MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0108/07 07/03166 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0109/07 05/00501 BURØYSUND FISKERIHAVN/SMÅBÅTHAVN 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE 0111/07 07/02460 AILEEN KARLSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD I NÆRINGSFONDET TIL KAFE/PUBDRIFT 0112/07 06/00879 VÅGEN PUB - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 0113/07 07/00311 KLAGE- SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN PÅ EIENDOMMEN GNR. 7 BNR. 3 I KARLSØY KOMMUME 0114/07 07/02033 TV-AKSJONEN /07 07/02461 KJØP/FORLENGELSE AV LEIEAVTALE - HANSNES SMÅBÅTHAVN 0116/07 07/02998 TILSKUDD KJØP AV MELKEKVOTER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0108/07 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/03166 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0108/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra formannskapets møte godkjennes. Saksutredning: Protokollen fra formannskapets møte 30. mai d.å. er sendt ut tidligere, og legges herved fram for godkjenning. Side 2 av 18

3 Sak 0109/07 BURØYSUND FISKERIHAVN/SMÅBÅTHAVN Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 05/00501 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0133/05 Formannskapet /05 Formannskapet /06 Formannskapet /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Burøysund Fiskeri- og småbåthavn innvilges lån kr ,- i forbindelse med utbygging av fiskeri- og småbåthavn. Vanlige vilkår, det vil si 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,25%. Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før lånet utbetales. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0133/05 Behandling: Gudmund Mikkelsen erklæres inhabil i saken. Ordføreren valgte å votere punktvis: Punkt nr 1 og 2 enstemmig vedtatt. Forslag til punkt 3: Som leder foreslås Gudmund Mikkelsen. Som nestleder foreslås Svein Harald Tårnes. Som medlemmer foreslås: Egil Klingenberg, Ragnvald Ebbesen, Robert Pettersen, Alle enstemmig valgt. Punkt 4 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunen starter opp planleggingen og prosjekteringen av kommunal fiskerihavn i Burøysund. 2. Det bevilges kr til planlegging, og midlene finansieres fra næringsfondet. 3. Det velges en plan- og byggekomite som får i oppdrag å utarbeide forslag til prosjektløsning, som deretter forelegges kommunestyret til behandling. Plan- og byggekomiteen får følgende sammensetning: leder Gudmund Mikkelsen nestleder Svein Harald Tårnes medlem Egil Klingenberg medlem Ragnvald Ebbesen medlem Robert Pettersen Kommunens anleggskontor fungerer som sekretariat for plan- og byggekomiteen. 4. Kommunal fiskerihavn i Burøysund vurderes bevilgningsmessig i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2006 og økonomiplanen for Side 3 av 18

4 Sak 0109/07 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0199/05 Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen til nytt punkt 4: Den kommunalt oppnevnte plan- og byggekomiteen utgår da kommunen ikke er byggherre. Forslag fra Bent Gabrielsen til korrigering av punkt 1og 2 til et nytt punkt 1: Vedtak i f-sak 133/05 endres slik at det bevilges tilskudd kr til Burøysund Båtforening. Tilskuddsmidlene skal benyttes til planlegging og prosjektering av bedre havne- og kaiforhold for fiskerne og andre i området. Midlene belastes næringsfondet. Det forutsettes at Burøysund Båtforening registreres i Enhetsregistret. Vedtak: 1. Vedtak i F-sak 133/05 endres slik at det innvilgede tilskuddet kr til Burøysund Båtforening opprettholdes. Tilskuddsmidlene skal benyttes til planlegging og prosjektering av bedre havne- og kaiforhold for fiskerne og andre i området. Midlene belastes næringsfondet. Det forutsettes at Burøysund Båtforening registreres i Enhetsregisteret. 2. Kommunal medvirkning i finansieringen av prosjektet vurderes i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen for Den kommunalt oppnevnte plan- og byggekomiteen oppheves, da kommunen ikke er byggherre i prosjektet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0160/06 Behandling: Forslag til vedtak fra ordføreren: Tilskuddet på kr ,- utbetales til Burøysund fiskerihavn/småbåthavn. Unntak er leie av Burøysundbruket som ikke betraktes som planlegging. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Tilskuddet på kr ,- utbetales til Burøysund fiskerihavn/småbåthavn. Unntak er leie av Burøysundbruket som ikke betraktes som planlegging. Saksutredning til formannskapets møte : Burøysund Fiskeri- og Småbåthavn søker om støtte i forbindelse med utbygging av havna. Det er søkt om investeringsmidler til prosjektet fra Innovasjon Norge. I forbindelse med denne søknaden kreves det at kommunen bidrar med en andel tilsvarende 10% av investeringen. Investeringssummen er kr ,-. 10% av dette utgjør kr ,-. På grunn av begrensa midler på næringsfondet, tilrådes maks. kr ,-, og da som lån. Bakgrunn: Viser til at prosjektet tidligere har fått innvilget kr ,- i tilskudd til planlegging og prosjektering. Side 4 av 18

5 Sak 0109/07 Det er utarbeidet prosjektplan. Vedlegg: Søknad datert Utdrag fra prosjektplanen: Prosjektbeskrivelse m/bl.a. investeringsoversikt. Melding om vedtak i k-sak 28/07. Side 5 av 18

6 Sak 0110/07 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 06/00472 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/06 Formannskapet /06 Formannskapet /06 Formannskapet /06 Kommunestyret /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Kenneth Pettersen erstatter Frank H. Pettersen i plan- og byggekomiteen. 2. Sigmund Bjørndal fritas fra komiteen, og som nytt medlem velges.. 3. Plan- og byggekomiteen konstituerer seg på nytt, og velger sjøl ny leder. 4. Administrasjonen i Karlsøy kommune fungerer som sekretariat. 5. Sigmund Bjørndal tilgodeses med kr 5000,- for sekretariatfunksjon i plan- og byggekomiteen, hvorav kr 1000,- for kontorhold/materiell. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0068/06 Behandling: Her ble referert brev datert , fra GPG Norge og Vannvåg fiskarlag. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune støtter søknaden om midlertidig tillatelse til utleggelse av flytebrygge i Vannvåg havn. 2. Karlsøy kommune støtter søknaden om statstilskudd av kap. 60, post 62 til nytt kaianlegg for fiskerne i Vannvåg havn. 3. Kommunens økonomiske medvirkning i prosjektet må vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2007 og økonomiplan for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0146/06 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Formannskapet oppretter plan- og byggekomitè for kommunal flytebrygge for fiskeflåten i Vannvåg havn. 2. Følgende velges: Harald R. Hansen fra Vannvåg fiskarlag, Frank Pettersen, GPG AS, Sigmund Bjørndal og Bent Gabrielsen. 3. Plan- og byggekomiteen opprettes med forbehold om at kommunestyret vedtar dette som et kommunalt prosjekt, samt godkjenner kostnads- og finansieringsplan. Side 6 av 18

7 Sak 0110/07 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0155/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune står som utbygger av liggekaier for fiskeflåten i Vannvåg havn. 2. Under forutsetning av bevilgning på statsbudsjettet for 2007, settes byggeår til Plan- og byggekomitè, oppnevnt av formannskapet : Harald R. Hansen fra Vannvåg fiskarlag, Frank Pettersen, GPG AS, Sigmund Bjørndal og Bent Gabrielsen. 4. Kommunestyret godkjenner kostnads-/finansieringsplan slik: Statstilskudd over kap. 1062, post 60 kr ,- Karlsøy kommune, låneopptak kr ,- Sum kostnader kr ,- 5. Kommunens utgifter til renter og avdrag, samt til drift og vedlikehold av kaianlegget forutsettes finansiert fullt ut med leieinntekter fra leietakerne. Prosjektet starter ikke opp før det er inngått bindende avtale med leietakerne. Prosjektet starter ikke opp før det er inngått bindende avtale med leietakerne. 6. Det delegeres til formannskapet å oppnevne et driftsstyre som skal forestå den daglige driften etter at liggekaiene er etablert, etter modell fra Torsvåg. Minst ett av medlemmene skal være fra fiskarlaget. 7. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0078/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det ble stemt punktvis. Vedtak: 1. Karlsøy kommune står som utbygger av liggekaier for fiskeflåten i Vannvåg havn. 2. Under forutsetning av bevilgning på statsbudsjettet for 2007, settes byggeår til Plan- og byggekomitè, oppnevnt av formannskapet : Harald R. Hansen fra Vannvåg fiskarlag, Frank Pettersen fra GPG AS, Sigmund Bjørndal og Bent Gabrielsen. 4. Kommunestyret godkjenner kostnads-/finansieringsplan slik: Statstilskudd over kap. 1062, post 60 kr ,- Karlsøy kommune, låneopptak kr ,- Sum kostnader kr ,- 5. Kommunens utgifter til renter og avdrag, samt til drift og vedlikehold av kaianlegget forutsettes finansiert fullt ut med leieinntekter fra leietakerne. Side 7 av 18

8 Sak 0110/07 6. Det delegeres til formannskapet å oppnevne et driftsstyre som skal forestå den daglige driften etter at liggekaiene er etablert, etter modell fra Torsvåg. Minst ett av medlemmene skal være fra fiskarlaget. Saksutredning til formannskapets møte : Sigmund Bjørndal trekker seg fra flere kommunale verv, bl.a. vervet som leder/sekretær for plan- og byggekomiteen for kommunal flytebrygge i Vannvåg havn. Tidligere har også Frank H. Pettersen trukket seg fra sitt verv i denne komiteen. Formannskapet må nå velge nye medlemmer som erstatning for disse to. Vurdering: Bjørndal har i sitt verv i plan- og byggekomiteen også fungert som sekretariat. Det vil være naturlig at administrasjonen overtar sekretariatfunksjonen, slik at det nye medlemmet i utgangspunktet får status som ordinært medlem. Plan- og byggekomiteen har tidligere konstituert seg sjøl, og de bør derfor sjøl velge ny leder. Rådmannen har tidligere muntlig gjort avtale med Bjørndal om godtgjørelse for sitt verv som sekretær for komiteen. Det vil derfor være naturlig å gjøre vedtak om dette også nå. Bjørndal fungerte også som kommunens representant i referansegruppa for Vannvåg nye havn. Dette var ikke iht. tidligere valg, slik at det her ikke skulle trenges suppleringsvalg. Kommunen innehar fortsatt sekretærfunksjonen i denne gruppa. Vedlegg: E-post fra Sigmund Bjørndal, med svarmail fra rådmannen, datert hhv og Referat fra møte i plan- og byggekomiteen for flytebrygge i Vannvåg 18. april Melding om vedtak, f-sak 86/02. Side 8 av 18

9 Sak 0111/07 AILEEN KARLSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD I NÆRINGSFONDET TIL KAFE/PUBDRIFT Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/02460 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0111/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Aileen Karlsen innvilges lån kr og tilskudd inntil kr ,- for oppstart av kafê og pubdrift i de tidligere kafèlokalene på Vannatun. Det forutsettes at det inngås leieavtale med eierne av eiendommen og at prosjektet kan fullfinansieres. Tilskuddet skal tilbakebetales hvis virksomheten legges ned i løpet av de 4 første år, iht. følgende krav: Første året: 100%, andre året 75%, tredje året 50% og fjerde året 25%. Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av kostnader Lån gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid, hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,25%. Tilskudd belastes konto: Lån belastes konto: Saksutredning: Aileen Karlsen planlegger oppstart av kafè- og pubdrift i de tidligere kafèlokalene på Vannatun. Hun oppgir fiskere, fiskeindustriarbeider, turister og lokalbefolkningen som kundegrupper Prosjektet forutsettes å sysselsette 1 person i heltid. Det er oppgitt at dette er det eneste matserveringsstedet på Vannøya bortsett fra Vannøy Sjøcamping som ligger ved Kvalvågen Bakgrunn: Det har tidligere vært drevet flere kafè foretak ved dette stedet. Det er flere år siden sist og situasjon har nok endret seg siden sist det var kafèdrift der. Stedet er mye besøkt av fiskere fra andre steder og huset er bebodd av utenlandske arbeidere. Samlet investeringskostnad er oppgitt til kr ,- og planlegges finansiert slik: Lån Tilskudd ,- Etablerstipend ,- Vurdering: Samlet støtte iht. vedtekter utgjør kr ,-, inntil 75% av kostnadene. Vedlegg: Søknad, datert , vedlagt oversikt over månedlige inntekter og utgifter. Side 9 av 18

10 Sak 0112/07 VÅGEN PUB - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/00879 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0136/06 Formannskapet /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Vågen Pub v/daglig leder Britt Hansen gis tillatelse til uteservering av øl innafor Vågen Pub sitt uteområde på begge sider av bygget i Vannvåg. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0136/06 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Vågen Pub DA, 9135 Vannvåg, innvilges serveringsbevilling, samt skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. 2. Ansvarlig: Britt Hansen. 3. Det er en forutsetning at bekreftelse for bestått kunnskapsprøve etter serveringsloven og alkoholloven forevises før bevillingen tas i bruk. Saksutredning til formannskapets møte : Daglig leder av Vågen Pub i Vannvåg, Britt Hansen, søker om tillatelse til uteservering av øl innafor Vågen Pub sitt uteområde på begge sider av bygget. Søker innehar serveringsbevilgning fra før. Serveringsbevilgning for øl, vin og brennevin er tidligere gitt i sak 136/06 i formannskapet. Det er planer om uteservering sommerhalvåret. Vedlegg: Henvendelse mottatt her pr. e-post fen Side 10 av 18

11 Sak 0113/07 KLAGE- SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN PÅ EIENDOMMEN GNR. 7 BNR. 3 I KARLSØY KOMMUME Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 07/00311 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/07 Formannskapet 0113/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Klage tas ikke til følge. Vedtak i jordlovssak 15/07 opprettholdes. Vi kan ikke se at det er kommet frem momenter i klageskrivet som skulle tilsi at klagen skal kunne tas til følge. Saken oversendes Troms fylkeslandbruksstyre for endelig avgjørelse. Saksutredning til formannskapets møte Vedtaket er påklaget, klage mottatt her den Klage er mottatt innen klagefristen I klageskrivet fremkommer det bl.a. at drifts- og miljømessige ulemper ikke er begrunnet og at det ikke er andre muligheter for plassering av fritidsbolig på eiendommen. Klage er vedlagt skriv fra gårdbruker som høster jorda og som ikke har noen innvendinger om at arealet omdisponeres til andre formål. Eiendommen er et lite småbruk beliggende i Dåfjordbotn, vest for elva fra Monsevatnet. Gårdsdrifta på eiendommen er nedlagt, noe som er tilfelle for alle bruka i Dåfjorden. Dyrkamark på den omsøkte eiendommen høstes av andre. Eiendommens innmarksareal består av 17 daa fulldyrka og 10 da innmarksbeite. Dyrkamarka deles i to teiger av elva. Den del av dyrkamarka som ligger nærmest bebyggelsen på eiendommen og nabobebyggelsen er det planer om å oppføre den omsøkte fritidsboligen. I lia ovenfor bebyggelsen er terrenget brattlendt og adkomsten vanskeliggjøres med bratte traktorveger. Det eldre våningshuset på eiendommen er fradelt på tomt. Saken skal behandles etter ordlovens pgf. 9 hvor det i første ledd er opplyst: Dyrka mark må ikke brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert egna til jordbruksproduksjon i framtida. Vilkårene for å kunne gi samtykke til omdisponering følger av jordlovens pgf. 9 annet ledd som lyder slik: Særlige høve Side 11 av 18

12 Sak 0113/07 Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vike. ei samla vurdering Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon drifts-og miljømessige ulemper Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive arealer og jordsmonnet. En omdisponering kan få negative konsekvenser for landbruket i området. Etter bestemmelsen kan det tas hensyn til dette. Etter bestemmelsen skal det tas hensyn til ikke bare de drifts- og miljømessige ulemper en omdisponering vil få. Det skal også tas hensyn til ulemper landbruket i området blir påført. For at en skal kunne ta slike hensyn må ulempene være konkret påregnelige og ha en viss styrke og omfang. Ulempene kan deles to grupper. Den ene er ulempene for naboeiendommen. Eks. tråkk og slitasje på jordbruksareal, eller at dyr forstyrres. En plassering av fritidsbolig så nær opp til driftsbygningen vil kunne vanskeliggjøre eierens bruk av driftsbygningen. Den andre gruppen er ulemper i form av støy, lukt, støv etc. Slike ulemper kan føre til restriksjoner på driften i form av offentlig påbud eller fra den som bli utsatt for ulempen fra for eksempel resteiendom. Det må tas hensyn til om formålet dreier seg om fast bosetting eller til fritidsformål. Ved vurderingen i dette tilfelle må en hensynta at det er eieren og fam. sjøl som skal føre opp fritidsboligen og som skal benytte den, det er ikke dyr på eiendommen og det eldre våningshuset er tidligere fradelt på tomt og blir sannsynligvis i framtida brukt som en fritidsbolig. Eiendommen ligger for seg sjøl vest for elva og det er ikke nabobruk i drift I medhold av jordlovens pgf. 9 avslås omdisponering av inntil 1,0 da fulldyrket areal til oppføring av fritidsbolig på eiendommen Gnr. 7 Bnr. 3 i Karlsøy kommune. Det er lagt vekt på at bygging av en fritidsbolig som omsøkt vil føre til drifts- og miljømessige ulempe for landbruksdrift på eiendommen. Vedtak er gjort etter fullmakt. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage. Saksutredning: Side 12 av 18

13 Sak 0113/07 Eiendommen ligger ved Dåfjord på Ringvassøya. I kommuneplanens arealdel er området betegna som LNF- område sone III. Bestemmelsene er at spredt utbygging av bolig, ervervsog fritidsbebyggelse kan tillates. En evt. bebyggelse må bl.a. ikke berøre landbruksinteresser. Det søkes om omdisponeringstillatelse av fulldyrket jord til oppføring av fritidsbolig. Fritidsboligen planlegges plassert helt inntil gårdsvegen og mellom hovedvegen og den eldre driftsbygningen på eiendommen. Eiendommens dyrka areal er bortleid for høsting. Plassering av en fritidsbolig her som omsøkt vil føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruksdrift på eiendommen. Eiendommen er totalt 1.723,8 daa i følge kart. Arealfordelingen er slik17,4 da er fulldyrket jord, 10,1 da er innmarksbeite, skog utgjør 1221,6 da og anna mark utgjør 468,4 da. Ikke klassifisert areal utgjør 6,3 daa Vedlegg: Anke, datert Kart. Side 13 av 18

14 Sak 0114/07 TV-AKSJONEN 2007 Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 07/02033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0114/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Følgende velges til kommunal komitè for 2007: Leder: Medlemmer: Vara: Saksutredning: TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Den går av stabelen søndag 21. oktober og er i år tildelt UNICEF Norge. Temaet for TV-aksjonen 2007 er Sammen for barn. Inntektene fra TV-aksjonen skal gå til barn berørt av hiv/aids. Prosjektene skal i hovedsak gjøres i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. Komiteen i Karlsøy bestod i 2006 av følgende personer: Leder: Harald Myreng Medlemmer: Jan Johansen, Hansnes Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Arnulf Ingerøyen Vara: Gunn Marit Andersen Opsal Formannskapet skal nå velge komitè for Det er viktig at de som velges er forespurt og har svart ja. Karlsøy kommune har tidligere år bevilget kr 5000,- til TV-aksjonen. Rådmannen har i år ikke foreslått slik bevilgning da posten reserverte tilleggsbevilgninger er i null. Vedlegg: Fra TV-aksjonen, datert : Anmodning om opprettelse av kommunekomitè. Side 14 av 18

15 Sak 0115/07 KJØP/FORLENGELSE AV LEIEAVTALE - HANSNES SMÅBÅTHAVN Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 07/02461 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0115/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Det opptaes drøftelser med Hansnes Småbåthavn vedrørende ny leieavtale i havneområdet. 2. Saken legges deretter fram for formannskapet til behandling. Saksutredning til formannskapets møte : Søknaden Hansnes Småbåthavn har i brev av søkt om å få kjøpe eller leie arealer av kommunens eiendom i havneområdet på Hansnes. Representanter fra Hansnes Småbåthavn har i forkant hatt møte med ordfører om saken. Hansnes Småbåthavn søker også i udatert brev (mottatt ) om tillatelse til å flytte den sørligste kaipiren ca 22 meter sørover (jfr. sak 07/02369). Dette begrunnes med planer om utvidelse av småbåthavna med en ny kaipir lengst nord. I brev av har vi bedt fiskarlaget om uttalelse i saken. Nordre Ringvassøy Fiskarlags styre har i brev av avvist forslaget om endringer av kaiplasseringene, og fiskarlaget viser til inngått avtale med kommunen. Historikk Karlsøy kommune og Hansnes Småbåthavn inngikk avtale om disponering av grunn på eiendommen gnr 44, bnr. 159 i forbindelse med utbyggingen av småbåthavna. Denne avtalen gikk ut , uten at Hansnes Småbåthavn hadde bedt om at denne skulle fornyes. Formannskapet ga i møte klarsignal for at Langsund Andelsfiskarlag skulle få leie plass på kommunens eiendom for å etablere flytekaianlegg i havneområdet. I brev av protesterer advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, på vegne av Hansnes Småbåthavn, på at kommunen har gitt fiskarlaget en rettighet på eiendommen 44/159 som er i strid med de rettigheter Hansnes Småbåthavn har til samme område. Karlsøy kommune besvarte denne henvendelsen i brev av , og vi klargjorde at den opprinnelige disposisjonsretten som Hansnes Småbåthavn hadde i avtalen av var falt bort. Etter dette har vi ikke hørt noe mer fra advokatfirmaet. Hansnes industriområde og Hansnes havn Side 15 av 18

16 Sak 0115/07 Kai- og havneområdet på Hansnes er en naturlig del av industriområdet. I kai- og havneområdet har vi i dag følgende aktiviteter og anlegg Vurdering Kommunens industrikai Statoils bunkringsanlegg på industrikaia, som benyttes av ambulansebåten, Tromsbuss og andre ASVO-bedriften, som leier bygning og tomt hos Karlsøy kommune. I tillegg leier ASVO midlertidig arealer for lagring av ferdigvarer Dagens branngarasje Kommunens bygning Haugjord, som Credo disponerer Kommunens bygning Banktun, som leies ut til Husflidslaget og Karlsøy Tele og Elektro Kai for ambulanse- og legeskyssbåten Gjestekai Kaianlegg tilhørende Hans-Erling Sørensen, med leieperiode Kaianlegg tilhørende Nordre Ringvassøy Fiskarlag, med leieperiode Kaianlegg og klubbhus tilhørende Hansnes Småbåthavn Brann- og ambulansestasjon som bygges i løpet av høsten 2007 Kai- og havneområdet er en av kommunens mest verdifulle eiendommer, og det er viktig at man har en god plan for hvordan dette kan utnyttes på best mulig måte. Brann- og ambulansestasjonen i tilknytning til ambulansebåtkaien blir en viktig aktivitet i havneområdet og må sikres god plass, herunder parkering for ansatte. Det er også viktig at det interne veisystemet i området sikres. Den planlagte utbyggingen av Gunnarjorda industriområde skal tilknyttes eksisterende veinett til Hansnes industriområde. Etablering av Hansnes Småbåthavn har vært med på å skape positive aktiviteter i Karlsøy, og samarbeidet med kommunen har i all hovedsak vært positiv. Hansnes Småbåthavn ønsker nå å sikre seg nødvendige tomtearealer på land og samtidig forskjønne området. Rådmannen vil tilrå at kommunen generelt ikke selger arealer i havneområdet, men heller vurderer leieavtaler. På denne måten sikrer kommunen seg nødvendighet handlefrihet i forhold til framtidig utvikling. Eventuelt salg av arealer i havneområdet forutsetter behandling i kommunestyret. Rådmannen vil anbefale at det opptaes drøftelser med Hansnes Småbåthavn omkring ny leieavtale, og at saken deretter legges fram for behandling i formannskapet. Kommunen bør begrense mest mulig de arealer som skal leies ut, av hensyn til andre næringsaktiviteter i området. Vedlegg: Søknad, datert , m/kartskisse. Side 16 av 18

17 Sak 0115/07 Søknad, udatert, mottatt , m/situasjonsplan. Brev fra Nordre Ringvassøy fiskarlag, datert Side 17 av 18

18 Sak 0116/07 TILSKUDD KJØP AV MELKEKVOTER Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V11 Arkivsaksnr.: 07/02998 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0116/07 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Søknader om finansiering av kjøp melkekvoter vurderes på lik linje med øvrige saker til næringsfondet. 2. Eventuelt tilskudd bør maksimum utgjøre 10% av kjøpesummen. 3. Om bruket legges ned eller kvoten blir solgt ut av kommunen før 5 år er gått, skal tilskuddet tilbakebetales i sin helhet. Saksutredning: I sist møte i formannskapet den , ble det reist spørsmål rundt ordningen med tilskudd til kjøp av melkekvote Kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvote ble innført ved vedtak i daværende næringsutvalg den Vedtaket lyder slik: I. Karlsøy kommune gir tilskudd på 30% av kjøpesummen. II. Om bruket legges ned eller kvoten blir solgt ut av kommunen før 5 år er gått skal tilskuddet tilbakebetales i sin helhet. Den gang tilskuddet ble innført var det bare et fåtall brukere som kunne få tillatelse til å kjøpe kvote og benytte seg av ordningen og både kvote en kunne få kjøpt og prisen var noe annet enn i dag. I henhold til den nasjonale forskriften om kvoteordningen er det bare eiere av landbrukseiendommer med kvote som kan få kjøpt kvote. Ved salg av kvote kan inntil 50 % av kvoten selges til eiere av landbrukseiendommer med kvote innafor omsetningsregion, minimum 50 % skal selges til staten for kr. 3,50 pr. liter. I Karlsøy kommune er oversikten slik for 2006: Total geitmelkkvote er liter, fordelt på 15 brukere, 3 brukere kjøpte kvote fra staten for et total antall liter på Maks geitmelkkvote en kan kjøpe er lt pr. bruk. Det er få brukere som har benytta seg av den kommunale tilskuddsordningen til kvotekjøp Vedlegg: Fra avd. for næring, miljø og landbruk, datert : Kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvoter. Side 18 av 18

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Komagfjord Møtedato: 17.06.2010 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Arne Karlstrøm FRP Medlem John Andreas Ellila

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0020/06 04/01018 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0020/06 04/01018 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tid: 0900 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 12.45 Til: 13.20 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen unntatt sak 62/09 Laila

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyriket, Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Svein Harald Tårnes, Elisabeth Johansen, Frank Harry

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Liv Skogvoll, Egil Fjellstad,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.10.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 14. FEBRUAR 2008 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 14. FEBRUAR 2008 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 14. februar 2008 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 14. FEBRUAR 2008 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE 1/08 200800897-1 STRATEGIPLAN FOR TILTAK

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 35/09 09/865 REFERATER 2 36/09 09/357 GNR 41, BNR 3, SOLBERG, SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 35/09 09/865 REFERATER 2 36/09 09/357 GNR 41, BNR 3, SOLBERG, SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMT SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 23.09.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer