Økonomi. Økonomi for nyetablerer. AButvikling as Vingelen Utvikling AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune. /etablereihedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomi. Økonomi for nyetablerer. AButvikling as Vingelen Utvikling AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune. /etablereihedmark"

Transkript

1 Økonomi Økonomi for nyetablerer

2 Organisering Samvirkeforetak (SA) Enkeltpersonforetak Selskapsform Ansvarlig selskap (ANS) Delt ansvar (DA) Det finnes mer enn 20 forskjellig type selskapsformer. Det er ingen magisk selskapsform som er best! Valget påvirker sosialtrygghet og risiko Aksjeselskap (AS) Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

3 Valg av selskapsform Krav for statusen en selskapsform Målet er overskudd/lønnsomhet. Har varighet. Gjentas over tid. Flere enn én oppdragsgiver Egen risiko Ved valg av selskapsform er det viktig å vurdere: Risiko Sosial trygghet

4 De mest vanlig selskapsformene Selskap med personlig ansvar Enkelpersonforetak ANS (ansvarlig selskap) og DA (Delt ansvar) Selskap med begrenset ansvar Aksjeselskap Samvirkeforetak

5 Personlige selskap med fullt ansvar Enkelt å starte opp Lave startkostnader Ingen arbeidsgiveravgift for eiers lønn overskuddet er eiers skattbare inntekt Enkelt å omdanne til en annen form Ulemper: Hefter med fullt ansvar for selskapets forpliktelser Dårlig sosiale rettigheter fra NAV Ikke dagpenger - arbeidsledighetstrygd for eiere Sykepenger beregnet av overskudd i selskapet -65 % etter 16 dager.

6 Selskap med begrenset ansvar Mange av de samme forhold gjelder for aksjeselskap NUF og Samvirkeforetak. Eiers ansvar knyttet opp mot innskutt kapital så sant de ikke har påtatt seg garantier for lån i bedriften Eier tar ut lønn på eget arbeid, arbeidsgiveravgift i tillegg kan de få avkastning på egenkapitalen i form av utbytte eller rente Gode sosiale rettigheter for eier som ansatt Styret bærer risiko plikter å følge med Mer formalia Lov for aksjeselskap

7 Brønnøysundregisteret Kan registrere alle selskapstyper elektronisk Personlige selskap med flere eiere dvs ANS eller DA må ha en selskapsavtale sammen med referat fra et oppstartsmøte AS må ha med vedtekter og oppstartsbalanse og aksjekapital må være på konto eller et tinginnskudd bekreftet i dag må den bekreftets av revisor. bekrefte med egen altinnkode

8 Case Kari og Ola ønsker å starte opp bedrift sammen. De har en ide om å starte med internettbutikk- salg av helseprodukter. De har sett på hva de trenger for å starte opp Vurder selskapsform hva vil dere anbefale? og hvorfor? Les teksten på de to neste arkene før du vurderer

9 Oppstart av internettbutikk Ola og Kari har planer om å starte egne virksomhet. Forretningsidé: Internettbutikk Undersøkelser viste: Husleieavtale over 5 år. Leiepris pr. år kr ,- Behov for varelager kr ,- Salgsmål/netto omsetning kr ,- Behov for 1,5 årsverk (ekstra ansatt, lønn skoleungdom) Investeringer i inventar/utstyr kr ,- Målet med etableringen var å skape 0,5 årsverk for hver. (forutsetter i lønn første året for eierne, anslag sosiale kostnader 25-30%) Lønn (( )*1,3) =kr

10 Internettbutikken Driftsbudsjett første år: ANS/DA AS Netto salgsinntekt kr ,- kr ,- Solgte varers kost. kr ,- kr ,- Dekningsbidrag kr ,- kr ,- Lønn ( lønn til ansatt) kr ,- kr ,- Sosiale kostnader kr ,- kr, ,- Sum lønnskostnader kr ,- kr ,- Andre kostnader: Regnskap og revisor kr ,- kr ,- Porto og telefon kr 5 000,- kr 5 000,- Forsikringer kr ,- kr ,- Husleie Reklame og annonser kr kr , ,- kr kr , ,- Renhold/diverse kr ,- kr ,- Datakostnader kr ,- kr ,- Avskrivninger kr ,- kr ,- Sum andre kostnader kr ,- kr ,- Totale kostnader kr ,- kr ,- Resultat kr , ,- (overskudd) (underskudd)

11 Kapitalbehov Hva må de skaffe penger til? Hvordan kan de skaffe penger? Varelager kr Inventar kr Driftskapital kr Hvor mye egne midler og hvor mye kan de låne?

12 Hva skal man velge? Ansatte Størrelse på gjeld Behov for sosial trygghet Risiko Noen ganger er det greit å starte med personlig selskap for så å gjøre det om til et selskap med begrenset ansvar. ( ansatte og gjeldssituasjonen)

13 Osterwalders forretningsmodell

14 Kostnader Faste kostnader Kostnader som påløper uavhengig av driften, det vil si kostnader som påløper uavhengig av produksjon og salg. Variable kostnader Kostnader som varierer med produksjonsmengden og salg.

15 Faste kostnader

16 Variable kostnader

17 Ulikt kostnadsbilde Handelsbedrift: Innkjøp av varer som skal selges videre Produksjonsbedrift: Lagring og utstilling Salg av varer Innkjøp av råvarer/halvfabrikata Håndverksbedrift: Lagring av råvarer/- halvfabrikata Produksjon av produkter Lagring av ferdigproduserte varer Salg av varer Innkjøp av materialer Lager *) *) noen har egen butikk, noen har eget lager andre har ikke lager Salg av tjenester (timer) og materialer

18 Eksempel Faste kostnader: Lønn + 30% sosiale k Rekvisita Husleie, strøm mm Datakostnader Telefon Regnskap Andre kostnader Markedsføring Fagstoff, aviser Reisekostnader Forsikringer Møtekostnader Kostnader som ikke direkte blir påvirket av produksjon og salg men endres noe når aktivisten øker eller reduseres

19 Eks.Variable kostnader Innkjøpspris på varer for videreslag Råvarer kr 50 Hjelpemateriell kr 15 Produksjonstid 2 timer kr 220 = Variabel kostnad pr enhet kr 285 Kostnader som påløper ved produksjon og salg.

20 Oppgave Sett opp et forslag til de faste kostnadene som du regner med at din bedrift vil ha det første året. Hvilke kostnadene bli påvirket av selskapsform Har din bedrift variable kostnader kan du anslå de

21 Hvem kan vi sammenligne oss med? Info finner du på - eller Andre i bransjen beliggenhet størrelse mm. Se på struktur andel variable kostnader - andel lønnskostnader - faste kostnader overskudd/resultat Balansen andel egenkapital hvordan er utviklingen?

22 Prissetting Hva bestemmer prisen på varen eller tjenesten? * * * * *

23 Priskalkyler Selvkost det betyr at vi kalkulerer inn alle kostnader og så et påslag for fortjeneste da må vi ha en plan om hvor mye vi skal produsere og selge pr år Variable kostnader: Råvarer + hjelpemateriell +Produksjonslønn =Sum variable kostnader +Faste kostnader: Faste kostander / salgsmål =Selvkost +Fortjeneste =Pris u /mva

24 Eksempel - selvkost Forutsetninger: Faste kostander er budsjettert til : kr ,00 Salgsmål : 10 pr dag * Krav til fortjeneste: 15 % Selvkostkalkyle: Matrialer: kr 100, % hjelpematriale kr 10,00 + Produksjonslønn 0,5 t* 220 kr 110,00 = Sum variable kostnader kr 220,00 + Faste kostnader pr enhet kr 333,33 = Selvkost kr 553,33 + Fortjeneste 553,33*15 % kr 83,00 = Pris uten mva kr 636,33 Vår salgsinntekt i regnskapet = Pris inkl mva kr 795,42 Dette betaler kunden

25 Spørsmål Hva er prisen i markedet finnes det en markedspris? Hva hvis markedsprisen er kr 1000,00 hvilke vurderinger bør vi gjøre? Etterspørsel hvem er kundene, konkurrentene? Merke luksusprodukt nødvendighetsgode? Hvilken pris bør vi gå ut med er det noen grunn for at vi skal tilby produktet rimeligere?

26 Bidragskalkyle Markedsprisen er kjent Eksempel Ser hvor mye som er i bidrag for fast kostnader og overskudd Bidragskalkyle: Pris umva kr 1 000,00 -variable kostnader kr 220,00 =Dekningsbidrag kr 780,00 DB=dekningsbidrag DG= dekningsgrad Dekningsbidrag i % = DG 780/1000*100 ( 78 % er til faste kostnader og overskudd = 78 % Hvor mye må man selge for å gå med overskudd *) Faste kostnader 1 mill. *) /780= 1282,05 enheter

27 Påslag I handels er det ofte et bestemt påslag veiledende utsalgspris er bestemt av leverandør Funger ofte med at man ganger innkjøpspris med et bestem forholdstall. Eller man har ei liste med veiledende utsalgspris

28 P = Pris Kan virke aggressivt priskrig Støtter opp om forventninger kunden har Konkurransesituasjon Merkevare profil hva skal være ditt konkurransefortrinn? Vær forsiktig med å gå ut med for lav pris. Bør være en grei begrunnelse hvis man legger seg på en lavere pris enn konkurrentene

29 Prisdifferensiering Skal du tilby samme produktet/tjenesten til ulikt marked kan man velge ulik pris? Geografisk marked Privat bedrift Periode av året..må skille gruppene fra hverandre Lage en matrise der man deler oppi : Markeder/kundegrupper - produkt/tjeneste -etter man har funnet ut hvor stort salgsmålet for neste år er.

30 Produkt-markedsmatrise 1 MARKED Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

31 Pause

32 Hva gjør jeg for å bli registrert for mva.? Normalt ikke rett til registrering i Mva-registeret før du passerer en omsetning på kr over en periode på 12 mnd. Når beløpsgrensen er nådd, registrer på Samordnet registrering i Altinn Når du er registrert skal det legges på mva. fra og med den fakturaen/salget som overstiger beløpsgrensen Det er mulig å søke om forhåndsregistrering før grensen på kr er nådd. Mest aktuelt ved store oppstartsinvesteringer (store refusjonsberettigede mva-beløp). Mva på investeringer før en når grensa på kr er normalt ikke refunderbare.

33 Mva. En kan ikke utstede fakturaer med mva. før mva-registreringen er godkjent. Evt. tidligere salg uten mva. må i så fall etter-faktureres kunde. Husk at når du er registrert:- «MVA» skal stå bak org.nummeret på alle salgsdokumenter/fakturaer. MVA-oppgave skal sendes inn hver 2. månede, også om en ikke har avgiftspliktig omsetning (0-oppgave).

34 Driftsbudsjett Salgsinntekt Sum salgsinntekt Variable kostnader Materialer - Sum variable kostnader = Dekningsbidrag Faste kostnader Avskrivinger Husleie Kontorhold Datakostnader Regnskaps-/ revisjonskostnader Bilkostnader Salg og markedsføring Forsikringer Andre driftskostnader - Sum faste kostnader = Driftsresultat

35 Vi starter budsjettjobben Driftsbudsjett - målet er å dekke kostnader = 0 i resultat/overskudd Hvor stor andel faste kostnader? Salgsinntekt 100 % - variablekostnader 50% = Dekningsbidrag (DB) Kr ,00 50% Faste kostnader: Lønnskostnader inkl sos.kostn. kr ,00 Husleie Kr ,00 Rekvisita kr 5 000,00 Regnskap kr ,00 Datakostnader kr ,00 Telefon - internett kr 6 000,00 Forsikringer kr 4 500,00 Salgskostnader kr ,00 + Andre driftskostnader kr ,00 = sum faste driftskostnader kr ,00 Overskudd/resultat 0 DB-faste k

36 Nullpunkt/dekningspunkt Driftsbudsjett - målet er å dekke kostnader = 0 i resultat/overskudd Salgsinntekt Kr , % - variablekostnader Kr ,00 50% = Dekningsbidrag (DB) Kr ,00 50% Faste kostnader: Lønnskostnader inkl sos.kostn. kr ,00 Husleie Kr ,00 Rekvisita kr 5 000,00 Regnskap kr ,00 Datakostnader kr ,00 Telefon - internett kr 6 000,00 Forsikringer kr 4 500,00 Salgskostnader kr ,00 + Andre driftskostnader kr ,00 = sum faste driftskostnader kr ,00 Overskudd/resultat 0 DB-faste k

37 Mål er overskudd på kr Driftsbudsjett - målet er å dekke kostnader = i resultat/overskudd Salgsinntekt 100 % - variablekostnader 50% = Dekningsbidrag (DB) Kr ,00 50% Faste kostnader: Lønnskostnader inkl sos.kostn. kr ,00 Husleie Kr ,00 Rekvisita kr 5 000,00 Regnskap kr ,00 Datakostnader kr ,00 Telefon - internett kr 6 000,00 Forsikringer kr 4 500,00 Salgskostnader kr ,00 + Andre driftskostnader kr ,00 = sum faste driftskostnader kr ,00 Overskudd/resultat Kr ,00 DB-faste k

38 Oppgave driftsbudsjett Sett opp driftsbudsjett med utgangspunkt i faste kostnader finn ut hvor mye du må omsette for å dekke inn alle kostnader ( nullpunkt dekningspunkt) Bruk regnearkmalen Hvor mye er målet for neste års resultat (overskudd eller underskudd) Sett opp et budsjett med salgsinntekten som du må ha for å nå resultatmålet ditt.

39 Driftsbudsjett enkelt simuleringsverktøy i EXEL Kalkyle Grunderbedriften ENK 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Timepris Ant. timer pr. dag Salg av 2 hele timer pr. dag el. 4 halvetimer Ant. dager i perioden dager i uka gjennom hele året i snitt Ant. enheter pr. time Kalkulert netto timelønn skatt 30% Månedlig husleie Bemanning timer/ dag Inntekter Sum Salgsinntekter Kostnader Lønn m/sos.kostn Råvarer, komponenter Div SUM VARIABLE KOST Inventar, vedlikehold Journalsystem, lisens Regnskapstjenester Husleie Markedsføring mm Strøm 0 0 Telefon, IKT Forsikring SUM FASTE KOSTNADER TOTALT RESULTAT

40 Kapitalbehov

41 Hva trenger du for å starte opp Sett opp en liste: Eksempel det jeg trengte Pc Telefon Kontormøbler Dekke husleie en tid Penger til markedsføring Penger til å leve av til jeg kan ta ut lønn Hvor mye penger trenger du?

42 Finansiering Anskaffelse av kapital til et foretaks anlegg eller drift, eller til gjennomføring av et bestemt tiltak. Egenfinansiering Tilskudd (næringsfond, kraftfond og Innovasjon Norge) Fremmedfinansiering (Eks lån) Selvfinansiering (ny anlegg eller drift finansieres av bedriftens egent overskudd)

43 Kapitalbehov og finansiering et eksempel i Kapitalbehovet: Finansiering: Produktutvikling kr Egenkapital kr Inventar og maskiner kr Eget arbeid kr Pc - datautstyr kr Tilskudd kr - Markedsundersøkelse kr Lån i bank kr Markedsføring kr Opplæring kr =sum kr Egen lønn ( levekostnader) kr Andre kostnader 10-20% kr Hvor mye vil du satse av egne midler sum Kapitalbehov kr

44 Balanseregnskapet Eiendelene bedriften har: Anleggsmidler Maskiner Inventar SUM AM Omløpsmidler Kunder Varelager Kontant/bank SUM OM =Sum Eiendeler Hvordan bedriften er finansiert: Egenkapital Egenkapital (aksjekapital) SUM EK Gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgift Lån SUM gjeld =Sum kapital

45 Balansen hvem eier det vi har? DET DU HAR.. EIER HVEM?

46 Bidrag fra årets virksomhet hvordan anvender vi overskuddet?

47 Oppgave Hva trenger du for å starte opp? Sett opp et utkast til din bedrifts kapitalbehov Hvordan tenker du at bedriften skal finansieres?

48 Likviditet Likviditet Likviditet= evne til å betale for seg, ha disponible penger til å betale med når regningen forfaller. Å ha god likviditet vil si at man har handlefrihet. (Du kan velge om du vil benytte deg av et tilbud.) Likviditetsbudsjett er en oppstilling over forventede innbetalinger og utbetalinger i løpet av en periode. Med andre ord en oversikt over bedriftens evne til å betale regninger når de forfaller. Hvorfor likviditetsbudsjett? For å finne ut hvor stor driftskapitalen (kassekreditten) må være. For å ha et forhåndsvarsel om at det kan oppstå et betalingsproblem. Unngå kriser. Lære seg å se fremover og ha styring og kontroll med økonomien.

49 Likviditetsbudsjett LIKVIDITETSBUDSJETT Firma: Eksempel fra en bedrift År: 2014 Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse Innbetalinger: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Salg - kunde Salg Kunde Salg kunde Direkte levert spisesteder Inntekter fra lønn og verv Tilskudd Andre innbetalinger Sum innbetalinger i mnd Utbetalinger: Utbet. til vareleverandører ev. lønn? Lønninger inkl skattetrekk Feriepenger Skattetrekk +arb.g? Arbeidsgiveravgift Husleie Strøm/varme Porto/telefon Diesel leiekostnnd Forsikringer Diverse utbetalinger - brutto lønnsutb Forskuddsskatt Merverdiavgift Renter og avdrag på lån Investeringer Nordea Finans ( ) Maskin Maskin - bil til stransport Sum utbetalinger i mnd Likviditetsendring i mnd Likviditetsbeholdning ved månedens slutt

50 Likviditetsbudsjett i EXEL

51 Bli konkret med handlingsplan Handlingsplan Side: Dato: Aktivitet Mål Tid Kr Ansv. Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Sum

52 Huskeregler for etablerere.. - Salg - Marked - Likviditet betalingsevne - bankkontoen - Sett dere konkrete mål! - Gode rutiner sette fakturaene, og betalingene inn i et system som hvis du bruker regnskapsførere er tilpasset et system som gjør at regnskapsjobben kan utføres raskt -Handlingsplan med fokus på måloppnåelse - Budsjett driftsbudsjett og likviditetsbudsjett - Enkel forretningsplan som gjennomgås minst en gang pr år.

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Kapittel 11: Etablering av bedrifter

Kapittel 11: Etablering av bedrifter Kapittel 11: Etablering av bedrifter 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 215 220 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) arbeidsgiveravgift a) offentlig

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Registrering i Brønnøysund

Registrering i Brønnøysund 1 Registrering i Brønnøysund Alle selvst. næringsdrivende skal registreres i Enhetsregisteret Kan gjøres elektronisk Gebyrfritt Organisasjonsnummer innen ca en uke 2 Andre register Foretaksregisteret Kun

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Kompendium kapitalbehov og finansiering

Kompendium kapitalbehov og finansiering Innhold Kapitalbehov og finansiering... 1 Omløpshastighet... 2 Repetisjon bruttofortjeneste og avanse... 2 Klassifisering av balanseposter... 3 Finansieringsplan... 5 Finansieringsanalyse... 5 Tiltak for

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

5010 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 10 studiepoeng

5010 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 10 studiepoeng Høgskolen i Telemark Slutteksamen 100% av emnet i 5010 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 10 studiepoeng 19. mai 2010 Santa Barbara, California Tidsrom: 09:00-14:00 Målform: Sidetal: Bokmål 6 medregnet

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Emnenavn: Finansregnskap. Eksamenstid: Faglærer: Asbjørn O. Pedersen

Emnenavn: Finansregnskap. Eksamenstid: Faglærer: Asbjørn O. Pedersen EKSAMEN Emnekode: SFB10413 Dato: 4. desember 2018 Hjelpemidler: Kalkulator (Texas Instrument BA II Plus eller Casio FC-100V) Revisors håndbok Skattelovssamling Norges Lover Andre lovsamlinger Emnenavn:

Detaljer

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015 PRODUKTKALKYLER Kompetansemål beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringer INNTEKTER OG PRIS Inntektene

Detaljer

Oppgave 1 30% Oppgave 2 15%

Oppgave 1 30% Oppgave 2 15% LES OPPGAVENE NØYE. Legg vekt på å forklare hvordan du gjennomfører beregninger og analyser. Vis utregningene. Gjør rede for begreper du bruker. Svar utfyllende på spørsmålene. Hvis det er behov for det

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

4. Anskaffelseskost til kontormaskiner per x6 er 3 mill. kroner. Bedriften benytter lineære avskrivninger og avskrivningsprosent 25 %.

4. Anskaffelseskost til kontormaskiner per x6 er 3 mill. kroner. Bedriften benytter lineære avskrivninger og avskrivningsprosent 25 %. Oppgave 2.16 EnergiSpar As er et lite selskap som driver med salg av elektroniske komponenter som på en enkel måte skal spare strøm i forbindelse med apparater som ofte står i stand by modus. Målgruppen

Detaljer

BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2018/2020. Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi

BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2018/2020. Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2018/2020 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Tirsdag 21. mai 2019 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond

Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond Hemsedal kommune Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond Søknadsskjema er ei rettleiing før søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond. Skjema skal nyttast så langt det passar for prosjekt det

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Budsjettering og driftsregnskap

EKSAMEN. Emne: Budsjettering og driftsregnskap EKSAMEN Emnekode: SFBxxxxx Emne: Budsjettering og driftsregnskap Dato: 18. jan 2016 Eksamenstid: 4 timer Hjelpemidler: Kalkulator Faglærer: Hans Kristian Bekkevard Oppgavesettet består av 9 sider inklusiv

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Litt fakta om Joker..

Litt fakta om Joker.. 1 FISTER 13. juni 2 14.06.2017 Litt fakta om Joker.. Merkevaren Joker forvaltes og driftes av Kjøpmannshuset Norge AS, et av profilhusene i NorgesGruppen. Joker er NorgesGruppens profilkjede for nærbutikker

Detaljer

Årlige faste kostnader: Lønn: Diverse faste kostnader: Avskrivninger : Sum faste kostnader per år:

Årlige faste kostnader: Lønn: Diverse faste kostnader: Avskrivninger : Sum faste kostnader per år: Bokmål Eksamen Emnekode: ØKO213 (7,5stp) Emnenavn: Økonomisk styring I Dato: 29.05.15 Tid (fra-til): 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Faglærer(e) : Steinar Gran Sensurfrist : 21.06.15 Antall

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Finansregnskap med analyse Regnskapsanalyse Med regnskapsanalyse forstår vi En systematisk undersøkelse av regnskapsdata med det formål å belyse og forklare bedriftens økonomiske stilling og utvikling.

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4295 BEDRIFTSØKONOMI

Eksamensoppgave i TIØ4295 BEDRIFTSØKONOMI Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4295 BEDRIFTSØKONOMI Faglig kontakt under eksamen: Morten Helbæk Tlf.: 926 54 567 Eksamensdato: 6. desember 2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Utsatt individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Torsdag 27. august 2015 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Utsatt individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Torsdag 27. august 2015 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2014/2016 Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Torsdag 27. august 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen Budsjettering - et viktig element i økonomistyringen Økonomistyring: Fastsette mål fastsette mål planlegge registrere analysere Hovedmål avkastning (rentabilitet) lønnsomhet likviditet soliditet (splittes

Detaljer

Kapittel 5 Lønnsomhetsanalyse

Kapittel 5 Lønnsomhetsanalyse Kapittel 5 Lønnsomhetsanalyse Løsningsforslag oppgaver side 111 115 Dersom ikke annet er oppgitt, er prisene i oppgavene uten merverdiavgift. Løsningsforslag oppgave 5.1 INNDATA: Pris 950 Variable kostnader

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

DE VIKTIGSTE SELSKAPSFORMENE. Velg riktig selskapsform

DE VIKTIGSTE SELSKAPSFORMENE. Velg riktig selskapsform Velg riktig selskapsform 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Emnekode/navn: BØA2100 & BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse (del 2 Driftsregnskap og budsjettering)

Emnekode/navn: BØA2100 & BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse (del 2 Driftsregnskap og budsjettering) Ordinær eksamen individuell skoleeksamen Emnekode/navn: BØA2100 & BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse (del 2 Driftsregnskap og budsjettering) Emneansvarlig: Eksamensdel: Terje Grann Skriftlig individuell

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016

Høgskolen i Hedmark. HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016 /6/305259, _ 3 9» Høgskolen i Hedmark HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 12. februar 2016 Eksamenstid: 09.00 13.00 Sensurfrist: 4.

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2017/2019. Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi

BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2017/2019. Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2017/2019 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Mandag 14. mai 2018 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Budsjetterte faste kostnader Herav fordelt produkt Alfa 15000*60 = Fordelt produkt beta

Budsjetterte faste kostnader Herav fordelt produkt Alfa 15000*60 = Fordelt produkt beta Løsningsskisse eksamen BE 114E onsdag 20. mai 2015 (med forbehold om trykkfeil) Oppgave 1 a) Enhetskalkyle Alfa Beta Pris 400 320 Variable kostnader 240 180 Faste kostnader 60 55 Fortjeneste 100 85 Dekningsbidrag

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 13. september. 2013 Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Inntekts og kostnadslære

Inntekts og kostnadslære Emne - Budsjetter: -vurdere hvordan priser, lager, inntekter og kostnadsfaktorer kan påvirke produkters lønnsomhet Emne - Budsjetter: -beregne og dokumentere inngående og utgående merverdiavgift Emne-

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Case i finansregnskap med analyse

Case i finansregnskap med analyse Case i finansregnskap med analyse Du har nå fått casen som skal brukes ved innlevering våren 2018. Innlevering er mandag den 26. mars kl. 12.00 i resepsjonen. Casen er obligatorisk og må være bestått for

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 30.04.2017 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2017 2017 31.12.2016 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 90 661 970 301 000 000 69 116 325 Annen driftsinntekt 89 580 3 000 000 7 030 604 Sum

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 9

Tilleggsoppgaver kapittel 9 Tilleggsoppgaver kapittel 9 Løsningsforslagene til disse oppgavene er laget i Excel. Elever som løser oppgavene ved bruk av ferdigmodell kan lett sammenlikne svarene. Det er ikke laget noen arbeidsbok

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 GJ / "' ` Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 15.00 19.00 Sensurfrist: 30. desember 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

6 Kalkulasjon 6.1 6.2. Løsninger kapittel 6 Kalkulasjon. Side 1 av 11 1

6 Kalkulasjon 6.1 6.2. Løsninger kapittel 6 Kalkulasjon. Side 1 av 11 1 6 Kalkulasjon 6.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D Inndata: Innkjøpspris per enhet 2 400,00 Frakt og

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

Oppgave 1 (50 minutter)

Oppgave 1 (50 minutter) Kroner Oppgavesettet består 4 oppgaver over 6 tekstsider. Alle oppgavene skal besvares. Tidsangivelsene er kun en veiledning for kandidatens tidsforbruk. Det er kandidatens ansvar å påse at oppgavesettet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

SKOLEEKSAMEN UNIVERSITETET I NORDLAND

SKOLEEKSAMEN UNIVERSITETET I NORDLAND Side 1 av 6 SKOLEEKSAMEN UNIVERSITETET I NORDLAND Fakultet: Handelshøgskolen i Bodø, studiested Bodø Emnekode og BE 207E Driftsregnskap og budsjettering emnenavn: Dato: Fredag 4. desember 2015 Tid: Kl

Detaljer

OVERSIKT. Registrert hittil i år: Resultat. Resultat. Posteringskontroll. Balanse. kr kr kr kr

OVERSIKT. Registrert hittil i år: Resultat. Resultat. Posteringskontroll. Balanse. kr kr kr kr OVERSIKT Enkeltpersonforetak 2017 Registrert hittil i år: Firmanavn: Eksempel ENK Org. Nr.: 889 998 887 MVA Regnskapsår: 2017 Inntekter Kostnader Resultat Posteringskontroll Inntekter Full kontroll så

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Kalkyler og budsjetter. Dato. Produktkalkyle. Priskalkyle. Investeringsbudsjett. Salgsbudsjett. Driftsbudsjett. Likviditetsbudsjett

Kalkyler og budsjetter. Dato. Produktkalkyle. Priskalkyle. Investeringsbudsjett. Salgsbudsjett. Driftsbudsjett. Likviditetsbudsjett Kalkyler og budsjetter Dato Produktkalkyle Priskalkyle Investeringsbudsjett Salgsbudsjett Driftsbudsjett Likviditetsbudsjett Produktkalkyle kurs 9,3 Beskrivelse Leverandør Dimensjon Materiale Antall Plate,

Detaljer