Vedlegg til Årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til Årsmelding 2014"

Transkript

1 Vedlegg til Årsmelding 2014 Vedlegg 1 Finansrapport Frogn Kommune Vedlegg 2 Oppfølging av vedtak Vedlegg 3 Verbalvedtak HP Vedlegg 4 Hovedutvalget for Miljø, Plan og byggesaker Vedlegg 5 Oppfølging av vedtak i formannskapet 2014 Vedlegg 6 Oppfølging av vedtak i kommunestyret mars 2014

2 Innhold Vedlegg 1 - Finansrapport Frogn kommune Forbehold Oppsummering og nøkkeltall Fordeling rentebinding Finansreglementets krav og strategi Porteføljens durasjon Utvikling i durasjon Utvikling i gjennomsnittsrente Utvikling i lånegjeld Endringer i porteføljen i Motpartsoversikt Stamdataoversikt Markedskommentarer Ordliste og forklaringer Vedlegg 2 - Verbalvedtak fra HP Vedlegg 3 - HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR 2014 OPPFØLGING AV Vedlegg 4 - HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER VEDTAK Vedlegg 5 - Oppfølging av vedtak i formannskapet Møte i formannskapet Møte i formannskapet Møte i formannskapet Møte i formannskapet Møte i formannskapet Møte i formannskapet Møte i formannskapet Møte i formannskapet Vedlegg 6 Oppfølging av vedtak i kommunestyret KOMMUNESTYREMØTE KOMMUNESTYREMØTE KOMMUNESTYREMØTE KOMMUNESTYREMØTE KOMMUNESTYREMØTE KOMMUNESTYREMØTE KOMMUNESTYREMØTE KOMMUNESTYREMØTE

3 Finansrapport Frogn kommune 31. desember 2014 Rapport pr. 3. tertial 2014 for Frogn kommune forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS i mai 2014 basert på informasjon tilsendt fra kommune og kommunens långivere. BCM har avtale om levering av rådgivningstjenester tilknyttet Frogn kommunes gjeldsportefølje fra januar 2014 til januar

4 Forbehold Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og reglement for finansforvaltning vedtatt av kommunestyret. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten. Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning. Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra långivere og kommunen, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere

5 Oppsummering og nøkkeltall Total lånegjeld Kr Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer lån i Kommunalbanken, KLP Kommunekreditt og verdipapirmarkedet. Gjennomsnittlig rentebinding / durasjon 1,05 ÅR Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har durasjon på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Vektet gjennomsnittsrente 2,04 % Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi. Gjennomsnittlig nedbetalingstid / kredittdurasjon 6,29 ÅR Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringsrisiko har kommunen alt annet like

6 Fordeling rentebinding Fordeling Saldo Prosentvis av total Lån med fast rente: Rentebinding > 1 år ,55 % Rentebinding < 1 år ,45 % Sum rentebinding ,00 % Flytende rente (p.t. vilkår) 0 0,00 % SUM ,00 % Tabell 1: Oversiktstabell fordeling av porteføljen. Tabellen over viser fordelingen av gjeldsporteføljen til Frogn kommune. Lån med flytende rente er lån i Husbanken og Kommunalbanken til p.t. vilkår. Lån med p.t. vilkår har 14 dagers rentevarsel og oppsigelsestid. Fordeling Figur 1: Fordeling av porteføljen rentebinding i prosent. Figuren over viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen til Frogn kommune

7 Finansreglementets krav og strategi Krav i kommunens reglement Status Kommentar Det kan kun tas opp lån i norske kroner OK Innhente minst 3 konkurrerende tilbud ved ref inansieringer og låneopptak OK Gjeldsporteføljen kan maksimalt ha en f astrenteandel på 25 prosent OK Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering OK Størrelse på et enkeltlån, skal ikke utgjøre en vesentlig andel av totalportef øljen OK Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift OK Fordeling av låneopptak på f lere långivere OK Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglene i Kommuneloven 50 OK Krav til gjeldsporteføljen i henhold til finansreglement Tabell 2: Krav til gjeldsporteføljen i henhold til kommunens finansreglement

8 Porteføljens durasjon Durasjonsintervall Pålydende i NOK Durasjon Procentvis andel av porteføljen Under 1 år ,30 82,45% 1 to 2 år 0 0,00 0,00% 2 to 3 år ,42 8,78% 3 to 5 år 0 0,00 0,00% > 5 år ,71 8,78% SUM ,05 100,00% Tabell 3: Nøkkeltall porteføljens effektive løpetid. Durasjonsintervall i % av porteføljen Durasjonsintervall i NOK Durasjon brukes ofte for å måle renterisiko. Durasjon gir et uttrykk for hvor følsom markedsverdien på lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se på durasjon som vektet gjennomsnittlig løpetid for et lån eller en plassering. Porteføljens durasjon var ved slutten av rapporteringsperioden på 1,05. Dette er i tråd med kommunens finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element. Risiko i porteføljen: Porteføljens forfallsstruktur, durasjon og sammensetning vurderes fortløpende og justeres i forhold til markedssyn og markedsforholdene

9 Utvikling i durasjon Utvikling i durasjon Figur 2: Durasjon er målt ved slutten av hver måned. Durasjonen i porteføljen har falt noe siden forrige rapporteringsperiode, og er på 1,05. Ved refinansieringer og nye låneopptak vil rentebindinger løpende vurderes ut fra portefølje og markedsmessige perspektiver. Utvikling i gjennomsnittsrente Porteføljen og markedsrenter (Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid) Vektet gjennomsnittsrente P.T.KBN Norges Bank (foliorenten/styringsrenten) 3 MND 6 MND 12 MND 3 År 5 År 2,04 % 2,25 % 1,25 % 1,47 % 1,40 % 1,35 % 1,42 % 1,74 % Markedsrenter og porteføljens betingelser Ved utløpet av rapporteringsperioden Tabell 4: Markedsrenter pr. 31. desember Gjennomsnittsrenten var ved utløpet av desember 2014 på 2,04 prosent. Norges Bank har redusert styringsrenten til 1,25 % i perioden. Kommunalbanken har holdt p.t. renten sin i ro på 2,25 %, men har økt marginpåslaget på Nibor-tilknyttede lån med flytende margin, fra 0,25 % til 0,40 %. Ved refinansieringer og nye låneopptak vil rentebindinger løpende vurderes ut fra portefølje og markedsmessige perspektiver. Rentenivået på porteføljen er i tråd med- og reflekterer kommunens rentesikringsstrategi og evalueres fortløpende

10 Utvikling i gjennomsnittsrente Figur 3: Utvikling i vektet gjennomsnittsrente for Frogn kommune. Utvikling i lånegjeld I mars 2014 er det tatt opp kr i nye lån for 2014 ved refinansiering av sertifikat i Kommunalbanken. Likviditetslån på kr ble tatt opp som 9 MND sertifikatlån i mars Likviditetslån er nedbetalt i desember Utvikling lånegjeld Figur 4: Utvikling i lånegjeld for Frogn kommune i NOK

11 Endringer i porteføljen i 2014 Motpartsoversikt Motpartsoversikt i prosent Motpartsoversikt i NOK Figur 5: Motpartsoversikt i prosent. Frogn kommune har i tillegg swap avtaler for NOK med Nordea som motpart

12 rsikt i prosent Motpartsoversikt i NOK Figur 6: Motpartsoversikt i NOK. Frogn kommune har i tillegg swap avtaler for NOK med Nordea som motpart. Motpartsoversikt i prosent Motpartsoversikt i NOK Figur 7: Motpartsoversikt i NOK og i % for rentebytteavtaler

13 Stamdataoversikt

14 Markedskommentarer Oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat og usikkerheten om utviklingen fremover er stor, særlig i euroområdet. Globalt har utviklingen på børsene i 2014 vært god, med Kina (+ 50 %) i tet, fulgt av USA (+ 13 %), Sverige (+ 10 %), Japan (+ 7 %), og med Russland i andre enden (- 45 %). Her hjemme har vi virkelig fått merke at oljeprisen har halvert seg i løpet av siste halvdelen av året. Til tross for oljefallet har likevel hovedindeksen på Oslo Børs styrket seg (+ 5 %). I 2015 vil bedringen i verdensøkonomien fortsette, og flere økonomier vil henge seg på. Oppgangen i USA vil fortsette, og forbli driveren i økonomisk vekst globalt. Veksten i Europa og Japan, som har slitt med manglende vekst i 2014, vil sannsynligvis styrke seg noe på grunn av lavere oljepris og mer ekspansiv pengepolitikk. Det er ventet noe høyere vekst i fremvoksende økonomier, selv om den avtagende veksttakten i Kina vil fortsette. Styringsrentene er nær null i mange land, og markedsaktørenes forventninger til styringsrentene fremover er lave. Utsiktene for norsk økonomi er svekket i siste halvdel av Oljeprisen har falt kraftig, og aktiviteten i petroleumsnæringen ser ut til å bli lavere enn tidligere lagt til grunn. Veksten i privat konsum og foretaksinvesteringene ser også ut til å bli lavere enn ventet. Samtidig bidrar en svakere krone til å holde inflasjonen oppe og til å dempe virkningene på norsk økonomi av en lavere oljepris. Norges Bank reduserte styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent ved siste rentemøte 11. desember 2014, den første renteendringen siden mars I beslutningen ble det lagt vekt på at utsiktene for norsk økonomi er klart svakere enn tidligere lagt til grunn. Norges Bank la vekt på å motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi. Det ventes nå at første renteøkning kommer mot slutten av 2017, og at renten deretter skal økes gradvis. Hovedstyret i Norges Bank har som utgangspunkt for sin vurdering av pengepolitikken at renten settes med sikte på at inflasjonen skal være nær 2,50 prosent. Underliggende inflasjon har i 2014 vært på nivåer nært målet slik at det er det en viss risiko for at renteøkningene kan komme raskere enn det som markedet og Norges Bank legger til grunn. Figur 8: Norges Bank sitt anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Oppdatert i desember

15 Norges Bank anslår nå uendret styringsrenten til høsten 2017, og deretter en gradvis økning. 3 mnd nibor er ved utgangen av 2014 på 1,48 prosent, som gir en flytende kortsiktig lånerente for kommunen på mellom 1,45 1,55 prosent etter kredittpåslag. Det er også svært lave styringsrenter og markedsrenter ute, og det ventes ikke økninger i verken USA eller Europa med det første. Det er derfor mye som taler for at kommunen kan låne til flytende renter under 1,75 prosent i hele 2015 og store deler av Figur 9: Styringsrenter ute. Oppdatert desember Kilde: Bergen Capital Management AS/ Norges Bank / Bloomberg, desember

16 Ordliste og forklaringer Basispunkt Et basispunkt er ett hundredels prosentpoeng. Denne måleenheten brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning. Deflasjon Vedvarende fall i det generelle prisnivået (se inflasjon). Derivat En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Priser på finansielle aktiva, råvarer osv. benyttes ofte som underliggende variabel. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater. Durasjon Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer. Finansinstitusjoner Selskap, foretak eller annen institusjon som driver finansieringsvirksomhet, med unntak av offentlige kredittinstitusjoner og fond, verdipapirfond, verdipapirforetak. Finansinstitusjon er en samlebetegnelse for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper. Finanstilsynet Finanstilsynet fører tilsyn med finansinstitusjoner, institusjonene i verdipapirmarkedet, pensjonskasser, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og inkassoselskaper. Foliorenten Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken. FRA-rente Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode. IMM-dager Vanlig brukte forfallsdager for standardiserte pengemarkedsprodukter (forkortelsen står for International Money Market). Inflasjon Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI). KPI Konsumprisindeks. Indeks som måler veksten i konsumprisene (se inflasjon). Kredittinstitusjon Foretak som mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler og yter lån for egen regning. Kredittrisiko Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen. Markedsrisiko Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder. Nominell rente Pålydende rente på en finansiell fordring. Se også realrente. Nullkupongobligasjon En obligasjon uten rentebetalinger. Nullkupongobligasjoner legges ut til underkurs, dvs. til en kurs lavere enn pålydende verdi, og løses inn til pålydende verdi ved forfall. Obligasjon Standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringsbestemmelser, avtales ved utstedelsen av lånet. Oppgjørsrisiko Risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Ved betalingsformidling blir transaksjoner generert av kunder og de resulterende eksponeringer vil ikke være resultat av eksplisitte kredittvurderinger. Risikoen som oppstår i et betalingssystem. Opsjon Man skiller mellom to typer opsjoner, kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. En kjøpsopsjon (salgsopsjon) er en rett, men ikke plikt til å kjøpe (selge) et underliggende aktivum til en på forhånd avtalt pris. Mulige underliggende aktiva er aksjer, valuta m.m

17 Pengeoppgjøret Pengedelen av verdipapiroppgjøret. Portefølje Brukes om samlet mengde av verdipapirer eller lån. Realrente Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon). Rentebærende instrumenter Finansielle kontrakter der avkastningen er knyttet til en avtalt rente av en pålydende verdi. Et eksempel er obligasjoner. Renteforvaltning Styring og oppfølging av en portefølje av rentebærende instrumenter. Rentefølsomhet Sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet. Rentemargin Differansen mellom (en banks) utlåns- og innskuddsrente. Rentepapirer Fellesbetegnelse for obligasjoner, sertifikater og statskasseveksler. Renterisiko Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i renten. Risikopremie Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko. Sertifikat Standardisert omsettelig lån med løpetid på inntil 12 måneder (ett år). Se også obligasjon. Statskasseveksel Et standardisert omsettelig lån utstedt av den norske stat med løpetid under ett år og ingen rentebetalinger. Se også nullkupongobligasjon. Styringsrente Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten. Swap Avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente. Terminrenter Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå. Valutakurs Prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro. Valutarisiko Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen. Verdipapirforetak Foretak som yter investeringstjenester. VPS Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utsteder

18 Vedlegg 2 - Verbalvedtak fra HP Verbalvedtak 1: Ferdighusløsninger Rådmannen bes undersøke markedet for ferdighusløsninger når det gjelder omsorgsboliger, og komme tilbake til OOK og Formannskapet med en faglig og økonomisk vurdering av om disse er egnet for omsorgsboligprosjekter i Frogn. Rådmannens tilbakemelding Det er innhentet grunnlagsdata fra enkelt leverandører. Men det er for tiden ingen prosjekter dette passer for. Saken følges opp når aktuelle investeringer kommer. Verbalvedtak 2: Barnehagene Opplysninger fra FAU ved barnehager tyder på at bemanningen reelt er under nivået beskrevet i barnehagemeldingen. Rådmannen bes redegjøre for den faktiske gjennomsnittsbemanningen i barnehagene i januar og februar 2014, voksne pr barn i henholdsvis småbarnsenheter og enheter for større barn, rapportert pr barnehage. Rådmannen bes også redegjøre for hva som gjøres for å støtte barn med særskilte behov i samme periode, rapportert pr barnehage. Redegjørelsen skal senest foreligge til behandlingen av 1. tertialrapport. Rådmannens tilbakemelding Rådmannen la frem et notat for HOOK 3. juni / kommunestyret 16. juni. Det kom en del tilleggsspørsmål i forbindelse med den politiske behandlingen av notatet. Et nytt notat som besvarer spørsmålene ble lagt frem for HOOK 9. september. Verbalvedtak 3: Leieavtale for kunstgressbanen Rådmannen bes vurdere om Frogn Videregående Skoles leieavtale for kunstgressbanen kan reforhandles, i lys av standardforbedring med undervarme og økte driftskostnader til dette. Rådmannens tilbakemelding Dagens kontrakt regulerer forholdene rundt leie av banen både med og uten undervarme. Det er to ulike satser som gjenspeiler kostnadene på henholdsvis ,- uten undervarme, og ,- med undervarme. Akershus Fylkeskommune betaler 30 % av den aktuelle summen. I tillegg er kontrakten indeksregulert. Det ligger lange forhandlinger bak dette resultatet. Slik kontrakten er utformet anser rådmann at det er en gunstig avtale for kommunen sett i lys av tiden som disponeres

19 Rådmannens vurdering er at avtalen ikke bør reforhandles. Verbalvedtak 4: Kunstgressbanen Rådmannen bes vurdere tiltak ved kunstgressbanen som gjør den bedre egnet for rullestolbrukere. I tillegg til toaletter kan dette bl. a. dreie seg om fast dekke med avsatser på sti opp til skolebygget, og større åpning på sluse inn mot banen. Rådmannens tilbakemelding Dette spørsmålet omhandler flere forhold ved banen. Spørsmålet om toaletter har vært vurdert helt siden banen ble tatt i bruk. Det var vurdert å legge vann og avløpsledninger ned til banen da det ble lagt undervarme. Men det ble da vurdert som en for stor kostnad. Derfor ble det sett på en løsning med borrevann, som allerede er på plass og en septiktank som den mest økonomiske løsningen. Men det var på det tidspunkt ikke gitt noe mandat for å iverksette dette. Det var heller ikke nødvendig å se disse arbeidene løst samtidig. Videre stilles det spørsmål rundt banens evne til å betjene rullestolbrukere. Banen har en åpning i gjerdet samt en rullestolrampe. Disse er bygget etter standard mål for slike løsninger. Det som kan være en vurdering er om løsningen også skal kunne benyttes av de som har større elektriske rullestoler (Små biler). I så fall må åpningen utvides noe, hvilket ikke er noe stor kostnad. Så til selve adkomsten til banen. Det er fullt mulig å bygge en sti med fast dekke og avsatser opp til skolen. En antar da at det er snakk om bruk av skolens garderober og toaletter. Det vil imidlertid ikke være mulig å få veien universelt godkjent da den er for bratt. Det finnes handicap parkering nede ved banen, men åpning av bommen på toppen må avtales med drifter (DFI). Siden det kun er arrangementer / treninger i regi av de som leier banen; vurderes det så langt som beste løsning at leietakerne påser å få, åpnet bommen ved behov. Bommen skal begrense bilbruken ned til banen da det er mange barn som går opp og ned langs veien. Det er allerede vist seg at dette er helt nødvendig. På grunn av den samlede belastningen på enheten vil rådmannen fremme egen sak om forholdene på nyåret i Verbalvedtak 5: Frogn Seniorsenter Kommunestyret ber Rådmannen fremme en sak om overføring av Frogn Seniorsenter (fra )

20 /Frogn Eldresenter fra Enhet for rehabilitering til Enhet for kultur og fritid. Rådmannens tilbakemelding Det ble behandlet sak i administrasjonsutvalget sak 3/14. Administrasjonsutvalget vedtok at Frogn seniorsenter forblir organisert i enhet Helse og koordinerende tjenester Verbalvedtak 6: Statlig finansiering av den kommunale eldreomsorgen I regjeringsplattformen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen legges det for omsorgsområdet/eldreomsorgen vekt på følgende: å oppleve trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle, når behovet oppstår. det er en utfordring at enkelte som har stort behov for hjelp, ikke får den hjelpen de har krav på. pasientene og deres behov må settes i sentrum for utvikling og endring av helsetjenesten. Regjeringen vil, blant annet med bakgrunn i dette, ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres. Prosjektkommunene velges ut fra kriterier i forhold til størrelse og geografisk beliggenhet. Frogn kommune står foran en viktig og nødvendig men kostbar utvikling og utbygging av tjenestetilbudene innen eldreomsorgen. Kommunestyret anser det således å være en stor fordel og styrke for Frogn kommune å få være med i dette spennende prosjektet. Kommunestyret ber derfor rådmannen forberede en sak og legge den frem for politisk behandling så snart utlysning på et slikt prosjekt foreligger fra regjeringen. Rådmannens tilbakemelding Rådmannen har rettet en skriftlig henvendelse til helse- og omsorgsdepartementet der Frogn kommune melder sin interesse for å delta i forsøksprosjektet som regjeringen har varslet

21 Vedlegg 3 - HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR 2014 OPPFØLGING AV VEDTAK Gjelder saker som er endelig avgjort i HOOK Referatsaker er ikke med i oversikten HOOK-2/14 ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER HØRING Arkivsak nr.: 14/00238 Ansvarlig enhet: barnehage Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Frogn kommune, Akershus sendes på høring med høringsfrist: Endringen av vedtekter for kommunale barnehager ble sendt på høring. Etter høringsfristen 1.mars 2014, ble alle høringssvarene samlet og deretter vedtatt i kommunestyret KS- 88/14 Arkivssak nr.: 14/00238 HOOK-21/14 Søknad om statlige styrkingsmidler til barneverntjenesten Arkivsak nr.: 14/00988 Ansvarlig enhet: barn, unge og familier Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Det søkes fylkesmannen om en styrking av barneverntjenesten i Frogn med % saksbehandlerstillinger. Det søkes om midler til kompetansehevende tiltak og samhandlingstiltak

22 Søknad ble sendt i hht vedtak, tjenesten ble styrket med 0,5% stilling som ble besatt høsten HOOK-22/14 Referat til møte i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Arkivsak nr.: 14/00474 Ansvarlig enhet: rådmannsgruppen Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tar følgende referat til orientering: 1. Referat fra SU-møte ved Dyrløkkeåsen skole Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Dyrløkkeåsen Referat fra SU-møte ved Seiersten ungdomsskole Hovedutvalget avventer nærmere informasjon fra rådmannen om mobbing i Frognskolene. Notat lagt frem i HOOK møtet HOOK-25/14 Kulturmidler 2014 Arkivsak nr.: 14/01433 Ansvarlig enhet: kultur og fritid Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur bevilger kulturmidler for 2014 etter vedlagt søknadsoversikt og innstillinger med totalbeløp på kr Utbetaling foretatt. HOOK-26/14 Søknad om tildeling fra arv og gaver til Pleie og omsorg i institusjon Arkivsak nr.: 14/01533 Ansvarlig enhet: pleie- og omsorg i institusjon

23 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Det tildeles kr fra arv og gavekonto ; i Frogn kommune, som skal brukes til: Ullerud sykehjem til gode, kr Bofellesskap, kr ,- Midlene er benyttet i tråd med søknaden/vedtaket. HOOK 35/14 Psykisk helsearbeid med barn og unge Arkivsak nr.: 14/00207 Ansvarlig enhet: barn, unge- og familier Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : 1. Saken tas til orientering. 2. Rådmannen fremmer en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn. 3. Rådmannen legger frem en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IPkoordinatorene får. Oppfølging av vedtaket: Rådmannen har igangsatt et tverrfaglig arbeid med å utarbeide en plan for barn og unges psykiske helse. Denne vil bli ferdigstilt våren Rådmannen har også igangsatt arbeidet med oppfølgingen av punkt 3. HOOK-38/14 Høring rammeplan for kulturskoler Arkivsak nr.: 14/01590 Ansvarlig enhet: kultur og fritid

24 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur støtter høringsutkast til rammeplan for kulturskolen. Tatt til orientering. Ingen ytterligere oppfølging. HOOK-45/14 Rapportering av tilskudd for 2013 Arkivsak nr.: 14/02916 Ansvarlig enhet: kultur og fritid Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Rapporteringen på bruk av tilskuddene for 2013 tas til orientering Ingen ytterligere oppfølging. HOOK-46/14 Handlingsprogram kultur Arkivsak nr.: 14/03072 Ansvarlig enhet: kultur og fritid Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : 1. Saken tas til orientering 2. Følgende justeringer i budsjettet skal vurderes endret: a) Det norske guttekontoret og Ad Astra-konsertene søkes opprettholdt. b) Kulturbudsjettet foreslås å omfatte tiltak for fremme kultur, integrering og fysisk aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Merknad til HP saken samfunn: HOOK ønsker at skolene ikke skal stenges etter kl , jf. HP saken samfunn. Tatt til orientering

25 HOOK-47/14 HP Utvalgssak Helse velferd og omsorg Arkivsak nr.: 14/03095 Ansvarlig enhet: pleie- og omsorg i institusjon Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : 1.Saken tas til orientering 2. Følgende justeringer i budsjettet skal vurderes endret: a) Hvilende nattevakt på Fugleveien, herunder kompetanseheving av nattevakt, vurderes innarbeidet i budsjettet (Ref. miljøarbeidertjenesten pkt.17 og 18). b) Det bør vurderes innarbeidet økonomiske midler slik at ferieavvikling for beboere i omsorgsboliger muliggjøres. Pkt. 2a) Hvilende nattevakt ble iverksatt ved behov fra mai/juni. Fast i turnus fra september Enheten har jobbet med å få økt kompetanse og søkt etter fagarbeidere. Dette skal evalueres i april. Pkt. 2b) Noen beboere (2 i Haukåsen) var på ferie organisert av boligen i 2014 Det er ikke pr. i dag innarbeidet økonomiske midler i budsjetter til ferie for beboere i omsorgsbolig. HOOK-48/14 HP Oppvekst Arkivsak nr.: 14/03099 Ansvarlig enhet: Seiersten ungdomsskole Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : 1. Saken tas til orientering Ikke behov for oppfølging

26 Vedlegg 4 - HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER VEDTAK Ikke protokollsaker - Ikke referatsaker - Ikke saker som sluttbehandles i andre utvalg/kommunestyret MØTE Gnr 74 bnr 23 - Rosekollen 8 - klage over dispensasjonsvedtak vedrørende oppført badehus Arkivsak: 13/04883 Sak: HMPB 2/ Kategori: Status: Saken utsatt Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Christian Ingolfsrud Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Saken utsettes. Orientering om utsettelse av behandling sendt i brev datert Til behandling Sak 26/14 Valg av trasé for Søndre Tverrvei - avklaring av utredningsbehov og prosess Arkivsak: 13/00304 Sak: HMPB 5/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Eli Moe

27 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Trasé for Søndre Tverrvei (fra Vestbyveien til Skiphelle) skal være avklart før områdeplan for Kolstad, med tilhørende infrastruktur, kan vedtas. Framdrift og utredningsnivå for slik avklaring skal innarbeides i planprogram for Kolstad med Nordre tverrvei, basert på føringer gitt i saken her Møte mellom parter for å avklare videre prosess ble gjennomført Det er siden fattet eget vedtak om at trasé for Søndre Tverrvei skal gå vest for Odalen (HMPB sak 78/14) og avtale om samarbeid om utarbeiding av områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen er inngått (jfr. Kst sak 96/14). Forslag til Planstrategi for Frogn kommune offentliggjøring Arkivsak: 14/00210 Sak: HMPB 7/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Torunn Hjorthol Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtar at forslag til Planstrategi for Frogn kommune , gjøres offentlig kjent i minimum 30 dager. Melding om vedtak i MPB sendt kommunestyret Saken behandles i kommunestyret Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Arkivsak: 13/01555 Sak: HMPB 8/

28 Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Torunn Hjorthol Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Frogn kommune har følgende kommentarer til Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo av 6. november 2013: Frogn kommune slutter seg til følgende overordnede mål: Park and Ride (P+R) skal kompensere for dårlig flatedekning i kollektivtilbudet og bidra til at de som bor utenfor sykkel- eller gåavstand fra stasjoner eller tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt. Frogn kommune mener at strategien bør gjøre det enda tydeligere - hvilke utfordringer den skal løse og hvorfor løsningen ligger i en regional strategi - hvilke konkrete framgangsmåter kommuner og aktører skal bruke for å nå hovedmålene, sett opp mot til de varierte utfordringene i regionen - hvilken rolle kommunene skal ha i den foreslåtte ansvarsdelingen - hvilke forståelser, tolkninger og handlinger i befolkningen som har betydning for strategien - hvordan ladbare transportmidler og ny teknologi kan integreres i strategien Høringsuttalelsen vår sendes Akershus fylkeskommune. Høringsuttalelsen er sendt. HENSYNSSONER ULLERUDSLETTA OG SEIERSTEN- MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK Arkivsak: 13/01963 Sak: HMPB 9/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Christian Grønn Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak :

29 Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker mener oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter pbl 1-6 ikke i vesentlig grad vanskeliggjør områdeplanarbeidet som skal igangsettes i Nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak anses derfor urimelig. Det nedlegges derfor ikke midlertidig forbud mot tiltak. Med tiltak menes både fradeling, samt bygging av boliger på gnr 69 bnr 75, 128 og 152. Melding om vedtak sendt i brev datert Vestbyveien - veiplan - midlertidig forbud mot tiltak Arkivsak: 13/05007 Sak: HMPB 10/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Christian Ingolfsrud Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 13-1 vedtas midlertidig forbud mot tiltak (tidligere bygge- og deleforbud) for del av Vestbyveien, strekningen fra Vardeveien til området/ innslaget til nordre tverrvei og ned til Drøbak ridesenter. Området ligger innenfor tenkt planavgrensning for forestående veiplan i Vestbyveien. Det vurderes at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter pbl 1-6 kan vanskeliggjøre planarbeidet. Forbudet skal gjelde inntil detaljreguleringsplan er vedtatt, jf pbl Rådmannen bes snarest utrede trasé for gang-/sykkelvei/fortau for del av Vestbyveien, strekningen fra Vardeveien til området/innslaget til nordre tverrvei og ned til Drøbak Ridesenter, herunder innpassing av en sone for henting/levering av skolebarn. Videre bes Rådmannen utrede hvordan Kommuneplanens krav om justering av veikurven for Vestbyveien skal løses. Basert på resultatet fremmes egen sak om hvilke områder som kan frigjøres fra bygge- og dele forbudet før detaljreguleringsplanen er vedtatt. Vedtaket omfatter areal/eiendommer vist i vedlagte kart Melding om vedtak sendt i brev datert Vedtaket ble påklaget. Klager er senere trukket

30 Gnr 86 bnr 18 - Storgata 18 - detaljregulering - 2.gangsbehandling Arkivsak: 13/00039 Sak: HMPB 11/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Jochen Caesar Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Storgata 18 som vist på plankart alternativ 1 datert med tilhørende bestemmelser datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Til behandling i kommunestyret Kommunestyrets vedtok forslag til detaljregulering som vist på plankart alt Klagebehandling oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Gnr 63 Bnr 73 Holmen - Tilbygg fritidsbolig - Søknad om dispensasjon - Orientering om vedtak Arkivsak: 13/00166 Sak: HMPB 12/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Christian Grønn

31 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon, og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser. Det gis derfor dispensasjon fra kommuneplanens 6-3 og plan- og bygningslovens 1-8 om forbud mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen for å etablere et tilbygg til en fritidsbolig på gnr 63 bnr 73 Holmen. Søknaden godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 på følgende vilkår: Tilbygget skal tilpasses eksisterende terreng og ikke være synlig fra sjøfronten Utformingen av tilbygget skal sikres gode visuelle kvaliteter og må ikke bryte med eksisterende bebyggelse og omgivelsene. Melding om vedtak sendt i brev datert Gnr 20 Bnr 30 Propsveien 8 - Tilbygg fritidsbolig - Søknad om dispensasjon bygging i strandsonen Arkivsak: 13/00610 Sak: HMPB 13/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Christian Grønn Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelse. Det gis derfor dispensasjon fra kommuneplanens 6-3 og plan- og bygningslovens 1-8 om forbud mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen for å etablere et tilbygg til en fritidsbolig på gnr 20 bnr 30 Propsvei 8. Søknaden godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens Dispensasjonen gis på følgende vilkår: - Tilbygget skal tilpasses eksisterende terreng og ikke være eksponert mot sjøsiden. - Utforming på tilbygget skal sikres gode visuelle kvaliteter og må ikke bryte med eksisterende bebyggelse og omgivelsene

32 Melding om vedtak sendt i brev datert Gnr 20 Bnr 79 Kleivaveien 72 - Tilbygg fritidsbolig - Søknad om dispensasjon bygging i strandsonen Arkivsak: 13/00614 Sak: HMPB 14/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Christian Grønn Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser. Det gis derfor dispensasjon fra kommuneplanens 6-3 og plan- og bygningslovens 1-8 om forbud mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen for å etablere tilbygg til en fritidsbolig på gnr 20 bnr 79, gnr 20 bnr 145, Kleivaveien 72. Søknaden godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 på følgende vilkår: Utformingen av tilbyggene skal sikres gode visuelle kvaliteter Det skal velges material- og fargebruk på tilbyggene som gjør hytta minst mulig eksponert fra sjøen og omgivelsene. Mørke og matte farger skal velges. Omsøkte parseller (gnr 20 bnr 79, gnr 20, bnr 145) skal sammenføyes før det søknadspliktige tiltaket kan godkjennes. Løsning for parkeringsareal og opparbeidet uteplass reduseres for å overholde kommuneplanbestemmelsene. Melding om vedtak sendt i brev datert

33 Gnr 1 Bnr 15 Klokkeveien 11 - Tilbygg fritidsbolig. Søknad om dispensasjon fra kommunenes arealdel Arkivsak: 13/00549 Sak: HMPB 15/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Nele Griebsch Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra: Kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg på fritidsbolig i område avsatt til formål bolig Melding om vedtak og tillatelse til tiltak sendt i brev datert Gnr 86 bnr 546 Solveien 11 A-F - Opparbeidelse av parkeringsplass - søknad om dispensasjon fra grad av utnyttelse Arkivsak: 13/00879 Sak: HMPB 16/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Lillian Olsson

34 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at en dispensasjon som omsøkt ikke vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser og at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra: Kommuneplanens arealdel 17-1 nr.2 for overskridelse av tillatt grad av utnyttelse i eksponerte åssider. Melding om vedtak og rammetillatelse sendt i brev datert Gnr 6, bnr 23. Øvreveien 30. Søknad om dispensasjon for utnyttelsesgrad på fritidseiendom Arkivsak: 14/00092 Sak: HMPB 17/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Line Gulbrandsen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknaden om dispensasjon fra 17-2, nr. 3 i bestemmelser til Kommuneplan Frogn s arealdel vedrørende maksimalt tillatt utnyttelse av eiendommen. Utvalget finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen ikke blir satt vesentlig til side dersom det gis dispensasjon som omsøkt, og at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for utnyttelse av tomten på 14,2 % BYA. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at tilbygget som er årsak til overskridelsen av maksimalt tillatt BYA er plassert slik at det i liten grad berører den faktiske utnyttelsen av tomten for tiltakshaver, og at selve tiltaket ikke vesentlig utvider den private sonen rundt fritidsboligen. Videre er det lagt vekt på at tilbygget er skjermet mot nabotomtene ved plasseringen med stigende terreng mot grensen til gnr 6, bnr 24, nord for gnr 6, bnr 23. Området fremstår ikke som vesentlig mer nedbygd dersom omsøkte dispensasjon gis. Videre er det lagt vekt på fordelen ved at en dispensasjon muliggjør en større fritidsbolig, hvilket gjør at flere kan benytte seg av fritidseiendommen og nærområdene, uten at

35 fritidsboligen overskrider maksimalt tillatt størrelse på fritidsboliger i henhold til gjeldende kommuneplan. Oversendt utskrift av politisk vedtak Regionsamarbeid i Follo - søknad om støtte fra viltfondet Arkivsak: 13/00356 Sak: HMPB 18/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Eli Moe Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Det står ingen midler på det kommunale viltfondet i Frogn kommune. Søknad fra Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold om støtte fra fondet til regionsamarbeid for etablering av en elgregion i Follo innvilges derfor ikke Søker vil orienteres om vedtaket Gnr 70 bnr68, Seiersten idrettspark. Klage på vedtatt reguleringsplan Arkivsak: 13/01322 Sak: HMPB 21/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering av mottatt klage datert

36 Klagegrunn 1 der det klages over flomlys imøtekommes ikke, men for å ivareta hensyn til naboer tilføyes en bestemmelse som stiller krav til lysberegninger og retningslinjer for bruk av flomlys. Klagegrunn 2 som gjelder parkeringsplasser utenfor svømmeanlegget imøtekommes ikke. Utvalget anser at trafikale utfordringer er tilstrekkelig vurdert i planprosessen, og planen vil medføre en bedring av dagens uryddige parkeringssituasjon i området. Reguleringsbestemmelsene for Seiersten idrettspark vedtatt tilføyes følgende bestemmelse: Flomlysanlegg Flomlysanlegg skal utformes i tråd med NS Ved søknad om rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse skal det medfølge: - teoretiske lysberegninger der nivå på strølys for naboeiendommer er beregnet. - retningslinjer for bruk av lysanlegget, der blant annet tidspunkt for nattero er angitt. Plassering av master skal vises på utomhusplan. Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagen oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse i brev datert Svar fra Fylkesmannen : Klagen har ikke ført frem. Gnr 2, Bnr 1 Ekebergfeltet, Forslag til detaljregulering. 1. gangsbehandling Arkivsak: 13/00463 Sak: HMPB 22/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Forslag til detaljregulering for Ekeberg, datert med tilhørende bestemmelser datert sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

37 Fradeling av totalt 6 hyttetomter innenfor reguleringen betraktes som erstatning for ikke byggbare tomter innenfor 100-meters beltet og vil ikke gi presedens for fradeling i øvrige hytteområder. Høydene det åpnes for i planforslaget vurderes som akseptable da høye kompakte hyttebygg gir mindre avtrykk og sparer vegetasjon. Vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningsloven 12-11på følgende vilkår: Usikre grenser i plan- og formålsgrenser skal fastsettes i høringsperioden, og planforslaget skal revideres slik at formålsgrenser følger påviste eiendomsgrenser. Plan lagt ut til offentlig ettersyn, merknader må sendes senest Merknader oversendt forslagsstiller Gnr 71 Bnr 201, Sogstikollen 7 - Dispensasjon for fradeling til boligtomter Arkivsak: 13/00942 Sak: HMPB 23/ Status: Saken utsatt Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Saken utsettes. Saken utsatt. Oppe til behandling Sak 34/14 Dispensasjon fra LNF-formål- avløpsanlegg Berger Terasse Arkivsak: 13/00025 Sak: HMPB 24/ Kategori: Status: Behandlet

38 Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Enhet for teknisk drift og forvaltning / Kaja Standal Moen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Søknad om dispensasjon fra LNF-bestemmelser på Berger Terrasse innvilges. Gnr 50, bnr 1. Glenne Nedre, planforslag- detaljregulering. 1.gangsbehandling. Arkivsak: 13/00251 Sak: HMPB 25/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Samfunnsutvikling / Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksframlegget. Forslag til detaljregulering for Glenne Nedre sist revidert med bestemmelser datert sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Vedtaket er fattet på følgende vilkår: Usikre grenser skal påvises i høringsperioden for å sikre at arealformålsgrenser følger påviste eiendomsgrenser. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn, merknadene må sendes senest Foreløpig uttalelse fra Fylkeskommunen om undersøkelsesplikt og funnsteder ikke hensyntatt i brev datert

39 MØTE HMPB-27/14 Gnr 16 bnr 31 m.fl. Holterteigen III - klager på reguleringsplan Arkivsak nr. : 13/00097 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering av mottatte klager av hhv , og Klage på vendhammer i sør imøtekommes ved at vendhammer dimensjoneres for liten lastebil i stedet for stor. Dette gir noe redusert arealbeslag og utfylling i vest. Øvrige klagegrunner imøtekommes ikke. Klagene oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. Klagene er behandlet og ble sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen stadfestet i brev av kommunens vedtak. HMPB-28/14 Gnr 86 bnr 744 Torget 1 bruksendring av loft, endring av takfasade - klage på vedtak Arkivsak nr. : 13/00195 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker viser til innkommen klage på vedtak fra ansvarlig søker Drøbak Arkitektkontor AS, mottatt Hovedutvalget gir medhold i at avslagsvedtaket ikke kan hjemles i plan- og bygningslovens 31-1 og

40 29-2 samt reguleringsbestemmelsene for antikvarisk område Drøbak, og tar klagen til følge. Vedtaket oppheves og søknad datert 1. sept 2008 om tillatelse av tiltak, etttrinns behandling innvilges, og det gis bruksendring til næringsformål/kontor for loftsetasjen. Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker begrunner denne avgjørelsen med: - Innenfor vernesonen i Drøbak har det vært en utbredt bruk av takoppløft og takarker på gamle hus, en praksis som fortsatt er gjeldende. Det vises i den anledning til at det ble i 2008 også innvilget tilsvarende takløft for Torget 3 (Hos Hanna). -Det er ønskelig å stimulere til bruk av gamle bygninger i Drøbak Sentrum. Bruk av gamle hus er den beste garantien mot at de ikke forfaller. Det er svært vanskelig å utnytte loftsetasjen til næringsformål med krav til lys og rømningsvei uten å etablere takløft e.l. og utvalget mener den skisserte løsning vil være en nennsom utvikling av bygget. -Bakgårdsfasaden er underordnet de mer offentlige fasadene mot Torget og sidegatene, og den vestlige delen av taket vil forbli uberørt. Utvalget forutsetter at tiltakshaver leverer dokumentasjon som tilfredsstiller kravet til brann- og personsikkerhet før igangsettingstillatelse gis. Utvalget forutsetter at det gis dispensasjon til de krav om universell utforming som gjaldt på søknadstidspunktet med den begrunnelse at bygningen er verneverdig. Utvalget vil peke på at søknaden ble mottatt av Frogn Kommune i september 2008 og at en behandlingstid på 5,5 år er meget kritikkverdig. Rammetillatelse med vilkår ble gitt i vedtak 13/ datert

41 HMPB-29/14 Oscarsborg Festning Fredningsforslag Arkivsaksnr.: 13/00289 Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker er positive til Riksantikvarens forslag til forskrift om fredning for Oscarsborg festning med hjemmel i lov om kulturminner (kml) 22 a, jf. 15. Angitte fredningsforslag er i samsvar med arealformål og hensynssoner i gjeldende kommuneplan. Frogn Kommune vil likevel be Riksantikvaren vurdere om deler av fredningsforslaget for Seiersten kan reduseres i tråd med vedlagte kartutsnitt. Dette er begrunnet i eventuelle fremtidige behov for utvidelse av samferdsels- skole- og idrettsanlegg. Seierstenområdet vil i årene fremover være gjenstand for en kraftig utvikling av idrettsanlegg, infrastruktur og byutvikling. Frogn Kommune er bekymret for om den foreslåtte fredningen av vestre deler av Seiersten vil legge for store begrensinger for denne utviklingen. Batteriveien er i dag tilførselsvei for Drøbak Montessori ungdomsskole som skal bygge ny skole. Frogn Kommune er bekymret for om fredningsforslaget vil legge for store begrensinger for en eventuell fremtidig utvikling av infrastruktur og tilknytning for nordre del av Batteriveien

42 Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker ønsker en snarlig oppstart av separat fredningssak etter lov om kulturminner (kml) 19 på Husvik og Kopås, der varslet forslag delvis er i konflikt med formål i kommuneplan og reguleringsplan. En avklaring innen 2015 anses som tilstrekkelig. Oppfølging av vedtaket: Kommunestyret har behandlet saken Sak 21/

43 HMPB-31/14 Endring av reguleringsplan FV. 82 Holtbråten -Tusse, 1.gangsbehandling Arkivsak nr. : 13/01031 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : I forslag til reguleringsplan for fv. 82 på del av parsellen Holtbråten Tusse, vist på plankart og i bestemmelser samt beskrivelse, datert , gjøres følgende tilføying i bestemmelsene: 1. Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen og driftsfasen. Planen skal beskrive miljøfaglige kvalitetskrav og tiltak innenfor støy, vibrasjon, forurensning, landskap, friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og avfallshåndtering. Med slik endring og i medhold av plan- og bygningslovens legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Oppfølging av vedtaket: Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen i møte etter offentlig ettersyn. Vedtaket er kunngjort og sendt ut. HMPB-33/14 gnr 86 bnr 61 Hamborgveien 6 - dispensasjon for rivning Arkivsak nr. : 13/01366 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak :

44 Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for rivning av garasje i Hamborgveien 6. Utvalget finner at formålet med reguleringen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Videre finner utvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Det vises her til at garasjen vurderes å ha liten kulturminneverdi og det kan være en fordel å få fjernet denne og erstattet den med omsøkt uthus. Det vises til at det tidligere har stått et uthus på tilsvarende sted på eiendommen som i hovedsak gjenskapes i volum og utforming. Vedtak er sendt ut Rammetillatelse er gitt HMPB-34/14 Gnr 71 Bnr 201, Sogstikollen 7 Dispensasjon for fradeling til boligtomter Arkivsak nr. : 13/00942 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling/Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker vurderer at en dispensasjon som omsøkt ikke vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn for reguleringskravet i 2 i kommuneplanbestemmelsene. Fordelene ved tiltaket overstiger ulempene etter en samlet vurdering. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det derfor dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse 2, krav om reguleringsplan for fradeling av 2 tomter slik at 71/201 deles i totalt tre parseller, slik det er søkt om og vist på kart datert Det tillates oppført én enebolig på hver eiendom og oppføring av totalt tre boliger på gnr 71 bnr 201, Sogstikollen 7. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: - Eiendommen deles i totalt tre parseller, slik det er vist på kart datert

45 Det tillates oppført en enebolig på hver eiendom. - Kommuneplanbestemmelsene for boligområde legges til grunn for utvikling av eiendommen - Kommuneplanbestemmelse 12 skal vektlegges ved byggetiltak. Det skal legges vekt på god terrengtilpasning. Det tillates ikke store støttemurer, og forflytning av masser skal begrenses. - Adkomst til fradelte eiendommer skal være som vist på kart datert , med mindre det er vist andre mer trafikksikre løsninger som ikke gir store - For tomt B regnes terrasse over garasje med som uteoppholdsareal. - Uteoppholdsarealer skal ha god brukbarhet i forhold til stigning, tilgjengelighet, solforhold jfr krav satt i TEK. - Sammen med rammesøknad skal det leveres en detaljert uthomhusplan. På denne skal det vises terrengendringer, uteoppholdsareal og hvordan overvannet blir håndtert på eiendommen. Søknad om deling av gnr 71 bnr 201 innvilges da dispensasjon fra krav om regulering er gitt Boligene skal rammesøkes under ett for å få en kontrollert og helhetlig bebyggelse. Vedtaket er kunngjort berørte parter. Naboer påklagde vedtaket HMPB-38/14 GNR 7 BNR 51 OG 64 GUTUA 13 - TILBYGG HYTTE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUDET I 100 METERS BELTE MOT SJØEN Arkivsak nr. : 13/00605 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling

46 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse i 6-3 vedrørende byggeforbudet i 100- metersbeltet langs sjøen og plan- og bygningsloven 1-8. Utvalget finner at de hensyn som ligger bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon dersom det knyttes vilkår til dispensasjonsvedtaket. Videre finner utvalget at fordelene ved å dispensere er klart større enn ulempene, så lenge det gis vilkår til en dispensasjon fra bestemmelsene som tar hensyn til regionale og nasjonale føringer for strandsonen langs sjøen. Utvalget finner at en slik løsning er i tråd med statlige planretningslinjer som sier at det samlet sett skal legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. - For å redusere den samlede eksponering mot sjø må terrassens utstrekning reduseres tilsvarende lengden på utvidelse av fasaden som følge av tilbygget. Det må sendes inn reviderte tegninger til byggesaken før det kan gi byggetillatelse - Murfasader med høyde mer enn en meter over terreng skjermes med klatrende vegetasjon slik fasadetegning viser. Melding om vedtak sendt Rammetillatelse gitt HMPB-39/14 Arealoverføring til uendret bruk. Dispensasjon fra deleforbudet 100-meters beltet. Arkivsak nr. : 13/01974 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling/Mari Magnus

47 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Utvalget finner at hensynet bak kommuneplanbestemmelse 6-3 ikke i vesentlig grad tilsidesettes i dette tilfellet. Fordelene ved å gi dispensasjon er flere enn ulempene etter en samlet vurdering. Vurdering av fordeler og ulemper går fram av saksutredningen I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det derfor dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse 6-3 for arealoverføring til uendret bruk for deler av gnr 51 bnr 9, til gnr 51, bnr 68 og til gnr 51, bnr 71 slik det er vist i kartutsnittet i saksframlegget. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Tillatelsen forutsetter uendret bruk av arealet, og det tillates ikke nye byggetiltak på eiendommen. Fradelt areal skal tilføyes eiendom med samme formål i kommuneplanen. Melding om vedtak sendt HMPB-40/14 Gnr 58, bnr 7,32. Digerudveien 71 - Søknad om dispensasjon fra arealformål og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø. Tilbygg fritidsbolig Arkivsak nr. : 13/00132 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling/Line Gulbrandsen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknaden om dispensasjon fra 6-3 i bestemmelser til Kommuneplan Frogn s arealdel vedrørende

48 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, og fra arealformål Landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF 1). Utvalget finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen og arealformålet ikke blir satt vesentlig til side dersom det gis dispensasjoner som omsøkt, og at fordelene ved dispensasjonene er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for oppføring av tilbygg i strandsonen og for utvidelse av fritidsbolig innenfor arealformål LNF 1. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at tilbygget er plassert bak eksisterende fritidsbolig, det vil si vekk fra sjøen, slik at arealet mellom fritidsboligen og sjøen ikke blir mer nedbygd, og at bygningens eksponering mot sjøen dempes ved fargevalg. Videre er det lagt vekt på at tiltaket ikke krever store terrenginngrep. Dispensasjon gis på følgende vilkår: Eksisterende fritidsbolig males i samme farge som tilbygget, Jotuns Strandgrå (9076). Melding om vedtak sendt Rammetillatelse gitt MØTE HMPB-41/14 Gnr 70 bnr 68 Reguleringsplan Seiersten Idrettspark. Mindre endring av plan Arkivsaksnr.: 13/01322 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredning. Reguleringsplan for Seiersten idrettspark med plan ID: , endres i tråd med plankart datert og bestemmelser datert Endringene betraktes som mindre endring av vedtatt plan

49 Endringene gjelder både plan og bestemmelser og knytter seg til seks punkt. 1) Utvidelse av planområdet med formål: gangveg/gangareal. 2) Justering av arealformålsgrenser ved busstopp, samt innføring av nytt formål: kollektivholdeplass og bestemmelser for dette. 3) Endring av bestemmelse 10 for å åpne for sykkel/mc parkering og oppføring av støyskjerm innenfor formålet annen veggrunn. 4) Utvidelse av planområdet med formål gangareal. 5) Utvidelser av planområdet, formål idrettsanlegg 6) Nytt formål: renovasjonsanlegg og bestemmelser for dette. Oppfølging av vedtaket: Orientering sendt om vedtaket sendt til berørte parter, og oppdaterte dokumenter er lagt i planregister. HMPB-43/14 Klage på midlertidig dispensasjon og midlertidig bruksendring - Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Arkivsaksnr: 13/00539 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesak viser til innkommet klage fra naboer. Hovedutvalget har vurdert klagene på midlertidig dispensasjon fra reguleringsformålet og midlertidig bruksendring til bar/restaurant/nattklubb. Hovedutvalget har som ledd i klagebehandlingen ikke funnet at det er fremkommet nye momenter i saken som tilsier at vedtak datert skal omgjøres. Klagen tas ikke til følge og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse i medhold av plan- og bygningslovens 1-9. Oppsettende virkning Hovedutvalget finner etter gjennomgang av klagen fra Advokatfirmaet Perspektiv at vedtaket er tilstrekkelig hjemlet og at det er stilt vilkår som skal i vareta helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Begjæring om oppsettende virkning tas på denne bakgrunn ikke tilfølge. Oppfølging av vedtaket: Klagesak oversendt Fylkesmannen til endelig avgjørelse

50 HMPB-44/14 Områdeplan for Seiersten- Ullerud- Dyrløkke, Byutviklingsplanen. Varsel om oppstart og forslag til planprogram Arkivsaksnr: 14/01639 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering i saksframlegget og varsler oppstart av planarbeid for Seiersten- Ullerudsletta og Dyrløkke med plangrense som vist på kart datert Utvalget sender samtidig forslag til planprogram på høring. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 12-8 og 12-9 Rådmannen inkorporerer innspillene fra utvalget, herunder endring i planavgrensningene, i dokumentene som sendes på høring. Oppfølging av vedtaket: Varslet oppstart og høring av planprogram per brev, annonse og på nett, samt holdt informasjonsmøte. HMPB-46/14 Fornyelse av avtale for felles landbrukskontor i Follo Arkivsaksnr: 14/00893 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås videreføres i henhold til «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid. Kommunale oppgaver på landbruksområdet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås», avtaleutkast datert Avtalen avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra

51 Oppfølging av vedtaket: Kommunestyret har behandlet saken Sak 68/14 HMPB-47/14 Pendlermelding for Frogn Arkivsaksnr: 14/01569 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Kommunestyret vedtar Kommunestyremelding om pendling Oppfølging av vedtaket: Kommunestyret har behandlet saken Sak 21/14. Kommunestyret vedtok å sende saken tilbake til HMPB. Nytt forslag ble lagt fram for kommunestyret Pendlermeldingen ble vedtatt og lagt tilgjengelig på kommunens hjemmesider. HMPB-49/14 Gnr 86 Bnr 382 Tamburbakken 5 - rehabilitering /tilbakeføring - klage på rammetillatelse med delvis avslag på søknad om tillatelse til tiltak Arkivsaksnr: 13/01812 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert klage på delvis avslag på søknad om rammetillatelse og finner at det i klagen fremkommer nye momenter som tilsier at vedtaket endres når det gjelder avslag på søknad om utvidelse av balkong i mellombygg. Utvalget finner ut fra en kulturminnefaglig vurdering ikke at byggets lesbarhet svekkes som en følge av en utvidelse av balkong i mellombygget så lenge utvidelsen begrenses til 60 cm. Utvalget vurderer det slik at en slik utvidelse ikke vil svekke byggets verdi som kulturminne, og at utvidelsen er i tråd med reguleringsplanen

52 Oppfølging av vedtaket: Omgjøringsvedtak sendt Ikke søkt om igangsettingstillatelse. HMPB-50/14 Gnr 1 bnr 1 Ekebergveien 99 - Ny gittermast/basestasjon - dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel Arkivsaksnr: 14/00800 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealformål. Utvalget finner at hensynene bak arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Videre finner utvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det legges vekt på de samfunnsmessige fordelene av et raskere og bedre tilbud for elektronisk kommunikasjon i tråd med Stortingets føringer og anbefalinger fra fagdepartementene. Ulempene ved tiltaket anses å være små. Basestasjonen vil oppta minimalt med areal, og det skal ikke legges vei frem til masten og utstyrshytte. Masten vil i stor grad være skjult av omkringliggende vegetasjon, og utvalget legger til grunn at det ut fra foreliggende dokumentasjon og avstand til bebyggelsen ikke vil være fare for helseskade som følge av stråling. Oppfølging av vedtaket: Melding om vedtak sendt Tillatelse til tiltak gitt HMPB-51/14 Dispensasjon utnyttelsesgrad - Gnr 81 bnr 98 Løkkedal terrasse 1 - Utvidelse av terrasse Arkivsaksnr: 14/01366 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til

53 grunn i kommuneplanens bestemmelser. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 17-1 om utnyttelsesgrad for å etablere tilbygg til eksisterende terrasse på gnr 81 bnr 98, Løkkedal terrasse 1, som omsøkt. Vedtak fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Melding om vedtak sendt HMPB-52/14 Mindre endring av kommuneplanbestemmelse Innføring av meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens 11 Arkivsaksnr: 13/00127 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : 1. Kommuneplanbestemmelse 18-2 foreslås endret slik at den blir lydende; «Arealformål grønnstruktur-naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til skogbruk i hht. skogbruksloven er tillatt. Tilsvarende er landbruk i hht. jordloven tillatt. Andre inngrep eller tiltak på eller i grunnen tillates ikke, foruten skilting og opparbeiding av stier. Endringen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens og Frogn kommune har som intensjon å innføre meldeplikt for hogst i medhold av Skogbrukslovens 11 for områder angitt med formål grønnstruktur-naturområde og/ eller omfattet av hensynssone friluftsliv i Kommuneplan for Frogn , og med vilkår som angitt i kommuneplanbestemmelse 18-2 og Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere vurdering, presisering av begreper og utarbeiding av saksbehandlingsopplegg, før endelig vedtak. 3. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer oppdateres i henhold til vedtakene. Berørte parter orienteres skriftlig. Ut over dette bekjentgjøres justert plan på nett. 4. Rådmannen tar initiativ til dialog mellom eiere av tettstedsnær skog, Follo skogeierområde og andre relevante organisasjoner for drøfting av tiltak og virkemidler for å ivareta friluftsinteresser på kort og lang sikt. Oppfølging av vedtaket: Kommunestyret har behandlet saken Sak 57/

54 MØTE 2. JUNI HMPB-55/14 Gnr 78 Bnr 48 Søndre Langåra - nytt uthus - dispensasjon fra byggeforbudet i hundremeters belte mot sjøen Arkivsaksnr: 13/00847 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud innenfor hundremetersbelte mot sjøen jf 6-3 i kommuneplanen og plan- og bygningsloven 1-8. Utvalget finner at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Utvalget finner videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det vises til at nåværende uthus er i svært dårlig stand, og at nytt prosjekt tar sikte på å etablere uthus på samme sted som eksisterende. Berørte regionale og statlige myndigheter har ikke hatt særskilte merknader til tiltaket. Uthuset er søkt tilpasset arkitektur på ny fritidsbolig, og det er i prosjekteringen lagt vekt på å dempe eksponeringen. Det stilles følgende vilkår til dispensasjonsvedtaket: - Det må i oppføring av nytt uthus benyttes dempede og naturlike farger og materialer. Melding om vedtak sendt Rammetillatelse gitt HMPB-56/14 Søknad om dispensasjon - Gnr 78 Bnr 51 søndre Langåra - riving og nybygging av fritidsbolig Arkivsaksnr: 13/00853 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : 1. Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en

55 dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser. 2. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 6-3 og plan- og bygningslovens 1-8 om forbud mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen for å rive eksisterende og bygge ny fritidsbolig på gnr 78 bnr 51 på Søndre Langåra. 3. Dispensasjon innvilges på følgende vilkår: a) grunnmur mot vest forblendes eller panelkledning trekkes ned til terreng. b) det forutsettes bruk av ikke reflekterende materialer og harmonisk, naturtilpassede farger, også på belistning, vinduer og andre bygningsdetaljer. 4. Reviderte tegninger i tråd med dette vedtaket må sendes inn før byggetillatelse kan gis. 5. Rådmannen gis fullmakt til å følge opp. Vedtak fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Oppfølging av vedtaket: Melding om vedtak sendt. Tillatelse til tiltak sendt HMPB-57/14 Gnr 77 Bnr 12 Aspon - Tilbygg hytte - søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene Arkivsaksnr: 13/00606 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 6-3 og plan- og bygningslovens 1-8 om forbud mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen for å etablere tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gnr 77 bnr 12 på Aspond. Vedtak fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Oppfølging av vedtaket: Melding om vedtak sendt. Tillatelse til tiltak sendt

56 HMPB-58/14 Klagebehandling - Gnr 77 Bnr 24 Aspon Nytt uthus - søknad om dispensasjon Arkivsaksnr: 13/00842 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering av mottatt klage datert Klagen på avslag i dispensasjonssøknaden imøtekommes. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 6-3 og pbl 1-8 om forbud mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen med følgende vilkår: 1. uthuset plasseres som vist på plan og fasadetegning, datert Oppfølging av vedtaket: Melding om vedtak sendt. Tillatelse til tiltak sendt HMPB-59/14 Gnr 70 Bnr 10 Belsjøveien 3 - Klage på avslag på dispensasjon fra regulert byggegrense. Tilbygg Arkivsaksnr: 13/00809 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Line Gulbrandsen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert klage på vedtak i delegert sak 13/ , datert med avslag på dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplan for Del av Seiersten. Hovedutvalget finner at det er nye momenter i saken. Etter befaring finner utvalget at plasseringen av tiltaket er hensiktsmessig, at det ikke vesentlig forringer siktlinjer, og at plasseringen blir 7,25 meter fra nabogrense. Klagen tas til følge

57 Oppfølging av vedtaket: Melding om vedtak sendt i brev Rammetillatelse datert HMPB-60/14 Gnr 86 bnr 21 Storgata 10 "Telegrafen" - tilbygg - klage på vedtak om avslag på søknad om byggetillatelse Arkivsaksnr: 13/01389 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan-, og byggesaker har vurdert klage på delegert avslag på søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg. Utvalget finner at det i klagen fremkommer momenter som samlet tilsier at klagen bør tas til følge. Utvalget finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på negativ uttalelse fra Akershus Fylkeskommune som kulturminnevernmyndighet. Utvalget vurderer i likhet med klager at omsøkte tiltak innebærer en akseptabel utforming i forhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. Utvalget legger videre ikke avgjørende vekt på at eksisterende innbygging er skjedd ved ulovlige og planstridige byggearbeider. Omgjøringsvedtak sendt med rammetillatelse. Igangsettingstillatelse søkt Gitt HMPB-63/14 1.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Arkivsaksnr: 13/00259 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i saksfremlegget. Forslag til reguleringsplan for Rv. 23 Oslofjordforbindelse byggetrinn II, vist på plankart og i bestemmelser, datert , samt beskrivelse av april

58 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Følgende punkter gjøres til en del av høringen: 1. Bomstasjoner forutsettes plassert som i dag slik at ikke trafikk til/fra Drøbak og Nordre Frogn/Nesodden belastes med bompenger for å kjøre RV 23 ettersom dette vil føre til at trafikk vil presses ut på sideveiene. 2. Det skal være planfri kryssing for myke trafikanter av Fylkesvei 152 Holtbråtveien ved Frogn videregående skole. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Reguleringsforslag ble sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist Planforslaget ble 2.gangsbehandlet i HMPB og skal til sluttbehandling i kommunestyret HMPB-67/14 GNR 1 BNR 84 OG 94 - VESTBYVEIEN 103 OG Reguleringsplan - 1.gangsbehandling Arkivsaksnr: 13/00775 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Forslag til detaljregulering for Vestbyveien , med tilhørende Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Side 19 av 31 Bestemmelser datert , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Oppfølging av vedtaket: Fornyet 1 gangs behandling i mars

59 HMPB-69/14 GNR BMR 5, LØKTABAKKEN 4 - DETALJREGULERING Arkivsaksnr: 13/00353 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Forslag til detaljregulering for Løktabakken 4, med tilhørende bestemmelser datert , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Oppfølging av vedtaket: Saken ble behandlet av kommunestyre (andre gangs) HMPB-70/14 Gnr 74 Bnr 9, Gnr 81 Bnr 62. Vårstigen 27, Detaljregulering. 1.gangsbehandling Arkivsaksnr: 13/00472 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Planforslaget sendes tilbake til rådmannen for ny saksbehandling. Følgende føringer skal gjelde for videre behandling: For å gi muligheten for å fradele eiendom fra gnr. 81, bnr. 55 (Johan Daniel Berlin) ber MPB rådmannen vurdere følgende: Avstanden til senterlinje vei kan reduseres fra 15 til 10 meter under følgende forutsetninger: - Det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at regulert fortau er ferdigstilt før brukstillatelse gis for alle eiendommene i reguleringsområdet. - Det inngås utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaverne for bygging av fortau. Oppfølging av vedtaket: Planforslaget er sendt på høring og offentlig ettersyn. Berørte parter er orientert pr brev, og høring er annonsert på nett og i avis

60 HMPB-71/14 Klagebehandling - Gnr 86 bnr 18 - Reguleringsplan Storgata 18 Arkivsaksnr: 13/00039 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering av mottatt klage datert Klagen imøtekommes ikke. Utvalget anser at det er ikke er kommet nye momenter i saken og at forholdene er tilstrekkelig vurdert i planprosessen. Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. Oppfølging av vedtaket: Klagen ble oversendt fylkesmannen Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak HMPB-72/14 Mindre reguleringsendring - GNR 60 BNR 17 m.fl. - Reguleringsplan Vestgårdsveien Arkivsaksnr: 13/04972 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. I reguleringsplan for Vestgårdsveien/Nordre Hallangen, vedtatt , med mindre endring vedtatt og i samsvar med søknad datert fra Steinar Berggren, gjøres følgende endringer: 1. Endring av frisiktlinjer for planområdets avkjørsler fra fylkesveien/fagerstrandveien fra 120m x 7m til 120m x 5 m 2. Justering av delelinjer mellom tomt 5 og 6 på planområdet (gnr 60 bnr 55)

61 Endringene ansees som mindre og vedtas i medhold av plan- og bygningslovens Oppfølging av vedtaket: Melding om vedtak sendt HMPB-76/14 Tilsyns og ulovlighetsstrategi 2014 Arkivsaksnr: 14/01982 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 25 godkjennes Frogn kommunes tilsyns- og ulovlighetsstrategi for byggesaker for Rapport for gjennomførte tilsyn i 2013 tas til etterretning. En ansatt blir delvis omdisponert til å følge opp ulovligheter. HMPB-78/14 Områdeplan Kolstad Klommestein skog Odalen Trasévalg og utredningsnivå for Søndre Tverrvei Arkivsaksnr: 14/02103 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Framføring av Søndre tverrvei (fra Vestbyveien til Skiphelle) øst for Odalsbekken vil berøre og skade store arealverdier i for stor grad. Trasé for Søndre tverrvei (fra Vestbyveien til Skiphelle) skal derfor gå vest for Odalsbekken, med avkjørsel fra Vestbyveien som vist i kommuneplanens arealdel. Detaljert trasé avklares gjennom egen regulering, og vil ikke berøre videre planarbeid for Kolstad/ Klommestein skog

62 Kommuneplanens krav til utredning av et østre alternativ til Søndre tverrvei er med dette oppfylt. Utbyggingsinteressene representert ved Saho Eiendom AS og andre berørte parter (ridesenteret, USBL) er orientert om vedtaket. Vedtaket legges til grunn for videre arbeid med detalj- og områdeplaner i området. MØTE HMPB-80/14 Gnr 69, bnr 1, 181, 373, 387, 420. Ullerud helsebygg. Dispensasjon fra gjeldende regulering Arkivsaksnr: 13/00851 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker støtter rådmannens vurdering og gir rådmannen delegert myndighet til å gi dispensasjon for byggetrinn 1, Ullerud helsebygg når en slik søknad foreligger. Rådmannen kan gi dispensasjon fra reguleringsplanen Ullerud Gård, ID for følgende forhold: 1. Det dispenseres fra maks BYA på 30% og tillates BYA på 33% i felt A for å realisere byggetrinn Det dispenseres fra maks regulert byggehøyde for teknisk rom på tak på inntill 3, 3 meter over regulert byggehøyde. Tekniske rom skal i hovedsak ligge tilbaketrukket fra fasaden og arealet skal ikke overstige 700m2. Søknaden vil bli behandlet i tråd med plan- og bygningsloven Oppfølging av vedtaket: Kommunen har mottatt søknad om rammetillatelse, og vil fatte vedtak om dispensasjon som en del av byggesaken

63 HMPB-81/14 Vestbyveien-anmodning om oppstart av veiplan Arkivsaksnr: 14/00094 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker anbefaler igangsetting av detaljregulering av veiplan langs Vestbyveien fra Skogveien i sør til Odalen i nord med boligområder vis i planavgrensingen. Det gis følgende føringer for planarbeidet: - Trafikksikkerheten i området skal bedres, spesielt tilbudet til myke trafikanter med fokus på trygg skolevei. - Det skal etableres en hente- og leveringssone med gangadkomst til Sogsti skole. - Det skal legges til rette for fremtidig bussholdeplass. - Håndtering av overvann skal vurderes, herunder muligheten for bekkeåpning. - Småskala boligområder skal utvikles ihht. føringer fra kommuneplanen. Anbefalingen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven Oppfølging av vedtaket: Planarbeid er i gang. 1 gangs behandling forventes i april 2015 HMPB-82/14 Gnr 86 Bnr 97 Kirkegaten 4 - Fasadeendring - ombygging - sak om delegasjon av dispensasjonsmyndighet Arkivsaksnr: 13/00137 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø- plan- og byggesaker delegerer nødvendig myndighet til rådmannen for å behandle søknad om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse for antikvarisk spesialområde for bruksendring fra næring til bolig. Bruksendringen medfører at andelen bolig overskrider 70%

64 Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker delegerer nødvendig myndighet til rådmannen for å behandle søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse 17-3 pkt. 2 som sier at næring skal opprettholdes som bruksformål på gateplan innenfor sentrumsområdet. Hovedutvalg for miljø- plan- og byggesaker delegerer nødvendig myndighet til rådmannen for å behandle søknad om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse vedrørende rivning av deler av bebyggelsen. Oppfølging av vedtaket: Rammetillatelse med dispensasjon gitt Igangsettingstillatelse søkt Gitt IG MØTE HMPB-84/14 Klage på avslag på gangbro fra 2. etasje mot terreng. Gnr 86, bnr 280. Nordveien 8. Arkivsaksnr: Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Line Gulbrandsen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Utvalget er positiv til det omsøkte tiltak. Saken sendes tilbake til rådmannen. Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknaden Oppfølging av vedtaket: Melding om vedtak sendt Erklæring om samtykke for tiltak nærmere nabogrensen enn 4,0 meter eller søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven 29-4 er ikke mottatt fra ansvarlig søker. HMPB-86/14 1. gangs behandling - fv 152 Måna - Gislerud - Reguleringsplan Arkivsaksnr: 13/

65 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i saksfremlegget. Forslag til reguleringsplan for fv. 152 Måna - Gislerud, vist på plankart av og i bestemmelser, samt planbeskrivelse av sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Følgende alternativ legges også ut på høring: Det skal etableres venstresvingsfelt til Skanseveien. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens Oppfølging av vedtaket: HMPB-87/14 GNR 20 BNR14,164 MÅNA SYD - REGULERINGSPLAN - MINDRE ENDRING Arkivsaksnr: 14/02227 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at reguleringsplanens 7 punkt 3 kan frafalles. Oppfølging av vedtaket: Endringen er gjennomført og saken fakturert. HMPB-88/14 GNR 69 BNR ULLERUD TERRASSE 2- DETALJREGULERING Arkivsaksnr: 13/00263 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling

66 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker avslår med hjemmel i plan og bygningsloven å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Planforslaget oppnår ikke riktig utnyttelse i forhold til planområdets plassering i landskapet og forventninger fra boligmeldingen. Forslaget sendes tilbake til Rådmannen med følgende føringer: a) Høyder på boligene skal være i tråd med kommuneplanens bestemmelser. b) Det kan tillates høyere BYA på linje med tilstøtende boligområder. c) Det skal være variert takutforming Oppfølging av vedtaket: Føringer for videre planarbeid skal gis av kommunestyret. Fornyet 1 gangs behandling forventes. HMPB-89/14 Søknad om dispensasjon - gnr 63 bnr 46 - Kleivaveien 94, Hallangspollen - riving og nybygging av fritidsbolig Arkivsaksnr: 13/00465 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/wenche Nordby Gjøstein Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 6-3 og plan- og bygningslovens 1-8 om forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen for å bygge ny fritidsbolig på gnr 63 bnr 46, Hallangspollen. Dispensasjon innvilges på følgende vilkår: 1. Tiltaket skal plasseres som vist i søknad mottatt Tiltakets møneretning skal følge møne på nabohytte gbnr 63/45 3. Tiltaket skal ikke overskride kommuneplanens bestemmelser, mht areal og utnyttelse, jf Vilkår om brannsikring i forhold til tiltak på eiendommene gbnr 63/ 46 og 47 settes i byggesaken

67 5. Det forutsettes bruk av harmoniske, naturtilpassede farger. Reflekterende materialer skal unngås. 6. Fyllinger og skjæringer skal begrenses. Terrasser og eventuelle trapper skal plasseres skånsomt i terrenget. Tiltakene skal fremgå av utomhusplan. 7. Riving av eksisterende hytte må nabovarsles. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Oppfølging av vedtaket: Rammetillatelse gitt HMPB-90/14 Gnr 78 bnr 33 - Søknad om dispensasjon - Søndre Langåra - Nybygg fritidsbolig Arkivsaksnr: 13/00858 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Wenche Nordby Gjøstein Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser eller lovens formål. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 6-3 og pbl 1-8 om forbud mot bygging i 100- metersbeltet langs sjøen, for oppføring av ny fritidsbolig på gnr 78 bnr 33 på Søndre Langåra. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 1. Båthuset, lekehytte, utepeis, platting/mur og andre tiltak langs vannet skal fjernes og arealet bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. 2. Hytta skal plasseres som vist i søknad Hytta skal ha en nøktern og enkel utforming i stil med den øvrige hyttebebyggelsen. 4. Hytta skal ikke overskride 50 kvm BRA

68 5. Det forutsettes bruk av harmonisk, naturtilpassede farger uten avstikkende fargebruk på elementer. Reflekterende materialer skal unngås. Taktekkingsmaterialet skal være mørkt. 6. Fyllinger og skjæringer skal begrenses. Terrasser og eventuelle trapper skal plasseres skånsomt i terrenget. Tiltakene skal fremgå av utomhusplan. Utvalget slutter seg ikke til fylkesmannens faglige råd, som fraråder dispensasjon for omsøkt tiltak. Utvalget viser til konkret vurdering av hensyn i saksfremstillingen. Utvalget mener fordelene ved tiltaket i dette tilfellet klart overstiger ulempene, vurdert i forhold til allmennheten, landskap- og naturverdier. Ved denne vurderingen er det lagt vekt på at eiendommen i kommuneplan er avsatt til arealformål fritidsbebyggelse og ligger i et fullt utbygd hytteområde. Oppfølging av vedtaket: Fylkesmannen påklaget vedtaket. Behandling av klagen i møte: som oversendes fylkesmannen til endelig behandling. Oversendt utskrift av politisk vedtak HMPB-91/14 Gnr 30 bnr 3 Osloveien arealoverføring Arkivsaksnr: 13/04887 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelse og at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene. Det gis derfor dispensasjon iht. pbl fra kommuneplanens arealformål LNF for arealoverføring av del av hovedeiendom gnr 30/bnr 3. Tillatelse til arealoverføringen gis på vilkår av at bruken av arealet forblir uendret. Oppfølging av vedtaket: Saken er gjennomført og fakturert HMPB-92/

69 Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Klage på tillatelse til oppføring av ny enebolig Arkivsaksnr: 13/04913 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Line Gulbrandsen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : A: Klage fra tiltakshaver: Utvalget er positiv til å gi tiltakshaver medhold i sin klage. Utvalget sender saken tilbake til rådmannen med oppfordring om at tiltakshaver søker om dispensasjon fra plan og bygningslovens C. B Klage fra nabo, gnr 71, bnr 236 B1. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert klage på vedtak i delegert sak 13/ med tillatelse til oppføring av ny enebolig og svømmebasseng hva angår vilkår nr. 3 og tidspunktet for utbedring av Skogveien. Hovedutvalget finner ikke at det foreligger nye momenter i saken, og slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Klagen tas ikke til følge. Delegert sak 13/ datert opprettholdes med vilkår nr. 3 uendret, og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. B3. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert klage på vedtak i delegert sak 13/ med tillatelse til oppføring av ny enebolig og svømmebasseng hva angår mangler ved vurderingen av tiltakets mulige påvirkning på naturmangfold. Hovedutvalget finner at kunnskapsgrunnlaget var mangelfullt, men dette er rettet opp og ny vurdering er foretatt i forbindelse med behandling av klagen. Mangelen hadde ingen innvirkning på innholdet i det påklagede vedtak. Hovedutvalget slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Klagen tas ikke til følge. Delegert sak 13/ , datert , opprettholdes, og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. B4. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert klage på vedtak i delegert sak 13/ med tillatelse til oppføring av ny enebolig og svømmebasseng hva angår tiltakets forhold til nr. 1 punkt 15 i bestemmelser til reguleringsplan for Nordre del av Skogveien og plassering av ny enebolig på gnr 71, bnr 100. Hovedutvalget finner ikke at det foreligger nye momenter i saken, og slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen

70 Klagen tas ikke til følge. Delegert sak 13/ datert , opprettholdes, og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. Oppfølging av vedtaket: Melding om vedtak sendt Søknad om dispensasjon fra pbl mottatt Behandles administrativt i januar Klagen som skal oversendes Fylkesmannen oversendes når klagefristen på vedtak vedr. dispensasjon fra opparbeidelsesplikten har utløpt. HMPB-93/14 Gnr 63 Bnr 92, Hallangspollen. Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte Arkivsaksnr: 14/02030 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen og finner at hensynet bak byggeforbudet ikke vesentlig tilsidesettes ved tiltaket det er søkt om. Utvalget slutter seg ikke til fylkesmannens uttalelse, men mener at fordelen med tiltaket i dette tilfellet klart overstiger ulempene. Ved denne vurderingen er det lagt vekt på at eiendommen opprinnelig ble fradelt til hyttetomt, at tomten har liten verdi for friluftsliv, natur eller kulturmiljø. Det er også vektlagt at dispensasjonen ikke medfører presedens I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det derfor dispensasjon fra arealformålet og kommuneplanbestemmelse 6-3 for oppføring av hytte på gnr 63 bnr 92, slik det er søkt om Dispensasjonen gis på følgende vilkår: - Kommuneplanbestemmelser for fritidsbebyggelse 17-2 skal legges til grunn for utforming av hytte. - Hytta skal plasseres som vist i søknad datert , altså ca på cote Fyllinger og skjæringer skal begrenses, og terrasser og eventuelle trapper skal plasseres skånsomt i terrenget. Disse skal framgå på utomhusplan sammen med søknad om byggetillatelse. Oppfølging av vedtaket: Berørte parter er orientert om vedtaket

71 HMPB-94/14 Gnr 1 bnr 228 Elleveien 47 - deling av eiendom Arkivsaksnr: 14/02209 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og tillater arealoverføringen med forutsetning om at det foretas en mindre endring i reguleringsplanen for mottakende tomt. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Oppfølging av vedtaket: Mangelbrev er sendt i forhold til gjennomføring av oppmåling HMPB-96/14 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra grad av utnyttelse - Gnr 67 Bnr 27 Belsjø terrasse 16A - Tilbygg veranda Arkivsaksnr: 13/00940 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø,- plan- og byggesak har vurdert klage på vedtak om avslag. Hovedutvalget finner at det foreligger nye momenter og at hensynet bak reglene det dispenseres i fra ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon som omsøkt. Tiltakshavers argumenter om behov for uteplass som vist på mottatte tegninger er klart større enn ulempene, og vilkåret for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt. Det er tidligere innvilget dispensasjon for tilsvarende overskridelse på nabotomten. Oppfølging av vedtaket: Dispensasjon og tillatelse til tiltak sendt ut

72 HMPB-97/14 Dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene - Gnr 19 Bnr 12 Røeds vei 19 - Fritidsbolig/tilbygg Arkivsaksnr: 13/00501 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 19-2 om byggeforbud i LNF-område, 6-3 og plan- og bygningslovens 1-8 om forbud mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen for å etablere tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gnr 19 bnr 12 innerst i Hallangspollen. Fritidsboligens totale bruksareal, inklusive åpent overbygget areal skal ikke overstige 90 m2 BRA jfr. kommuneplanens bestemmelse Vedtak fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Oppfølging av vedtaket: Melding om politisk vedtak ble sendt Tillatelse til tiltak sendt ut HMPB-99/14 Gnr 86 bnr 87 - Torggata 2 - Handelshuset - forslag om fredning - høring og offentlig ettersyn, jf kulturminneloven 22 Arkivsaksnr: 14/03044 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak :

73 Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker er positive til Akershus fylkeskommunes forslag til fredning av gnr 86 bnr 87 Handelshuset, Torggata 2 med medhold i kulturminneloven (kml) 15. Fredningsforslaget er i samsvar med arealformål og hensynssoner i gjeldende kommuneplan og gjeldende reguleringsplan for antikvarisk spesialområde Drøbak. Oppfølging av vedtaket: Tilbakemelding gitt til Akershus fylkeskommune. Fredningssaken kommer til ny behandling i kommunestyret senere. MØTE HMPB-102/14 Klage på avslag søknad om dispensasjon fra kommuneplan og klage på avslag på søknad om rammetillatelse oppføring nytt uthus Arkivsaksnr: 13/00551 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker viser til innkommen klage på vedtak fra ansvarlig søker Zeppo Deco, mottatt Hovedutvalget finner at det foreligger nye momenter og at hensynet bak reglene det søkes dispensasjon i fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at klagen tas tilfølge ved at det innvilges dispensasjon. Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker begrunner denne avgjørelsen med: Etter en samlet vurdering mener hovedutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene. Utvalget ser heller ikke at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Oppfølging av vedtaket: Vedtak sendt ut sammen med rammetillatelse

74 HMPB-104/14 Områderegulering Gamle Drøbak utvidelse av verneplanen til å omfatte byutvikling - ny prosjektbeskrivelse Arkivsaksnr:13/01122 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtar endret mandat for videre arbeid med områdereguleringen Gamle Drøbak som omfatter en revidering av gjeldende prosjektbeskrivelse med et moderat ambisjonsnivå som kartlegger konkrete områder for byutvikling/endring. Innenfor planområdet avvises nye detaljreguleringer fram til områdereguleringen Gamle Drøbak er endelig vedtatt. Oppfølging av vedtaket: Revidert planprogram ble behandlet av HMPB i møte og sendes nå på høring. HMPB-106/14 Søknad om dispensasjon fra formål i reguleringsplan - Gnr 48 bnr 3,4 Nesoddveien Nybygg kattepensjonat Arkivsaksnr:13/00446 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at dispensasjonene som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene i reguleringsplanen. Videre finner hovedutvalget at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen for Dal Vestre for følgende forhold: l bolig for etablering av kattepensjonat. inntil regulert felles avkjørsel fra Brevikveien er opparbeidet. Felles avkjørsel skal være

75 ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse. Dispensasjonen gjelder ikke lenger enn 2 år fra vedtaksdato Oppfølging av vedtaket: Dispensasjon og rammetillatelse er sendt ut HMPB-107/14 GNR 63 BNR 33 - SØKNAD OM DISPENSASJON - HOLMEN - TILBYGG FRITIDSBOLIG Arkivsaksnr:13/00481 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Wenche Nordby Gjøstein Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er klart større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser eller lovens formål. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 6-3 og pbl 1-8 om forbud mot bygging i 100- metersbeltet langs sjøen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 63 bnr 33, Holmen, Hallangspollen. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 1. Tilbygget skal plasseres som vist på tegninger datert , mottatt Tiltaket skal ikke overskride kommuneplanens bestemmelser, mht areal og utnyttelse, jf Oppfølging av vedtaket: Melding om politisk vedtak oversendt partene Mangelbrev sendt

76 HMPB-108/14 GNR 59 BNR SØKNAD OM DISPENSASJON- TIURLIBAKKEN 15 - TILBYGG FRITIDSBOLIG Arkivsaksnr: 13/00607 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Wenche Nordby Gjøstein Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene, og at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser eller lovens formål. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 6-3 og pbl 1-8 om forbud mot bygging i 100- metersbeltet langs sjøen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 59 bnr 488, Tiurlibakken 15. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 1. Tilbygget skal plasseres som vist på reviderte tegninger mottatt og Tiltaket skal ikke overskride kommuneplanens bestemmelser, mht areal og utnyttelse, jf Oppfølging av vedtaket: Tillatelse til tiltak HMPB-109/14 Klage på avslag på vinterhage. Gnr 70 Bnr 10 Belsjøveien 3 - Tilbygg Arkivsaksnr: 13/00809 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Line Gulbrandsen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert klage på vedtak, delegert sak 13/ , datert , rammetillatelse med avslag på vinterhage. Hovedutvalget finner at det foreligger nye momenter, og at klagen tas til følge

77 Hovedutvalget vurderer at vinterhagen er i samsvar med bestemmelse nr. 1, punkt 7, 1. punktum til reguleringsplan for Del av Seiersten hva angår volum på grunn av størrelsen på bygningen som helhet; volumene er delt opp, vinterhagens stiluttrykk passer til området ved at takformen følger taket på den eksisterende bygningen på eiendommen, og fargen er tilpasset eksisterende ved at profilene på konstruksjonen og oppdeling av glassfasaden skal være i samme farge som på resten av huset, og når det gjelder materialbruk, vil bruken av limtre og treprofiler på konstruksjon og oppdeling av glassfasaden i stedet for aluminium medføre at den blir i samsvar med resten av boligen. Med limtre og treprofiler er materialet på rammene tilpasset materialer på den øvrige bebyggelsen i området. Med disse momentene anses vinterhagen utformet slik at vilkåret om at området skal fremstå med et godt enhetlig preg oppfylles. Oppfølging av vedtaket: Melding om politisk vedtak utsendt Vedtak med endring av rammetillatelse i vedtak datert HMPB-110/14 Klage på vilkår i tillatelse til tiltak. Gnr 51, bnr 135. Høgdafaret 10 - Fasadeendring, påbygg (takterrasse) på fritidsbolig. Arkivsaksnr:14/00023 Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling/Line Gulbrandsen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert klage på vilkår om endret rekkverk og areal på takterrassen i rammetillatelse i delegert vedtak sak 14/ datert til etablering av takterrasse på fritidsbolig. Hovedutvalget finner at det foreligger nye momenter og at klagen kan tas delvis til følge. Vilkår nr. 4 i vedtaket av , delegert sak 14/ , omgjøres slik at takterrassen trekkes minimum 2,0 meter inn fra nord, 1,5 meter inn fra øst og minimum 1,0 meter inn fra både sør og vest. Vilkår nr. 3 i rammetillatelsen av , delegert sak 14/ , endres til at det tillates glass i rekkverk mot øst som vist på fasadetegning øst mottatt Glasset skal være refleksfritt. Det tillates ikke glass i rekkverket mot nord da tiltaket med det ikke har gode nok visuelle kvaliteter i forhold til eksisterende bygning og omgivelsene, jf. plan- og bygningsloven Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven kap. VI, jf. plan- og bygningsloven 1-9. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem til parten, jf. forvaltningsloven 29. Oppfølging av vedtaket: Melding om politisk vedtak med endring av vilkår i påklaget vedtak sendt

78 MØTE HMPB-116/14 1.gangsbehandling - Skogveien m.fl., planforslag detaljregulering Arkivsak nr. : 13/00052 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Forslag til detaljregulering for Skogveien sendes tilbake til rådmannen for fornyet behandling. Følgende føringer gjelder for videre behandling: -Høyder skal så langt det er mulig være i tråd med kommuneplanens bestemmelser -Det vurderes rekkehusløsninger i felt C og D -Det vurderes variert takutforming. Det arbeides med omprosjektering i tråd med gitte føringer. Saken vil bli fremlagt HMPB på nytt snarest mulig. HMPB-117/14 LØKTABAKKEN 4 - DETALJREGULERING - 2 gangs behandling Arkivsak nr. : 13/00353 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Saken utsettes for befaring. Rådmannen legger frem et tilleggsnotat når saken settes opp til ny behandling. Saken er 2 gangsbehandlet i MPB. Saken ble behandlet i kommunestyret

79 HMPB-119/14 Gnr 74 bnr 9 og gnr 81 bnr 62 og 55 Vårstigen 27. Detaljregulering, fornyet 1. gangsbehandling Arkivsak nr. : 13/00472 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling/Mari Magnus Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i saksframlegget. Forslag til detaljregulering for Vårstigen 27 og Elleveien 16 med tilhørende bestemmelser datert sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår - Skriftlig erklæring om veirett til Vårstigen for fradelt parsell skal oversendes kommunen før endelig behandling av planen - Framforhandlet utbyggingsavtale skal følge saken til 2.gangs behandling Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Planforslaget er sendt på høring. Berørte parter er orientert pr. brev, og høring er annonsert på nett og i avis. HMPB-120/14 Søknad om dispensasjon fra tillatt grad av utnytting -Gnr 65 Bnr 31 Bergsvea 20 - Tilbygg Bolig Arkivsak nr. : 13/04962 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknaden om dispensasjon fra utnyttelsesgrad i kommuneplanens arealdel for tilbygg til eksisterende enebolig

80 Utvalget finner at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Videre finner utvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på hoveddelen av de omsøkte utvidelser ligger innenfor eksisterende takutspring. Eiendommens utearealer berøres kun i beskjeden grad, og tiltakene anses å øke nytteverdien og bruksverdien av eksisterende bolig på eiendommen. Melding om vedtak sendt Rammetillatelse gitt samme dag. HMPB-121/14 Søknad om dispensasjon fra tillatt grad av utnyttelse - Gnr 65 bnr 37, Bergsvea 28 B, ny garasje Arkivsak nr. : 14/02477 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse ( ) om maksimal tillatt grad av utnyttelse 23% BYA, til oppføring av garasje som gir eiendommen en grad av utnyttelse på 27% BYA. Utvalget finner ikke at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Videre anses det at fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Melding om politisk vedtak sendt , tillatelse til tiltak gitt

81 HMPB-122/14 Gnr 58 bnr 161 Fagerstrandveien dispensasjon nybygging av enebolig i LNF2 Arkivsak nr. : 14/02012 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelse og at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene. Det gis derfor dispensasjon iht pbl 19-2 fra kommuneplanens arealformål LNF for oppføring av ny enebolig som erstatning for eldre ubrukt kårbolig på eiendom gnr. 58 bnr Vilkår: - Huset skal plasseres på eksisterende grunnmur - Det tillates kun en boenhet. Melding om politisk vedtak ble sendt HMPB-123/14 Gnr 2 Bnr SØKNAD OM DISPENSASJON - VESTLIA 7 - TILBYGG FRITIDSBOLIG Arkivsak nr. : 13/00529 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling/Wenche Nordby Gjøstein Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon og finner at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene og at en dispensasjon som omsøkt ikke vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn i kommuneplanens bestemmelser eller lovens formål

82 I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 6-3 og pbl 1-8 om forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 2 bnr 135, Vestlia 7,Søndre Ekeberg hyttefelt. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 1. Tiltak på eiendommen skal ikke overskride kommuneplanens bestemmelser, mht areal og utnyttelse, jf Kommuneplanens 17-2 pkt 4 vedrørende totalt areal av utendørs tiltak, må ikke overskrides. 2. Eiendommen har ikke sikre grenser. Det må avholdes kartforretning før behandling av byggesak. 3. Etter kartforretning må det rekvireres nytt situasjonskart hvor avstander til grense og annen bygning tegnes inn. 4. Nytt tiltak må ikke komme nærmere sikker grense enn 4 meter uten tillatelse fra nabo. Oversendt utskrift av politisk vedtak Avventer kartforretning før byggesaken kan behandles. HMPB-124/14 Gnr 8 Bnr 39 - Mølleveien 3 - Søknad om dispensasjon - Nytt dusjog toalettanlegg Arkivsak nr. : 14/02444 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling/Line Gulbrandsen Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra 17-2 nr. 2 i bestemmelser til kommuneplan Frogn s arealdel for oppføring av sekundærbygning, dusj- og toalettanlegg, med bebygget areal (BYA) 43 m². Hovedutvalget finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen ikke blir satt vesentlig til side dersom det gis dispensasjon som omsøkt, og at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for sekundærbygning med 43 m²- BYA. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 1. Eiendommene gnr 8, bnr 7 og gnr 8, bnr 39 må sammenføyes etter lov om eigedomsregistrering før det kan gis igangsettingstillatelse, jf. pbl. 21-4, 6. ledd bokstav b). 2. De eksisterende utedoene som skal rives, skal være revet før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nybygget. 3. Øvrige vilkår fastsettes av administrasjonen ved behandling av tiltaket

83 Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at bygningen skal betjene flere fritidsboliger, at den ligger tilbaketrukket i forhold til fritidsboligene og at det er en meget stor eiendom uten bebyggelse nært opptil sekundærbygningen. Videre er det lagt vekt på de miljømessige konsekvensene av tiltaket. Melding om politisk vedtak Rammetillatelse datert HMPB-125/14 Gnr 16 bnr 45 Åsveien 30 - Dispensasjon endring arealformål og arealoverføring Arkivsak nr. : 14/02468 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at en dispensasjon som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn for kommuneplanens arealformål og at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene. Det gis derfor dispensasjon iht. pbl fra kommuneplanens arealformål fra formål boligbebyggelse til industri for del av grunneiendom gnr 16 bnr 45 som søkes arealoverført til grunneiendom gnr 16 bnr 131. Melding om politisk vedtak HMPB-126/14 Søknad om dispensasjon fra regulert formål - Gnr 23 bnr 6 - Osloveien Lille Glosli - Bruksendring av eksisterende bebyggelse Arkivsak nr. : 14/02468 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at en dispensasjon som omsøkt ikke vil tilsidesette de hensyn som

84 ligger grunn for avsatt formål i kommuneplanen og at fordelene med bruksendringen i dette tilfellet er større enn ulempene. I medhold av plan og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra: Avsatt formål i kommuneplanen (LNF) til bruksendring av eksisterende bolig til kontorer. Dispensasjonen gis med vilkår om at: - Eiendommen må få tilfredsstillende vann og avløpsanlegg - Grøntarealet må ikke erstattes av for mye kjøreareal og areal til parkering. Revidert utomhusplan må sendes inn. Melding om politisk vedtak og tillatelse til tiltak HMPB-128/14 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan - Gnr 20 bnr Holtbråtveien 40 - Nybygg næringsbygg Arkivsak nr. : 14/01098 Ansvarlig enhet : Samfunnsutvikling Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering og konklusjon og finner at dispensasjonene som omsøkt ikke i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene i reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser i Videre finner hovedutvalget at fordelene med tiltaket i dette tilfellet er større enn ulempene. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen for Måna Øst for følgende forhold: Grunnarbeider, betongarbeider og legging av bunnledninger på gnr 20/bnr 133 og 161 Planering av byggetomt for næringsbygg på gnr 20 bnr 161 Dispensasjonen fra rekkefølgebestemmelsenes 3.12 gis med vilkår: Om at øvrig utbygging i planområdet forholder seg til rekkefølgebestemmelsene 3.12 i reguleringsplanen og må avvente ferdigstillelse av veganlegget. For opprettholdelse av tilfredsstillende trafikksikkerhet for alle relevante trafikantgrupper i anleggsperioden forutsettes at det tiltaket utføres etter arbeidsvarslingsplan godkjent av Statens vegvesen. Melding om politisk vedtak

85 Vedlegg 5 - Oppfølging av vedtak i formannskapet 2014 Møte i formannskapet FSK-8/14 Kommunedelplan Nordre Frogn - Forslag til planprogram Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling. Formannskaps vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens og legges forslag til planprogram, datert , sammen med varsel om oppstart av planarbeid ut til offentlig ettersyn, med høringsperiode fra 10. februar til 31. mars Frist for innspill til planarbeidet i sin helhet settes til 1. juni Planprogram ble fastsatt av kommunestyret og deretter kunngjort. FSK-11/14 - Årlig evaluering av rådmannen - formannskapets samtale med det nedsatte forhandlingsutvalget. Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Ordfører Saken ble vedtatt behandlet for lukkede dører i medhold av kommuneloven 31 nr. 3. Formannskaps vedtak : Det ble ikke fattet vedtak

86 Møte i formannskapet FSK-16/14 Handlingsprogram Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Økonomi Formannskaps vedtak : A. Det legges opp til følgende prosess for HP : Dialogmøte Formannskap/Administrasjon onsdag 9. april a. KOSTRA b. Effektiviseringer/omprioriteringer 2014 Formannskapet onsdag 14. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen b. Gjennomgang selvkost c. Presentasjon Økonomi i. Økonomisk status pr 1. tertial ii. Prognoser for blant annet i lys av 1. tertial Erfarings- og dialogseminar 20. og 21. mai. a. Status og resultater fra 2013 inklusive KOSTRA, årsmelding og kommunebarometeret b. Drøfting av hovedprioriteringer c. Styringsindikatorer d. Økonomiske rammer

87 Dialogmøte Formannskap/Administrasjon onsdag 18. juni a. Skolestruktur alternativer og fremdrift b. Økonomiske rammebetingelser og økonomisk situasjon Dialogmøte Formannskap/Administrasjon onsdag 27. august a. Styringsindikatorer for tjenesteproduksjon b. Inntektssystemet Sommerferie Utvalgene september a. Tiltak enhetene (etterslep, nye behov, kvalitetsøkninger, omprioriteringer) b. Styringsindikatorer Dialogmøte Formannskap/Administrasjon onsdag 24. september a. Handlingsalternativer for økonomisk balanse iii. Strukturendringer iv. Organisasjonsendringer Dialogmøte Formannskap/Administrasjon onsdag 15. oktober a. Foreløpig presentasjon av HP b. HP-prosess 1. november 15. desember c. Styringsdialog Kommunestyre/Rådmann Formannskapet onsdag 22. oktober a. Informasjon, presentasjon av rådmannens forslag til HP Budsjettkonferanse mandag 10. november

88 a. Tilsvarende opplegg som i 2013 med to sesjoner dag og kveld. Utvalgene november a. Utvalgene får HP til orientering Formannskapet onsdag 19. november a. Partienes forslag til handlingsprogram legges frem Formannskapet mandag 1. desember a. Flertallsforslag til handlingsprogram vedtas, og legges ut til offentlig ettersyn Kommunestyret mandag 15. desember a. Kommunestyret behandler HP Oppfølging av vedtak Prosessen ble gjennomført i henhold til vedtaket. FSK-11/14 FORLIKSTILBUD I SAK FROGN KOMMUNE - ADVOKATFIRMAET KLUGE DA Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, fvl 13.1 Møte i formannskapet FSK-34/14 - FV 152 Trolldalen Gang- og sykkelvei, Kontrakt grunnerverv Arkivsak nr: 14/

89 Ansvarlig enhet: Enhet for eiendom Formannskaps vedtak : Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Statens Vegvesen om avgivelse av grunn i tilknytning til deres kurveutretting av FV 152 og bygging av gang- og sykkelvei langs FV 152. Oppfølging av vedtak Vegvesenet har inngått avtale mellom Vegvesenet og kommunen om tiltredelse av grunn for gjennomføring av bygging. Møte i formannskapet FSK-50/14 - Rutine for Viltnemdas arbeidsutvalg Organisering av ettersøk, timesatser for ettersøk, innkjøp av ammunisjon og retningslinjer for kommunalt viltfond Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling Formannskaps vedtak : 1. Organisering av ettersøk og håndtering av fallvilt videreføres uten endring. Ansvar for ettersøk formaliseres gjennom avtale. 2. Timesatser for ettersøk på kr 140 per time opprettholdes, men vurderes i handlingsplanen for ». 3. Rutiner for innkjøp og oppbevaring av ammunisjon til ettersøk endres slik at godtgjøring for ammunisjon til ettersøk og nødvendig trening gjøres ved innkjøp, ikke etterskuddsvis, begrenset oppad til kr

90 4. Arbeidsutvalget forvalter ikke lenger det lokale viltfondet. Viltnemnda tildeler evt. tilskudd til organisasjoner eller private grunneiere fra det kommunale viltfondet etter søknad. 5. Søknad om kr i tilskudd til gaupefilm avslås. 6. Det åpnes for at Frogn elgvald kan overta påkjørt elg også utenfor jakttid. Oppfølging av vedtak. Viltnemndas arbeidsutvalg er orientert om vedtaket. Rutiner for VAU vil oppdateres i hht vedtaket. Møte i formannskapet FSK-53/14 Evaluering av rådmannen 2014 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, fvl 13.1 Vedtak oversendt POP i hht. vanlig rutine. FSK-54/14 Det Gamle Bageri AS - søknad om utvidelse av serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med enkeltanledninger Arkivsak nr: 13/01975 Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Formannskaps vedtak : Søknaden avslås

91 Det er tilstrekkelig med skjenkesteder i området rundt torget. Skjenking i angitt offentlig område begrenser adgangen til offentlige toalett. Det er uheldig at de som besøker arrangementene må gå gjennom et skjenkeområde. Oppfølging av vedtak Søker ble orientert om vedtaket. Saken ble satt opp til ny behandling i formannskapet Vedtaket ble omgjort og søknaden ble innvilget. FSK-55/14 Ordførerens sommerfullmakt 2014 Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Rådmannsgruppen Formannskaps vedtak : Ordføreren gis formannskapets fullmakt fram til 20. august. Ordfører rapporterer til formannskapet om bruk av fullmakt ved første møte etter sommeren. Oppfølging av vedtak Rapport avlagt i første formannskapsmøte etter sommeren. Møte i formannskapet FSK-56/14 Det Gamle Bageri AS - søknad om utvidelse av serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med enkeltanledninger Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Formannskaps vedtak :

92 Punkt 1: Det Gamle Bageri AS gis utvidelse av serverings- og skjenkebevillingen for alkohol i gruppe 1 og 2 for skjenking i bakgården i forbindelse med følgende arrangementer: Sommer Scenen i hjertet av Drøbak Sommer på brygga: 26. juni 27. juni 28. juni 3. juli 4. juli 5. juli Andre arrangementer: 19. juli - Konsert og showcase av Drøbaks musikkliv 30. juli - Statsteateret, 1066 Slaget ved Stamford Bridge 31. Juli - Statsteateret, 1066 Slaget ved Stamford Bridge 1.august - Statsteateret 1814 en western fra vidda 9. august -Ingar Helge Gimle Skjenkeområdet avgrenses i henhold til ny skisse for skjenkeområdet mottatt Punkt 2: Åpnings- og skjenketid fra kl til kl Punkt 3: Formannskapets myndighet til å fatte vedtaket følger av delegeringsreglementets punkt om hasteparagrafen, jf. kommuneloven 13. Oppfølging av vedtak Søker fikk melding om vedtaket

93 Møte i formannskapet FSK-58/14 - Handlingsprogram Fokusområde økonomi. Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Økonomi Formannskaps vedtak : 1. Saken tas til orientering Oppfølging av vedtak Ikke behov for oppfølging. FSK-59/14 - HANDLINGSPROGRAM , MEDARBEIDERE. Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Formannskaps vedtak : 1. Saken tas til orientering Oppfølging av vedtak Ikke behov for oppfølging

94 FSK-60/14 - HP Kommunikasjon og interne systemer Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: IKT Formannskaps vedtak : 1. saken tas til orientering. Punkt K 1.1 vurderes endret. Oppfølging av vedtak Punkt K 1.1 i målekortet for Kommunikasjon og Interne systemer. Antall følgere på Facebook for 2015 endret til ønsket 3500 og godt nok 3250 FSK-63/14 - Adkomst for rullestolbrukere til Drøbak kirke Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Økonomi Formannskaps vedtak : Frogn kommune finansierer etablering av permanent adkomst til Drøbak kirke for rullestolbrukere. Kostnaden, anslått til kr, finansieres ved innsparing under bevilget budsjett for oppussing av Drøbak kirke. Det søkes å finansiere deler av kostnaden med tilskudd. Oppfølging av vedtak Befaring med Riksantikvar og Byantikvar den 17. februar Deretter vil byggesak bli innsendt

95 Møte i formannskapet FSK-80/14 RC-bane Lokalisering av ny RC-Bane Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendom Formannskaps vedtak : Seiersten RC-klubb gis anledning til å etablere ny RC-bane på areal tiltenkt 7er bane ved Måna kunstgressbane, del av Gnr. 22 Bnr 408. Det tas forbehold om at det på lengre sikt kan være aktuelt å bruke arealet til andre idrettsformål. Oppfølging av vedtak Saken forventes ferdig i februar 15. FSK-82/14 - Grandeveien Etablering av fartsdempende tiltak i Grandeveien Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendom Formannskaps vedtak : Saken er ikke klar til behandling. Saken utsettes. Oppfølging av vedtak. Planlegging av oppstart er i gang. Det forventes at tiltaket er gjennomført innen sommer Det tas forbehold om værforhold grunnet behov for asfaltering av noen områder

96 FSK-85/14 høring konsesjonsloven Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Høring Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling Formannskaps vedtak : Følgende høringsuttalelse oversendes fra Frogn kommune: Frogn kommune vil beholde konsesjonsloven og odelsloven som nå. Boplikten beholdes som nå. Forslaget fra departementet innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av konsesjon fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom og at det heller ikke kan fastsettes en konsesjonsgrense i kommunene. Den såkalte priskontrollen ved omsetning av landbrukseiendommer vil også falle bort. Oppfølging av vedtak. Vedtatt høringsuttalelse er oversendt landbruks- og matdepartementet per e-post FSK-87/14 vannforvaltning - høring Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften. Høring Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for miljø, idrett og kommunal teknikk

97 Formannskaps vedtak : Frogn kommune støtter utkast til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram i Vannregion Glomma med følgende anbefalinger: A. Frogn kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene. B. Frogn kommune vil fremheve behovet for vesentlige økonomiske ressurser/midler fra statlig hold for å sikre implementering av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. C. Frogn kommune mener det må være økt satsing på rekruttering av relevant kompetanse for å sikre god fremdrift i tiltaksgjennomføringen. D. Det må utarbeides en langsiktig nasjonal handlingsplan for gjennomføring av en helhetlig vannforvaltning, der juridiske ansvarsforhold, fremdriftsplaner, finansieringsløsninger og tiltaksgjennomføring ivaretas for å nå målene. E. Det må etableres nye tilskuddsordninger til landbruket og til kommunen. Kommunen trenger en tilskuddsordning hvor de kan søke om midler til kartlegging og opprydding av miljøgifter og hvor de kan få helt eller delvis kan få dekket kostnadene til opprustning av kommunale kloakkledninger/pumpeledninger/renseanlegg. F. Flere departement bør øke innsatsen for å sikre en helhetlig vannforvaltning. G. Det må utarbeides realistiske tidsfrister. H. Kommunen må utarbeide hovedplan som samsvarer med vanndirektivet. Den overordnede avløpsplanen må følge kommuneplanens tidshorisont og angi prioriteringer av områder/avløpssoner med hensyn til gjennomføringstid. I. Det må utarbeides overordnede planer/retningslinjer og prinsipper for overvannshåndtering. J. Det er behov for mer ressurser til økte forvaltningsoppgaver knyttet til landbruket. Kommunens uttalelse i forbindelse med høringen er sendt til ansvarlig i vannregion Glomma

98 FSK-92/14 SØKNAD OM STØTTE TIL FYRVERKERI I BÅTHAVNA I DRØBAK NYTTÅRSAFTEN 2014 Arkivsak nr.: 14/04465 Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Formannskaps vedtak : Frogn kommunene stiller underskuddgaranti på kr ,- for fyrverkeri i Drøbak Båthavn Eventuell innfrielse av garanti vil finansieres innenfor rammen av rådmannens vedtatte ramme for Vedtaket er sendt søker. Det har ikke kommet krav om innfrielse av garantien

99 Vedlegg 6 Oppfølging av vedtak i kommunestyret 2014 KOMMUNESTYREMØTE KS-2/14 Forvaltningsrevisjon - selskapskontrollen 2013 Arkivsak nr. : 14/00448 Ansvarlig enhet : Ordfører Kommunestyres vedtak : Kommunestyret ber ordføreren følge opp anbefalingene i rapporten om selskapskontroll for For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering. Punkt 9 følger saken. Melding om vedtaket sendt kontrollutvalget. Kommunens organer har behandlet eierspørsmål i flere møter i I februar 2015 ble det avholdt en temadiskusjon i formannskapet om eiermøtets form og innhold. I april 2015 ble det fremmet en sak til kommunestyret om samme tema. Eiermeldingen ble vedtatt endret (se sak 29/14) Høsten 2014 la rådmannen frem et notat om ressursbruken tilknyttet den nye ordningen med eiermøtet. I tillegg har ordførerne i Follo fortsatt samarbeidet med å sende ut forventningsbrev til de interkommunale selskapene, mht. rutiner rundt oversendelse av dokumenter og en felles mal for økonomiplan for samtlige selskaper. KS-3/

100 Kommunalt eiendomsforetak - Forslag til oppgavefordeling og tidsplan for etablering Arkivsak nr. : 14/00404 Ansvarlig enhet : TDF Kommunestyres vedtak : Det etableres et kommunalt eiendomsforetak som anskaffer, utvikler, bygger, forvalter og avhender kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper og i henhold til kommunens strategiske planer, økonomisk handlingsprogram og gitte fullmakter. Det kommunale eiendomsforetaket ivaretar kommunens byggherrefunksjon og er kommunens kompetansesenter innen eiendomsfaglige spørsmål. Rådmannen gis i oppdrag å fremme for kommunestyrets godkjenning: 1) Foretakets vedtekter herunder: - foretakets formål - styrets sammensetning - styrets myndighet og ansvar - forhold omkring ansettelse, tjenesteutøvelse og avskjedigelse av daglig leder - krav til styringssystemer, budsjett og regnskap - krav til rapportering - bestemmelser knyttet til vedtektsendringer og oppløsning av foretaket 2) Foretakets økonomimodell, prinsipper for husleiefastsettelse, økonomiske fullmakter til foretaket, belyse økonomiske konsekvenser for kommunen på kort og lang sikt og slik at disse kan innarbeides i økonomisk handlingsprogram ) Foretakets fullmakter for anskaffelse, utvikling, utbygging, forvaltning og

101 avhending av eiendommer. Sakens fremmes slik at den senest kan behandles i kommunestyrets møte 22. september Et nytt punkt d) legges til under prosjektets Fase 1: Tydeliggjøre hvordan kommunestyret kan sikres god eierstyring av eiendomsforetaket. Saken er lagt på is. Sak om husleieordning kommer våren 15. KS-4/14 Offentlig tilskudd og tilskuddssats ikke-kommunale barnehager 2014 Arkivsak nr. : 14/00231 Ansvarlig enhet : BASK Kommunestyres vedtak : 1. Følgende satser for tildeling av tilskudd (drifts og kapitaltilskudd) til ikke kommunale barnehager i Frogn vedtas for 2014: Ordinære barnehager: Barn over 3 år: kr ,- Barn under 3 år: kr ,- Familiebarnehager: Barn over 3 år: kr ,- Barn under 3 år: kr ,

102 Familiebarnehager høst 2014: Barn over 3 år: kr ,- Barn under 3 år: kr ,- 2. Modellen for tilskuddsberegning utarbeidet av kommunesektorens organisasjon KS og Private Barnehagers Landsforbund (KS/PBL-modellen) benyttes som grunnlag for beregning av tilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager i Frogn. Satsene ble benyttet til forskuddsutbetalinger av offentlig tilskudd til ikke-kommunale i barnehager og etterjusteres i 2015 iht. Forskrift om likeverdig behandling. KS/PBL modellen er benyttet som grunnlag for beregning og sendt Private barnehagers landsforbund (PBL) til gjennomsyn og returnert uten merknader for KS-5/14 Follo lokalmedisinske senter og legevakt Arkivsak nr. : 14/00391 Ansvarlig enhet : Pleie og omsorg Kommunestyres vedtak : 1. Frogn kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt sammen med kommunene Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus

103 2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper av 29. januar Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten. 4. Representantskapet/ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter kommunestyre-behandlingene av denne saken. 5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering. 6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets lokaler. Frogn kommunes garantiansvar er på inntil kr ,- Formannskapet gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 % av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet. 7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å delta i selskapet 8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til å gi et døgnbasert akuttmedisinske tilbud foreligger. b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige driftskostnader ved. c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme kommunen har til dagens legevakt

104 e. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av prosjektet. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner, tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens 16, etter at den nye døgnenheten er ferdigstilt. 10. Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle selskapet. 11. Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Frogn kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet. 12. Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse-og sosialsjefene i Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeidelse av driftsplaner og andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart lokaler ferdigstilles. 13. Rådmannsgruppen/ Follorådet holdes løpende orientert og godkjenner endelige byggeplaner. Arbeidet med å etablere et Lokal medisinsk senter (LMS) i Ski pågår. Det er meldt at et felles LMS for Follokommunene ikke vil kunne være i drift før høsten

105 Det er et krav at alle kommuner skal ha et øhjelps-tilbud fra Det må derfor etableres et midlertidig tilbud inntil LMS på Ski er i drift. Det er utarbeidet ny selskapsavtale som er til politisk behandling i alle Follokommunene i februar. KS-6/14 REVISJON AV DELEGERINGSREGLEMENT FOR FROGN KOMMUNE Arkivsak nr. : 13/01162 Ansvarlig enhet : Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres behandling : Saken ble trukket ved gjennomgang av sakslisten. Det ble ikke fattet vedtak KS-7/14 Forvaltningsrevisjonsrapport Psykisk helsearbeid for unge Arkivsak nr. : 14/00207 Ansvarlig enhet : Rådmannsgruppen (Olav Neander) Kommunestyres vedtak : 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 2) Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, omsorg, og kultur til uttalelse

106 3) Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv måneder, og da spesielt i forhold til følgende anbefalinger: Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser. Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse. Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinator og utviklingen av individuelle planer. Kommunestyrets vedtak ble meldt til kontrollutvalget. Det ble gjennomført temadiskusjon i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur i mai 14. Deretter ble det lagt frem sak for hovedutvalget i om rådmannens planer for det videre arbeidet. Rådmannen har gitt tilbakemelding til kontrollutvalget etter 6 måneder. Rådmannen har igangsatt et tverrfaglig arbeid med å utarbeide en plan for barn og unges psykiske helse. Denne vil bli ferdigstilt våren /14 Revidering av Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer Arkivsak nr. : 14/ Ansvarlig enhet : Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Følgende tekst endres i punkt 11 i Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer, sanksjoner, svært alvorlige brudd:

107 Teksten: Ved svært alvorlige brudd skal det reageres med inndragning ved første gangs overtredelse. Inndragning skal skje for et tidsrom av 1 dag til resten av bevillingsperioden. endres til: Ved svært alvorlige brudd kan det reageres med inndragning ved første gangs overtredelse. Inndragning skal skje for et tidsrom av 1 dag til resten av bevillingsperioden. Advarsel gis hvis spesielle forhold gjør dette hensiktsmessig. Det legges til et nytt avsnitt under «saksbehandlingen» i punkt 11: Samtlige overtredelser av alkoholloven som kan kategoriseres som svært alvorlige brudd skal legges frem i egen sak for Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Retningslinjene er blitt oppdatert. KS-9/14 Klage over vedtak om skjenkebevilling til Drøbak Butikk- og Restaurantdrift AS Perlen Arkivsak nr. : 13/01715 Ansvarlig enhet : Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : 1. Klage dat og fra advokat Morten Bryn tas ikke til følge

108 2. Virksomheten må dokumentere hvordan de holder seg innenfor gjeldende grenseverdier for støy. Virksomheten pålegges støymålinger/beregninger og tiltak for å begrense lydnivået til gjeldende grenseverdier. Målingene utføreres etter grenseverdiene gitt i tabell og i IS-0327 «Musikkanlegg og helse veileder til arrangør og kommuner. Gjennomføringsmetode godkjennes av Kontoret for miljørettet helsevern. 3. Kommunestyret forutsetter at virksomheten drives i samsvar med vedtatt konseptbeskrivelse. Eventuelle endringer i konseptet krever ny søknad. 4. Skjenkebevillingen forutsetter gyldig brukstillatelse. 5. Klagen oversendes til fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. Serverings- og skjenkebevillingen utøves ikke lenger i lokalene. Fylkesmannen har i brev av avvist klagen. KS-10/14 Retningslinjer for valg og sammensetning av viltnemndas arbeidsutvalg Arkivsak nr. : 14/00020 Ansvarlig enhet : Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for valg og sammensetning av viltnemndas arbeidsutvalg. 1. Kommunestyret velger viltnemndas arbeidsutvalg og arbeidsutvalgets leder og nestleder. 2. Viltnemndas arbeidsutvalg har fem medlemmer og fem varamedlemmer. Varamedlemmene er ikke personlige. 3. Hvert kjønn skal, i hht. kommuneloven 36 nr. 2, være representert med minst to. Regelen gjelder både medlemmene og varamedlemmene. 4. Alle utvalgets medlemmer må ha jegerprøve eller tilsvarende, og til sammen

109 inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre alle typer ettersøksoppdrag. Minst tre medlemmer må ha storviltprøve for inneværende år. 5. For viltnemndas arbeidsutvalg gjelder ikke prinsippet om gjennomgående representasjon. Retningslinjene gjelder fra dags dato. Sammensetningen av utvalget vil etter dette i inneværende periode være slik: Medlemmer: 1) Øivind Edsem (leder) 2) (supplering ikke foretatt gjøres i egen sak) 3) Lasse Botten 4) Johan Stokkeland 5) Mette Wilhelmsen Varamedlemslisten blir etter dette slik: 1) Gunn Heidi Iversen (H) 2) Svenn Erik Aadahl, (PP) 3) Gunnar Bjerknes Haugen, (KrF) 4) Torunn Aasland (Krf) 5) Terje Wennersgård, (Sp) Medlemmer og varamedlemmer har fått brev om endringen

110 KS-11/14 Supplering - viltnemndas arbeidsutvalg Arkivsak nr. : 13/00334 Ansvarlig enhet : Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Som nytt medlem i viltnemdas arbeidsutvalg velges Anne Lise Kaarbø. Det nye medlemmet har fått kopi av vedtaket. KS-12/14 Forskuttering av gang- og sykkelvei Dal-Glenne Arkivsak nr. : 13/05035 Ansvarlig enhet : Tidligere TDF/Lars Thømt (?) Kommunestyres vedtak : 1. Etablering av gang- sykkelvei med veilys, busslommer og innfartsparkering i tillegg til oppstramming av Glennekrysset i henhold til reguleringsplanen for området godkjent gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 11,5 millioner kroner. 2. Anlegget forutsettes finansiert slik: Forskuttering av tilskudd fra Akershus fylkeskommune som dekkes ved låneopptak: 11,5 millioner kroner. Lånet tilbakebetales i takt med innbetalt tilskudd

111 3. Kommunen søker Akershus fylkeskommune om tillatelse til slik forskuttering. 4. Rådmannen innarbeider dette i handlingsprogrammet. Det er oppstått noen utfordringer som må avklares mellom Kommunen, Statens vegvesen og Fylkeskommunen. Det går bl.a. på forskutteringsvedtak på Fylkeskommunens nivå samt regler knyttet til MVA kompensasjon. Forskutteringssaken forventes behandlet i Fylkestinget den 23. mars. KS-13/14 Utbyggingsavtale Oreveien Arkivsak nr. : 13/05035 Ansvarlig enhet : Enhet for eiendomsforvaltning Kommunestyres vedtak : Forslag til utbyggingsavtale vedtas. KS-14/14 Gnr 86 bnr 18 - Storgata 18 - detaljregulering - 2.gangsbehandling Arkivsak nr. : 13/00039 Ansvarlig enhet : Enhet for samfunnsutvikling

112 Kommunestyres vedtak : Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Storgata 18 som vist på plankart alternativ 1 datert med tilhørende bestemmelser datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Melding om vedtak ble sendt og vedtaket ble kunngjort. Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen, som stadfestet kommunens vedtak KS-15/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Arkivsak nr. : Ansvarlig enhet : Personal, organisasjon og politiske tjenester Unntatt etter offentleglova 13, fvl 13.1 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Søknaden var trukket av tiltakshaver og det ble ikke fattet vedtak. Krever ingen oppfølging

113 KS-16/14 DRØBAK MONTESSORI STIFTELSE Arkivsak nr. : 14/00336 Ansvarlig enhet : Enhet for eiendomsforvaltning Kommunestyres vedtak : 1. Frogn kommune selger eiendom med Gnr 70 Bnr 92 til Drøbak Montessori Stiftelse. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale med gjenkjøp med tydelige angitte betingelser. Arealet selges under betingelse av at det skal være skoledrift på eiendommen, ved opphør av denne driften tilbakeselges eiendommen. Forhandlinger pågår. Nye møter februar 15. KS-17/14 Oppfølging av vedtatt Handlingsprogram Arkivsak nr. : 13/01225 Ansvarlig enhet : Økonomienheten Kommunestyres vedtak :

114 1. Fremdriftsplan for verbalvedtakene tas til orientering. 2. Effektivisering/omprioritering med på 2,2 mill kroner i 2014 fremmes for kommunestyret for behandling fortløpende. 3. Skatteanslaget økes med 1,8 millioner jf. vedtak om at inntektene alltid blir høyere enn budsjettert. Rådmann redegjør for økte og reduserte inntekter pr enhet i tertialrapportene ` til Oscarsborg Kulturelt fyrtårn trekkes fra Rådmannsgruppa hvor tiltaket opprinnelig var budsjetter i 2013, og ikke fra Kulturenheten. 5. Det bevilges 200`til Rådmannsgruppa for brukt til markedsanalyse i samarbeid med Næringsrådet. Beløpet tas fra dispensasjonsfondet. Alle 5 punktene er effektuert. Vedtakets punkt 2 er omtalt i tertialrapportene og er blitt drøftet i dialogmøtene i Formannskapet. KS-18/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyre Arkivsak nr. : 14/00622 Ansvarlig enhet : Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting

115 har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 ( ), Dokument 12:19 ( ) og Dokument 12:26 ( )) Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for ett av disse forslagene. Brev er sendt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite med kopi til KS og samtlige Akershus representanter på Stortinget. KS-19/14 Forslag til Planstrategi for Frogn kommune offentliggjøring. Arkivsak nr. : 14/00622 Ansvarlig enhet : Enhet for samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Kommunestyret vedtar at forslag til Planstrategi for Frogn kommune , gjøres offentlig kjent i minimum 30 dager. Forslag til planstrategi er kunngjort

116 KS-20/14 Støtte til arrangement i anledning 75-års markering av 9. april 1940 på Oscarsborg festning Arkivsak nr. : 14/00751 Ansvarlig enhet : Enhet for kultur og fritid Kommunestyres vedtak : 1. Frogn kommune gir tilsagn på kroner til et forprosjekt for et arrangement på Oscarsborg festning 9. april Beløpet tas fra Disposisjonsfondet. 2. Kommunen vil ta en ny vurdering om et eventuelt vertskap for arrangementet og en bevilgning til prosjektet når resultatet av forprosjektet foreligger. Betalt som vedtatt. Ikke mer oppfølging. KS-21/14 Interpellasjon fra Frogn KrF vedrørende tilstanden til kommunens brygger Arkivsak nr. : 14/00757 Ansvarlig enhet : Ordfører Bente Bjerknes fremmet på vegne av Frogn Kristelig folkeparti i e-post av 7. februar 2014 følgende interpellasjon (tilstandsrapport brygger): Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn KrF

117 KOMMUNESTYREMØTE KS-23/14 Gnr 16 bnr 31 m.fl. Holterteigen III - klager på reguleringsplan Arkivsak nr: 13/00097 Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering av mottatte klager av hhv , og Klage på vendhammer i sør imøtekommes ved at vendhammer dimensjoneres for liten lastebil i stedet for stor. Dette gir noe redusert arealbeslag og utfylling i vest. Øvrige klagegrunner imøtekommes ikke. Klagene oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. Stadfestelse av kommunens vedtak mottatt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus KS-24/14 - Oscarsborg Oscarsborg Festning - Fredningsforslag Arkivsak nr: 13/00289 Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Kommunestyret er positive til Riksantikvarens forslag til forskrift om fredning for Oscarsborg festning med hjemmel i lov om kulturminner (kml) 22 a, jf. 15. Angitte fredningsforslag er i samsvar med arealformål og hensynssoner i gjeldende kommuneplan. Frogn Kommune vil likevel be Riksantikvaren vurdere om deler av fredningsforslaget for Seiersten kan reduseres i tråd med vedlagte kartutsnitt. Dette er begrunnet i

118 eventuelle fremtidige behov for utvidelse av samferdsels- skole- og idrettsanlegg. Seierstenområdet vil i årene fremover være gjenstand for en kraftig utvikling av idrettsanlegg, infrastruktur og byutvikling. Frogn Kommune er bekymret for om den foreslåtte fredningen av vestre deler av Seiersten vil legge for store begrensinger for denne utviklingen. Batteriveien er i dag tilførselsvei for Drøbak Montessori ungdomsskole som skal bygge ny skole. Frogn Kommune er bekymret for om fredningsforslaget vil legge for store begrensinger for en eventuell fremtidig utvikling av infrastruktur og tilknytning for nordre del av Batteriveien

119 Kommunestyret ønsker en snarlig oppstart av separat fredningssak etter lov om kulturminner (kml) 19 på Husvik og Kopås, der varslet forslag delvis er i konflikt med formål i kommuneplan og reguleringsplan. En avklaring innen 2015 anses som tilstrekkelig. Vedtak i kommunestyre sendt Seksjon for bygningsvern og kulturmiljøfredning/riksantikvaren

120 KS-25/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Frogn kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse om reservasjonsordning for fastleger: «Frogn kommunestyre støtter ikke forslagene vedrørende reservasjonsordningen, slik de fremgår av høringsbrev- og notat fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert Kommunestyrets vedtak er oversendt helse- og omsorgsdepartementet. KS-26/14 kommunale brygger Istandsettelse av kommunale brygger Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendomsforvaltning Kommunestyres vedtak : 1. Tredelen av Sjøtorget brygge rives, arbeidet påbegynnes så snart som mulig. 2. Arbeidet med anbuds spesifikasjon for bygging av ny kai for å erstatte den delen som rives, samt istandsetting av landkar påbegynnes slik at arbeidet med bygging kan starte så snart som mulig. 2 a anbudet skal vise kostnader for å bygge ny kai i samme størrelse som den som rives. 2b - anbudet skal også vise kostnader for bygging av en tilleggskai med et

121 areal på ca 800 m2, bygget etter nærmere spesifikasjon. 3. Rådmannen bes utarbeide et kostnadsoverslag for istandsetting av kommunebrygga til forsvarlig stand til bruk for båttrafikk. 4. Steinfundament på Brevik brygge repareres innenfor ei kostnadsramme på kr ,-. Tre brygga rives. Rapport med mulige løsning for sjøtorget er utarbeidet og blir sendt til politisk behandling ved neste kommunestyremøte i mai. Det arbeides fortløpende med utarbeidelse av rapport med kostnadsoverslag for istandsetting av kommunebrygga. Det er ikke bevilget midler til gjennomføring av tiltak knyttet til rivning og reparasjon av Brevik brygge. KS-27/14 Busser i sentrum Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendomsforvaltning Kommunestyres vedtak : Det etableres en av- og påstigningsplass i Kirkeveien mellom Hospitalet og Drøbak kirke. Det etableres også parkeringsplasser for buss i Niels Carlsens gate på dagtid i sommermånedene, tilsvarende fjorårets forsøksordning. Ordningene evalueres etter sommeren. Parkeringsplass for buss i Niels Carlsens gate ble etablert. Rådmannen gjennomført en evaluering og konkluderte at tiltaket ikke er hensiktsmessig. Plassen ble lite benyttet av turistbusser. Det er etablert en av- og påstigningsplass i Kirkegata utenfor hospitalet som benyttes av alle busser. Bussene kjører deretter til Seiersten for parkering. KS-28/14 Utleie av torget i sentrum

122 Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Miljø, idrett og kommunal teknik Kommunestyres vedtak : Drøbak torg leies ut til mindre ikke-kommunale arrangementer forutsatt at området er ledig og ikke kommer i konflikt med torghandlerne. Bankløkka eller deler av denne kan leies ut som arena til større ikke-kommunale arrangementer, forutsatt at området er ledig. Søknad om stenging av gater i forbindelse med avvikling av arrangementer vurderes fra søknad til søknad etter uttalelse fra politiet. Utleie av torget gjennomføres i tråd med kommunestyrets vedtak

123 KS-29/14 - eiermøte Kommunestyrets eiermøte - innhold, form og dokumentflyt - justering av eiermeldingen Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kapittel i eiermelding endres til å lyde slik: Kommunestyret skal behandle eierspørsmål årlig i satt møte. Dette skal skje i løpet av førstehalvår. Til grunn for behandlingen skal det foreligge utredninger med innstilling fra rådmannen. Som grunnlag for utredningene brukes innkallingene til representantskapsmøtene/generalforsamlingene. Temaet for møtene er tredelt: 1) Saker som er til behandling i representantskapene/generalforsamling. Formålet er å gi fullmakt til representantene i representantskapene/generalforsamlingene. 2) Selskapenes formålsparagrafer, nærmere bestemt om selskapene oppfyller sin hensikt i forhold til formålsparagrafen, videre om det er behov for justeringer. Alle selskaper behandles hvert år. Som grunnlag brukes siste tilgjengelige og godkjente årsmelding. 3)Rullering av eiermeldingen Rådmannen kommer tilbake med en vurdering av kapasitets- og bemanningsspørsmålet i forbindelse med handlingsprogrammet Notat om kapasitets- og bemanningsspørsmålet lagt frem i kommunestyret Ny versjon lagt ut på kommunens internettsider

124 KS-30/14 Årsavslutning Enhetenes mer-/mindreforbruk Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Økonomi av midlene som overføres til enhet for Kultur og fritid øremerkes Barnas Borg Midlene er tilbakeført enhetene i henhold til vedtaket

125 KS-31/14 Tilskudd til Drøbak Havneblues 2014 Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Kultur Kommunestyres vedtak : Frogn kommune stiller inntil kr i underskuddsgaranti for arrangementet Drøbak Havneblues. Av dette beløpet benyttes kr som garanti for likviditetslån i Sparebank1. Dersom underskuddgarantien utløses, dekkes den av disposisjonsfondet. I tillegg blir det gitt kr i arrangementsstøtte som dekkes innenfor rammen for enhet for Kultur og fritid Beløpet utbetalt KS-32/ Søknad om tilskudd til Tour of Norway 2014 Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Kultur Kommunestyres vedtak : Søknaden om kroner i støtte til arrangementet Tour of Norway 2014 avslås. Vedtak fulgt opp med nødvendig info

126 KS-33/14 dokumentasjonskrav skjenkebevilling Vudering av dokumentasjonskrav ved søknad om skjenkebevilling Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : 1) Følgende punkt strykes i alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , pkt. 4: - Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene som viser at lokalet er godkjent for serveringsvirksomhet. 2) Det utarbeides standardisert informasjon om krav og forutsetninger som stilles ved etablering av serverings- og skjenkested og søkers plikter. Alkoholpolitiske retningslinjer er korrigert. Søkere informeres spesielt om hvilke typer offentlige tillatelser som kan være nødvendig i tillegg til skjenkebevilling. KS-34/14 Drøbak torg - Smokie Søknad om serverings- og skjenkebevilling på Drøbak torg - Smokie konsert

127 Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Det gis serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med Smokie konsert med følgende spesifikasjon: Punkt 1: Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen. Musikk og annen underholdning skal være avsluttet senest kl Punkt 2: - Skjenkingen skal kun skje i området beskrevet i søknad etter godkjenning fra rådmannen. Alternativt kan formannskapet i egen sak om bruk av områder i Drøbak sentrum, endre eller avgrense skjenke- og konsertområde. - Skjenketid fra kl Skjenkingen må være avsluttet kl og området avstengt kl Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende. - Konsertområdet skal avgrenses med gjerder. - Det skal sendes melding til Mattilsynet. - Det tas forbehold om at politiet ikke har merknader til søknaden. Punkt 3: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling. Skjenke- og konsertområdet tildeles innenfor de rammene formannskapet vedtar i

128 egen sak om bruk av områder i Drøbak sentrum til konserter og liknende arrangementer. Bevillingsdokument utstedt/konsert gjennomført. KS-35/14 Søknad om servering- og skjenkebevilling fra Drøbak Fiskerøkeri AS Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: 1) Bevillingshaver: Drøbak Fiskerøkeri AS, Daglig leder: Frode Johansen Type virksomhet: Kombinert fiskerøkeri/restaurant/utsalg av egenproduserte fiskeprodukter. Serveringssted: Fiskerøkeriet AS, Torggata 4, 1440 Drøbak. Utendørs: i hagen ved vestenden av handelsbygningen mot Torget (100 plasser). Åpningstider: Åpningstider i hht til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at:

129 (etablererprøven). 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Drøbak Fiskerøkeri AS, Styrer: Kim Kehlet Stedfortreder: Trine Nordby Type virksomhet: Kombinert fiskerøkeri/restaurant/utsalg av egenproduserte fiskeprodukter. Serveringssted: Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Utendørs: i hagen ved vestenden av handelsbygningen mot Torget (100 plasser). Skjenketider i hht. Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Serverings- og skjenkebevilling til Drøbak Fiskerøkeri AS omfatter 20 konserter og/eller arrangementer bakgården pr. år på følgende vilkår: d) Det forutsettes at det foreligger tillatelse fra grunneier til bruk av bakgården til formålet og at politiet ikke har innvendinger til søknaden

130 e) Arrangementer skal meldes til Follo politidistrikt, jf politiloven 11 i god tid før arrangementet starter og skal nabovarsles. f) Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk 4) Uttalelse fra politiet om stedets konsept: Rådmannen tar forbehold om eventuelle innsigelser fra politiet. Bevillingsdokument utstedt KS-36/14 Drøbak Torg Henning Kvitnes Søknad om serverings- og skjenkebevilling på Drøbak torg - Henning Kvitnes konsert Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Det gis serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med Henning Kvitnes konsert med følgende spesifikasjon: Punkt 1: Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen og tillatelse til å drive musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen. Musikk og annen underholdning skal være avsluttet senest kl

131 Punkt 2: - Skjenkingen skal kun skje i området beskrevet i søknad etter godkjenning fra rådmannen. Alternativt kan formannskapet i egen sak om bruk av områder i Drøbak sentrum, endre eller avgrense skjenke- og konsertområde. - Skjenketid fra kl Skjenkingen må være avsluttet kl og området avstengt kl Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende. - Konsertområdet skal avgrenses med gjerder. - Det skal sendes melding til Mattilsynet. - Det tas forbehold om at politiet ikke har merknader til søknaden. Punkt 3: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling. Skjenke- og konsertområdet tildeles innenfor de rammene formannskapet vedtar i egen sak om bruk av områder i Drøbak sentrum til konserter og liknende arrangementer. Bevillingsdokument utstedt/konsert gjennomført KS-37/14 Kontrollutvalgets årsrapport Frogn Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Saken utsettes av hensyn til tiden. Saken settes opp på nytt i neste møte. Saken ble satt opp til ny behandling i kommunestyret

132 KS-38/14 - tilsynsutvalg Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Frogn kommune Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Saken utsettes av hensyn til tiden. Saken settes opp på nytt i neste møte. Saken ble satt opp til ny behandling i kommunestyret KS-39/14 Endring av reglement for godtgjøring til folkevalgte - godtgjøring til varaordfører i ordførers fravær Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kommunestyret vedtar følgende endring i godtgjøringsreglementet: Teksten under pkt. 2.0 blir nytt punkt 2.1 Fast godtgjørelse. Nytt punkt 2.2 lyder slik: Dersom ordfører for en periode på en uke eller mer trer inn i annen funksjon med fulltid godtgjøring og varaordfører ivaretar ordførers oppgaver fullt ut i tilsvarende periode, godtgjøres varaordfører på lik linje med ordfører. Ordfører trekkes tilsvarende i godtgjøring. Varaordførers ordinære godtgjøring faller bort i samme periode

133 Ny versjon av godtgjøringsreglementet er lagt ut på kommunens internettsider. KS-40/14 Flaggreglement i Frogn kommune Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: MIK Kommunestyres vedtak : Saken er sluttført. Flagging etter nytt reglement er fordelt på EF og MIK. Nye flagg er kjøpt inn for slitte flagg. Samisk flagg til rådhuset er anskaffet. Saken avsluttet. KS-41/14 Sti Rogneveien Askveien Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendom Kommunestyres vedtak : Saken utsettes av hensyn til tiden. Saken settes opp på nytt i neste møte. Saken er under arbeid

134 KS-42/14 Søknad om fritak fra alle politiske verv - Dijana Vesovic. Supplering. Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Søknad fra Dijana Vesovic om fritak fra følgende politiske verv innvilges: - 3. varamedlem til hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur for grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet varamedlem til kommunestyret for Høyre. Fritaket gjelder fra 8. april 2014 Som nytt 7. varamedlem til hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur for grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet fra 8. april 2014 velges Gunn-Heidi Iversen. Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp. Søker og nytt varamedlem har fått kopi av vedtaket. KS-43/14 fritak meddommer Søknad om fritak som meddommer og lagrettemedlem i Borgarting lagmannsrett Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak :

135 Kommunestyret innvilger søknad fra Lars Klæbo om fritak som meddommer og lagrettemedlem i Borgarting lagmannsrett. Søker har fått melding om vedtaket samt Borgarting lagmannsrett og domsstoladministrasjonen. KS-44/14 Søknad om fritak fra alle politiske verv - Alexander Grude. Supplering. Arkivsak nr: Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Unntatt etter offentleglova 13, fvl 13.1 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Søker har fått kopi av vedtaket. KS-45/14 Interpellasjon fra Frogn Høyre til kommunestyremøtet den 7. april Mottak av hageavfall Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester

136 Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak i saken. Oppfølging av vedtak Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn Høyre. KS-46/14 Interpellasjon til kommunestyret den 7. april 2014 fra Kristelig folkeparti - Energimerking og tiltak for å forbedre klima og miljø i Frogn kommune. Arkivsaknr. 14/ Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak i saken. Oppfølging av vedtak Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn KrF. KS-47/14 Interpellasjon til kommunestyremøtet den 7. april 2014 fra Kristelig folkeparti. Utearrangementer i Drøbak - oppfølging av interpellasjon. Arkivsaknr: 14/ Kommunestyres vedtak :

137 Det ble ikke fattet vedtak i saken. Oppfølging av vedtak Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn KrF. KS-48/14 Interpellasjon til kommunestyremøte den 7. april fra Arbeiderpartiet - hogst i marka Arkivsaknr: 14/ Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak i saken. Oppfølging av vedtak Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn Arbeiderparti. KS-49/14 Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. april fra Sosialistisk Venstreparti - vedrørende blogg- og facebookinnlegg om mulig korrupsjon Arkivsaknr: 14/ Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak i saken. Oppfølging av vedtak Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn SV. KS-50/14 Oppnevning av saksforberedende komité - delegeringsreglementet Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester

138 Kommunestyres vedtak : 1) Saken om delegeringsreglementet sendes tilbake til rådmannen. 2) Med hjemmel i kommuneloven 10 nr. 5 oppnevner kommunestyret følgende komité: Ordfører Thore Vestby Varaordfører/gruppeleder Arbeiderpartiet Rita Hirsum Lystad Gruppeleder Høyre, Thora Bakka Gruppeleder Venstre, Erik Lundeby Gruppeleder Fremskrittspartiet. Ole Scheie Gruppeleder Kristelig folkeparti, Bente Bjerknes Gruppeleder Sosialistisk venstreparti, Kjell Monsen Gruppeleder Pensjonistpartiet, Ragnar Dahl Gruppeleder Senterpartiet, Hans Kristian Raanaas Som leder for komiteen oppnevnes ordfører Thore Vestby. Komiteen har følgende mandat: Komiteen skal fremme forslag til revidert delegeringsreglement. Oppfølging av vedtak Komiteen ble innkalt, møter gjennomført og innstilling avlevert

139 KOMMUNESTYREMØTE KS-53/14 Kontrollutvalgets årsrapport Frogn Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering Oppfølging av vedtak Kommunestyrets vedtak er oversendt kontrollutvalget. KS-54/14 - Tilsynsutvalg Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Frogn kommune Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Hjemmebaserte tjenester Kommunestyres vedtak : Det opprettes et ombudsutvalg. Rådmannen fremmer egen sak om utvalgets mandat. Kommunestyret har vedtatt mandat for utvalget. Representanter til utvalget ble valgt i kommunestyret

140 KS-55/14 - Flaggreglement Flaggreglement i Frogn kommune Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: MIK eller Eiendom Begge enheter deler ansvaret da begge enheter har delt flagge rodene i mellom seg av hensyn til kapasitet. Saken er avsluttet. Kommunestyres vedtak : 1. Regulativ for flagging i Frogn kommune» av vedtas. 2. Ordfører avgjør flagging ved særskilte anledninger. 3. Det flagges på alle kommunale flaggstenger på offisielle flaggdager. Reglement er praktisert i tråd med kommunestyrets vedtak

141 KS-56/14 - Sti Sti Rogneveien - Askveien Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: MIK eller Eiendom Kommunestyres vedtak : 1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med grunneier med den hensikt å gjennomføre istandsettelsen i henhold til avtale og at Frogn kommune overtar arealet. 2. Finansieringen vurderes i forbindelse med 1.tertial. Saken er under arbeid. Avklaring med grunneier avklares. KS-57/14 Meldeplikt hogst Mindre endring av kommuneplanbestemmelse Innføring av meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens 11 Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : 1. Kommuneplanbestemmelse 18-2 foreslås endret slik at den blir lydende; «Arealformål grønnstruktur-naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til skogbruk i hht. skogbruksloven er tillatt. Tilsvarende er landbruk i hht

142 jordloven tillatt. Andre inngrep eller tiltak på eller i grunnen tillates ikke, foruten skilting og opparbeiding av stier. Endringen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens og Frogn kommune innfører ikke meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer oppdateres i henhold til vedtakene. Berørte parter orienteres skriftlig. Ut over dette bekjentgjøres justert plan på nett. 4. Rådmannen tar initiativ til dialog mellom eiere av tettstedsnær skog, Follo skogeierområde og andre relevante organisasjoner for drøfting av tiltak og virkemidler for å ivareta friluftsinteresser på kort og lang sikt og 3. Vedtaket er kunngjort og direkte berørte parter er varslet per brev. 3. Opprettet plan og bestemmelser er bekjentgjort på kommunens hjemmeside. 4. Dialog med skogeiere, skogbruksorganisasjoner og friluftsorganisasjoner vil inngå som del av arbeidet med kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø i 2015 KS-58/14 Behov for alternativ lokalisering av 14 sykehjemsplasser i byggeperioden for det nye helsebygget Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendom Kommunestyres vedtak :

143 Rådmannen gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for drift av 14 sykehjemsplasser i perioden 1. juli 2015 til 31. desember Fortrinnsvis gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler eller å leie av lokaler fra private i Drøbak. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette den løsningen som ansees som mest hensiktsmessig for de berørte. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og formannskapet orienteres før endelig beslutning tas. Saken er løst med omrokeringer i kommunale bygg. KS-59/14 Disponering av deler av eiendom Gnr. 22 Bnr 298 Saken er under arbeid. Forventes ferdig Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendom Kommunestyres vedtak : Saken ble trukket fra sakslista. Det ble ikke fattet vedtak. KS-60/14 Etablering av basestasjon på eiendom Gnr.22 Bnr. 9 Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendom

144 Kommunestyres vedtak : Rådmannen gis myndighet til å inngå vedlagte avtale Mobile Norway AS om etablering av basestasjon på eiendom Gnr. 22 Bnr. 9 på Heer. Avtale inngått, sak avsluttet. KS-61/14 Lindtruppbakken - Råkeløkkveien Prosjekt Lindtruppbakken 7/Råkeløkkveien - Avtale om utvikling av eiendommer gjennom fellesprosjekt og intensjon om videre samarbeid Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for eiendom Kommunestyres vedtak : Fremforhandlet avtale med Embro Eiendom AS (jf vedlegg) godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å signere og gjennomføre avtalen. Saken er under arbeid. Partene er i dialog. KS-62/14 Pendlermelding for Frogn Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak :

145 Saken sendes tilbake til hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker. Oppdatert pendlermelding er fremmet for ny behandling. KS-63/14 Oscarsborg akustiske Oscarsborg akustiske festival søknad om utvidelse av skjenkeområdet til Oscarsborg Hotel & resort Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester. Kommunestyres vedtak : Søknad fra Oscarsborg Hotel & resort AS om utvidet skjenkeområde for øl og vin i forbindelse med Oscarsborg akustiske festival juni 2014 innvilges med følgende spesifikasjon: Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive med musikk/underholdning i uteserveringen frem til kl Vilkår: gs- og skjenketider

146 publikums sikkerhet ivaretas på en best mulig måte. nneier til bruk av området er innhentet. Punkt 2: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknaden når samtlige vilkår er oppfylt. Bevillingsdokument sendt søker. KS-64/14 Drøbak Havneblues søknad om serverings- og skjenkebevilling Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester. Kommunestyres vedtak : Havneblues, organisasjonsnummer , gis serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med følgende arrangementer: Punkt 1: Sjøtorget: fredag juli kl lørdag juli kl Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med

147 tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen på Sjøtorget. Vilkår: serveringspunktet beskrevet i søknaden , lørdag 26. juli begrenses skjenkeområdet, til være avsluttet kl og området avstengt kl er innhentet. Punkt 2: Båthavna: lørdag 26. juli kl Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen i Båthavna. Vilkår: kal sendes melding til Mattilsynet om servering

148 Punkt 3: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknad om skjenkebevilling når samtlige vilkår er oppfylt. Rådmannen tar forbehold om at enkelte områder av bryggen på Sjøtorget avgrenses på grunn av bryggens tilstand, for å ivareta sikkerheten til festivaldeltakerne. En eventuell avgrening av området utføres av Enhet for teknisk drift og forvaltning. Bevillingsdokument sendt søker. KS-65/14 Bare Mas Tapas og Bar Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Bare Mas Tapas og Bar Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester. Kommunestyres vedtak : Innstilling fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: 1) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: MS restaurant Drift AS Daglig leder: Mathias Strømmen Holm

149 Type virksomhet: Spansk inspirert tapas restaurant og lounge/voksen nattklubb med inntil 5 intimkonserter utendørs på verandaen i løpet av sommersesongen. 20 års aldersgrense, men også mulighet 18 års arrangementer. Serveringssted: Bare Mas Tapas og Bar, Storgata 10, 1440 Drøbak Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: regnskapsmessige forhold er oppfylt. 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: MS restaurant Drift AS Styrer: Ali Afshar Stedfortreder: Heidi Stueflotten Type virksomhet: Spansk inspirert tapas restaurant og lounge/voksen nattklubb med inntil 5 intimkonserter utendørs på verandaen i løpet av sommersesongen. 20 års aldersgrense, men også mulighet 18 års arrangementer. Serveringssted: Bare Mas Tapas og Bar, Storgata 10, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: 1. og 2. etasje inne og ute servering på bakkeplan og terrasse. Skjenketider i hht. Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider

150 I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: forhold er oppfylt. oholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige konserter og tilsvarende arrangementer. med 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Bevillingsdokument sendt søker. KS-66/14 Valg av revisjonsordning i Frogn Arkivsak nr: 13/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester

151 Kommunestyres vedtak : 1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra om med revisjonsåret 2015 (fra ) 2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo Distriktsrevisjon 1. juni 2014, og gjelder da fra 1. juni Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/fiks. Det forutsettes at administrasjonen i Frogn kommune bistår FIKS med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 4. Kommunestyret bestemmer konkurransekriteriene og øvrige rammer for den fremtidige revisjonsordningen etter innstilling fra kontrollutvalget. 5. Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget (jf. Forskrift om kontrollutvalg 16) Avtalen med Follo Distriktsrevisjon er sagt opp. Det er gjennomført anbudskonkurranse. Sak om valg av revisor ble lagt fram for kommunestyret i møte KS-67/14 Forvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling - rådmannens tilbakemelding Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester

152 Kommunestyres vedtak : Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering. Melding om kommunestyrets vedtak er sendt kontrollutvalget. KS-68/14 Avtale landbrukskontor Fornyelse av avtale for felles landbrukskontor i Follo Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås videreføres i henhold til «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid. Kommunale oppgaver på landbruksområdet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås», avtaleutkast datert Avtalen avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra Melding om vedtaket er sendt Landbrukskontoret. KS-69/14 Revidering av retningslinjene til Ungdommenes kommunestyre Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester

153 Kommunestyres vedtak : Følgende endring i UKS-retningslinjer vedtas fra : 1) Kommunestyret utnevner to av kommunestyrets medlemmer som skal være veiledere og brobyggere mellom Ungdommenes kommunestyre og politikerne i Frogn, tilsvarende ordningen i Oppegård kommune. 2) Ungdommenes kommunestyre skal ledes av leder som utvalget selv har valgt. 3) Følgende endringer i retningslinjene til Ungdommenes kommunestyre i Frogn vedtas fra : - Skolene (elevrådene) oppnevner sine representanter og melder disse inn til politiske tjenester innen 1. oktober hvert år. - Det oppnevnes 1 representant fra Underhuset ungdomsklubb og 1 representant fra Juniorsonen fritidsklubb. - Antall representanter fra Frogn VG. skole reduseres fra 4 til 2. - Antall representanter fra Dyrløkkeåsen ungdomsskole reduseres fra 3 til 2. 4) Kommunikasjon mellom Ungdommenes kommunestyre og sekretariatet foregår via e-post. Kommunikasjon mellom Ungdommenes kommunestyre og skolene går igjennom elevrådsrepresentantene. - Samtlige rektorer og skoler er orientert om vedtaket. - Nytt UKS med ny sammensetning ble valgt i november Kommunestyret har utpekt 2 representanter som skal være veiledere for UKS 2014/

154 KS-70/14 Eldrerådets årsmelding Eldrerådets årsmelding 2013 Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Eldrerådets årsmelding for 2013 tas til orientering Årsmeldingen er oversendt eldrerådene i Follo til informasjon. KS-71/14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 2015 Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Frogn kommune ønsker ikke å være med i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Vedtaket krever ingen spesiell oppfølging

155 KS-72/14 Interpellasjon fra Frogn Venstre om behov for søppelkasser langs veiene i kommunen Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn Venstre. KS-73/14 Interpellasjon fra Frogn KrF om utvikling av Drøbak Akvarium Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn KrF. KS-74/14 Organisering av kulturminneforvaltning i kommunen - opprettelse av byantikvarstilling Arkivsak nr: 14/ Ansvarlig enhet: Enhet for samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak :

156 Kommunestyret vedtar at det søkes Riksantikvaren om økonomisk tilskudd på kr pr. år i to år for å opprette en byantikvarstilling som en prøveordning. Søknaden er sendt riksantikvaren. Søknaden ble innvilget og stillingen er opprettet. KOMMUNESTYREMØTE KS-76/14 Årsmelding og årsregnskap 2013 Arkivsak nr.: 14/01419 Ansvarlig enhet: økonomi Kommunestyres vedtak : 1. Det framlagte regnskapet for 2013 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsmeldingen for 2013 vedtas Punkt 2 i vedtaket er effektuert. KS-77/14 Tertialrapport nr Arkivsak nr.: 14/02067 Ansvarlig enhet: økonomi Kommunestyres vedtak : 1. Tertialrapport nr tas til orientering

157 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten, men med følgende endringer. S. 24, 05 kolonne 2014 godt nok endres fra 1,2 til 1,0. Tabell 4.4 endres som følger: 7,5 mill i fri inntekter tas ikke ut på nåværende tidspunkt 2,2 mill i effektiviseringskravet innarbeides ikke på nåværende tidspunkt Tabell 4.8 TDF driftsbase Gropa 2 mill bevilges ikke. Nytt punkt 3 Det bevilges inntil 1 mill til utredning av ny brygge på Sjøtorget. Søndre del av brygga (Sjøtorget) benyttes til Borgenbåten i sommer Det bevilges kr ,- til sti Rogneveien. Det bevilges kr ,- til Drøbak akvarium i henhold til søknad. Budsjettet er justert i henhold til vedtaket. KS-78/14 Selvskyldnergaranti Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage Arkivsak nr.: 14/01717 Ansvarlig enhet: Barnehage Kommunestyres vedtak : 1. Frogn kommune stiller kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage ved Wica Invest AS på kroner Vedtak om at Frogn kommune stiller kommunal garanti selsvskylderkausjon til Dyrløkketoppen barnehage. Vedtaket ble gjort kjent for Wica Invest og deretter oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for godkjenning. Vedtak godkjent og sendt Dyrløkketoppen barnehage i juni

158 KS-79/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget økonomiske konsekvenser Arkivsak nr.: 14/02026 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kommunestyret tar saken til orientering Vedtaket ble fulgt opp i forbindelse med handlingsprogrammet. Det ble i liten grad funnet rom for å øke valgbudsjettet. KS-80/14 VALG AV AVGIFTSMODELL FOR UTBYGGINGSAVTALER VED BOLIGUTBYGGING Arkivsak nr.: 14/02145 Ansvarlig enhet.:rådmannsgruppen Kommunestyres vedtak : Kommunestyret vedtar at anleggsbidragsmodellen kan benyttes i utbyggingsavtaler ved boligutbygging, der det skal bygges minimum 50 boliger og det oppnås tilfredsstillende avtale med privat utbygger. Ved avtale om bruk av anleggsbidragsmodellen, skal kommunen kreve et administrasjonsgebyr fra utbygger på 1,5-10 % av fakturert nettobeløp (eks mva) fra entreprenør. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens egne utgifter ved bruk av modellen helt eller delvis. Vedtaket fastslår på prinsipielt grunnlag at Frogn kommune kan benytte denne modellen i momsavtaler med utbyggere og krever ingen særskilt oppfølging. Kommuneadvokaten kjenner ikke til at det foreløpig er inngått noen slike momsavtaler etter vedtaket

159 KS-81/14 Områdeplan Kolstad Klommestein skog Odalen Planforutsetninger Arkivsak nr.: 14/02102 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Følgende føringer skal innarbeides og legges til grunn for planprogram for områdeplan for Kolstad - Klommestein skog Odalen: planområdet (Kolstad og Klommestein skog). Planprogrammet skal åpne for utredning av i størrelsesorden boenheter innen planområdet. r boligtyper innen planområdet minimum knyttet til; o Valg av boligtyper (hybler, leilighet, rekkehus, enebolig) basert på behov o Tettstedstilknytning (Dyrløkkeåsen, Sogsti, Åsveien og Vestbyveien) o Landskapstilpasning o Godt og helsefremmende bomiljø o Energieffektiv og klimatilpasset boligbygging rekkefølgebestemmelser er tilpasset og styrer slik utbygging. Rekkefølgebestemmelsene skal minimum ivareta: o Opparbeidet og tilstrekkelig kapasitet mht vann og avløp o Trafikksikker kjørbar adkomst med tilstrekkelig kapasitet o Trafikksikker og universell gangadkomst til busstopp, lekeplasser, turområder, skole(r) og barnehage(r) - med tilstrekkelig kapasitet o Uteområder og grønne fellesområder o Anleggstrafikk skal ikke gå gjennom ferdig utbygde områder o Byggetakt tilpasset øvrige utbygginger i kommunen Føringene kommer i tillegg til eller presiserer føringer allerede gitt gjennom Kommuneplan for Frogn (Særskilt Del 1 kap 3 og 5.3, Del 3 kap 1 og 5.4), generelle planbestemmelser og særskilt planbestemmelse 24, 26-1, 2 og 3, samt føringer mht søndre Tverrvei, vedtatt av Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker (sak 5/14), evt. med nye presiseringer vedtatt av Hovedutvalget 2. juni Føringene er formidlet Saho eiendom AS og deres konsulent, og vil innarbeides i forslag til planprogram for videre planarbeid

160 KS-82/14 Planstrategi for Frogn kommune Arkivsak nr.: 14/00210 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Planstrategi for Frogn kommune vedtas. Kommunestyret vedtar Planstrategi for Frogn kommune med følgende endring: På side 10 i planstrategien strykes første setning i kapittel 6: Oversikten oppdateres hvert år og rekkefølgen på planområdene forteller om prioriteringen i tidsperioden. Rådmannen kommer tilbake til utvalget med en sak om prioritering og gjennomføringstidspunkt for de ulike elementene i planoversikten Planstrategien er opprettet i hht vedtaket og kunngjort. KS-83/14 2.gangsbehandling - Fv. 82 Holtbråten -Tusse - Endring av reguleringsplan Arkivsak nr.: 13/01031 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar endringsforslag til detaljregulering for Fv. 82 Holtbråten Tusse, som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Melding om vedtak sendt. Vedtaket kunngjort

161 KS-84/14 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for Nordre Frogn Arkivsak nr.: 13/00172 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens og 4-1 fastsettes det planprogrammet for kommunedelplan Nordre Frogn, datert , med følgende endring: I kapittel 3.5 teknisk infrastruktur, tas følgende tekst inn som innledende avsnitt: Frogn kommunestyre vedtok 17. juni 2013 Hovedplan for avløp og vannmiljø, samt Hovedplan for vannforsyning der det ble fastslått at NAT-programmet (Naturbasert Avløpsteknologi) videreføres som den primære strategien for den spredte boligbebyggelsen i Frogn kommune. Melding om vedtak sendt. Vedtaket kunngjort. Arbeid med kommunedelplan er i gang. KS-85/14 Klagebehandling - Gnr 86 bnr 18 - Reguleringsplan Storgata 18 Arkivsak nr.: 13/00039 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering av mottatt klage datert Klagen imøtekommes ikke. Kommunestyret anser at det er ikke er kommet nye momenter i saken og at forholdene er tilstrekkelig vurdert i planprosessen. Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagen ble oversendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak

162 KS-86/14 Prosjekt Helsebygg fase 1- Skisseprosjekt med godkjenning av funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Arkivsak nr.: 14/01007 Ansvarlig enhet: eiendomsforvaltning Kommunestyres vedtak : Skisseprosjekt for prosjekt Helsebygg godkjennes i samsvar med vedlagt funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser og legges til grunn for videre prosjektering og gjennomføring. Rådmann gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for hjelpemiddelsentralen og bes fremme en anbefaling til kommunestyret innen utgangen av inneværende år. Saken er ute på anbud. KS-87/14 Kommunestyremelding om klima og energi Arkivsak nr.: 14/01953 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : a) Kommunestyremelding om klima og energi vedtas. b) Hovedstrategier for kommunens arbeid med klima og energi vedtas slik de er gitt i kapittel 4 i meldingen (s. 8). c) Ladeinfrastrukturstrategi vedtas slik den er gitt i kapittel 5.5 i meldingen (s ). Frogn kommune skal søke å ha en ladbar bilpark. d) Frogn kommune legger til rette for å miljøfyrtårnsertifisere enheter der tiltaket kan ha stor holdningsskapende effekt. e) Rådmannen legger frem et vedlegg til handlingsprogramet inneholdende en ytterligere detaljering av meldingens tiltakslister 5.6, 5.7, 6.6, 7.7, 7.9, 8.7, 9.6, 9.8, 10.4, 11.4, 11.6,

163 Detaljeringen skal inneholde nærmere beskrivelse av tiltaket, prioritering, estimert kostnad og mulig fremdrift slik at fremkommer hvilke av meldingens ulike tiltak som er prioritert med midler i handlingsprogrammet og hvilke tiltak som ikke er det. Bestemmelsen om reduksjon av klimagassutslipp fra veitrafikk med 20% innen 2030, sett i forhold til 1991-nivået, får ikke anvendelse på gjennomfartstrafikk Kommunestyremeldingen er gjort tilgjengelig på kommunens nettsider. Rådmannen har lagt fram et vedlegg til HP med en liste over igangsatte og planlagte tiltak i enhetene KS-88/14 Endring av vedtekter for kommunale barnehager Arkivsak nr.: 14/00238 Ansvarlig enhet: barnehage Kommunestyres vedtak : 1. Vedtekter for kommunale barnehager endres med utvidelse av åpningstiden med 30 minutter. Total åpningstid blir fra kl Endringen gjelder fra barnehageåret 2014/ Ordningen evalueres innen sommeren Følgende punkter evalueres: A. Har økt åpningstid ført til at barna er mer i barnehagen? B. Hvordan har dette påvirket de ansatte? C. Har den økte åpningstiden ført til en større fleksibilitet for foreldrene? 1. Barnehagene har en åpningstid fra i alle kommunale barnehager 2. Endringen tredde i kraft 15. august Evalueringen vil bli gjennomført i juni KS-89/14 Årsmelding for Ungdommenes kommunestyre 2012/2013 Arkivsak nr.: 14/01787 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester

164 Kommunestyres vedtak : Årsmelding for Ungdommenes kommunestyre for semesteret 2012/2013 tas til orientering. Ikke behov for oppfølging. KS-90/14 Regionalisering av Mayors for Peace - forespørsel om Frogn som "Lead City". Arkivsak nr.: 13/01482 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Frogn kommune takker nei til forespørselen om å bli «Lead city» i Mayors for Peace. Mayors of Peace har fått brev med underretning om vedtaket. KS-91/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Pizzeria Roma Frogn Mahdi Pirzadeh Arkivsak nr.: 14/01909 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: 1) Bevillingshaver: Pizzeria Roma Frogn Mahdi Pirzadeh org.nr Daglig leder: Mahdi Pirzadeh Type virksomhet: Restaurant, Pizza og grillmat, utkjøring av mat og «takeaway». Serveringssted: Pizzeria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak

165 Serveringsområde: Ute og inne. Åpningstider: i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at: 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizzeria Roma Frogn Mahdi Pirzadeh org.nr Styrer for skjenkebevillingen: Mohammed Chabuk Stedfortreder for skjenkebevillingen: Mahdi Pirzadeh Type virksomhet: Restaurant, Pizza og grillmat, utkjøring av mat og «takeaway» Serveringssted: Pizzeria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 (øl og vin). Serveringsområde: Ute og inne. Skjenkebevilling gis under forutsetning av at: Sosialtjenesten ikke har innvendinger til søknaden Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonseptet krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. Bevillingsdokument utstedt. KS-92/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Thai Thai Sushi Arkivsak nr.: 13/01962 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester

166 Kommunestyres vedtak : I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: 1) Bevillingshaver: SAQI DA, org nr: Daglig leder: Muhammad Saquib Ishaq Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai & Thai Sushi, Storgata 22, 1440 Drøbak. Serveringsområde: Ute og inne. Uteserveringen godkjennes for maksimum 6 bord og 12 sitteplasser. Åpningstider: i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Politiet og skattemyndighetene ikke har innvendinger til søknaden. 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: SAQI DA, org nr: Styrer for skjenkebevillingen: Muhammad Saquib Ishaq Stedfortreder for skjenkebevillingen: Khairul Amin Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai & Thai Sushi, Storgata 22, 1440 Drøbak. Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Serveringsområde: Ute og inne. Uteserveringen godkjennes for maksimum 6 bord og 12 sitteplasser. Skjenketider i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Skjenkebevilling gis under forutsetning av at: I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen: Rådmannen iverksetter serverings- og skjenkebevillingen når vilkårene som er nevnt i vedtaket er oppfylt. Bevillingsdokument utstedt

167 KS-93/14 Årsrapport 2013 for kontrollutvalget for omsetning av alkohol Arkivsak nr.: 14/01459 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kontrollutvalget for omsetning av alkohols Årsrapport for 2013 tas til orientering. Vedtaket krever ingen spesiell oppfølging. KS-94/14 Prosjekt Helsebygg fase 1 - Skisseprosjekt - Økonomi, kalkyle, risiko, konkurransesituasjonen og videre tilnærming til entreprenørmarked. Unntatt etter offentleglova 23 første led Saksdokumentet er unntatt offentlighet KS-95/14 Avhending av Forsvarets eiendom Vindfangerveien 12 med gnr 86/bnr 935 på Husvik og to mindre parseller med gnr 86/bnr 454 og gnr 86/bnr Godkjenning av kjøpsavtale Arkivsak nr.: 13/04520 Ansvarlig enhet: eiendomsforvaltning Kommunestyres vedtak : Kjøpekontrakt mellom Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte Eiendom og Frogn kommune vedrørende kjøp av eiendommene med gnr/bnr 86/935, 86/454 og 86/641 godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen og

168 igangsette planprosesser for å se nærmere på utviklingspotensialer og konkrete muligheter. Dersom Riksantikvarens fredning etter kulturminnelovens 19 skulle vise seg å bli mer omfattende enn vist på vedlagt kartskisse skal det kreves prisavslag for de arealer det omfatter som i henhold til vedlagt takst er taksert til boligformål. Kjøpet av gnr/bnr 86/935 finansieres gjennom eksisterende bevilgning, investering i boliger, jf økonomisk handlingsprogram , pkt 5.8 investeringer og bokføres på prosjekt 8352 Kopås. Kjøpet av de to mindre parsellene med gnr 86/bnr 454 og gnr 86/bnr 641 finansieres av den bevilgning som er avsatt til prosjekt 8026 diverse grunnerverv. Saken er gjennomført. KS-96/14 Områderegulering Kolstad Klommestein skog Odalen Samarbeidsavtale for gjennomføring av planarbeid Arkivsak nr.: 13/00304 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Forslag til avtale med Saho Eiendom AS om gjennomføring av planarbeid for områdeplan Kolstad-Klommestein skog-odalen, datert , vedtas. Kommunestyre Side 31 av 31 Rådmannen gis myndighet til å inngå avtalen på vegne av kommunen Forberedende arbeid i planarbeidet er igangsatt i tråd med avtalen

169 KOMMUNESTYREMØTE KS-98/14 Follo landbrukskontor - årsmelding Arkivsak nr.: 14/02702 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Årsmelding for 2013 fra landbrukskontoret i Follo tas til orientering. Landbrukskontoret er orientert om at årsmeldingen er tatt til orientering. KS-99/14 Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling Arkivsak nr.: 14/02246 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kommunestyret tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått brann- og redningsvesen i Follo- og Mosseregionen til orientering Kopi av vedtaket oversendt Follorådets sekretariat, Follo distriktsrevisjon, kommunene i Follo. KS-100/14 Endring av vedtekter Foreningen Digerud Forsamlingslokaler Arkivsak nr.: 13/

170 Ansvarlig enhet: eiendomsforvaltning Kommunestyres vedtak : Frogn kommune godkjenner forslag til nye vedtekter for foreningen Digerud forsamlingslokale Saken er avsluttet. KS-101/14 KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform Arkivsak nr.: 14/03057 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Frogn kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. Kopi av vedtaket er oversendt KS. KS-102/14 Sak fra Kontrollutvalget: Sogstieika Arkivsak nr.: 14/01987 Ansvarlig enhet: samsfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak i saken vedrørende påstander fra Anne Holmen om lov- og regelbrudd, i forbindelse med kommunens behandling av utbyggingen ved Sogstieika til orientering

171 Melding om kommunestyrets vedtak sendt kontrollutvalget. KS-103/14 Sak fra kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen Arkivsak nr.: 14/02128 Ansvarlig enhet: rådmannsgruppen Kommunestyres vedtak : 1)Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen til orientering. 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks og tolv måneder. 3) Kommunestyret oversender rapporten til Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for behandling. Kontrollutvalget er informert om kommunestyrets vedtak. Rapporten er oversendt Eldrerådet samt hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Rådmannens uttalelser knyttet til de anbefalte forbedringspunkter er sendt kontrollutvalget. Punktene blir fulgt opp i planarbeid og iverksatte prosjekter både innad i kommunen, i samarbeid med de andre Follokommunene og i samhandling med Ahus. Dette gjelder Kommunestyremelding om Folkehelse Strategier for endringer i befolkningsutviklingen konsekvenser for helse, omsorg og velferd i HP-arbeidet Systemer for avviksregistreringssystemer mellom kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester Helhetlige og koordinerte pasient- og brukerforløp Registrering av reinnleggelser Revidering, fornying av planarbeid inne helse, omsorg og velferd

172 KS-104/14 Invitasjon fra Europa Nostra - pristildeling 2015 Arkivsak nr.: 14/01927 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Frogn kommune sender inn forslag om EUs kulturarvpris/europa Nostra prisen innenfor kategori 3: Verneforeningen Gamle Drøbak. Rådmannen får fullmakt til å sende inn forslaget på vegne av kommunen innen 15. oktober Søknad sendt. Europa Nostra har bekreftet at søknaden er godkjent. KS-105/14 Valg av 2 kommunestyrerepresentanter som skal være bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og politikerne i Frogn Arkivsak nr.: 14/03002 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kommunestyret utnevner 2 medlemmer som skal være veiledere og bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og kommunestyret ut inneværende valgperiode. Veileder 1: Vibeke Lundh Holmedal Veileder 2: Stein Erik Halck Det utbetales møtegodtgjøring pr. møte med utgangspunkt i dagens sats for godtgjøring. Pr tilsvarer dette kr. 664,-. Satsen justeres i henhold til eventuelle endringer godtgjøringsreglementet

173 Ungdommenes kommunestyre er orientert om vedtaket og har mottatt kontaktinformasjon til Holmedal og Halck. KS-106/14 Møteplan 2015 Arkivsak nr.: 14/03074 Ansvarlig enhet: personal, organisasjons og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Møteplan for 2015 alternativ 2 vår og alternativ 1 høst vedtas. Informasjon om ny møteplan er gitt på kommunens hjemmeside, kvalitetslosen, til ansatte og folkevalgte. Møterom bestilt. KS-107/14 Tomtetillbud Unntatt etter offentleglova 13, fvl 13.1 KS-108/14 Oppnevnelse av saksforberedende komité - evaluering av politisk organisering i kommunestyreperioden Arkivsak nr.: 14/03244 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak :

174 Kommunestyret nedsetter en komité for evaluering av den politiske organiseringen i kommunestyreperioden , med vekt på følgende områder: Utvalgsstruktur. Fordeling av myndighetsområder mellom utvalgene. Møtetidspunkt og møtefrekvens Folkevalgtopplæring Samhandling De folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjøring Komiteen består av følgende medlemmer: Ordfører Thore Vestby (H) Terje Sørensen (Frp) Vibeke Lundh Holmedal (AP) Lise Rønbeck (PP) Sigbjørn Kvistad (Krf) Line Stokholm (V) Hans Kristian Raanaas (SP) Kirsti Birkeland (H) Sylvi Ofstad Samstag (SV) Kommunestyret skal sluttbehandle komiteens rapport med anbefalinger før sommeren Arbeidet i komiteene startet opp i januar KS-109/14 Sak fra kontrollutvalget - konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen om revisjonstjenester Arkivsak nr.: 14/02679 Ansvarlig enhet: økonomi Kommunestyres vedtak :

175 1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Frogn kommune. 2. Kommunestyret slutter seg til forslaget om å konkurranseutsette regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon hver for seg. 3. Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Vestby kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, er kommunestyret innstilt på å velge dette alternativet. Konkurranse er gjennomført, sak om valg av revisor behandles i Kommunestyret 9. februar KS-110/14 Interpellasjon fra Frogn Venstre - opprettelse av register over godkjente serveringslokaler Arkivsak nr.: 14/03105 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. Oppfølging: Svaret er sendt interpellanten. KS-111/14 Interpellasjon fra Frogn Høyre angående lærlinger Arkivsak nr.: 14/03180 Ansvarlig enhet: personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. Oppfølging:

176 Svaret er sendt interpellanten. KS-112/14 Interpellasjon fra Frogn kristelig folkeparti til kommunestyremøtet 22. september vedr. el-sykler Arkivsak nr.: 14/03202 Ansvarlig enhet: Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. Oppfølging: Svaret er sendt interpellanten. KS-113/14 Interpellasjon fra Frogn SV - vedrørende flyktninger På vegne av Sosialistisk venstreparti trakk Sylvi Ofstad Samstag interpellasjonen. Samstag varslet samtidig en ny oppdatert interpellasjon i neste kommunestyre om samme tema. Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak

177 KOMMUNESTYREMØTE KS-115/14 Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke. Fastsettelse av planprogram og varslet plangrense. Arkivsak nr.: 14/01639 Ansvarlig enhet: samfunnsutvikling Kommunestyres vedtak : Kommunestyret slutter seg til vurdering i saksframlegget og fastsetter planprogram for «byutviklingsplan, for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.» datert Samtidig varsles en utvidelse av plangrensen som vist på kart datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 4-1, 12-8 og 12-9 Fastsatt planprogram er publisert på kommunens hjemmesider. Varslet plangrense ligger i Follokart. KS-116/14 Tertialrapport nr Arkivsak nr. 14/03461 Ansvarlig enhet: økonomi Kommunestyres vedtak : 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten med de justeringene som går fram av rådmannens notat av Rådmannen bes utarbeide et notat til HOOK der det redegjøres for fritidsklubben og andre tiltak for uorganisert ungdom, og om hvilken rolle de spiller i å skape trygge oppvekstvilkår for uorganisert ungdom i kommunen i lys av at

178 ungdomskulturen er endret. I notatet bør det også redegjøres for alternativer for å gi tilbud til målgruppen. Budsjettendringer er lagt inn i henhold til vedtak. Notat legges fram for OOK 10. mars 2015 KS-117/14 Støtte Oscarsborg Arkiv sak nr. 14/00751 Ansvarlig enhet: kultur og fritid Kommunestyres behandling : Saken ble trukket i forbindelse med godkjenningen av sakslisten. KS-118/14 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 Arkivsak nr. 14/03374 Ansvarlig enhet: NAV Kommunestyres vedtak : Frogn kommune øker antallet på flyktninger som skal bosettes i toårsperioden med 5 personer. Frogn kommune bosatte 23 flyktninger i 2014, og vil nå målet om 55 bosatte i perioden I tillegg kommer familiegjenforeninger. KS-119/14 Tilstandsrapport for grunnskolene i Frogn

179 Arkivsaknr. 14/03375 Ansvarlig enhet: rådmannsgruppa Kommunestyres vedtak : Tilstandsrapporten for grunnskolene i Frogn kommune tas til orientering. Ikke behov for spesiell oppfølging. KS-120/14 Kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse Arkivsaknr. 14/00336 Ansvarlig enhet: Eiendomsforvaltning Kommunestyres behandling : Saken ble trukket i forbindelse med godkjenningen av sakslisten. KS-121/14 Selvskyldnergaranti Drøbak Montesorri Stiftelse - formål barnehage Arkivsak nr.: 14/ Ansvarlig enhet: Barnehage Kommunestyres vedtak : Frogn kommune stiller kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Drøbak Montessori Stiftelse på kroner med en tidsramme på 19 år

180 Vedtak om at Frogn kommune stiller kommunal garanti selvskylderkausjon til Drøbak Montesorri. Vedtaket ble gjort kjent for Drøbak Montesorri stiftelse og deretter oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for godkjenning. Vedtak godkjent og sendt Drøbak Montesorri barnehage i november KS-122/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget eller 2 valgdager Kommunestyres vedtak : Arkivsak nr.: 14/02026 Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 avholdes over 1 dag. Planleggingen av kommunestyre- og fylkestingsvalget skjer i tråd med vedtaket. KS-123/14 Søknad om fritak som meddommer og lagrettemedlem ved Borgarting lagmannsrett - Mariann Hernes Brynlund Arkivsak nr.: 14/03377 Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Søknad om fritak fra Mariann Hernes Brynlund som meddommer og lagrettemedlem ved Borgarting lagmannsrett innvilges. Melding om vedtaket er sendt søker, Borgarting lagmannsrett og Domstoladministrasjonen

181 KS-124/14 Søknad om fritak som meddommer i Follo Tingrett - Pål Brikt Olsen Arkivsak nr.: 14/03552 Ansvarlig enhet: Personal, organisasjon og politiske tjenester Kommunestyres vedtak : Søknad om fritak fra Pål Brikt Olsen fra verv som meddommer i Follo Tingrett innvilges. Melding om vedtaket er sendt søker, Follo Tingrett og Domstoladministrasjonen. KS-125/14 Interpellasjon til kommunestyret fra Frogn SV om syriske flyktninger Arkivsaknr.: 14/03311 Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn Frp. KS-126/14 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Follo Tingrett Unntatt etter offentleglova 13, fvl

182 Melding om vedtaket er sendt søker, Follo Tingrett og Domstoladministrasjonen. KS-127/14 Kommunalt eiendomsforetak - Om etablering og videre fremdrift Arkivsak nr.: 14/00404 Ansvarlig enhet: Eiendomsforvaltning Kommunestyres vedtak : 1. Beslutning om etablering av eiendomsforetak utsettes til Rådmannen fremmer sak om prinsipper for gjennomgående husleieordning. Saken er utsatt til Sak om husleieordning fremmes til utvalgsmøtene i april og kommunestyret i mai. KS-128/14 Interpellasjon fra Frogn Frp til kommunestyret om Sjøtorget brygge Arkivsaknr. 14/03621 Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak

183 Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn Frp. KS-129/14 Interpellasjon fra Frogn KrF til kommunestyremøtet om RV 156 og behov for utbedring Arkivsaknr. 14/03876 Kommunestyres vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. Ordførers svar til interpellanten er sendt Frogn KrF

184 KOMMUNESTYREMØTE KS-131/14 - rettsforlik - Kunstgressbanen Budsjettendring etter rettsforlik - Kunstgressbanen ved Frogn videregående skole Arkivsak nr.: 14/ Ansvarlig enhet: Økonomi Budsjettendringer er lagt inn i henhold til vedtak. KS-132/14 - Kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse Arkivsak nr.: 14/ Ansvarlig enhet: Eiendomsforvaltning

Finansrapport Vinje kommune. Rapport 2015 1 januar til 30 april

Finansrapport Vinje kommune. Rapport 2015 1 januar til 30 april Finansrapport Vinje kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2015 1 januar til 30 april Vinje kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Finansrapport Aurskog Høland kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2015 1 januar til 31 august

Finansrapport Aurskog Høland kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2015 1 januar til 31 august Finansrapport Aurskog Høland kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2015 1 januar til 31 august Aurskog Høland kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

Finansrapport Vinje kommune. Rapport januar til 31 august

Finansrapport Vinje kommune. Rapport januar til 31 august Finansrapport Vinje kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2015 1 januar til 31 august Vinje kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Detaljer

Finansrapport Hordaland fylkeskommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport januar til 30 april

Finansrapport Hordaland fylkeskommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport januar til 30 april Finansrapport Hordaland fylkeskommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2015 1 januar til 30 april Hordaland fylkeskommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Finansrapport Hordaland fylkeskommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport januar til 31 august

Finansrapport Hordaland fylkeskommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport januar til 31 august Finansrapport Hordaland fylkeskommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2015 1 januar til 31 august Hordaland fylkeskommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Finansrapport Vaksdal kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport januar til 31 desember

Finansrapport Vaksdal kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport januar til 31 desember Finansrapport Vaksdal kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2015 1 januar til 31 desember Vaksdal kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Detaljer

Finansrapport Hordaland fylkeskommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2015 1 januar til 31 desember

Finansrapport Hordaland fylkeskommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2015 1 januar til 31 desember Finansrapport Hordaland fylkeskommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2015 1 januar til 31 desember Hordaland fylkeskommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. 1. tertial 2012

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. 1. tertial 2012 Finansrapport Stord kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler 1. tertial 2012 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling rentebinding Side 5:

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Møtestad: Kantina Reiten, Reiten Dato: 29.06.2015 Tid: 17:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Finansrapport Hordaland fylkeskommune. Rapport 2016

Finansrapport Hordaland fylkeskommune. Rapport 2016 Finansrapport Hordaland fylkeskommune Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2016 1 mai til 31 august (Rapportdato 8. september, utskrevet 8. september 2016) Hordaland fylkeskommune

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.02.2014 kl. 16:30 20:30 Sted: Møterommet "Fraunar" Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen AP/Krf/SV/PP/SP:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Årsrapport 2012

Finansrapport Kvinnherad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Årsrapport 2012 Finansrapport Kvinnherad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2: Innholdsfortegnelse og forbehold Side 3: Oppsummering Side

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Finansrapport Kvam herad

Finansrapport Kvam herad Finansrapport Kvam herad Gjeldsporteføljen heradsnummer 1238 Årsrapport 2010 Forbehold Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift for finansforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 Nøkkeltall pr 29. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,16 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Finansrapport Vinje kommune. Rapport 2016 1 januar til 30 april

Finansrapport Vinje kommune. Rapport 2016 1 januar til 30 april Finansrapport Vinje kommune Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2016 1 januar til 30 april (Rapportdato 30. april, utskrevet 10. mai 2016) Vinje kommune - Forvaltning av gjeldsportefølje

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,63

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 20.10.2015 Tid: 14:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mars 0,23 % 0,06 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,49 % 0,81

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017 Nøkkeltall pr 28. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,09 % 0,04 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mars 0,12 % 0,06 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,45 % 0,52

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016 Nøkkeltall pr 31. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning oktober 0,11 % 0,04 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 Nøkkeltall pr 29. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,02 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,39

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015 Januar 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,18 % i januar. Indeksens avkastning i samme periode var 0,11 %. De norske interbankrentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning august 0,14 % 0,04 % 0,09 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning desember 0,11 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning oktober 0,11 % 0,04 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016 Nøkkeltall pr 31. mai Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mai 0,16 % 0,04 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,53 % 0,71

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansrapport Vinje kommune. Rapport januar til 31 desember

Finansrapport Vinje kommune. Rapport januar til 31 desember Finansrapport Vinje kommune Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2016 1 januar til 31 desember (Rapportdato 31. desember, utskrevet 6. januar 2017) Vinje kommune - Forvaltning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer