MØTEBOK FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FORMANNSKAPET"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 123/08 08/ /08 08/ /08 08/ /08 08/ /08 08/ /08 08/ /08 08/ /08 08/290 KLAGE VEDR. DISPENSASJONSSØKNAD OM RAMMETILLATELSE 209/61,62 GNR 209/61 og 62 2 SØKNAD MINDRE VESENTLIG ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR AP-2 NOREFJELL L12 7 SØKNAD OM MINDRE ENDRING I REG.PLAN FOR AP-2 L12 12 ENDRET SØKNAD OM DAM TIL SNØPRODUKSJON L12 14 SØKNAD OM UTARBEIDING AV PLANPROGRAM OG KDP FOR HOVDENOMRÅDET VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL 611 &01 19 FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 23 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET D /08 08/699 TILBUD OM KJØP AV BILDEGALLERI C65 &50 27 Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: GNR 209/61 og 62 Arkivsaknr.:08/134 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 KLAGE VEDR. DISPENSASJONSSØKNAD OM RAMMETILLATELSE 209/61,62 Vedlegg: Fylkesmannens klage av Saksopplysninger: Planutvalget har tidligere behandlet ovennevnte dispensasjonssøknad vedr. rammesøknad oppføring hytte (Tiltakshaver: Bård Bjølgerud) på ovennevnte eiendom i sakene 50/08 og 69/08. Planutvalget fattet i sak 69/08 følgende vedtak med 4 mot 1 stemme: Planutvalget ønsker å imøtekomme søknad om dispensasjon fra gjeldende bebyggelsesplan. Som særlig grunn angis at hytta virker harmonisk, og arkitektur gjør at den ikke virker prangende, tross størrelsen. Den er i henhold til bestemmelser i ny reguleringsplan som er under utarbeidelse og ligger nær opptil bestemmelsene i H6 som Krødsherad kommune har bedt om i møte Det forutsettes innbetalt bidrag til infrastrukturfondet før tillatelsen er gyldig. Det kan ikke forventes ytterligere dispensasjoner i området før ny reguleringsplan er endelig vedtatt. I brev av har Fylkesmannen påklaget ovennevnte vedtak. Han skriver bl.a. følgende: Krødsherad kommune har gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for Øvre Gulsvik på Norefjell for oppføring av en fritidsbolig med 353 m2 bruksareal. I bebyggelsesplanen er det fastsatt en begrensning for bruksareal på hver enkelt 2

3 tomt på 125 m2. Fylkesmannen viser til at området ved Norefjell Skisenter er en del av et større natur- og turistområde med regional verdi for landskapsopplevelse og friluftsliv, og det er viktig at ny bebyggelse blir tilpasset til landskapet. En dispensasjon i denne saken vil ha uheldige virkninger for allmenne friluftsinteresser og vil gi en svært uheldig presedens for behandling av lignende saker i Krødsherad. Fylkesmannen klager på vedtaket og ber om at det blir omgjort. Fylkesmannens vurdering: Fylkesmannen har gitt uttalelse til dispensasjonssøknaden i brev av 23.april Vi har i denne forbindelse pekt på at område H2 i kommunedelplan for Norefjell er en del av et større natur- og turistsområde med regional verdi for landskapsopplevelse og friluftsliv. Det er i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan og detaljplaner fir området lagt vekt på at ny bebyggelse i området skal tilpasses til landskapet. I den sentrale delen av Norefjell Skisenter er det ført opp til dels store leilighetsbygg i nærheten av skiheisene. Sett ut fra landskapsmessige hensyn er det viktig at nye hytter utenfor sentralområdet trappes ned i høyde og størrelse slik at det blir en naturlig overgang til naturområdene som omkranser skisenteret. Dette er forhold som Fylkesmannen blant annet har pekt på i forbindelse med forslag til reguleringsplan for området H6. Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner er juridisk bindende dokumenter som skal gi en rimelig grad av forutsigbarhet når det gjelder nye tiltak, både for offentlige myndigheter, private hytteeiere og de som benytter områdene til friluftsformål. Når kommunen gir dispensasjon for å sette opp en fritidsbolig som er over dobbelt så stor som det som er fastsatt i planbestemmelsene vil disse bestemmelsene bli fullstendig tilsidesatt, og bebyggelsesplanen vil få svært liten verdi for offentlige og private interesser i området. Denne dispensasjonen vil ha uheldige virkninger for allmenne friluftsinteresser og vil gi en svært uheldig presedens for behandling av lignende saker i Krødsherad. Planutvalgets vedtak er også egnet til å svekke respekten for kommunens behandling av planer og andre saker etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Det går fram av saksdokumentene at det er satt i gang arbeider med en revisjon av bebyggelsesplanen, blant annet med tanke på å øke bruksarealet pr tomt til 150 m2. Fylkesmannen vil i denne forbindelse bemerke at det er dagens bebyggelsesplan som gjelder inntil en revidert plan er vedtatt. Forslag til revisjon av bebyggelsesplanen skal videre gjennom en ordinær planbehandling, hvor det blant annet kan bli reist innsigelse til planforslaget. Det er derfor ikke sikkert at en slik revisjon av planbestemmelsene blir endelig godkjent. Klage: Fylkesmannen klager på vedtak i Krødsherad kommune om å gi dispensasjon for oppføring av en fritidsbolig i Øvre Gulsvik hytteområde som i vesentlig grad 3

4 avviker fra den vedtatte bebyggelsesplanen. Fylkesmannen ber om at vedtaket blir omgjort. Dersom klagen ikke blir tatt til følge ber vi om at kommunens vedtak og eventuelt nye opplysninger i saken blir oversendt til Fylkesmannen for videre ekspedisjon til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Dette departementet vil oppnevne en settefylkesmann for behandling av klagesaken. Jf Miljødepartementets rundskriv T-6/96: Overføring av myndighet etter plan- og bygningsloven til fylkesmannen. Miljøvernavdelingen krever at klagen gis oppsettende virkning, jfr 42 i forvaltningsloven. Kommentarer: En kan ikke ut fra Fylkesmannens klagebrev se at saken er tilført nye, vesentlige momenter som ikke allerede framkom i administrasjonens saksutredning og Fylkesmannens uttalelse til dispensasjonssøknaden. Administrasjonen viser til tidligere vedtak i saken hvor det politiske flertall gir tydelig utrykk for en positiv holdning til å innvilge dispensasjon. Administrasjonen kan ikke se at Fylkesmannen har kommet med nye vesentlige innspill i forhold til administrasjonens opprinnelige saksutredning. På dette grunnlag legges saken fram for ny behandling i planutvalget. Hvis det er ønskelig å opprettholde tidligere vedtak må Fylkesmannens klage gis oppsettende virkning til saken er endelig avgjort. Saken legges fram uten innstilling. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Representanten Inge Thorud (AP) foreslo følgende: Søknaden avslås. En ber tiltakshaver enten holde seg til gjeldende bebyggelsesplan, eller vente til ny reguleringsplan for området er behandlet og vedtatt. Representanten Asle Bøe (TPBL) foreslo følgende: Saken utsettes til 11. sept., og det gjennomføres befaring før vedtak fattes. Det ble først stemt over utsettelsesforslaget, og da dette enstemmig vedtatt, ble saken utsatt. Innstilling/vedtak: Saken utsatt. 4

5 5

6 6

7 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:08/640 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 SØKNAD MINDRE VESENTLIG ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR AP- 2 NOREFJELL Vedlegg: Søknad, udatert, mottatt Utsnitt av reguleringsplan AP2. Saksopplysninger: Søker: Mtge AS v/erik Ødegård og Kjernaas Bygg v/alf Kjernaas Planstatus: Reguleringsplan for område AP-2 Norefjell, vedtatt Det søkes om endring av 3 pkt 1. i gjeldende reguleringsbestemmelser for vedtatt reguleringsplan AP-2. Endringen gjelder byggegrense mot adkomstveg. Denne er satt til 10 m fra senterlinje veg, men det søkes om å endre denne til 6 m. Endringen ønskes for å kunne utnytte terrengets naturlige arrondering/formasjon på en bedre måte. Samtidig søker Mtge AS om å slå sammen tomtene 13,14 og 15 som i dag er godkjent for leilighetsbygg med ett bygg a 3 leiligheter på hver tomt. Disse ønskes nå bebygd med ett bygg a 9 leiligheter grunnet for lite uteareal dersom hver tomt skal bebygges som nevnt. Kjernaas Bygg søker om å få slå sammene tomtene 17,18 og 23,24 og bebygge disse med to leilighetsbygg a 3 leiligheter. Nabovarsel er sendt. Kommentarer: Gjeldende reguleringsbestemmelse 3.1 har fastsatt en byggegrense på 10 m fra senterlinje veg. Dette er gjort for å sikre tiltak i forhold til veg og vedlikehold/brøyting av vegen. En varig endring av denne grensen kan på sikt få negative konsekvenser for den videre utviklingen av området. Man bør i utgangspunktet heller kunne søke dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i hvert enkelt tilfelle hvor dette er nødvendig. 7

8 I reguleringsbestemmelsene heter det følgende vedr. størrelse på byggene: 4: Byggeområde for hytter: ( Mtge AS) På fradelte tomter kan hver tomt bebygges med inntil 150 m2 BYA + et anneks (gjestehytte) på 25 m2. Dog skal BYA på hytten ikke overstige20 % av samlet tomteareal. BYA kan fordeles på flere bygg innen samme tomteenhet, dog ikke over 4 bygg. 5: Byggeområde for utleiehytter: (Kjernaas Bygg) På de fradelte tomtene kan hver tomt bebygges med inntil 130 m2 BYA. Dog Skal BYA på hyttene ikke overstige 20% av samlet tomteareal. BYA kan fordeles på flere bygg innen samme tomteenhet, dog ikke over 4 bygg. Det øvrige området for utleiehytter bør ikke bli oppdelt i enkelttomter. Her gjelder max utnytting 20 % BYA. Planutvalget har i sak 0003/08 behandlet en søknad fra Mtge AS v/erik Ødegård om mindre reguleringsendring i forhold ti tomtene 12,13,14 og 15. Endringen gjaldt tillatelse til å bygge ett leilighetsbygg med 3 vertikaldelte leiligheter på hver tomt. Følgende vedtak ble fattet: Følgende mindre vesentlig reguleringsendring godkjennes i medhold av pbl 28-1, nr 2: 1. Tomtene 12,13,14, og 15 tillates bebygd med inntil 3 vertikaldelte leilighetsbygg pr. tomt. 2. Det gjøres ingen endringer i formål eller reguleringsbestemmelser. 3. Bestemmelsenes krav til biloppstillingsplasser skal gjelde for hver enhet. 4. Bebyggelsenes møneretning og takvinkel skal utformes slik at den ikke skiller seg vesentlig fra tilstøtende område med utleieenheter. Når Mtge AS nå ønsker å slå sammen de tre tomtene 13,14 og 15 for å oppføre ett bygg med 9 leiligheter, vil dette virke svært dominerende i et felt som i hovedsak består av enkeltbygg. Dessuten ligger tomtene i et svært bratt terreng, og sett fra bygda vil tiltaket virke svært ruvende i forhold til omkringliggende enheter. Siden det tidligere har vært en reguleringsendring i forhold til ovennevnte tomter, og at et bygg med 9 leiligheter vil virke svært ruvende og dominerende i området, bør ikke søknaden om bygg med 9 leiligheter innvilges. Når det gjelder sammenslåing av tomtene og 23, 24 for oppføring leilighetsbygg med 3 enheter, bør dette kunne godkjennes da det allerede på tomt 12 er godkjent et tilsvarende bygg. 8

9 Rådmannen foreslår at formannskapet fatter slikt vedtak: Følgende mindre vesentlig reguleringsendring godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens 28-1 nr 2: 1. Kjernaas Bygg v/alf Kjernaas gis tillatelse til å slå sammen og bebygge tomtene 17,18 og 23,24 med 1 leilighetsbygg a 3 enheter på hver tomt. Det må sammen med byggesøknaden innsendes situasjonsplan som viser byggenes plassering og biloppstillingsplasser i henhold til gjeldende bestemmelseskrav. 2. Møneretning og takvinkel skal utformes slik at de harmonerer med eksisterende bebyggelse i område for utleiehytter. 3. BYA skal være i henhold til gjeldende planbestemmelser, Bidrag til infrastrukturfondet forutsettes økt tilsvarende økningen av enheter. Søknaden fra Mtge AS v/erik Ødegård om sammenslåing av tomtene 13,14 og 15 for oppføring ett leilighetsbygg med 9 enheter avslås. Avslaget grunngis med at bygget estetisk vil virke svært dominerende og ruvende i forhold til omkringliggende bebyggelse. Søknaden om endring av reguleringsbestemmelsenes 3.1 avslås. Avslaget grunngis med forhold knyttet til nødvendig tiltaksgrense, vegvedlikehold og brøyting. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes deltok ikke under behandlingen av denne saken på grunn av inhabilitet, og forhandlingen ble ledet av varaordfører Inger Merete Bjerkerud. Etter forslag fra varaordfører ble denne saken utsatt til 11. sept. for å foreta en befaring av området. Estetikkutvalget varsles om behandlingen, slik at de får mulighet til å gjennomføre befaring og uttale seg før endelig behandling i planutvalget. Innstilling/vedtak: Saken utsatt. 9

10 10

11 11

12 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:08/696 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 SØKNAD OM MINDRE ENDRING I REG.PLAN FOR AP-2 Vedlegg: Søknad av Utsnitt av reguleringsplan AP2 (Samme som forrige sak) Saksopplysninger: Søker: Knut A.Gulsvik, 3536 Noresund Planstatus: Reguleringsplan for område Ap-2 Norefjell, vedtatt Det søkes om tillatelse til å bebygge tomt 11 innenfor ovennevnte reguleringsplan med leilighetsbygg a 3 leiligheter som tidligere godkjent for tomtene 12,13,14 og 15. Bebygd areal skal være innenfor gjeldende reg.bestemmelser. Nabovarsel er sendt Alf Kjernaas og Gunnar Høgli. Kommentarer: Det vises til planutvalgets sak 0003/08 hvor det ble innvilget mindre vesentlig reguleringsendring i forhold til tomtene 12,13,14 og 15. Endringen gjaldt oppføring av ett leilighetsbygg med 3 vertikaldelte leiligheter på hver tomt. Gulsvik ønsker nå samme endring for tomt 11. Denne ligger inntil tomtene 12 og 13. Siden omsøkte tomt ligger i samme område som de tidligere, godkjente tomteendringene, bør søknaden kunne innvilges. I møte , sak 105/08 behandlet planutvalget en søknad fra Kjernaas Bygg AS v/ Alf Kjernaas og MTGE as v/erik Ødegård om mindre reguleringsendring for ovennevnte tomter samt tomtene 17,18 og 23,24. Saken ble vedtatt utsatt for befaring i fbm planutvalgets møte I fbm ovennevnte befaring, bør også omsøkte tomt 11 befares og behandles parallelt siden alle de aktuelle tomtene ligger innenfor samme planområde. Rådmannen foreslår planutvalget foretar befaring. 12

13 13

14 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:08/400 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 ENDRET SØKNAD OM DAM TIL SNØPRODUKSJON Vedlegg: Kopi av brev fra Hære av Saksopplysninger Norefjell skisenter fikk i sak 89/08 tillatelse til å anlegge dam nord for Fjellheisen, på høyde med startbua for OL utfor. Dammen skal brukes til reservoar for snøproduksjonsom vilkår for tillatelsen var det forutsatt at det skulle gjennomføres forskriftsmessig sikring og besørges rask reetablering av vegetasjon. I forbindelse med detaljprosjektering viser det seg at prosjektet blir svært omfattende med behov for tilkjøring av store mengder masser for å tilfredsstille de krav som er til en slik fyllingsdam. Tiltakshaver, gjennom utførende Albert Hære AS, søker om å endre planene. Endringen består i å grave/sprenge seg ned istedenfor å fylle opp. Dammen tenkes plassert på samme sted. Det stilles langt mindre krav til en slik konstruksjon enn den tidligere omsøkte. Fylkesmannens miljøvernavdeling har hatt saken til uttalelse og har ingen merknader til tiltaket. Kommentar Dammen skal ha samme volum, ca m³ som tidligere godkjent. Det synlige terrenginngrepet blir mindre enn det allerede godkjente prosjektet. Allerede utsendte nabovarsel gjelder et mer omfattende prosjekt. Det kreves derfor ikke ny nabovarsling. Med dette som utgangspunkt bør det ikke vøre noe i veien for endre tillatelsen, men på de samme vilkår som tidligere tillatelse. Rådmannen anbefaler formannskapet å gjøre slikt vedtak: Søknad om bygging av vannreservoar til snøproduksjon innvilges i henhold søknad om endring av prosjektet. Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 1. Sikring av området sommer og vinter må skje i henhold til gjeldende bestemmelser. Plan for sikring sendes kommunen før byggestart. 2. Det skal gjennomføres tiltak for at naturlig vegetasjon raskt gjenopprettes. 3. Det forutsettes at kommunen skal godkjenne rehabilitering av terrenget i etterkant, og at sikringstiltak ikke innebærer inngjerding. 14

15 15

16 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: 140 Arkivsaknr.:08/642 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 SØKNAD OM UTARBEIDING AV PLANPROGRAM OG KDP FOR HOVDENOMRÅDET Vedlegg: Brev fra grunneiere i Hovdenområdet av Saksopplysninger I forbindelse med rullering av kommuneplanens (KP) arealdel er det foreslått at Hovdenområdet ikke skal inngå i KP, men at det utarbeides en egen kommunedelplan (KDP) for dette området. Årsaken er at grunneierne i området har kommet godt i gang med et samarbeidsprosjekt som omfatter over 15 grunneiere. På det nåværende tidspunkt vil det være vanskelig og ødeleggende for samarbeidsprosessen å fastsette arealbruken i området. Derfor foreslås det KDP. Grunneierne ber om at kommunen utarbeider planprogram og med påfølgende KDP for det aktuelle området. Det etterspørs også hvilket tidsperspektiv og framdrift som kan forventes. Kommentar Planprogram og KDP er stort og omfattende arbeid. Avgjørende for omfanget av arbeidet er hvilke krav det blir stilt til konsekvensutredninger (KU). Dette blir ikke avklart før planprogrammet har vært ute på høring. Ut fra dette er det selvfølgelig vanskelig å beregne kostnadene. Forventede kostnader anslås til ca. kr for planprogrammet og behandling av det. Arealplanen med KU og alle kostnader kr , men her er det helt avgjørende hvilke krav til KU som blir krevd i forbindelse med behandlingen av planprogrammet. En omfattende KU vil føre til betydelig økning i kostnadene. Med vår kjennskap til området er vi ikke kjent med forhold som skulle tilsi en omfattende KU. KDP er i utgangspunktet en kommunal plan og kommunens ansvar å utarbeide. Kommunen kan velge å la private interessenter utarbeide KDP. Det finnes eksempler på at det er gjort med hell som for eksempel på Gulsvikfjellet. Det antas at det kan være vanskelig å gjennomføre planen i privat regi fordi det er betydelige beløp som først skal nedlegges i en KDP som etter det skal følges opp av reguleringsplaner før verdier kan 16

17 realiseres. Hvis det er kommunens ønske å satse på/prioritere en utvikling i dette området er sikreste veien til gjennomføring at kommunen tar ansvaret for planleggingen. I forslaget til KP vil det bli anbefalt en tilsvarende løsning for Rundskogområdet. Velger kommunen å gjennomføre planen Hovdenområdet vil dette legge føringer for tilsvarende kommunalt engasjement for Rundskogområdet. På Norefjell lagde kommunen KDP mens grunneierne/utbyggerne lager reguleringsplaner. Framdriften i en KDP vil være avhengig av når kommuneplanen blir vedtatt. Etter KP må det forventes å gå minimum et år under forutsetning av at planprosessen går greit. Rådmannens foreslår at formannskapet fatter følgende vedtak: Om kommunen skal gjennomføre planarbeidet, eventuelt omfanget av kommunens engasjement, utsettes til prioriteringsdebatten for neste års budsjett. 17

18 18

19 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai og der ble det blant annet arbeidet med å få på plass vedtekter. Vedtektene bygger blant annet på inngåtte utbyggingsavtaler og forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyret vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. 19

20 Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. 1 Formål 2 Bidragsytere 3 Styret 4 Årsmøte 5 Stemmegivning på årsmøte 6 Ansvarsfordeling 7 Økonomi 8 Vedtektsendringer 1 Formål Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell). a) Forvaltning av investeringsmidler Fondet skal planlegge og gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. b) Forvaltning av driftsmidler Organisere tursti/skiløypenettet og annen felles infrastruktur innen KDPN, herunder å inngå avtaler om drift, sommer-, vintervedlikehold og tråkking av skiløyper. Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr.) innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.), forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak. 2 Bidragsytere Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDPN som har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (KK), og som har betalt bidrag til IF Norefjell. Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven har planområdet fått status som bidragsyter. 20

21 3 Styret Styret består av en leder og fire styremedlemmer i tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen i kommunevalgåret og disse sitter i styret fram til neste kommunevalgår. Bidragsytere er representert med to styremedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert år. Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammens og Oplands turistforening og Krødsherad Idrettslag i fellesskap. Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. 4 Årsmøte Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for alle. Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem. Møtet skal ha følgende dagsorden: Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og regnskap. Valg av ett medlem til styret for IF Norefjell. Orientering om planer for inneværende år med budsjett. Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere til IF Norefjell, med oppslag på Norefjell og annonse i lokalaviser. Gjennomføring av valg: Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall stemmer og hvem som er stemmeberettigede. Bidragsyterne får da muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til styremedlemsvervet. Informasjon om kandidatene sendes så ut, sammen med innkalling til årsmøte, til alle med stemmerett. På årsmøtet skal det velges et styremedlem blant disse kandidatene. 21

22 5 Stemmegivning på årsmøte Antall stemmer regnes ut etter hvor mange enheter det er innbetalt bidrag for innen foregående år. Antall stemmer per bidragsyter. En stemme for hver påbegynte 50 enheter. I tillegg en stemme for næringsareal i reguleringsplanen. Ved stemmelikhet blir det omvalg mellom de med likt antall stemmer. Ved ny stemmelikhet blir det loddtrekning. 6 Ansvarsfordeling a) Styret forvalter IF Norefjell, herunder prioritering av rekkefølge for gjennomføring av infrastrukturtiltakene. b) KK administrerer IF Norefjell, herunder daglig ledelse, regnskap og revisjon. c) IF Norefjell administrerer drift og vedlikehold av infrastrukturtiltakene. Styret kan med KKs godkjenning overlate hele eller deler av det som framgår av punkt c) til andre. 7 Økonomi Renter og MVA blir overført IF Norefjell fra KK ved årets slutt. Renter og MVA skal beregnes både for investeringsmidler og driftsmidler. IF Norefjell kan ikke ta opp lån eller stille garantier for lån uten at KK godkjenner dette. Bidrag for antall dekar/antall enheter til IF Norefjell skal brukes til investeringer i felles infrastruktur innenfor KDPN. IF Norefjell dekker kostnader med administrasjon og regnskap etter fakturaer basert på timelister, eventuelt fremforhandlet fastpris mellom styret i IF Norefjell og tjenesteyter. 8 Vedtektsendringer Det er kun Krødsherad kommunestyre som kan endre vedtektene i IF Norefjell. 22

23 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: Q10 Arkivsaknr.:08/702 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til F-sak 27/07 hvor formannskapet fremmet følgende innstilling overfor kommunestyret. Kommunen yter 3,5 mill. i tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt. På dette har rådmannen følgende vurderinger: Bruk av disposisjonsfond. Krødsherad kommune har pr. i dag ca. 3 mill. disponibelt på disposisjonsfond. Det er disse fondsmidlene vi fritt kan benytte i alle sammenhenger også til dekning av evt. behov i driftsbudsjettet. Som tidligere beskrevet er det fortsatt en del usikkerhet forbundet med reell skatteinngang for 2008 i forhold til budsjett. Dessuten benyttes midler fra disposisjonsfondet løpende til finansiering av politisk vedtatte tiltak utover budsjett. Det er også midler herfra som fritt kan benyttes til oppdekking av prioriterte investeringer som årlig vedtas i budsjettsammenheng. Rådmannen vil derfor sterkt fraråde å benytte midler fra disposisjonsfondet til oppdekning. Låneopptak. Vi kan oppta et lån, stort kr. 3,5 mill. Pr. dato synes det da nødvendig å beregne 7% rente på dette lånebeløpet. Prinsipielt er rådmannen av den oppfatning at lån bør opptas som serielån, noe som totalt ett blir et billigere lån, og således faller gunstigst ut for kommunen. Vi kan selvfølgelig vurdere nedbetalingstiden for et evt. låneopptak. EKS. 3,5 mill i 10 år med 7% rente - årlig kostnad i år 1:kr ,- år. 10 : kr ,- Tilsvarende lån og rente i 20 år : årlig kostnad i år 1:kr ,- år. 20: kr ,- 23

24 Lånekostnader er en driftsutgift og vil således belaste det kommunale driftsbudsjett i årene framover. Vi kan evt. velge å dekke lånekostnader med midler fra disposisjonsfond, dette under forutsetning av det er midler på fondet til enhver tid. Oversikt over lån og belastinger i 2009 i forhold til 2008 driftsbudsjettet. Administrasjonen har foretatt en gjennomgang av låneforpliktelser og evt. avsluttede lån før nytt årsbudsjett (2009). Det er kun et lite lån som utløper. Hvis vi hensyntar dette og forventet økt rentebelastning ( fra 6 til 7%) viser det seg at driftsbelastningen i forhold til allerede opptatte lån øker med ca. kr fra 2008 til Bruk av næringsfond og kraftfond. Midler til tilrettelegging for næringslivet kan bevilges fra disse fond. Vegutbedringer er slik tilrettelegging, og vi kan således benytte midler fra begge disse fond til dekning av kommunens andel. Næringsfondet er pr totalt kr ,- Herav har kommunestyret vedtatt å binde opp kr som en grunnkapital som skal stå urørt. Kommunestyret kan velge å gjøre om dette vedtak, slik at alle midlene kan benyttes. Gjenoppbygging av næringsfondet kan evt. finn3e sted når salget av Tyri II er sluttført. Kraftfondet er pr totalt kr ,-. Vi har altså her mulighet til å frigjøre totalt ca. kr. 1.3 mill. Kombinasjon av fondsbruk og låneopptak. Rådmannen vil anbefale en kombinasjon av fondsbruk og låneopptak. Midler fra næringsfond og kraftfond bør benyttes med kr ,-. I tillegg må det foretas et låneopptak, stort kr. 2.2 mill. Dette foreslås opptatt som serielån med 20 års nedbetalingstid. Med 7% renteberegning vil dette i år 1 belaste driftsbudsjettet med kr ,-. I år 20 bli belastningen ca ,-. Ut fra det foremannskapet selv har gitt signaler om i oppstartmøte for årsbudsjett 2009, - at totalrammen for årsbudsjettet skal holdes innenfor de samme rammer som for 2008 med tillegg av lønnsøkninger -, må det i budsjettsammenheng foretas en politisk omprioritering innenfor driftsrammen for å få plass til den økte driftskostnad. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustningskostnader for FV 192, totalt kr.3,5 mill. dekkes som følger: Fra Næringsfondet kr ,- Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital, stor kr ,-. Fra kraftfondet kr ,.-. Låneopptak kr. 2,2 mill. Lånet opptas som serielån over 20 år. Rådmann og økonomisjef gis myndighet til å innhente tilbud, og framforhandle låneavtale. Politiske omprioriteringer innen total driftsramme foretas i forbindelse med budsjettprosessen for årsbudsjettet

25 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Kari Sandvik Arkivnr.: D11 Arkivsaknr.:08/290 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vedlegg: Forslag til ny Plan for idrett og fysisk aktivitet (Eget hefte) Saksopplysninger: Den gamle kommuneplanen for utbygging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet skal nå byttes ut med en ny plan med navn Plan for idrett og fysisk aktivitet. Det er fra departementet lagt stor vekt på at de nye planene skal ta vare på mulighetene for fysisk aktivitet for hele befolkningen, men ta spesielt hensyn til barn og unge. Planen skal utarbeides i samarbeid med oppvekst, friskliv, kultur og kommunens idretts og friluftsorganisasjoner. I tillegg til å gi et samlet bilde av muligheter og planer for idrett og fysisk aktivitet i kommunen vil den også ligge til grunn for eventuelle søknader om spillemidler til utbygging eller rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg i kommunen. I forbindelse med oppstart av arbeidet med den nye planen ble det i mai sendt ut invitasjon til oppstartmøte til oppvekst, friskliv, lag og foreninger samt turistnæringen. Følgende var representer på møtet: Oppvekst, Friskliv, Idrettslaget, Langrennsgruppa, Røde Kors, Lions, Jeger og fiskeforeningen, Norefjell Destinasjon, Kryllingen og Pensjonistforeningen. Det var stor enighet på møtet om å rehabilitere og holde ved like allerede eksisterende anlegg fremfor satsning på nybygg. Det ble også lagt vekt på viktigheten av å tilrettelegge for fysisk aktivitet i nærmiljøet, skape lokale møteplasser og tenke småskala. De forslagene som kom opp er tatt med i planen. Det er i planen satt opp en uprioritert liste over anlegg som ønskes bygget/ rehabilitert. Det må videre settes opp en prioritert liste. Denne er i første omgang viktig med tanke på de anlegg der det vil være mulig å søke om spillemidler, men bør også inneholde de anlegg kommunen selv skal bekoste. 25

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer