MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0108/07 07/03166 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0109/07 05/00501 BURØYSUND FISKERIHAVN/SMÅBÅTHAVN 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE 0111/07 07/02460 AILEEN KARLSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD I NÆRINGSFONDET TIL KAFE/PUBDRIFT 0112/07 06/00879 VÅGEN PUB - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 0113/07 07/00311 KLAGE- SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN PÅ EIENDOMMEN GNR. 7 BNR. 3 I KARLSØY KOMMUME 0114/07 07/02033 TV-AKSJONEN /07 07/02461 KJØP/FORLENGELSE AV LEIEAVTALE - HANSNES SMÅBÅTHAVN 0116/07 07/02998 TILSKUDD KJØP AV MELKEKVOTER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0108/07 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/03166 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0108/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra formannskapets møte godkjennes. Saksutredning: Protokollen fra formannskapets møte 30. mai d.å. er sendt ut tidligere, og legges herved fram for godkjenning. Side 2 av 18

3 Sak 0109/07 BURØYSUND FISKERIHAVN/SMÅBÅTHAVN Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 05/00501 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0133/05 Formannskapet /05 Formannskapet /06 Formannskapet /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Burøysund Fiskeri- og småbåthavn innvilges lån kr ,- i forbindelse med utbygging av fiskeri- og småbåthavn. Vanlige vilkår, det vil si 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,25%. Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før lånet utbetales. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0133/05 Behandling: Gudmund Mikkelsen erklæres inhabil i saken. Ordføreren valgte å votere punktvis: Punkt nr 1 og 2 enstemmig vedtatt. Forslag til punkt 3: Som leder foreslås Gudmund Mikkelsen. Som nestleder foreslås Svein Harald Tårnes. Som medlemmer foreslås: Egil Klingenberg, Ragnvald Ebbesen, Robert Pettersen, Alle enstemmig valgt. Punkt 4 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunen starter opp planleggingen og prosjekteringen av kommunal fiskerihavn i Burøysund. 2. Det bevilges kr til planlegging, og midlene finansieres fra næringsfondet. 3. Det velges en plan- og byggekomite som får i oppdrag å utarbeide forslag til prosjektløsning, som deretter forelegges kommunestyret til behandling. Plan- og byggekomiteen får følgende sammensetning: leder Gudmund Mikkelsen nestleder Svein Harald Tårnes medlem Egil Klingenberg medlem Ragnvald Ebbesen medlem Robert Pettersen Kommunens anleggskontor fungerer som sekretariat for plan- og byggekomiteen. 4. Kommunal fiskerihavn i Burøysund vurderes bevilgningsmessig i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2006 og økonomiplanen for Side 3 av 18

4 Sak 0109/07 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0199/05 Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen til nytt punkt 4: Den kommunalt oppnevnte plan- og byggekomiteen utgår da kommunen ikke er byggherre. Forslag fra Bent Gabrielsen til korrigering av punkt 1og 2 til et nytt punkt 1: Vedtak i f-sak 133/05 endres slik at det bevilges tilskudd kr til Burøysund Båtforening. Tilskuddsmidlene skal benyttes til planlegging og prosjektering av bedre havne- og kaiforhold for fiskerne og andre i området. Midlene belastes næringsfondet. Det forutsettes at Burøysund Båtforening registreres i Enhetsregistret. Vedtak: 1. Vedtak i F-sak 133/05 endres slik at det innvilgede tilskuddet kr til Burøysund Båtforening opprettholdes. Tilskuddsmidlene skal benyttes til planlegging og prosjektering av bedre havne- og kaiforhold for fiskerne og andre i området. Midlene belastes næringsfondet. Det forutsettes at Burøysund Båtforening registreres i Enhetsregisteret. 2. Kommunal medvirkning i finansieringen av prosjektet vurderes i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen for Den kommunalt oppnevnte plan- og byggekomiteen oppheves, da kommunen ikke er byggherre i prosjektet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0160/06 Behandling: Forslag til vedtak fra ordføreren: Tilskuddet på kr ,- utbetales til Burøysund fiskerihavn/småbåthavn. Unntak er leie av Burøysundbruket som ikke betraktes som planlegging. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Tilskuddet på kr ,- utbetales til Burøysund fiskerihavn/småbåthavn. Unntak er leie av Burøysundbruket som ikke betraktes som planlegging. Saksutredning til formannskapets møte : Burøysund Fiskeri- og Småbåthavn søker om støtte i forbindelse med utbygging av havna. Det er søkt om investeringsmidler til prosjektet fra Innovasjon Norge. I forbindelse med denne søknaden kreves det at kommunen bidrar med en andel tilsvarende 10% av investeringen. Investeringssummen er kr ,-. 10% av dette utgjør kr ,-. På grunn av begrensa midler på næringsfondet, tilrådes maks. kr ,-, og da som lån. Bakgrunn: Viser til at prosjektet tidligere har fått innvilget kr ,- i tilskudd til planlegging og prosjektering. Side 4 av 18

5 Sak 0109/07 Det er utarbeidet prosjektplan. Vedlegg: Søknad datert Utdrag fra prosjektplanen: Prosjektbeskrivelse m/bl.a. investeringsoversikt. Melding om vedtak i k-sak 28/07. Side 5 av 18

6 Sak 0110/07 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 06/00472 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/06 Formannskapet /06 Formannskapet /06 Formannskapet /06 Kommunestyret /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Kenneth Pettersen erstatter Frank H. Pettersen i plan- og byggekomiteen. 2. Sigmund Bjørndal fritas fra komiteen, og som nytt medlem velges.. 3. Plan- og byggekomiteen konstituerer seg på nytt, og velger sjøl ny leder. 4. Administrasjonen i Karlsøy kommune fungerer som sekretariat. 5. Sigmund Bjørndal tilgodeses med kr 5000,- for sekretariatfunksjon i plan- og byggekomiteen, hvorav kr 1000,- for kontorhold/materiell. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0068/06 Behandling: Her ble referert brev datert , fra GPG Norge og Vannvåg fiskarlag. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune støtter søknaden om midlertidig tillatelse til utleggelse av flytebrygge i Vannvåg havn. 2. Karlsøy kommune støtter søknaden om statstilskudd av kap. 60, post 62 til nytt kaianlegg for fiskerne i Vannvåg havn. 3. Kommunens økonomiske medvirkning i prosjektet må vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2007 og økonomiplan for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0146/06 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Formannskapet oppretter plan- og byggekomitè for kommunal flytebrygge for fiskeflåten i Vannvåg havn. 2. Følgende velges: Harald R. Hansen fra Vannvåg fiskarlag, Frank Pettersen, GPG AS, Sigmund Bjørndal og Bent Gabrielsen. 3. Plan- og byggekomiteen opprettes med forbehold om at kommunestyret vedtar dette som et kommunalt prosjekt, samt godkjenner kostnads- og finansieringsplan. Side 6 av 18

7 Sak 0110/07 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0155/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune står som utbygger av liggekaier for fiskeflåten i Vannvåg havn. 2. Under forutsetning av bevilgning på statsbudsjettet for 2007, settes byggeår til Plan- og byggekomitè, oppnevnt av formannskapet : Harald R. Hansen fra Vannvåg fiskarlag, Frank Pettersen, GPG AS, Sigmund Bjørndal og Bent Gabrielsen. 4. Kommunestyret godkjenner kostnads-/finansieringsplan slik: Statstilskudd over kap. 1062, post 60 kr ,- Karlsøy kommune, låneopptak kr ,- Sum kostnader kr ,- 5. Kommunens utgifter til renter og avdrag, samt til drift og vedlikehold av kaianlegget forutsettes finansiert fullt ut med leieinntekter fra leietakerne. Prosjektet starter ikke opp før det er inngått bindende avtale med leietakerne. Prosjektet starter ikke opp før det er inngått bindende avtale med leietakerne. 6. Det delegeres til formannskapet å oppnevne et driftsstyre som skal forestå den daglige driften etter at liggekaiene er etablert, etter modell fra Torsvåg. Minst ett av medlemmene skal være fra fiskarlaget. 7. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0078/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det ble stemt punktvis. Vedtak: 1. Karlsøy kommune står som utbygger av liggekaier for fiskeflåten i Vannvåg havn. 2. Under forutsetning av bevilgning på statsbudsjettet for 2007, settes byggeår til Plan- og byggekomitè, oppnevnt av formannskapet : Harald R. Hansen fra Vannvåg fiskarlag, Frank Pettersen fra GPG AS, Sigmund Bjørndal og Bent Gabrielsen. 4. Kommunestyret godkjenner kostnads-/finansieringsplan slik: Statstilskudd over kap. 1062, post 60 kr ,- Karlsøy kommune, låneopptak kr ,- Sum kostnader kr ,- 5. Kommunens utgifter til renter og avdrag, samt til drift og vedlikehold av kaianlegget forutsettes finansiert fullt ut med leieinntekter fra leietakerne. Side 7 av 18

8 Sak 0110/07 6. Det delegeres til formannskapet å oppnevne et driftsstyre som skal forestå den daglige driften etter at liggekaiene er etablert, etter modell fra Torsvåg. Minst ett av medlemmene skal være fra fiskarlaget. Saksutredning til formannskapets møte : Sigmund Bjørndal trekker seg fra flere kommunale verv, bl.a. vervet som leder/sekretær for plan- og byggekomiteen for kommunal flytebrygge i Vannvåg havn. Tidligere har også Frank H. Pettersen trukket seg fra sitt verv i denne komiteen. Formannskapet må nå velge nye medlemmer som erstatning for disse to. Vurdering: Bjørndal har i sitt verv i plan- og byggekomiteen også fungert som sekretariat. Det vil være naturlig at administrasjonen overtar sekretariatfunksjonen, slik at det nye medlemmet i utgangspunktet får status som ordinært medlem. Plan- og byggekomiteen har tidligere konstituert seg sjøl, og de bør derfor sjøl velge ny leder. Rådmannen har tidligere muntlig gjort avtale med Bjørndal om godtgjørelse for sitt verv som sekretær for komiteen. Det vil derfor være naturlig å gjøre vedtak om dette også nå. Bjørndal fungerte også som kommunens representant i referansegruppa for Vannvåg nye havn. Dette var ikke iht. tidligere valg, slik at det her ikke skulle trenges suppleringsvalg. Kommunen innehar fortsatt sekretærfunksjonen i denne gruppa. Vedlegg: E-post fra Sigmund Bjørndal, med svarmail fra rådmannen, datert hhv og Referat fra møte i plan- og byggekomiteen for flytebrygge i Vannvåg 18. april Melding om vedtak, f-sak 86/02. Side 8 av 18

9 Sak 0111/07 AILEEN KARLSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD I NÆRINGSFONDET TIL KAFE/PUBDRIFT Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/02460 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0111/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Aileen Karlsen innvilges lån kr og tilskudd inntil kr ,- for oppstart av kafê og pubdrift i de tidligere kafèlokalene på Vannatun. Det forutsettes at det inngås leieavtale med eierne av eiendommen og at prosjektet kan fullfinansieres. Tilskuddet skal tilbakebetales hvis virksomheten legges ned i løpet av de 4 første år, iht. følgende krav: Første året: 100%, andre året 75%, tredje året 50% og fjerde året 25%. Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av kostnader Lån gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid, hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,25%. Tilskudd belastes konto: Lån belastes konto: Saksutredning: Aileen Karlsen planlegger oppstart av kafè- og pubdrift i de tidligere kafèlokalene på Vannatun. Hun oppgir fiskere, fiskeindustriarbeider, turister og lokalbefolkningen som kundegrupper Prosjektet forutsettes å sysselsette 1 person i heltid. Det er oppgitt at dette er det eneste matserveringsstedet på Vannøya bortsett fra Vannøy Sjøcamping som ligger ved Kvalvågen Bakgrunn: Det har tidligere vært drevet flere kafè foretak ved dette stedet. Det er flere år siden sist og situasjon har nok endret seg siden sist det var kafèdrift der. Stedet er mye besøkt av fiskere fra andre steder og huset er bebodd av utenlandske arbeidere. Samlet investeringskostnad er oppgitt til kr ,- og planlegges finansiert slik: Lån Tilskudd ,- Etablerstipend ,- Vurdering: Samlet støtte iht. vedtekter utgjør kr ,-, inntil 75% av kostnadene. Vedlegg: Søknad, datert , vedlagt oversikt over månedlige inntekter og utgifter. Side 9 av 18

10 Sak 0112/07 VÅGEN PUB - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/00879 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0136/06 Formannskapet /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Vågen Pub v/daglig leder Britt Hansen gis tillatelse til uteservering av øl innafor Vågen Pub sitt uteområde på begge sider av bygget i Vannvåg. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0136/06 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Vågen Pub DA, 9135 Vannvåg, innvilges serveringsbevilling, samt skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. 2. Ansvarlig: Britt Hansen. 3. Det er en forutsetning at bekreftelse for bestått kunnskapsprøve etter serveringsloven og alkoholloven forevises før bevillingen tas i bruk. Saksutredning til formannskapets møte : Daglig leder av Vågen Pub i Vannvåg, Britt Hansen, søker om tillatelse til uteservering av øl innafor Vågen Pub sitt uteområde på begge sider av bygget. Søker innehar serveringsbevilgning fra før. Serveringsbevilgning for øl, vin og brennevin er tidligere gitt i sak 136/06 i formannskapet. Det er planer om uteservering sommerhalvåret. Vedlegg: Henvendelse mottatt her pr. e-post fen Side 10 av 18

11 Sak 0113/07 KLAGE- SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN PÅ EIENDOMMEN GNR. 7 BNR. 3 I KARLSØY KOMMUME Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 07/00311 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/07 Formannskapet 0113/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Klage tas ikke til følge. Vedtak i jordlovssak 15/07 opprettholdes. Vi kan ikke se at det er kommet frem momenter i klageskrivet som skulle tilsi at klagen skal kunne tas til følge. Saken oversendes Troms fylkeslandbruksstyre for endelig avgjørelse. Saksutredning til formannskapets møte Vedtaket er påklaget, klage mottatt her den Klage er mottatt innen klagefristen I klageskrivet fremkommer det bl.a. at drifts- og miljømessige ulemper ikke er begrunnet og at det ikke er andre muligheter for plassering av fritidsbolig på eiendommen. Klage er vedlagt skriv fra gårdbruker som høster jorda og som ikke har noen innvendinger om at arealet omdisponeres til andre formål. Eiendommen er et lite småbruk beliggende i Dåfjordbotn, vest for elva fra Monsevatnet. Gårdsdrifta på eiendommen er nedlagt, noe som er tilfelle for alle bruka i Dåfjorden. Dyrkamark på den omsøkte eiendommen høstes av andre. Eiendommens innmarksareal består av 17 daa fulldyrka og 10 da innmarksbeite. Dyrkamarka deles i to teiger av elva. Den del av dyrkamarka som ligger nærmest bebyggelsen på eiendommen og nabobebyggelsen er det planer om å oppføre den omsøkte fritidsboligen. I lia ovenfor bebyggelsen er terrenget brattlendt og adkomsten vanskeliggjøres med bratte traktorveger. Det eldre våningshuset på eiendommen er fradelt på tomt. Saken skal behandles etter ordlovens pgf. 9 hvor det i første ledd er opplyst: Dyrka mark må ikke brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert egna til jordbruksproduksjon i framtida. Vilkårene for å kunne gi samtykke til omdisponering følger av jordlovens pgf. 9 annet ledd som lyder slik: Særlige høve Side 11 av 18

12 Sak 0113/07 Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vike. ei samla vurdering Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon drifts-og miljømessige ulemper Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive arealer og jordsmonnet. En omdisponering kan få negative konsekvenser for landbruket i området. Etter bestemmelsen kan det tas hensyn til dette. Etter bestemmelsen skal det tas hensyn til ikke bare de drifts- og miljømessige ulemper en omdisponering vil få. Det skal også tas hensyn til ulemper landbruket i området blir påført. For at en skal kunne ta slike hensyn må ulempene være konkret påregnelige og ha en viss styrke og omfang. Ulempene kan deles to grupper. Den ene er ulempene for naboeiendommen. Eks. tråkk og slitasje på jordbruksareal, eller at dyr forstyrres. En plassering av fritidsbolig så nær opp til driftsbygningen vil kunne vanskeliggjøre eierens bruk av driftsbygningen. Den andre gruppen er ulemper i form av støy, lukt, støv etc. Slike ulemper kan føre til restriksjoner på driften i form av offentlig påbud eller fra den som bli utsatt for ulempen fra for eksempel resteiendom. Det må tas hensyn til om formålet dreier seg om fast bosetting eller til fritidsformål. Ved vurderingen i dette tilfelle må en hensynta at det er eieren og fam. sjøl som skal føre opp fritidsboligen og som skal benytte den, det er ikke dyr på eiendommen og det eldre våningshuset er tidligere fradelt på tomt og blir sannsynligvis i framtida brukt som en fritidsbolig. Eiendommen ligger for seg sjøl vest for elva og det er ikke nabobruk i drift I medhold av jordlovens pgf. 9 avslås omdisponering av inntil 1,0 da fulldyrket areal til oppføring av fritidsbolig på eiendommen Gnr. 7 Bnr. 3 i Karlsøy kommune. Det er lagt vekt på at bygging av en fritidsbolig som omsøkt vil føre til drifts- og miljømessige ulempe for landbruksdrift på eiendommen. Vedtak er gjort etter fullmakt. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage. Saksutredning: Side 12 av 18

13 Sak 0113/07 Eiendommen ligger ved Dåfjord på Ringvassøya. I kommuneplanens arealdel er området betegna som LNF- område sone III. Bestemmelsene er at spredt utbygging av bolig, ervervsog fritidsbebyggelse kan tillates. En evt. bebyggelse må bl.a. ikke berøre landbruksinteresser. Det søkes om omdisponeringstillatelse av fulldyrket jord til oppføring av fritidsbolig. Fritidsboligen planlegges plassert helt inntil gårdsvegen og mellom hovedvegen og den eldre driftsbygningen på eiendommen. Eiendommens dyrka areal er bortleid for høsting. Plassering av en fritidsbolig her som omsøkt vil føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruksdrift på eiendommen. Eiendommen er totalt 1.723,8 daa i følge kart. Arealfordelingen er slik17,4 da er fulldyrket jord, 10,1 da er innmarksbeite, skog utgjør 1221,6 da og anna mark utgjør 468,4 da. Ikke klassifisert areal utgjør 6,3 daa Vedlegg: Anke, datert Kart. Side 13 av 18

14 Sak 0114/07 TV-AKSJONEN 2007 Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 07/02033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0114/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Følgende velges til kommunal komitè for 2007: Leder: Medlemmer: Vara: Saksutredning: TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Den går av stabelen søndag 21. oktober og er i år tildelt UNICEF Norge. Temaet for TV-aksjonen 2007 er Sammen for barn. Inntektene fra TV-aksjonen skal gå til barn berørt av hiv/aids. Prosjektene skal i hovedsak gjøres i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. Komiteen i Karlsøy bestod i 2006 av følgende personer: Leder: Harald Myreng Medlemmer: Jan Johansen, Hansnes Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Arnulf Ingerøyen Vara: Gunn Marit Andersen Opsal Formannskapet skal nå velge komitè for Det er viktig at de som velges er forespurt og har svart ja. Karlsøy kommune har tidligere år bevilget kr 5000,- til TV-aksjonen. Rådmannen har i år ikke foreslått slik bevilgning da posten reserverte tilleggsbevilgninger er i null. Vedlegg: Fra TV-aksjonen, datert : Anmodning om opprettelse av kommunekomitè. Side 14 av 18

15 Sak 0115/07 KJØP/FORLENGELSE AV LEIEAVTALE - HANSNES SMÅBÅTHAVN Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 07/02461 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0115/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Det opptaes drøftelser med Hansnes Småbåthavn vedrørende ny leieavtale i havneområdet. 2. Saken legges deretter fram for formannskapet til behandling. Saksutredning til formannskapets møte : Søknaden Hansnes Småbåthavn har i brev av søkt om å få kjøpe eller leie arealer av kommunens eiendom i havneområdet på Hansnes. Representanter fra Hansnes Småbåthavn har i forkant hatt møte med ordfører om saken. Hansnes Småbåthavn søker også i udatert brev (mottatt ) om tillatelse til å flytte den sørligste kaipiren ca 22 meter sørover (jfr. sak 07/02369). Dette begrunnes med planer om utvidelse av småbåthavna med en ny kaipir lengst nord. I brev av har vi bedt fiskarlaget om uttalelse i saken. Nordre Ringvassøy Fiskarlags styre har i brev av avvist forslaget om endringer av kaiplasseringene, og fiskarlaget viser til inngått avtale med kommunen. Historikk Karlsøy kommune og Hansnes Småbåthavn inngikk avtale om disponering av grunn på eiendommen gnr 44, bnr. 159 i forbindelse med utbyggingen av småbåthavna. Denne avtalen gikk ut , uten at Hansnes Småbåthavn hadde bedt om at denne skulle fornyes. Formannskapet ga i møte klarsignal for at Langsund Andelsfiskarlag skulle få leie plass på kommunens eiendom for å etablere flytekaianlegg i havneområdet. I brev av protesterer advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, på vegne av Hansnes Småbåthavn, på at kommunen har gitt fiskarlaget en rettighet på eiendommen 44/159 som er i strid med de rettigheter Hansnes Småbåthavn har til samme område. Karlsøy kommune besvarte denne henvendelsen i brev av , og vi klargjorde at den opprinnelige disposisjonsretten som Hansnes Småbåthavn hadde i avtalen av var falt bort. Etter dette har vi ikke hørt noe mer fra advokatfirmaet. Hansnes industriområde og Hansnes havn Side 15 av 18

16 Sak 0115/07 Kai- og havneområdet på Hansnes er en naturlig del av industriområdet. I kai- og havneområdet har vi i dag følgende aktiviteter og anlegg Vurdering Kommunens industrikai Statoils bunkringsanlegg på industrikaia, som benyttes av ambulansebåten, Tromsbuss og andre ASVO-bedriften, som leier bygning og tomt hos Karlsøy kommune. I tillegg leier ASVO midlertidig arealer for lagring av ferdigvarer Dagens branngarasje Kommunens bygning Haugjord, som Credo disponerer Kommunens bygning Banktun, som leies ut til Husflidslaget og Karlsøy Tele og Elektro Kai for ambulanse- og legeskyssbåten Gjestekai Kaianlegg tilhørende Hans-Erling Sørensen, med leieperiode Kaianlegg tilhørende Nordre Ringvassøy Fiskarlag, med leieperiode Kaianlegg og klubbhus tilhørende Hansnes Småbåthavn Brann- og ambulansestasjon som bygges i løpet av høsten 2007 Kai- og havneområdet er en av kommunens mest verdifulle eiendommer, og det er viktig at man har en god plan for hvordan dette kan utnyttes på best mulig måte. Brann- og ambulansestasjonen i tilknytning til ambulansebåtkaien blir en viktig aktivitet i havneområdet og må sikres god plass, herunder parkering for ansatte. Det er også viktig at det interne veisystemet i området sikres. Den planlagte utbyggingen av Gunnarjorda industriområde skal tilknyttes eksisterende veinett til Hansnes industriområde. Etablering av Hansnes Småbåthavn har vært med på å skape positive aktiviteter i Karlsøy, og samarbeidet med kommunen har i all hovedsak vært positiv. Hansnes Småbåthavn ønsker nå å sikre seg nødvendige tomtearealer på land og samtidig forskjønne området. Rådmannen vil tilrå at kommunen generelt ikke selger arealer i havneområdet, men heller vurderer leieavtaler. På denne måten sikrer kommunen seg nødvendighet handlefrihet i forhold til framtidig utvikling. Eventuelt salg av arealer i havneområdet forutsetter behandling i kommunestyret. Rådmannen vil anbefale at det opptaes drøftelser med Hansnes Småbåthavn omkring ny leieavtale, og at saken deretter legges fram for behandling i formannskapet. Kommunen bør begrense mest mulig de arealer som skal leies ut, av hensyn til andre næringsaktiviteter i området. Vedlegg: Søknad, datert , m/kartskisse. Side 16 av 18

17 Sak 0115/07 Søknad, udatert, mottatt , m/situasjonsplan. Brev fra Nordre Ringvassøy fiskarlag, datert Side 17 av 18

18 Sak 0116/07 TILSKUDD KJØP AV MELKEKVOTER Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V11 Arkivsaksnr.: 07/02998 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0116/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Søknader om finansiering av kjøp melkekvoter vurderes på lik linje med øvrige saker til næringsfondet. 2. Eventuelt tilskudd bør maksimum utgjøre 10% av kjøpesummen. 3. Om bruket legges ned eller kvoten blir solgt ut av kommunen før 5 år er gått, skal tilskuddet tilbakebetales i sin helhet. Saksutredning: I sist møte i formannskapet den , ble det reist spørsmål rundt ordningen med tilskudd til kjøp av melkekvote Kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvote ble innført ved vedtak i daværende næringsutvalg den Vedtaket lyder slik: I. Karlsøy kommune gir tilskudd på 30% av kjøpesummen. II. Om bruket legges ned eller kvoten blir solgt ut av kommunen før 5 år er gått skal tilskuddet tilbakebetales i sin helhet. Den gang tilskuddet ble innført var det bare et fåtall brukere som kunne få tillatelse til å kjøpe kvote og benytte seg av ordningen og både kvote en kunne få kjøpt og prisen var noe annet enn i dag. I henhold til den nasjonale forskriften om kvoteordningen er det bare eiere av landbrukseiendommer med kvote som kan få kjøpt kvote. Ved salg av kvote kan inntil 50 % av kvoten selges til eiere av landbrukseiendommer med kvote innafor omsetningsregion, minimum 50 % skal selges til staten for kr. 3,50 pr. liter. I Karlsøy kommune er oversikten slik for 2006: Total geitmelkkvote er liter, fordelt på 15 brukere, 3 brukere kjøpte kvote fra staten for et total antall liter på Maks geitmelkkvote en kan kjøpe er lt pr. bruk. Det er få brukere som har benytta seg av den kommunale tilskuddsordningen til kvotekjøp Vedlegg: Fra avd. for næring, miljø og landbruk, datert : Kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvoter. Side 18 av 18

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4

Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Søgne kommune Arkiv: 40/4 Saksmappe: 2012/420-23951/2012 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 31.07.2012 Saksframlegg Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer