Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Klage på vedtak vedrørende renovasjon gnr 9 bnr /161 PS 2/15 Jordlovsbehandling- fradeling gnr 17 bnr /21 PS 3/15 Plansak, Hans Fredrik Lund, landbrukseiendom gnr 17 bnr 1 i Leka, søknad om fradeling av en parsell til kjøper Leka kommune. 2013/21 PS 4/15 Skolelunsj og fysisk aktivitet i skolen 2015/28 PS 5/15 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2015/34 PS 6/15 Enøk- tiltak kommunalebygg 2015/35 PS 7/15 Utleie av gamle NTE bygg 2013/132 PS 8/15 Dekning av kostnader ved gjennomføring av takseringsarbeid 2014/228 PS 9/15 Dekning av kostnader prosjektet "Leka-landbruket" 2014/282 Referatsaker/orienteringssaker: 1. Referat fra møte angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka 2. Sluttrapport forstudie båtrute Brønnøysund-Leka-Rørvik 3. Lekapakka Side 2

3 Leka kommune Utvikling Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Annette T. Pettersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 1/ Klage på vedtak vedrørende renovasjon gnr 9 bnr 14 Rådmannens innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Side 3

4 Hjemmel for vedtak: Forvaltningslovens 28 Vedlegg: E-post av vedrørende krav om betaling av renovasjon Brev av vedrørende betaling av hytterenovasjon E-post av klage på vedtak vedr renovasjon kfr brev av Saksutredning: Det er kommet klage på vedtak av , renovasjon gnr 9 bnr 14 fra Odd Aardahl. I brev den godtok ikke Odd Aardahl hytterenovasjon på gnr 9 bnr 14. I vedtak av ble hytterenovasjonen opprettholdt for gnr 9 bnr 14. Gnr 9 bnr 14 er en eiendom med flere bygninger. Et av dem er et våningshus med adresse Haugsveien 577. Det er ikke registrert fastboende på denne adressen. I klagen av anføres det at huset ikke brukes. Kart over eiendommen gnr 9 bnr 14, eier Odd Aardahl Leka kommune vedtok i k-sak 67/07 retningslinjer for fritak for kommunal avgifter. I K-sak 06/10 ble hytterenovasjon påbudt for alle fritidsboliger og hytter i kommunen. Som fritidsbebyggelse regnes alle boliger som kan brukes til opphold, og som ikke brukes som helårsbolig. En bolig kan brukes til opphold når man kan sove og ha husholdning der, også på primitivt/enkelt nivå. Det finnes noen få unntak fra påbudet om hytterenovasjon. Fritidsboliger som ligger på tunet til helårsbolig og har samme eier som denne, eller brukes av personer i nær tilknytning til den som bor i helårsboligen, unntas for hytterenovasjon. Side 4

5 Fritidsbolig som ikke er beboelig kan unntas for renovasjon etter søknad. Søknaden må beskrive hvilke faktorer som gjør at bygningen er ubeboelig. Bygningen må selvfølgelig ikke være i bruk. Vurdering Gnr 9 bnr 14 har en eiendom med et registrert våningshus, bygningsnr Jfr K-sak 67/07 og 06/10 faller dette våningshuset under betegnelsen fritidsbolig med påbudt renovasjon. Det er ikke kommet søknad fra eier om fritak med bakgrunn i gjeldende regelverk for fritak. Huset er ikke beskrevet som ubebeolig, men at det brukes en sjelden gang jfr første brev fra klager (brev av ). Konklusjon / tilråding: Klagesaker skal legges frem uten tilrådning/vedtak. Leka, Helge Thorsen Rådmann Side 5

6 Leka kommune Utvikling - vill og vakker Odd Aardahl Haugsveien 7994 Leka Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / tlf / / 231 Annette T. Pettersen / Hjemmel Delegasjonsreglementets kap 5 1 Vedrørende betaling av hytterenovasjon for gnr 2014, gnr 9 bnr 14. Viser til Deres skriv av hvor De beskriver at De ikke godtar renovasjon på gnr 9 bnr 14. Leka kommune vedtok i k-sak 67/07 retningslinjer for fritak for kommunal avgifter. I 2010 ble hytterenovasjon påbudt for alle fritidsboliger og hytter i kommunen. I samme skriv stilles det spørsmål ved at det er 2 faktura for renovasjon for 4 termin. Den er en faktura for helårsboligen på eiendommen gnr 9 bnr 32 og 43 og en faktura for næringsbygget på gnr 9 bnr 32 og 43. Vurdering Gnr 9 bnr 14 benyttes som fritidseiendom og boligen er i bruk. Jfr k-sak 67/07 faller derfor ikke denne fritidsboligen under retningslinjene for fritak. Samtidig ble det påbudt med renovasjon for fritidsboliger i Konklusjon Med bakgrunn i dette gjøres følgende vedtak: Ihht delegasjonsreglementet kap 5 1a, blir hytterenovasjonen for gnr 9 bnr 14 opprettholdt. Klageadgang Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefrist er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som du vil anføre for klagen. Dato for mottatt av denne meldingen bes oppgitt. Med hilsen Annette T. Pettersen Postadresse: Telefon: Telefaks: Kto.nr Org.nr. Leknesveien Leka E-post: Hjemmeside: Side 6

7 Leka kommune Side 2 av 2 Side 7

8 Skriv ut melding i Outlook.com Side 1 av 1 Skriv ut Lukk Leka kommune.økonomiavdelingen /-7//f,W Fra: Odd Aardahl Sendt: 15. november :31:36 Til: JoiLl 71C2( /2orif Vedr. krav om betaling for renovasjon. ffpe Det er mottatt krav om betahng for renovasjon Kfr. faktum samt påkrav. Beløpet Vi godtar ikke dette idet vi har ingen slik tjeneste å betale for. For det første er det omtrent ikke folk som oppholder seg i husene. Og er det slik skjer dette bare over et par dager. Er det søppel å snakke om har dette blitt levert på kommunen og betalt for. Har det vært lite søppel har man tatt med seg dette. Således er det ikke levert søppel i det hele tatt i flere år. Derfor betaler vi ikke for en vare eller tjeneste man ikke har bruk for. For termin 4 har jeg mottatt 2 faktum som begge gjelder renovasjon. Jeg vil ha forklart hvor det er mottatt 2 slike faktura for samme periode. Mv d Aar 7994 Leka httos://dub I 15.maillive.com/o1imail.mve/FrintMessaues?mkr-nh-no Side

9 Outlook.com Side I av I Eett. Odd Aardahl aolli tc91 b_o l4 tehet / 2, i2 Til Kopi Blindkopi AP6- Legg tii et emne FKIJAaA'A =4 4= Leka kommune 7994 Leka Klage på vedtak vedr. renovasjon Kfr brev av då Vi føler vi blir overkjørt av vedtak på sviktende grunnlag. Det påståesibrevet at eiendommen brukes som fritidsbolig og at boligen er i bruk. Dette er helt uriktig og bløff. Og dette vil jeg ha en nærmere forklaring på Jeg ser ingen som bor i noen av de 2 boliger på området og det har ikke bodd folk der på lang tid. Det sier seg selg at når det ikke bor folk i en bolig så har man heller intet søppel å levere og kommunen kan ikke vedta at det skal betales for en tjeneste som ikke benyttes. Man kan ikke levere noe man ikke har Dette trodde jeg man forstod og ikke plaget folk med brevskriving og ekstra arbeide. Dette saken vil jeg forfølge og jeg kan føre vitner på at dette er tilfellet. Dette gjelder som sagt begge de to naboboliger som står i området i dag. På det annen side vil en melde ifra hvis/når eiendommen/e tas i bruk. leg minner om svar på det innledende sporsmål i brevet - om at boligen er i bruk. Jeg håper map vil styre unna ubehageligheter i denne saken. /57t/ifrz,<21 Mv/h'Odd 7994 Lek Micoseft ngelser. Persory.ern HfC) httpsiklub115.mail.iive.comigpagc Compose&cmid=gK6iU5ayD5BGHpnjjtRed Side 9

10 Leka kommune Utvikling Arkiv: L42 Arkivsaksnr: 2013/21-6 Saksbehandler: Tove Rørmark Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 2/ Jordlovsbehandling- fradeling gnr 17 bnr 1, Hans Fredrik Lund Rådmannens innstilling til vedtak: Fradeling av ca. 3 da tilrås for å få veien på nordsiden av sykehjemmet på kommunens eiendom. Side 10

11 Hjemmel for vedtak: Jordloven 12 Delegasjonsreglementet 3-13 NML Saksutredning: Leka kommune fikk fradelte tomt til sykehjem fra gnr 17 bnr 1 både i 1952 og Senere har det blitt bygd en vei på nordsiden av sykehjemmet som er bygd på areal tilhørende gnr 17 bnr 1. Leka kommune ønsker å kjøpe tilleggsareal på ca. 3 da der veien går, for å få ordnet opp i feilen som er gjort. Kart fra skog og landskap Arealet på gnr 17 bnr 1 er på totalt da, hvor 124 da er fulldyrka og 24 da er innmarksbeite. Jordbruksarealet leies ut. Arealet som skal fradeles består av skog med høg bonitet. Vurdering av prinsippene i Naturmangfoldsloven 8-12 er vurdert og har ikke avgjørende betydning i denne saken. Vurdering I følge lov om jord (jordlova) 12 mai Deling. Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikke delast uten samtykke fra departementet. Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut frå omsynet til den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Side 11

12 Her er det allerede anlagt en vei på naboens eiendom som kommunen ønsker å overta for å rydde opp i feil som er gjort. Konklusjon / tilråding: Fradeling av ca. 3 da fra gnr 17 bnr 1 tilrås for å få ryddet opp i feil som allerede er gjort. Leka, Helge Thorsen Rådmann Side 12

13 Leka kommune Utvikling Arkiv: L42 Arkivsaksnr: 2013/21-3 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 3/ Plansak, Hans Fredrik Lund, landbrukseiendom gnr 17 bnr 1 i Leka, søknad om fradeling av en parsell til kjøper Leka kommune. Rådmannens innstilling til vedtak: I hht til delegasjonsreglementet kap og PBL 20-1 m gis det tillatelse til fradeling av parsell på in7ntil 3 da som angitt på kart, som omsøkt fra eiendommen gnr 17 bnr 1 i Leka kommune. Dersom fradelingen ikke er gjennomført innen tre år etter at samtykket er gitt, faller samtykke bort. Side 13

14 Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementets 3-12 PBL 20-1 m og 26-1 NML Vedlegg: 1)Søknad fra Hans Fredrik Lund inkl kart. Saksutredning: Leka kommune har mottatt søknad om fradeling av en parsell fra gnr 17 bnr 1 som tilleggstomt til Leka kommune. Omsøkt område ligger på Husby, 7994 Leka. Aktuelt område er i gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel) O1, Leka helsesenter, sykestue og kirke. Årsaken til at fradelingen ønskes, er at parsellen det gjelder har i lang tid vært brukt av Leka kommune, uten at dette har vært kommunens eiendom. Deler av veien som går ned bak Leka sykestue, er på eiendommen gnr 17 bnr 1. For å få orden på dette har eier av gnr 17 bnr 1 gått med på å fradele det arealet som er vist på kart og som gjelder veien. Eier av gnr 17 bnr 1, Hans Fredrik Lund, ønsker at det kun skal fradeles det areal som er nødvendig og slik at minst mulig av areal fra eiendommen gnr 17 bnr 1 går med. Kart over eiendommen gnr 17 bnr 1 fra matrikkelen Omsøkt område, ca. Fradelingen fra gnr 17 bnr 1 er ikke i strid med PBL Side 14

15 I følge Artsdatabanken er det ingen kjente funn i området. Naturdatabasen er sjekket for sensitive arter unntatt offentlighet og jfr 8 i NML, vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette. Landbrukskontoret har behandlet saken etter jordloven. For opplysninger i saken se F- sak behandlet Vurdering Aktuelt område er i gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel) O1 offentlig og privat tjenesteyting. Fradeling er ikke i strid med rammen for området, da parsellen er en tilleggsparsell til Leka kommunes tjenesteyting. Fradelingen på ca 3 da er ihht PBL 20-1 m, og er ikke i strid med PBL Konklusjon / tilråding: Jfr innstilling Leka, Helge Thorsen Rådmann Gebyr Saksbehandling fradeling (PBL 20-1) pr parsell kr 2000,- Kopi sendes. Eier: Hans Fredrik Lund, Øverknerveien 12, 2380 Brummundal. Side 15

16 standard norge o / ' I Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadsplectige lillak etter tåld 20-1 bokstav m Vedlegg J: Kommunens sakejournalre. oppdrager Eiendom, byggested Gnr. Bnc Fesiene n Adrease poststed Lac.A Oppretting av matrikkelenhet Grunneiendom Anleggselendom Feslegrunn over 10 år Arealoverlønng Saksbehandling A. Rekvisisjon av opprnålingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet. 13. Utsettelse av oppmålingsforretning etter ple 21-9 siste ledd. n c Søknad om matrikulering med utsall oppmalingsforretning af. matrikkelloven 6 andre ledd, forskriften 25). Kommunen setter en frist for når oppmålingsforretningen skal være fullfort (fristen er maksimalt 2 k fra edatelsesdato). ønsket dato for forretningen i C: Kommentarer til avkrysrungene A og B med begrunnelse far seknaa i pkl. Underskritt/Fakturaadresse* Pepstren eer.test r Feerv-everesse PosInr. Poststed -Ko Ev. org nr. Teletan Faks E-postadresse gied Date uneersere (C)/( ce " Gjelder Pltaket/forretningen "arealoverforing", underskriver andre aktuelle parter på side 2 VeilednIng I bruk av rekvisisjon for søknadspliktige tiltak Sakstype A Utlylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmålingsforretrfing fra det fidspunkt fillatelse om oppretring eller endring av matrikkelenhet etter pbl 20-1 pkt. m gis og/ eller at vedtatt forhåndsbetalt gebyr er betalt. Det kan etter matrikkellovas 35 avtales maatrikkulering ut over leveringstide på 16 uker, men ikke lengre enn 2 år. Oppmålingsforretningen lar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken. Sakslype B Uttylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning. ut fra søkers valg jf. pbl 21-9, utsettes i inntil tre år fra det tidspunkt fillatelse etter pbl 20-1 pkt. m Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesaken. På det fidspunkt rekwenten ønsker å iverksette oppmålingsforretning, må en kopi av rekvisisjonen, med ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres rekvisisjonen og sendes inn til kommunen på nytt med avkrysning i boks A. NB! Ved oversittelse av tristen jf. pbl 21-9 siste ledd, taller fillatelsen etter pbt 20-1 bokstav m bort. Sakstype C Uttylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype C innebærer at rekvirenten samfidig med søknad om opprettelse eller enddng av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av oppmålingsforretning etter matrikkellovens 6 med tilhørende torskritt 25, i innfil to år. NB! Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper. Blankett 5580FasIsan av statens kartverk 10. rnai 2010 Side 1 av 2 Side 16

17 Gnr. (Bnr.fr-estenr Eenclommens adresse f MSLy Postror PosIsted eer zadevaslailgi matradsintrata4~~~, - OpprInnollg elendom(mer) Gnr/Bnn/Festernr Areal Fradert areal Parsen Areal eiendom ormålinæringsgr. **Areal slatus Navn og adreeee på registrert eier FormN/Naeringsgruppe =se opplysningsblankettenside 2 Arealstrus= a) Egen eiandom, TrIleggsareal (ved fineggsaraal ang Gnr/Bnr I rnottakereienclorn), c) Sammenslång (ved sammenslång opingi fl e9en INte areal og nr på parseller i ny maln Ken Eilanketi 5880 Fastsatt av Statens kartverk 10 rtar 2010 Bne 2 av 2 Side 17

18 Kartutskrift 41 Målestokk 1:1535 I 35rn +17I / 1 I 96 4 Side 18

19 Leka kommune Utvikling Arkiv: B44 Arkivsaksnr: 2015/28-2 Saksbehandler: Venke Strat Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 4/ Kommunestyret Skolelunsj og fysisk aktivitet i skolen Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyre som skoleeier innfører skolelunsj, tre dager i uka, ved Leka barne- og ungdomsskole fra og med 1. mars Det tilrettelegges for i snitt en skoletime fysisk aktivitet hver skoledag. Skolen organiserer dette selv. Dette legges inn i timeplan for skoleåret 2015/2016. I 2015 dekkes skolelunsjen opp ved bruk av disposisjonsfond på kr ,- og gaver på kr ,-. Fra og med budsjettåret 2016 økes ansvar/ tjenesteområdet 225 med en netto ramme på kr ,-. Det godkjennes at kr ,- av avsatte midler til bruk på forebyggende arbeid barn og unge innen psykiatri overføres skolebudsjettet hvert år, og at ved rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan opprettholdes de tildelte midler brukt på barn og unge. Det innføres foreldrebetaling på kr. 200,- pr måned pr 1. barn. Det gis søskenmoderasjon på 50 % for alle søsken. Skolen gjør selv avtaler med leverandør av skolelunsj og organiserer skolelunsjen slik det er best for dem. Endring Kontonr Kontonavn Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert nr.: budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Kjøp av tjenester Bruk av disposisjonsfond Tilskudd barn og unge Foreldrebetaling Gaver fra private (saniteten) Side 19

20 Hjemmel for vedtak: I kommunestyrets temamøte den var et av temaene fysisk aktivitet i skolen samt skolelunsj. Som skoleeier var det viktig at kommunestyret fikk diskutere temaene og komme med føringer i forhold til hvordan skole Leka skal ha. På dette temamøtet ble alle representantene delt inn i grupper hvor de skulle komme frem til en felles målsetning om hvordan de ville at skolen skulle fungere. På alle gruppene var det enighet om at fysisk aktivitet og et sunt og godt måltid var viktig for å fremme læring og at dette burde inn i skolen. Saksutredning: Servering av skolelunsj startet som et lite tilbud i 2008 i regi av BUT (Barne- og ungdomsteamet) og foreldre/frivillige. Tilbudet var en dag i uken og var gratis. Midlene kommunen brukte var avsatt gjennom forebygging/psykiatri. I k-sak 06/10 innførte Leka kommune skolelunsj 5 dager i uken som også inkluderte barnehagen. Ordning skulle gjennomføres ved at kjøkkenet ved Leka sykestue ble styrket med 66% stilling som også skulle stå for å lage skolelunsjen samt servere den. Kostnader for denne ordningen var slik: Kostnader: Lønn, 66 % stilling uten krav om utdannning: ,- Pensjon, 12 %: ,- Arbeidsg.avgift, 5.1 %: ,- Sum utgifter: ,- Matvarer: ,- Sum utgifter: ,- Inntekter: Egenandeler kommunalt ansatte: ,- Egenandeler barn i barnehage: , - Egenandel skolebarn: ,- Salg i forbindelse med møter: ,- Andel barnehage: ,- Andel skole: ,- Sun inntekter: ,- Skolelunsj ved Leka skole ble avsluttet avviklet i k-sak 36/ 13 med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og at ordningen slik den var, var for dyr. I k-sak 10/14 ble skolelunsjordningen forsøkt gjeninnført, men det økonomiske grunnlaget for å starte ordningen var ikke tilstede. Viktigheten av et sunt kosthold og fysisk aktivitet for barn og unges helsetilstand er godt dokumentert, og det rapporteres i økende grad om positive effekter på elevenes konsentrasjon og læringsutbytte. Fra skolen side så man raskt at når skolelunsjen forsvant, hadde dette innvirkning både på elevenes lærings- og sosiale miljø. I k-sak 36/13 var det gitt signaler om at ordningen var positiv, men at en burde se på andre rimeligere måter å få det gjennomført på. Det ble derfor gjort et arbeid med å se på ulike alternativer for å få dette til, deriblant å få utenforstående til å levere og organisere skolelunsjen til en fast pris gjennom et skoleår. Side 20

21 Når det gjelder fysisk aktivitet i skolen vet man at dette har en god effekt på elevene både i forhold til læringsmiljø samt deres fysiske form. I dagens digitale samfunn er veldig mange av de aktivitetene barna sysler med stillesittende. Dette er nok også grunnen til at fedme er et økende problem for barn og unge. Med andre ord vil daglig fysisk aktivitet i ordnede forhold, samt sunn og god kost inn i skolen også være et helsefremmende tiltak. Økonomi: Skolelunsjen leveres av en utenforstående aktør. Dette forenkler kommunens organisering av arbeidet med skolelunsjen. Det er gjort en forespørsel blant de som lager mat i kommunen og det er kommet positiv tilbakemelding fra en av de forespurte. De er villig til å ta på seg å levere skolelunsj, tre dager i uka gjennom skoleåret, for kr ,- Gjennom enøktiltak i skolen er det gjort besparelser. Disse besparelsene bør komme skolen til gode og kunne brukes på skolelunsj. I tiltaksdelen til kommunens Rusmiddelpolitiske handlingsplan er det satt av midler til forebyggende arbeid barn og unge innen psykiatri. Et sunt og godt måltid, samt det sosiale og inkluderende rundt måltidet er i høyeste grad forebyggende arbeid og det vil absolutt kunne forsvares å bruke en del av disse midlene på skolelunsj. Sammen med foreldrebetaling vil dette kunne dekke opp de økonomiske rammer en skolelunsj vil ha. I tillegg har saniteten gitt et bidrag til skolelunsj på kr ,- i tre år Budsjett skolelunsj beregnet på tre dager i uka: Utgifter: Leverandør skolelunsj Til sammen Inntekter: Bruk av bundne fond Psykiatrimidler Foreldrebetaling (200,- pr elev i mnd. Søskenmoderasjon medberegnet) Sanitet Til sammen Det er på sikt et mål at det på sikt kan åpnes for skolelunsj hver dag. Når det gjelder fysisk aktivitet i skolen blir det en organisatorisk sak for skolens ledelse og medarbeiderstab og legge til rette for fysisk aktivitet i en skoletime i snitt hver skoledag. Timeplanlegging og integrering av fysisk aktivitet i de forskjellige fag er det skolen selv som best er i stand til å vurdere. Konklusjon / tilråding: Jfr Innstilling Leka, Helge Thorsen Rådmann Side 21

22 Leka kommune Rådmann Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/34-1 Saksbehandler: Helge Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 5/ Kommunestyret Vedlikeholdsplan kommunale bygg Rådmannens forslag til innstilling: Vedlikeholdsplan tas til etterretning. Side 22

23 Saksutredning: K.Styret etterspurte i sak 43/14 vedlikeholdsplan for bygninger samt årshjul for teknisk. Årshjul finner ikke rådmannen hensiktsmessig å utarbeide nå. VEDLIKEHOLDS PLAN BYGG SYKESTUA/HELSESENTRE: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Male sykestua / helsesenter , Innleie - Nye vinduer (flatbygget) , Eget - Ny pappshingel hybeldel , Eget - Nytt tak m/lufting mellombygg , Eget - Renovering kjøkken , Innleie - Rengjøring tak , Innleie LEKATUN: - Male innvendig , Innleie - Skifte 1. vindu Eget SKOLEN: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Maling skole og flerbrukshall , Innleie - Skifte av vinduer , Innleie - Nytt tak lager , Eget - Nytt tak /ventilasjon garderober , Innleie BARNEHAGE: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Skifte noe bordkledning , Innleie - Nytt tak , Innleie - Renovere kjøkken , Innleie - Skifte vinduer , Innleie - Oppgradering uteområdet , Eget BOLIGER HUSBY: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Total renovering Soltun , Innleie - Soltun 2 tak , Innleie - Soltun 2 skifting av vinduer , Innleie - Soltun 2 veranda , Innleie - Soltun 2 maling , Innleie Side 23

24 BOLIGER SKOLEN: Oppgave Kostnad Når Uført Hvem - Total renovering Innleie Kostnader Sykestuen ,- Lekatun ,- Skolen , , ,- Boliger , , ,- Barnehagen , , ,- Summer , , ,- I inneværende budsjett er det avsatt kr til vedlikehold. Kostnaden knyttet til boliger foreslåes brukt av investeringer avsatt til omsorgsboliger. Der det også vil være mulig å søke finansiering gjennom Husbanken. Ift. resten så legges det fram sak om tilleggsbevilgning. Konklusjon / tilråding: Vedlikeholdsplan tas til etterretning. Leka, Helge Thorsen rådmann Side 24

25 Leka kommune Rådmann Arkiv: 699 Arkivsaksnr: 2015/35-1 Saksbehandler: Helge Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/ Kommunestyret Enøk- tiltak kommunale bygg Rådmannens forslag til innstilling: Leka kommune investerer i enøktiltak på skolen, sjukestuen og Lekatun iht. følgende kostnader: Investeringsbehov Sjukestuen varmepumper kr ,- inkl. mva Sjukestuen vinduer kr ,- inkl. mva Skolen varmepumper kr ,- inkl. mva Skolen Herlaugshallen kr ,- inkl. mva Lekatun varmepumper kr ,- inkl. mva Arbeid ect. samlet kr ,- inkl. mva SUM kr ,- inkl. mva Stipulerte innsparinger samlet er på kr ,-. Arbeidene utføres iht. arbeids og vedlikeholdsplan - og sjukestuen / skolen prioriteres. Innkjøpene fordeles ift. framdriften og gjøres iht. lov om offentlige innkjøp. Med bakgrunn i enøktiltak foretas følgende budsjettendring: Kontonr Oppr. Sparte utgifter Økte utgifter Revidert Art-ans/tj-funksj-prosj budsjett økte inntekter red.inntekter budsjett Enøktiltak skole Kjøp av tj. fra andre - skole MVA investering skole MVA kompensasjon skole Bruk av lån skole Enøktitak Lekatun Kjøp av tj. fra andre - Lekatun MVA investering Lekatun MVA kompensasjon Lekatun Bruk av lån Enøktiltak sjukestuen Kjøp av tj. sjukestuen MVA investering sjukestuen MVA kompensasjon sjukestuen Bruk av lån Side 25

26 Saksutredning: I K.sak 43/14 så ble det vedtatt energisparetiltak tilsvarende en investering på kr ,-. Dette var et steg i rett retning. Energisparingene i løpet at 2014 er i utgangen av desember på kwt. Tilsvarende en kostnad på ca ,- (kr. 0,90 pr kwt.) - effekten av innsparingene er i all hovedsak kommet i andre halvår i Vær og temperatur er selvsagt en av faktorene i regnestykket, men innsparingene er så store og tydelige at Leka kommune bør intensivere arbeidet med energitiltak. Dette har også en side til miljø ift. overforbruk av unødvendig energi. Sammenligner vi kostnaden til energi så ligger Leka kommune langt over det som er sammenlignbart. KOSTRA tall skolen (2013): Leka kr. 317 pr. kvm. - Nord-Trøndelag: kr. 121 pr. kvm. Tiltak som gir rask effekt er installering av varmepumper, skiftning av vinduer og eventuelt etter-isolering. Disse tiltakene sammen med en oppdatert vedlikeholdsplan er ledd i arbeidet med å spare kostnader på sikt og dermed gjøre kommunen bedre rustet til å ha kapasitet til annet nødvendig arbeide. Rådmannen har i samsvar med uteseksjonen innhentet kostnader knyttet til nye energisparetiltak på sykestuen, skolen og Lekatun. Sykestuen Her bør det installeres varmepumpe Luft til vann, kostnadene er her stipulert til kr ,- inkl. mva. ( ,- eks. mva). I tillegg så skiftes det vinduer iht. vedlikeholdsplan. Kostnadene her stipuleres til kr ,- inkl. mva. Årlige beregnet innsparing vil være i størrelsesorden kr ,-. Skolen Her fortsetter vi å installere varmepumper på resterende rom som egner seg for dette. Kostnadene for inntil 5 varmepumper vil være kr ,- inkl. mva. (kr ,- eks mva). I Herlaugshallen så installeres det 2 stk. takmonterte varmepumper - kostnaden med disse vil være kr ,- inkl. mva. ( ,- eks. mva.) I tillegg så fortsetter arbeidene med å skifte vinduer. Dette blir i all hovedsak tatt fra vedlikeholdsbudsjettet. Årlig innsparing er her stipulert til kr ,- Side 26

27 Lekatun Her installeres det inntil 3 stk. varmepumper kostnadene er kr ,- inkl. mva. (kr ,- eks mva). Årlig innsparingen her er stipulert til kr ,-. Konklusjon / tilråding: Leka kommune investerer i enøktiltak på skolen, sjukestuen og Lekatun iht. følgende kostnader: Investeringsbehov Sjukestuen varmepumper Sjukestuen vinduer Skolen varmepumper Skolen Herlaugshallen Lekatun varmepumper Arbeid ect. Samlet SUM kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva kr ,- inkl. mva Stipulerte innsparinger samlet er på kr ,- Arbeidene utføres iht. arbeids og vedlikeholdsplan - og sjukestuen / skolen prioriteres. Innkjøpene fordeles ift. framdriften og gjøres iht. lov om offentlige innkjøp. Med bakgrunn i enøktiltak foretas følgende budsjettendring: Kontonr Oppr. Sparte utgifter Økte utgifter Revidert Art-ans/tj-funksj-prosj budsjett økte inntekter red.inntekter budsjett Enøktiltak skole Kjøp av tj. fra andre - skole MVA investering skole MVA kompensasjon skole Bruk av lån skole Enøktitak Lekatun Kjøp av tj. fra andre - Lekatun MVA investering Lekatun MVA kompensasjon Lekatun Bruk av lån Enøktiltak sjukestuen Kjøp av tj. sjukestuen MVA investering sjukestuen MVA kompensasjon sjukestuen Bruk av lån Leka, Helge Thorsen rådmann Side 27

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer