ÅRSPLAN FOR HAUGSJÅSUND OG TREUNGEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR HAUGSJÅSUND OG TREUNGEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR HAUGSJÅSUND OG TREUNGEN BARNEHAGE

2 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN INNLEIING Kvar haust utarbeider vi ein pedagogisk årsplan i barnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet vårt. Årsplanen skal synleggjera verksemda og det arbeidet vi gjer her. Den er ei orientering til foreldre, eigarar og andre samarbeidspartnarar om kva vi gjer i barnehagen. Årsplanen er eit hjelpemiddel og arbeidsdokument for personalet. Den skal gjevast ut kvar haust og inneheld informasjon om målsetting og metodar for arbeidet vårt. Detaljplanane for arbeidet kjem med månadsplanane. Årsplanen byggjer på formålsparagrafen i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vi har i år valt Kosthald og helse som satsingsområde. I Eining for barnehagar i Nissedal kommune har vi tre barnehagar: Treungen barnehage, Haugsjåsund barnehage og Kyrkjebygda barnehage. Barnehagen i Treungen er pussa opp og bygd på, og rommar no to avdelingar. Kyrkjebygda barnehage er ein del av Kyrkjebygda oppvekstsenteret, og vil difor ha sin eigen årsplan.

3 EINING FOR BARNEHAGAR Styrar: Gro Midtsund, telefon: mobil: Assisterande styrar: Solveig Viola Holskar Spesialpedagog: Jorun Marie Johansson HAUGSJÅSUND BARNEHAGE: telefon: Desse har arbeidsplassen sin her: Hilde Birkedal, pedagogisk leiar Gry Kristin Eidet, fagarbeidar/førskulelærar fram til Bettina Trontveit Juva, fagarbeidar Liv Irene Lindvig, assistent Birgitte Westergaard, pedagogisk leiar frå TREUNGEN BARNEHAGE: telefon: (nybygget) mobil Desse har arbeidsplassen sin her: Liten avdeling: Turine Wik Kåsa, pedagogisk leiar Solveig Viola Holskar, førskulelærar Cathrine Askland, fagarbeidar Trine Trontveit, fagarbeidar Ingunn Eriksen, fagarbeidar Lilly Espeland, assistent Stor avdeling: Inger Margrethe Kleven, pedagogisk leiar Jorun Marie Johansson, pedagogisk leiar Kristine Nerbø, førskulelærar Gunn Jonskås, fagarbeidar Kjellmann Svendsen, fagarbeidar Vigdis Eilefstjønn, assistent Vikarer: Marina Wouts Liv Lia Anita Trontveit Forberg Birgitte Trontveit Fosse Tone Gautefald Tveit Maroli Mandt

4 PRAKTISK INFORMASJON Opningstid: kl Barnehagetilbodet er for alle barn frå alle skulekrinsane i kommunen. Barnehagen er godkjent for barn frå 1 år. Føresette kan velje mellom 2-, 3-, 4- og 5 dagars tilbod. Føresette kan søke om endring av tilbodet. Frist for oppseiing av plass er ein månad. Blir plassen sagt opp etter 1.april må ein betale for plassen ut juni månad. Barna kan kome i barnehagen frå kl og må vera ute av barnehagen innan kl Personalet sin arbeidsdag startar kl og sluttar kl Planleggingsdagar: Personalet har 5 planleggingsdagar i løpet av eit barnehageår. Desse dagane er barnehagen stengt. Planleggingsdagar for barnehageåret : Måndag 15. august Fredag 23. september Måndag 02. januar Torsdag 10. og fredag 11. mai Ferie: Foreldre/føresette betaler for barnehageplassen 11 månader i året. Barnehagen er stengt 2 veker i juli. Kjøp av dagar: Barn som har plass i barnehagen kan kjøpe ekstra dagar dersom det er ledig kapasitet. Det er førskulelærar på avdelinga som har mynde til å gjere avtaler om sal av dagar. Foreldre/føresette betaler for dagen gjennom systemet for foreldrebetaling. Pris pr. dag er kr. 300,- + kr. 15,- for mat. Det er ingen syskenmoderasjon på dette tilbodet. Påkledning: Barna må vera kledd for å vera ute i all slags vær. Alleytterklede må takast med heim for vasking og tørking minst ein gong i veka. Sjukdom: Allmenntilstanden hos barnet må vera slik at det kan fylgje opplegget i barnehagen. Feber. Barnet må vera feberfri for å vera i barnehagen. Oppkast/diare. Barnet må vera fri for symptom i minst 12 timar heime før det kan i barnehagen. Er de usikre, kontakt lege før de reiser til barnehagen. Brennkoppar/ augekatarr. Må kontakte lege.

5 FORELDRESAMARBEID Samarbeid mellom barnehage og heim er viktig for kvaliteten på det arbeidet vi gjer i barnehagen. Og godt samarbeid er avgjerande for barna si oppleving av barnehagen. Rammeplanen legg vekt på at barnehagen blir driven i nær forståing med heimen. Dette inneber at vi skal arbeide i samsvar med foreldra sine ynskje om omsorg for og danning (sjå under) av barna. Barnehagen vil så langt som mogleg tilpasse innhald og arbeidsform til dei forventningane foreldra har. I den nyleg reviderte Rammeplanen er begrepet oppdragelse bytta ut med danning. Danning kan seiast å vere ein prosess som varer heile livet, og der barnet er ein sjølvstendig aktør. Det handlar m.a. om å utvikle evner til å reflektere over eigne handlingar og veremåte. Begrepet oppdragelse blir meir ein prosess som foregår i barndommen, og der vaksne legg føringane og veit best. Foreldresamarbeidet skjer både gjennom formelle og uformelle kanalar. Vi har samarbeidsutval, foreldremøte, samtaler og frivillig deltaking i barnehagen sine aktivitetar. Vi informerer foreldra gjennom planer og oppslag. Foreldrerådet Foreldra/føresette til alle barn i barnehagen er medlemar i foreldrerådet. Leiar i foreldrerådet i Treungen barnehage: Hildegunn Saltbones Tveit, vara: Rut Stokstad Nielsen Leiar i foreldrerådet i Haugsjåsund barnehage: Lena Haugsjå, vara: Julia Trontveit Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit samarbeidsutval som er sett saman av foreldre og tilsette med lik representasjon. Eigar er representert gjennom einingsleiar som også fungerer som sekretær for utvalet. Leiar i foreldrerådet i Haugsjåsund og i Treungen barnehage sit som representant frå foreldra i samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet for barnehagane i er sett saman som fylgjer: Lena Haugsjå (vara: Julia Trontveit ) Hildegunn Saltbones Tveit (vara: Rut Stokstad Nielsen) Hilde Birkedal (vara: Liv Irene Lindvig) Liv Lia (vara: Inger Margrethe Kleven) Gro Midtsund, sekretær. Samarbeidsutvalet har uttalerett i saker vedrørande drift av barnehagane.

6 VERDIGRUNNLAGET TIL BARNEHAGANE Vi ynskjer å vere ein VI- barnehage. Dette er bygd på visjonen personalet har arbeidd seg fram til: - vi er trygge - vi er sterke - vi er saman Denne visjonen skal ligge som eit fundament for det arbeidet vi gjer i barnehagen. Målet til personalet er å vere engasjerte, positive og kreative. Vi ynskjer at barnehagane - skal vere til det beste for barna - er i utvikling - har eit tett samarbeid på tvers av avdelingane og barnehagane - er fagleg oppdatert - er slik at vi er stolte over det vi har å tilby - har eit godt samarbeid med foreldra - er ein god plass å vere for barna, foreldra og personalet - skal lære barna å bli sosiale i løpet av tida dei er her, og utvikle evne til å syne omsorg for andre - gjev barna reell medverknad

7 DAGLEGE AKTIVITETAR SAMLING Samlingsstunda som kvar avdeling har, er eit fint forum for kommunikasjon, læring, refleksjon og undring. Her kan vi ta opp ulike tema som vi eller barna er opptekne av. Barna skal lære å lytte til kvarandre, og dei får øve på turtaking. Dette er òg ein arena som gir fin trening i å snakke i ei gruppe. HØGTLESING Å sitje saman barn og vaksne med ei bok, kan gje ei god kjensle. Det fellesskapet boka dannar er spesielt, og barna set stor pris på slike stunder. Det er viktig at ein i ein aktiv barnehagekvardag finn tid og rom for slike lesestunder. I barnehagen kan ein legge eit positivt grunnlag for barn si leseglede. Vi kan skape interesse for bøker, og gje oppleving av glede over å kunne lese og lytte.

8 LEIKEN Leik er den viktigaste aktiviteten for barn, og er utgangspunkt for mykje. Gjennom leiken utviklar barnet seg på mange måtar: intellektuelt, språkleg, emosjonelt, sosialt og fysisk. I leiken utviklar og styrkjer barnet sin identitet og sjølvkjensle. Det som kjenneteiknar leiken er at den er frivillig, - ein aktivitet som barnet sjølv vel å delta i. Den er på liksom og ligg utanfor det som vi oppfattar som den verkelege verden. Leiken er lystbetont for barnet, og den kan samstundes gje orden, spenning og førebuing til å bli vaksen. Vi ser ikkje leiken bare som eit pedagogisk verkemiddel for å fremme utvikling hos barna. Å leike er eit mål i seg sjølv. Barna skal leike fordi det er morosamt å leike. Vi skal ha respekt for kvarandre, og vi har rett til å vere ulike. Menneskeleg likeverd, likestilling, åndsfridom og toleranse er sentrale samfunnsverdiar som skal leggjast til grunn for omsorg, danning, leik og læring i barnehagen. Vi skal syne barna at vi ikkje møter andre menneske med likegyldighet, men med varme og kjærleik. BARN SIN MEDVERKNAD Barns medverknad blei nedfelt i barnehagelova ( 3) då denne vart revidert i Dette blei gjort gjeldande frå 1 januar Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagelova 3 Barns rett til medverknad) Medverknad tyder ikkje at barna alltid skal få gjera som dei vil. Det er viktig at dei vaksne er opne for barna sine meiningar og at dei lyttar til barna og tek dei på alvor. Ved å ha bevisste vaksne, og ved å ha fokus på den vaksne si rolle i forhold til barna, håpar vi å ivareta barna sin rett til medverknad. Etter kvart som barna vert eldre, kan samlingar og gruppesamtaler elles bere meir preg av møte. Vi kan legge opp til meiningsutvekslingar, og til at vi skal komme fram til felles avgjerder.

9 SPRÅKSTIMULERING Kva seier Rammeplanen om språk? Småbarnsalderen er den grunnleggjande perioden for språkutvikling. Samhandling mellom kroppsspråk og leik med lyder er ein vesentlig del av måten det vesle barnet nærmar seg andre menneske på Å lære språket er noko av det viktigaste som skjer i barnet sitt liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden. Språket er med på å gjera oss kjende med oss sjølv. Gjennom språket går vi inn i eit fellesskap med andre menneske og tek del i samfunnet sin kultur. Språket er personleg og identitetsskapande. Vi i barnehagen ynskjer å vere med på å førebu barna på dei utfordringane dei vil møte seinare. Forsking syner at tidlig innsats innan språkutvikling har stor betyding for seinare leseferdigheit og gode sosiale eigenskapar. Å legge til rette for eit godt språkstimulerande miljø er ei svært viktig oppgåve for barnehagen. Vi ynskjer å arbeide med språkutvikling på denne måten: - vere bevisst at vi vaksne er språklige førebilde. - bruke språket aktivt saman med barna gjennom samtaler og i ulike aktivitetar i barnehagen. - vi vaksne rettar ikkje på barnet sitt språk, men rettleier ved å gjenta det barnet seier med rett uttale. - barna skal møte språket på ulikt vis. Dei vaksne er seg medviten bruken av språket. Den gode her og nå dialogen er sjølve grunnlaget for munnleg så vel som skrifteleg språkstimulering. - bøker i variert utval skal vera tilgjengelig. Skriftspråket skal vera tydelig, t.d. namn på plassar og skuffar, beskjeder på oppslagstavler, oppskrifter m.m. For å registrere språkutviklinga nyttar barnehagen TRAS-skjemaene. Dette er kartleggingsskjema utarbeida av Bredtvedt kompetansesenter, Eikelund kompetansesenter, Institutt for spesialpedagogikk, Senter for adferdsforskning og Senter for leseforsking. TRAS-skjemaene har vore eit godt verktøy for kartlegging av språkutviklinga hjå det enkelte barn, og dei er fine som utgangspunkt for foreldresamtaler. Det er viktig å merke seg at skjemaet ikkje er noko form for testing av barnet, men er meint som eit verktøy for å systematisere arbeidet i barnehagen. TRAS tyder: Tidleg Registrering Av Språkutvikling. Skjemaet set fokus på dei tradisjonelle områda som er relevant når det gjeld språket: - språkforståing - språkleg bevisstheit - uttale - ordproduksjon - setningsproduksjon I tillegg fokuserer TRAS også på desse områda: * samspel * kommunikasjon * oppmerksomhet

10 Eit anna skjema som kan bli nytta er Alle Med. Dette observasjonsskjemaet gir eit meir heilskapleg bilde av barnet og det barnet meistrar. Dette skjemaet er laga etter eit samarbeid mellom barnehagesektoren i Eigersund kommune, PPT og Senter for adferdsforsking v/ Kristine Løge. Skjemaet dekkjer: * språkutvikling * sosial og emosjonell utvikling * leikeutvikling * trivsel * kvardagsaktivitetar * sansemotorisk utvikling

11 SOSIAL KOMPETANSE Oppdragelse, leik og læring i småbarnsalderen formar barna sine haldningar og motiverer for læring seinare i livet. Vi skal ha som mål at barnehagen vår tilbyr alle barn eit rikt og variert læringsmiljø. Vi legg vekt på at personalet skal møte barna på ein måte som formidlar respekt og tillit. Kvart barn er unikt. Omsorg og tryggleik er grunnlag for utvikling. Gjennom nærleik og tid kan vi sjå og støtte det enkelte barnet på eigne premisser. Ut frå barna sine ulike føresetnader vil vi gje meiningsfylte opplevingar og aktivitetar i trygge og utfordrande omgjevnadar. Vi ynskjer at barna i løpet av tida i barnehagen skal lære å bli sosiale og tålmodige menneske med evne til å syne omsorg for andre, og å ha medkjensle for andre barn og vaksne. På planleggingsdagen i september var vi på kurs med Kari Lamer: Voksenrolla, verdiformidling og barns sosiale kompetanse. Dette er tema som er gjennomgåande og viktige i barnehagekvardagen. Vi vil i tida som kjem gjere oss kjent med og ta i bruk Kari Lamer sine arbeidsmetoder. Desse gjev oss gode reiskap til å reflektere over og arbeide med verdiar og sosial kompetanse. SAMARBEID Barnehagen har samarbeid med: helsestasjonen PPT (pedagogisk-psykologisk-teneste) barnevernstenesta

12 Desse tenestene gjev råd og rettleiing, og hjelper til med å legge tilrette for opplegg ved særskilte behov. Alt slikt samarbeid og tilrettelegging skjer i nært samarbeid med foreldra. Helsestasjonen ynskjer òg eit samarbeid med barnehagen i samband med dei ulike kontrollane barna blir kalla inn til i førskulealder. Helsesyster informerer om dette på foreldremøte i haust. Samarbeid barnehage- skule: Rammeplanen pliktar barnehagen til å lage ein plan for overgang barnehage- skule. (Planen vedrørande overgang barnehage/skule for Nissedal kommune ligg ved) Denne planen inneheld ulike aktivitetar som skal vere med på å gjere overgangen så trygg som mogleg. I barnehagen vil vi arbeide for at dei eldste barna får oppgåver og utfordringar som kan vere med på å gjere barna klare for å ta til på skulen. Det blir utarbeidd eigen plan for femårsgruppa. Vi har gjennom 5-årsklubben pedagogisk opplegg for dei største barna. Der skal dei lære seg å ta ansvar og kunne samarbeide med kvarandre. Aktivitetane skal vera tilpassa alder og sjølvstende. Barnehagane vil samarbeide for at ungane skal bli kjende med kvarandre på tvers av barnehagane. Vi vil gå på fleire turar saman og gje barna felles opplevingar gjennom heile barnehageåret. Målet er at ungane skal bli trygge på og godt kjende med kvarandre før dei tek til på skulen.. FAGOMRÅDA Rammeplanen inneheld 7 fagområde: kommunikasjon, språk og tekst kropp, rørsle og helse kunst, kultur og kreativitet natur, miljø og teknikk etikk, religion og filosofi nærmiljø og samfunn tal, rom og form Kvart fagområde dekker eit vidt læringsfelt, og fagområda opptrer sjeldan isolert. Fleire fagområde er ofte representert samstundes i eit temaopplegg og i samband med kvardagsaktivitetar og turar i nærmiljøet. I sosialt samspel i leik og kvardagsaktivitetar skjer det ofte ei spontan kommunikasjon knytt til fagområda. At barn får rike fellesopplevingar og del i kunnskapar på mange område, er og ein føresetnad for at det skal bli god leik og eit godt samspel mellom barna. Arbeidet med fagområda må tilpassast barnet sin alder, interesser, barnegruppa si samansetting og andre føresetnader.

13 I vår barnehage vil vi arbeide mot fylgjande mål innanfor dei ulike fagområda: Målsetting for 1-2 åringane: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - skal snakkast mykje med. - ha gjensidig kommunikasjon mellom vaksne og barn - få respons på babling - sjå i bøker, synge songar og lese regler - høyre eventyr KROPP, RØRSLE OG HELSE - lære grunnleggjande rørsler som krype, gå, springe og klatre - gå på små turar - få oppleve gleda med musikk og rørsle KUNST, KULTUR OG KREATIVITET - få erfaring med musikk, song og dramatisering - teikne og måle - få erfaring med ulike materiell NATUR, MILJØ OG TEKNIKK - sjå seg om i naturen - lære litt om ulike dyr ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI - syne omsorg for kvarandre - bli kjent med sine eigne kjensler: glad, redd, lei, sint og trist - utvikle toleranse og interesse for kvarandre - bli kjent med juleevangeliet NÆRMILJØ OG SAMFUNN - bli kjent med miljøet rundt barnehagen - snakke om familiane TAL, ROM OG FORM - synge songar med rørsle - bli kjent med rommet ute og inne - leike mykje med duplo - lære litt om tala til 3

14 Målsetting for 2-3 åringane: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - gjennom drama lære mange nye songar, - spele innhaldet i dei. - beherske 2-3 ords setningar, greie å gjera seg forstått i kvardagen - lese bøker, lære songar, rim og regler - ta verbal kontakt med barn og vaksne KROPP, RØRSLE OG HELSE - gjennom gym, fysisk aktivitet og turar i ulikt terreng lære seg å hoppe, rulle og balansere - gjennom måltid lære at den maten vi et er viktig for helsa vår KUNST, KULTUR OG KREATIVITET - oppleve song og musikk - måle, teikne, klippe og lime - besøke biblioteket NATUR, MILJØ OG TEKNIKK - fylgje årstida i tema - vere mykje ute i naturen - lære at vi ikkje kaster frå oss søppel når vi er ute - sortere søppel ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI - gjennom samspel med andre barn og vaksne lære korleis vi får venner - korleis vi er mot kvarandre - vente på tur - dele med kvarandre - gjennom feiring av høgtider bli kjent med jule- og påskebodskapen NÆRMILJØ OG SAMFUNN - gjennom turar rundt barnehagen bli kjent med nærmiljøet vårt TAL, ROM OG FORM - delta i enkle telleregler/- songar - spele puslespel - møte teljing og tal i kvardagen - gjennom dagsrytma få erfaring med byrjing og slutt

15 Målsettingane for 3-4 åringane: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - lære seg å snakke i fullstendige setningar med subjekt, verb, objekt, pronomen og preposisjonar - få erfaringar med ulike bøker - lære seg å vente på tur - lære seg 4-5 fargenamn KROPP, RØRSLE OG HELSE - oppleve ulikt terreng i naturen - få erfaring med ulike rørsleøvingar som balansering, ballkasting (stor og liten) rulling og klatring - utvikle eit godt, variert og sunt kosthald - lære seg at vi har ulike klede til ulikt vær KUNST, KULTUR OG KREATIVITET - arbeide med ulike material - få oppleve konserter og skodespel saman med barnehagen - høre musikk av ulike sjanger og bli kjent med ulike instrument NATUR, MILJØ OG TEKNIKK - lære om miljøet og korleis vi må opptre for å bevare det - få erfaring med at det finnes ulike årstider og at naturen forandrar seg med dei ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI - lære om dei ulike høgtidene og kvifor vi feirar dei - lære ulike historier som til dømes juleevangeliet og påskebodskapen - lære om barn i andre land og korleis deira situasjon er - lære om sine eigne kjensler og lære å gjenkjenne andre sine - undre seg saman i kvardagen NÆRMILJØ OG SAMFUNN - lære om kor dei bur og at kommunen har fleire grender - bli kjent med nærområde - lære om og delta aktivt i medverknad TAL, ROM OG FORM - gjennom samlingsstunda få erfaring med teljing og stor/ liten ( adjektiv) - spele spel med terning - delta i byggje- og formingsaktivitetar - kategorisere tallerkenar, bestikk, matavfall og koppar når vi dekker bordet - kategorisere leikene i rett kasse under opprydding - telle dagar og barn når vi har samling

16 Målsetting for 5 åringane: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - prioritere høgtlesing kvar dag - lære rim og regler - ha 5-årsklubb ein gong i veka - eksperimentere med bokstaver og tal - lære tekst og rytme KROPP, RØRSLE OG HELSE - ein fast turdag i veka - 5 toppturar i løpet av året - kunnskap om sunt kosthald - oppleve å meistre ulike fysiske aktivitetar KUNST, KULTUR OG KREATIVITET - ha utstyr tilgjengeleg for å vekke barna sin interesse for formingsaktivitetar - besøke Fleirbrukshuset ved teater og konsertar - vi får besøk av rikskonsertane - ulike kunstnarar og dramatisering NATUR, MILJØ OG TEKNIKK - oppleve naturen i ulike årstider - ha samtaler om været - vi byggjer på barnet sin nysgjerrigheit til naturen og undrar oss saman - sortere søppel - vi får kjennskap til ulike fuglar og dyr - lærer oss namn på ulike planter og tre ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI - jobbe med Du og jeg og vi to der målet er å fremme barnet si sosiale kompetanse - vise omsorg for kvarandre - dele og vente på tur - feire dei kristne høgtidene - besøke kyrkja - presten besøker barnehagen før jul og påske og fortel om jule- og påskebodskapen - få kjennskap til andre land NÆRMILJØ OG SAMFUNN - gå turar i nærmiljøet, og lærer oss stadnamn - på toppturane ser vi bygda/ kommunen - bygda før og nå TAL, ROM OG FORM - spele spel med terning og vente på tur - lære telleregler utenat - lære begrep som liten - mellomstor - stor - kunne 4 matematiske former som sirkel, trekant, firkant og rektangel

17 ÅRSHJUL FOR BARNEHAGANE Årshjulet tek utgangspunkt i Rammeplanen og fylgjer i stor grad årstider og høgtider. Satsingsområde dette barnehageåret er Kosthald og helse. Vi er med i Fiskesprell, eit prosjekt organisert innanfor fokehelsearbeidet. Målet med fiskesprell er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og gi de unge gode smakserfaringer Vi er i tillegg ein Mer-barnehage, noko som forpliktar oss til å bruke meir frukt og grønt i det daglege kosthaldet. Kvar avdeling skal utarbeide detaljerte månadsplanar/periodeplanar tilpassa si barnegruppe og med utgangspunkt i satsingsområdet Kosthald og helse. August/ September Juli Sommaraktivitetar Ferieavikling Vi er trygge Vi er sterke Vi er saman Okt/Nov. Kroppen - fysisk aktivitet - mat, drikke, frukt og grønt - klede Mai/Juni Turglede Følelsar KOSTHALD OG HELSE Desember Jol Joletradisjonar Mars/April Vår Sansane Påske Januar/Feb, Vinteraktivitetar Bevegelsesleikar og dans

18 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING I fylgje Rammeplanen skal barnehagen si pedagogiske verksemd planleggjast, dokumenterast og vurderast. Gjennomføringa av planane må vere så fleksible at det gjev rom for spontanitet og for barn sin medverknad. Årsplan og månadsplanar er ein viktig del av planlegginga i barnehagen. Planane skal byggje på kunnskap om barn si utvikling, læring individuelt og i gruppe. Langtidsplanlegging må til for å sikre progresjon og samanheng i barn si læring. Dokumentasjon: I barnehagen har vi ulike metodar for å dokumentere det arbeidet vi gjer. Rammeplanen seier dette om dokumentasjon: Dokumentasjon frå barnehagen kan gi foreldra, lokalmiljøet og kommunen som barnehagestyresmakt informasjon om kva barn opplever, lærer og gjer i barnehagen. Den beste dokumentasjonen barnehagen kan gje er glade og fornøgde barn, - i aktivitet og leik med andre, - i eit trygt miljø fylt med utfordringar. I tillegg til dette dokumenterer vi m.a. gjennom: Foto. Vi tek bilete av barna i leik og aktivitet. Barna sine arbeid vert stilt ut, slik at foreldre/føresette kan sjå Vurdering: Vurdering er ein viktig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vurdere er å beskrive, analysere og tolke ein innsats og kva for verknad den har. Slike prosessar skjer gjennom heile året, og vidare arbeid byggjer på denne vurderinga. Ei slik vurdering er til støtte for personalet i planleggingsprosessen i barnehagen, og er med på å sikre at utviklinga i barnehagen skjer på ein bevisst måte. Dette er kva vi vurderer i barnehagen: Skriftlege planar, som årsplan, månadsplan Planar for barnegruppa/ enkeltbarn Barna sin trivsel og utvikling Spesialpedagogiske tiltak Vår pedagogiske praksis (på kva måte vi organiserer og utøvar innhaldet i barnehagen) TRAS og Alle med reiskap. Vi ynskjer å involvere foreldre/føresette i vurderingsarbeidet. Dette gjer vi gjennom foreldremøte, foreldresamtalar og gjennom den daglege kontakten i barnehagen. Årsplanen er barnehagen sin viktigaste dokumentasjon og gjev foreldra grunnlag for evaluering og vurdering. Har barnehagen nådd måla? Oppfyller barnehagen forventingane? Vurderings- og evalueringsarbeidet som blir gjort, både av foreldra og personalet, er viktig i kvalitetsutviklinga av barnehagen.

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2018 2019 Desse møter du i Treungen barnehage: I løpet av hausten -18 vil det skje ei endring av den administrative organiseringa i Treungen barnehage.

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2017 2018 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2016 2017 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE Rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver seier at barnehagane bør ha ein langtidsplan for å sikre progresjon og samanheng

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe

Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe Omsorg, medverknad, vennskap og fellesskap Tidleg på hausten brukte me mykje tid på barnas medverke og sjølvbilete. Dette gjorde me gjennom arbeid i prosjekt, der

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016 - En god start på livet Lunde barnehage Lundevegen 159 5690 Lundegrend Kontor: 53431715 Sønnavind Tlf: 974 97 474 Nordavind Tlf: 904 05017 Onarheim barnehage Onarheimsvegen

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 Årsplan Barnehagelova og Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast, dokumenterast og vurderast, og

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET Sss Levande kulturarv Frå jord til bord Utforsking og læring gjennom digitale verkty Tarkus - barnas trafikkvenn Vennskap og inkludering FOKUSOMRÅDE Friskus og fysisk

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Velkommen til Haugsjåsund barnehage

Velkommen til Haugsjåsund barnehage Velkommen til Haugsjåsund barnehage Årsplanen skal synleggjera verksemda og det arbeidet vi gjer. Årsplanen er eit hjelpemiddel og arbeidsdokument for personalet og vil gje oss moglegheit til å vurdere

Detaljer

Del 2 Ågotnes barnehage. årstema

Del 2 Ågotnes barnehage. årstema Del 2 Ågotnes barnehage årstema 2017-2018 Visjonen til barnehagen er «Leikande, glade barn og natur hand i hand» og dette skal prege kvardagen. Dei seinare åra har vi hatt fokusområde språk og sosialkompetanse.

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014 Ingen ville vel ynskje å leve utan vener, sjølv om han hadde alle andre godar. Aristoteles 1 ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE, FELLESDEL 2013-2014 Årsplanen skal

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer