PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434"

Transkript

1 PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 ORGANISERING Stortinget bevilget i 2011 ekstra midler til pårørendesatsing for å oppnå målsettingen i Demensplan 2015 om at pårørendeskoler og samtalegrupper skal være tilgjengelig i hele landet. Tilskuddsordningen til pårørendeskoler og samtalegrupper og overordnet gjennomføring av andre tiltak i pårørendesatsingen administreres av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Satsingen startet 1. september En styringsgruppe med representanter fra Nasjonalforeningen og Aldring og helse ivaretar oppgavefordeling og fremdrift. Rutiner og satser for tilskuddsordningen til pårørendeskoler og samtalegrupper Satsene og kriterier gjeldende fra høsten 2012 ble videreført våren Kommuner og spesialisthelsetjenesten kan søke om midler til både pårørendeskoler og samtalegrupper, mens frivillige organisasjoner kan søke til samtalegrupper. Tabell 1. Satser våren 2013 Pårørendeskole I én kommune kr. Interkommunal kr. Samtalegruppe kr. Det ble besluttet å øke satsene fra høsten 2013 til kr. for pårørendeskole i én kommune, kr. for interkommunal pårørendeskole og kr. for samtalegruppe. Kriteriene er revidert, blant annet med innspill om at det kan være aktuelt å tilpasse tilbud spesielt for pårørende til yngre personer med demens, personer med minoritetsetnisk bakgrunn og demens, personer med utviklingshemning og demens m.fl. MARKEDSFØRING Markedsføring av pårørendesatsingen har pågått kontinuerlig med blant annet informasjon til instanser i helse- og omsorgstjenestene og frivillige organisasjoner, samt på konferanser og seminarer over hele landet. Det blir tatt direkte kontakt med kommuner som ikke allerede er registrert som søker eller medsøker i tilskuddsordningen. Informasjonsbrosjyren om tilskuddet og rekrutteringsbrosjyre for andre aktiviteter er sendt til kommuner, spesialisthelsetjeneste, frivillige organisasjoner m. fl. Pårørendesatsingen er profilert på hjemmesidene til Nasjonalforeningen for folkehelsen, Aldring og helse, og Helsedirektoratet. Nasjonalforeningens fylkeskontor, demenskontakter, demensforeninger og mange helselag deltar aktivt med markedsføring i egne regioner. 1

2 RESULTATER FRA TILBUD Pårørendeskoler og samtalegrupper - Tilskuddsordningen Deltakelse og tilbud Fra oppstarten i 2011 og frem til var 302 kommuner representert med søknad, enten som hovedsøker og/eller som samarbeidspart i interkommunalt samarbeid. Dette utgjør 70 prosent av alle landets kommuner. Totalt har det vært en økning på 51 prosent fra den første oppsummeringen i pårørendesatsingen i Tabell 2. Kommuner med tilbud Deltagende kommuner Kommuner Per var det 302 kommuner med tilbud, herav 76 kommuner i interkommunalt samarbeid. I de 302 kommunene var det totalt 262 instanser som sto som hovedsøkere, herav 224 kommunale instanser, 34 frivillige organisasjoner og fire spesialisthelsetjeneste/andre. I noen kommuner var det mer enn én søkerinstans. Totalt var det per andre kvartal 2013 innvilget midler til 643 tilbud. Det var 87 søkere som hadde fått innvilget midler til drift av både pårørendeskole og samtalegruppe, og 48 søkere fikk innvilget mer enn ett tilbud av samme type, som for eksempel to eller flere samtalegrupper. Tabell 3. Type innvilgede tilbud Tilbud Pårørendeskoler i regi av én kommune Interkommunale pårørendeskoler Samtalegrupper Totalt Omlag 51 prosent av søkerinstansene oppga at tilbudene var i samarbeid med frivillige organisasjoner. Totalt ble 221 frivillige instanser oppgitt, med Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger og/eller helselag 161 som den hyppigst nevnte samarbeidspart. Øvrige samarbeidsparter var frivilligsentraler 24, lokallag i Norske Kvinners Sanitetsforening 8 og andre frivillige instanser 28. Resultater fra den nasjonale kartleggingen av tilbud i kommunene i viste at 175 kommuner oppga at de ikke hadde tilbud til pårørende i form av pårørendeskoler, andre typer kurstilbud eller samtalegrupper. Per var 56 prosent (98) av disse kommunene hovedsøkere eller interkommunale samarbeidsparter. 2

3 Evaluering Arrangørene av pårørendeskoler og samtalegrupper har fått tilsendt et enkelt rapporteringsskjema til utfylling etter gjennomførte tilbud. Resultatene per 2. kvartal omfatter evaluering av 312 tilbud, 170 kurs ved pårørendeskoler og 142 samtalegrupper, som har blitt gjennomført fra høsten 2011 og frem til Tall fra evalueringen første halvår 2013 vil bli inkludert i rapport for 3. kvartal Temakofferter Utviklingen av informasjons- og undervisningsmateriale til temakoffertene og utsendelse til arrangørene startet høsten Evalueringen viste at de aller fleste hadde hatt Stor nytte (48 prosent) eller Til en viss grad nytte (39 prosent) av materialet de fikk tilsendt. Det var 13 prosent som svarte Ingen nytte. De fleste av disse tilfellene gjaldt høsten 2011, da materialet var under utvikling og ikke nådde brukerne før tilbudet var startet opp/avviklet. Pårørendeskoler Det var 81 prosent av de 170 pårørendeskolekursene som var i samarbeid med andre instanser, med kommuner og Nasjonalforeningens demensforeninger/øvrige helselag som de hyppigst nevnte samarbeidspartnere. Nesten alle oppga at målgruppen for kursene var pårørende, uansett slektskapsforhold, grad av demens, alder og bosted til personen med demens. Noen få hadde satt spesielle kriterier for deltakelse, som at det skulle være pårørende til hjemmeboende personer med demens eller på sykehjem. Kursene var markedsført bredt. Nesten alle arrangørene hadde benyttet brosjyrer og/eller plakater/oppslag. Direkte kontakt med målgruppen, i form av telefoner og brev var en av de hyppigst nevnte markedsføringstiltakene. Hele 80 prosent hadde markedsført via annonser og 60 prosent av kursene hadde blitt omtalt i media. Arrangørenes hjemmesider og/eller intranett var benyttet i 65 prosent av tilfellene. Tabell 4. Deltakelse på pårørendeskole etter kjønn Antall pårørende totalt Kvinner Menn prosent 23 prosent Nærmere tre firedeler av deltakerne var pårørende til hjemmeboende personer med demens, mens de øvrige til personer med demens på institusjon. De hyppigst registrerte slektskapsforhold var barn og ektefeller/samboere, dernest kom svigerbarn, barnebarn og andre pårørende. Over 60 prosent av kursene ble avholdt i en periode fra tre til seks uker, 30 prosent fra syv til 12 uker, mens resten brukte flere uker på gjennomføringen. De aller fleste hadde satset på ukentlige samlinger, og fem eller seks samlinger à 2-3 timers var det vanligste. Sykdomslære, kommunikasjon, pårørendes situasjon, lovverket og tilbud fra helse- og omsorgstjenestene har vært kjernetemaer i undervisningen. Totalt 728 personer har vært engasjert som ledere av gruppesamlingene på kursene, av disse 93 prosent med sosial- og helsefaglig kompetanse. Det var 96 prosent som ønsket å fortsette med pårørendeskole, en prosent ønsket ikke det, mens tre prosent var usikre. 3

4 Samtalegrupper Det var omlag 50 prosent av arrangørene av de totalt 142 samtalegruppene som oppga at gruppene var i samarbeid med andre. Kommuner og demensforeninger/helselag var også her den hyppigst nevnte samarbeidspart. Den største andelen av gruppene (124) hadde pårørende som målgruppe, 15 grupper var for personer med demens, mens tre grupper for personer med demens og pårørende sammen. Det var en forholdsvis jevn fordeling mellom åpne grupper, der nye deltakere kunne komme med underveis og lukkede grupper. Mange hadde valgt å differensiere gruppene med for eksempel ektefeller, barn/svigerbarn, barnebarn, pårørende til yngre personer med demens i egne grupper. Ektefeller/samboere var en prioritert målgruppe. Når det gjaldt gruppene for personer med demens, ble tidlig fase i sykdomsutviklingen, sykdomsinnsikt og om personen var hjemmeboende de viktigste kriteriene for gruppedeltakelse. Tabell 5. Deltakelse i samtalegruppe etter kjønn Antall deltakere totalt Kvinner Menn Grupper for pårørende 1083 deltakere 75 prosent 25 prosent Grupper for personer med demens 100 deltakere 50 prosent 50 prosent I pårørendegruppene var ektefeller/samboere, dernest barn de hyppigst nevnte slektskapsforholdene til personene med demens. Over to tredeler var pårørende til hjemmeboende personer med demens. I gruppene for personene med demens bodde to tredjedeler av deltakerne i eget hjem. De fleste samtalegruppene gikk over flere måneder, med fire til seks samlinger. Totalt var 284 personer engasjert som ledere av samtalegruppene, og av disse hadde 92 prosent sosial- og helsefaglig kompetanse. Mange av de samme markedsføringstiltakene som på pårørendeskolene ble benyttet, med direkte kontakt til aktuelle deltakere som et viktig tiltak. Hjemmetjenester, demensteam og dagaktivitetstilbud var sentrale instanser for å rekruttere. Det var 85 prosent som svarte at de ønsket å fortsette med samtalegruppe, seks prosent svarte nei, mens ni prosent var usikre. Noen kommenterte at det hadde vært vanskelig å rekruttere deltakere og oppbygging av slike tilbud må gå over tid. Møteplass for mestring Organisering, innhold og deltakelse Det er avsatt midler til å arrangere kurssamlinger for yngre personer med demens sammen med en pårørende. Målet med samlingene er å gi deltakerne kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon. Det er opprettet regionale tverrfaglig sammensatte arbeidsgrupper knyttet til de enkelte samlingene, med representanter fra spesialisttjenesten, kommunene og Nasjonalforeningen lokalt. I 2012 ble det i samarbeid med de lokale arrangørene gjennomført åtte samlinger lokalisert i alle landets helseregioner. Samlingene ble holdt over fire dager med overnatting og besto av forelesninger, gruppesamtaler, sosialt samvær og aktiviteter. 4

5 I alt 146 personer (73 par) deltok på samlingene. Alle landets fylker med unntak av Finnmark hadde deltakere med. Blant deltakerne med demens var 40 prosent kvinner og 60 prosent menn. I pårørendegruppen var kvinneandelen 62 prosent. Gjennomsnittsalder for personene med demens var 62.4 år og 58.6 år i pårørendegruppen. De fleste pårørende, (86 prosent) var ektefeller/samboere, åtte prosent var barn og fire prosent var søsken. Etter ønske fra deltakerne ble det arrangert oppfølgingssamling tre steder med til sammen 55 deltakere. I 2013 er det avholdt møter med alle regionale arbeidsgrupper, med gjennomgang av kriteriene for samlingene og samarbeidsavtalen mellom partene som arrangerer. Et arbeidshefte som skal lette planlegging og gjennomføring av kurset lokalt er utarbeidet. Det er planlagt å arrangere syv regionale samlinger i Andre kvartal ble tre av disse avholdt, med gjennomsnittlig 10 deltakerpar på hver av samlingene. Evaluering Evalueringen av samlingene i 2012 ble utarbeidet med tanke på å beskrive deltakerutbytte og gi faglige anbefalinger for videreføring av tilbudet. Det ble foretatt gruppeintervju med pårørende og personer med demens i samtalegruppene på samlingens siste dag og innhentet rapporter fra gruppelederne og de frivillige som deltok. Det ble også gjennomført et evalueringsseminar der erfaringer rundt planlegging og gjennomføring av samlingene ble innhentet fra de lokale arbeidsgruppene. Fra deltakerevalueringen kommer det frem at samlingen hadde gitt dem opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, større kunnskap og felles forståelse for hva demens innebærer i hverdagen og en styrket samhørighet, trygghet og selvfølelse. Flere beskrev samlingen som et friminutt, en vitamininnsprøytning og en oase for vekst og selvrespekt. Før oppstart av samlingene i 2013 ble det utarbeidet en evalueringsstrategi for deltakerutbytte av kurset og for arbeidsprosessen. Tid til å være ung - Helgesamling for ungdom som har en mor eller far med demens Organisering, innhold og deltakelse Målsetting med helgesamlingene er å gi informasjon og støtte til ungdom som har en forelder med demens. Samlingene starter med middag fredag kveld og avsluttes etter lunsj søndag. De består av undervisning, samtalegrupper, felles aktiviteter og sosialt samvær. Frem til 2012 var det gjennomført to helgesamlinger en på Oppdal og en på Tjøme med til sammen 18 deltakere og en oppfølgingssamling på Tjøme der 12 ungdommer deltok. Alderen på deltakerne har vært fra år. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har vært ansvarlig for begge samlingene i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt og lokalt, samt spesialisthelsetjenesten i Vestfold, Telemark, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. De to første samlingene var finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Samlingene blir videreført med midler fra pårørendesatsingen i Demensplan Det er lagt opp til to helgekurs årlig fremover, lokalisert på Østlandet og i Midt-Norge. Det tas sikte på å etablere faste kurssteder til faste tider, og samlingene er åpne for ungdom fra hele landet i alderen år. 5

6 I 2013startet et arbeid med å forankre tilbudet i spesialisthelsetjenesten i regionene. Per andre kvartal var den ene helgesamlingen avviklet på Tjøme, med åtte deltakere. Høstens samling vil bli arrangert i Selbu i oktober. Evaluering Ungdommene har evaluert helgesamlingene som meget nyttige. Spesielt legges vekt på betydningen av å treffe andre i samme situasjon. De uttrykte stor nytte av å møte andre ungdommer som forstår, og at det er viktig med informasjon om sykdommen, få praktiske råd og støtte til å mestre føleleser, sorg og praktiske omsorgsoppgaver i hverdagen. Ungdommene satt stor pris på samtaler utenfor det offisielle programmet. Erfaringene legges til grunn for videreutviklingen av tilbudet og samlingene vi bli evaluert fremover. Pårørende til personer med demens som har en samisk bakgrunn Organisering, innhold og deltakelse I pårørendesatsingen skal det legges til rette for tilbud til pårørendegruppen til personer med demens som har en samisk kulturbakgrunn. I 2012 ble det arrangert en tredagers kurssamling for pårørende på Jergul Astu utenfor Karasjok. Formålet med samlingen var å gi pårørende mulighet til å få tilpasset kunnskap og støtte, slik at de lettere kan mestre pårørenderollen. Samlingen var lagt opp med forelesninger om demens, gruppesamtaler og sosialt samvær. Det var 11 personer fra Troms og Finnmark som deltok. Samlingen var et suppleringstilbud til de ordinære pårørendeskolene og samtalegruppene som drives rundt i landet. En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra samisk helsetjeneste og fra Nasjonalforeningen hadde ansvaret for arrangering av den første samlingen. Det ble utarbeidet brosjyremateriell og påmeldingsblanketter på norsk og samisk. Fylkesmannen i Finnmark bidro med informasjon og markedsføring av samlingen. Tilbudet skal videreutvikles i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse bidrar inn i arbeidsgruppen. Det er i per andre kvartal 2013 avtalt møte for å avklare hvilke former for tilbud som er aktuelle. Videokonferanse som formidlingsform for å nå flere pårørende kan være et alternativ. Evaluering Evalueringen i 2012 viste at pårørende opplevde samlingen som positiv og utbytterik. Det vil bli viktig med evalueringer fremover for å finne gode modeller. INFORMASJONS- OG UNDERVISNINGSMATERIALE, VEILEDNING Temakofferter og materiale Per andre kvartal 2013 var det sendt ut 460 Temakofferter med brosjyrer, håndbøker, DVD-er m.m. til søkerne og andre aktuelle instanser. Arbeidet med å utvikle informasjonsmateriale spesielt tilpasset pårørende har pågått kontinuerlig siden oppstart av pårørendesatsingen og har blitt ettersendt instansene etter hvert som det er blitt ferdigstilt. I løpet av første kvartal 2013 var alle planlagte produkter utviklet og Temakofferten komplett. Gjennom satsingen er det produsert seks undervisnings-dvd-er for pårørende: Hva er demens? Kommunikasjon og holdninger Endret atferd 6

7 Praktiske råd og hjelpemidler Demens og rettigheter En pårørende forteller For arrangører og gruppeledere en DVD: Ledelse av samtalegrupper i demensomsorgen. I tillegg er det utviklet: Samtalekort for personer med demens og deres pårørende "Uff da!" sa farmor (barnebok) Utfordringer og muligheter - Samvær med personer med demens (informasjonshefte) Annet materiale er blitt revidert og trykket opp, blant annet En håndbok for pårørende og informasjonsheftet Hva er demens. To brosjyrer, Å leve med demens og Fakta om demens, er blitt revidert og oversatt til nord-, sør- og lulesamisk. Temakoffertene har blitt godt mottatt og vakt stor interesse fra andre instanser enn søkere. Det er andre kvartal 2013 lagt til rette for salg av komplett koffert og/eller deler av innholdet til selvkost. Veiledning Veiledningsseminarer i etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper Siden oppstart av pårørendesatsingen er det avholdt totalt 16 regionale veiledningsseminarer. Målgruppene er ansatte og/eller frivillige som er involvert i å arrangere pårørendeskole og/eller samtalegruppe med støtte gjennom tilskuddsordningen, eller har planer om å starte opp. I 2012 ble det arrangert totalt 11 seminarer. Det er planlagt totalt 10 veiledningsseminarer i 2013, hvorav fem ble arrangert i løpet av andre kvartal. I enkelte regioner er det inngått et samarbeid med Fylkesmannen om arrangeringen. Hittil har totalt 594 fagpersoner og frivillige deltatt. Evalueringene viser at deltakerne vurderer det faglige innholdet som nyttig i det videre arbeidet. Seminarer med bruk av videokonferanse er aktuelt som et supplerende veiledningstilbud fremover. Temadag for å styrke pårørende som formidlere Våren 2013 ble det avholdt en temadag for pårørende som har innlegg ved pårørendeskolene rundt i landet. Temadagen hadde som hensikt å gi et verktøy til pårørende som ønsker å stå frem med sine egne erfaringer. Forelesningene inneholdt blant annet betydningen av å høre om andre pårørendes erfaringer, presentasjonsteknikk og betydningen av pårørendes kunnskap i undervisning av helsepersonell. Alle de 57 deltakere vurderte temadagen som nyttig. Hele 95 prosent oppga at samlingen hadde gitt større motivasjon til å fortelle om egne erfaringer med demens og mer kunnskap om å stå frem som formidlere av egne erfaringer. Kommentarer fra evalueringen: Om noen lurer på om de skal «stå frem» som pårørende eller ikke, så var denne dagen svært nyttig i forhold til å ta et valg. Og valget er JA! Meget nyttig, interessant og lærerik temadag! Flott at det inneholdt en del om å være barn av yngre personer med demenssykdom. Har fått bekrefta at min erfaring/kunnskap er nyttig! 7

8 Alle innleggene ble filmet og ligger på Nasjonalforeningens nettsider. Arrangementet ble omtalt i nyhetsbrevet til Alzheimer Europe, som distribueres til organisasjoner som arbeider med demens i over 30 land. Erfaringene viser at det er behov for denne typen kurs, og det kan være aktuelt å videreføre tilbudet. Andre kvartal 2013 er det utarbeidet et idéhefte basert på erfaringer fra temadagen. Andre veiledningstilbud Etter behov fra arrangører gis veiledning på telefon og e-post, og det foretas besøk til arrangører i kommunene. Nasjonalforeningen for folkehelsen veileder spesielt deres demensforeninger og helselag og pårørendetilbud er et aktuelt tema på regionale fylkeslagssamlinger. Prosjektansatte foreleser om tilbud til pårørende og pårørendesatsingen på en rekke kurs, konferanser og seminarer i regi av Aldring og helse, Fylkesmannsembetene, kommuner og andre kompetansemiljøer. Andre arrangementer Det er planlagt å arrangere et halvdags seminar høsten 2013 med sentrale frivillige organisasjoner. Målet er å informere om hovedområder i Demensplan 2015; pårørendesatsingen, demensteam, dagaktivitstilbud, miljøbehandling m. fl. og se muligheter for å fremme den frivillige innsatsen på området. Kvalitetssikring av den frivillige tjenesten og hvilke behov organisasjonen har med hensyn til opplæring av frivillige er noen av temaene. Nettsider Veileder og maler for etablering av pårørendeskoler og annet nyttig materiale er tilgjengelig på hjemmesidene til Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. I Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeides det med tekniske løsninger for å tilpasse et spesielt samtaleforum og chatte-tilbud til unge pårørende på Samtaleforum om demens, som er en del av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse opprettet i 2012 nettportalen Fagnett Demens. Målet er å gi informasjon om satsingsområder innen Demensplan 2015 og være en støtte for fagpersonell og planleggere som arbeider med utvikling av tilbud til personer med demens og deres pårørende. Det er knyttet diskusjonsfora til de ulike områdene. Flere områder i nettportalen er åpnet. Første kvartal er det arbeidet med innholdet i Fagnett Pårørendesatsing, en del av portalen, som åpner i august Tønsberg/Oslo Arnfinn Eek Daglig leder Kirsti Hotvedt Prosjektleder 8

PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434

PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 ORGANISERING Stortinget bevilget i 2011 ekstra midler til pårørendesatsing

Detaljer

Rutiner og satser for tilskuddsordningen til pårørendeskoler og

Rutiner og satser for tilskuddsordningen til pårørendeskoler og RAPPPORT 1. KVARTAL 2014 PÅRØRENDESATSING - TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 ORGANISERING Administrasjon I 2011 bevilget Stortinget ekstra midler for å oppnå

Detaljer

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 ORGANISERING Stortingetbevilgeti 2011ekstramidler til pårørendesatsing for

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver

MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver DEMENSPLAN 2015 Demens i yngre år og pårørende er sentrale satsingsområder Prosjektansvarlige May Hilde Garen Nasjonalforeningen

Detaljer

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen Bodø, oktober, 2014 Demensplan 2015 Per Kristian Haugen Demensplan i 2007 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak Demensplan 2007-2015 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak

Detaljer

Målsettingen med prosjektet var å få erfaring om helgesamling er et nyttig tilbud for ungdom som har en forelder med demenssykdom.

Målsettingen med prosjektet var å få erfaring om helgesamling er et nyttig tilbud for ungdom som har en forelder med demenssykdom. SLUTTRAPPORT Forebyggingsprosjekt Prosjektnummer: 2010-1-0306 Prosjektnavn: "Pappa har mistet hukommelsen" Søkerorganisasjon: Nasjonalforeningen for folkehelsen Sammendrag Det anslås at det i Norge er

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring Erfaring med helgesamlinger for yngre personer med demens og deres pårørende Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as 14.10.2014 1 Møteplass for mestring Helgesamling

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

MOT EN BEDRE DEMENSOMSORG!

MOT EN BEDRE DEMENSOMSORG! MOT EN BEDRE DEMENSOMSORG! Konferanse i regi av NSH 8. og 9. mai 2003 i Oslo Forelesning: Er det samsvar mellom anbefalte tiltak for personer med demens og deres pårørende og eksisterende tilbud? kartlegging

Detaljer

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse 1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2 Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Kirsti Hotvedt Etablering og drift av pårørendeskole. Kunnskap, støtte og fellesskap for pårørende til personer med demens.

Kirsti Hotvedt Etablering og drift av pårørendeskole. Kunnskap, støtte og fellesskap for pårørende til personer med demens. Kirsti Hotvedt Etablering og drift av pårørendeskole Kunnskap, støtte og fellesskap for pårørende til personer med demens Håndbok H å n d b o k Etablering og drift av pårørendeskole Kunnskap, støtte og

Detaljer

Samarbeid om pårørendesatsing Demensplan 2015

Samarbeid om pårørendesatsing Demensplan 2015 Samarbeid om pårørendesatsing Demensplan 2015 Prosjektleder/sykepleier Kirsti Hotvedt Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Konferansen «Alle fortjener en god alderdom» Oslo Kongressenter 26.

Detaljer

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper S t u d i e h e f t e r Demensomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til

Detaljer

Demens? Trenger dere hjelp?

Demens? Trenger dere hjelp? Demens? Trenger dere hjelp? Demens er sykdom i hjernen. Det vanligste tegnet på demens er at du glemmer så mye at hverdagen din blir vanskelig. Det er flere sykdommer som kan gi demens. Alzheimers sykdom

Detaljer

Pårørendesatsing Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen

Pårørendesatsing Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen Kirsti Hotvedt, Marit Fossberg og May-Hilde Garden Pårørendesatsing Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen Demensplan 2015 Rapport for perioden 2011-2015 RAPPORT Forlaget Aldring og helse,

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

"Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen"

Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen Undervisningsfilmer Filmene er utviklet som en del av satsingen "Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen" og administreres av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Nasjonalforeningen

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Hverdagens utfordringer - pårørendes erfaringer Møteplass for mestring

Hverdagens utfordringer - pårørendes erfaringer Møteplass for mestring Hverdagens utfordringer - pårørendes erfaringer Møteplass for mestring Lillehammer 06.02.14 Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver SI- Alderspsykiatrisk forskningssenter VÅROFFER LENGRE DAGER NÅ

Detaljer

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper S t u d i e h e f t e r Demensomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift

Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift INNHOLD Forord Innledning Viktig å vite Etablering av et demensteam Demensteam i Oslo Demensteamets oppgaver Tilbud til personer med demens Samarbeid

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Innspill til sak om Nasjonale retningslinjer for utredning, omsorg og behandling av personer med demens i helse- og omsorgssektoren

Innspill til sak om Nasjonale retningslinjer for utredning, omsorg og behandling av personer med demens i helse- og omsorgssektoren Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St Olavs plass 0130 Oslo Oslo, 11.03.2013 Vår ref: VJ Innspill til sak

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.1) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Side 1 av 1. Hei! Til orientering:

Side 1 av 1. Hei! Til orientering: file://\\pdfserver\pdfdocprodir$\ephorte\333962.html Side 1 av 1 18.12.2012 Fra: Gustav Skretting[Gustav.Skretting@sogne.kommune.no] Dato: 17.12.2012 10:28:28 Til: Postmottak Kopi: Trude Ronæs Tittel:

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Etter TV-aksjonen Hva skjer i Hedmark og Oppland?

Etter TV-aksjonen Hva skjer i Hedmark og Oppland? Etter TV-aksjonen Hva skjer i Hedmark og Oppland? Terje Hagen Nasjonalforeningens fylkeskontor Hedmark og Oppland Demenskonferanse Innlandet 2014 Takk for 2013 229 millioner takk til alle (Vi løftet i

Detaljer

Orienteringer fra Fylkesmannen

Orienteringer fra Fylkesmannen Orienteringer fra Fylkesmannen Gunn Elise Mathisen Seniorrådgiver Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling Fylkeslege Stedsfortredere ass. fylkesleger Fagansvarlig: Virksomhetstilsyn, plan og utviklingsoppgaver

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117

Sluttrapport for Sammen for mer aktivitet Prosjektnummer 2012-3-0117 Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117 Innledning LHL-klinikkene Røros (tidligere Røros Rehabilitering) er et av flere rehabiliteringssenter i LHL-klinikkene, som igjen

Detaljer

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget.

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget. Årsrapport 2014 Styret 2014. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Pårørendeskolens

Detaljer

Årsrapport Demenskoordinator 2013

Årsrapport Demenskoordinator 2013 Årsrapport Demenskoordinator 2013 Enhet Helse og koordinerende tjenester Lillemor Svenning Innhold 1. Bakgrunn til demenskoordinator Frogn kommune 2. Kartlegging og utredning ved mistanke om demens 3.

Detaljer

Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi. Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam

Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi. Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam Organisering Metode og gjennomføring Tverrfaglig prosjektgruppe bestående av seks ressurspersoner fra helse- og velferd

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Demensteam => Utredning/Kartlegging

Demensteam => Utredning/Kartlegging Demensteam => Utredning/Kartlegging Hva har vi, hva trenger vi, hvor står vi og hva gjør vi? Erfaringer? Eva Lundemo 25.04.14 Hvorfor utredning? En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen

Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens Per Kristian Haugen Hvorfor feltet «yngre personer med demens» bør være et satsningsområde i Demensplan 2015+ -Diagnostisering og oppfølging -Tilrettelagte

Detaljer

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn D E M E N S P L A N 2 0 2 0 KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn Forord I svømmehallen har jeg ikke demens. Der er jeg som andre! Det sier en av dem som har kommet med innspill til den nye demensplanen.

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning

Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning Evaluering av prosjektet STERK Støtte, erfaring og kunnskap Kirsti Hotvedt Ketil Beer Johansen Frode Kibsgaard Larsen Bengt-Ole Nordström RAPPORT

Detaljer

Program Intensiv habilitering Nord

Program Intensiv habilitering Nord Program Intensiv habilitering Nord Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Informasjonsbrosjyre Barnehabiliteringen, Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 1

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

Evaluering av Økonomiforum Troms 3.-4. september 2014. 1. Seminaret har gitt meg ny og relevant kunnskap

Evaluering av Økonomiforum Troms 3.-4. september 2014. 1. Seminaret har gitt meg ny og relevant kunnskap Evaluering av Økonomiforum Troms 3.-4. september 2014 1. Seminaret har gitt meg ny og relevant kunnskap Vurdér spørsmål 1-7 på en skala fra 1-6 der 1 er helt uenig og 6 helt enig. 10 9 8 7 6 2 25.7% 48.6%

Detaljer

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Bakgrunn 23 april 2008 ble Rokilde sykehjem i Kristiansund offisielt godskjent av Sosial- og helsedirektoratet som undervisningssykehjem (USH) i Møre og Romsdal fylke.

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Demensplan En oversikt. Geir Selbæk Forskningssjef Aldring og helse

Demensplan En oversikt. Geir Selbæk Forskningssjef Aldring og helse Demensplan 2020 En oversikt Geir Selbæk Forskningssjef Aldring og helse "Ikke snakk over hodet på oss. Hender at legen snakker med hu og ikke meg, da føler jeg meg litt på sidelinja altså. Da er det lov

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Demensplan 2015 Kompetansehevende tiltak i kommunene

Demensplan 2015 Kompetansehevende tiltak i kommunene Demensplan 2015 Kompetansehevende tiltak i kommunene Demensomsorgens ABC Eldreomsorgens ABC Informasjon til kommuner om iverksetting og drift av ABC studiegrupper Nasjonalt kompetansesenter for aldring

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014 1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med kontaktinformasjon. Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012 1. PRINSIPPER FOR FORDELING

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte!

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Levanger Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Et samhandlingsprosjekt om kosthold mellom Frisklivssentralen Levanger og Innvandrertjenesten Levanger. PROSJEKTRAPPORT L e v a n g e

Detaljer

Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede 15.06-17.06.12 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) Parfyme og duft v/ Solfrid Hogstad, Esthetique parfymeri Kroppsspråk

Detaljer

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH FORMÅL MED EVALUERINGEN Fokus på erfart nytte og verdi for deltakere og fagpersoner Vurdering av suksesskriteterier

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen?

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Senter for Krisepsykologi Kari Dyregrov (prosjektleder) Iren Johnsen Atle Dyregrov Bakgrunn Studien besto av to delstudier: 1)Gruppelederstudien 2)Deltakerstudien

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument DEMENSPLAN 2020 KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument Innhold Hva handler dette dokumentet om?... 2 Hva er målet med Demensplan 2020?... 5 Hvem er Demensplan 2020 for?... 6 Utfordringer...

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer