/14 Ny behandling av klage på avslått dispensasjon for innredning av leilighet i garasje - GB 19/77 - Daleheia 14 Klagen tas ikke til følge da det ikke er kommet inn momenter av en slik karakter at vedtaket bør omgjøres. Vedtak i sak 49/13 opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Jfr. Forvaltningsloven 33. Klagen tas ikke til følge da det ikke er kommet inn momenter av en slik karakter at vedtaket bør omgjøres. Vedtak i sak 49/13 opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Jfr. Forvaltningsloven 33. Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Plan og miljøutvalget finner at saken har en uheldig forhistorie, og ser at det er uryddighet rundt hva som er vedtatt i saken. Saksbehandlingen som har foregått i saken ansees som uryddig, sett i forhold til nåtidens praktisering av kommunal saksbehandling. Plan og miljøutvalget ber administrasjonen gå i dialog med eier, med det formål at det finnes en løsning som sikrer at ferdigattest ikke trekkes tilbake. Plan og miljøutvalget legger vekt på at det var en annen praktisering av regelverket på det tidspunkt garasje m/leilighet ble bygget. Den strenge praktiseringen av begrepet boenheter pr eiendom var ikke gjeldende på det tidspunkt bygget ble bygget, og plan og miljøutvalget finner grunnlag for å kunne innvilge en dispensasjon fra antall boenheter dersom det skisseres en løsning som sikrer at parkeringsproblematikken og mangelen på uteoppholdsareal ivaretas. Alternativt til å dispensere fra antall boenheter i plan, kan plan og miljøutvalget stille seg positive til en fradeling av tomten dersom situasjonen vedrørende parkering og uteoppholdsareal løses i en fradelingsak.

13 Votering: FRP sitt utsettelsesforslag vedtatt med 8 (H, KRF, FRP, AP) mot 1 stemme (SV). Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over. Saken sendes tilbake til administrasjonen. Plan og miljøutvalget finner at saken har en uheldig forhistorie, og ser at det er uryddighet rundt hva som er vedtatt i saken. Saksbehandlingen som har foregått i saken ansees som uryddig, sett i forhold til nåtidens praktisering av kommunal saksbehandling. Plan og miljøutvalget ber administrasjonen gå i dialog med eier, med det formål at det finnes en løsning som sikrer at ferdigattest ikke trekkes tilbake. Plan og miljøutvalget legger vekt på at det var en annen praktisering av regelverket på det tidspunkt garasje m/leilighet ble bygget. Den strenge praktiseringen av begrepet boenheter pr eiendom var ikke gjeldende på det tidspunkt bygget ble bygget, og plan og miljøutvalget finner grunnlag for å kunne innvilge en dispensasjon fra antall boenheter dersom det skisseres en løsning som sikrer at parkeringsproblematikken og mangelen på uteoppholdsareal ivaretas. Alternativt til å dispensere fra antall boenheter i plan, kan plan og miljøutvalget stille seg positive til en fradeling av tomten dersom situasjonen vedrørende parkering og uteoppholdsareal løses i en fradelingsak. PS 93/14 Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod på GB 32/119 - Indre Rivenes I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 Hummerviga 59 (Indre Rivenes). Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medføre at intensjonen bak bestemmelsen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt, og kunne føre til en uheldig presedens innenfor planområdet. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 Hummerviga 59 (Indre Rivenes). Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medføre at intensjonen bak bestemmelsen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt, og kunne føre til en uheldig presedens innenfor planområdet. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 Hummerviga 59 (Indre Rivenes).

14 Innvilgelsen begrunnes med at en dispensasjon vil medføre at intensjonen bak bestemmelsen i Kommuneplanen om Bra 120/138 blir gjeldende. Det vises til tilsvarende saker pml har behandlet denne perioden. Votering: Rådmannens forslag satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag falt med 3 (FRP, KRF) mot 6 (H, SV, AP) stemmer. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 Hummerviga 59 (Indre Rivenes). Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medføre at intensjonen bak bestemmelsen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt, og kunne føre til en uheldig presedens innenfor planområdet. PS 94/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for oppføring av boliger på GB 16/246 - Søvigneset 26 og 28 I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om antall etasjer, for oppføring av to boliger på eiendommen GB 16/246 Søvigneset 26 og 28, mottatt i kommunen 3. desember Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. I samme vedtak og i medhold av pbl 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av den ene garasjen utenfor regulert byggegrense mot vei, mottatt i kommunen 27. mai Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV). I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om antall etasjer, for oppføring av to boliger på eiendommen GB 16/246 Søvigneset 26 og 28, mottatt i kommunen 3. desember Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. I samme vedtak og i medhold av pbl 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av den ene garasjen utenfor regulert byggegrense mot vei, mottatt i kommunen 27. mai PS 95/14 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av tomt/grensejustering på GB 26/46 - Okse

15 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for fradeling av fritidseiendom, mottatt i kommunen 24. april Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. Dispensasjon gis på følgende vilkår: Delingslinjen skal følge formålsgrensen mellom LNF-område og byggeområde for fritidsbebyggelse. Repr. Daland (FRP) fremmet en presisering til rådmannens forslag til vedtak: Inntegnet sti fra brygge opp til lnfområde skal forstås som vei med bredde 2 meter. Dette for å sikre at grunneierne av lnfområde skal ha rasjonell mulighet til adkomst ifm skogsdrift. Votering Det ble votert i følgende rekkefølge: Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1(SV) stemme. FRP sin presisering vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP, SV) I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for fradeling av fritidseiendom, mottatt i kommunen 24. april Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. Dispensasjon gis på følgende vilkår: Delingslinjen skal følge formålsgrensen mellom LNF-område og byggeområde for fritidsbebyggelse. Inntegnet sti fra brygge opp til lnfområde skal forstås som vei med bredde 2 meter. Dette for å sikre at grunneierne av lnfområde skal ha rasjonell mulighet til adkomst ifm skogsdrift. PS 96/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Fritidsbolig - GB 47/46 - Frøyslandsveien I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen og pbl 1-8, for oppføring av fritidsbolig på GB 47/46 Frøyslandsveien, mottatt i kommunen , tegning er mottatt Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1(SV) stemme.

16 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen og pbl 1-8, for oppføring av fritidsbolig på GB 47/46 Frøyslandsveien, mottatt i kommunen , tegning er mottatt Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. PS 97/14 Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - Oppføring av levegg samt heving av eksisterende brygge med utvidelse - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, og formålet i kommuneplanen, for heving og utvidelse av eksisterende brygge på GB 47/101 Frøyslandsveien 54, mottatt i kommunen I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, for oppføring av levegg på GB 47/101 Frøyslandsveien 54, mottatt i kommunen Beskrivelse av levegg er mottatt Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1(SV) stemme. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, og formålet i kommuneplanen, for heving og utvidelse av eksisterende brygge på GB 47/101 Frøyslandsveien 54, mottatt i kommunen I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, for oppføring av levegg på GB 47/101 Frøyslandsveien 54, mottatt i kommunen Beskrivelse av levegg er mottatt Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. PS 98/14 Søknad om dispensasjon fra regulert formålsgrense for oppføring av garasje - GB 23/219 - Skarveien 7 A Søknad om dispensasjon fra formålsgrense i reguleringsplanen for oppføring av garasje avslås i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, da hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt.

17 Søknad om dispensasjon fra formålsgrense i reguleringsplanen for oppføring av garasje avslås i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, da hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: I medhold av pbl 19-2 innvilges dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen for oppføring av garasje som omsøkt på vilkår: før det gis igangsettingstillatelse, skal det tinglyses en erklæring om at hjemmelshaver på GB 23/219 ikke kan gjøre gjeldende erstatningskrav, dersom det oppstår skade på garasjen ifm fremtidig arbeid med infrastruktur. Votering: Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 stemmer (H, KRF, SV, AP). Søknad om dispensasjon fra formålsgrense i reguleringsplanen for oppføring av garasje avslås i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, da hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt PS 99/14 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 26/4 - Okse Klage tas til følge, og Plan- og miljøutvalgets vedtak av 23. mai omgjøres. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 og 11-6, rettsvirkninger av kommunedelplanen, avslås søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 26/4. Klage tas til følge, og Plan- og miljøutvalgets vedtak av 23. mai omgjøres. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 og 11-6, rettsvirkninger av kommunedelplanen, avslås søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 26/4. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:

18 Saken utsettes til neste møte. Votering: FRP sitt utsettelsesforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).. Saken utsettes til neste møte. PS 100/14 Innføring av offisielle adresser på alle fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune Plan- og miljøutvalget slutter seg til vedlagte forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune. Plan- og miljøutvalget slutter seg til vedlagte forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune. Leder Terkelsen (FRP) fremmet endringsforslag til rådmannens forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune Opprinnelig navn beskrevet som Kapelløya endres til nytt navn Kabelø Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag til rådmannens forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune: Stumpesteinholmen/Stompeholmen endrer navn til Stompesteinen Repr. Kjelland Larsen (AP): Uvår endres til Udvår Repr. Kristiansen (SV) fremmet forslag: Votering Flatholmen endres til Hallandvik - Fladholmen Det ble votert i følgende rekkefølge: Uvår vedtatt endret til Udvår med 8 (H, FRP, KRF, SV, AP) mot 1 (FRP-Daland) stemme Flatholmen enstemmig endret til Hallandvik Fladholmen Stumpesteinholmen/Stompeholmen enstemmig endret til Stompesteinen Kapelløya vedtatt endret til Kabelø med 5 (H, FRP) mot 4 stemmer (SV, AP, KRF) Øvrig navneforslag i rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

19 Plan- og miljøutvalget slutter seg til vedlagte forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune med følgende endringer: Opprinnelig navn beskrevet som Kapelløya endres til nytt navn Kabelø Stumpesteinholmen/Stompeholmen endrer navn til Stompesteinen Uvår endres til Udvår Flatholmen endres til Hallandvik - Fladholmen PS 101/14 Eventuelt Leder Terkelsen (FRP) Orienterte om videre prosess ang. amnesti for sjøboder Leder Terkelsen fremmet forslag: Plan- og miljøutvalget ber om en sak som går på amnesti i forhold til overnatting i sjøboder. Votering: Forslaget falt ned 2 (FRP) stemmer mot 7 stemmer. Leder Terkelsen (FRP) Ønsket en tilbakemelding om mulighet for båtturister å kvitte seg med søppel. Fagleder Atle Danielsen- Det er mulig å låne nøkkel i butikk i Høllen. Repr. Løchen (H) Etterlyste realiseringen av forkjørsvei på Årosveien. Kommunalsjef Tofte - Skiltplanen ligger til behandlingen hos Staten vegvesen Repr. Elle (KRF) Ønsket er tilbakemelding om status i Miljøplanen. Kommunalsjef Tofte orienterte og henviste til vedtak i formannskapet Repr. Langeland (H) Ønsket en orientering om veiledning av søker i den videre oppfølging i sak PS 93/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 - Indre Rivenes. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 - Indre Rivenes Kommunalsjef Tofte orienterte om det videre arbeidet Arealplanlegger Daniel Holm Orienterte om status i dispensasjonssak i Kleivtunet

20 Fagleder Atle Danielsen: Plan- og miljøutvalget ga sin tilslutning til at arealenheten kan behandle dispensasjonssøknad Sør-Tre fra skiltbestemmelsen PS 102/14 Delegering av myndighet til administrasjonen - reguleringsplan - Holmen Det delegeres til administrasjonen å legge reguleringsplanen for Holmen ut til offentlig ettersyn i løpet av perioden til Dette på grunn av ferieavvikling for plan- og miljøutvalget. Orientering ved arealplanlegger Daniel Holm i forkant av behandlingen. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 (H, FRP, KRF, SV og AP) mot 1 stemme (SV). Det delegeres til administrasjonen å legge reguleringsplanen for Holmen ut til offentlig ettersyn i løpet av perioden til Dette på grunn av ferieavvikling for plan- og miljøutvalget. PS 103/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering for Braneset - Branesveien Plan ID Reguleringsendring - Branesveien GB 20/580 Det delegeres til administrasjonen å legge reguleringsplanen for Braneset ut til offentlig ettersyn i løpet av perioden til Dette på grunn av ferieavvikling for plan- og miljøutvalget. Orientering ved arealplanlegger Daniel Holm i forkant av behandlingen. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 (H, FRP, KRF, SV og AP) mot 1 stemme (SV). Det delegeres til administrasjonen å legge reguleringsplanen for Braneset ut til offentlig ettersyn i løpet av perioden til

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off.

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 19.02.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/3739-5622/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Boligbyggeprogram 2013-19 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer