Samhandling før reformen. Kompetanseoverføring fra sykehus til primærhelsetjeneste Trine Selnes, NLSH Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling før reformen. Kompetanseoverføring fra sykehus til primærhelsetjeneste Trine Selnes, NLSH Bodø"

Transkript

1 Samhandling før reformen Kompetanseoverføring fra sykehus til primærhelsetjeneste Trine Selnes, NLSH Bodø

2 Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen av den enkelte person med diabetes blir bedre (langsomt, men sikkert) Antall komplikasjoner og kostnadene ved disse vil øke (dersom man ikke gjør noe med forekomsten av type 2-diabetes) Samhandlingsreformen forutsetter at behandling og oppfølging skal gis nærmest mulig pasienten, fortsatt mye usikkerhet mht dette.

3 Forskjeller i Helse-Norge Kompetanseforskjeller spesialisthelsetjeneste/ kommunehelsetjeneste Kompetanseforskjeller distriktene imellom Kontrollrutiner og oppfølging Manglende retningslinjer og rutiner kan føre til store forskjeller i tilbud avhengig av bosted

4 Store forskjeller i opplæringstilbud ved diagnose Opplæring i bynære strøk startkurs Diabetessykepleiere Klinisk ernæringsfysiolog Opplæring i distrikt har vært variabelt Noen steder godt tilbud gjennom dedikerte enkeltpersoner med kunnskaper og interesse for diabetesfaget Noen steder er fastlegen eneste tilbud NDF /Internett/brosjyrer/egenaktivitet

5 Bør alle kunne alt om diabetes? Spesialisthelsetjenesten Vedlikeholder kompetanse fordi man har mange nok klienter Lettere å holde seg oppdatert i eget fagfelt Fastlegen Diabetes er bare en av mange diagnoser Kraftig økning i diabetespasienter gjør at behovet for oppdatering blir stort. Kan være vanskelig å forfordele diabetes? Kommunehelsetjenesten Økning av brukere med diabetes, også økning av diabetespasienter med komplikasjoner Spesielle behov/komplikasjoner medfører behov for kompetanseutvikling på diabetes Oppfølging når komplikasjoner oppstår, f.eks ved sår Opplæring /oppfølging insulin/blodsukker/kost

6 Diabetesprosjektet i Helse-nord Målet for diabetesprosjektet i Helse-Nord er: Å styrke tilbudet til personer med diabetes. Tjenesten skal være organisert slik at brukeren får et godt, effektivt, og helhetlig tilbud i hele foretaket. kartlegge behandlingstilbudet til barn og voksne med diabetes Utarbeide en regional handlingsplan for diabetes Sikre brukermedvirkning Sikre ansvarsfordeling mellom 1. og 2. - linjetjenesten

7 Mange sykehus manglet: Diabetesteam Diabetesansvarlig lege Diabetessykepleiere (eller kun i lav stillingsbrøk) Klinisk ernæringsfysiolog (eller kun i lav stillingsbrøk ) Fotterapeut Psykolog Fotteam Kontorfasiliteter Fullstendige retningslinjer for behandling av diabetes på poliklinikk og avdeling

8 Prosjektgruppe for Diabetesprosjektet Beryll Kristensen Prosjektleder. Regional diabetessykepleier, NLSH Bodø Tor Claudi Overlege NLSH Bodø, (tidligere fastlege/spesialist i almennmedisin, Rønvik legesenter) Johan Svartberg Seksjonsoverlege, endokrin seksjon UNN Tromsø Solrunn Coucheron Diabetessykepleier UNN Tromsø Helga Marie Karlsen Diabetessykepleier UNN Harstad Jan Eggesvik Fastlege/Spes. Almennmedisin, Nordlys legesenter Alta Trond Jensen Prof. Dr. Med Rikshospitalet Oslo Dag Veimo Overlege, Barneavd NLSH Bodø Nina Lorentsen Klinisk ernæringsfysiolog, Helgelandssykehuset, Mosjøen Hans Arne Myhre, Overlege Med.Avd.Bodø Brukerrepresentanter NDF Grethe Pettersen, NDF Nordland Eva Ursin, NDF Troms Gunn Rognmo, NDF Finnmark

9 Helse-Nords Handlingsplan for Diabetes mai/juni prosjektgruppen dannet august første møte aug 06- Jan 07 kartlegging situasjonsbeskrivelse Jan 07 Mai 07 Utarbeidet Handlingsplan Mai plan sendes til høring Høst 2007 plan vedtas Bevilgninger i 2009

10 Økonomisk ramme 8 mill/år

11 Nasjonale retningslinjer for diabetes: forebygging, diagnostikk og behandling. Helsedirektoratet 2009

12

13 Diabetesteamets oppgaver: Pasientbehandling Opplæring av pasienter og pårørende Opplæring av helsepersonell Samarbeid med primær- og kommunehelsetjenesten

14 Viktig å tenke på Nedfelt i nasjonale kliniske retningslinjer fra helsedirektoratet at vi skal ha ressurser som sikrer drift og tilgjengelighet, og at vi skal drive kompetanseoppbygging Dette krever vedlikehold av ressurser

15 Stort undervisningsbehov I 2006 opprettet vi tverrfaglig, samlingsbasert undervisningsopplegg for ansatte v/ NLSH Bodø, Lofoten, Vesterålen Stort påtrykk fra kommunehelsetjenesten som også ønsket plasser for sine ansatte Derfor formelt samarbeid med høgskolen fra 2007, for å øke den kliniske diabeteskompetansen hos personell i kommunehelsetjenesten og på lokalsykehus Klinisk rettet videreutdanning av diabetessykepleiere ved Universitetet i Nordland (Tidl. Høgskolen i Bodø ) Til nå utdannet 300 sykepleiere, fortrinnsvis fra Helse-Nord, men økende søkning fra landet for øvrig.

16 Etter hvert får man ting til. Alle 11 sykehusene i Nord-Norge har nå diabetessykepleiere med videreutdanning i ulike stillingsbrøker på ulike avdelinger Ved de fleste sykehusavdelinger i Bodø er det sykepleier(e) med videreutdanning Med, Kir, ortopedi, nevrologisk, rheuma, akuttmottak, barneavd, habilitering, geriatrisk 5 kommuner i Nord-Norge har opprettet egne stillinger for kommunale diabetessykepleiere Over 50 kommuner i Nord-Norge har sykepleiere blant sine ansatte som har tatt videreutdanning i diabetes. Hjemmetjeneste, alders/sykehjem, omsorgsboliger, bofellesskap 70 % av diabetessykepleierne utdannet i Bodø kommer fra primærhelsetjenesten Nå krav om 60 studiepoeng videreutdanning i diabetessykepleie ved nyansettelser, lønn som spesialsykepleier.

17 Dessuten Årlige nettverkskonferanser for diabetes (100 deltakere høsten 2010) Fagmiljøet blir kjent med hverandre Lettere å ta kontakt kontakt Diskuterer organisering, og hvem som tar ansvar for hva Diabetesjournal (NOKLUS) installert på samtlige sykehus i Helse-Nord De fleste bruker den også

18 Andre yrkesgrupper Psykolog i Bodø og Tromsø er vanskelig, stillingsandelene er for små og vanskelige å få besatt KEF Ansatt i Hammerfest Utlyst i Narvik og Harstad Lofoten og Vesterålen dekkes opp fra Bodø Ansatt i Mosjøen (hadde fra før men fikk 25 % økning) Sandnessjøen mangler UNN har fra før Kirkenes har fra før Mo har fra før Fotterapeut ansatt i Bodø i 20 % stilling Tromsø leier inn fotterapeut ved behov

19 Hva bør gjøres framover? Evaluering hvordan fungerer diabetes teamene er det diabetesansvarlig lege antall polikliniske konsultasjoner og inneliggende pasienter Revisjon av handlingsplanen samarbeide mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten forebyggingsstrategier kvalitetssikring (bruk av diabetesjournalen, bench-marking) Oppfølging av stillingsstrukturen i sykehusene Riktig bruk av midlene lokalt Fortsette videreutdanningen i diabetes

20 Oppfølging og videreføring mht revidering av plan Regional Diabetessykepleier ansvarlig for gjennomføring/revidering vaktbikkje mht bruk av midler Fagråd i Helse-Nord er støttefunksjon Tor Claudi, Dag Veimo, Trond Jensen, Helga Marie Karlsen og Nina Lorentsen fra prosjektgruppa Gunn Kristin Aftret Langvoll Diabetessykepleier Hammerfest Ragnar Joakimsen Overlege, Endokrinolog Unn Tromsø Dag Stefansen, Helgelandssykehuset, Sandnessjøen Fastleger/Spesialister Andreas Hollund, Narvik Anne Davidsen, Alta

21 Erfaringer fra Salten kunnskapen skal deles Diabetes happening planlagt i samtlige kommuner i lokalsykehusområdet. Fellesarrangement over 2 dager Inviterte fastleger, medarbeidere på legekontorene, ansatte i hjemmetjenesten og andre interesserte helsearbeidere til gratis kurs Startkurs (for pasienter LMS) kjørt parallelt Poliklinikk med fastlege og spesialist Kveldsmøte i lokalforeningen NDF Samarbeidsprosjekt mellom: Nordlandssykehuset, Nordland Fylkeskommune, Norges Diabetesforbund, NOKLUS og de aktuelle kommunene

22

23 Samme programmet i alle kommuner Dag 1: Startkurs type 2-diabetes Kurs for helsepersonell Kurs for legene Møte i lokalforeningen om kvelden Dag 2: Startkurs Felleskonsultasjoner med Spesialist og Fastlegene (klinikkmodell, pasientene spurt på forhånd) Forelesere: Diabetesteamet NLSH(lege/sykepleier/KEF) NOKLUS, repr. fra FYSAK i kommunene, brukerrepresentant

24 Helsepersonellkurset Velkommen /introduksjon Diabetes; klassifisering, epidemiologi, Kurs ansatte i kommunehelsetjenesten: forebygging Brukersynspunkt på diabetesomsorgen v/ overlege NLSH Tor Claudi v/ Tor Claudi v/ Jan Robert Aalstad Diabetesaksjon i Nord-Norge NDF v/ prosjektleder NDF Gøril Klette Fysakprosjektet i Steigen/Hamarøy/Tysfjord kommune Kaffepause m/enkel servering v/ Fysak koordinatorer Måling av blodsukker; på legekontor og i hjemmetjenesten v/ lab. konsulent i NOKLUS Rigmor Lind Insulintyper og injeksjonsteknikk v/ diabetessykepleier NLSH Trine Selnes Pause Mat og diabetes v/ klinisk ernæringsfysiolog NFK Kari Hege Mortensen

25 Legekurset Velkommen /introduksjon Diabetes; klassifisering, Kurs for epidemiologi, allmennleger: (6 kurstimer/poeng) forebygging Brukersynspunkt på diabetesomsorgen v/ overlege NLSH Tor Claudi v/ Tor Claudi v/ Jan Robert Aalstad Diabetesaksjon i Nord-Norge NDF v/ prosjektleder NDF Gøril Klette Fysakprosjektet i Steigen/Hamarøy/Tysfjord kommune Kaffepause m/enkel servering v/ Fysak koordinatorer Diagnostikk v/ Tor Claudi NOKLUS - diabetesjournal v/ Tor Claudi Tablettbehandling v/ Tor Claudi Insulinbehandling v/ Tor Claudi Behandling av hypertensjon, hyperkolesterolemi og albuminuri v/ Tor Claudi

26 Felleskonsultasjoner Pasient, fastlege og spesialist (Tor Claudi) Pasient, fastlege, spesialist, alle fastlegene ved kontoret/i kommunen Fastlegen presenterer pasienten og problemet Alle diskuterer situasjonen sammen klinikkmodell

27 Resultater fra 6 kurs/12 kommuner Meløy, Fauske, Sørfold, Saltdal, Beiarn, Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Leknes, Vågan, Vestvågøy, Moskenes, 415 helsepersonell 52 fastleger/turnusleger (80 % av alle) ca. 320 på kveldsmøtene NDF 50 deltagere på Startkurs Ikke arrangert startkurs i de kommunene som har hatt egne opplegg for dette Meget positive tilbakemeldinger fra legene. Samtlige kunne tenke seg nye kurs og nye felleskonsultasjoner

28 Arbeider videre med opplegget 1 kommune i Salten gjenstår Vesterålen? Opplegg for Bodø kommune er i startfasen Samarbeidsdag : Undervisning og oppfølging til fastlegekontorer (er i gang, foreløpig for praksiser med 3 eller flere leger) Kursdag for medarbeidere er planlagt til høsten

29 Fra høsten 2010 nytt lavterskeltilbud i Bodø Drop-in kurs Målgruppe: Nyoppdagede type 2-diabetes. Basisundervisning En dag i måneden (kl ). Ingen henvisningsplikt Informasjon via fastlegene, diabetesforbundet, presse ++

30

31 Fra Sept til Mai 2011: 8 drop-in -dager Til sammen 58 deltagere 1-3 pårørende på hvert kurs Gode evalueringer Dekker et behov for tidlig informasjon Men kanskje sovepute for fastlegene?

32 Planer videre Fortsette kontakten mot fastlegene (dagskurs) diabetessykepleier lege medarbeidere klinikk med fastlegene Gode erfaringer med drop-in kurs, videreføres fra høsten Meløy/Fauske-prosjekt Opprettet 50 % dia.spl i begge kommuner Gått gjennom alle diabetespasienter hos alle fastleger, lagt data inn i diabetessjournal, for å se på behandling og måloppnåelse, utgangspunkt for videre kompetansehevende tiltak Prosjekt livsstilssykepleiere i kommunene under planlegging

33 Hvordan kan vi dele kunnskapen? Samhandling må være til beste for brukerne Lette arbeidshverdag for både 1.- og 2.-linjetjeneste Gevinst for helsevesenet Vi starter primærhelsetjenesten følger opp Direkte kontakt mellom linjene, enklere oppfølging Gevinst for brukerne våre Bedre og mer tilrettelagt tilbud når de forskjellige aktørene samarbeider Krever at vi kommuniserer tydelig Hva er praktisk gjennomførbart i vår hverdag? Hva har vi på plass, og hva trenger vi av nytenking for å komme videre? Må vite litt om hverandres organisering og arbeidshverdag Må definere hva som skal til på de enkelte nivåer Hvem skal definere? Hva er godt nok? Kliniske retningslinjer for oppfølging

34 Sluttkommentar Samhandlingsreformen vil si overføring av ansvar for en komplisert gruppe pasienter til fastlegene. Dette forutsetter bedre samarbeid, og overføring av kunnskap og kompetanse

35 Kvalitetssikring

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer