Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1426 Lyster Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3126 (kvinner: 1620, menn: 1505) Bustader: 600 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 145 (kvinner: 76, menn: 69) Bustader i krinsen: 33 Krins: 001 Herred/by: Lyster Folketeljinga Li under Ormelid Øvre Olav Sørenson m g b Hf Styrer plassen m J 1844 Luster herred* n s 002 Elsa Madsdatter k g b Hm husstell og budeistyr 1829 Aardal i Sogn NB n s 003 Sigrid Pedersdatter k e b D. av Elsa budeistyr og handarbeid 1857 Luster herred* n s 004 Søren Olavson m ug mt S skomakar 1876 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: som handverkar gjeng han ikring hjaa folk Ormelid øvre Henrik Johannesson Lid m g b Hf Gardbrukar S 1858 Luster herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Brita Johannesdatter k g b Hm husstell og budeistyr 1861 Luster herred* n s 003 Arne Henrikson m b S 1887 Luster herred* n s 004 Eli Olavsdatter k e b Moder til Hf handarbeid 1827 Luster herred* n s 005 Aagaata Johannesdatter k ug b Syster til Hf tilfeldigt arbeid 1843 Luster herred* n s Sjukdom: andssløv 006 Susanna Kristensdatter k e b Korkona handarbeid 1829 Luster herred* n s Merknad: Føderaadshus 007 Johannes Kristenson m e mt!! hennar bror forh. gardbr Luster herred* n s Merknad: I Korstova Sedvanleg bustad: %Saude, Lyster% 008 Jens Kristenson m ug mt!! hennar bror forh. smed 1833 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: %Saude, Lyster% Ormelid nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Torstein Eilevson Ormelid m e b Hf Gardbrukar S 1836 Luster herred* n s 002 Tomas Torsteinson m ug b S gardsarbeide 1870 Luster herred* n s 003 Eilev Torsteinson m ug b S gardsarbeide og gjeitedrift 1874 Luster herred* n s 004 Kristina Torsteinsdr k ug b D husstell 1872 Luster herred* n s 005 Ingerid Torsteinsdr k g mf D husstell og budeistyr 1880 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: Bergen!! 006 Susanna Torsteinsdr k ug b D husstell handarbeid 1883 Luster herred* n s 007 Maria Torsteinsdr k ug b D husstell og budeistyr 1887 Luster herred* n s 008 Thea Torsteinsdr k b D 1888 Luster herred* n s Merknad: E: Årstalet påført med blyant Bakli Elias Olsen Bagli m g b Hf Gbr S 1837 Luster herred* n s 002 Susanna Kristensdtr k g b Hm Gårdmandskone 1840 Luster herred* n s 003 Ole Eliasen m ug b S Søn 1885 Luster herred* n s 004 Anna Eliasdtr k ug b D Datter Budeie 1872 Luster herred* n s Øyadn 2 1 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Torleiv Vilkenson m g b Hf Gardbrukar S 1847 Aardal i Sogn NB n s 002 Susanna Torleivsdatter k g b Hm Husstell og budeistyr 1844 Luster herred* n s 003 Inga Torleivsdatter k ug b D budeistyr og hondarbeide 1878 Luster herred* n s 004 Vilhelm Torleivson m ug b S gardsarbeid 1882 Luster herred* n s 005 Torleiv Torleivson m ug b S gardsarbeid 1883 Luster herred* n s 006 Kristina Torleivsdatter k b D 1886 Luster herred* n s Øyadn 2 1 og Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1426 Lyster 001 Anna O Fortun k e b Hm Korkona 1850 Luster herred* n s Øyadn 2 1 og Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oline Pedersdatter k e b Hm Korkona 1820 Luster herred* n s 002 Ivar Øyadn m ug b S Hotelvert 1861 Luster herred* n s Bjørk Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Asbjørnsson Bjørk m e b Hf gardbrukar S 1835 Luster herred* n s 002 Asbjørn Andersson m ug b S jordbruksarbeide 1863 Luster herred* n s 003 Olav Andersson m ug b S jordbruksarbeide 1871 Luster herred* n s 004 Kristina Eiriksdatter k ug b Tj budeiestyr og husstell 1881 Luster herred* n s Røisi Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Henriksdatter k e b Hm husstell og handarbeid 1844 Luster herred* n s 002 Kristofor Olavson m ug mt FL skomakar 1881 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: som handverkar gjeng han ikring til folk 003 Kristian Larsson m ug b FL jordbruksarbeid dagarbeidar 1882 Luster herred* n s Bjørk (Steinhaugadn) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Eilev Kristaferson Bjørk m g b Hf Styrer garden S 1855 Luster herred* n s 002 Susanna Andersdotter k g b Hm husstell og budeistyr 1856 Luster herred* n s 003 Johannes Olavson Yttri m ug b Tj jordbruksarbeide 1883 Luster herred* n s 004 Kristafer Andersson Fortun m ug mt logerende gardbrukar S 1854 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: Fortun Sjukdom: S Bjørk Steinhaugadn Koret Kristafer Pederson Bjørk m g b Hf Kor. og jordbruksarbeid 1833 Luster herred* n s 002 Ingerid Eilivsdotter k g b Hm husstell og budeistyr 1843 Luster herred* n s 003 Kristofer Kristoferson m ug b S jordbruksarbeid og skyskar 1863 Luster herred* n s Einehaugane Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Kristenson Solheim m g b Hf Dagarbeidar (jordarbeid 1839 Loom (Lom) Krs n s 002 Brita Olavsdatter k g b Hm husstell og gardarbeide, dagarbeid 1835 Luster herred* n s Bjørk Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Øystein Knutson Bjørk m g b Hf styrer garden S 1831 Luster herred* n s 002 Kari Larsdotter k g b Hm husstell 1835 Luster herred* n s 003 Johanna Øysteinsdatter k ug b D husstell 1873 Luster herred* n s 004 Ingerid Øysteinsdatter k ug b D budeistyr 1875 Luster herred* n s 005 Øystein Øysteinson m ug b S jordbruksarbeid 1877 Luster herred* n s 006 Hans Olavson Vigdal m ug mt!! loserande skulemeistar 1855 Luster herred* n s Ækrebakken under Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Henrik Kristaferson Bjørk m g b Hf Styrer plassen 1863 Luster herred* n s 002 Anna Nielsdatter k g b Hm husstell og budeistell 1861 Luster herred* n s 003 Arne Henrikson m b S 1886 Luster herred* n s 004 Niels Henrikson m b S 1892 Luster herred* n s 005 Ottar Henrikson m b S 1896 Luster herred* n s 006 Kristafor Henrikson m b S Luster herred* n s Maansahaugen Maans Pederson m g b Hf Styrer plassen m J 1836 Luster herred* n s 002 Aagaata Simonsdatter k g b Hm husstell og budeistyr 1836 Luster herred* n s 003 Ingerid Maansdatter k ug b D budeistyr og hondarbeide 1879 Luster herred* n s 004 Andria Maansdatter k ug b D budeistyr og hondarbeide 1881 Luster herred* n s 005 Zakarias Johannesson m b Dotterson 1892 Luster herred* n s Svangsøy 4 3 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Kristaforson m g b Hf gardbrukar S 1858 Luster herred* n s 002 Maria Torgjeirsdotter k g b Hm husstell og budeistyr 1863 Luster herred* n s 003 Kristen Pederson m b S 1888 Luster herred* n s 004 Johan Pederson m b S 1891 Luster herred* n s 005 Ivar Pederson m b S 1895 Luster herred* n s 006 Tomas Pederson m b S 1896 Luster herred* n s 007 Elisa Pedersdatter k b D Luster herred* n s Grindateigen Eirik Olavson Hæreid m g b Hf styrer garden S 1856 Aardal i Sogn NB n s 002 Susanna Tomasdr k g b Hm husstell og budeistyr 1849 Luster herred* n s 003 Synneva Eiriksdatter k ug b D budeistyr og hondarbeide 1883 Luster herred* n s 004 Olav Eirikson m b S 1888 Luster herred* n s 005 Sofia Eiriksdatter k b D 1892 Luster herred* n s Storeteigen Arne Jensson m e b Hf Gardbrukar S 1857 Luster herred* n s 002 Kristina Arnorsdatter k ug b D 1891 Luster herred* n s 003 Maria Knudsdotter k ug b Tj budeiestyr og husstell 1876 Luster herred* n s 004 Hans Olavson m ug b Tj gardsarbeide 1873 Luster herred* n s Øini under Storteigen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sigrid Madsdatter k e b Hm husstell og handarbeide 1842 Aardal i Sogn NB n s 002 Kari Odsdatter k ug b FL handarbeide 1856 Aardal i Sogn NB n s Teigen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johannes Torgjeirson m g b Hf husmann, m J smed 1855 Luster herred* n s 002 Andria Andersdatter k g b Hm husstell og budeistyr 1854 Loom (Lom Gb) Krs n s 003 Kari Johannesdatter k ug b D husstell og budeistyr 1881 Luster herred* n s 004 Ronnoug Johannesdatter k ug b D budeistyr og handarbeid 1884 Luster herred* n s 005 Kirsti Nielsdatter k ug b Moder til Hf handarbeid 1827 Luster herred* n s 006 Arne Nielsson m b dotter-son Luster herred* n s "Nygard" (Gjerven) Svongsøy Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1426 Lyster 001 Knut Madson m g b Hf Gardbrukar S 1833 Aardal i Sogn NB n s 002 Gjørand Olavsdr %Johandr% k g b Hm husstell 1845 Aardal i Sogn NB n s 003 Mads Knutson m ug b S gardsarbeid 1863 Luster herred* n s 004 Anders Knutson m ug b S skræddar 1875 Luster herred* n s 005 Vilhelm Knutson m ug mf!!s paa arbeidsskule Løsette 1870 Luster herred* n s 006 Inga Knutsdatter k ug b D budeia 1880 Luster herred* n s 007 Maria Knutsdatter k b D 1886 Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Årstalet påført med blyant Skræddargarden (Svangsøy) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Kristaforson Svangsøy m g b Hf Gardbrukar S 1841 Luster herred* n s 002 Karen Eliasdotter k g b Hm husstell og budeistyr 1843 Luster herred* n s 003 Kristina Olavsdatter k ug b D handarbeid 1879 Luster herred* n s 004 Olav Olavson m ug b S jordbruksarbeide 1884 Luster herred* n s 005 Maria Olavsdatter k b D husstell og budeistyr 1886 Luster herred* n s 006 Lars Tøgerson Kilen m g b Svoger dagarbeid 1868 Luster herred* n s 007 Gjertrud Olavsdatter k ug b D husstell og budeistyr 1870 Luster herred* n s 008 Kristina Larsdatter k b D 1892 Luster herred* n s 009 Kari Larsdatter k b D 1896 Luster herred* n s 010 Olea Larsdatter k b D 1897 Luster herred* n s 011 Thea Larsdatter k b D 1898 Luster herred* n s 012 Olav Larsson m b S Luster herred* n s Holmarstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Eiliv Kristoforson m g b Hf Gardbrukar S 1835 Luster herred* n s 002 Unni Eilivsdotter k g b Hm husstell og budeistyr 1836 Luster herred* n s 003 Johan Johannesson m ug b Tj jordbruksarbeid 1878 Luster herred* n s 004 Marta Johannesdatter k ug b Tj budeistell og handarbeid 1870 Luster herred* n s 005 Ingeborg Larsdatter k ug b Tj husstell og budeistyr 1883 Luster herred* n s Holmestad (Hovden) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Olsen m ug b S Jordbrugsarbeid 1878 Luster herred* n s 002 Jens Olsen m ug b S Jordbrugsarbeid 1881 Luster herred* n s 003 Adolf Martin Olsen m ug b S 1892 Luster herred* n s 004 Gjertrud Jensdt. k e b Hm Husstel og budeistel S 1855 Luster herred* n s 005 Kari Olsdt. k ug b D Husstel og budeistel 1883 Luster herred* n s Holmarstad Kari Johannesdatter k e b Hm husstell S 1823 Luster herred* n s 002 Maria Maansdatter k ug b Tj handarbeid og budeistyr 1877 Luster herred* n s Vollen, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Niels Gjertson Li m ug b leigar av jordarbeid dagarbeidar 1835 Luster herred* n s plassen 002 Synneva Jakobsdatter Hoft k ug b inderst hondarbeide og dagarbeid 1854 Loom (Lom) Gulbr Krs n s 003 Johannes Nielsson Svangsøy m ug b S dagarbeide 1884 Luster herred* n s Holmarstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Brita Henriksdotter k e b Hm styrer garden S, husstell 1836 Luster herred* n s 002 Anna Torkjellsdotter k ug b D budeistyr og væving 1867 Luster herred* n s 003 Henrik Torkjellson m ug b S jordarbeider 1879 Luster herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Staig 6, 9, 10 1, 2 og 3. 6, %6% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Asbjørnson Staig m g b Hf styrer garden S 1842 Luster herred* n s 002 Maria Joh k g b Hm Husstell 1844 Luster herred* n s 003 Olav Kristoforson Bjørk m ug b Tj jordbruksarbeid 1864 Luster herred* n s 004 Melkior Larsson Øyadn m ug b Tj jordbruksarbeid 1881 Luster herred* n s 005 Berta Jensdatter Oftun k ug b Tj budeistyr 1882 Luster herred* n s 006 Anna Olavsdatter Ytri k e mt dagarbeide handarbeid 1870 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: Lægene TK 2 Pl Staig Mads Madsson m g b Hf husmann m J, Snedker 1839 Aardal i Sogn NB n s 002 Sofi Olavsdatter k g b Hm husstell og budeiestell 1837 Luster herred* n s 003 Tomas Kristaforson m g b Hf. indest dagarbeide (jordarbeid) 1834 Luster herred* n s 004 Gjertrud Arnesdatter k g b Hm hus- og handarbeid 1823 Luster herred* n s Smidja under Staig 6 1, 2 og Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Brita Tomasdatter k ug b Hm bakar flattbraud, væv m. m Aardal Sogn NB n s Helleren under Steig %Smida 6 1 2, % 001 Brita Nillsdatter k e b Hm styrer plassen u J heldest 1837 Luster herred* n s handarbeid 002 Brita Kristaforsdatter k ug b inderst handarbeid, væving 1835 Luster herred* n s Hovdastova under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marta Halvorsdatter k e b Hm Seingliggjande u J 1813 Luster herred* n s 002 Brita Eiriksdatter k ug b D handarbeid og rygtar moder si 1859 Luster herred* n s Klanten Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristina Olavsdatter k ug b Hm styrer været. u J handarbeid 1857 Luster herred* n s 002 Olina Kristaforsdatter k ug b D handarbeid 1870 Luster herred* n s 003 Martin m b S 1892 Luster herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 306 (kvinner: 157, menn: 149) Bustader i krinsen: 65 Krins: 002 Herred/by: Lyster Yttri Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Thomas Halvorsen Yttri m g b Hf Gårdbruger S 1836 Luster herred* n s 002 Johanna Pedersdtr k g b Hm Gårdmandskone 1842 Luster herred* n s 003 Johan Thomasen m ug b S Søn Jordbrug 1884 Luster herred* n s 004 Johannes Arnesen Skagen m ug b Tj Tjenestedreng Jordbrug 1881 Luster herred* n s 005 Anna Thomasdtr k ug b D Datter Budeie 1867 Luster herred* n s 006 Kari Thomasdtr k ug b D Datter Kjøkkenpige 1873 Luster herred* n s Yttri under Halvor Thomasen Yttri m g b Hf Odelsmand og gårdbruger S 1865 Luster herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1426 Lyster 002 Kirstine Johannesdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1873 Luster herred* n s 003 Johanna Halvorsdtr k ug b D Datter 1897 Luster herred* n s 004 Inger Halvorsdtr k ug b D Datter Luster herred* n s Yttri Under Thomas Olsen Skagen m g b Hf Husmand m J gårdbruger og 1861 Luster herred* n s skrædder 002 Berta Andersdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1857 Luster herred* n s 003 Sina Johnsdtr k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1888 Luster herred* n s 004 Ingeborg Sørensdtr k e b L Inderst Leiearbeider 1845 Luster herred* n s 005 Anna Jensdtr k ug b D Datter Sommerbudeie 1885 Luster herred* n s Yttri Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Tollefsen Yttri m g b Hf Gårdbruger S 1850 Luster herred* n s 002 Anna Sølfestsdtr k g b Hm Gårdbrugerk 1856 Luster herred* n s 003 Tollef Olsen m ug b S Søn Jordarbeide 1879 Luster herred* n s 004 Johan Olsen m ug b S Søn Jordbrug 1883 Luster herred* n s 005 Kristian Olsen m ug b S Søn 1887 Luster herred* n s 006 Henrik Olsen m ug b S Søn 1893 Luster herred* n s 007 Kristine Olsdtr k ug b D Datter Stuepige 1877 Luster herred* n s 008 Gjertrud Olsdtr k ug b D Datter Budeie 1881 Luster herred* n s 009 Susanna Olsdtr k ug b D Datter Kjøkkenpige 1885 Luster herred* n s 010 Elisa Olsdtr k ug b D Datter 1891 Luster herred* n s 011 Maria Olsdtr k ug b D Datter 1896 Luster herred* n s 012 Jakob Johannesen Øvrebø m ug b FL Inderst Potethandler 1878 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: %Gaupne% Sannsynleg opphaldstad: %Gaupne% Haugen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Monsen Bjerk m g b Hf Maler og strandsidder 1862 Luster herred* n s 002 Martha Jensdtr k g b Hm Malerkone 1871 Luster herred* n s 003 Martin Pedersen m ug b S Søn 1893 Luster herred* n s 004 Maria Pedersdtr k ug b D Datter 1898 Luster herred* n s 005 Katrine Pedersdtr k ug b FL Inderst, Spinderske 1830 Luster herred* n s Lægene under Ole Henriksen Yttri m g b Hf Husmand m J og skomager 1844 Luster herred* n s 002 Kari Gjertsdtr k g b Hm Husmandskone 1850 Luster herred* n s 003 Kari Olsdtr k ug b D Datter 1889 Luster herred* n s 004 Anna Olsdtr k e f D Datter og væverske 1870 Luster herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Steig 005 Kirstine Henriksdtr k ug b D d Datterdatter 1893 Luster herred* n s 006 Ole Jensen Hovland m ug b L Lægdslem 1819 Luster herred* n s Haugen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Britha Kristofersdtr Bjerk k ug b M S Moder Spinderske 1862 Luster herred* n s 002 Bertinus Kristofersen m ug b S Søn 1888 Luster herred* n s Sjukdom: S Yttri Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Thomassen Teigum m g b Hf Gårdbruger S 1868 Luster herred* n s 002 Anna Johnsdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1868 Luster herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Thomas Olsen m ug b S Søn 1891 Luster herred* n s 004 Johanna Olsdtr k ug b D Datter 1889 Luster herred* n s 005 Øllegaard Olsdtr k ug b D Datter 1893 Luster herred* n s 006 Kristofer Olsen m ug b Tj Tjenestedreng jordbrug 1876 Hafslo NB n s Yttri under Anders Thomasen Yttri m g b Hf Karmand 1845 Luster herred* n s 002 Synneve Olsdtr k g b Hm Karmandskone 1832 Luster herred* n s 003 Susanna Monsdtr Bjerk k ug b L Sommerbudeie 1869 Luster herred* n s 004 Sakarias Johannesen m ug b S søn 1884 Luster herred* n s Kraaen under Ole Knudsen Yttri m g f Hf Husmand m J og dagarbeider 1844 Askevold NB n s Sannsynleg opphaldstad: Døsen 002 Oline Hansdtr k g b Hm Husmandskone 1848 Hafslo NB n s 003 Hans Olsen m ug b S Søn Dagarbeider 1873 Hafslo n s 004 Ole Olsen m ug b S Søn 1892 Luster herred* n s 005 Severine Olsdtr k ug b D Datter 1887 Luster herred* n s 006 Ingrid Olsdtr k ug b D Datter 1890 Luster herred* n s 007 Anna Olsdtr k ug b D Datter 1895 Luster herred* n s Brækken Nils Amundsen Yttri m g b Hf Husmand m J og dagarbeider 1844 Luster herred* n s 002 Anna Iversdtr k g b Hm Husmandskone 1844 Luster herred* n s 003 Martin Torstensen Valaker m g b Hf Veiarbeider Livrente 1872 Hafslo NB n s 004 Britha Nilsdtr k g b Hm Arbeiderkone 1872 Luster herred* n s 005 Anders Martinsen m ug b S Søn 1898 Luster herred* n s 006 Sina Martinsdtr k ug b D Datter 1899 Luster herred* n s 007 Peder Sølfestsen Leirdal m ug mt EL Snedker 1863 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: Leirdal Skagen Peder Sølfestsen Skagen m e b Hf Gårdbruger S 1833 Luster herred* n s 002 Thomas Eivindsen m ug b Tj Tjenestedreng Jordbrug 1874 Luster herred* n s 003 Siri Sølfestsdtr k ug b Tj Tjenestepige Husholderske 1841 Luster herred* n s 004 Anna Sølfestsdtr k ug b FL Inderst Delvis af rente 1843 Luster herred* n s 005 Anna Monsdtr Bjerk k ug b Tj Tjenestepige Budeie 1878 Luster herred* n s Steen under Ole Torbjørnsen Forthun m e b Hf Husmand m J og dagarbeider 1856 Luster herred* n s 002 Sofie Gutormsdtr k ug b Tj Tjenestepige Husholderske 1842 Luster herred* n s Skagen Henrik Henriksen Skagen m g b Hf Gårdbruger S 1838 Luster herred* n s 002 Kari Olsdtr k g b Hm Gårdmandskone 1841 Luster herred* n s 003 Jens Henriksen m ug b S Søn, Dagarbeider 1871 Luster herred* n s 004 Tøge Henriksen m ug b S Søn, Dagarbeider 1880 Luster herred* n s Steen Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1426 Lyster 001 Arne Kristensen Skagen m g b Hf Husmand m J 1844 Luster herred* n s 002 Elin Henriksdtr k g b Hm Husmandskone 1838 Luster herred* n s 003 Henrik Arnesen m ug b S Søn Dagarbeider 1879 Luster herred* n s 004 Gjertrud Arnesdtr k ug b D Datter Sommertjeneste 1882 Luster herred* n s Sten under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kari Iversdtr Skagen k ug b Huseier Huseier Sommerbudeie 1846 Luster herred* n s 002 Peder Pedersen Øvstetun m g b L Hf Inderst og dagarbeider 1868 Aardal i Sogn NB n s 003 Anna Madsdtr k g b Hm Dagarbeiderkone 1864 Luster herred* n s 004 Gjertrud Pedersdtr k ug b D Datter 1893 Luster herred* n s 005 Sofie Pedersdtr k ug b D Datter 1898 Luster herred* n s Sten under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Larsdtr Skagen k ug b Huseier Huseier Leiearbeide 1835 Luster herred* n s 002 Susanna Larsdtr k ug b FL Sommerbudeie 1843 Luster herred* n s Lille Skagen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sølfest Pedersen Skagen m g b Hf Gårdbruger S 1865 Luster herred* n s 002 Anna Olsdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1877 Hafslo NB n s 003 Peder Sølfestsen m ug b S Søn Luster herred* n s 004 Kari Gjertsdtr k e b Tj Tjener Barnepleierske 1820 Luster herred* n s Skagen Synesteigen Lars Nilsen Skagen m g b Hf Gårdbruger og skomager 1850 Luster herred* n s 002 Mari Johannesdtr k g b Hm Skomagerkone 1853 Luster herred* n s 003 Elen Larsdtr k ug b D Datter 1885 Luster herred* n s 004 Johanna Larsdtr k ug b D Datter 1897 Luster herred* n s 005 Ingrid Larsdtr k e b FL Enke Spinderske 1824 Luster herred* n s Brustuen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Arne Knudsen Forthun m g b Hf Gårdbruger S og kaarmand 1826 Luster herred* n s 002 Bertha Nilsdtr k g b Hm Gårdbruger- og kårkone 1832 Luster herred* n s 003 Kari Arnesdtr k ug b D Datter Budeie 1871 Luster herred* n s 004 Arne Olsen m ug b FL Dattersøn Dagarbeider 1877 Luster herred* n s 005 Hans Johnsen Næs m g mt B Gårdbruger 1846? Luster herred* n s Sedvanleg bustad: Næs i Lyster 006 Sølfest Johannesen Hansen m g mt B Gårdbruger 1859 Luster herred* n s Sedvanleg bustad: Høieim Lyster Søvde Erik Sølfestsen Søvde m g b Hf Gårdbruger S 1861 Luster herred* n s 002 Anna Jensdtr k g b Hm Gardbrugerkone 1859 Luster herred* n s 003 Peder Eriksen m ug b S Søn 1888 Luster herred* n s 004 Kari Eriksdtr k ug b D Datter Kjøkkenpige 1884 Luster herred* n s 005 Maria Eriksdtr k ug b D Datter 1886 Luster herred* n s 006 Sofie Eriksdtr k ug b D Datter 1887 Luster herred* n s Søvde Neusene Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Erik Johannesen Neusene m g b Hf Gårdbruger S 1830 Luster herred* n s 002 Martha Thorsdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1855 Luster herred* n s 003 Maria Eriksdtr k ug b D Datter Budeie 1878 Luster herred* n s Opthun Thomas Jensen Opthun m g b Hf Gårdbruger S 1867 Luster herred* n s 002 Maria Gudbrandsdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1862 Luster herred* n s 003 Anna Thomasdtr k ug b D Datter 1893 Luster herred* n s 004 Maren Thomasdtr k ug b D Datter 1894 Luster herred* n s 005 Jenny Thomasdtr k ug b D Datter Luster herred* n s 006 Anders Jensen m ug b Tj Tjener Jordbrugsarbeide 1869 Luster herred* n s 007 Katrine Thomasdtr k ug b FL Tjener Rente 1830 Luster herred* n s 008 Bertha Anfindsdtr k ug b T Tjenestepige Budeie 1880 Luster herred* n s Opthun under Thomas Olsen Opthun m g b Hf Husmand m J og skrædder 1861 Luster herred* n s 002 Andrea Henriksdtr k g b Hm Husmandskone 1861 Luster herred* n s 003 Ole Thomasen m ug b S Søn 1894 Luster herred* n s 004 Albert Thomasen m ug b S Søn Luster herred* n s 005 Maria Thomasdtr k ug b D Datter 1890 Luster herred* n s 006 Stina Thomasdtr k ug b D Datter 1892 Luster herred* n s 007 Ida Thomasdtr k ug b D Datter 1897 Luster herred* n s Opthun Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Arnesen Drægni m ug b Hf Gårdbruger S 1863 Luster herred* n s Opthun under Peder Olsen Opthun m g b Hf Husmand m J og veiarbeider 1864 Luster herred* n s 002 Martha Olsdtr k g b Hm Husmandskone 1864 Luster herred* n s 003 Arne Pedersen m ug b S Søn 1886 Luster herred* n s 004 Ole Pedersen m ug b S Søn 1888 Luster herred* n s 005 Kristian Pedersen m ug b S Søn 1894 Luster herred* n s 006 Maria Pedersdtr k ug b D Datter 1889 Luster herred* n s Berge Jens Olsen Berge m g b Hf Gårdbruger S 1833 Luster herred* n s 002 Kari Johannesdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1835 Luster herred* n s 003 Søren Jensen m ug b S Søn Fæhandler 1868 Luster herred* n s 004 Martin Jensen m ug b S Søn Jordbrug 1876 Luster herred* n s 005 Stina Jensdtr k ug b D Datter Budeie 1871 Luster herred* n s Berge Arne Eriksen Berge m ug b Hf Gårdbruger S 1860 Luster herred* n s 002 Susanna Olsdtr Svendsøi k ug b Tj Tjenestepige Hushalderske 1873 Luster herred* n s Berge Thomas Johnsen Berge m g b Hf Gårdbruger S 1844 Luster herred* n s 002 Kari Johannesdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1846 Luster herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1426 Lyster 003 Johan Thomasen m ug b S Søn Jordbrug 1884 Luster herred* n s 004 Kristine Thomasdtr k ug b D Datter Kjøkkenpige 1884 Luster herred* n s 005 Maria Thomasdtr k ug b D Datter 1887 Luster herred* n s Forthun Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Katrine Olsdtr Forthun k e b Hm Gårdbruger S 1846 Luster herred* n s 002 Susanna Monsdtr k e b Moder Føderaadskone 1821 Luster herred* n s 003 Susanna Kristofersdtr k ug b Tj Tjenestepige. Budeie 1877 Luster herred* n s 004 Elias Tagesen Kilen m ug b Tj Tjenestegut. Jordbrug 1877 Luster herred* n s 005 Ole Johnsen Galde m e b FL Skrædder 1845 Lom Krs n s 006 John Olsen m ug b S Skræddersøn 1886 Luster herred* n s Forthunshagen under Helge Andersen Forthun m g b Hf Husmand m J og dagarbeider 1852 Aardal Sogn NB n s 002 Anna Andersdtr k g b Hm Husmandskone 1844 Aardal Sogn n s 003 Knud Helgesen m ug b S Søn. Skomager 1875 Luster herred* n s 004 Elisabet Helgesdtr k ug b D Datter %Sommerarbeide% 1880 Luster herred* n s Forthunshagen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Jensen Eide m g b Hf Husmand og snedker 1830 Luster herred* n s 002 Bertha Pedersdtr k g b Hm Snedkerkone 1856 Luster herred* n s 003 Ivar Sølfestsen Buder?? m ug b EL Inderst, Jordarbeider 1846 Skiaker Krs n s Forthun 13 2 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Nilsen Øiene m g b Hf Gårdbruger S, Landhandler 1856 Luster herred* n s og Hotelvær 002 Susanna Eriksdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1862 Luster herred* n s 003 Erik Olsen m ug b S Søn 1889 Luster herred* n s 004 Andrea Arnesdtr k ug b T Tjenestepige Kjøkkenpige 1874 Luster herred* n s Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sølfest Johannesen Forthun m g b Hf Gårdbruger S 1853 Luster herred* n s 002 Bertha Paulsdtr k g b Hm Gardbrugerkone 1863 Luster herred* n s 003 Johannes Sølfestsen m ug b S Søn 1891 Luster herred* n s 004 Paul Sølfestsen m ug b S Søn 1892 Luster herred* n s 005 Kristen Sølfestsen m ug b S Søn 1894 Luster herred* n s 006 Sigurd Sølfestsen m ug b S Søn Luster herred* n s 007 Kristine Sølfestsdtr k ug b D Datter 1896 Luster herred* n s 008 Thomas Ingebrigtsen m ug b Tj Tjenestegut. Jordbrug 1882 Luster herred* n s Merknad: Fjøset 009 Øllegård Nilsdtr k ug b Tj Tjenestepige. Budeie 1872 Luster herred* n s Merknad: Fjøset 010 Guro Haaland k ug mt Jordemoder Jordemoder 1854? Ladvik NB n s Sedvanleg bustad: Flikki 011 Kristi Eriksdtr k e b Hm Kårenke 1824 Luster herred* n s Merknad: Kårh Forthunhagen under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torger Johannesen m g b Hf Husmand m J 1832 Luster herred* n s 002 Gjertrud Thorsdtr k g b Hm Husmandskone 1826 Luster herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Forthunshagen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thomas Torbjørnsen Fortun m g b Hf Strandsidder og dagarbeider 1869 Luster herred* n s 002 Martha Olsdtr k g b Hm Strandsidderkone 1868 Luster herred* n s 003 Thea Thomasdtr k ug b D Datter 1895 Luster herred* n s Forthun Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Jensen Fuglesteg m g b Hf Fopagter Jordbrug 1862 Luster herred* n s 002 Kristine Andersdtr k g b Hm Forpagterkone 1863 Luster herred* n s 003 Johan Andersen m ug b S Søn 1895 Luster herred* n s 004 Johannes Kristofersen Yttri m ug b EL Inderst Snedker 1845 Luster herred* n s Forthun under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Kristofersen Forthun m g b Hf Føderaadsmand 1814 Luster herred* n s 002 Kari Arnesdtr k g b Hm Føderaadskone 1827 Luster herred* n s 003 Anna Andersdtr k ug b D Datter Sommerbudeie 1853 Luster herred* n s 004 Susanna Madsdtr k ug b D Datterdatter 1888 Luster herred* n s Forthun Knud Arnesen Forthun m g b Hf Gårdbruger S 1855 Luster herred* n s 002 Katrine Eriksdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1857 Luster herred* n s 003 Erik Knudsen m ug b S Søn Jordbrug 1882 Luster herred* n s 004 Sakarias Knudsen m ug b S Søn Jordbrug 1885 Luster herred* n s 005 Bendik Knudsen m ug b S Søn 1887 Luster herred* n s 006 Nils Knudsen m ug b S Søn 1895 Luster herred* n s 007 Sofie Knudsdtr k ug b D Datter 1889 Luster herred* n s 008 Bertha Knudsdtr k ug b D Datter 1891 Luster herred* n s 009 Katrine Pedersdtr Skagen k e b L Lægslem 1818 Luster herred* n s Forthunshagen under Tollef Hermundsen Forthun m g b Hf Husmand m J 1827 Luster herred* n s 002 Ragnhild Gjertsdtr k g b Hm Husmandskone 1832 Luster herred* n s 003 Ole Hansen m g b Hf Inderst og dagarbeider Jordbr 1877 Luster herred* n s 004 Kristine Tollefsdtr k g b Hm Arbeiderkone 1874 Luster herred* n s 005 Udøbt pige k ug b D Datter Luster herred* n s Forthunshagen Under Anders Kristensen Sandvig m g b Hf Husmand m J og snedker 1863 Luster herred* n s 002 Kari Tollefsdtr k g b Hm Husmandskone 1866 Luster herred* n s 003 Kristen Andersen m ug b S Søn 1886 Luster herred* n s Forthun Arne Østensen Forthun m g b Hf Gardbruger S 1864 Luster herred* n s 002 Ingeborg Jensdtr k g b Hm Gardbrugerkone 1865 Luster herred* n s 003 Johan Arnesen m ug b S Søn 1892 Luster herred* n s 004 Kirstine Arnesdtr k ug b D Datter Kjøkkenpige 1885 Luster herred* n s 005 Britha Arnesdtr k ug b D Datter 1887 Luster herred* n s 006 Anna Arnesdtr k ug b D Datter 1898 Luster herred* n s 007 Arne Helgesen m ug b Tj Tjenestegut, Jordbrug 1877 Luster herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1426 Lyster 008 Johan Brun m g mt L Midlertidigt logerende 1850 Lærdal NB n s Blikkenslager Sedvanleg bustad: Voss 009 Kari Iversdtr k g mt L Blikkenslagerkone 1864 Voss SB n s Sedvanleg bustad: Voss 010 Fritjof Johansen m ug mt L Søn Vik i Sogn NB n s Sedvanleg bustad: Voss Bakken Under Torbjørn Eriksen Fortun m g b Hf Husmand m J 1832 Luster herred* n s 002 Martha Olsdtr k g b Hm Husmandskone 1830 Luster herred* n s 003 Britha Torbjørnsdtr k ug b D Datter Sommerbudeie 1866 Luster herred* n s 004 Jens Torbjørnsen m ug b Fosterbarn Dattersøn 1893 Luster herred* n s Lillaas Under Ingebrigt Torbjørnsen Fortun m g b Hf Husmand m J Jordbrug 1860 Luster herred* n s 002 Ingeborg Tollefsdtr k g b Hm Husmandskone 1853 Luster herred* n s 003 Johan Ingebrigtsen m ug b S Søn 1885 Luster herred* n s 004 Ragnhild Ingebrigtsdtr k ug b D Datter 1888 Luster herred* n s 005 Martin Ingebrigtsen m ug b S Søn 1894 Luster herred* n s Forthun under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Helgesen Forthun m g b Hf Inderst og dagarbeider 1872 Aardal i Sogn NB n s 002 Oline Thorsdtr k g b Hm Arbeiderkone 1874 Aardal i Sogn n s 003 Anna Sofie Andersdtr k ug b D D 1897 Aardal i Sogn n s 004 Kari Andersdtr k ug b D D Aardal i Sogn n s Forthun Ole Kristensen Forthun m g b Hf Gårdbruger S 1843 Luster herred* n s 002 Anna Knudsdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1846 Luster herred* n s 003 Knud Olsen m ug b S Søn Jordbrug 1879 Luster herred* n s 004 Kristine Olsdtr k ug b D Datter Budeie 1876 Luster herred* n s Lægene Under Nils Henriksen Forthun m g b Hf Husmand m J 1842 Luster herred* n s 002 Britha Kristensdtr k g b Hm Husmandskone 1838 Luster herred* n s 003 Kristine Nilsdtr k ug b D Datter Sommerarbeide 1870 Luster herred* n s 004 Nils Johannesen m ug b D. s Dattersøn 1896 Luster herred* n s Forthun under Peder Kristensen Forthun m ug b Hf Strandsidder dagarbeider 1850 Luster herred* n s Forthun Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Olsen Hatlestad m ug b L i skolehuset Kirkesanger og lærer ved 1854 Balestrand NB n s folkeskolen 002 Synneve Olsdtr Hatlestad k ug b L i skolehuset Strikkerske 1862 Balestrand NB n s Forthun Grøt 13 9 og Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer