Eidsvoll kommune Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll kommune Rådmannen"

Transkript

1 Eidsvoll kommune Rådmannen Deres ref: Vår ref.: Dato: Saksbehandler: 2013/263/LLU Formannskapet Svar på spørsmål til rådmannens grunnlagsdokument til Budsjett Handlingsplan Spørsmål fra FrP: 1. Hvor mye utgjør 1% reduksjon av avsetningen til pensjon fra 20,5 til 19,5-18,5 og 17,5%? Beregnet sats for pensjonspremie KLP Fellesordningen er 19,92 % eks arbeidstakers andel. For å sikre at budsjettert pensjon er på nivå med beregnet pensjon KLP, er det brukt en pensjonspremiesats på 20,5 %. Nedenstående oversikt viser endring i pensjonsavsetning ved redusert sats pensjonspremie i KLPs ordninger: - 1 % - 2 % - 3 % Fellesordningen 20,5 % Sykepleier 21,5 % Folkevalgte 45,5 % Sum ordninger KLP Når går pensjonsavtalen med KLP ut, med tanke på ny anbudsinnhentelse? Gjeldende avtale med KLP er inne i sitt fjerde og siste år i I løpet av 2013 har de øvrige aktørene som tilbyr tjenestepensjon til norske kommunen avviklet dette tilbudet. Det betyr at dersom kommunen ikke skal benytte seg av KLP vil alternativet være å etablere pensjonskasse i egenregi, alene eller sammen med andre. Det er ikke foretatt en utredning av dette spørsmålet i 2013 og medlemskapet i KLP opprettholdes inntil videre. 3. Hva koster en arbeidstaker med en lønn på et snitt med kr i stipulert årslønn. Arbeidsgiveravgift, feriepenger, arbeidsgiverandel av pensjon. Beregningen har tatt utgangspunkt i pensjonspremie KLP Fellesordningen. Sum lønn inklusive sosiale utgifter er kr for en arbeidstaker som har en årslønn på kr

2 Lønn inkl sosiale utgifter Beløp Lønn Feriepengepåslag årslønn 1,40 % Pensjon 20,50 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % Sum lønn inkl sosiale utgifter Hvor mye har kommunen tapt i kroner på grunn av korttidssykefravær (inntil 16 dager) antall sykemeldinger ganget med snittlønn? Rapport fra NLP for 2012 viser totalt 3092 sykefraværsdager i intervall 1 16 dager. Gjennomsnittlig dagslønn kr 2 010,-. Dette en gir lønnsutbetaling på kr ,-. Spørsmål fra H: 5. LÆRINGSSENTERET Det ønskes opplyst hvor mange elever som får tilbud der, og en vurdering av hva som evt. vil kunne skje med elevene og deres tilbud dersom Læringssenteret legges ned. Det samme gjelder de ansatte. Det ønskes vurdert om de midlene som da vil tilbakeføres den enkelte skole vil kunne føre til et bredere tilbud til flere elever på disse skolene, eller om dette ikke vil ha noen innvirkning (altså nytteeffekt for flere elever). Herunder også om dette vil føre til noen større fleksibilitet i lærerstillinger ved den enkelte skole, da midler vil bli ført tilbake. Dette også på bakgrunn av den innsparing som handlingsplanen nå legger opp til. Samtidig ønskes det opplyst om hvor stor innsparing det vil kunne gi å legge ned Læringssenteret. Høsten 2013 er det 24 plasser. De fleste elevene har plass på ELS 1 dag pr uke, mens enkelte elever har plass 2 dager pr uke. På det meste er det 6 elever og 3 lærere der pr dag. Ved en eventuell nedleggelse av ELS vil elevene som i dag har plass der bli ivaretatt på sine nærskoler, henholdsvis FUSK, RUSK og VUSK. Elever som har plass på ELS er i hovedsak elever som sliter med motivasjon og tro på egen mestring, og som tidligere har hatt høyt skolefravær. Høy lærertetthet gir mulighet for tett oppfølging, og har ført til at fraværet hos disse elevene har blitt kraftig redusert. I tillegg er det tillagt betydning at ELS er lokalisert utenfor ordinær skole. Høyt skolefravær i grunnskolen kan ha negative samfunnsvirkninger på lang sikt i form av økt frafall i videregående opplæring og økte sosiale utgifter. Det vises til sak «Evaluering av ELS» Ved en nedleggelse av ELS vil midlene bli tilbakeført til skolene. I dag benyttes til sammen 2,4 lærerstillinger til ELS, og disse vil kunne ivareta flere elever på disse skolene. Elever med de største oppfølgingsbehovene vil kunne få et dårligere tilbud, mens de elevene med middels store oppfølgingsbehov vil kunne få et bedre tilbud. Likevel vil skolene gi en opplæring som fyller lovkravene i opplæringsloven. Det antas at en tilbakeføring vil kunne gi økt fleksibilitet i ressursutnyttelsen ved den enkelte ungdomsskole. Ved nedleggelse av ELS, uten tilbakeføring av midler til den enkelte ungdomsskole, vil det kunne gi en innsparing på 2,4 stillinger. Helårsvirkningen av dette er 1,5 mill. For budsjettåret 2014 vil det være mulig å gjennomføre en innsparing fra , noe som tilsier ca ,-. 2

3 6. ORGANISASJON Det etterspørres et organisasjonskart og en oversikt over antall virksomheter i kommunen. Samtidig ønskes det vurdert hvordan man eventuelt kunne tenkt seg nedleggelse av kultur som egen virksomhet, og eventuelt andre aktuelle sammenslåinger av virksomheter der dette vil kunne være naturlig. Hva er besparelsen og mulighetene her? Organisasjonskartet til Eidsvoll kommune ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider og legges også ved svarene her. En vurdering av konsekvenser ved endringer i virksomhetsstrukturen er for omfattende til å kunne besvares på betryggende måte innen den tiden som er avsatt spørsmål vedrørende budsjett og handlingsplan. BDO gjennomførte i 2013 en evaluering av Eidsvoll-modellen. Denne rapporten er lagt frem for politiske organer og rådmannen legger rapporten til grunn for det videre arbeidet med å utvikle organisasjonen. 7. BIBLIOTEK Hva er besparelsen og hva vurderer administrasjonen at vil være effekten av å ha kun ett bibliotek i kommunen? Effekten av å ha kun ett bibliotek vil være en økonomisk besparelse. Konsekvenser og effekter ved nedleggelse av Råholt filial ble gjort rede for i grunnlagsdokumentet for budsjett Dersom Råholt filial avvikles så er dette anslått at vil redusere utgiftene med kr. 0,6 mill. 8. LØYPEKJØRING Hvordan utføres dette i kommunen? Dersom det er kommunalt ansatte som gjør dette, og som i tillegg innehar en jobb et annet sted i kommunen, går denne kjøringen utover det kommunale arbeidet? (pga. ukurante arbeidstider etc. som gjør at ansatte ikke kan jobbe som «vanlig» i vinterhalvåret hvor løyper kjøres, har krav på fri etc.). Hva er totalbeløpet kommunen bruker til løypekjøring? (inkludert utstyr) Eidsvoll kommune har en løypemaskin og 2 snøscootere som kontinuerlig sysselsetter 3 kommunalt ansatte i en 3 måneders periode. Mannskaper utgjør og driftsutgifter Skiløypene blir kjørt opp i ordinær arbeidstid. I tillegg kjøres det i helgene, dersom det har kommet snø, i Gullverket. Vaktordning (helg): En ansatt har helgevakt. Vakten kompenseres med 5 timer ordinær timelønn som utbetales og 7,5 timer avspasering. I tillegg støttes "Hurdal Hele året" sin skiløypekjøring med kr i 2013 og tilsvarende beløp er foreslått for BOA 3

4 På budsjettkonferansen ble det opplyst at «dersom man senker budsjettposten til BOA så vil dette medføre økte kostnader på andre tjenester». Det bes om en noe mer utdypende redegjørelse på dette punktet. BOA har 9,3 årsverk og er ansvarlig for aktivitet- og dagtilbud til 35 brukere + ca 20 brukere (barn) av sanseavdelingen og administrerer 43 varige tilrettelagte arbeidsplasser, samt oppmuntringslønn for tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære virksomheter. De fleste av brukerne er ressurskrevende brukere med omfattende tjenestebehov. De trenger tett bemanning. Noen har vedtak på 1-1 oppfølging. Flere av brukerne er på BOA 5 dager pr uke. Dersom aktivitetstilbudet på BOA reduseres/legges ned trenger allikevel disse brukerne tett bemanning der de oppholder seg, da i boligen sin. Pr i dag har ikke de bemannede boligene ressurser på dagtid for å ha brukerne hjemme. De ulike boligene (Avd. Bolig) må bemannes opp for å kunne ivareta omsorg og aktivitet rundt brukeren. Det er også noen brukere som bor i egne leiligheter med ambulerende miljøtjeneste (Avd. Miljøtjeneste). Også her vil behovet for oppfølging øke betydelig. Flere vil da måtte trenge besøk opp til flere ganger daglig, fordi de trenger tett bemanning rundt seg, dette ivaretas i dag av personalet på BOA. De vil ikke mestre å være en hel dag hjemme alene eller på andre aktiviteter alene uten bemanning. En tredje brukergruppe som blir påvirket er de som bor hjemme hos foreldre og bruker BOA og avlastningen. De vil ved en reduksjon i dagtilbudet trenge økt avlastning (Avd, Avlastning) pga økte tyngede omsorgsoppgaver for foreldrene. BOA er en kostnadseffektiv tjeneste da flere brukere med omfattende tjenestebehov samles på ett sted, på denne måten kan personalressursene utnyttes optimalt. En reduksjon her vil medføre økte kostnader både i Avd. Bolig, Avd. Avlastning og Avd Miljøtjeneste. Kommunen har plikt til å gi psykisk utviklingshemmede et tilfredsstillende dag- og aktivitetstilbud. Det er ikke lovpålagt i nåværende form, slik Eidsvoll kommune har organisert, men kommunen skal: «.sikre nødvendig tilbud av tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons og mestringsevne og deltakelse» (Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, pnkt 5). I dette ligger også å dekke sosiale behov. BOA yter disse tjenestene på en kostnadseffektiv måte. Å aktivisere brukergruppen individuelt eller i andre gruppealternativer for å dekke sosiale behov vil medføre betydelig økte kostander til personalressurser. En kan også forvente at vi vil se en forverring i forhold til funksjonsnivå for flere av brukere, dersom de mister BOA og den tryggheten og forutsigbarheten BOA gir dem. Dette er en kjent problemstilling rundt psykisk utviklingshemmede. Ved en eventuell nedleggelse av BOA må nye ordninger og tilbud vurderes individuelt opp mot det enkelte vedtak og hva som er nødvendig av bemanning i den aktuelle boligen. En slik vurdering vil kreve mer tid å besvare eksakt, men det er grunn til å anta at Avd Bolig må styrkes med minimum sju årsverk og Avd Miljøtjeneste og Avd Avlastning må styrkes med to årsverk hver. I tillegg til dette vil vi miste inntektene fra BOA butikken og vedsalget. 4

5 10.MILJØARBEIDERE VED SKOLENE Det bes om en redegjørelse for hvorvidt det er ansatt miljøarbeidere ved skolene, og i hvilket omfang. På hvilken måte jobber eventuelt disse mot elevene, og hvilken nytteeffekt har evt. skolene av dette. Det er ansatt miljøarbeidere eller sosialpedagoger på de største skolene. På de skolene som ikke har miljøarbeidere er det eksempelvis «Miljørom» eller baser for spesialundervisning, hvor spesialpedagogene også ivaretar noen av funksjonene til en miljøarbeider. Felles for begge løsningene er at det jobbes med elevenes læringsmiljø, hvor miljøterapeuten er samtalepartner for enkeltelever, enkeltgrupper og som samarbeidspartner for lærerne. Skolene som har miljøterapeuter rapporterer at de har stor nytteeffekt av disse stillingene. Spørsmål fra SV: 11.Deflator: Skal være regulert opp til 3,5% i den nye regjeringas innstilling til statsbudsjett. Om vi har forstått dette riktig, vil det i så fall bli reflektert inn i justert grunnlagsdokument, og hvilke konsekvenser vil det få? Den nye regjeringen har i sin tilleggsproposisjon oppjustert anslaget for den kommunale deflatoren fra 3,0 % til 3,1 %. I tillegg er det også lagt inn flere andre forslag fra ny regjering som vil påvirke kommunens inntekter og tjenestetilbud. Budsjettinnstillinger fra Stortingets fagkomiteer behandles senest 15. desember. Dette er etter at Handlingsplan er vedtatt i kommunestyret. Rådmannen vil innarbeide økonomiske konsekvenser av vedtatte endringer i statsbudsjettet for 2014 i Økonomisk rapport Eiendomsskatt: Rådmannen legger til grunn skattesats på 2 promille gjennom hele handlingsplanperioden. I samsvar med våre tidligere forslag i forbindelse med eiendomsskatt, ønsker vi å vurdere forslag om opptrapping et stykke ut i handlingsplanperioden. Det nivået vi ønsker å ende på, er 4 promille. Til gjengjeld vil vi da innføre et bunnfradrag. Det hadde vært fint å få et anslag på den økonomiske gevinsten av følgende forslag: 2014 og 2015: eiendomsskatt med sats 2 promille (=Rådmannens framlegg) og 2017: eiendomsskatt med sats 4 promille. Alt 1: med bunnfradrag Alt. 2: med bunnfradrag Når det gjelder bunnfradrag, er det naturligvis viktig at vi ikke foreslår det så høyt at det spiser opp gevinsten av en høyere sats. Men det er viktig å få inn et visst bunnfradrag når satsen øker, for å gi en bedre sosial profil på eiendomsskatten. Beregningen under er basert på et forholdstall mellom inntekter fra bolig og næring tilsvarende Nes kommune, som betyr at ca 83 % av inntektene fra eiendomsskatt kommer fra bolig/fritidsbolig, tilsvarende ca eiendommer. Kommunens totale inntekter varierer med de ulike alternativene. For å kunne være sikker på effekten er det nødvendig å ha en fullstendig oversikt over alle eiendommer som er omfattet av eiendomsskatt. Dette arbeidet startes opp ved et eventuelt vedtak. Beregningen under er basert på en gjennomsnittlig eiendomsskatt på kr jf rådmannens forslag. 5

6 Rådmannens forslag: i bunnfradrag, 2 promille sats Eiendomsskattetakst Bunnfradrag Skattegrunnlag Eiendomsskatt 2 promille Alt 1 bunnfradrag , 2 promille sats Snitt Totale inntekter bolig/fritidseiendom Eiendomsskattetakst Bunnfradrag Skattegrunnlag Eiendomsskatt 2 promille Snitt Totale inntekter bolig/fritidseiendom Alt 2 bunnfradrag , 4 promille sats Eiendomsskattetakst Bunnfradrag Skattegrunnlag Eiendomsskatt 4 promille Snitt Totale inntekter bolig/fritidseiendom Alt 3 bunnfradrag , 4 promille sats Eiendomsskattetakst Bunnfradrag Skattegrunnlag Eiendomsskatt 4 promille Spørsmål fra AP: Snitt Totale inntekter bolig/fritidseiendom I følge talldelen er det budsjettert med nedgang i midlene til kulturhuset fra 2014 til I samme periode er det i talldelen en økning på kr: 1,2 mill til kulturskolen. Kan du forklare hva dette er? 6

7 Nedgangen fra 2014 til 2015 skyldes midler avsatt til grunnlovsjubileet hvor utgifter kun påløper ut Alle midler tilknyttet jubileet ligger under linjen «Kulturhuset» i budsjettoversikten. Midlene skal dekke alle lokale tiltak og prosjekt, samt lønn for grunnlovskoordinator. Årsaken til den tilsynelatende økningen i rammen for kulturskolen skyldes at avdelingen er utvidet til også å ha ansvaret for Den kulturelle skolesekken, Panorama kino og ferietilbud for barn og ungdom. Alle tilhørende budsjettmidler er dermed flyttet til denne avdelingen, den økonomiske rammen for kulturskolen er ikke økt. Avdelingen heter ikke lenger kulturskolen, men kulturskole/dks/panorama kino. 14.Rammer under tjenesteområder Kultur ligger på ca 21.mill kr i og I handlingsplanen for 2015 ligger dette på ca. 18.mill.kr. Hva er grunnen til det og hva betyr det? Nedgang i rammen fra 2014 til 2015 skyldes midler avsatt til grunnlovsjubileet, hvor utgifter kun påløper ut Under pkt.6.1. i rammesaken: Effektivisering/innsparingstiltak ref. 32, står det bl.a.» Alle virksomheter får et innsparingskrav på 1% av brutto driftsutgifter, 10.0.mill.kr. for hele kommunen.» Betyr det reelle kutt/nedskjæringer i tjenestene og finnes det en eventuell oversikt over konsekvenser av en slik innsparing? I rammesaken ble det lagt inn både vekst og innsparing. Totalt er rammene økt med 30 mill fra vedtatt rammesak, hovedsakelig finansiert ved økt skatt og rammetilskudd. Det er i Handlingsplan beskrevet hva den enkelte virksomhet kan oppnå innenfor foreslått ramme, og konsekvenser av denne rammen. 16.Vi er kjent med at avsetting til pensjonsfond varierer fra kommune til kommune. Eidsvoll kommune har, sammenlignet med andre kommuner satt av en høy prosentsats. Kan du forklare det og hvilke konsekvenser vil det eventuelt få for Eidsvoll kommune om vi setter av en mindre prosentandel? Det vises til svar på spørsmål 1 fra FrP. Dersom det budsjetteres med en lavere pensjonspremie vil kommunen etter all sannsynlighet få et merforbruk på pensjonsutgifter. Tilsvarende pensjonspremie for Fellesordningen KLP for Ullensaker og Nannestad er 20 % i begge kommuner, dvs på nivå med Eidsvoll. 17.I budsjettet for 2014 er det foreslått en låneinvesteringsramme på over 200 mill.kr. Vil det si at rentene på en slik investering er beregnet fra , eller fra den dag lånet blir tatt opp? I budsjettet for 2014 er renter beregnet fra planlagt dato for låneopptak Pt er innskuddsrente høyere enn flytende rente på lån. 7

8 18.Eidsvoll har plassert midler i pengemarkedsfond. Hvor stort er det samlede beløp og er det en eventuell oppsigelsestid på disse plasseringene? Eidsvoll kommune har pr i dag ikke midler plassert i pengemarkedsfond. Som vist i Økonomirapport 2 er det plassert langsiktige midler i aksje- og obligasjonsmarkedet. Disse midlene stammer fra salg av E-verket. Status pr Økonomirapport 2: Det er ingen oppsigelsestid på disse plasseringene, og de vil raskt kunne omgjøres til likvide midler. Ved eventuell bruk av midlene må opprinnelig salgssum (80,8 mill) brukes til investeringer eller nedbetaling av gjeld. De øvrige midlene står kommunestyret fritt til å disponere, men rådmannen vil anbefale at midlene eventuelt brukes til samme formål. Spørsmål fra EDB: 19.Antall ansatte og årsverk pr. avdeling/virksomet - og totalt for Eidsvoll kommune? Se eget vedlegg. 20.Hva er status vedr. bruk/salg av aldershjemmet med tilhørende betjeningsboliger i Feiring? Feiring aldershjem: Eiendommen ligger i uregulert område, avsatt til offentlig formål i kommuneplan. Det foreligger takst på eiendommen fra 2012, markedsverdien ble vurdert til kr. 4,5 millioner. 8

9 Det har tidligere vært kontakt med flere interessenter, både vedrørende salg og utleie. Pr. i dag er det ingen kjente interessenter for eiendommen. Rådmannen har i grunnlagsdokumentet for budsjett 2014 lagt opp til salg av Feiring aldershjem (pkt 58 i investeringsoversikten). Eiendommen vil bli lagt ut for salg så snart vedtak om salg er gjort. Betjeningsboligen (gbnr. 243/80): Leies pr. i dag ut som kommunal bolig. Boligen består av 4 utleieenheter med en samlet månedsleie på kr Eiendommen er avsatt til offentlig formål i kommuneplanen. Det foreligger takst, utført i 2012, på eiendommen. Markedsverdi kr. 2,3 millioner, forutsatt solgt som boligeiendom. Vaktmesterboligen - «Ospetun» (gbnr. 243/27): Leies pr. dags dato ut som kommunal utleiebolig. Månedsleie kr Eiendommen er avsatt til offentlig formål i kommuneplanen. I takst utført i 2012 anslås markedsverdi for eiendommen å være kr. 1,25 millioner, forutsatt at eiendommen selges «uten tilknytning til offentlig formål». 21.Hva er status vedr. salg av kommunale eiendommer (eiendom og salgssum)? Prioriteringsliste for videre salg? Tiendeboflaen Camilla barnehage (gbnr. 63/150): Eiendommen er vedtatt solgt i kommunestyret Eiendommen er regulert til «allmennyttig forsamlingslokale». I reguleringsbestemmelsene er det inntatt at eiendommen «skal fortsatt brukes som nå». Bestemmelsene er datert Det drives barnehage på eiendommen, noe som har vært gjort siden slutten på tallet, i følge takst. Bygningen er registrert i Sefrak-registeret. Det foreligger en takst på eiendommen fra 2012, hvor markedsverdien er fastsatt til kr. 1,8 millioner. Det ble samtidig bedt om en vurdering av eiendommens verdi dersom den hadde vært regulert til boligformål. Verdien på eiendommen ut fra en slik vurdering ble satt til kr. 2,5 millioner. Dersom man skal endre formålet kreves det en planendringsprosess. Det vurderes nå om dette skal gjennomføres før salgsprosessen igangsettes, for å kunne oppnå en høyere salgssum. Det er dialog med driver av barnehagen i forhold til interesse for kjøp. Når dette forholdet er avklart, vil det vurderes hvorvidt det skal fremmes en sak til politisk behandling om å selge til takst til nåværende leietakere, eller om eiendommen skal legges ut for salg på det åpne markedet. Stenshol barnehage (gbnr. 209/109): Eiendommen er vedtatt solgt i kommunestyret

10 Eiendommen er avsatt til offentlig formål i kommuneplanen, men ligger utenfor regulert område. Det foreligger takst på eiendommen fra I taksten er eiendommen vurdert som en boligeiendom, da eiendommen anses lettere omsettelig til slikt formål. Dette krever imidlertid at en reguleringsprosess gjennomføres. Med forutsetningen om at eiendommen kan brukes til boligformål er markedsverdien taksert til kr. 1,4 millioner. Eiendommen vil bli lagt ut for salg så snart reguleringsprosess er gjennomført. Dette vil måtte ta noe tid. Reguleringsprosessen vil bli igangsatt inneværende år. Gamle Eidsvoll Verk skole Veslebrunen Steinerbarnehage (gbnr. 97/6): Eiendommen er vedtatt solgt i kommunestyret Eiendommen er regulert til «offentlig formål», og er tilknyttet reguleringsplan for «Sentrale deler av Eidsvoll Verk». Bebyggelsen er i planen merket som bevaringsverdig. Reguleringsbestemmelsene legger begrensninger på hvordan eiendommen kan utnyttes, og bygningens eksteriør skal holdes uendret. «Tilbygg/påbygg og nybygg kan tillates når det tydelig framstår som tilføyelser og ikke forstyrrer oppfattelsen av den opprinnelige bygningen». BYA = 20%. Bygningen er registrert i Sefrak-registeret. Det foreligger takst på eiendommen fra 2013, markedsverdien er fastsatt til kr. 1,8 millioner. Steiner-barnehagen, som leier første etasje i bygningen, har antydet at de kan være interessert i kjøp av eiendommen. Vi er i dialog med disse, og har innkalt til møte om saken førstkommende uke. Når dette forholdet er avklart, vil det vurderes hvorvidt det skal fremmes en sak til politisk behandling om å selge til takst til nåværende leietakere, eller om eiendommen skal legges ut for salg på det åpne markedet. Feiring kommunelokale: Leilighet benyttes som kommunal utleiebolig, leiepris kr Feiring brannstasjon ligger på eiendommen, og må evt. fradeles ved salg. Rådmannen har i grunnlagsdokumentet for budsjett 2014 lagt opp til salg av Feiring kommunelokale (pkt 58 i investeringsoversikten). Eiendommen vil bli lagt ut for salg så snart vedtak om salg er gjort, og arealer til brannstasjonen er fradelt. Salg av kommunale bygg og eiendommer Rådmannen har i grunnlagsdokumentet for budsjett 2014 listet opp følgende bygg som vil bli forsøkt solgt (pkt 58 i investeringsoversikten): - Feiring kommunelokale - Feiring aldershjem - Stenshol barnehage - Tiendeboflaen/Cammilla barnehage - Gamle Eidsvollverk skole/veslebrunen barnehage 22.Hva er verdien (takst) av kommunens skogeiendommer? 10

11 Det er ikke avholdt egen eiendomstakst for kommunens skogeiendommer. Kommunens skoger er på daa til sammen. Tilveksten utgjør om lag 1.700m3 pr. år. Gjennomsnittlig netto årsinntekt utgjør omlag kr ,-, avhengig av priser. Det er grunn til å kunne anta at kommunens skogeiendommer vil kunne omsettes til en verdi totalt på mellom 6 6,5 mill. kr. 23.Hva er (antatt) salgsverdi av Eidsvoll kommunes byggetomter (tidligere Eidsvoll Tomteselskaps tomter)? Gruehagan: To gjenstående tomter som ikke er solgt, tomt 14 og 15. Pris henholdsvis kr og Tomtene selges og markedsføres gjennom eiendomsmegler. Finstad: To gjenstående tomter, pris henholdsvis kr og kr Holhagan: Åtte gjenstående tomter, med priser fra kr til kr Prosjektet er et samarbeid med Brødrene Nordahl AS. Tomtene markedsføres gjennom egen nettside, med liten respons. Etter møte med Brødrene Nordahl for kort tid siden er det enighet om å sette større fokus på prosjektet, og å innhente tilbud fra eiendomsmegler for gjennomføring av salg. Langsetåsen: Eiendomsforvaltningen er i dialog med Minne Utbygging i forhold til videre fremdrift med tanke på videreutvikling av Langsetåsen. Kostander for opparbeidelse av infrastruktur antas å kunne overstige kr pr. tomt. Hva denne kostnaden blir vil være avgjørende for hvorvidt tomter skal klargjøres raskt eller om prosjektet skal utsettes. Eidsvoll kommune eier i underkant av 20 tomter i neste byggetrinn, hvorav tre byggeklare tomter skal vederlagsfritt overføres til tidligere grunneier som del av oppgjør for tidligere eiendomskjøp gjennomført av Eidsvoll Tomteselskap AS. Det kan ikke forventes noen stor fortjeneste på dette byggetrinnet for Eidsvoll kommunes del, men investeringer som gjøres her vil gjøre det enklere å utvikle eller selge resterende tomtearealer Eidsvoll kommune innehar. Lundsjordet: Reguleringsplan er ikke vedtatt. 24.Hvilke avdelinger har leiebiler/leasingbiler? Hvor mange biler er dette, type biler? Hva er de årlige kostnader for disse avtaler? Hjemmebaserte tjenester har 23stk leasingbiler til en årskostnad av kr ,- 6 stk Toyota Urban Cruiser 15 stk Toyota Yaris 1 stk VW Transporter Miljøarbeidertjenesten har 3 stk leasingbiler til en årskostnad av kr ,- 1 stk Toyota Urban Cruiser 1 stk Toyota Yaris 1 stk Toyota Yaris Verso 11

12 Tildelingsenheten har en leasingbil til en årskostnad av kr ,- 1 stk Toyota Yaris Avdeling rus og psyk har 2 stk leasingbiler til en årskostnad av kr ,- 1 stk Opel Vivaro 8 seter 1 stk Toyota Yaris Verso Avdeling Miljøarbeid har 4 stk leasingbiler til en årskostnad av kr ,- 2 stk Toyota Yaris 2 stk Toyota Yaris Verso BOA har en leasingbil til en årskostnad av kr ,- 1 stk Opel Vivaro 8 seter Kommunal drift har en leasingbil til en årskostnad av kr ,- 1 Stk Toyota Rav4 25.Vedr. innsparing i form av kutt i kommunale tjenester, hva skjer med den/de ansatte som blir berørt? Er slike kutt økonomiske reelle? I den grad det er mulig blir overtallige omplassert men en kan ikke utelukke oppsigelser. I de tilfeller ansatte kan omplasseres til vakante stillinger eller at det medfører oppsigelser, er de økonomiske kuttene reelle. 26.Oversikt over kostnader ved bruk av konsulenter og til hvilke konsulenttjenester for 2012 og så langt i Understående tabell viser en oversikt over utgifter ved bruk av konsulenttjenester (konto 12700) per funksjon/tjeneste: 12

13 Funksjon 2012 tall i tall i 1000 Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler 36 8 Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole 4 14 Grunnskole Skolefritidstilbud Skolelokaler Aktivitetstilbud barn og unge 12 0 Forebygging, helsestasjons-og skolehelsetjenste Aktivisering eldre og funskjonshemmede 2 40 Diagnose, behandling, rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 0 2 Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Økonomisk sosialhjelp 44 0 Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde Plansaksbehandling Byggesaksbehandling og seksjonering Kart og oppmåling 14 0 Kommunal næringsvirksomhet 9 0 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parikering Rekreasjon i tettsted 10 3 Forebygging av branner og andre ulykker 1 0 Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing 2 2 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignend 1 0 Innsamling av forbruksavfall 8 0 Naturforvaltning og friluftsliv Bibliotek 14 4 Kino Idrett 3 1 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 53 4 Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Kommunale kulturbygg 78 0 Sum konsulenttjenester per KOSTRA-funksjon Lars Ludvigsen fungerende rådmann Vedlegg som følger saken: 1 Oversikt over årsverk og personer pr manuelt produsert 2 Organisasjonskart Eidsvoll kommune pr. november

14 14

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom Formannskapets innstilling 23.11.12. Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille. 2014 Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN SAK 10/2012 KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å kjøpe det regulerte arealet, stort 221,7 daa, på Dal skog for 30 mill. kroner og samtidig

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Forslag til budsjett 2015. Handlingsplan for perioden 2016-2019

EIDSVOLL KOMMUNE. Forslag til budsjett 2015. Handlingsplan for perioden 2016-2019 EIDSVOLL KOMMUNE Forslag til budsjett 2015 Handlingsplan for perioden 2016-2019 1 Venstres kommentarer til rådmannens grunnlagsdokument for budsjettet Det fremkommer i Rådmannens grunnlagsdokument at budsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer