Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)"

Transkript

1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet Konsolidering Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv Forskjeller mellom regnskapsmessig konsolidering og konsolidering etter kapitaldekningsbestemmelsene Ansvarlig kapital og kapitalkrav Ansvarlig kapital Kapitalkrav Kredittrisiko og motpartsrisiko Definisjon av mislighold og verdifall Metode for beregning av nedskrivninger Engasjementer fordelt på engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder Engasjementer fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid Mislighold, nedskrivninger og avsetninger Endringer i nedskrivninger og avsetninger Bruk av offisiell rating for kapitaldekningsformål Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av kapitalkrav Motpartsrisiko knyttet til derivater Egenkapitalposisjoner Virksomhetsstyring, Intern kontroll og risikostyring Resultatet av bankens ICAAP-prosess Intern kontroll og risikostyring Likviditetsrisiko Forfallsstruktur: Pilar 1 risiki Kredittrisiko Markedsrisiko Forsikringsrisiko Operasjonell risiko Pilar 2 risiki (andre risiki) Renterisiko Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 1

2 1 Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriftens del IX (pilar 3). Det legges opp til å utarbeide et tilsvarende dokument hvert år i tilknytning til årsrapporten. Vesentlige endringer som gjør at innholdet i dokumentet avviker betydelig fra faktiske forhold vil kunne medføre hyppigere oppdatering av informasjonen. Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2012 med mindre annet fremgår. Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Dette innebærer at det brukes standardiserte myndighetsbestemte risikovekter ved beregning av kapitalkravet. For beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til inntekt siste tre år. Banken har ikke handelsportefølje og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko. Det vises til annen litteratur for en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 2

3 2 Konsolidering 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv Tabellene gir en oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet, selskaper hvor investeringen er fratrukket i ansvarlig kapital og selskaper i konsernet som ikke er konsolidert og hvor investeringen ikke er fratrukket i ansvarlig kapital: Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Agdenes Fyr AS % 100 % Klæbu Fritidsbolig m/utleie 2.2 Forskjeller mellom regnskapsmessig konsolidering og konsolidering etter kapitaldekningsbestemmelsene Det er ikke vist konsoliderte tall i årsregnskapet ettersom datterselskapet ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. I tillegg driver datterselskapet virksomhet som er vesentlig forskjellig fra virksomheten i Klæbu Sparebank. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 3

4 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 3.1 Ansvarlig kapital Bankens ansvarlig kapital består av sparebankens fond, gavefond og ansvarlig lån i form av utstedelse av fondsobligasjon på kr. 20 mill. Rentekostnad er NIBOR + 1,25% med kvartalsvise renteforfall. Låntaker har rett til å innløse lånet til kurs 100 i år 2015, eller løpe videre med et rentepåslag på 3-måneders NIBOR + inntil 2,25 prosentpoeng. Spesifikasjon av ansvarlig kapital (beløp i tusen kroner) Beløp Kjernekapital: Fondsobligasjon Gavefond Sparebanken fond Fradrag i kjernekapital: Utsatt skattefordel Overfinansiering pensjonsforpliktelser Sum kjernekapital Tilleggskapital: Fradrag i tilleggskapital: Ansvarlig kapital i finansinstitusjoner Sum tilleggskapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning 18,34 % Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 4

5 3.2 Kapitalkrav Tabellen nedenfor viser kapitalkrav for kredittrisiko fordelt på de enkelte engasjementskategoriene slik disse er definert i kapitalkravsforskriften. I tillegg vises kapitalkrav for motpartsrisiko og operasjonell risiko og samlet kapitalkrav. Minimumskrav til ansvarlig kapital (beløp i tusen kroner) Engasjementskategorier Minimumskrav Stater og sentralbanker - Lokale og regionale myndigheter 80 Offentlig eide foretak 448 Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer - Engasjementer med pantesikkerhet i bolig Forfalte engasjementer 125 Høyrisiko-engasjementer - Obligasjoner med fortrinnsrett 825 Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Sum kapitalkrav for kredittsisiko Kapitalkrav for motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Sum Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 5

6 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 4.1 Definisjon av mislighold og verdifall Engasjement som har vært forfalt over 90 dager defineres som misligholdt. Et utlån har verdifall dersom en tapshendelse reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrøm. Objektive bevis på at et utlån har verdifall kan være: - vesentlig finansielle problemer hos debitor - betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd - innvilget betalingsutsettelse - sannsynlighet for gjeldsforhandling, oppbud eller konkurs Objektive bevis på at en gruppe av utlån har verdifall kan være: - negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen - nasjonale eller lokale økonomiske forhold ifht utlånsgruppen 4.2 Metode for beregning av nedskrivninger I forhold til individuelle nedskrivninger legges det stor vekt på kundens økonomiske stilling. Uavhengig av mislighold, vurderer banken kundens engasjement i forhold til fremtidig kontantstrøm. Dette sammen med en konservativ vurdering av de deponerte sikkerhetene gir banken et estimat på de individuelle nedskrivninger. Banken har definert de gruppevise nedskrivninger ut fra engasjement som har sammenfallende risikoklasse, utsatte næringer og ubenyttede trekkfasiliteter. En definert andel av disse engasjementene blir ført som gruppenedskrivninger. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 6

7 4.3 Engasjementer fordelt på engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder. Engasjementer fordelt på engasjementstyper, geografiske områder og typer av motparter (beløp i tusen kroner) Type motpart Utlån og fordringer 1 Ubenyttede rammer Garantier Sum Personkunder Primærnæringer Industri og bergverk Bygg og anlegg Eiendomsdrift Varehandel, hotell/restaurant Transport Øvrige næringer Terra BoligKreditt Øvrige finansinstitusjoner Sum Klæbu Kommune Trondheim Kommune Øvrige Sum geografisk fordeling Gjennomsnitt ) Etter individuelle nedskrivninger 2 Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 7

8 4.4 Engasjementer fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid. Engasjementer fordelt på engasjementer og gjenstående løpetid (beløp i tusen kroner) Engasjementstyper Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder1-5 år Over 5 år Uten løpetidsum Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Mislighold, nedskrivninger og avsetninger. Matrisen nedenfor viser misligholdte og tapsutsatte utlån, individuelle nedskrivninger på utlån samt fordeling på typer av motparter og geografiske områder. Mislighold, nedskrivninger og avsetninger på garantier (beløp i tusen kroner): Type motpart Misligholdte Engasjement er med Samlede engasjementer nedskrivninger nedskrivninger 1 Resultatførte nedskrivning er 1 siste år Garantier med avsetning 2 Avsetning er på garantier Personkunder Primærnæringer Varehandel Bygg og anlegg Eiendomsdrift 674 Øvrige næringer Terra BoligKreditt Øvrige finansinstitusjoner 430 Sum Klæbu Kommune Trondheim Kommune Øvrige kommuner Kun individuelle nedskrivninger 2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 8

9 4.6 Endringer i nedskrivninger og avsetninger Tabellene nedenfor viser utviklingen i nedskrivninger på utlån for regnskapsåret 2012 Endringer i nedskrivninger på individuelle utlån (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier Sum Inngående balanse Økte nedskrivninger på individuelle utlån/ avsetninger på garantier - - +Nye nedskrivninger på individuelle utlån/ avsetninger på garantier Konstatert tap på tidligere individuelle nedskrivninger/avsetninger på garantier Tilbakeføring på tidligere individuelle nedskrivninger/avsetninger på garantier Utgående balanse Endringer i nedskrivninger på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner): Inngående balanse /- Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -779 Utgående balanse Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier Sum Periodens endring i individuelle nedskrivninger/avsetninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for Periodens inngang på tidligere års konstaterte tap Periodens tapskostnad Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 9

10 4.7 Bruk av offisiell rating for kapitaldekningsformål Etter standardmetoden vil kapitalkravet kunne avhenge av motpartens offisielle rating. Offisiell rating vil i liten grad være aktuelt for bankens lånekunder, men kan være aktuelt for utstedere av verdipapirer banken plasserer i. I så fall er det rating fra Standard & Poor's, Moody's og/eller Fitch som er aktuelle. Klæbu Sparebank har per rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen påvirker kapitaldekningen. 4.8 Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av kapitalkrav Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til sikkerheter samt engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarige kapitalen. Engasjementer og bruk av sikkerhet mv ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i tusen kroner) Engasjementskategorier Eng.beløp før sikkerheter Eng.beløp etter sikkerheter Fratrukket den ansvarlige kapitalen Benyttede ratingbyråer Andel sikret med pant 1 Andel sikret med garantier 1 Stater og sentralbanker Ingen 0 % 0 % Lokale og regionale myndigheter Ingen 0 % 0 % Offentlig eide foretak Ingen 0 % 0 % Multilaterale utviklingsbanker Ingen 0 % 0 % Internasjonale organisasjoner Ingen 0 % 0 % Institusjoner Ingen 0 % 0 % Foretak Ingen 0 % 0 % Massemarkedsengasjementer Ingen 0 % 0 % Engasjementer med pantesikkerhet i bolig Ingen 100 % 0 % Forfalte engasjementer Ingen 0 % 0 % Høyrisiko-engasjementer Ingen 0 % 0 % Obligasjoner med fortrinnsrett Ingen 0 % 0 % Andeler i verdipapirfond Ingen 0 % 0 % Øvrige engasjementer Ingen 0 % 0 % Sum Her tas kun hensyn til garantier og pant som har betydning for beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerheter. Hovedtyper av pant som benyttes for kapitaldekningsformål er pant i bolig og fritidseiendom. Garantier har i liten grad betydning for kapitaldekningen. I noen tilfeller benyttes garantier fra banker eller regionale myndigheter. Klæbu Sparebank benytter ikke kredittderivater. Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Verdivurdering av sikkerheter tar utgangspunkt i sikkerhetens markedsverdi, men verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige endringer i markedet og minst hvert tredje år. Det tas hensyn til konsentrasjonsrisiko i bankens ICAAP, likevel slik at konsentrasjonsrisiko som følge av konsentrasjon av typer av sikkerheter ikke eksplisitt tilordnes kapitalbehov. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 10

11 4.9 Motpartsrisiko knyttet til derivater Samlet engasjementsbeløp hvor det beregnes kapitalkrav for motpartsrisiko utgjorde kr. 15,0mill. (engasjementsbeløp før sikkerhetsstillelse og konverteringsfaktor). Dette gjelder rentebytteavtale for å redusere bankens renterisiko knyttet til utlån med fast rente. Matrisen under viser derivatkontraktenes virkelige verdi før og etter motregning (beløp i tusen kroner) Beløp i tusen kroner Virkelig verdi 1 Før motregning Etter motregning Med virkelig verdi før motregning forstås summen av virkelig verdi av alle kontrakter med positiv verdi. Virkelig verdi etter motregning er summen av virkelige netto positive verdier mot hver enkelt motpart. 5 Egenkapitalposisjoner Aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond klassifisert som omløpsmidler, vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler, vurderes til anskaffelseskost. Anleggsaksjer og andeler nedskrives når den virkelige verdi er vesentlig lavere enn anskaffelseskost og verdinedgangen ikke antas å være av forbigående karakter. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Matrisen under viser egenkapitalposisjoner fordelt etter om de holdes for gevinstformål eller strategisk formål. Matrisen viser også type verdipapir og bokført verdi, virkelig verdi, realisert gevinst/tap siste år og hvor mye av dette som er medregnet i hhv kjernekapital og tilleggskapital. Egenkapitalposisjoner (beløp i tusen kroner) Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi Aksjer og andeler - gevintsformål Realisert gevinst/ -tap i perioden - børsnoterte aksjer andre aksjer og andeler Aksjer og andeler - strategisk formål - børsnoterte aksjer Urealisert gevinst/ -tap - andre aksjer og andeler Herav Herav medregne medregnet t i i kjernekapi tilleggska tal 1 pital 1 1 "Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 11

12 6 Virksomhetsstyring, Intern kontroll og risikostyring Banken har i en årrekke arbeidet med å forbedre styring og kontroll, og i 2011 ble det gradvis implementert en vesentlig forbedret styrerapportering. Denne er ytterligere forbedret i 2012, mens det er etablert en helt ny og utvidet kvartalsvis risikorapport i løpet av Mengden av nye lover, forskrifter og rapporter har vært sterkt økende de siste årene, og å gi styret bedre styringsverktøy har vært vesentlig. I 2012 har styret også arbeidet med å spesifisere sine egne krav til en ny stilling som Business Controller/Risk Manager i banken. Styrets leder deltok i selve ansettelsesprosessen. 6.1 Resultatet av bankens ICAAP-prosess Etter styrets vurdering, er ICAAP en meget viktig prosess i banken, og hvor det å holde tråden fra år til år og bygge på erfaringer fra tidligere år er viktig. Som for tidligere år, vurderer styret det i 2012 slik at markedsrisiko i bankboken, konsentrasjonsrisiko innenfor kreditt og strategisk risiko i kroner er de områdene som det bør allokeres mest tilleggskapital til. Basert på ICAAP for 2012, har styret allerede identifisert følgende områder som skal belyses mer i årets prosess. Andre kan selvsagt tilkomme, men det som allerede er identifisert er: Evaluering og innstramming av en del finansielle rammer. Det allokeres kapital ut fra rammene og ikke ut fra eksponering, og en del av rammene kan synes store ift faktisk eksponering. En innstramming av ulike rammer kan gi mindre kapitalallokering og være kapitaleffektivt/ frigjøre tidligere kapitalallokering. Evaluering av mengden av og størrelsen på store engasjementer, dvs. konsoliderte engasjementer på mer enn 10 % av bankens ansvarlige kapital. Slike representerer en ekstra risiko i seg selv, og det allokeres derfor også ekstra egenkapital til disse. Evaluering av bankens portefølje innenfor næringseiendom. Dette er en syklisk bransje, som kan representere ekstra tapsrisiko i større nedgangskonjunkturer. Som en følge av dette, allokeres det også ekstra kapital til disse. Banken har en fondsobligasjon på 20 M NOK som inngår i tellende egenkapital. Nye regler gjør at denne dels nedtrappes og så ikke lenger vil være tellende ved utløpet av I løpet av 2013 vil styret ta opp med forstanderskapet hvordan denne kan erstattes og på hvilket nivå. Det kan være ved ny fondsobligasjon og/eller ved å hente inn kapital gjennom unoterte egenkapitalbevis. Den nye Folketrygden og ny pensjonslovgivning gjør dels at dagens pensjonsordning blir mye dyrere og dels ønsker det offentlige at slike ordninger skal avskaffes innen få år. Videre gjør nye regnskapsregler at pensjonsforpliktelser skal trekkes fra i Egenkapitalen til banken. Styret har vedtatt å ta opp behovet for ny pensjonsordning med Forstanderskapet i Det er styrets syn at banken er godt kapitalisert, og selv etter ICAAP-prosessen er det et betydelig kapitaloverskudd. Videre er det styrets syn at prosessen er meget nyttig, og på en god måte illustrerer hvilke andre risiki enn de man normalt arbeider med som er vesentlig å ha med i en samlet risikobetraktning. Styret forventer samtidig at nye offentlige reguleringer generelt sett vil føre til at banker generelt sett må ha (mye) mer egenkapital i årene som kommer. Dette behovet forventes å være vesentlig større i store enn i små banker (både relativt og absolutt). Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 12

13 Etter årets ICAAP, vurderer styret det slik at vi opprettholder vårt selvpålagte minimumskrav på 15 % - som for Det overskytende mellom 15 % og faktisk kapitaldekning (18,34 %), vil være å oppfatte som en buffer for vekst, tap, nye/økte kapitalkrav m.v. 6.2 Intern kontroll og risikostyring Bankens arbeid med risikostyring, følger primært retningslinjene lagt gjennom Basel II. Bankens arbeid med risikostyring deler derfor risikoområdene i 3: Likviditetsrisiko Såkalt pilar 1 risiko (kreditt, forsikring, marked, operasjonell) Såkalt pilar 2 risiko (annen risiko, som renterisiko i bankboken, konsentrasjonsrisiko, strategisk risiki osv.) 6.3 Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er et eventuelt oppbud i en bank en likviditetskonkurs, og ikke en soliditetskonkurs som i andre bransjer. Som regel er likviditetsrisiko en avledet risiko, som igjen som regel bunner i betydelige tap innenfor kredittområdet med påfølgende økt pris og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. I gitte situasjoner kan lite likviditet rett og slett være en risiko i seg selv og skyldes en generell likviditetstørke i finansmarkedet, basert på nasjonale eller globale kriser. I andre halvdel av 2008 fikk vi dette dokumentert til fulle både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Det var til tider vært en situasjon hvor bankene uansett størrelse, kvalitet og soliditet har vært mer eller mindre utestengt fra pengemarkedet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er meget solid og driften går bra. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Gjennom året har utlånene gått litt ned (1,96 %), mens innskuddene har gått mye (10,19 %) opp. Dette har medført at banken har kunnet redusere sin egen gjeld vesentlig, og i tillegg er noen lån kjøpt tilbake og ett lån har fått forlenget løpetiden med nesten 3 år. Banken har også en betydelig likviditetsreserve som kan brukes på nye lån i 2013, og forventninger om en god innskuddsvekst også i Ved utgangen av året var likviditetsindikator 1 (over 1 år) på 116,15 (112,07) og Likviditetsindikator 2 (over 1 mnd) på 123,65 (125,19). Tall for 2011 i parentes. Dette indikerer at banken har god langsiktig likviditet, noe som i utgangspunktet er positivt og drar ned samlet risiko, men som samtidig påvirker inntjeningen negativt. Det er rett og slett billigere å ha lave og kortvarige reserver, enn store og langsiktige. Det er styrets oppfatning at banken likviditetsrisiko er meget lav, og at den er redusert vesentlig i løpet av året. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 13

14 6.3.1 Forfallsstruktur: Banken tilstreber å ha en fornuftig forfallsstruktur på sin fundingportefølje. Retningslinjer for dette er inntatt i bankens likviditetspolicy. Ved utgangen av 2012 har vi følgende lån med forfall; Lånebeløp: Forfall: 23 MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK Pilar 1 risiki Kredittrisiko Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av 2 forhold: Manglende betjeningsevne hos låntager, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns og garantiportefølje og delvis til verdipapirbeholdningen (evt. obligasjoner innenfor industri og shipping). Bankens aktivitet på kredittområdet styres av en kredittpolicy, som gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, organisering m.v. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre ned i organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter. I 2012 har det som i tidligere år vært jobbet spesielt mye med Kredittrisiko, da dette over tid tradisjonelt er det området i banker hvor tap helst oppstår Vi har som i 2011 lagt spesielt vekt på å sammenligne våre vurderinger med eksterne vurderinger, det ligger alltid en latent risiko for at man vurderer en risiko som for liten fordi man er godt kjent i materien. For å teste egne vurderinger opp mot andres vurderinger, ble alle egne ratinger av kundeengasjement sammenlignet med tilsvarende rating fra en stor tilbyder av kredittscore. Den evt. store forskjellen mellom vår vurdering og en generell kredittscore, vil basert på erfaring være at vi som regel har etablert pant/sikkerheter i tillegg. Sammenligningene viste som før meget god korrelasjon mellom våre vurderinger og den eksterne, hvor våre vurderinger jevnt over følger samme fordeling som den eksterne. Det ble funnet få store avvik (2 såkalte notch eller mer ble vurdert som et stort avvik), og der hvor det var slike avvik var det relatert til pant/sikkerheter. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 14

15 I 2012 har det styret spesielt vært oppatt av porteføljen innenfor næringseiendom, og videre analyser av denne. Utlånsveksten gjennom året har i all hovedsak skjedd på godt sikrede lån, og det meste av veksten er lagt i Terra Boligkreditt. Videre har det som i tidligere år vært jobbet aktivt mot de lånekunder som etter vår oppfatning medfører vesentlig risiko, og for flere av disse har vi fått gjennomført tiltak som reduserer bankens risiko. Dette gjenspeiles i bankens tapsavsetninger for året. Misligholdet har vært meget lavt gjennom hele året, og alle større kunder har vært gjennom minst 1 engasjementsfornyelse. Bankens samlede tapsrisiko anses fortsatt som lav Markedsrisiko Banken har pr definisjon ikke en handelsportefølje, og følgelig ikke en vesentlig markedsrisiko som definert i Pilar 1. Banken har likevel en markedsrisiko, men den er behandlet under Pilar Forsikringsrisiko Banken er ikke selv direkte eier av forsikringsselskap, og derfor er denne risikoen vurdert til null her. Banken er imidlertid indirekte deleier gjennom sitt eierskap i Terra-Gruppen AS, og forholdet blir derfor håndtert under såkalt strategisk risiko Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Det er ikke registrert betydelige operasjonelle avvik i 2012 som har påført banken vesentlige tap, og bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som lav. Banken har p.t. ikke noen rettslige tvister eller klagesaker gående som forventes å kunne gi vesentlige tap eller juridiske kostnader. 6.5 Pilar 2 risiki (andre risiki) Banken har i tråd med Basel II innført en intern prosess for å kartlegge, vurdere og styre andre typer risiki enn de såkalte pilar 1 risiki. Som en del av dette, er det også tilordnet egenkapital til de ulike risiki, i forhold til hva styret oppfatter å være underliggende risiko. Denne tilleggskapitalen kommer ut over den minimumskapital på 8 % som tilordnes automatisk gjennom såkalte pilar-1 risiki. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 15

16 Hensikten med denne kartleggings- og tilordningsprosessen er dels å øke oppmerksomheten rundt risikostyring generelt, og dels å få et bedre grep på de enkelte hovedrisiki. Som en del av dette vurderer styret samlet mulig tap i en nedgangskonjunktur, og hvor mye tilleggskapital banken må ha for å håndtere de ulike risiki gjennom en lengre nedgangskonjunktur. Denne prosessen kalles ICAAP (Internal Capital Adequacy Asessment Process), og resultatet ble rapportert til kredittilsynet for første gang i første kvarta Hensikten med denne prosessen, er å gå gjennom de ulike risiko- og aktivitetsnivåer i banken, og tilordne ekstra risikokapital ut over det generelle kapitaldekningskravet på 8 %. Etter dette er prosessen gjentatt hvert år, og den inngår nå i styret årlige arbeidsplan. I hovedsak er det følgende risiki som blir vurdert i bankens risikostyringsprosesser: Markedsrisiko i bankboken, herunder o Endringer i verdi for obligasjoner og sertifikater o Endring i rentenetto fra netto ikke rentebærende balanse (ved rentefall) o Endring i verdi for aksjer o Endring i verdi for valutaposisjon Likviditetsrisiko (ut over selve refinansieringsrisikoen) o Økt spread pengemarked og obligasjoner o Økt rente til innskuddskunder o Engangstap fra verdipapir som må selges hurtig Konsentrasjonsrisiko o Såkalte store engasjement (over 10 % av bankens EK) o Utlån til ekstra konjunkturutsatte bransje o Utlån i områder med hjørnesteinsbedrifter/ ensidig næringsliv o Stor næringslivsandel av samlede utlån Omdømmerisiko Forretningsrisiko Strategisk risiko Operasjonell risiko (ut over det som er satt av i pilar 1). Basert på bankens eventuelle egen eksponering i de ulike områder, tilordnes det kapital ut fra nærmere beskrevne parametre. Dette settes til slutt sammen i en såkalt fremoverskuende kapitalplan for en nedgangskonjunktur. På den måten får man sett på bankens egenkapitalsituasjon under en eventuelt betydelig nedgangskonjunktur. Iflg. retningslinjene fra Finanstilsynet skal så styret forsikre seg om at banken har tilstrekkelig egenkapital til å tåle en slik situasjon. Bankens ICAAP inklusive såkalt fremoverskuende kapitalplan omfatter i tillegg estimerte kredittap og estimerte endringer i rating av kundeporteføljen for å komplettere analysen. Det er i sum ikke vesentlige endringer fra 2011 til 2012, men noen interne justeringer. Største økning av kapitalkrav er relatert til økt aksjeinnskudd i TBK (pga økte utlån der), mens største reduksjon er redusert avsetning til å dekke opp fremtidig marginpress på utlån. Det er styrets oppfatning at dette presset bunnet ut i 2012, og at marginene på utlån heretter heller skal oppover. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 16

17 7 Renterisiko Ved endringer i rentemarkedet blir både innskudds- og lånekonti justert med virkning fra samme dato, slik at vi vurderer renterisikoen som lav. På vår funding blir renten justert hver 3. måned, og omtrent halvparten av dette utlignes av at renten på vår obligasjonsportefølje reguleres tilsvarende. I forbindelse med rentejusteringer på våre innskudds- og utlånskonti blir det samtidig foretatt en konsekvensanalyse over virkningen av renteendringene. Hver måned blir følgende rapportert til styret: Oversikt over alle trekkrettigheter og løpende innlån med forfallsdato Simulering av renter for de neste 3 måneder basert på vedtatte/forventede endringer i rentebetingelsene på både kostnads- og inntektssiden. Renterisikoen styres etter vedtatte rammer og begrensninger (hovedsakelig basert på bankens forvaltningskapital) i følgende policyer: Risikopolicy Markedspolicy På utlån har vi en fastrenteportefølje på kr. 15 mill. For å eliminere renterisikoen har vi en renteswapavtale på samme beløp med en gjenværende løpetid på 5 år. Renteelementet i avtalen bokføres i bankens regnskap som en korreksjon av den løpende renteinntekten på de sikrede utlån. På innskuddskonti har vi totalt kr. 31 mill. med fastrente, med utløp i februar Renterisikoen ved årsskiftet, ved en renteendring på 1 %, er beregnet til kr ,-. Rentefølsomheten til obligasjonsporteføljen er beregnet til kr. 0,39 mill. ved en renteendring på 1 %. Banken har ved årsskiftet ingen finansielle derivater. Tidligere strukturerte porteføljer i forbindelse med våre kunders kjøp av BMA-produkter er innfridd. Klæbu Sparebank Pilar 3 pr Side 17

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 ANDEBU SPAREBANK Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet...2 2 Konsolidering...2 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 ANDEBU SPAREBANK Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Ørje, 20.03.2013 1 Innhold Side 1.0 Innledning og formål med dokumentet 3 2.0 Konsolidering 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 19.03.2014 1 Informasjon i samsvar med kravene i Kapitalkravforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr. 31. desember

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Årsrapport 2010. Side 1

Årsrapport 2010. Side 1 Årsrapport 2010 Side 1 Side 2 Innhold Innhold Årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømsoppstilling 20 Noter: Generelle regnskapsprinsipper 21 1 Finansiell risiko 23 2 Avgift og garanti

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering og konsernstruktur...

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 212 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 3 2.1

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

BASEL 2 PILAR 3 Vang Sparebank 31.12.2011

BASEL 2 PILAR 3 Vang Sparebank 31.12.2011 BASEL 2 PILAR 3 Vang Sparebank 31.12.2011 1 INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriftens

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer