Åmli kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til ny organisasjonsplan for Åmli kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åmli kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til ny organisasjonsplan for Åmli kommune."

Transkript

1 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/ Arbeidsmiljøutvalet 15/ Administrasjonsutvalet 15/ Formannskapet 15/ Kommunestyret Arkivref: 2014/ Saksbeh.: Christina Ødegård, Rådmann Avdeling: Rådmannen Dir.tlf.: E-post: Saksordførar: Hans Fredrik Tangen Administrativ organisering av Åmli kommune RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Åmli kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til ny organisasjonsplan for Åmli kommune. Vedtatt organisasjonsplan iverksettes så langt det er praktisk mulig fra Åmli kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å vedta bemanninsplan og andre praktiske forhold knyttet til organisasjonsplanen, med forutsetning om forutgående drøfting med arbeidstakerorganisasjonene og behandling i AMU og Administrasjonsutvalget. Åmli kommunestyre legger til grunn at lov og avtaleverk legges til grunn for prosessen ved innplassering i ny organisasjonsplan, og at det samarbeides tett med hovedtillitsvalgte og hoveverneombud gjennom hele prosessen. Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 1 av 10

2 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: 1 Høring - administrativ organisering av Åmli kommune 2 Uttalelse om forslag til ny organisering i Åmli kommune - Norsk Sykepleierforbund 3 Forslag til omorganisering fra fagforbundet 4 Høring - administrativ organisering av Åmli kommune -tilsvar fra Norsk Sykepleierforbund 5 Høring - administrativ organisering av Åmli kommune - Norsk Fysioterapeutforbund 6 Uttale ny organisering - NITO 7 Høringuttalelse - administrativ organisering av Åmli kommune 8 Samarbeisavtale for NAV Åmli 9 Innspill til omorganisering - Delta 10 Innspill til organisering - Delta 11 Høringsuttalelse fra FO Åmli 12 Høyringsuttale naturviterne 13 Høringssvar fra Klubben ved Åmli og Dølemo skole v/olav Tveiten 14 Høringssvar fra Klubben ved Åmli kommunale barnehage v/gerd-eli Hansen 15 Epost SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: 1. Innledning: Åmli kommune trenger med jevne mellomrom å vurdere om organisasjon og bemanning er tilpasset de oppgaver kommunen har, samt de utfordringer kommunen står overnfor på kort og mellomlang sikt. Åmli kommune er i tillegg i den situasjon at stort press på kommunens tilgjenglige ressurser gjør det nødvendig med en stram prioritering. I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan årsbudsjett 2015 står det på side 8: Det vert frå rådmannen si side jobba med å sjå på den administrative organiseringa av kommunen. Ein tek her sikte på at det i løpet av 1. halvår 2015 vert fremma ei sak for politisk nivå slik at dette kan innarbeidast i budsjettet for Hovudtanken er å betre kunne utnytte ressursane på tvers av dagens avdelingar og få ein kvalitetsmessig og økonomisk gevinst for tenestetilbodet i kommunen til beste for innbyggjarne. Budsjettvedtaket innebærer at organisasjonsmodellen bør vurderes og at en ser på strukturelle endringer i organisasjonen (se egen sak). Det er viktig å presisere fra rådmannens side at det ikke ligger økonomiske innsparinger i forslagene til ny organisasjonsplan. For å få en økonomisk innsparing må det foretas strukturelle endringer, disse kommer opp i en egen sak. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at en ny organisering vil gjøre det lettere å omdisponere ansatte innenfor store enheter, og vil være en styrke i forhold til tverrfaglig samarbeid. 2. Mål for administrativ organisering av Åmli kommune: Ledergruppen har blitt enige om følgende mål for den administrative gjennomgangen av Åmli kommune: 1. Tjenestegjennomgang 2. Bemanning (reduksjon ved naturlig avgang på sikt/omdisponering av stillinger). Gjennomgang av hvilke stillinger vi må ha, bør ha og kan ha. 3. Effektiv drift og samordning for bedre koordinering av tjenestene. 3. Høring Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 2 av 10

3 Det har blitt lagt frem forslag til 4 ulike organisasjonsmodeller som har vært ute på høring. Høringsfristen var Alle høringssvar ligger som vedlegg til saken. Forslagene var kun utkast for å vise mulige kombinasjonsmuligheter, endelig forslag kan bli endret på bakgrunn av de innspill som har kommet inn. Fellestrekk for alle modellene var at administrasjonsavdelingen har blitt omdefinert til en rendyrket stab med stabsleder, og at NAV, Renhold og Kultur har blitt fjernet som egne enheter. 4. Utfordringsbildet Åmli kommune har blant annet: - Behov for at oppvekstvilkårene for barn og unge forbedres slik at en større andel enn i dag fullfører videregående opplæring og er i stand til å mestre eget voksenliv. - Behov for at kvaliteten på skole forbedres for å få resultatene opp på nasjonalt nivå, og tilrettelegger for mer variert undervisning. - Behov for kontinuerlig arbeid med innovasjon og utvikling slik at kommunens tjenester møter dagen og fremtidens behov samtidig som ny teknologi og kunnskap anvendes. - Behov for mer systematisk arbeid med folkehelse og helsetjenester. Dette er primært nødvendig fordi kommunens befolkning har større helseutfordring enn landets øvrige befolkning, men også fordi samhandlingsreformen innebærer overføring av oppgaver innenfor helseområdet fra sykehus til kommunene. 5. Organisasjonsstruktur og bemanning Hvordan arbeidet koordineres og organiseres er av betydning for resultatene som oppnås sett i forhold til ressursinnsats. I det forslaget til organisasjonsplan som legges frem i denne saken har en forsøkt å ha ett særskilt fokus på å møte utfordringsbildet. Utfordringsbildet danner også bakgrunn for hvordan tilgjengelig årsverk i neste omgang forsøkes disponert. 6. Ledelsesmodell Enhetsledere vil utgjøre det øverste ledernivået i kommunen. I det daglige vil det praktiseres slik at enhetslederne vil utøve ledelse i rådmannens navn på sine områder. De som blir ledere av de nye enhetene bør får ett mer rendyrket lederansvar enn dagens organisering. Rådmannen tenker følgende oppgaver bør ligge hos den enkelte leder: Økonomi og budsjettansvar Personalansvar for egen avdeling Delegering innenfor avdelingen (her må den enkelte leder få stå relativt fritt hvordan avdelingen skal bygges opp). Dersom lederrollen ikke fyller en 100% stilling, bør lederen kunne få fagansvar innenfor det fagfelt vedkommende har formell utdanning/kompetanse på. På de feltene lederen ikke har fagkompetanse bør det være en fagansvarlig. Videre er det viktig at hver enkelt leder har en stedfortreder for å kunne sikre kontinuitet ved fravær. 7. Forslag til ny organisering En ny organisering vil ikke i seg selv være avgjørende for om kommunen lykkes fremover, men en ny organisering kan bidra til å få fokus på prioriterte satsninger. Hvordan personellressursene ledes og organiseres betyr også noe for hvilke faggrupper som settes til å jobbe tettest sammen. Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 3 av 10

4 Det er viktig å være klar over at en organisering av kommunen ikke er statisk, den er kun ett rammeverk. Det er viktig at organisasjonsstrukturen kommunen hele tiden endrer seg i takt med utviklingen og oppgaver. Endringstakten vil påvirkes av de oppgavene som kommunen til enhver tid har. For øvrig er det viktig å presisere fra rådmannens side at drift og utvikling skal ha ett likeverdig fokus innenfor alle av kommunens tjenesteområder. Det betyr at hver enkelt enhetsleder vil ha ett ansvar for å understøtte og stimulere til kommunens generelle innovasjons- og utviklingsarbeid. 8. Gjennomføring Det er ikke utarbeidet detaljer for tilpassning og innhold i de enkelte enheter i denne saken. Bakgrunnen for dette er at rådmannen ser det som lite hensiktsmessig å gå på detaljnivå før ny organisasjonsmodell er vedtatt. 9. De ulike forslagene med en vurdering av fordeler og ulemper Alternativ 1 7 enheter: Rådmann Rådmannens stab økonomi, informasjonssenter, arkiv, lønn, HMS, PPT, skole, barnefagligrådgiver m.m Kultur, næring og utvikling Skole Barnehage Helse og levekår Omsorg og rehabilitering Habilitering Kommunalteknikk Kulturadministrasjon Elvarheim museum SFO Beverborga Legekontor Helsestasjon jordmor Fysioterapi Funksjonshemma/ bevegelseshemma/ PU og dagsenter Renhold med overføring 1 årsverk fra omsorg Bibliotek Bygdebok Voksenopplæring Dølemo NAV sosial Dagsenter Frisklivssentral Utleie, drift og vedlikehold av nærings- og kommunale bygg Kulturskole Flyktningkoordinator Rus og psykiatri Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Avlastningsbolig Park, grønt og friluft Svømmehall m/badevakt Folkehelse Institusjon Skjerma avdeling Somatisk avdeling Vei Ungdomsarbeider Barnevern interkommunal Frivillighetssentral Ambulerende vaktmester Vann og avløp Næringsarbeid Planarbeid Byggsak Kjøkken Vaskeri Kart og oppmåling Vilt, fiske og skog Miljø Jordbruk Kriseteam Feiervesen Forebyggende brannvernsarbeid I dette alternativet er dagens plan og næringsavdeling slått sammen med kulturavdelingen. Skolen får tilført flyktningekoordinatoren fra NAV da de har ansvar for voksenopplæring. Dagens tekniske enhet og renholdsavdelingen er slått sammen til en enhet. I tillegg har renholdsavdelingen fått overført renholds ressurs fra dagens pleie og omsorg slik at renholds ressursene totalt sett i kommunen kan ses i en sammenheng. Videre har Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 4 av 10

5 en i denne modellen forsøkt å få ett helhetlig fokus på hverdagsrehabilitering med å opprette en enhet for Omsorg og habilitering, samt å rendyrke arbeidet med levekår og helseutfordringer med å opprette en enhet for Helse og levekår. Fordeler: Bedre samspill og samarbeid mellom flyktning og voksenopplæring. Det vil bli bedre samarbeid og utnyttelse av ressursene på kultur, næring og utvikling der det er felles skjæringspunkter. Ved mindre enheter vil det sannsynligvis bli kortere vei mellom leder og ansatt. Ved å legge renhold til kommunalteknikk vil du få samlet vedlikehold av bygg til en enhet. Enhetene vil være lett å samlokalisere. Ulemper: Små enheter gjør tjenesten mer sårbar. Stor variasjon på størrelsen på enhetene. Små enheter gir mindre fleksibilitet og tverrfaglighet. Oppvekstområdet blir delt mellom skole og barnehage. Alternativ 2 6 enheter: Rådmann Rådmannens stab økonomi, Info.senter, lønn, PPT, skole og barnefaglig rådgiver, folkehelsekoordinator og kriseteam Næring, kultur og teknisk Helse og levekår Omsorg og rehabilitering Habilitering Barnehage Skole Dagen PN NAV sosial Institusjon Somatisk avdeling Skjermet avdeling Funskjonshemma/ bevegelseshemma/pu og dagsenter Beverborga SFO Dagens Teknisk Psykisk helse og rus Hjemmesykelpleie Hjemmehjelp Koordinerende enhet Miljørarbeider Dølemo Voksenopplæring Renhold med overføring av 1. årsverk fra omsorg Fysioterapi Ergoterapi Legekontor Legevakt Samfunnsmedisin Avlastningsbolig Flyktningekoordinator Kultur med bibliotek, bygedbok og Elvarheim museum Helsestasjon Jordmor Dagsenter Frisklivssentral Ungdomsarbeider Barnevern interkommunalt Syn og hørsel Frivillighetssentralen Ambulerende vaktmester Kulturskole Svømmehall med badevakt I denne modellen er plan og næringsavdeling, teknisk avdeling, kulturavdeling og renholdsavdeling satt sammen i en stor avdeling. Kulturskole, svømmehall med badevakt og ungdomsarbeider som i dag hører inn under kulturavdelingen er flyttet til skole. Skolen har fått overført flyktningekoordinator fra NAV siden de også er ansvarlig for voksenopplæring. Videre har en i denne modellen forsøkt å få ett helhetlig fokus på Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 5 av 10

6 hverdagsrehabilitering med å opprette en enhet for Omsorg og habilitering, samt å rendyrke arbeidet med levekår og helseutfordringer med å opprette en enhet for Helse og levekår. Rådmannens stab har fått overført folkehelskoordinator og kriseteam med EPS. Fordeler: Ved å slå sammen kultur, næring og teknisk vil du få en bedre utnyttelse av ressursene og en mer stømlinjet tjeneste som følgje av at mange av fagområdene griper inn i hverandre. Videre vil det kunne bli mulighet til betre utnyttelse av ingeniørkompetansen innenfor en slik enhet. Ved mindre enheter blir det sannsynligvis kortere avstand mellom leder og ansatt. Enhetene vil være lett å samlokalisere. Ved mindre enheter vil det sannsynligvis bli kortere vei mellom leder og ansatt Ved å flytte kulturskolen inn under skolen vil du kunne ha mulighet til å utnytte ressursene på en bedre måte. Ved å flytte voksenopplæring og flyktningetjeneste inn under samme enhet vil det bli mer helthet i tjenesten. Helhetlig fokus på hverdagsrehabilitering ved å opprette en enhet for omsorg og habilitering. Ved å flytte helsekoordinator inn i stab vil du få den overordnede funksjonen som folkehelsekoordinator stillingen er tiltenkt. Kriseteam er en del av beredskapen. Det er en fordel å samle all beredskap. Ved flytting av ungdomsarbeider inn under skole kan det bli lettere å få dreid tjenesten mot mer forebyggende arbeid, miljøarbeid og fritidstilbud for skoleelever. Ulemper: Små tjenestenheter gjør enheten mer sårbar. Små tjenesteenheter gir mindre fleksibilitet og tverrfaglighet. Ved å flytte kulturskolen til skolen kan fort fokuset på kulturskolen bli dårligere, noe som igjen kan gå utover kvalitet og tilbud. Kulturskolen er en fritiddsarena. Noen elever som sliter på skolen blomstrer i kulturskolen, det er derfor viktig at koblingen mellom skole og kulturskole ikke blir for tett. Dagens gode samarbeid mellom bibliotek og kulturskole kan forsvinne dersom kulturskolen skal flytte opp på skolen. De største enhetene vil sannsynligvis få større avstand til leder. Oppvekstområdet blir delt mellom skole og barnehage. Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 6 av 10

7 Alternativ 3 5 enheter: Rådmann Rådmannens stab økonomi, lønn, personal, HMS, arkiv, informasjonssenter etc. Kultur og utvikling Oppvekst Helse og velferd Habilitering og ressurs Kommunalteknikk Kulturadministrasjon med bygdebok, bibliotek og Elvarheim museum Barnehage Institusjon Somatisk avdeling Skjermet avdeling Timmerodden/ funskjonshemma/ bevegelseshemma/ PU og avlsatningsboliger Renhold med overføring 1. årsverk fra omsorg Dagens PN med unntak av kart og oppmåling Skole SFO Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Koordinerende enhet Legekontor Legevakt Samfunnsmedisin Utleie, drift og vedlikeholde av nærings- og kommunale bygg Voksenopplæring Flyktningekoordinator Dagsenter Folkehelse Frisklivssentral Fysioterapi Ergoterapi Park, grønt og friluft Ungdomsarbeider Psykisk helse og rus NAV sosial kriseteam Syn og hørsel Hjelpemiddler Frivillighetssentral Ambulerende vaktmester Vei Feiervesen Forebyggende brannvernsarbeid Kulturskole Kjøkken Vaskeri Vann og avløp Helsestasjon Jordmor Kart og oppmåling PPT Svømmehall med badevakt I denne modellen er dagens plan og næring slått sammen med enhet for kultur. Oppvekstavdelingen består av dagens barnehage, skole og SFO. Videre er det tenkt å legge PPT, voksenopplæring, flyktningekoordinator, helsestasjon, kulturskole, ungdomsarbeider og svømmehall med badevakt inn under denne enheten. I enhet for habilitering og ressurs, og helse og velferd har man forsøkt å rendyrke habilitering og helse, og velferd i 2 enheter mot 3 forelsåtte enheter i modellen ovenfor. Avdeling for kommunalteknikk og renhold har blitt slått sammen, avdelingen har også fått overført kart og oppmåling fra dagens plan og næringsavdeling. Fordeler: Store tjenesteenheter som fremmer tverrfaglig samarbeid. De fagområdene som naturlig hører til hverandre sorterer under samme leder. Reduserer antall enhetesledere. Økt delegering nedover i organisasjonen vil gi mer myndiggjorte medarbeidere. Du får samlet mange av de fagområdene som går over i hverandre, og det vil bli en mer strømlinjeformet tjeneste. Oppbyggningen forderer økt delegasjon fra ledere nedover i enheten, det vil medføre mer myndiggjorte medarbeidere Ved å flytte voksenopplæring og flyktningetjeneste inn under samme enhet vil det bli mer helthet i tjenesten. Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 7 av 10

8 Ved å flytte helsestasjon og jordmor inn i en oppvekstenhet vil du få samlet ressursene som arbeider tett opp mot barn og unge inn i en enhet. I en oppvekstenhet vil rektor og styrer i barnehage få bedre mulighet og tid til å være tilstede ved avdelingen, og å fokusere på drift og utvikling. Rendyrking av habilitering i en enhet. Rendyrking av helse i en enhet. Ulemper: Tjensteenheten kan fort bli for stor, og det kan bli større avstand mellom leder og ansatte. Leder har ansvar for mange fagområder. Alle tjenestene i enheten blir ikke samlokalisert. Økt bruk av fagledere og mer delegasjon nedover i organisasjonen. Ved å flytte kulturskolen til skolen kan fort fokuset på kulturskolen bli dårligere, noe som igjen kan gå utover kvalitet og tilbud. Kulturskolen er en fritiddsarena. Noen elever som sliter på skolen blomstrer i kulturskolen, det er derfor viktig at koblingen mellom skole og kulturskole ikke blir for tett. Dagens gode samarbeid mellom bibliotek og kulturskole kan forsvinne dersom kulturskolen skal flytte opp på skolen. Alternativ 4 4 enheter: Rådmann Rådmannens stab økonomi, personal, HMS, lønn, informasjonssenter etc. Samfunn Oppvekst Omsorg og rehabilitering Helse og habilitering Dagens PN Barnehage Institusjon Somatisk avdeling Skjermet avdeling Timmerodden/ funksjonshemmede/ bevegelseshemmede/ PU og avlastningsboliger Dagens Tek Skole SFO Dagsenter Folkehelse Frisklivssentral Syn og hørsel Hjelpemiddler Ambulerende vaktmester Renhold Voksenopplæring Flyktningkoordinator Kjøkken Vaskeri Kultur med bygdebok, bibliotek, kulturskole og Elvarheim museum PPT Svømmehall med badevakt Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Koordinerende enhet Legevakt Legekontor Samfunnsmedisin Ungdomsarbeider Psykisk helse og rus NAV sosial Helsestasjon jordmor Fysioterapi Ergoterapi Barnevern interkommunalt fra I denne modellen er dagens plan og næringsavdeling, teknisk avdeling, kulturavdeling og renholdsavdeling satt sammen i en avdeling. Oppvekstavdelingen består av skole, barnehage, voksenopplæring, PPT og ungdomsarbeider/miljøarbeider. I dette forslaget er ikke kulturskolen, helsestasjon og jordmor en del av oppvekstavdelingen. Videre har en delt inn i en avdeling for helse og habilitering og en avdeling for omsorg og rehabilitering. Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 8 av 10

9 Fordeler: Store tjenesteenheter som fremmer tverrfaglig samarbeid. De fagområdene som naturlig hører til hverandre sorterer under samme leder. Reduserer antall enhetesledere. Du vil få samlet mange av de fagområdene går over i hverandre, og du vil få en meir strømlinjeformet tjeneste. Oppbyggningen forderer økt delegasjon fra ledere nedover i enheten, det vil medføre mer myndiggjorte medarbeidere. Ved å slå sammen kultur, næring og teknisk vil du få en bedre utnyttelse av ressursene, og en mer stømlinjet tjeneste som følgje av at mange av fagområdene griper inn i hverandre. Videre vil det kunne bli mulighet til bedre utnyttelse av ingeniørkompetansen innenfor en slik enhet. Helsestasjon og jordmor får nærhet til legekontor. Det vil ikke bli så stor variasjon i størrelsen på enhetene. I en oppvekstenhet vil rektor og styrer i barnehage få bedre mulighet og tid til å være tilstede ved avdelingen, og fokusere på drift og utvikling. Ulemper: Tjenesteenheten kan fort bli for stor, og det kan bli større avstand mellom leder og ansatte. Leder har ansvar for mange fagområder Alle tjenestene i enheten blir ikke samlokalisert Økt bruk av fagledere og mer delegasjon nedover i organsisasjonen Ved å legge helsestasjon og jordmor inn under helse og habilitering vil ikke alle tjenesteområder som naturlig hører sammen under ett oppvekstområde bli samlet. 10. Vurdering: Rådmannen har gått igjennom alle høringsuttalelsene. Det er mange gode innspill, og alle innspill har blitt tatt med i vurderingen. Dersom en skal trekke ut noen hovedpunkter fra høringsuttalelsene så er det helt klart at de fleste innspill går på alternativ 3 5 enheter med ulike forslag innenfor denne modellen. Videre har det kommet mange innspill på overføring av renholdsstilling på Åpos over til Renhold da det vil gå utover fleksibiliteten til kjøkken, vaskeri og renhold ved Åpos. Når det gjelder forslaget om oppvekstenhet så ser en at innspillene er delt. Noen er positive til en oppvekstenhet, mens andre mener at det ikke vil bli noen god løsning. Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering av de innspillene som har kommet og de forslagene som har vært ute på høring. I vurderingen til rådmannen har tverrfaglighet, samarbeid, muligheter for å møte utfordringsbildet og fokuset på hvordan en best kan kunne utnytte ressursene vært tungtveiende for å komme frem til en konklusjon. Rådmannen har kommet frem til en modell med 4 tjenesteenheter. Modellen bygger på forslag 4 og 3, men det er foretatt noen justeringer i forhold til opprinnelige forslag på bakgrunn av de innspill som har kommet frem i høringen. Rådmannen har valgt å ikke overføre renhold fra Åpos over i renholdsavdelingen. Videre har rådmannen valgt å flytte psykisk helse og rus over til habilitering og ressurs da deres arbeidsmetoder har likt mål og preg. Videre har de fått dagsenter og frivillighetssentral. Legekontor, fysioterapi og ergoterapi er flyttet over til Helse og velferd fordi de samarbeider mye med disse enhetene. Folkehelsekoordinator er flyttet til rådmannens stab. Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 9 av 10

10 11. Rådmannens forslag til ny organisasjonsmodell Rådmann Rådmannes stab økonomi, lønn, personal, HMS, arkiv, politisk sekretæriat, beredskap, krisetam, folkehelsekoordinator og info.senter Samfunn Oppvekst Habilitering og ressurs Helse og velferd Dagens Plan- og næring Barnehagen Beverborga Dølemo Timmerodden, funksjonshemma, bevegelseshemma, PU og avlastningsboliger Institusjon Somatisk avdeling Skjermet avdeling Hjemmesykepleie Kultur Bygdebok, Elvarheim museum, bibliotek og kulturskole Skole SFO Psykisk helse og rus NAV Hjemmehjelp Syn og hørsel Ambulerende vaktmester Hjelpemidler Dagens TEK Voksenopplæring Flyktningekoordinator Frivillighetssentral Dagsenter Kjøkken, vaskeri og renhold institusjon Renhold Helsestasjon Jordmor Legekontor Kriseteam Fysioterapi PPT Ergoterapi ungdomsarbeider Svømmehall med badevakt Frisklivssentral Koordinerende enhet Barnevern inerkommunalt fra Saksframlegg: Administrativ organisering av Åmli kommune Side 10 av 10

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8:

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8: NOTAT Avdeling: en Saksbeh.: Christina Ødegård Direkte tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Vår ref.: 2014/895-1 Lnr.: 1041/2015 Dato: 18.02.2015 Høring - administrativ organisering

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:30

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:30 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: ADMINISTRASJONSUTVALET Rådhuset Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ARBEIDSMILJØUTVALET. Utval: Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ARBEIDSMILJØUTVALET. Utval: Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: ARBEIDSMILJØUTVALET Rådhuset Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter på

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg

Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg Gruppe: Helse og Omsorg Deltakere: Stefan Olsson, Inger Hellum Fønnebø, Hanne Beathe Bekkeseth, Hilde Kristin Trahaug Levorsen, Ellen Sevle, Evelyn Haugan,

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE. Utval: Dato: Tidspunkt: 11:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE. Utval: Dato: Tidspunkt: 11:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Rådmannens forslag til strukturelle endringer 2016 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Rådmannens forslag til strukturelle endringer 2016 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/11 02.06.2016 Ungdomsrådet 16/14 02.06.2016 Arbeidsmiljøutvalet 16/19 06.06.2016 Administrasjonsutvalet 16/33 06.06.2016 Formannskapet 16.06.2016

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Ut fra våre erfaringer som enhetsledere i Helse og Omsorg ser vi kommunen med fordel kunne organisert seg ut fra en strategisk ledelsesmodell.

Ut fra våre erfaringer som enhetsledere i Helse og Omsorg ser vi kommunen med fordel kunne organisert seg ut fra en strategisk ledelsesmodell. Forslag til prosjekt Fremtidens organisering av helse og omsorgstjenester fra Anita akkestad (enhetsleder nhet for hjemmetjeneste og rehabilitering) og Ann Cathrin uenes (enhetsleder nhet Venneslaheimen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 FRAVÆR 2014 1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 1. kvartal 2014 tas til orientering.

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: Møterom i 2. etasje, Kommunehuset Dato: 25.09.2013 Tid: 15:00 Evt. forfall meldes til kommunens sentralbord, tlf.: 37119700, som vil sørge for

Detaljer

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune REORGANISERING Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune Rådmannens ledergruppe har sett på en mulig reorganisering innenfor deler av tjenestene i Nannestad kommune. I tillegg til dette notatet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.09.2014 Tid: 12:30-14:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Ny kommune; hvorfor og hvordan? Noen omforente tanker fra rådmennene

Ny kommune; hvorfor og hvordan? Noen omforente tanker fra rådmennene Ny kommune; hvorfor og hvordan? Noen omforente tanker fra rådmennene Noen grunner til at en større kommune er å foretrekke Demokrati Demografi og utvikling Sårbarhet og økonomi Samfunnsperspektivet Demokrati

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

ORGANISASJONSKART LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM. pr

ORGANISASJONSKART LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM. pr LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM pr. 18.10.16 STYRING OG LEDELSE Svelvik har to fullmakts- og beslutningsnivå jf. figur til høyre: MØTEPLASSER De viktigste møteplassene for samordna ledelse

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Journalpost:16/36860 Saksnummer Utvalg/komite Dato 092/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Sammendrag Kultur, Miljø og Folkehelse ble etablert som en etat

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG

NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG 2015 Innhold BAKGRUNN:... 3 MÅL:... 3 FORUTSETNINGER:... 3 PROSESS OG MEDVIRKNING... 4 AVDELING FOR HELSE- OG OMSORG... 4 AVDELINGSLEDER FOR HELSE- OG OMSORG... 6 STRATEGISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Evaluering av prøveordningen med arbeidsledere på Teknisk avdeling.

Evaluering av prøveordningen med arbeidsledere på Teknisk avdeling. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/18 20.04.2015 Administrasjonsutvalet 15/44 30.04.2015 Kommunestyret Arkivref: 2013/1103-14 Saksbeh.: Jan Terje Jansen, Teknisk leiar Avdeling:

Detaljer

administrativ organisasjonsplan

administrativ organisasjonsplan administrativ organisasjonsplan Utgave 28.04.09 1 BAKGRUNN Som et ledd i innføre en mer effektiv administrativ organisasjon, ble det i xxxxx vedtatt at man i Ørland kommune skulle gå bort fra tidligere

Detaljer

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark Oppsummering interkommunalt samarbeid Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark 1 Kort om undersøkelsen Ved hjelp av det internettbaserte spørre- og rapporteringssystemet SurveyXact er det gjennomført

Detaljer

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering.

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering. Eidskog kommune Koordinerende enhet og god koordinering. Tilsyn i 2006. Opplæringsplan innen habilitering og rehabilitering. IP-forum ble etablert. Eidskog og Kongsvinger søkte midler fra fylket. Utarbeidet

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.04.2016 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR Demografiske endringer Hvordan aktivere innbyggernes egne ressurser? Rekruttering Økonomi 3 Statlige føringer Kommunale føringer Hva skal til for at vi i størst

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE SAKSLISTE: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Åmlihallen, Oasen Dato: Tidspunkt: 14:00-15:00. Saksnr.

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE SAKSLISTE: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Åmlihallen, Oasen Dato: Tidspunkt: 14:00-15:00. Saksnr. ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Åmlihallen, Oasen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 14:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Maria Lund Saga Leder Lotte Tangen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2012/8432-28747/2012 Arkiv: Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: ADMINISTRASJONSUTVALET Rådhuset Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter

Detaljer

Omstilling 2013 HS-sektoren Kristiansand kommune. OSS møte 06.12.2013 HS-direktør ; Lars Dahlen Rådgiver ; Janne B. Brunborg

Omstilling 2013 HS-sektoren Kristiansand kommune. OSS møte 06.12.2013 HS-direktør ; Lars Dahlen Rådgiver ; Janne B. Brunborg Omstilling 2013 HS-sektoren Kristiansand kommune OSS møte 06.12.2013 HS-direktør ; Lars Dahlen Rådgiver ; Janne B. Brunborg 17.12.2013 Bakgrunn 130 Økt etterspørsel/ forventning Off. tjenestetilbud og

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE SAKSLISTE:

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE SAKSLISTE: ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Åmli pleie- og omsorgssenter Dato: Tidspunkt: 18:00-20:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: Tidspunkt: 15:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: Tidspunkt: 15:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: 02.11.2016 Tidspunkt: 15:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde via webskjema på kommunen

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, Leder av Samarbeidsutvalget i Nordhordland tord.moltumyr@meland.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/1962-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Felles strategier for velferdsteknologi i Trondheimsområdet

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17.

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17. SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Helsehus mulighetsstudie. Orientering i Kommunestyret

Helsehus mulighetsstudie. Orientering i Kommunestyret Helsehus mulighetsstudie Orientering i Kommunestyret 22.09.16 Mulighetene- rammene Kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse. (2015) Helsehus skal utredes: frisklivssentral, legesenter, helsestasjon,

Detaljer

Møteprotokoll. Namn Funksjon Representerar. Geir Tellev Homme Medlem FAGF Arnar Vågen Medlem UTDF Normann Sivertstøl Christina Ødegård

Møteprotokoll. Namn Funksjon Representerar. Geir Tellev Homme Medlem FAGF Arnar Vågen Medlem UTDF Normann Sivertstøl Christina Ødegård ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar John Lien Terje Beruldsen Leder Geir

Detaljer

Sauherad Kommune. Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015

Sauherad Kommune. Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015 Sauherad Kommune Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015 1 Administrativ organisering Sauherad kommune har en administrativ organisasjonstuktur med flat to-nivå struktur. Administrasjonen

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

1.0 MÅL FOR DEN NYE KOMMUNEN 1.1 GENERELL MÅLSETTING 1.2 KOMMUNENS HOVEDOPPGAVER

1.0 MÅL FOR DEN NYE KOMMUNEN 1.1 GENERELL MÅLSETTING 1.2 KOMMUNENS HOVEDOPPGAVER Intensjonsavtalen er utarbeidet av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg (5K) høsten 2015. Dokumentet er en utredning som danner grunnlag for kommunenes retningsvalg for mulig sammenslåing

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 Utfordring 1: Psykisk helse Stor andel av innbyggere med psykiske symptomer og lidelser Lav grad foreldreinvolvering

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim Samfunnsmedisin på kommunalt nivå Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim En liten innledning på vegne av oss alle > Ramme og målsetning for dagen > Lovgrunnlag > Generelt

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen

Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen Uttalelse fra: Oppsummering Kommentarer Grindvoll barnehage Hadde vært ønskelig at også private v/hege Utheim Øiom barnehager hadde fått representere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 FRAVÆR 2017-2. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 2. kvartal 2017 tas til orientering.

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Administrasjonsutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato:

Detaljer

Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering

Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering Vårt mandat var: Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering Opprette sterke og robuste virksomheter med ansvarliggjorte og beslutningsmyndige ledere nærmest mulig brukerne Del to i mandat var: Arbeidsgruppe

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer