Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. TILLEGGSSAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 144/12 12/976 KOMMUNAL GARANTI TIL SØNDRE LAND IDRETTSLAG 145/12 09/1086 SØKNAD OM Å KONVERTERE PV-TILTAK TIL VTA-TILTAK - SØLVE AS 146/12 11/27 SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGING AV NY FRITIDSBOLIG PÅ GBNR 20/23 Hov, den Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 Sak 144/12 KOMMUNAL GARANTI TIL SØNDRE LAND IDRETTSLAG Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 12/976 Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar at Søndre Land kommune ikke aksepterer å endre nedbetalingsplanen for lånet til Søndre Land IL Allianse. Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens 13 (hasteparagrafen), og referes i det neste kommunestyremøtet. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Søndre Land kommune stilte i 2005 en garanti på kr som sikkerhet for Søndre Land Idrettslag s lån i DnB NOR. I 2006 fikk Søndre Land Idrettslag et tilskudd på kr fra Søndre Land kommune. Dette var kommunens andel i forbindelse med søknad om spillemidler på kr , og tilskuddet ble brukt til nedbetaling av lånet, slik at det gjenstår kr av garantisummen. Søndre Land IL Allianse har henvendt seg til Søndre Land kommune og opplyst at de på grunn av anstrengt likviditet ikke klarer å betjene sitt lån i DNB, og at de av den grunn vil søke om avdragsfrihet inntil saken med kunstgrasbane er i orden. Dette innebærer med andre ord at Søndre Land IL Allianse søker å refinansiere lånet inn i finansieringen av ny kunstgrasbane. Siden Søndre Land kommune er garantist for lånet, og garantien er tidsbegrenset i henhold til nedbetalingsplanen, trenger Søndre Land IL Allianse en bekreftelse på at kommunen aksepterer at nedbetalingsplanen endres, slik at lånet inntil videre blir avdragsfritt. Vurdering: Rådmannen vurderer dette som en prinsippielt vanskelig sak. Historikken i saken er slik at kommunen allerede har gitt Søndre Land Idrettslag et tilskudd på kr , samt at kommunen har garantiforpliktelse for de resterende kr av lånet. Side 2 av 12

3 Sak 144/12 Når det gjelder kunstgrasbane så er dette foreløpig uavklart, og av den grunn synes det ikke riktig å planlegge å refinansiere det nevnte lånet inn i finansiering av kunstgrasbanen. Med tanke på saken om kunstgrasbane er det dessuten viktig at Søndre Land IL Allianse viser at de er i stand til å betjene eksisterende gjeld. Rådmannens konklusjon er at han ikke kan innstille på at kommunen aksepterer å endre nedbetalingsplanen slik at lånet blir avdragsfritt inntil saken om kunstgrasbane er avklart. Da lånet forfaller den , fremmes saken etter kommunelovens 13 (hasteparagrafen). Side 3 av 12

4 Sak 145/12 SØKNAD OM Å KONVERTERE PV-TILTAK TIL VTA-TILTAK - SØLVE AS Saksbehandler: Nils Hesthagen Arkiv: X63 Arkivsaksnr.: 09/1086 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/12 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet støtter søknaden til Sølve AS om konveretering av 20 nye VTA-plasser og 10 APS-plasser. 2. Formannskapet vedtar kommunal medfinansiering og at merkostnaden innarbeides i budsjettet fra Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Sølve AS ble etablert med 89 PV-plasser (produksjonsretta verksted) i 1991 som en del av ansvarsreformen. Finansiering av disse plassene skjedde ved at kommunen ble trukket i vertskommunemidlene som ble overført til A-etat. I 2003 skjedde det en omlegging ved at PV-tiltaket ble avviklet og erstattet med VTA-tiltak (varig tilrettelagt arbeid). Forskjellen på disse to tiltakene var at PV-plassene var fullfinansiert av staten, mens VTAplassene har en kommunal egenandel på minimum 25 %. I første omgang ble 20 av PV-plassene ved Sølve AS konvertert til VTA. Seinere ble ytterligere 20 plasser konvertert til VTA slik at en i dag har 40 VTA-plasser. I tillegg har en i dag også 18 PV-plasser. Dette er de eneste PV-plassene som er igjen i hele landet. Svaheten ved PV plassene er at en ikke får erstattet en deltaker som går ut med en ny deltaker. Dette betyr at antall tiltaksplasser over tid blir redusert og at en til slutt står igjen med de 40 VTAplassene. Side 4 av 12

5 Sak 145/12 Sølve AS ønsker derfor å søke NAV om å konvertere de 18 resterende PV-plassene til 20 VTA-plasser. For å søke må det legges ved et formannskapsvedtak som støtter søknaden og at kommunen vil dekke den kommunale egenandelen på 25 %. For 20 plasser vil den kommunale utgiften bli på ca. kr ,- pr.år. Sølve AS ønsker også å søke om 10 APS-plasser (arbeidspraksis i skjerma virksomhet), som fullt ut er finansiert av staten. Søknaden fra Sølve AS er godkjent i bedriftens styre. Vurdering: Tiltaksplassene ved Sølve AS gir et godt sysselsettingstilbud til en gruppe som faller utenom det ordinære arbeidsliv. Vi vet at at det vil komme flere som trenger et tilbud ved Sølve i årene som kommer. Det er ikke sikkert Sølve kan gi et tilbud innenfor dagens ramme på 40 VTA-plasser. I den økonomiske situasjonen som kommunen er i burde en ikke pådra seg økte utgifter. Imidlertid er VTA-plassene rimelige for kommunen, og det vil ikke være mulig å gi et tilsvarene tilbud innen den ordinære kommunale driften. Til tross for betenkeligheten rundt økonomien vil rådmannen likevel innstille på å støtte søknaden fra Sølve AS. Side 5 av 12

6 SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGING AV NY FRITIDSBOLIG PÅ GBNR 20/23 Saksbehandler: Stine Mari Vaslien Arkiv: GBNR 20/23 Arkivsaksnr.: 11/27 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/11 Formannskapet /11 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 gir Søndre Land kommune dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og med hjemmel i pbl 20-1 gir Søndre Land kommune rammetillatelse for oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen gnr. 20 bnr. 23, Dampbåtvegen 11, på Odnes på følgende vilkår: Fritidstomten skal ikke gjerdes inn eller på annen måte hindre allmennhetens ferdsel i strandsonen. Fritidsboligen skal ha en mørk og matt farge (gjelder også taktekke). Kontrastfarger tillates ikke. Eksisterende hytte skal flyttes så hel som mulig og settes opp igjen slik den står i dag og bygningsvernrådgiver Dag Lindbråten ved Randsfjordmuseene skal kontaktes for veiledning. I henhold til saksbehandlingsforskriften (SAK10) tredje del (ansvar og kontroll) gis foretaket Byggmester Jon Frydenlund ansvarsrett som omsøkt for nybygg på GBNR 20/23. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før vilkår i rammetillatelsen er oppfylt, ansvarsretter er tildelt og kontrollomfang er avgjort samt at eventuelle tillatelser fra andre myndigheter foreligger, jf. pbl ledd. Igangsettingstillatelse kan deles opp. Det må søkes om utslippstillatelse for gråvann. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl Side 6 av 12

7 Før endelig vedtak fattes må saken på høring til berørte statlige og regionale myndigheter. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 53/11 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 gir Søndre Land kommune dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og med hjemmel i pbl 20-1 gir Søndre Land kommune rammetillatelse for oppføring av tilbygg/påbygg til eksisterende hytte på eiendommen gnr. 20 bnr. 23, Dampbåtvegen 11, på Odnes på følgende vilkår: Fritidstomten skal ikke gjerdes inn eller på annen måte hindre allmennhetens ferdsel i strandsonen. Hytten skal ha en mørk og matt farge (gjelder også taktekke). Kontrastfarger tillates ikke. Eksisterende hytte skal dokumenteres før byggearbeidene starter. Ta kontakt med bygningsvernrådgiver Dag Lindbråten ved Randsfjordmuseene. I henhold til saksbehandlingsforskriften (SAK10) tredje del (ansvar og kontroll) gis foretaket Byggmester Jon Frydenlund ansvarsrett som omsøkt. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før vilkår i rammetillatelsen er oppfylt, ansvarsrett er tildelt og kontrollomfang er avgjort samt eventuelle tillatelser fra andre myndigheter foreligger, jf. pbl ledd. Igangsettingstillatelse kan deles opp. Det må søkes om utslippstillatelse for gråvann fra hytte. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 87/11 Behandling: Side 7 av 12

8 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet tar ikke klagen fra Oppland fylkeskommune, Kulturarvenheten, datert , til følge. Formannskapet velger å opprettholde sitt vedtak fra møte den , sak 53/11. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1. Brev fra ansvarlig søker Jon Frydenlund, datert Situsjonskart GBNR 20/23, datert Nye tegninger, det kommer ikke frem av tegningene at eksisterende fritidsbolig skal flyttes, men det er det det søkes om og hele tegningen går som nybygg. Datert Situasjonskart GBNR 76/85 der den eksisterende fritidsboligen søkes satt opp. 5. Bilder av eksisterende fritidsbolig GBNR 20/23, datert Bakgrunn: Eiendom: GBNR 20/23, Tiltak: Tiltakshaver: Dispensasjon. Bygging av ny fritidsbolig. Ann-Katrin Johnsen, Ulsholtveien 12 E, 1053 Oslo Ansvarlig søker: Byggmester Jon Frydenlund Areal: Tomta er ca 750 m 2 Beliggenhet: Planstatus: Mellom jernbanen og fjorden, Dampbåtvegen 11, Odnes. LNF-område i kommunedelplan Odnes, I 50-metersonen til fjorden. Tidligere behandling: Formannskapets sak 53/11 og 87/11. Det skal nå tas stilling til følgende: Byggesøknad og søknad om dispensasjon fra planbestemmelsene på GBNR 20/23. Fritidsboligen på 20/23 ble oppført for over 50 år siden. Det er tidligere søkt om tilbygg/ombygging av hytta. Søndre land kommune var positivt instilt, men saken ble påklaget fra Oppland fylkekommune som ønsket at eksisterende fritidsbolig skulle bevares. Side 8 av 12

9 Fylkesmannen gjorde om kommunens vedtak, men skrev også at dersom parten fremmer nye tegninger som ivaretar de hensyn som skal vektlegges jf pbl. 1-8 på en bedre måte, så kan saken behandles på nytt. Tiltakshaver ønsker nå å flytte hele den eksisterende fritidsboligen til en ubebygd tomt ved fjorden nedenfor Grime barnehage (GBNR 76/85, fradelt i 2005). Tiltakshaver har vært i kontakt med bygningsvernrådgiver Dag Lindbråten ved Randsfjordmuseene. Han mener at dette er en god løsning der alle parter vil bli fornøyd. Oppføring av den gamle hytta på GBNR 76/85 er også en dispensasjonssak som vil komme til behandling i Formannskapet; LNFområde i kommunedelplan Grime (2001), men ikke innenfor 50 m-sonen. GBNR 20/23 er en liten tomt mellom jernbanelinja og Randsfjorden med begrenset mulighet for plassering av bygning. Det omsøkte nybygg vil bli plassert med tilnærmet samme avstand til jernbane og fjord som den gamle hytta. Det er et ønske om høyere standard: innlagt vann (krever godkjent utslipp av gråvann) og elektrisk toalett uten utslipp. Søker mener tiltaket ikke får betydning for allmenne friluftsinteresser. Nærmeste nabo er kombinert båt- og badeplass ved Land Sag, tilrettelagt for allmennheten. Søker kan ikke se at tiltaket har noen negative konsekvenser for nærområdet. Tomten har vært bebygd i flere ti-år, og det må være i alles interesse å holde eiendommen i hevd. Man ivaretar på denne måten flere ineresser ved at den eksisterende hytten blir flyttet og bevart istedenfor at den står til forfall som følge av at ingen bruker den. Vurdering: Søknader om ansvarsrett: Foretaket Byggmester Jon Frydenlund, organisasjonsnummer , søker om ansvarsrett for funksjonene søk/pro/utf av tiltaket, tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning som delvis dekker ansvarsområdet: Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Utførelse m) Ventilasjon- og klimainstallasjoner 1 Utførelse b) Innmåling og utstikking av tiltak 1 Prosjektering b) Arkitektur 1 Utførelse e) Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1 Søker 1 Kommunedelplan for Odnes, arealdelen med tilhørende bestemmelser: Side 9 av 12

10 Arbeid og tiltak nevnt i plan- og bygningsloven 81, 84, 86 a og 93 tillates kun i forbindelse med stedbunden næring i LNF-områder. Andre arbeid og tiltak i henhold til de samme paragrafene, samt fradeling til slikt formål, er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og kan bare godkjennes ved dispensasjon eller endring av planen. Endringer og utvidelser av eksisterende byggverk kan likevel tillates og vil ikke være i strid med arealbruken slik den er angitt på kommuneplankartet. Ved endringer og utvidelse av eksisterende byggverk skal en ta hensyn til kulturlandskap, estetikk og lokal byggeskikk. Det bør legges vekt på å opprettholde eksisterende materialbruk ved endring og utvidelser. I de delene av LNF-områdene som danner et belte på 50 m langs større innsjøer og vassdrag som er angitt nedenfor - alt målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand - er det ikke tillatt med arbeid og tiltak nevnt i plan- og bygningsloven 84, 86 a og 93 med mindre de har hjemmel i godkjent reguleringsplan, jf. pbl. 20-4a. Byggegrensen på 50 meter gjelder følgende større innsjøer og elver; Randsfjorden, Trevatna, Landåsvatnet, Fallselva, Landåselva/Kronborgelva og vann og vassdrag i vassdragsbeltet til Lomsdalsvassdraget og Buvassfaret (Tørrsjøelva). Plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon: Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Side 10 av 12

11 Jernbaneloven: I brev av har jernbaneverket gitt dispensasjon fra jernbaneloven 10 for plassering av tidligere omsøkt tilbygg minimum 6 meter fra midt av nærmeste jernbanespor. Dispensasjonen betyr ikke at eiendommen nå har en generell byggegrense på 6 meter fra spormidt, men at dette tiltaket trenger ny søknad om dispensasjon. Det presiseres at det på et senere tidspunkt ikke kan forventes gitt erstatning fra togoperatør eller Jernbaneverket for eventuell påregnelig skade eller ulemper påført tilbygget grunnet dets beliggenhet nær jernbanen. Arbeidene forutsettes utført på en slik måte at de ikke skader jernbanen eller endrer jernbanens stabilitet. Forskrift om begrensning av forurensning: Det må søkes om utslippstillatelse for gråvann fra fritidsbebyggelse, jf Alternative løsninger: Vurdering: Kommuneplanen har noen retningslinjer i forhold til tiltak i strandsonen. Det skal føres en restriktiv praksis til dispensasjoner i de indre skogområdene på Veståsen og Øståsen. Videre skal det være en streng praktisering av byggeforbudet langs vassdrag i forhold til etablering av nye brygger for en enkelt eiendom. Og at det ikke er tillatt med arbeid og tiltak nevnt i plan og bygningslovens 84,86aog 93, med mindre det har hjemmel i godkjent reguleringsplan pbl. 20-4a. Det skal ikke anlegges gjerder eller andre tiltak som hindrer ferdsel i strandsonen. Forutsetningen har vært at tilbygg/nybygg ikke skal komme nærmere vannet enn eksisterende hytte. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser har ikke vært revidert siden I planens kapittel Områder for fritidsbebyggelse står det at det bør jobbes videre med retningslinjer for spredt bebyggelse, der også behandling av enkelthytter beskrives. Det er så langt ikke utarbeidet slike retningslinjer. Det betyr at Søndre Land kommune heller ikke har satt noen krav til areal eller høyde når det gjelder nybygg i spredt bebyggelse eller utvidelser av eksisterende bygninger i strandsonen. Administrasjonen stiller spørsmål om aktuell fritidstomt egentlig er tenkt som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Hvis en ser på strandlinja videre østover er enkelttomter lagt inn som Byggeområde; nåværende fritidsbebyggelse. I slike byggeområder gjelder ikke byggeforbudssona på 50 meter, jf. bestemmelsene punkt 17. Eiendommen 20/23 ble opprettet i 1936, men har ikke vært kartfestet. Fram til 2008/2009 var kun 60 % av eiendommene i kommunen vist i kart. Kommunen gjorde en betydelig innsats for å bedre kvaliteten i kartene Side 11 av 12

12 gjennom i forkant av overgangen til ny matrikkel. Først i 2009 ble eiendommen, på bakgrunn av skyldelingsforretningen fra 1936, lagt inn i kartverket. Eiendommen framgikk med andre ord ikke av kartet da delplan Odnes ble laget i Dette er trolig årsaken til at eiendommen har arealkategori LNF-område og ikke byggeområde som andre tilsvarende eiendommer langs fjorden. Innenfor eksisterende byggeområder som ikke er regulert kan fortetting, utbygging og fradeling til slike formål som hovedregel bare skje etter godkjent reguleringsplan. I lite konfliktfylte områder kan planutvalget fravike dette kravet. Det må tas særlige hensyn til strøkets karakter når det gjelder husplassering, tomtestørrelser og bygningens utforming. Eksisterende fritidsbolig på GBNR 20/23 ligger ca 11,5 meter fra vannkanten ved normalvannstand. Omsøkt fritidsbolig vil få samme avstand til vannet. Eksisterende hytte har møneretning på tvers av fjorden, og mønehøyden er 3,90 m fra topp pilarer. Den nye hytten blir 30 cm høyere. Eksisterende fritidsbolig er ca. 32 m 2 (BYA). Den nye vil bli ca 54 m 2 (BYA). Bruksarealet blir ca. 48 m 2. Eiendommen 20/23 har ingen omkringliggende bebyggelse å ta hensyn til i umiddelbar nærhet. Tomta er skrå med ca 3 meter høydeforskjell fra fjorden og opp hytta. Bak hytta skrår terrenget enda mer fra jernbanen og oppover. Administrasjonen mener derfor det kan aksepteres at mønehøyden heves og at det bygges en ark midt på. Det kan stilles vilkår til taktekke og fargevalg på fritidsboligen. Mørke og matte farger. Kontrastfarger ikke tillatt (jf. bestemmelser i hyttefelt langs Trevatn). Allmennhetens tilgang til fjorden er ivaretatt gjennom en offentlig båt-/badeplass like i nærheten. Det bør likevel settes som vilkår i tillatelsen at allmennheten skal ha fri ferdsel over eiendommen. Konklusjon - forslag: Administrasjonen mener ny fritidsbolig på GBNR 20/23 kan gis dispensasjon og godkjennes på visse vilkår. Fordelen med tiltaket anses som større enn ulempene. Omsøkte tiltak kommer ikke nærmere vannet enn dagens hytte. Det er ingen omkringliggende bebyggelse å ta hensyn til. Eksisterende hytte har et historisk særpreg. Administrasjonen konkluderer med at det er fint at den blir flyttet og tatt i bruk framfor å bli stående og eventuelt forfalle. Tomten er allerede privatisert og administrasjonen kan ikke se at allmennhetens mulighet til ferdsel i strandsonen blir ytterligere forringet av omsøkte tiltak. Side 12 av 12

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer