SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06."

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder FRP Tom Løchen Nestleder H Anne May Ribe Medlem H Thorbjørn Erik Langeland Medlem H Allen Elle Medlem KRF Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egeli Medlem AP Tone Pettersen Medlem V Paul Magne Lunde Medlem AP Ulla Kristoffersen Medlem FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Solveig Kjelland Larsen Bjørn Egeli AP Anniken Gray Paul Magne Lunde AP Torunn Kristiansen Tone Pettersen SV Bern Daland Ulla Kristoffersen FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Torkjell Tofte Kommunalsjef teknisk Oskar Austgard Enhetsleder arealenheten Atle Danielsen Fagleder byggesak Vibeke Wold Sunde Byggesaksbehandler (PS 83/14) I forkant av møtet var det en orientering om fremkommelighet og oppstilling for redningsutstyr på Tangvall, ved brannmester Enok Enoksen fra KBR Søgne. Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskart datert omfattet PS 80/14-104/14. Saker lagt på bordet i møtet: PS 102/14 Delegering av myndighet til administrasjonen - reguleringsplan Holmen

2 PS 103/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering for Braneset - Branesveien Plan ID Reguleringsendring - Branesveien GB 20/580 PS 104/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering - Vigestranda Sør - Plan ID For øvrig ingen merknader til innkalling eller saksliste Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. Egel Terkelsen Leder Camilla Erland Aarnes Rådgiver Saksnr Innhold U.off. PS 80/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 81/14 Referatsaker RS 13/14 RS 14/14 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - behandling av klager over godkjenning av søknader om dispensasjon for oppføring av to tilbygg Fylkesmannen opprettholder plan- og miljøutvalgets vedtak vedr. klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig PS 82/14 Journalførte dispensasjonssaker i perioden PS 83/14 Klagebehandling - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde PS 84/14 Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 PS 85/14 PS 86/14 Krav om erstatning - endring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Søknad om dispensasjon for iving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy PS 87/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes PS 88/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 50/10 - Try PS 89/14 Søknad om dispensasjon -Vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 PS 90/14 PS 91/14 PS 92/14 Søknad om dispensasjon fra plankravet, samt fra størrelse for oppføring av halvtak og trapp til hems samt terrasser - GB 30/10 - Ausviga 76 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Kjellandsheia, for tilbygg til fritidsbolig - endring av fasade - GB 31/29 - Brønnviga 39 Ny behandling av klage på avslått dispensasjon for innredning av leilighet i garasje - GB 19/77 - Daleheia 14 PS 93/14 Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod på GB 32/119 - Indre Rivenes PS 94/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for oppføring av boliger på GB 16/246 - Søvigneset 26 og 28

3 PS 95/14 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av tomt/grensejustering på GB 26/46 - Okse PS 96/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Fritidsbolig - GB 47/46 - Frøyslandsveien PS 97/14 Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - Oppføring av levegg samt heving av eksisterende brygge med utvidelse - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54 PS 98/14 PS 99/14 PS 100/14 Søknad om dispensasjon fra regulert formålsgrense for oppføring av garasje - GB 23/219 - Skarveien 7 A Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 26/4 - Okse Innføring av offisielle adresser på alle fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune PS 101/14 Eventuelt PS 102/14 Delegering av myndighet til administrasjonen - reguleringsplan Holmen PS 103/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering for Braneset - Branesveien Plan ID Reguleringsendring - Branesveien GB 20/580 PS 104/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering - Vigestranda Sør - Plan ID Lagt på bordet i møtet Lagt på bordet i møtet Lagt på bordet i møtet 18.06

4 PS 80/14 Godkjenning av protokoll fra møte Plan- og miljøutvalget godkjenner protokoll fra møte Ingen merknader. Plan- og miljøutvalget godkjenner protokoll fra møte PS 81/14 Referatsaker Plan- og miljøutvalget tar referatsakene til orientering. Ingen merknader Plan- og miljøutvalget tar referatsakene til orientering. RS 13/14 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - behandling av klager over godkjenning av søknader om dispensasjon for oppføring av to tilbygg 2012/1706 RS 14/14 Fylkesmannen opprettholder plan- og miljøutvalgets vedtak vedr. klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig 2012/2490 PS 82/14 Journalførte dispensasjonssaker i perioden Plan- og miljøutvalget tar journalførte delegasjonssaker i perioden Ingen merknader.

5 Plan- og miljøutvalget tar journalførte delegasjonssaker i perioden PS 83/14 Klagebehandling - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 1. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas ikke til følge. 2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 3. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas ikke til følge. 4. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Repr. Ribe (H) ba om at følgende protokollføres: Høyres gruppe forutsetter at når Statens Vegvesen skal behandle saken hva angår rundkjøring samt sykkel og gangsti, skal den realiseres ved anleggelse av undergang (vei ned til Linnegrøvan). Et enstemmig plan- og miljøutvalg vedtok å sende saken videre til kommunestyret for behandling Innstilling: Saken sendes videre til kommunestyret for behandling PS 84/14 Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, Plan- og miljøutvalget ber om at hele området avsatt til ny boligbebyggelse og eksisterende boligbebyggelse skal underlegges regulering. 2. Administrasjonen fastsetter plangrense som ivaretar overstående punkt. Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet da gård i området eies av representantenes tante. Representanten ble enstemmig vurdert som habil.

6 Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak. 3. Plan- og miljøutvalget ber om at hele området avsatt til ny boligbebyggelse og eksisterende boligbebyggelse skal underlegges regulering. 4. Administrasjonen fastsetter plangrense som ivaretar overstående punkt. Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: Plan- og miljøutvalget finner å kunne tillate oppstart av reguleringsplan for eiendommene gnr 28 bnr 208 og 630 langs Eikeveien som omsøkt. Votering: Rådmannen forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag vedtatt med 8 (H, KRF, FRP, AP) mot 1 (SV). Plan- og miljøutvalget finner å kunne tillate oppstart av reguleringsplan for eiendommene gnr 28 bnr 208 og 630 langs Eikeveien som omsøkt. PS 85/14 Krav om erstatning - endring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Med hjemmel forvaltningsloven 36 første ledd tilkjennes Terje Eik sakskostnader på 4000 kr inkl. moms som fremsatt av advokat Bakka i brev av Med hjemmel forvaltningsloven 36 første ledd tilkjennes Terje Eik sakskostnader på 4000 kr inkl. moms som fremsatt av advokat Bakka i brev av Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: Saken sendes i retur for videre behandling. Votering: FRP sitt forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over. Saken sendes i retur for videre behandling PS 86/14 Søknad om dispensasjon for iving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

7 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens LNF-formål og i 100-metersbeltet langs sjøen, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, beskrivelse og utsnitt av kart, og det forutsettes at hytta oppføres i henhold til dette. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens LNF-formål og i 100-metersbeltet langs sjøen, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, beskrivelse og utsnitt av kart, og det forutsettes at hytta oppføres i henhold til dette. PS 87/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan avslås søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan og rekkefølgekravet i kommuneplanen, mottatt i kommunen Naboer på GB 24/69 og 108 har merknader til søknaden. Klage fra nabo anses som delvis tatt til følge. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan avslås søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan og rekkefølgekravet i kommuneplanen, mottatt i kommunen Naboer på GB 24/69 og 108 har merknader til søknaden. Klage fra nabo anses som delvis tatt til følge. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: Det vises til sakens forhistorie.

8 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan og rekkefølgekravet i kommuneplanen, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til sakens tegninger og situasjonskart. Naboer på GB 24/69 og 108 har merknader til søknaden. Klage fra nabo anses som delvis tatt til følge. Votering: Rådmannen forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag vedtatt med 8 (H, KRF, FRP, AP) mot 1 stemme (SV). Det vises til sakens forhistorie. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan og rekkefølgekravet i kommuneplanen, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til sakens tegninger og situasjonskart. Naboer på GB 24/69 og 108 har merknader til søknaden. Klage fra nabo anses som delvis tatt til følge. PS 88/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 50/10 - Try I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8, samt fra avstandskravet til landbruksareal, for fradeling av eiendom og oppføring av tomannsbolig med nødvendig tilhørende anlegg, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter, tegninger og situasjonskart. Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår: Boligene skal i sin helhet plasseres utenfor fornminneområdet. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8, samt fra avstandskravet til landbruksareal, for fradeling av eiendom og oppføring av tomannsbolig med nødvendig tilhørende anlegg, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter, tegninger og situasjonskart. Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår: Boligene skal i sin helhet plasseres utenfor fornminneområdet. Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes for befaring Votering: AP sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

9 Saken utsettes for befaring PS 89/14 Søknad om dispensasjon -Vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder, som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av totalt 22 båtplasser. Avslaget gis med hjemmel i reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau. Kommunen kan ikke se at et såpass stort tiltak kan utføres uten at det vil medføre økt trafikk i området. Av den grunn mener kommunen at rekkefølgekravet bør følges. Nabo på GB 37/212 har klaget på søknaden. Klage fra nabo tas delvis til følge. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder, som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

10 Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av totalt 22 båtplasser. Avslaget gis med hjemmel i reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau. Kommunen kan ikke se at et såpass stort tiltak kan utføres uten at det vil medføre økt trafikk i området. Av den grunn mener kommunen at rekkefølgekravet bør følges. Nabo på GB 37/212 har klaget på søknaden. Klage fra nabo tas delvis til følge. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau, samt fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder og 22 båtplasser som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. Repr. Kristiansen (SV) fremmet forslag: Søknaden om dispensasjon avslås. Søknaden må tilpasses gjeldende reguleringsplan. Votering: Det ble votert i følgende rekkefølge: SV sitt forslag falt med 1 (SV) mot 8 stemmer. Rådmannens forslag falt med 3 (AP, KRF) mot 6 (H, FRP, SV) stemmer FRP sitt forslag vedtatt med 5 (FRP, H) mot 4 stemmer (AP, SV, KRF) I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau, samt fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder og 22 båtplasser som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen.

11 Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. PS 90/14 Søknad om dispensasjon fra plankravet, samt fra størrelse for oppføring av halvtak og trapp til hems samt terrasser - GB 30/10 - Ausviga 76 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia og fra formålet i kommunedelplanen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV). I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia og fra formålet i kommunedelplanen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. PS 91/14 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Kjellandsheia, for tilbygg til fritidsbolig - endring av fasade - GB 31/29 - Brønnviga 39 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia, og fra formålet i kommunedelplanen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart.

12 Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV). I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia, og fra formålet i kommunedelplanen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. PS 92/14 Ny behandling av klage på avslått dispensasjon for innredning av leilighet i garasje - GB 19/77 - Daleheia 14 Klagen tas ikke til følge da det ikke er kommet inn momenter av en slik karakter at vedtaket bør omgjøres. Vedtak i sak 49/13 opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Jfr. Forvaltningsloven 33. Klagen tas ikke til følge da det ikke er kommet inn momenter av en slik karakter at vedtaket bør omgjøres. Vedtak i sak 49/13 opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Jfr. Forvaltningsloven 33. Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Plan og miljøutvalget finner at saken har en uheldig forhistorie, og ser at det er uryddighet rundt hva som er vedtatt i saken. Saksbehandlingen som har foregått i saken ansees som uryddig, sett i forhold til nåtidens praktisering av kommunal saksbehandling. Plan og miljøutvalget ber administrasjonen gå i dialog med eier, med det formål at det finnes en løsning som sikrer at ferdigattest ikke trekkes tilbake. Plan og miljøutvalget legger vekt på at det var en annen praktisering av regelverket på det tidspunkt garasje m/leilighet ble bygget. Den strenge praktiseringen av begrepet boenheter pr eiendom var ikke gjeldende på det tidspunkt bygget ble bygget, og plan og miljøutvalget finner grunnlag for å kunne innvilge en dispensasjon fra antall boenheter dersom det skisseres en løsning som sikrer at parkeringsproblematikken og mangelen på uteoppholdsareal ivaretas. Alternativt til å dispensere fra antall boenheter i plan, kan plan og miljøutvalget stille seg positive til en fradeling av tomten dersom situasjonen vedrørende parkering og uteoppholdsareal løses i en fradelingsak.

13 Votering: FRP sitt utsettelsesforslag vedtatt med 8 (H, KRF, FRP, AP) mot 1 stemme (SV). Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over. Saken sendes tilbake til administrasjonen. Plan og miljøutvalget finner at saken har en uheldig forhistorie, og ser at det er uryddighet rundt hva som er vedtatt i saken. Saksbehandlingen som har foregått i saken ansees som uryddig, sett i forhold til nåtidens praktisering av kommunal saksbehandling. Plan og miljøutvalget ber administrasjonen gå i dialog med eier, med det formål at det finnes en løsning som sikrer at ferdigattest ikke trekkes tilbake. Plan og miljøutvalget legger vekt på at det var en annen praktisering av regelverket på det tidspunkt garasje m/leilighet ble bygget. Den strenge praktiseringen av begrepet boenheter pr eiendom var ikke gjeldende på det tidspunkt bygget ble bygget, og plan og miljøutvalget finner grunnlag for å kunne innvilge en dispensasjon fra antall boenheter dersom det skisseres en løsning som sikrer at parkeringsproblematikken og mangelen på uteoppholdsareal ivaretas. Alternativt til å dispensere fra antall boenheter i plan, kan plan og miljøutvalget stille seg positive til en fradeling av tomten dersom situasjonen vedrørende parkering og uteoppholdsareal løses i en fradelingsak. PS 93/14 Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod på GB 32/119 - Indre Rivenes I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 Hummerviga 59 (Indre Rivenes). Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medføre at intensjonen bak bestemmelsen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt, og kunne føre til en uheldig presedens innenfor planområdet. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 Hummerviga 59 (Indre Rivenes). Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medføre at intensjonen bak bestemmelsen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt, og kunne føre til en uheldig presedens innenfor planområdet. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 Hummerviga 59 (Indre Rivenes).

14 Innvilgelsen begrunnes med at en dispensasjon vil medføre at intensjonen bak bestemmelsen i Kommuneplanen om Bra 120/138 blir gjeldende. Det vises til tilsvarende saker pml har behandlet denne perioden. Votering: Rådmannens forslag satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag falt med 3 (FRP, KRF) mot 6 (H, SV, AP) stemmer. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 Hummerviga 59 (Indre Rivenes). Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medføre at intensjonen bak bestemmelsen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt, og kunne føre til en uheldig presedens innenfor planområdet. PS 94/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for oppføring av boliger på GB 16/246 - Søvigneset 26 og 28 I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om antall etasjer, for oppføring av to boliger på eiendommen GB 16/246 Søvigneset 26 og 28, mottatt i kommunen 3. desember Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. I samme vedtak og i medhold av pbl 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av den ene garasjen utenfor regulert byggegrense mot vei, mottatt i kommunen 27. mai Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV). I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om antall etasjer, for oppføring av to boliger på eiendommen GB 16/246 Søvigneset 26 og 28, mottatt i kommunen 3. desember Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. I samme vedtak og i medhold av pbl 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av den ene garasjen utenfor regulert byggegrense mot vei, mottatt i kommunen 27. mai PS 95/14 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av tomt/grensejustering på GB 26/46 - Okse

15 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for fradeling av fritidseiendom, mottatt i kommunen 24. april Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. Dispensasjon gis på følgende vilkår: Delingslinjen skal følge formålsgrensen mellom LNF-område og byggeområde for fritidsbebyggelse. Repr. Daland (FRP) fremmet en presisering til rådmannens forslag til vedtak: Inntegnet sti fra brygge opp til lnfområde skal forstås som vei med bredde 2 meter. Dette for å sikre at grunneierne av lnfområde skal ha rasjonell mulighet til adkomst ifm skogsdrift. Votering Det ble votert i følgende rekkefølge: Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1(SV) stemme. FRP sin presisering vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP, SV) I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for fradeling av fritidseiendom, mottatt i kommunen 24. april Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. Dispensasjon gis på følgende vilkår: Delingslinjen skal følge formålsgrensen mellom LNF-område og byggeområde for fritidsbebyggelse. Inntegnet sti fra brygge opp til lnfområde skal forstås som vei med bredde 2 meter. Dette for å sikre at grunneierne av lnfområde skal ha rasjonell mulighet til adkomst ifm skogsdrift. PS 96/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Fritidsbolig - GB 47/46 - Frøyslandsveien I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen og pbl 1-8, for oppføring av fritidsbolig på GB 47/46 Frøyslandsveien, mottatt i kommunen , tegning er mottatt Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1(SV) stemme.

16 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen og pbl 1-8, for oppføring av fritidsbolig på GB 47/46 Frøyslandsveien, mottatt i kommunen , tegning er mottatt Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. PS 97/14 Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - Oppføring av levegg samt heving av eksisterende brygge med utvidelse - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, og formålet i kommuneplanen, for heving og utvidelse av eksisterende brygge på GB 47/101 Frøyslandsveien 54, mottatt i kommunen I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, for oppføring av levegg på GB 47/101 Frøyslandsveien 54, mottatt i kommunen Beskrivelse av levegg er mottatt Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1(SV) stemme. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, og formålet i kommuneplanen, for heving og utvidelse av eksisterende brygge på GB 47/101 Frøyslandsveien 54, mottatt i kommunen I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, for oppføring av levegg på GB 47/101 Frøyslandsveien 54, mottatt i kommunen Beskrivelse av levegg er mottatt Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. PS 98/14 Søknad om dispensasjon fra regulert formålsgrense for oppføring av garasje - GB 23/219 - Skarveien 7 A Søknad om dispensasjon fra formålsgrense i reguleringsplanen for oppføring av garasje avslås i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, da hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt.

17 Søknad om dispensasjon fra formålsgrense i reguleringsplanen for oppføring av garasje avslås i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, da hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: I medhold av pbl 19-2 innvilges dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen for oppføring av garasje som omsøkt på vilkår: før det gis igangsettingstillatelse, skal det tinglyses en erklæring om at hjemmelshaver på GB 23/219 ikke kan gjøre gjeldende erstatningskrav, dersom det oppstår skade på garasjen ifm fremtidig arbeid med infrastruktur. Votering: Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 stemmer (H, KRF, SV, AP). Søknad om dispensasjon fra formålsgrense i reguleringsplanen for oppføring av garasje avslås i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, da hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt PS 99/14 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 26/4 - Okse Klage tas til følge, og Plan- og miljøutvalgets vedtak av 23. mai omgjøres. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 og 11-6, rettsvirkninger av kommunedelplanen, avslås søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 26/4. Klage tas til følge, og Plan- og miljøutvalgets vedtak av 23. mai omgjøres. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 og 11-6, rettsvirkninger av kommunedelplanen, avslås søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 26/4. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:

18 Saken utsettes til neste møte. Votering: FRP sitt utsettelsesforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).. Saken utsettes til neste møte. PS 100/14 Innføring av offisielle adresser på alle fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune Plan- og miljøutvalget slutter seg til vedlagte forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune. Plan- og miljøutvalget slutter seg til vedlagte forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune. Leder Terkelsen (FRP) fremmet endringsforslag til rådmannens forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune Opprinnelig navn beskrevet som Kapelløya endres til nytt navn Kabelø Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag til rådmannens forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune: Stumpesteinholmen/Stompeholmen endrer navn til Stompesteinen Repr. Kjelland Larsen (AP): Uvår endres til Udvår Repr. Kristiansen (SV) fremmet forslag: Votering Flatholmen endres til Hallandvik - Fladholmen Det ble votert i følgende rekkefølge: Uvår vedtatt endret til Udvår med 8 (H, FRP, KRF, SV, AP) mot 1 (FRP-Daland) stemme Flatholmen enstemmig endret til Hallandvik Fladholmen Stumpesteinholmen/Stompeholmen enstemmig endret til Stompesteinen Kapelløya vedtatt endret til Kabelø med 5 (H, FRP) mot 4 stemmer (SV, AP, KRF) Øvrig navneforslag i rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

19 Plan- og miljøutvalget slutter seg til vedlagte forslag til offisielle adresser på fritidsboliger og øvrige boliger i Søgne kommune med følgende endringer: Opprinnelig navn beskrevet som Kapelløya endres til nytt navn Kabelø Stumpesteinholmen/Stompeholmen endrer navn til Stompesteinen Uvår endres til Udvår Flatholmen endres til Hallandvik - Fladholmen PS 101/14 Eventuelt Leder Terkelsen (FRP) Orienterte om videre prosess ang. amnesti for sjøboder Leder Terkelsen fremmet forslag: Plan- og miljøutvalget ber om en sak som går på amnesti i forhold til overnatting i sjøboder. Votering: Forslaget falt ned 2 (FRP) stemmer mot 7 stemmer. Leder Terkelsen (FRP) Ønsket en tilbakemelding om mulighet for båtturister å kvitte seg med søppel. Fagleder Atle Danielsen- Det er mulig å låne nøkkel i butikk i Høllen. Repr. Løchen (H) Etterlyste realiseringen av forkjørsvei på Årosveien. Kommunalsjef Tofte - Skiltplanen ligger til behandlingen hos Staten vegvesen Repr. Elle (KRF) Ønsket er tilbakemelding om status i Miljøplanen. Kommunalsjef Tofte orienterte og henviste til vedtak i formannskapet Repr. Langeland (H) Ønsket en orientering om veiledning av søker i den videre oppfølging i sak PS 93/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 - Indre Rivenes. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående bod på GB 32/119 - Indre Rivenes Kommunalsjef Tofte orienterte om det videre arbeidet Arealplanlegger Daniel Holm Orienterte om status i dispensasjonssak i Kleivtunet

20 Fagleder Atle Danielsen: Plan- og miljøutvalget ga sin tilslutning til at arealenheten kan behandle dispensasjonssøknad Sør-Tre fra skiltbestemmelsen PS 102/14 Delegering av myndighet til administrasjonen - reguleringsplan - Holmen Det delegeres til administrasjonen å legge reguleringsplanen for Holmen ut til offentlig ettersyn i løpet av perioden til Dette på grunn av ferieavvikling for plan- og miljøutvalget. Orientering ved arealplanlegger Daniel Holm i forkant av behandlingen. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 (H, FRP, KRF, SV og AP) mot 1 stemme (SV). Det delegeres til administrasjonen å legge reguleringsplanen for Holmen ut til offentlig ettersyn i løpet av perioden til Dette på grunn av ferieavvikling for plan- og miljøutvalget. PS 103/14 Delegasjon til administrasjonen: Detaljregulering for Braneset - Branesveien Plan ID Reguleringsendring - Branesveien GB 20/580 Det delegeres til administrasjonen å legge reguleringsplanen for Braneset ut til offentlig ettersyn i løpet av perioden til Dette på grunn av ferieavvikling for plan- og miljøutvalget. Orientering ved arealplanlegger Daniel Holm i forkant av behandlingen. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 (H, FRP, KRF, SV og AP) mot 1 stemme (SV). Det delegeres til administrasjonen å legge reguleringsplanen for Braneset ut til offentlig ettersyn i løpet av perioden til

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Allen Elle Medlem KRF Tone Pettersen Medlem V

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Allen Elle Medlem KRF Tone Pettersen Medlem V SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 27.05.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Ulla Kristoffersen Medlem FRP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Ulla Kristoffersen Medlem FRP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 14.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Undervisningsrom øst/vest Søgne omsorgssenter Dato: 12.12.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Undervisningsrom øst/vest Søgne omsorgssenter Dato: 12.12.2012 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg Møtested: Undervisningsrom øst/vest Søgne omsorgssenter Dato: 12.12.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ulla Kristoffersen Medlem FRP

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.05.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astrid Margrethe Hilde Ordfører

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Ingrid Salthaug Kleveåsen 13 4515 Mandal Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/3014-20387/2017 Jan Inghard Thorsen 42/39 02.05.2017 Melding om sak som har

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 30.05.2016 kl. 17:00 18:30. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:00 10:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Mona Lillehaug Nestleder H Håkon Andreas

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.05.2010 kl. 9:00-15:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.02.2015 kl. 9:00 15:15 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 28.01.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord.

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.02.2012 Tidspunkt: 13:15 14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 6 Befaring kl 12:00: Venusveien 8 Av utvalgets

Detaljer

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Søgne kommune Arkiv: 37/236 Saksmappe: 2011/2058-3379/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Utv.saksnr

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 10.03.2011 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2012 kl. 09:00-14:30 Opplæring i Plan- og bygningslov 08.03.2012 kl. 09:00 11.30 Behandling av saker. Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130 Søgne kommune Arkiv: 20/130 Saksmappe: 2015/3509-43644/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.10.2016 Saksframlegg Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland,

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.09.2010 kl. 9:00 13:45 16.09.2010 kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø

MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø Sola kommune Møtested: Sola sjø Møtedato: 23.08.2017 Fra kl: 16.00 Til kl: Medlemmer Helge Fredrik Pedersen Siv-Len Strandskog Roar Johannessen Solveig Louise Albretsen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 15.09.2009 Møtetidspunkt: 19.30 20.40. Følgende representanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge samt etablering av sti og avløpsanlegg på GB 27/15 - Risøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge samt etablering av sti og avløpsanlegg på GB 27/15 - Risøya Søgne kommune Arkiv: 27/15 Saksmappe: 2010/1488-37918/2010 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 28.12.2010 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge samt etablering av sti og avløpsanlegg

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.09.2016 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:55 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2013 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - oppføring

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-75 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunstyresalen, Rødberg Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 15:30 17:30

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 15:30 17:30 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.11.2015 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg. : Plan og eiendomsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 15:10

Møteprotokoll. Utvalg. : Plan og eiendomsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 15:10 Møteprotokoll Utvalg : Plan og eiendomsutvalget Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 04.10.2016 Tidspunkt : 09:00 15:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for AP, FRP, SV Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Scandic Hotel Lerkendal, Trondheim Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer