Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Klage på vedtak vedrørende renovasjon gnr 9 bnr /161 PS 2/15 Jordlovsbehandling- fradeling gnr 17 bnr /21 PS 3/15 Plansak, Hans Fredrik Lund, landbrukseiendom gnr 17 bnr 1 i Leka, søknad om fradeling av en parsell til kjøper Leka kommune. 2013/21 PS 4/15 Skolelunsj og fysisk aktivitet i skolen 2015/28 PS 5/15 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2015/34 PS 6/15 Enøk- tiltak kommunalebygg 2015/35 PS 7/15 Utleie av gamle NTE bygg 2013/132 PS 8/15 Dekning av kostnader ved gjennomføring av takseringsarbeid 2014/228 PS 9/15 Dekning av kostnader prosjektet "Leka-landbruket" 2014/282 Referatsaker/orienteringssaker: 1. Referat fra møte angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka 2. Sluttrapport forstudie båtrute Brønnøysund-Leka-Rørvik 3. Lekapakka Side 2

3 Leka kommune Utvikling Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Annette T. Pettersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 1/ Klage på vedtak vedrørende renovasjon gnr 9 bnr 14 Rådmannens innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Side 3

4 Hjemmel for vedtak: Forvaltningslovens 28 Vedlegg: E-post av vedrørende krav om betaling av renovasjon Brev av vedrørende betaling av hytterenovasjon E-post av klage på vedtak vedr renovasjon kfr brev av Saksutredning: Det er kommet klage på vedtak av , renovasjon gnr 9 bnr 14 fra Odd Aardahl. I brev den godtok ikke Odd Aardahl hytterenovasjon på gnr 9 bnr 14. I vedtak av ble hytterenovasjonen opprettholdt for gnr 9 bnr 14. Gnr 9 bnr 14 er en eiendom med flere bygninger. Et av dem er et våningshus med adresse Haugsveien 577. Det er ikke registrert fastboende på denne adressen. I klagen av anføres det at huset ikke brukes. Kart over eiendommen gnr 9 bnr 14, eier Odd Aardahl Leka kommune vedtok i k-sak 67/07 retningslinjer for fritak for kommunal avgifter. I K-sak 06/10 ble hytterenovasjon påbudt for alle fritidsboliger og hytter i kommunen. Som fritidsbebyggelse regnes alle boliger som kan brukes til opphold, og som ikke brukes som helårsbolig. En bolig kan brukes til opphold når man kan sove og ha husholdning der, også på primitivt/enkelt nivå. Det finnes noen få unntak fra påbudet om hytterenovasjon. Fritidsboliger som ligger på tunet til helårsbolig og har samme eier som denne, eller brukes av personer i nær tilknytning til den som bor i helårsboligen, unntas for hytterenovasjon. Side 4

5 Fritidsbolig som ikke er beboelig kan unntas for renovasjon etter søknad. Søknaden må beskrive hvilke faktorer som gjør at bygningen er ubeboelig. Bygningen må selvfølgelig ikke være i bruk. Vurdering Gnr 9 bnr 14 har en eiendom med et registrert våningshus, bygningsnr Jfr K-sak 67/07 og 06/10 faller dette våningshuset under betegnelsen fritidsbolig med påbudt renovasjon. Det er ikke kommet søknad fra eier om fritak med bakgrunn i gjeldende regelverk for fritak. Huset er ikke beskrevet som ubebeolig, men at det brukes en sjelden gang jfr første brev fra klager (brev av ). Konklusjon / tilråding: Klagesaker skal legges frem uten tilrådning/vedtak. Leka, Helge Thorsen Rådmann Side 5

6 Leka kommune Utvikling - vill og vakker Odd Aardahl Haugsveien 7994 Leka Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf / / 231 Annette T. Pettersen / Hjemmel Delegasjonsreglementets kap 5 1 Vedrørende betaling av hytterenovasjon for gnr 2014, gnr 9 bnr 14. Viser til Deres skriv av hvor De beskriver at De ikke godtar renovasjon på gnr 9 bnr 14. Leka kommune vedtok i k-sak 67/07 retningslinjer for fritak for kommunal avgifter. I 2010 ble hytterenovasjon påbudt for alle fritidsboliger og hytter i kommunen. I samme skriv stilles det spørsmål ved at det er 2 faktura for renovasjon for 4 termin. Den er en faktura for helårsboligen på eiendommen gnr 9 bnr 32 og 43 og en faktura for næringsbygget på gnr 9 bnr 32 og 43. Vurdering Gnr 9 bnr 14 benyttes som fritidseiendom og boligen er i bruk. Jfr k-sak 67/07 faller derfor ikke denne fritidsboligen under retningslinjene for fritak. Samtidig ble det påbudt med renovasjon for fritidsboliger i Konklusjon Med bakgrunn i dette gjøres følgende vedtak: Ihht delegasjonsreglementet kap 5 1a, blir hytterenovasjonen for gnr 9 bnr 14 opprettholdt. Klageadgang Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefrist er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som du vil anføre for klagen. Dato for mottatt av denne meldingen bes oppgitt. Med hilsen Annette T. Pettersen Postadresse: Telefon: Telefaks: Kto.nr Org.nr. Leknesveien Leka E-post: Hjemmeside: Side 6

7 Leka kommune Side 2 av 2 Side 7

8 Skriv ut melding i Outlook.com Side 1 av 1 Skriv ut Lukk Leka kommune.økonomiavdelingen /-7//f,W Fra: Odd Aardahl Sendt: 15. november :31:36 Til: JoiLl 71C2( /2orif Vedr. krav om betaling for renovasjon. ffpe Det er mottatt krav om betahng for renovasjon Kfr. faktum samt påkrav. Beløpet Vi godtar ikke dette idet vi har ingen slik tjeneste å betale for. For det første er det omtrent ikke folk som oppholder seg i husene. Og er det slik skjer dette bare over et par dager. Er det søppel å snakke om har dette blitt levert på kommunen og betalt for. Har det vært lite søppel har man tatt med seg dette. Således er det ikke levert søppel i det hele tatt i flere år. Derfor betaler vi ikke for en vare eller tjeneste man ikke har bruk for. For termin 4 har jeg mottatt 2 faktum som begge gjelder renovasjon. Jeg vil ha forklart hvor det er mottatt 2 slike faktura for samme periode. Mv d Aar 7994 Leka httos://dub I 15.maillive.com/o1imail.mve/FrintMessaues?mkr-nh-no Side

9 Outlook.com Side I av I Eett. Odd Aardahl aolli tc91 b_o l4 tehet / 2, i2 Til Kopi Blindkopi AP6- Legg tii et emne FKIJAaA'A =4 4= Leka kommune 7994 Leka Klage på vedtak vedr. renovasjon Kfr brev av då Vi føler vi blir overkjørt av vedtak på sviktende grunnlag. Det påståesibrevet at eiendommen brukes som fritidsbolig og at boligen er i bruk. Dette er helt uriktig og bløff. Og dette vil jeg ha en nærmere forklaring på Jeg ser ingen som bor i noen av de 2 boliger på området og det har ikke bodd folk der på lang tid. Det sier seg selg at når det ikke bor folk i en bolig så har man heller intet søppel å levere og kommunen kan ikke vedta at det skal betales for en tjeneste som ikke benyttes. Man kan ikke levere noe man ikke har Dette trodde jeg man forstod og ikke plaget folk med brevskriving og ekstra arbeide. Dette saken vil jeg forfølge og jeg kan føre vitner på at dette er tilfellet. Dette gjelder som sagt begge de to naboboliger som står i området i dag. På det annen side vil en melde ifra hvis/når eiendommen/e tas i bruk. leg minner om svar på det innledende sporsmål i brevet - om at boligen er i bruk. Jeg håper map vil styre unna ubehageligheter i denne saken. /57t/ifrz,<21 Mv/h'Odd 7994 Lek Micoseft ngelser. Persory.ern HfC) httpsiklub115.mail.iive.comigpagc Compose&cmid=gK6iU5ayD5BGHpnjjtRed Side 9

10 Leka kommune Utvikling Arkiv: L42 Arkivsaksnr: 2013/21-6 Saksbehandler: Tove Rørmark Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 2/ Jordlovsbehandling- fradeling gnr 17 bnr 1, Hans Fredrik Lund Rådmannens innstilling til vedtak: Fradeling av ca. 3 da tilrås for å få veien på nordsiden av sykehjemmet på kommunens eiendom. Side 10

11 Hjemmel for vedtak: Jordloven 12 Delegasjonsreglementet 3-13 NML Saksutredning: Leka kommune fikk fradelte tomt til sykehjem fra gnr 17 bnr 1 både i 1952 og Senere har det blitt bygd en vei på nordsiden av sykehjemmet som er bygd på areal tilhørende gnr 17 bnr 1. Leka kommune ønsker å kjøpe tilleggsareal på ca. 3 da der veien går, for å få ordnet opp i feilen som er gjort. Kart fra skog og landskap Arealet på gnr 17 bnr 1 er på totalt da, hvor 124 da er fulldyrka og 24 da er innmarksbeite. Jordbruksarealet leies ut. Arealet som skal fradeles består av skog med høg bonitet. Vurdering av prinsippene i Naturmangfoldsloven 8-12 er vurdert og har ikke avgjørende betydning i denne saken. Vurdering I følge lov om jord (jordlova) 12 mai Deling. Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikke delast uten samtykke fra departementet. Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut frå omsynet til den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Side 11

12 Her er det allerede anlagt en vei på naboens eiendom som kommunen ønsker å overta for å rydde opp i feil som er gjort. Konklusjon / tilråding: Fradeling av ca. 3 da fra gnr 17 bnr 1 tilrås for å få ryddet opp i feil som allerede er gjort. Leka, Helge Thorsen Rådmann Side 12

13 Leka kommune Utvikling Arkiv: L42 Arkivsaksnr: 2013/21-3 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 3/ Plansak, Hans Fredrik Lund, landbrukseiendom gnr 17 bnr 1 i Leka, søknad om fradeling av en parsell til kjøper Leka kommune. Rådmannens innstilling til vedtak: I hht til delegasjonsreglementet kap og PBL 20-1 m gis det tillatelse til fradeling av parsell på in7ntil 3 da som angitt på kart, som omsøkt fra eiendommen gnr 17 bnr 1 i Leka kommune. Dersom fradelingen ikke er gjennomført innen tre år etter at samtykket er gitt, faller samtykke bort. Side 13

14 Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementets 3-12 PBL 20-1 m og 26-1 NML Vedlegg: 1)Søknad fra Hans Fredrik Lund inkl kart. Saksutredning: Leka kommune har mottatt søknad om fradeling av en parsell fra gnr 17 bnr 1 som tilleggstomt til Leka kommune. Omsøkt område ligger på Husby, 7994 Leka. Aktuelt område er i gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel) O1, Leka helsesenter, sykestue og kirke. Årsaken til at fradelingen ønskes, er at parsellen det gjelder har i lang tid vært brukt av Leka kommune, uten at dette har vært kommunens eiendom. Deler av veien som går ned bak Leka sykestue, er på eiendommen gnr 17 bnr 1. For å få orden på dette har eier av gnr 17 bnr 1 gått med på å fradele det arealet som er vist på kart og som gjelder veien. Eier av gnr 17 bnr 1, Hans Fredrik Lund, ønsker at det kun skal fradeles det areal som er nødvendig og slik at minst mulig av areal fra eiendommen gnr 17 bnr 1 går med. Kart over eiendommen gnr 17 bnr 1 fra matrikkelen Omsøkt område, ca. Fradelingen fra gnr 17 bnr 1 er ikke i strid med PBL Side 14

15 I følge Artsdatabanken er det ingen kjente funn i området. Naturdatabasen er sjekket for sensitive arter unntatt offentlighet og jfr 8 i NML, vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette. Landbrukskontoret har behandlet saken etter jordloven. For opplysninger i saken se F- sak behandlet Vurdering Aktuelt område er i gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel) O1 offentlig og privat tjenesteyting. Fradeling er ikke i strid med rammen for området, da parsellen er en tilleggsparsell til Leka kommunes tjenesteyting. Fradelingen på ca 3 da er ihht PBL 20-1 m, og er ikke i strid med PBL Konklusjon / tilråding: Jfr innstilling Leka, Helge Thorsen Rådmann Gebyr Saksbehandling fradeling (PBL 20-1) pr parsell kr 2000,- Kopi sendes. Eier: Hans Fredrik Lund, Øverknerveien 12, 2380 Brummundal. Side 15

16 standard norge o / ' I Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadsplectige lillak etter tåld 20-1 bokstav m Vedlegg J: Kommunens sakejournalre. oppdrager Eiendom, byggested Gnr. Bnc Fesiene n Adrease poststed Lac.A Oppretting av matrikkelenhet Grunneiendom Anleggselendom Feslegrunn over 10 år Arealoverlønng Saksbehandling A. Rekvisisjon av opprnålingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet. 13. Utsettelse av oppmålingsforretning etter ple 21-9 siste ledd. n c Søknad om matrikulering med utsall oppmalingsforretning af. matrikkelloven 6 andre ledd, forskriften 25). Kommunen setter en frist for når oppmålingsforretningen skal være fullfort (fristen er maksimalt 2 k fra edatelsesdato). ønsket dato for forretningen i C: Kommentarer til avkrysrungene A og B med begrunnelse far seknaa i pkl. Underskritt/Fakturaadresse* Pepstren eer.test r Feerv-everesse PosInr. Poststed -Ko Ev. org nr. Teletan Faks E-postadresse gied Date uneersere (C)/( ce " Gjelder Pltaket/forretningen "arealoverforing", underskriver andre aktuelle parter på side 2 VeilednIng I bruk av rekvisisjon for søknadspliktige tiltak Sakstype A Utlylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmålingsforretrfing fra det fidspunkt fillatelse om oppretring eller endring av matrikkelenhet etter pbl 20-1 pkt. m gis og/ eller at vedtatt forhåndsbetalt gebyr er betalt. Det kan etter matrikkellovas 35 avtales maatrikkulering ut over leveringstide på 16 uker, men ikke lengre enn 2 år. Oppmålingsforretningen lar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken. Sakslype B Uttylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning. ut fra søkers valg jf. pbl 21-9, utsettes i inntil tre år fra det tidspunkt fillatelse etter pbl 20-1 pkt. m Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesaken. På det fidspunkt rekwenten ønsker å iverksette oppmålingsforretning, må en kopi av rekvisisjonen, med ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres rekvisisjonen og sendes inn til kommunen på nytt med avkrysning i boks A. NB! Ved oversittelse av tristen jf. pbl 21-9 siste ledd, taller fillatelsen etter pbt 20-1 bokstav m bort. Sakstype C Uttylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype C innebærer at rekvirenten samfidig med søknad om opprettelse eller enddng av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av oppmålingsforretning etter matrikkellovens 6 med tilhørende torskritt 25, i innfil to år. NB! Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper. Blankett 5580FasIsan av statens kartverk 10. rnai 2010 Side 1 av 2 Side 16

17 Gnr. (Bnr.fr-estenr Eenclommens adresse f MSLy Postror PosIsted eer zadevaslailgi matradsintrata4~~~, - OpprInnollg elendom(mer) Gnr/Bnn/Festernr Areal Fradert areal Parsen Areal eiendom ormålinæringsgr. **Areal slatus Navn og adreeee på registrert eier FormN/Naeringsgruppe =se opplysningsblankettenside 2 Arealstrus= a) Egen eiandom, TrIleggsareal (ved fineggsaraal ang Gnr/Bnr I rnottakereienclorn), c) Sammenslång (ved sammenslång opingi fl e9en INte areal og nr på parseller i ny maln Ken Eilanketi 5880 Fastsatt av Statens kartverk 10 rtar 2010 Bne 2 av 2 Side 17

18 Kartutskrift 41 Målestokk 1:1535 I 35rn +17I / 1 I 96 4 Side 18

19 Leka kommune Utvikling Arkiv: B44 Arkivsaksnr: 2015/28-2 Saksbehandler: Venke Strat Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 4/ Kommunestyret Skolelunsj og fysisk aktivitet i skolen Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyre som skoleeier innfører skolelunsj, tre dager i uka, ved Leka barne- og ungdomsskole fra og med 1. mars Det tilrettelegges for i snitt en skoletime fysisk aktivitet hver skoledag. Skolen organiserer dette selv. Dette legges inn i timeplan for skoleåret 2015/2016. I 2015 dekkes skolelunsjen opp ved bruk av disposisjonsfond på kr ,- og gaver på kr ,-. Fra og med budsjettåret 2016 økes ansvar/ tjenesteområdet 225 med en netto ramme på kr ,-. Det godkjennes at kr ,- av avsatte midler til bruk på forebyggende arbeid barn og unge innen psykiatri overføres skolebudsjettet hvert år, og at ved rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan opprettholdes de tildelte midler brukt på barn og unge. Det innføres foreldrebetaling på kr. 200,- pr måned pr 1. barn. Det gis søskenmoderasjon på 50 % for alle søsken. Skolen gjør selv avtaler med leverandør av skolelunsj og organiserer skolelunsjen slik det er best for dem. Endring Kontonr Kontonavn Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert nr.: budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Kjøp av tjenester Bruk av disposisjonsfond Tilskudd barn og unge Foreldrebetaling Gaver fra private (saniteten) Side 19

20 Hjemmel for vedtak: I kommunestyrets temamøte den var et av temaene fysisk aktivitet i skolen samt skolelunsj. Som skoleeier var det viktig at kommunestyret fikk diskutere temaene og komme med føringer i forhold til hvordan skole Leka skal ha. På dette temamøtet ble alle representantene delt inn i grupper hvor de skulle komme frem til en felles målsetning om hvordan de ville at skolen skulle fungere. På alle gruppene var det enighet om at fysisk aktivitet og et sunt og godt måltid var viktig for å fremme læring og at dette burde inn i skolen. Saksutredning: Servering av skolelunsj startet som et lite tilbud i 2008 i regi av BUT (Barne- og ungdomsteamet) og foreldre/frivillige. Tilbudet var en dag i uken og var gratis. Midlene kommunen brukte var avsatt gjennom forebygging/psykiatri. I k-sak 06/10 innførte Leka kommune skolelunsj 5 dager i uken som også inkluderte barnehagen. Ordning skulle gjennomføres ved at kjøkkenet ved Leka sykestue ble styrket med 66% stilling som også skulle stå for å lage skolelunsjen samt servere den. Kostnader for denne ordningen var slik: Kostnader: Lønn, 66 % stilling uten krav om utdannning: ,- Pensjon, 12 %: ,- Arbeidsg.avgift, 5.1 %: ,- Sum utgifter: ,- Matvarer: ,- Sum utgifter: ,- Inntekter: Egenandeler kommunalt ansatte: ,- Egenandeler barn i barnehage: , - Egenandel skolebarn: ,- Salg i forbindelse med møter: ,- Andel barnehage: ,- Andel skole: ,- Sun inntekter: ,- Skolelunsj ved Leka skole ble avsluttet avviklet i k-sak 36/ 13 med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og at ordningen slik den var, var for dyr. I k-sak 10/14 ble skolelunsjordningen forsøkt gjeninnført, men det økonomiske grunnlaget for å starte ordningen var ikke tilstede. Viktigheten av et sunt kosthold og fysisk aktivitet for barn og unges helsetilstand er godt dokumentert, og det rapporteres i økende grad om positive effekter på elevenes konsentrasjon og læringsutbytte. Fra skolen side så man raskt at når skolelunsjen forsvant, hadde dette innvirkning både på elevenes lærings- og sosiale miljø. I k-sak 36/13 var det gitt signaler om at ordningen var positiv, men at en burde se på andre rimeligere måter å få det gjennomført på. Det ble derfor gjort et arbeid med å se på ulike alternativer for å få dette til, deriblant å få utenforstående til å levere og organisere skolelunsjen til en fast pris gjennom et skoleår. Side 20

21 Når det gjelder fysisk aktivitet i skolen vet man at dette har en god effekt på elevene både i forhold til læringsmiljø samt deres fysiske form. I dagens digitale samfunn er veldig mange av de aktivitetene barna sysler med stillesittende. Dette er nok også grunnen til at fedme er et økende problem for barn og unge. Med andre ord vil daglig fysisk aktivitet i ordnede forhold, samt sunn og god kost inn i skolen også være et helsefremmende tiltak. Økonomi: Skolelunsjen leveres av en utenforstående aktør. Dette forenkler kommunens organisering av arbeidet med skolelunsjen. Det er gjort en forespørsel blant de som lager mat i kommunen og det er kommet positiv tilbakemelding fra en av de forespurte. De er villig til å ta på seg å levere skolelunsj, tre dager i uka gjennom skoleåret, for kr ,- Gjennom enøktiltak i skolen er det gjort besparelser. Disse besparelsene bør komme skolen til gode og kunne brukes på skolelunsj. I tiltaksdelen til kommunens Rusmiddelpolitiske handlingsplan er det satt av midler til forebyggende arbeid barn og unge innen psykiatri. Et sunt og godt måltid, samt det sosiale og inkluderende rundt måltidet er i høyeste grad forebyggende arbeid og det vil absolutt kunne forsvares å bruke en del av disse midlene på skolelunsj. Sammen med foreldrebetaling vil dette kunne dekke opp de økonomiske rammer en skolelunsj vil ha. I tillegg har saniteten gitt et bidrag til skolelunsj på kr ,- i tre år Budsjett skolelunsj beregnet på tre dager i uka: Utgifter: Leverandør skolelunsj Til sammen Inntekter: Bruk av bundne fond Psykiatrimidler Foreldrebetaling (200,- pr elev i mnd. Søskenmoderasjon medberegnet) Sanitet Til sammen Det er på sikt et mål at det på sikt kan åpnes for skolelunsj hver dag. Når det gjelder fysisk aktivitet i skolen blir det en organisatorisk sak for skolens ledelse og medarbeiderstab og legge til rette for fysisk aktivitet i en skoletime i snitt hver skoledag. Timeplanlegging og integrering av fysisk aktivitet i de forskjellige fag er det skolen selv som best er i stand til å vurdere. Konklusjon / tilråding: Jfr Innstilling Leka, Helge Thorsen Rådmann Side 21

22 Leka kommune Rådmann Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/34-1 Saksbehandler: Helge Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 5/ Kommunestyret Vedlikeholdsplan kommunale bygg Rådmannens forslag til innstilling: Vedlikeholdsplan tas til etterretning. Side 22

23 Saksutredning: K.Styret etterspurte i sak 43/14 vedlikeholdsplan for bygninger samt årshjul for teknisk. Årshjul finner ikke rådmannen hensiktsmessig å utarbeide nå. VEDLIKEHOLDS PLAN BYGG SYKESTUA/HELSESENTRE: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Male sykestua / helsesenter , Innleie - Nye vinduer (flatbygget) , Eget - Ny pappshingel hybeldel , Eget - Nytt tak m/lufting mellombygg , Eget - Renovering kjøkken , Innleie - Rengjøring tak , Innleie LEKATUN: - Male innvendig , Innleie - Skifte 1. vindu Eget SKOLEN: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Maling skole og flerbrukshall , Innleie - Skifte av vinduer , Innleie - Nytt tak lager , Eget - Nytt tak /ventilasjon garderober , Innleie BARNEHAGE: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Skifte noe bordkledning , Innleie - Nytt tak , Innleie - Renovere kjøkken , Innleie - Skifte vinduer , Innleie - Oppgradering uteområdet , Eget BOLIGER HUSBY: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Total renovering Soltun , Innleie - Soltun 2 tak , Innleie - Soltun 2 skifting av vinduer , Innleie - Soltun 2 veranda , Innleie - Soltun 2 maling , Innleie Side 23

24 BOLIGER SKOLEN: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Total renovering Innleie Kostnader Sykestuen ,- Lekatun ,- Skolen , , ,- Boliger , , ,- Barnehagen , , ,- Summer , , ,- I inneværende budsjett er det avsatt kr til vedlikehold. Kostnaden knyttet til boliger foreslåes brukt av investeringer avsatt til omsorgsboliger. Der det også vil være mulig å søke finansiering gjennom Husbanken. Ift. resten så legges det fram sak om tilleggsbevilgning. Konklusjon / tilråding: Vedlikeholdsplan tas til etterretning. Leka, Helge Thorsen rådmann Side 24

25 Leka kommune Rådmann Arkiv: 699 Arkivsaksnr: 2015/35-1 Saksbehandler: Helge Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/ Kommunestyret Enøk- tiltak kommunale bygg Rådmannens forslag til innstilling: Leka kommune investerer i enøktiltak på skolen, sjukestuen og Lekatun iht. følgende kostnader: Investeringsbehov Sjukestuen varmepumper kr ,- inkl. mva Sjukestuen vinduer kr ,- inkl. mva Skolen varmepumper kr ,- inkl. mva Skolen Herlaugshallen kr ,- inkl. mva Lekatun varmepumper kr ,- inkl. mva Arbeid ect. samlet kr ,- inkl. mva SUM kr ,- inkl. mva Stipulerte innsparinger samlet er på kr ,-. Arbeidene utføres iht. arbeids og vedlikeholdsplan - og sjukestuen / skolen prioriteres. Innkjøpene fordeles ift. framdriften og gjøres iht. lov om offentlige innkjøp. Med bakgrunn i enøktiltak foretas følgende budsjettendring: Kontonr Oppr. Sparte utgifter Økte utgifter Revidert Art-ans/tj-funksj-prosj budsjett økte inntekter red.inntekter budsjett Enøktiltak skole Kjøp av tj. fra andre - skole MVA investering skole MVA kompensasjon skole Bruk av lån skole Enøktitak Lekatun Kjøp av tj. fra andre - Lekatun MVA investering Lekatun MVA kompensasjon Lekatun Bruk av lån Enøktiltak sjukestuen Kjøp av tj. sjukestuen MVA investering sjukestuen MVA kompensasjon sjukestuen Bruk av lån Side 25

26 Saksutredning: I K.sak 43/14 så ble det vedtatt energisparetiltak tilsvarende en investering på kr ,-. Dette var et steg i rett retning. Energisparingene i løpet at 2014 er i utgangen av desember på kwt. Tilsvarende en kostnad på ca ,- (kr. 0,90 pr kwt.) - effekten av innsparingene er i all hovedsak kommet i andre halvår i Vær og temperatur er selvsagt en av faktorene i regnestykket, men innsparingene er så store og tydelige at Leka kommune bør intensivere arbeidet med energitiltak. Dette har også en side til miljø ift. overforbruk av unødvendig energi. Sammenligner vi kostnaden til energi så ligger Leka kommune langt over det som er sammenlignbart. KOSTRA tall skolen (2013): Leka kr. 317 pr. kvm. - Nord-Trøndelag: kr. 121 pr. kvm. Tiltak som gir rask effekt er installering av varmepumper, skiftning av vinduer og eventuelt etter-isolering. Disse tiltakene sammen med en oppdatert vedlikeholdsplan er ledd i arbeidet med å spare kostnader på sikt og dermed gjøre kommunen bedre rustet til å ha kapasitet til annet nødvendig arbeide. Rådmannen har i samsvar med uteseksjonen innhentet kostnader knyttet til nye energisparetiltak på sykestuen, skolen og Lekatun. Sykestuen Her bør det installeres varmepumpe Luft til vann, kostnadene er her stipulert til kr ,- inkl. mva. ( ,- eks. mva). I tillegg så skiftes det vinduer iht. vedlikeholdsplan. Kostnadene her stipuleres til kr ,- inkl. mva. Årlige beregnet innsparing vil være i størrelsesorden kr ,-. Skolen Her fortsetter vi å installere varmepumper på resterende rom som egner seg for dette. Kostnadene for inntil 5 varmepumper vil være kr ,- inkl. mva. (kr ,- eks mva). I Herlaugshallen så installeres det 2 stk. takmonterte varmepumper - kostnaden med disse vil være kr ,- inkl. mva. ( ,- eks. mva.) I tillegg så fortsetter arbeidene med å skifte vinduer. Dette blir i all hovedsak tatt fra vedlikeholdsbudsjettet. Årlig innsparing er her stipulert til kr ,- Side 26

27 Lekatun Her installeres det inntil 3 stk. varmepumper kostnadene er kr ,- inkl. mva. (kr ,- eks mva). Årlig innsparingen her er stipulert til kr ,-. Konklusjon / tilråding: Leka kommune investerer i enøktiltak på skolen, sjukestuen og Lekatun iht. følgende kostnader: Investeringsbehov Sjukestuen varmepumper Sjukestuen vinduer Skolen varmepumper Skolen Herlaugshallen Lekatun varmepumper Arbeid ect. Samlet SUM kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva Stipulerte innsparinger samlet er på kr ,- Arbeidene utføres iht. arbeids og vedlikeholdsplan - og sjukestuen / skolen prioriteres. Innkjøpene fordeles ift. framdriften og gjøres iht. lov om offentlige innkjøp. Med bakgrunn i enøktiltak foretas følgende budsjettendring: Kontonr Oppr. Sparte utgifter Økte utgifter Revidert Art-ans/tj-funksj-prosj budsjett økte inntekter red.inntekter budsjett Enøktiltak skole Kjøp av tj. fra andre - skole MVA investering skole MVA kompensasjon skole Bruk av lån skole Enøktitak Lekatun Kjøp av tj. fra andre - Lekatun MVA investering Lekatun MVA kompensasjon Lekatun Bruk av lån Enøktiltak sjukestuen Kjøp av tj. sjukestuen MVA investering sjukestuen MVA kompensasjon sjukestuen Bruk av lån Leka, Helge Thorsen rådmann Side 27

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 25.2.215 Tidspunkt: 9: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond C. Hiller Nestleder

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORMANNSKAPET 08.04.2014

FORMANNSKAPET 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 17.03.2014 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato FORMANNSKAPET 08.04.2014 Saknr. Tittel: 25/14 Plansak, Ester Kvalø, landbrukseiendom

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.11.2013 Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 03.12.2013 Saknr. Tittel: 104/13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato:

LEKA KOMMUNE Dato: LEKA KOMMUNE Dato: 15.02.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Th. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.03.12 Saknr:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Formannskapet

Formannskapet LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 09.10.2012 Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskapet 06.11.2012 Saknr.

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Lekatun Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 10:45 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, 17.03.2017 1633/29/33 - Åsegg sameie

Detaljer

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene.

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene. LEKA KOMMUNE Dato: 27.04.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 08.05.2012 Saknr.

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019 Utvikling Email: post@skeiebygg.no Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf. 17.11.2015 2015/217-14 / 613 Annette T. Pettersen / 743 87 019 Hjemmel Delegasjonsreglementets kap 5 2-6 og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristin Floa Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristin Floa Nestleder SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 16.08.2016 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Ole Kristian

Detaljer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed Sakstype

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 24.09.13 0900-1115 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

MØTEBOK Møtested: Dato: Tid:

MØTEBOK Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE MØTEBOK Møtested: Dato: Tid: Lekatun 20.08.14 1030-1350 FORMANNSKAP Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen Arnfinn Holand Forfall: Trond C. Hiller, Aina Hege Haug Møtende vara:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug MEDL AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

PLANUTVALG VEDTAK:

PLANUTVALG VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Osen kommune Utvikling og Miljø Astrid Jakobsen 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5447-6 11.12.2014 1633/37/4 - Søknad om fradeling av hyttetomt Ovennevnte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 11:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 16.08.11 19.08.11 1030 1530 0900 1115 Til stede: Forfall: Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand Møtende

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Lekatun Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond C. Hiller Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond C. Hiller Nestleder SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Gutvik Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 10:00-1400 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Karen Elise

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 12.05.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Sak 27/06 SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm Arkiv: GNR 131/1,2 Arkivsaksnr.: 05/390 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /07 Utgvalg for byutvikling /08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /07 Utgvalg for byutvikling /08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700942 : O: : 52-27 : Alf Gyland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.12.07 150/07 Utgvalg for byutvikling

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK ADMNSTRATVT VEDTAK FAUSKE KOMMUNE 09/6040 Arkiv JouralpostD: sakd: 09/464 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 20.09.2017 Tidspunkt: 11:10 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 13.11.2017 Tidspunkt: 10:30 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Formannskap

Formannskap LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 45/14 Plansak, Emilsen Fisk AS, dispensasjon fra

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Unni Juul Tørriseng Stavranveien 9 7748 SÆTERVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5400-7 Kirsti Jakobsen, 14.12.2016 1633/2/4. Søknad

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Torgeir Ivar Haugen Steinsdalsveien 1208 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/4988-22 Kirsti Jakobsen, 09.07.2015 1633 Osen.

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Harald Hanssen Otto Sverdrupsv.11 7802 NAMSOS MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/2395-6 Kirsti Jakobsen, 09.07.2015 1633/29/33/1. Åsegg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 18.12.2007 Møtested: Aure Rådhus Fra kl: 12.00 Til kl: 14.15 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt fra

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 03.06.14 1030-1505 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Møtende vara:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Ole Morten Tjerviken Øvre Kronavei 12 Deres ref.: Vår ref.: 2017/4563 / GRORUU Arkivkode: 105/1 Dato: 06.09.2017 Delegert behandling av sak

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

Saksfremlegg. Forslag til endring av forskrift for gebyrregulativ legges ut på høring

Saksfremlegg. Forslag til endring av forskrift for gebyrregulativ legges ut på høring Saksfremlegg Saksnr.: 09/4315-2 Arkiv: 231 Sakbeh.: Siw Helene Solli Sakstittel: REVIDERT GEBYRFORSKRIFT - 2010 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer