SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 80/11 10/1401 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER 81/11 10/2136 SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2010/2011 Alta Geir Ove Bakken Leder Kristian A. Kvæl Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 10/1401 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/11 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommunestyre viser til rapport vedrørende bosetting av mindreårige flyktninger, og kommunestyret er tilfreds med det arbeid som er utført og de løsninger som er valgt. 2. Alta kommunestyre vedtar at Alta kommune i løpet av 2011 skal bosette 10 enslige mindreårige flyktninger med alder over 15år. 3. Tilbudet skal etableres som en del av Barn og unge tjenesten i kommunen og hjemles i Lov om barnevernstjenester. 4. Barn og unge sektoren gis fullmakt til å etablere tjenestetilbud innenfor de økonomiske rammer som de statlige overføringene gir. De statlige tilskudd til formålet overføres Barn og unge sektoren. Sektoren må evt foreta kjøp av tjenester fra andre dersom det er nødvendig. 5. Tilbudet skal utformes med basis i den kartlegging som er gjort av den enkelte flyktning i samsvar med IMDi sine kartleggingsverktøy. Den bærende strategien i bosettingen skal være å gjøre den enkelte flyktning mest mulig selvhjulpen. Så langt det er mulig og forsvarlig skal flyktningene bosettes i hus/leiligheter. 6. Det søkes etablert en ordning med hjelpeverger for de mindreårige flyktningene med en fast årlig godtgjøring stor kr pr flyktning. Arbeidet med å rekruttere hjelpeverger skal være et prioritert område for å sikre ungdommene best mulig hjelp når de bosettes. 7. Alta kommunestyre vil be Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) om å sikre at kommunen kan stille til rådighet nødvendige boliger for denne bosettingen. UBA vil være helt avgjørende i forhold til hvor raskt kommunen vil kunne bosette disse flyktningene. Kommunestyret ber om at alle mulige løsninger undersøkes for å sikre boliger til de mindreårige flyktningene. Kommunestyret forutsetter at botilbud primært løses i bofellesskap eller i boliger som ligger nært sammen og at tilgjengeligheten til voksne er sikret hele døgnet, også etter utflytting. 8. Alta kommunestyre viser til vedtaket om evaluering av bosettingsarbeidet for mindreårige flyktninger og forutsetter at slik evaluering framlegges våren Kommunestyret forutsetter at enslige mindreårige skal ha tett oppfølging av kommunens hjelpeapparat. Vedlegg: UTREDNING - BOSETTING AV 10 NYE ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I 2011 Side 2 av 19

3 Andre saksdok. (ikke vedlagt): Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Kommunestyresak 103/09 Bosetting av flyktninger Folkehelseinstituttet: Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale. Rapport 2009/11. Kartleggings- og planverktøyet som skal sikre at enslige mindreårige som bor i statlige mottak, får oppfølging og tiltak i forhold til den enkeltes forutsetninger og behov, i asylsøkerfasen og ved bosetting. Bakgrunn: Med enslige mindreårige flyktninger menes barn og unge under 18 år som kommer til riket uten foreldre eller andre med foreldreansvar og som er innvilget oppholdstillatelse. Enslige mindreårige kan komme til landet; Alene og uten nær slektstilknytning i Norge. Alene men med nær familie i Norge som etter særskilt vurdering kan være aktuelle omsorgspersoner for den enslige mindreårige. Sammen med en eller flere følgepersoner over 18 år som etter særskilt vurdering kan være aktuelle som omsorgspersoner for den enslige mindreårige. Enslige mindreårige skal prioriteres for rask og god bosetting, og det er et mål at bosetting skal skje innen tre måneder etter at de har fått oppholdstillatelse i Norge. Alta kommune bosatte 10 mindreårige flyktninger fra Afghanistan i desember Denne saken er en oppfølging av kommunestyrets uttalte mål om bosetting av ytterligere 10 mindreårige flyktninger. Alta har muligheter for å kunne tilby mindreårige flyktninger et godt bosted med et bredt utdanningstilbud, gode kulturtilbud og et variert arbeidsmarked. Noen vil hevde at bosetting av mindreårige flyktninger er en oppgave som vil utfordre samfunnet på mange områder. Imidlertid er det viktig å ha for øye at Alta må se det som en del av vårt samfunns solidaritetsansvar å bidra til at mindreårige flyktninger får et godt bosted med gode utviklingsmuligheter. Antallet flyktninger og asylsøkere er ikke spesielt høyt i Alta kommune. For kommunen er flyktningene en berikelse i det kulturelle mangfoldet, og de representerer et betydelig tilskudd til kommunen i form av kompetanse og arbeidskraft. For Alta kommune vil bosetting av flyktninger være et viktig bidrag i å styrke vekstkraft og gi muligheter for videre positiv utvikling i Alta. Varierende behov Bufdir har ansvaret for å bosette de enslige mindreårige under 15 år som får innvilget oppholdstillatelse, mens IMDi har ansvaret for å bosette de mellom 15 og 18 år. Bosettingen av enslige mindreårige forutsetter et kompetent og tilpasset apparat i kommunene. Dette innebærer både et behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale barnevernet. Side 3 av 19

4 Det er imidlertid ikke slik at alle disse ungdommene representerer tunge barnevernssaker. Enslige mindreårige vil ha behov for varierende grad av oppfølging i kommunen. Alle vil ikke ha behov for det som betegnes som tradisjonelle barnevernstjenester. Enslige mindreårige flyktninger er ikke nødvendigvis annerledes enn andre barn og unge, og det viktigste behovet er ofte å ha en voksen omsorgsperson tilgjengelig. Det tilrås at Alta kommune bosetter 10 mindreårige flyktninger over 15 år. Bosetting for 10 nye mindreårige flyktninger gjøres etter samme mønster som for de 10 vi bosatte i 2010 ved at disse bosettes i bofellesskap/hybel som ikke er fulltidsbemannet og får oppfølging etter behov. Bufetats ordninger for kommunale barneverntiltak Målet med ordningen er å bosette enslige mindreårige så raskt som mulig i individuelt tilpassede bo- og omsorgstiltak. Refusjonsordningen fra Bufetat forutsetter at enslige mindreårige flyktninger bosettes i regi av kommunens barnevern. Tiltaket i Alta er bosetting i bofellesskap tilpasset barn Enslige mindreårige kan få refusjon for utgifter frem til fylte 20 år Eksempler på utgifter som kan dekkes ved bofellesskap er husleie og utgifter til livsopphold og andre nødvendige utgifter for den enkelte enslige mindreårige, eksempelvis leksehjelp, støttekontakt og fritidsaktiviteter. Samarbeid og samhandling Vanligvis har flyktningetjenesten en sentral rolle ved bosetting av flyktninger. Ved bosetting av mindreårige enslige flyktninger tilrås det at dette ansvaret etableres i Barn og unge tjenesten. Begrunnelsen for dette valget er knyttet til to forhold: flyktningenes alder og valget om å foreta plasseringene i medhold av lov om barnevernstjenester. Videre tilrås det at det ved bosetting av nye mindreårige flyktninger bygges videre på de erfaringer og den kompetanse som er opparbeidet i mottaksapparatet i Barn- og ungetjenesten. Kommunen har etablert en egen flyktningehelsesøstertjeneste, og det er avsatt en 30% legestilling knyttet til flyktninger. Barn og unge sektoren har ikke stillinger som i utgangspunktet er opprettet for ivaretakelse av flyktninger og asylsøkere. Disse gruppene gis opplæring i norsk og samfunnsfag gjennom introduksjonsordninger for voksne. For barn i barnehage og grunnskolealder gis det særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Statistikken skiller ikke her mellom flyktninger asylanter og andre grupper fremmedspråklige. Ved utgangen av 2010 var 17 årsverk knyttet til særskilt språkopplæring for grunnskolebarn og voksne. Kartlegging av mindreårige flyktninger Statlige mottak for asylsøkere har fått pålegg om å kartlegge alle enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger som bor i mottak. Side 4 av 19

5 Individuell kartlegging og tiltaksplan skal bidra til å sikre at enslige mindreårige i statlige mottak får systematisk, individuelt tilpasset støtte, oppfølging og tiltak i forhold til sine forutsetninger og behov. Den skal være en del av grunnlaget for vedtak om bosetting og tilrettelegging av god bo- og omsorgsløsning, eller for tilrettelegging av familiegjenforening, tilbakevending eller retur. Opplysningene i Individuell kartlegging og tiltaksplan skal brukes i henhold til lovverkets bestemmelser om offentlighet (Off.loven 5a) og om taushetsplikt (Forvaltningsloven 13-13f). Det er Lov om behandling av personopplysninger som regulerer bruken av de opplysningene som blir gitt her. Hjelpevergens oppgaver Hjelpeverge/verge for en enslig mindreårig har ansvar for å følge opp at hans eller hennes behov og juridiske rettigheter blir ivaretatt i Norge. Hjelpevergen opptrer på vegne av barnet/ungdommen og skal ta beslutninger i forhold som er bestemmende for ungdommens/barnets juridiske og økonomiske interesser. Opplysningene i Individuell kartlegging og tiltaksplan skal brukes i henhold til lovverkets bestemmelser om offentlighet (Off.loven 5a) og om taushetsplikt (Forvaltningsloven 13-13f). Det er Lov om behandling av personopplysninger som regulerer bruken av de opplysningene som blir gitt her. Loven forutsetter at det er gitt samtykke til at informasjonen kan overføres til andre som har bruk for den. Enslige mindreårige selv har ikke myndighet til å gi sitt samtykke fordi de er under myndighetsalderen. Derfor må hjelpevergen gi samtykke på vegne av barnet/ungdommen om at slik informasjon kan gis videre. Generelt er det følgende instanser som har bruk for opplysningene i Individuell kartlegging og tiltaksplan: Mottakspersonalet som har ansvar for den daglige omsorgen og oppfølgingen av den enslige mindreårige Skolen der den enslige mindreårige går (avgrenset informasjon) for å tilrettelegge opplæringen best mulig Kommunen som skal bosette den enslige mindreårige for å finne best mulig bo- og omsorgsløsning Hjelpeverge skal gå god for at den informasjonen som er skrevet inn i planen. Før kommunestyret gjorde sitt vedtak i 2010 om bosetting av 10 mindreårige flyktninger framla en arbeidsgruppe slike tilrådinger: a) Alta kommune tilrås å ta i mot inntil 10 mindreårige flyktninger over 15 år. b) Organisasjonsform: Alta kommune tilrås å bosette mindreårige flyktinger over 15 år i hus/leiligheter i Sentral-Alta. Side 5 av 19

6 c) Alta kommune tilrås å organisere tilbudet som en egen virksomhet under Barn-unge. d) Alta kommune tilrås å organisere opplæringstilbudet til enslige mindreårige flyktninger under Alta Voksenopplæring. Her gjengis bare hovedkonklusjonene, og det vises til arbeidsgruppas utredning for nærmere argumentasjon og begrunnelse. Kapasiteten i skole Alta Voksenopplæringssenter vil kunne bygge opp kapasitet til å ivareta språkundervisningen også for denne elevgruppen. Kostnadene må dekkes av de tilskudd kommunen får for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Disse elevene vil ha rettigheter på opplæring i medhold av opplæringslova: 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Disse elevene skal ha et tilbud som i omfang (antall timer) og i kvalitet sikrer disse elevene et tilbud på linje med andre elever i skolen. I tillegg til de direkte kostnadene som følge av særskilt norskopplæring følger kostnader knyttet til andre tjenester i Barn og unge sektoren: Kostnader knyttet til PP-tjenester Kostnader knyttet til generelle helsesøstertjenester som et ledd i skolehelsesøstertjenesten Kostnader knyttet til habiliteringstjenesten Kostnadene som følger av disse forhold er ikke beregnet. Det er heller ikke beregnet kostnader knyttet til administrasjon og vikarkostnader. Kapasiteten i andre kommunale tjenester Bosetting av ytterligere 10 enslige mindreårige flyktninger innebærer at kommunen får 10 nye innbyggere som skal ha kommunale tilbud. Bosettingen planlegges foretatt med hjemmel i barnevernsloven, og det vil medføre behov for å styrke denne tjenesten med ca ½ stilling. Helsetjenester vil selvsagt også bli påkrevet, og det må beregnes en økning i ressurs til helsesøstertjenester. Her må det vurderes nærmere omfanget av behovet. Side 6 av 19

7 Økt bosetting kan også gi en økt belastning på øvrige helsetjenester slik som laboratoriet, legevakta og miljørettet helsevern. Usikkerhet knyttet til flyktningenes faktiske situasjon knyttet til særlig behov for psykiatrisk oppfølging må følges årvåkent slik at vi sikrer disse innbyggerne et tilbud på linje med kommunens øvrige innbyggere. Det er tilsvarende usikkerhet knyttet til 2.linjetjenestene sin kapasitet dersom noen av flyktningene har alvorlige psykiske lidelser. Integreringen i lokalsamfunnet Flyktningene må vurderes som en ressurs i vårt samfunn, og vår evne til å gi de rett hjelp vil bidra til at disse blir produktive innbyggere som vil være med å bygge Alta samfunnet videre. I kommunen må vi ha felles fokus på at vi skal lykkes i integrerings- og inkluderingsarbeidet ved at vi tar særskilte grep for å øke flyktningers deltakelse i organisasjonslivet, fritidsaktiviteter, foreldremøter og god trivsel. Alta kommune kan, gjennom samarbeidsavtalen med IMDI, legge et godt grunnlag for et slikt arbeid. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Inntekter Kommunen vil motta integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger i 5 år etter bosetting. Tilskuddet skal bidra til at kommunen gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og klare seg selv. Integreringstilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. innvandrer- og flyktningkontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. Erfaringene viser at et godt arbeid de første årene bidrar til lavere utgifter i årene etter at tilskuddet er falt bort.. Tilskuddbeløpet for 2011 er på kr ,- over 5 år, der det utbetales mest de 2 første årene. Satsene justeres hvert år. Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 18 år kommer i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år, og utbetales selv om personen har fylt 18 år ved bosettingen. Tilskuddet er på kr ,- per år per barn og differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret. Side 7 av 19

8 Ekstra engangstilskudd på kr ,- kan tildeles for personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og atferdsvansker. Tilskuddet skal dekke kommunens ekstraordinære utgifter. For enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen fra 16 år og oppover utbetales det tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målet er å bidra til at kommunene oppfyller sin plikt etter introduksjonsloven og tilbyr personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap denne opplæringen slik at de lærer tilstrekkelig norsk i løpet av de fem første årene i landet til å fungere i yrkes- og samfunnslivet. Kommunen skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter. Kommunen vil motta et tilskudd på kr ,- per person utbetalt over 3 år. Utgifter Kommunen får refundert utgifter til kommunale barneverntiltak til barnet fyller 20 år. Refusjonene dekker bo og omsorgstiltak etter vedtak i barnevernloven 4-4, 4-6, 4-8, 4-12 og Slike tiltak kan være bemannet bofellesskap, fosterhjem (inkl. slektsplassering) eller hybler med tilsyn. Forsterket fosterhjem og dobbelttiltak dekkes dersom det er forhåndsavtalt med Bufetats fagteam. Behøver barnet tiltak fra det statlige barnevernet skal kommunen ta kontakt med Bufetats fagteam for å avklare tiltak før vedtak fattes. Utgifter som dekkes av statsrefusjonen : lønn til personalet i kommunale botiltak lønn i forbindelse med etablering av nytt tiltak, før den første enslige mindreårige flytter inn i botiltaket; inntil tre måneder for leder og én måned for ansatte veiledning av fosterforeldre utgifter til livsopphold andre nødvendige tiltak for støtte og oppfølging begrunnet i den enkelte enslige mindreåriges særskilte behov husleie renter på boliglån for botiltak kommunen eier løpende driftsutgifter til botiltakets bil, som bensin, årsavgift og forsikring innkjøp av bil for tiltak, dersom innkjøpsutgifter fordeles over flere år gjennom avskriving eller leasingutgift på bil Utgifter som ikke dekkes: kjøp av bolig eller tilpasning av bolig møbler eller annet inventar og utstyr til boligen kjøp av bil som engangsutgift kostnader i forbindelse med skole/utdanning (med unntak av leksehjelp) helsetjenester reiser til hjemlandet eller andre land Side 8 av 19

9 vergelønn tolk utgifter til reise/opphold for besøkende til barnet ekstrautgifter i henhold til ansvars- og betalingsrundskrivet Q-06/2007 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger vil kreve økte ressurser innen barnevern og flyktninghelsetjenesten. Det tilrås at barnevernstjenesten og helsesøstertjenesten styrkes i samsvar med den styrking som ble gjort i forbindelse med bosetting av de første 10 mindreårige flyktningene. Kommunen må i tillegg dekke kostnadene til: undervisning hjelpeverger tolketjenester Disse kostnadene må dekkes av intergreringstilskuddet. Erfaringene knyttet til bosetting av de første 10 mindreårige flyktningene viser at de analyser av kostnader og refusjoner som ble forelagt kommunestyret stemmer. Vurdering: I denne vurderingen bygges det videre på de konklusjoner som arbeidsgruppen la fram da saken ble behandlet i 2010 med følgende hovedmomenter: 1. Alta kommune tilrås å ta i mot inntil 10 mindreårige flyktninger over 15 år. 2. Organisasjonsform: Alta kommune tilrås å bosette mindreårige flyktinger over 15 år i hus/leiligheter i Sentral-Alta. 3. Alta kommune tilrås å organisere tilbudet som en egen virksomhet under Barnunge. 4. Alta kommune tilrås å organisere opplæringstilbudet til enslige mindreårige flyktninger under Alta Voksenopplæring. I Alta bosettes enslige mindreårige flyktninger ut fra at de er innbyggere som skal få den hjelp de trenger ut fra individuell vurdering med basis i de rettigheter alle innbyggere har. Det innebærer at de enslige mindreårige flyktningene bosettes i bofellesskap, og at hjelpetilbud vurderes individuelt med basis i den kartlegging som er foretatt av den enkelte. Det vurderes som den beste løsning i forhold til å lykkes i integreringsarbeidet at vi sikrer at de enslige mindreårige gis den samme type hjelp og bistand som andre enslige mindrerårige ville få i vår kommune. Boliger Vi lyktes på en rimelig måte, i samarbeid med Stiftelsen utleieboliger, å etablere egnede boløsninger for de første 10 mindreårige flyktningene. Side 9 av 19

10 Ideen er nå at de 10 nye skal flytte inn i disse boenhetene. Det forutsetter at nåværende beboere har fått alternativt bosted. Dette gjøres ved at de første flyktningene får tildelt hybler eller leiligheter. Begrunnelsen for å bosette de nye enslige flyktningene i boenhetene i Follums vei og Øvreveien er at disse er etablert med vekt på oppfølgingsmuligheter fra miljøarbeidere. Det forutsettes at de først bosatte gradvis har fått større ferdigheter og nå kan bosettes i andre alternative boenheter. I forhold til utfordringene med å finne bolig til 10 nye enslige mindreårige flyktninger, vil det være formålstjenlig å vurdere løsninger både innen eksisterende kommunal boligmasse og på det private leiemarkedet. I det følgende skisseres to mulig løsninger på boligspørsmålet. Det vurderes som mest hensiktsmessig at UBA får ansvar for å finne egnet bolig til 10 nye enslige mindreårige flyktninger. Stiftelsen står fritt til å kjøpe/renovere egnede lokaler og leie ut til markedspris. Alternativt kan også Barn- og ungetjenester arbeide med å leie inn hybler og/eller leiligheter i det private boligmarkedet. Skoletilbud Alta voksenopplæringssenter har nødvendig kompetanse og erfaring med å gi opplæring til flyktninger og asylsøkere med variert skolebakgrunn. I tillegg til at denne gruppa har mangelfulle norskkunnskaper, er det mange som har svært mangelfull skolegang fra hjemlandet og må karakteriseres som analfabeter. Voksenopplæringa har lang erfaring med å tilrettlegge opplæringstilbudet med bakgrunn i den enkeltes faglige ståsted. I tillegg har Voksenopplæring opparbeidet en betydelig kulturell kompetanse. Siktemålet er at de mindreårige flyktningene så raskt som mulig skal skaffe seg kunnskaper i norsk som muliggjør at de kan gå på videregående skole med sikte på videre utdanningsløp. Avgjørende for suksess i bosetting og integrering vil være at ungdommene får effekt av sitt skoletilbud. Godt skoletilbud og god leksehjelp vil derfor være et viktig bidrag for å sikre den faglige framgangen som elevene må ha for å kunne nyttiggjøre seg et undervisningstilbud på videregående skoles nivå. Andre tilbud Tolketjenester er nødvendige for å sikre kommunikasjon med flyktningene. Slik tolketjeneste må prioriteres høyt, og den må være tilgjengelig både for de voksne som skal arbeide med/for ungdommene i boligene, for hjelpeverger, i skolen og i fritidsdelen. Det vil være størst behov for tolketjenester den første tiden. Det innebærer også at kostnadene for tolketjeneste vil være størst det første året. Det konkluderes med at leksehjelp og tolketjenster må anses som helt nødvendige tjenester. Tilrettelegging for fritidsdelen må bygge på selvhjelp-strategien, men det må sikres at Side 10 av 19

11 ungdommene kartlegges mht interesser, og de må introduseres til mulige fritidstilbud. Her vil vi i stor grad trekke veksler på frivillige organisasjoner, og det vil være hensiktsmessig å bruke Fritid med bistand som metode. Alta kommune må sikre at flyktningene ikke isolerer seg, og vi må være forberedt på å sette inn tiltak i form av hjemmebesøk dersom beboere isolere seg eller ikke møter på skolen. Vi må som kommune sikre et system der vi gir frihet under ansvar, men der vi følger opp hvert enkelt individ ut fra den utvikling som vises. Vi må sikre at der er voksne som følger opp flyktningene, og vi må bidra til at der er viktige voksne som disse kan henvende seg til for å få hjelp og råd. Der er ingen fasit på hvor mye det kommunale hjelpeapparatet skal sette inn av ressurser for å aktivisere flyktningene på fritida. For mye organisering av fritida kan føre til tillært hjelpeløshet, kravmentalitet eller avhengighet av et støtteapparat. Kommunen må sikre en bemanning og en oppfølging gjennom kommunens aktivitetsteam som må overvåke tilbaketrekking og isolasjon hos den enkelte. Barn- og ungetjenesten har leid en bil som muliggjør henting/bringing og oppfølging av ungdommene både i boligene og på fritida. Hjelpeverge I samtaler med IMDI, Bufetat og kommunens jurist fremkommer følgende i forhold til verge og fremtidig permanent bosetting: o Det settes krav om at det skal opprettes verge for mindreårige flyktninger under 18 år. o Etter 18 år betraktes flyktninger som voksen og krav om verge faller bort. o Introduksjonsprogrammet for enslige mindreårige asylsøkere har en ramme på 5 år, der tenkningen fra IMDI er at flyktningene etter dette skal være integrert i det norske samfunnet. I dette ligger at statens/kommunens forpliktelser kun vil gjelder tjenester som befolkningen for øvrig. Ungdom under 18 år uten foresatte skal ha en hjelpeverge eller verge (hvis foreldre er bekreftet døde) ved opphold i Norge. Vergen har ansvar i foreldres sted i forhold til omsorgstilbud, økonomi og skole. Som umyndige er enslige mindreårige flyktninger avhengige av bistand fra sin verge i forholdsvis enkle spørsmål som flyttemelding, åpne bankkonto, skrive under søknad om oppholdstillatelse, pass eller arbeidstillatelse. Hjelpeverge skal bl.a. bistå enslige mindreårige flyktninger med å søke om utvidet barnetrygd og bidragsforskudd. Det er overformynderiets oppgave å skaffe hjelpeverge. Erfaring fra andre kommuner tilsier at dette kan ta lang tid og er krevende. Overformynderiet i Alta ved tror det kan bli en utfordring å skaffe hjelpeverge til 10 enslige mindreårige flyktninger. For de første enslige mindreårige fikk vi rimelig raske løsninger, men de fleste av disse var 18 år eller over slik at behovet for hjelpeverger ikke forelå for alle. Vi vet ikke alderssammensetning for den nye gruppen slik at vi må være forberedt på at det må samarbeides hardt for å sikre rettsvernet for de nye 10 mindreårige flyktningene. Det kan være komplisert og vanskelig å samkjøre arbeidsoppgavene overfor enslige mindreårige flyktninger fordi de kommer fra ulike kulturer og folkegrupper og med det ikke tolererer å ha felles verge. Side 11 av 19

12 Her tilrås det at det rekrutteres hjelpeverger med en fast årlig godtgjøring på kr pr år slik vi gjorde for de først bosatte. Tilbudets organisatoriske og administrative plassering. Det er drøftinger i kommunen knyttet til framtidig organisering av flyktningetjenesten i kommunen. Denne debatten er viktig med sikre på kompetanse og handlekraft i bosettingsarbeid. For bosetting av de mindreårige flyktningene i 2011 tilrås det at denne tjenesten organiseres slik vi organiserte tilbudet for de første flyktningene. Sektoren har barnevernfaglig kompetanse som vil sikre et kvalitetsmessig god innhold i tilbudet til gruppen mindreårige flyktninger samtidig som denne kompetansen er viktig i forhold til å få refundert alle utgifter denne bosettinga påfører kommunen. Sektoren har ansvar for deler av fritidstilbudet til aldersgruppa 0-18 år og kan gjennom etablerte systemer gi tilbud til mindreårige flyktninger. Fritid med bistand kan være en metode for integrering av målgruppa blant jevnaldrende i kommunen. Sektoren har ansvar for opplæringstilbudet for barn-og ungdom mellom 6-16 år og for Voksenopplæringa. En av variantene vil være aktuell opplæringsarena for gruppen mindreårige flyktninger. Sektoren har ansvar for helsestasjons og skolehelsetjenester for barn og ungdom fra 0 18 år der gruppen mindreårige flyktninger også inngår. Foreløpig oppsummering av den første bosettingen. Oppsummering fra Barn og ungetjenesten har tatt for seg sentrale elementer rundt bosetting av mindreårige flyktninger, og her gjengis den foreløpige vurderingen: Skole: Alta voksenopplæring. Oppstart skole opplevdes som utfordrende i forhold til å stille på skolen til rett tid. Etter fire måneder har dette endret seg i positiv retning, og denne gruppa har ikke mer fravær enn øvrige elever ved Alta voksenopplæring. Det er opprettet en egen klasse for disse 10 elevene der det oppleves stor spredning i forhold til kompetanse enkelte har skolegang fra før andre ikke. Fra skolestart høst-11 tas det sikte på å spre disse elevene på ulike grupper alt etter evner og interesser en løsning som anses som bedre en å gi et tilbud i samla klasse. Botrening/miljøarbeid: Tilbakemeldingene fra de ansatte i de to boenhetene (Øvreveien 48 og Follums vei 19) er gjennomgående svært positive i forhold til botrening/miljøarbeid for gruppa. Hovedfokus er selvstendiggjøring i stort og smått å kunne ta hånd om eget liv uten alt for mye støtte og hjelp. Det samarbeides godt med samarbeidspartnere som flyktingehelsesøster, verger og skole. Ungdommene gir uttrykk for å trives, men det har vært brukt mye tid på realitetsorientering i forhold til materielle og økonomiske krav og forventninger. Side 12 av 19

13 Fritidstilbud: Ungdommene har fritidstilbud basert på egne ønsker og interesser. Alle har tilbud i Nordlysbadet, i tillegg er det lagt opp til skreddersøm i forhold til individuell tilrettelegging. De fleste har ønsker knyttet opp mot organiserte fritidstilbud innenfor idrett. Her inngår fotball, håndball, basket, kampsport, etc. Fritidstilbudet er viktig med tanke på integrering i Altasamfunnet blant annet ved å finne møteplasser med norsk ungdom. To av ungdommene har i perioder jobbet deltid men alle er aktive i forhold til å finne seg sommerarbeid/deltidsarbeid. Oppsummering: Bosetting av mindreårige flyktinger i Alta har gått bra uten større utfordringer. Oppstartsproblemer i forhold til å stille på skolen til rett tid har vært en utfordring, men de siste to månedene har dette bedret seg radikalt fraværet er dog ikke større enn for de øvrige elevene ved Alta voksenopplæring. Ungdommene har tett og god oppfølging av personalet i boenheten og det er grunn til optimisme i forhold til å få til en god integrering i Alta kommune. Det bygges videre på disse hovedtilrådingene fordi den vedlagte rapport for bosetting av 10 mindreårige flyktninger viser at kommunestyrets valg av modell fungerer. I praksis har vi erfart at bosettings- og oppfølgingsmåte fungerer ut fra de formål som skal ivaretas. På bakgrunn av erfaringene fra drift det første halve året er det grunn for å legge til grunn at Alta kommune har etablert en struktur for bosetting av mindreårige flyktninger som ivaretar og møter behovene hos disse innbyggerne. Vi har videre organisert tilbudene til gruppen på en måte som ivaretar viktige perspektiv knyttet til integrerings- og inkluderingsarbeidet. Der er selvsagt utfordringer knyttet til gruppen mindreårige flyktninger, og den kommunale organisering og tiltakskjede er under kontinuerlig vurdering med sikte på forbedringer. På bakgrunn av erfaringene tilrås det derfor at Alta kommune bosetter 10 mindreårige flyktninger over 15 år i Bosetting for 10 nye mindreårige flyktninger gjøres etter samme mønster som for de 10 vi bosatte i 2010 ved at disse bosettes i bofellesskap/hybel som ikke er fulltidsbemannet og får oppfølging etter behov. De nye mindreårige flyktningene skal flytte inn i de boløsningene som ble etablert for de første 10. Det innebærer at vi må sikre de første 10 mindreårige flyktningene hybler eller leiligheter som passer. Slike boenheter kan enten skaffes til veie av Stiftelsen utleieboliger eller kan leies i det private markedet. Her må vi i arbeidet være åpne og fleksible for å finne gode løsninger for de som er berørt. Side 13 av 19

14 For Alta kommune er det viktig at vi tar et steg ad gangen og høster erfaringer og vurderer. Det vil være viktig å sikre en kontinuerlig vurdering av de erfaringer vi gjør driftsmessig og økonomisk. Helhetlig vurdering og konklusjon Alta kommunestyre vedtar at Alta kommune skal bosette 10 mindreårige flyktninger over 15år i Tilbudet etableres som en del av Barn og unge tjenesten i kommunen og hjemles i Lov om barnevernstjenester. Barn og unge sektoren gis fullmakt til å etablere tjenestetilbud innenfor de økonomiske rammer som de statlige overføringene gir. De statlige tilskudd til formålet overføres Barn og unge sektoren. Sektoren må evt foreta kjøp av tjenester fra andre dersom det er nødvendig. Tilbudet skal utformes med basis i den kartlegging som er gjort av den enkelte flyktning i samsvar med IMDi sine kartleggingsverktøy. Den bærende strategien i bosettingen skal være å gjøre den enkelte flyktning mest mulig selvhjulpen. Så langt det er mulig og forsvarlig skal det etableres flyktningene bosettes i hus/leiligheter. Det søkes etablert en ordning med hjelpeverger for de mindreårige flyktningene med en fast årlig godtgjøring stor kr pr flyktning. Arbeidet med å rekruttere hjelpeverger skal være et prioritert område for å sikre ungdommene best mulig hjelp når de bosettes. Alta kommunestyre vil be Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) om å sikre at kommunen kan stille til rådighet nødvendige boliger for denne bosettingen. UBA vil være helt avgjørende i forhold til hvor raskt kommunen vil kunne bosette disse flyktningene. Alta kommunestyre ber om at arbeidet med bosetting av mindreårige flyktninger fortløpende evalueres, og kommunestyret ber om at det rapporteres særskilt til kommunestyret første halvår 2012 for første års drift. Kommunestyret vil da evaluere arbeidet og gi videre styringssignal knyttet til eventuell bosetting av flere mindreårige flyktninger. Side 14 av 19

15 Sak 81/11 SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2010/2011 Saksbehandler: Tor Fredriksen Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 10/2136 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/11 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar retningslinjer for vurdering av skoleskyss i forhold til trafikkfarlige skoleveier i samsvar med vedlegg, datert Vedlegg: Retningslinjer for vurdering av av skoleskyss i forhold til trafikkfarlige skoleveier, datert Uttalelse fra Statens vegvesen datert Uttalelse fra drift- og utbyggingssektoren datert Uttalelse fra Korsfjord skole datert Uttalelse fra Tverrelvdalen skole datert Andre saksdok.: Trafikksikring av skolevei vurdering, datert Det henvises ellers til veileder om særlig farlig eller vanskelig skolevei fra Trygg trafikk. Veilederen kan lastes ned fra Bakgrunn: Kommunestyret valgte i sitt møte 28.februar å utsette behandling av saken. I møteboka for Hovedutvalg for drift og utbygging ble det pekt på følgende forhold: Hovedutvalget for Drift og Miljø sender saken i retur fordi grunnlaget er for dårlig belyst. Hovedutvalget for Drift og Miljø etterlyser innspill fra Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og avdeling for kommunalteknikk i Alta kommune med tilhørende gjennomføringsplaner. Hovedutvalget for Drift og Miljø etterlyser skolens vurderinger i saken. Hovedutvalget for Drift og Miljø etterlyser statistikk over omsøkt behov. Side 15 av 19

16 Sak 81/11 Hovedutvalget for Drift og Miljø etterlyser økonomiske konsekvenser for sektor Drift og utbygging. Saken returneres også av formelle grunnlag, da den ikke har vært til administrative behandlig i sektor for Drift og Utbygging. Etter kommunestyrets utsettelse er saken sendt til høring hos følgende instanser: Alle skoler i kommunen Alle rådsorgan ved skolene Trygg trafikk Statens vegvesen Drift- og utbyggingssektoren Etter høringsfristen er der innkommet 4 uttalelser. Disse er vedlagt sakens dokumenter. Retten til skoleskyss er regulert i opplæringsloven 7-1: 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen Elevar i årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. I henhold til denne bestemmelsen har elever på trinn som bor mer enn 4 km fra skolen rett til gratis skyss. For elever på 1.trinn er skyssgrensen 2 km. Elever som har særlig vanskelig eller farlig vei har rett til gratis skyss uavhengig av veilengden. Korteste gangbare vei mellom hjem og skole målt fra dør til dør legges til grunn når det vurderes om avstanden gir rett til gratis skyss. Bestemmelsen om at Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda er uklar fordi der ikke foreligger nasjonale standarder som fastsetter betingelser for å utløse denne retten. Det innebærer at det er behov for å avklare en del prinsipper knyttet til dette saksfeltet. Det kommer årlig henvendelser fra foresatte og skoler om at skoleveien for en eller flere elver vurderes som særlig farlig eller vanskelig og at det av den grunn er behov for gratis skoleskyss. Barn- og ungeadministrasjonen har ikke nødvendig kompetanse for å vurdere om en veistrekning er særlig farlig eller vanskelig, og en oppdatert oversikt over vurderingen av skoleveiene i kommunen, finnes ikke. Den siste oversikten er fra For å lette saksbehandlingen, samt få en mer lik praksis i vurderingen av henvendelsene, ble det vurdert som nødvendig å innhente sakkyndig kompetanse. Trygg trafikk, Statens vegvesen og Side 16 av 19

17 Sak 81/11 kommunens avdelingsingeniør for vei og trafikk, ble kontaktet, og sammen ble det foretatt en gjennomgang av flere av skoleveiene i kommunen Vedlagte retningslinjer er utarbeidet med bakgrunn i denne gjennomgangen, samt videre faglig hjelp fra kommunens avdelingsingeniør for vei og trafikk, Tom-Frode Hansen. Høring/merknader: Høringsinstansene har anført: Statens vegvesen: Pkt 1.1: Pkt 1.2: Pkt 3.1: Pkt 3.3: Pkt 9.1: Pkt11: Skoddevarre. Ikke tilrådelig med fotgjengerfelt i krysset RV 93 og Skoddevarreveien. I krysset fv 13 Aronnesveien og fv 14 Thomasbakken vil det bli etablert et krysningspunkt for myke trafikanter. Øytun/Lampemyra. Her kan ikke et fotgjengerfelt etableres fordi det er mangler ved veien. Skillemo/Jøraholmen. Gang og sykkelsti utredes i sammenheng med Altapakken. Bullveien/Amtmannsnesveien. Her vil vegvesenet søke å utbedre sikt ved fotgjengerfelt på Polhøyden. Det vil bli foretatt utbedringer for gående i Talvik. Tverrelvdalen skole/fau: Pkt 5.2: Pkt 5.3: Pkt 5.5: Romsdal og Sønvismoen Tverrelvdalen skole. Skolen/FAU ber om slike regler for skyss for strekningen: Skoleskyss for 1. 4.trinn hele året. Skoleskyss for alle trinn i perioden 15.oktober til 1.april. Nedre Tverrelvdalsveien. Skolen/FAU ber om slike regler for skyss for strekningen: Skoleskyss for alle trinn i perioden 15.oktober til 1.april. Mardalsveien. Skolen/FAU ber om 50 km fartsgrense på veien. Korsfjord skole: Ønske om at det etableres snuplass for buss på Lerresfjordveien. Ønske om skoleskyss for barn på Lamvikveien hele året. Drift og utbyggingssektoren: Side 17 av 19 Sektoren har ingen merknader til de vurderinger som er gjort.

18 Sak 81/11 Det anbefales at retningslinjene gjennomgås oftere. Det bes om at man som del av skoleveien også vurderer trafikkarealene rundt den enkelte skole. Økonomiske konsekvenser: Skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, er en ren kommunal kostnad. I noen tilfeller vil en elev kunne følge allerede oppsatt skyss; i andre tilfeller vil det måtte settes opp skyss med drosje. I 2009 brukte kommunen ca kr ,- på skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei. Så langt administrasjonen kan vurdere omfanget av slik skyss, vil ikke de vedlagte retningslinjene føre til at kostnadene til skoleskyss med bakgrunn i lovens bestemmelse om særleg farleg eller vanskeleg vil øke. Det innebærer at sektoren i detaljering av budsjett for 2011 har sikret dekning for kostnader i 2011 som tilsvarer kostnadene i Vurdering: Elever som ferdes i trafikken vil alltid være utsatt for en viss fare. I rundskriv fra Utdanningsdirektoratet understrekes det at det alene ikke er nok til å få gratis skyss ettersom det i opplæringsloven er snakk om særlig farlig eller vanskelig skolevei. Det innebærer at faren ved å ferdes på denne veien må være utenom det vanlige for at veien skal kunne defineres som særlig farlig eller vanskelig for den enkelte eleven. Sektoren har gjennomgått de høringsinnspill som er kommet. Jeg kan ikke se at der er framkommet argumenter eller momenter som ikke er vurdert av den faggruppe som har utarbeidet foreliggende retningslinjer. Jeg er selvsagt innforstått med den bekymring som foresatte og berørte har for barns sikekrhet. Denne sikkerheten må alle i trafikkmiljøet bidra til ved at vi ferdes aktsomt og hensynsfullt slik at alles sikkerhet ivaretas. Det er imidlertid viktig å understreke at disse retningslinjene skal brukes for å ha et grunnlag for å behandle enkeltsøknader om skoleskyss, og disse retningslinjer skal samtidig vise at det er en betydelig terskel som skal overstiges før en skolevei kan betegnes som særlig farlig eller vanskelig. I vurderingen av de ulike skoleveiene er det lagt vekt på kriterier som fartsgrense, veistandard, generell sikt, lysforhold, trafikktetthet og alder på barn. Trafikkforholdene er også vurdert i forhold til ulike årstider. Vedlagte retninglinjer er basert på disse kriteriene samt egne vurderinger. Side 18 av 19

19 Sak 81/11 Med bakgrunn i disse retningslinjene vil det bli satt opp skyss for elever som faller inn under disse bestemmelsene uten at der foreligger særskilt søknad fra foresatte. Bestemmelsen i opplæringslovens 7-1 er skjønnsbasert, og foresatte kan søke om skyss for sitt barn uavhengig av de vedtatte retningslinjene. Slike søknader vil da bli behandlet som enkeltsaker der administrasjonen vil fatte enkeltvedtak. Administrasjonen vil i sin saksbehandling bygge på kommunestyrets retningslinjer samt foreta en individuell vurdering av forutsetningene den enkelte eleven har for å ta seg frem på en aktuell skolevei. Det må tas hensyn til elevens alder, utvikling, syn og hørsel før enkeltvedtak fattes. Klageinstans for administrasjonens vedtak vil være fylkesmannen. Retten til skoleskyss gjelder bare mellom hjem og skole. SFO er et frivillig tilbud i forhold til opplæringsloven og utløser derfor ikke rett til særskilt skyss. Langt de fleste 6-åringene er i SFO før og etter skoletid og blir brakt til og fra av foresatte. I de tilfeller en 6-åring ikke er i SFO og trenger skoleskyss utenom det som fremkommer av retningslinjene, vil det etter søknad fra foresatte foretas en individuell vurdering av eleven i forhold til den aktuelle skoleveien. Det innstilles på at vedlagte retningslinjer for vurdering av skoleskyss i forhold til trafikkfarlige skoleveier vedtas. Side 19 av 19

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/1401-1 Arkiv: F00 &73 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/1401-1 Arkiv: F00 &73 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Saksfremlegg Saksnr.: 10/1401-1 Arkiv: F00 &73 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris arbeid med bosetting ALERIS ARBEID MED BOSETTING Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris er landsdekkende og har

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle og ansvar Omsorgssentre Bosetting status og utfordringer Statsrefusjon Slide nr 1 IMDis seminar for kommuneansatte

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2008. - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2008. - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 04/08 Dato: 20.11.2007 Saksnr: 07/2427 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/2015 Dato: 1.1.2015 Saksnr: 14-01860 Besøksadresse: Tollbugate

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

- sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer Rundskriv UTLENDINGSDIREKTORATET Integreringsavdelingen SAKSNR. 05/1055 RUNDSKRIV NR. 04/2005 INA TIL Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn DATO Mars 2005 FEBRUAR Integreringsavdelingen OVERSKRIFT INTEGRERINGSTILSKUDD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

- sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/13 Dato: 01.01.2013 Saksnr: 12-01673-5 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Grov skole Møtedato: 22.06.2010 Tid: 16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TilleggSAKSLISTE 3

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker IMDi Rundskriv:2/12 v/ Lisbeth Dalin og Kjersti Thorjussen IMDi Indre Øst regionseminar Strand hotell,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

. Saksnr.: U.oh.. Deres ref Vår ref Dato

. Saksnr.: U.oh.. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT :i Y Kvinnherad kommune 1 5 APR.2015. Saksnr.: U.oh.. 3ak5b1@1_m ;AKopl' Deres ref Vår ref Dato 14/4354-31.3.2015 REFUSJONSORDNINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Vårt prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Midt-Norge Prosjektperiode: høst 2009 nyttår

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 19.01.2016 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 19.01.2016 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 19.01.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av RS 2012-018V2 INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER/ FLYKTNING NAVN: DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Saknsnr Utvalg. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen. Sammendrag. Vedtak i Levekåtrsutvalget - 10.11.2015. Liv Beate Karlsen.

Saknsnr Utvalg. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen. Sammendrag. Vedtak i Levekåtrsutvalget - 10.11.2015. Liv Beate Karlsen. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 31.08.2015 20151312-01 Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 24115 Levekårsutvalget 10'11.2015

Detaljer