SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 80/11 10/1401 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER 81/11 10/2136 SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2010/2011 Alta Geir Ove Bakken Leder Kristian A. Kvæl Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 10/1401 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/11 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommunestyre viser til rapport vedrørende bosetting av mindreårige flyktninger, og kommunestyret er tilfreds med det arbeid som er utført og de løsninger som er valgt. 2. Alta kommunestyre vedtar at Alta kommune i løpet av 2011 skal bosette 10 enslige mindreårige flyktninger med alder over 15år. 3. Tilbudet skal etableres som en del av Barn og unge tjenesten i kommunen og hjemles i Lov om barnevernstjenester. 4. Barn og unge sektoren gis fullmakt til å etablere tjenestetilbud innenfor de økonomiske rammer som de statlige overføringene gir. De statlige tilskudd til formålet overføres Barn og unge sektoren. Sektoren må evt foreta kjøp av tjenester fra andre dersom det er nødvendig. 5. Tilbudet skal utformes med basis i den kartlegging som er gjort av den enkelte flyktning i samsvar med IMDi sine kartleggingsverktøy. Den bærende strategien i bosettingen skal være å gjøre den enkelte flyktning mest mulig selvhjulpen. Så langt det er mulig og forsvarlig skal flyktningene bosettes i hus/leiligheter. 6. Det søkes etablert en ordning med hjelpeverger for de mindreårige flyktningene med en fast årlig godtgjøring stor kr pr flyktning. Arbeidet med å rekruttere hjelpeverger skal være et prioritert område for å sikre ungdommene best mulig hjelp når de bosettes. 7. Alta kommunestyre vil be Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) om å sikre at kommunen kan stille til rådighet nødvendige boliger for denne bosettingen. UBA vil være helt avgjørende i forhold til hvor raskt kommunen vil kunne bosette disse flyktningene. Kommunestyret ber om at alle mulige løsninger undersøkes for å sikre boliger til de mindreårige flyktningene. Kommunestyret forutsetter at botilbud primært løses i bofellesskap eller i boliger som ligger nært sammen og at tilgjengeligheten til voksne er sikret hele døgnet, også etter utflytting. 8. Alta kommunestyre viser til vedtaket om evaluering av bosettingsarbeidet for mindreårige flyktninger og forutsetter at slik evaluering framlegges våren Kommunestyret forutsetter at enslige mindreårige skal ha tett oppfølging av kommunens hjelpeapparat. Vedlegg: UTREDNING - BOSETTING AV 10 NYE ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I 2011 Side 2 av 19

3 Andre saksdok. (ikke vedlagt): Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Kommunestyresak 103/09 Bosetting av flyktninger Folkehelseinstituttet: Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale. Rapport 2009/11. Kartleggings- og planverktøyet som skal sikre at enslige mindreårige som bor i statlige mottak, får oppfølging og tiltak i forhold til den enkeltes forutsetninger og behov, i asylsøkerfasen og ved bosetting. Bakgrunn: Med enslige mindreårige flyktninger menes barn og unge under 18 år som kommer til riket uten foreldre eller andre med foreldreansvar og som er innvilget oppholdstillatelse. Enslige mindreårige kan komme til landet; Alene og uten nær slektstilknytning i Norge. Alene men med nær familie i Norge som etter særskilt vurdering kan være aktuelle omsorgspersoner for den enslige mindreårige. Sammen med en eller flere følgepersoner over 18 år som etter særskilt vurdering kan være aktuelle som omsorgspersoner for den enslige mindreårige. Enslige mindreårige skal prioriteres for rask og god bosetting, og det er et mål at bosetting skal skje innen tre måneder etter at de har fått oppholdstillatelse i Norge. Alta kommune bosatte 10 mindreårige flyktninger fra Afghanistan i desember Denne saken er en oppfølging av kommunestyrets uttalte mål om bosetting av ytterligere 10 mindreårige flyktninger. Alta har muligheter for å kunne tilby mindreårige flyktninger et godt bosted med et bredt utdanningstilbud, gode kulturtilbud og et variert arbeidsmarked. Noen vil hevde at bosetting av mindreårige flyktninger er en oppgave som vil utfordre samfunnet på mange områder. Imidlertid er det viktig å ha for øye at Alta må se det som en del av vårt samfunns solidaritetsansvar å bidra til at mindreårige flyktninger får et godt bosted med gode utviklingsmuligheter. Antallet flyktninger og asylsøkere er ikke spesielt høyt i Alta kommune. For kommunen er flyktningene en berikelse i det kulturelle mangfoldet, og de representerer et betydelig tilskudd til kommunen i form av kompetanse og arbeidskraft. For Alta kommune vil bosetting av flyktninger være et viktig bidrag i å styrke vekstkraft og gi muligheter for videre positiv utvikling i Alta. Varierende behov Bufdir har ansvaret for å bosette de enslige mindreårige under 15 år som får innvilget oppholdstillatelse, mens IMDi har ansvaret for å bosette de mellom 15 og 18 år. Bosettingen av enslige mindreårige forutsetter et kompetent og tilpasset apparat i kommunene. Dette innebærer både et behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale barnevernet. Side 3 av 19

4 Det er imidlertid ikke slik at alle disse ungdommene representerer tunge barnevernssaker. Enslige mindreårige vil ha behov for varierende grad av oppfølging i kommunen. Alle vil ikke ha behov for det som betegnes som tradisjonelle barnevernstjenester. Enslige mindreårige flyktninger er ikke nødvendigvis annerledes enn andre barn og unge, og det viktigste behovet er ofte å ha en voksen omsorgsperson tilgjengelig. Det tilrås at Alta kommune bosetter 10 mindreårige flyktninger over 15 år. Bosetting for 10 nye mindreårige flyktninger gjøres etter samme mønster som for de 10 vi bosatte i 2010 ved at disse bosettes i bofellesskap/hybel som ikke er fulltidsbemannet og får oppfølging etter behov. Bufetats ordninger for kommunale barneverntiltak Målet med ordningen er å bosette enslige mindreårige så raskt som mulig i individuelt tilpassede bo- og omsorgstiltak. Refusjonsordningen fra Bufetat forutsetter at enslige mindreårige flyktninger bosettes i regi av kommunens barnevern. Tiltaket i Alta er bosetting i bofellesskap tilpasset barn Enslige mindreårige kan få refusjon for utgifter frem til fylte 20 år Eksempler på utgifter som kan dekkes ved bofellesskap er husleie og utgifter til livsopphold og andre nødvendige utgifter for den enkelte enslige mindreårige, eksempelvis leksehjelp, støttekontakt og fritidsaktiviteter. Samarbeid og samhandling Vanligvis har flyktningetjenesten en sentral rolle ved bosetting av flyktninger. Ved bosetting av mindreårige enslige flyktninger tilrås det at dette ansvaret etableres i Barn og unge tjenesten. Begrunnelsen for dette valget er knyttet til to forhold: flyktningenes alder og valget om å foreta plasseringene i medhold av lov om barnevernstjenester. Videre tilrås det at det ved bosetting av nye mindreårige flyktninger bygges videre på de erfaringer og den kompetanse som er opparbeidet i mottaksapparatet i Barn- og ungetjenesten. Kommunen har etablert en egen flyktningehelsesøstertjeneste, og det er avsatt en 30% legestilling knyttet til flyktninger. Barn og unge sektoren har ikke stillinger som i utgangspunktet er opprettet for ivaretakelse av flyktninger og asylsøkere. Disse gruppene gis opplæring i norsk og samfunnsfag gjennom introduksjonsordninger for voksne. For barn i barnehage og grunnskolealder gis det særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Statistikken skiller ikke her mellom flyktninger asylanter og andre grupper fremmedspråklige. Ved utgangen av 2010 var 17 årsverk knyttet til særskilt språkopplæring for grunnskolebarn og voksne. Kartlegging av mindreårige flyktninger Statlige mottak for asylsøkere har fått pålegg om å kartlegge alle enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger som bor i mottak. Side 4 av 19

5 Individuell kartlegging og tiltaksplan skal bidra til å sikre at enslige mindreårige i statlige mottak får systematisk, individuelt tilpasset støtte, oppfølging og tiltak i forhold til sine forutsetninger og behov. Den skal være en del av grunnlaget for vedtak om bosetting og tilrettelegging av god bo- og omsorgsløsning, eller for tilrettelegging av familiegjenforening, tilbakevending eller retur. Opplysningene i Individuell kartlegging og tiltaksplan skal brukes i henhold til lovverkets bestemmelser om offentlighet (Off.loven 5a) og om taushetsplikt (Forvaltningsloven 13-13f). Det er Lov om behandling av personopplysninger som regulerer bruken av de opplysningene som blir gitt her. Hjelpevergens oppgaver Hjelpeverge/verge for en enslig mindreårig har ansvar for å følge opp at hans eller hennes behov og juridiske rettigheter blir ivaretatt i Norge. Hjelpevergen opptrer på vegne av barnet/ungdommen og skal ta beslutninger i forhold som er bestemmende for ungdommens/barnets juridiske og økonomiske interesser. Opplysningene i Individuell kartlegging og tiltaksplan skal brukes i henhold til lovverkets bestemmelser om offentlighet (Off.loven 5a) og om taushetsplikt (Forvaltningsloven 13-13f). Det er Lov om behandling av personopplysninger som regulerer bruken av de opplysningene som blir gitt her. Loven forutsetter at det er gitt samtykke til at informasjonen kan overføres til andre som har bruk for den. Enslige mindreårige selv har ikke myndighet til å gi sitt samtykke fordi de er under myndighetsalderen. Derfor må hjelpevergen gi samtykke på vegne av barnet/ungdommen om at slik informasjon kan gis videre. Generelt er det følgende instanser som har bruk for opplysningene i Individuell kartlegging og tiltaksplan: Mottakspersonalet som har ansvar for den daglige omsorgen og oppfølgingen av den enslige mindreårige Skolen der den enslige mindreårige går (avgrenset informasjon) for å tilrettelegge opplæringen best mulig Kommunen som skal bosette den enslige mindreårige for å finne best mulig bo- og omsorgsløsning Hjelpeverge skal gå god for at den informasjonen som er skrevet inn i planen. Før kommunestyret gjorde sitt vedtak i 2010 om bosetting av 10 mindreårige flyktninger framla en arbeidsgruppe slike tilrådinger: a) Alta kommune tilrås å ta i mot inntil 10 mindreårige flyktninger over 15 år. b) Organisasjonsform: Alta kommune tilrås å bosette mindreårige flyktinger over 15 år i hus/leiligheter i Sentral-Alta. Side 5 av 19

6 c) Alta kommune tilrås å organisere tilbudet som en egen virksomhet under Barn-unge. d) Alta kommune tilrås å organisere opplæringstilbudet til enslige mindreårige flyktninger under Alta Voksenopplæring. Her gjengis bare hovedkonklusjonene, og det vises til arbeidsgruppas utredning for nærmere argumentasjon og begrunnelse. Kapasiteten i skole Alta Voksenopplæringssenter vil kunne bygge opp kapasitet til å ivareta språkundervisningen også for denne elevgruppen. Kostnadene må dekkes av de tilskudd kommunen får for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Disse elevene vil ha rettigheter på opplæring i medhold av opplæringslova: 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Disse elevene skal ha et tilbud som i omfang (antall timer) og i kvalitet sikrer disse elevene et tilbud på linje med andre elever i skolen. I tillegg til de direkte kostnadene som følge av særskilt norskopplæring følger kostnader knyttet til andre tjenester i Barn og unge sektoren: Kostnader knyttet til PP-tjenester Kostnader knyttet til generelle helsesøstertjenester som et ledd i skolehelsesøstertjenesten Kostnader knyttet til habiliteringstjenesten Kostnadene som følger av disse forhold er ikke beregnet. Det er heller ikke beregnet kostnader knyttet til administrasjon og vikarkostnader. Kapasiteten i andre kommunale tjenester Bosetting av ytterligere 10 enslige mindreårige flyktninger innebærer at kommunen får 10 nye innbyggere som skal ha kommunale tilbud. Bosettingen planlegges foretatt med hjemmel i barnevernsloven, og det vil medføre behov for å styrke denne tjenesten med ca ½ stilling. Helsetjenester vil selvsagt også bli påkrevet, og det må beregnes en økning i ressurs til helsesøstertjenester. Her må det vurderes nærmere omfanget av behovet. Side 6 av 19

7 Økt bosetting kan også gi en økt belastning på øvrige helsetjenester slik som laboratoriet, legevakta og miljørettet helsevern. Usikkerhet knyttet til flyktningenes faktiske situasjon knyttet til særlig behov for psykiatrisk oppfølging må følges årvåkent slik at vi sikrer disse innbyggerne et tilbud på linje med kommunens øvrige innbyggere. Det er tilsvarende usikkerhet knyttet til 2.linjetjenestene sin kapasitet dersom noen av flyktningene har alvorlige psykiske lidelser. Integreringen i lokalsamfunnet Flyktningene må vurderes som en ressurs i vårt samfunn, og vår evne til å gi de rett hjelp vil bidra til at disse blir produktive innbyggere som vil være med å bygge Alta samfunnet videre. I kommunen må vi ha felles fokus på at vi skal lykkes i integrerings- og inkluderingsarbeidet ved at vi tar særskilte grep for å øke flyktningers deltakelse i organisasjonslivet, fritidsaktiviteter, foreldremøter og god trivsel. Alta kommune kan, gjennom samarbeidsavtalen med IMDI, legge et godt grunnlag for et slikt arbeid. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Inntekter Kommunen vil motta integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger i 5 år etter bosetting. Tilskuddet skal bidra til at kommunen gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og klare seg selv. Integreringstilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. innvandrer- og flyktningkontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. Erfaringene viser at et godt arbeid de første årene bidrar til lavere utgifter i årene etter at tilskuddet er falt bort.. Tilskuddbeløpet for 2011 er på kr ,- over 5 år, der det utbetales mest de 2 første årene. Satsene justeres hvert år. Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 18 år kommer i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år, og utbetales selv om personen har fylt 18 år ved bosettingen. Tilskuddet er på kr ,- per år per barn og differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret. Side 7 av 19

8 Ekstra engangstilskudd på kr ,- kan tildeles for personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og atferdsvansker. Tilskuddet skal dekke kommunens ekstraordinære utgifter. For enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen fra 16 år og oppover utbetales det tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målet er å bidra til at kommunene oppfyller sin plikt etter introduksjonsloven og tilbyr personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap denne opplæringen slik at de lærer tilstrekkelig norsk i løpet av de fem første årene i landet til å fungere i yrkes- og samfunnslivet. Kommunen skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter. Kommunen vil motta et tilskudd på kr ,- per person utbetalt over 3 år. Utgifter Kommunen får refundert utgifter til kommunale barneverntiltak til barnet fyller 20 år. Refusjonene dekker bo og omsorgstiltak etter vedtak i barnevernloven 4-4, 4-6, 4-8, 4-12 og Slike tiltak kan være bemannet bofellesskap, fosterhjem (inkl. slektsplassering) eller hybler med tilsyn. Forsterket fosterhjem og dobbelttiltak dekkes dersom det er forhåndsavtalt med Bufetats fagteam. Behøver barnet tiltak fra det statlige barnevernet skal kommunen ta kontakt med Bufetats fagteam for å avklare tiltak før vedtak fattes. Utgifter som dekkes av statsrefusjonen : lønn til personalet i kommunale botiltak lønn i forbindelse med etablering av nytt tiltak, før den første enslige mindreårige flytter inn i botiltaket; inntil tre måneder for leder og én måned for ansatte veiledning av fosterforeldre utgifter til livsopphold andre nødvendige tiltak for støtte og oppfølging begrunnet i den enkelte enslige mindreåriges særskilte behov husleie renter på boliglån for botiltak kommunen eier løpende driftsutgifter til botiltakets bil, som bensin, årsavgift og forsikring innkjøp av bil for tiltak, dersom innkjøpsutgifter fordeles over flere år gjennom avskriving eller leasingutgift på bil Utgifter som ikke dekkes: kjøp av bolig eller tilpasning av bolig møbler eller annet inventar og utstyr til boligen kjøp av bil som engangsutgift kostnader i forbindelse med skole/utdanning (med unntak av leksehjelp) helsetjenester reiser til hjemlandet eller andre land Side 8 av 19

9 vergelønn tolk utgifter til reise/opphold for besøkende til barnet ekstrautgifter i henhold til ansvars- og betalingsrundskrivet Q-06/2007 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger vil kreve økte ressurser innen barnevern og flyktninghelsetjenesten. Det tilrås at barnevernstjenesten og helsesøstertjenesten styrkes i samsvar med den styrking som ble gjort i forbindelse med bosetting av de første 10 mindreårige flyktningene. Kommunen må i tillegg dekke kostnadene til: undervisning hjelpeverger tolketjenester Disse kostnadene må dekkes av intergreringstilskuddet. Erfaringene knyttet til bosetting av de første 10 mindreårige flyktningene viser at de analyser av kostnader og refusjoner som ble forelagt kommunestyret stemmer. Vurdering: I denne vurderingen bygges det videre på de konklusjoner som arbeidsgruppen la fram da saken ble behandlet i 2010 med følgende hovedmomenter: 1. Alta kommune tilrås å ta i mot inntil 10 mindreårige flyktninger over 15 år. 2. Organisasjonsform: Alta kommune tilrås å bosette mindreårige flyktinger over 15 år i hus/leiligheter i Sentral-Alta. 3. Alta kommune tilrås å organisere tilbudet som en egen virksomhet under Barnunge. 4. Alta kommune tilrås å organisere opplæringstilbudet til enslige mindreårige flyktninger under Alta Voksenopplæring. I Alta bosettes enslige mindreårige flyktninger ut fra at de er innbyggere som skal få den hjelp de trenger ut fra individuell vurdering med basis i de rettigheter alle innbyggere har. Det innebærer at de enslige mindreårige flyktningene bosettes i bofellesskap, og at hjelpetilbud vurderes individuelt med basis i den kartlegging som er foretatt av den enkelte. Det vurderes som den beste løsning i forhold til å lykkes i integreringsarbeidet at vi sikrer at de enslige mindreårige gis den samme type hjelp og bistand som andre enslige mindrerårige ville få i vår kommune. Boliger Vi lyktes på en rimelig måte, i samarbeid med Stiftelsen utleieboliger, å etablere egnede boløsninger for de første 10 mindreårige flyktningene. Side 9 av 19

10 Ideen er nå at de 10 nye skal flytte inn i disse boenhetene. Det forutsetter at nåværende beboere har fått alternativt bosted. Dette gjøres ved at de første flyktningene får tildelt hybler eller leiligheter. Begrunnelsen for å bosette de nye enslige flyktningene i boenhetene i Follums vei og Øvreveien er at disse er etablert med vekt på oppfølgingsmuligheter fra miljøarbeidere. Det forutsettes at de først bosatte gradvis har fått større ferdigheter og nå kan bosettes i andre alternative boenheter. I forhold til utfordringene med å finne bolig til 10 nye enslige mindreårige flyktninger, vil det være formålstjenlig å vurdere løsninger både innen eksisterende kommunal boligmasse og på det private leiemarkedet. I det følgende skisseres to mulig løsninger på boligspørsmålet. Det vurderes som mest hensiktsmessig at UBA får ansvar for å finne egnet bolig til 10 nye enslige mindreårige flyktninger. Stiftelsen står fritt til å kjøpe/renovere egnede lokaler og leie ut til markedspris. Alternativt kan også Barn- og ungetjenester arbeide med å leie inn hybler og/eller leiligheter i det private boligmarkedet. Skoletilbud Alta voksenopplæringssenter har nødvendig kompetanse og erfaring med å gi opplæring til flyktninger og asylsøkere med variert skolebakgrunn. I tillegg til at denne gruppa har mangelfulle norskkunnskaper, er det mange som har svært mangelfull skolegang fra hjemlandet og må karakteriseres som analfabeter. Voksenopplæringa har lang erfaring med å tilrettlegge opplæringstilbudet med bakgrunn i den enkeltes faglige ståsted. I tillegg har Voksenopplæring opparbeidet en betydelig kulturell kompetanse. Siktemålet er at de mindreårige flyktningene så raskt som mulig skal skaffe seg kunnskaper i norsk som muliggjør at de kan gå på videregående skole med sikte på videre utdanningsløp. Avgjørende for suksess i bosetting og integrering vil være at ungdommene får effekt av sitt skoletilbud. Godt skoletilbud og god leksehjelp vil derfor være et viktig bidrag for å sikre den faglige framgangen som elevene må ha for å kunne nyttiggjøre seg et undervisningstilbud på videregående skoles nivå. Andre tilbud Tolketjenester er nødvendige for å sikre kommunikasjon med flyktningene. Slik tolketjeneste må prioriteres høyt, og den må være tilgjengelig både for de voksne som skal arbeide med/for ungdommene i boligene, for hjelpeverger, i skolen og i fritidsdelen. Det vil være størst behov for tolketjenester den første tiden. Det innebærer også at kostnadene for tolketjeneste vil være størst det første året. Det konkluderes med at leksehjelp og tolketjenster må anses som helt nødvendige tjenester. Tilrettelegging for fritidsdelen må bygge på selvhjelp-strategien, men det må sikres at Side 10 av 19

11 ungdommene kartlegges mht interesser, og de må introduseres til mulige fritidstilbud. Her vil vi i stor grad trekke veksler på frivillige organisasjoner, og det vil være hensiktsmessig å bruke Fritid med bistand som metode. Alta kommune må sikre at flyktningene ikke isolerer seg, og vi må være forberedt på å sette inn tiltak i form av hjemmebesøk dersom beboere isolere seg eller ikke møter på skolen. Vi må som kommune sikre et system der vi gir frihet under ansvar, men der vi følger opp hvert enkelt individ ut fra den utvikling som vises. Vi må sikre at der er voksne som følger opp flyktningene, og vi må bidra til at der er viktige voksne som disse kan henvende seg til for å få hjelp og råd. Der er ingen fasit på hvor mye det kommunale hjelpeapparatet skal sette inn av ressurser for å aktivisere flyktningene på fritida. For mye organisering av fritida kan føre til tillært hjelpeløshet, kravmentalitet eller avhengighet av et støtteapparat. Kommunen må sikre en bemanning og en oppfølging gjennom kommunens aktivitetsteam som må overvåke tilbaketrekking og isolasjon hos den enkelte. Barn- og ungetjenesten har leid en bil som muliggjør henting/bringing og oppfølging av ungdommene både i boligene og på fritida. Hjelpeverge I samtaler med IMDI, Bufetat og kommunens jurist fremkommer følgende i forhold til verge og fremtidig permanent bosetting: o Det settes krav om at det skal opprettes verge for mindreårige flyktninger under 18 år. o Etter 18 år betraktes flyktninger som voksen og krav om verge faller bort. o Introduksjonsprogrammet for enslige mindreårige asylsøkere har en ramme på 5 år, der tenkningen fra IMDI er at flyktningene etter dette skal være integrert i det norske samfunnet. I dette ligger at statens/kommunens forpliktelser kun vil gjelder tjenester som befolkningen for øvrig. Ungdom under 18 år uten foresatte skal ha en hjelpeverge eller verge (hvis foreldre er bekreftet døde) ved opphold i Norge. Vergen har ansvar i foreldres sted i forhold til omsorgstilbud, økonomi og skole. Som umyndige er enslige mindreårige flyktninger avhengige av bistand fra sin verge i forholdsvis enkle spørsmål som flyttemelding, åpne bankkonto, skrive under søknad om oppholdstillatelse, pass eller arbeidstillatelse. Hjelpeverge skal bl.a. bistå enslige mindreårige flyktninger med å søke om utvidet barnetrygd og bidragsforskudd. Det er overformynderiets oppgave å skaffe hjelpeverge. Erfaring fra andre kommuner tilsier at dette kan ta lang tid og er krevende. Overformynderiet i Alta ved tror det kan bli en utfordring å skaffe hjelpeverge til 10 enslige mindreårige flyktninger. For de første enslige mindreårige fikk vi rimelig raske løsninger, men de fleste av disse var 18 år eller over slik at behovet for hjelpeverger ikke forelå for alle. Vi vet ikke alderssammensetning for den nye gruppen slik at vi må være forberedt på at det må samarbeides hardt for å sikre rettsvernet for de nye 10 mindreårige flyktningene. Det kan være komplisert og vanskelig å samkjøre arbeidsoppgavene overfor enslige mindreårige flyktninger fordi de kommer fra ulike kulturer og folkegrupper og med det ikke tolererer å ha felles verge. Side 11 av 19

12 Her tilrås det at det rekrutteres hjelpeverger med en fast årlig godtgjøring på kr pr år slik vi gjorde for de først bosatte. Tilbudets organisatoriske og administrative plassering. Det er drøftinger i kommunen knyttet til framtidig organisering av flyktningetjenesten i kommunen. Denne debatten er viktig med sikre på kompetanse og handlekraft i bosettingsarbeid. For bosetting av de mindreårige flyktningene i 2011 tilrås det at denne tjenesten organiseres slik vi organiserte tilbudet for de første flyktningene. Sektoren har barnevernfaglig kompetanse som vil sikre et kvalitetsmessig god innhold i tilbudet til gruppen mindreårige flyktninger samtidig som denne kompetansen er viktig i forhold til å få refundert alle utgifter denne bosettinga påfører kommunen. Sektoren har ansvar for deler av fritidstilbudet til aldersgruppa 0-18 år og kan gjennom etablerte systemer gi tilbud til mindreårige flyktninger. Fritid med bistand kan være en metode for integrering av målgruppa blant jevnaldrende i kommunen. Sektoren har ansvar for opplæringstilbudet for barn-og ungdom mellom 6-16 år og for Voksenopplæringa. En av variantene vil være aktuell opplæringsarena for gruppen mindreårige flyktninger. Sektoren har ansvar for helsestasjons og skolehelsetjenester for barn og ungdom fra 0 18 år der gruppen mindreårige flyktninger også inngår. Foreløpig oppsummering av den første bosettingen. Oppsummering fra Barn og ungetjenesten har tatt for seg sentrale elementer rundt bosetting av mindreårige flyktninger, og her gjengis den foreløpige vurderingen: Skole: Alta voksenopplæring. Oppstart skole opplevdes som utfordrende i forhold til å stille på skolen til rett tid. Etter fire måneder har dette endret seg i positiv retning, og denne gruppa har ikke mer fravær enn øvrige elever ved Alta voksenopplæring. Det er opprettet en egen klasse for disse 10 elevene der det oppleves stor spredning i forhold til kompetanse enkelte har skolegang fra før andre ikke. Fra skolestart høst-11 tas det sikte på å spre disse elevene på ulike grupper alt etter evner og interesser en løsning som anses som bedre en å gi et tilbud i samla klasse. Botrening/miljøarbeid: Tilbakemeldingene fra de ansatte i de to boenhetene (Øvreveien 48 og Follums vei 19) er gjennomgående svært positive i forhold til botrening/miljøarbeid for gruppa. Hovedfokus er selvstendiggjøring i stort og smått å kunne ta hånd om eget liv uten alt for mye støtte og hjelp. Det samarbeides godt med samarbeidspartnere som flyktingehelsesøster, verger og skole. Ungdommene gir uttrykk for å trives, men det har vært brukt mye tid på realitetsorientering i forhold til materielle og økonomiske krav og forventninger. Side 12 av 19

13 Fritidstilbud: Ungdommene har fritidstilbud basert på egne ønsker og interesser. Alle har tilbud i Nordlysbadet, i tillegg er det lagt opp til skreddersøm i forhold til individuell tilrettelegging. De fleste har ønsker knyttet opp mot organiserte fritidstilbud innenfor idrett. Her inngår fotball, håndball, basket, kampsport, etc. Fritidstilbudet er viktig med tanke på integrering i Altasamfunnet blant annet ved å finne møteplasser med norsk ungdom. To av ungdommene har i perioder jobbet deltid men alle er aktive i forhold til å finne seg sommerarbeid/deltidsarbeid. Oppsummering: Bosetting av mindreårige flyktinger i Alta har gått bra uten større utfordringer. Oppstartsproblemer i forhold til å stille på skolen til rett tid har vært en utfordring, men de siste to månedene har dette bedret seg radikalt fraværet er dog ikke større enn for de øvrige elevene ved Alta voksenopplæring. Ungdommene har tett og god oppfølging av personalet i boenheten og det er grunn til optimisme i forhold til å få til en god integrering i Alta kommune. Det bygges videre på disse hovedtilrådingene fordi den vedlagte rapport for bosetting av 10 mindreårige flyktninger viser at kommunestyrets valg av modell fungerer. I praksis har vi erfart at bosettings- og oppfølgingsmåte fungerer ut fra de formål som skal ivaretas. På bakgrunn av erfaringene fra drift det første halve året er det grunn for å legge til grunn at Alta kommune har etablert en struktur for bosetting av mindreårige flyktninger som ivaretar og møter behovene hos disse innbyggerne. Vi har videre organisert tilbudene til gruppen på en måte som ivaretar viktige perspektiv knyttet til integrerings- og inkluderingsarbeidet. Der er selvsagt utfordringer knyttet til gruppen mindreårige flyktninger, og den kommunale organisering og tiltakskjede er under kontinuerlig vurdering med sikte på forbedringer. På bakgrunn av erfaringene tilrås det derfor at Alta kommune bosetter 10 mindreårige flyktninger over 15 år i Bosetting for 10 nye mindreårige flyktninger gjøres etter samme mønster som for de 10 vi bosatte i 2010 ved at disse bosettes i bofellesskap/hybel som ikke er fulltidsbemannet og får oppfølging etter behov. De nye mindreårige flyktningene skal flytte inn i de boløsningene som ble etablert for de første 10. Det innebærer at vi må sikre de første 10 mindreårige flyktningene hybler eller leiligheter som passer. Slike boenheter kan enten skaffes til veie av Stiftelsen utleieboliger eller kan leies i det private markedet. Her må vi i arbeidet være åpne og fleksible for å finne gode løsninger for de som er berørt. Side 13 av 19

14 For Alta kommune er det viktig at vi tar et steg ad gangen og høster erfaringer og vurderer. Det vil være viktig å sikre en kontinuerlig vurdering av de erfaringer vi gjør driftsmessig og økonomisk. Helhetlig vurdering og konklusjon Alta kommunestyre vedtar at Alta kommune skal bosette 10 mindreårige flyktninger over 15år i Tilbudet etableres som en del av Barn og unge tjenesten i kommunen og hjemles i Lov om barnevernstjenester. Barn og unge sektoren gis fullmakt til å etablere tjenestetilbud innenfor de økonomiske rammer som de statlige overføringene gir. De statlige tilskudd til formålet overføres Barn og unge sektoren. Sektoren må evt foreta kjøp av tjenester fra andre dersom det er nødvendig. Tilbudet skal utformes med basis i den kartlegging som er gjort av den enkelte flyktning i samsvar med IMDi sine kartleggingsverktøy. Den bærende strategien i bosettingen skal være å gjøre den enkelte flyktning mest mulig selvhjulpen. Så langt det er mulig og forsvarlig skal det etableres flyktningene bosettes i hus/leiligheter. Det søkes etablert en ordning med hjelpeverger for de mindreårige flyktningene med en fast årlig godtgjøring stor kr pr flyktning. Arbeidet med å rekruttere hjelpeverger skal være et prioritert område for å sikre ungdommene best mulig hjelp når de bosettes. Alta kommunestyre vil be Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) om å sikre at kommunen kan stille til rådighet nødvendige boliger for denne bosettingen. UBA vil være helt avgjørende i forhold til hvor raskt kommunen vil kunne bosette disse flyktningene. Alta kommunestyre ber om at arbeidet med bosetting av mindreårige flyktninger fortløpende evalueres, og kommunestyret ber om at det rapporteres særskilt til kommunestyret første halvår 2012 for første års drift. Kommunestyret vil da evaluere arbeidet og gi videre styringssignal knyttet til eventuell bosetting av flere mindreårige flyktninger. Side 14 av 19

15 Sak 81/11 SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2010/2011 Saksbehandler: Tor Fredriksen Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 10/2136 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/11 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar retningslinjer for vurdering av skoleskyss i forhold til trafikkfarlige skoleveier i samsvar med vedlegg, datert Vedlegg: Retningslinjer for vurdering av av skoleskyss i forhold til trafikkfarlige skoleveier, datert Uttalelse fra Statens vegvesen datert Uttalelse fra drift- og utbyggingssektoren datert Uttalelse fra Korsfjord skole datert Uttalelse fra Tverrelvdalen skole datert Andre saksdok.: Trafikksikring av skolevei vurdering, datert Det henvises ellers til veileder om særlig farlig eller vanskelig skolevei fra Trygg trafikk. Veilederen kan lastes ned fra Bakgrunn: Kommunestyret valgte i sitt møte 28.februar å utsette behandling av saken. I møteboka for Hovedutvalg for drift og utbygging ble det pekt på følgende forhold: Hovedutvalget for Drift og Miljø sender saken i retur fordi grunnlaget er for dårlig belyst. Hovedutvalget for Drift og Miljø etterlyser innspill fra Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og avdeling for kommunalteknikk i Alta kommune med tilhørende gjennomføringsplaner. Hovedutvalget for Drift og Miljø etterlyser skolens vurderinger i saken. Hovedutvalget for Drift og Miljø etterlyser statistikk over omsøkt behov. Side 15 av 19

16 Sak 81/11 Hovedutvalget for Drift og Miljø etterlyser økonomiske konsekvenser for sektor Drift og utbygging. Saken returneres også av formelle grunnlag, da den ikke har vært til administrative behandlig i sektor for Drift og Utbygging. Etter kommunestyrets utsettelse er saken sendt til høring hos følgende instanser: Alle skoler i kommunen Alle rådsorgan ved skolene Trygg trafikk Statens vegvesen Drift- og utbyggingssektoren Etter høringsfristen er der innkommet 4 uttalelser. Disse er vedlagt sakens dokumenter. Retten til skoleskyss er regulert i opplæringsloven 7-1: 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen Elevar i årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. I henhold til denne bestemmelsen har elever på trinn som bor mer enn 4 km fra skolen rett til gratis skyss. For elever på 1.trinn er skyssgrensen 2 km. Elever som har særlig vanskelig eller farlig vei har rett til gratis skyss uavhengig av veilengden. Korteste gangbare vei mellom hjem og skole målt fra dør til dør legges til grunn når det vurderes om avstanden gir rett til gratis skyss. Bestemmelsen om at Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda er uklar fordi der ikke foreligger nasjonale standarder som fastsetter betingelser for å utløse denne retten. Det innebærer at det er behov for å avklare en del prinsipper knyttet til dette saksfeltet. Det kommer årlig henvendelser fra foresatte og skoler om at skoleveien for en eller flere elver vurderes som særlig farlig eller vanskelig og at det av den grunn er behov for gratis skoleskyss. Barn- og ungeadministrasjonen har ikke nødvendig kompetanse for å vurdere om en veistrekning er særlig farlig eller vanskelig, og en oppdatert oversikt over vurderingen av skoleveiene i kommunen, finnes ikke. Den siste oversikten er fra For å lette saksbehandlingen, samt få en mer lik praksis i vurderingen av henvendelsene, ble det vurdert som nødvendig å innhente sakkyndig kompetanse. Trygg trafikk, Statens vegvesen og Side 16 av 19

17 Sak 81/11 kommunens avdelingsingeniør for vei og trafikk, ble kontaktet, og sammen ble det foretatt en gjennomgang av flere av skoleveiene i kommunen Vedlagte retningslinjer er utarbeidet med bakgrunn i denne gjennomgangen, samt videre faglig hjelp fra kommunens avdelingsingeniør for vei og trafikk, Tom-Frode Hansen. Høring/merknader: Høringsinstansene har anført: Statens vegvesen: Pkt 1.1: Pkt 1.2: Pkt 3.1: Pkt 3.3: Pkt 9.1: Pkt11: Skoddevarre. Ikke tilrådelig med fotgjengerfelt i krysset RV 93 og Skoddevarreveien. I krysset fv 13 Aronnesveien og fv 14 Thomasbakken vil det bli etablert et krysningspunkt for myke trafikanter. Øytun/Lampemyra. Her kan ikke et fotgjengerfelt etableres fordi det er mangler ved veien. Skillemo/Jøraholmen. Gang og sykkelsti utredes i sammenheng med Altapakken. Bullveien/Amtmannsnesveien. Her vil vegvesenet søke å utbedre sikt ved fotgjengerfelt på Polhøyden. Det vil bli foretatt utbedringer for gående i Talvik. Tverrelvdalen skole/fau: Pkt 5.2: Pkt 5.3: Pkt 5.5: Romsdal og Sønvismoen Tverrelvdalen skole. Skolen/FAU ber om slike regler for skyss for strekningen: Skoleskyss for 1. 4.trinn hele året. Skoleskyss for alle trinn i perioden 15.oktober til 1.april. Nedre Tverrelvdalsveien. Skolen/FAU ber om slike regler for skyss for strekningen: Skoleskyss for alle trinn i perioden 15.oktober til 1.april. Mardalsveien. Skolen/FAU ber om 50 km fartsgrense på veien. Korsfjord skole: Ønske om at det etableres snuplass for buss på Lerresfjordveien. Ønske om skoleskyss for barn på Lamvikveien hele året. Drift og utbyggingssektoren: Side 17 av 19 Sektoren har ingen merknader til de vurderinger som er gjort.

18 Sak 81/11 Det anbefales at retningslinjene gjennomgås oftere. Det bes om at man som del av skoleveien også vurderer trafikkarealene rundt den enkelte skole. Økonomiske konsekvenser: Skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, er en ren kommunal kostnad. I noen tilfeller vil en elev kunne følge allerede oppsatt skyss; i andre tilfeller vil det måtte settes opp skyss med drosje. I 2009 brukte kommunen ca kr ,- på skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei. Så langt administrasjonen kan vurdere omfanget av slik skyss, vil ikke de vedlagte retningslinjene føre til at kostnadene til skoleskyss med bakgrunn i lovens bestemmelse om særleg farleg eller vanskeleg vil øke. Det innebærer at sektoren i detaljering av budsjett for 2011 har sikret dekning for kostnader i 2011 som tilsvarer kostnadene i Vurdering: Elever som ferdes i trafikken vil alltid være utsatt for en viss fare. I rundskriv fra Utdanningsdirektoratet understrekes det at det alene ikke er nok til å få gratis skyss ettersom det i opplæringsloven er snakk om særlig farlig eller vanskelig skolevei. Det innebærer at faren ved å ferdes på denne veien må være utenom det vanlige for at veien skal kunne defineres som særlig farlig eller vanskelig for den enkelte eleven. Sektoren har gjennomgått de høringsinnspill som er kommet. Jeg kan ikke se at der er framkommet argumenter eller momenter som ikke er vurdert av den faggruppe som har utarbeidet foreliggende retningslinjer. Jeg er selvsagt innforstått med den bekymring som foresatte og berørte har for barns sikekrhet. Denne sikkerheten må alle i trafikkmiljøet bidra til ved at vi ferdes aktsomt og hensynsfullt slik at alles sikkerhet ivaretas. Det er imidlertid viktig å understreke at disse retningslinjene skal brukes for å ha et grunnlag for å behandle enkeltsøknader om skoleskyss, og disse retningslinjer skal samtidig vise at det er en betydelig terskel som skal overstiges før en skolevei kan betegnes som særlig farlig eller vanskelig. I vurderingen av de ulike skoleveiene er det lagt vekt på kriterier som fartsgrense, veistandard, generell sikt, lysforhold, trafikktetthet og alder på barn. Trafikkforholdene er også vurdert i forhold til ulike årstider. Vedlagte retninglinjer er basert på disse kriteriene samt egne vurderinger. Side 18 av 19

19 Sak 81/11 Med bakgrunn i disse retningslinjene vil det bli satt opp skyss for elever som faller inn under disse bestemmelsene uten at der foreligger særskilt søknad fra foresatte. Bestemmelsen i opplæringslovens 7-1 er skjønnsbasert, og foresatte kan søke om skyss for sitt barn uavhengig av de vedtatte retningslinjene. Slike søknader vil da bli behandlet som enkeltsaker der administrasjonen vil fatte enkeltvedtak. Administrasjonen vil i sin saksbehandling bygge på kommunestyrets retningslinjer samt foreta en individuell vurdering av forutsetningene den enkelte eleven har for å ta seg frem på en aktuell skolevei. Det må tas hensyn til elevens alder, utvikling, syn og hørsel før enkeltvedtak fattes. Klageinstans for administrasjonens vedtak vil være fylkesmannen. Retten til skoleskyss gjelder bare mellom hjem og skole. SFO er et frivillig tilbud i forhold til opplæringsloven og utløser derfor ikke rett til særskilt skyss. Langt de fleste 6-åringene er i SFO før og etter skoletid og blir brakt til og fra av foresatte. I de tilfeller en 6-åring ikke er i SFO og trenger skoleskyss utenom det som fremkommer av retningslinjene, vil det etter søknad fra foresatte foretas en individuell vurdering av eleven i forhold til den aktuelle skoleveien. Det innstilles på at vedlagte retningslinjer for vurdering av skoleskyss i forhold til trafikkfarlige skoleveier vedtas. Side 19 av 19

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer