Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen"

Transkript

1 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

2 Feltperiode: oktober 2014 Utvalg: Medlemmene i Storbyalliansen (næringforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø) Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Advicia: Allan Andreassen Antall svar: 2185 Metode: E-postundersøkelse Om undersøkelsen

3 Totalresultater Næringsalliansen

4 Om respondentene - Størrelse - Bransje - Regioner - Svarprosent

5 2 av 3 svar kommer fra bedrifter med færre enn 50 ansatte, mens 1 av 4 kommer fra virksomheter med 100 ansatte eller mer Hvor mange ansatte har din bedrift? 200 eller flere ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte N=2185

6 Bransjer som svarene kommer fra Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Bygg- og anleggsvirksomhet Varehandel, detalj/engros Konsulentvirksomhet Bank/finans/forsikring/revisjon Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig tjenesteyting IT/media/kommunikasjon/tele Olje og gass Reiseliv, hotell, restaurant Transport/logistikk Øvrig industri Maritim Offentlig sektor Helse/life science Høgskole/universitet/forskning Kultur Energi, utenom olje og gass Marin Annet, spesifiser her N=2185

7 Generelle næringspolitiske spørsmål Viktigste behov for å styrke fremtidig konkurranseevne Skatter og avgifter Regionenes største utfordringer i et langsiktig perspektiv

8 1 av 5 jobber med import eller eksport Driver bedriften med internasjonal handel? Import 21 Eksport 19 N=2185

9 Viktigst for konkurranseevnen: 1) Politisk stabilitet 2) Arbeidskraft 3) Infrastruktur Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar: Forutsigbare politiske avgjørelser (Politisk Tilgang på relevant arbeidskraft Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter Tilgang på kapital Stabilitet i internasjonale markeder Gode flyforbindelser Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. Økt kompetanse om internasjonale markeder Mer tilgjengelig næringsareal N=2185

10 Viktigst for bedriften: 1) Skatt/avgifter 2) Stabil rente 3) Veibygging Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar: Forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc) Stabilt rentenivå Økte midler til veibygging Likeverdige konkurransevilkår internasjonalt Forenkling av plan- og bygningsloven Økte midler til forskning og utdanning (FoU) Redusert formuesskatt Økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) Økte midler til kollektiv og bane generelt Økt privatisering av offentlige tjenester Økt statlig finansiering av kollektiv og bane i Større nasjonalt fokus på klima- og miljøspørsmål N=2185

11 Arbeidsgiveravgift er mest utfordrende, deretter selskapsskatten Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? (1 = svært lite utfordrende, 6= svært utfordrende): Arbeidsgiveravgift 4 Selskapsskatt (27) 3,9 Formuesskatt 3,8 Eiendomsskatt på næring 3,8 Moms 3,4 N=2185

12 Regionenes største utfordringer: 1)Rekruttering 2) Lønnsnivå 3) Omstillingsevne Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar: Rekruttere kompetent arbeidskraft Stigende lønnsnivå Øke innovasjons- og omstillingsevne Å få et fremtidsrettet transportsystem Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale Forbedret kollektivnett (buss og bane) Forbedre regionalt samarbeid Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, Tilrettelegging av boligareal Tilrettelegging av næringsareal Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører Klima- og miljøutfordringer N=2185

13 Økonomisk status og fremtidsutsikt Forventet økonomisk resultat for 2014 Planlagt omsetningsnivå for 2015 i forhold til dagens nivå Todeling av norsk økonomi

14 2 av 5 forventer økt lønnsomhet i 2014, 2 av 5 forventer resultat som i 2013 og 1 av 5 forventer nedgang Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2014? Nedgang på 50 prosent eller mer Nedgang prosent Nedgang inntil 20 prosent Som i 2013 Vekst inntil 20 prosent Vekst prosent Vekst på 50 prosent eller mer N=2185

15 2015 forventes å gi økt omsetning for 3 av 5 virksomheter Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2015 i forhold til dagens? Lavere omsetning Samme omsetning som i dag Økt omsetning Vet ikke N=2185

16 De fleste tror på stabilt antall ansatte i 2015, 1 av 4 forventer flere ansatte Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2015? Færre ansatte Tilnærmet som i dag Flere ansatte N=2185

17 1 av 2 virksomheter opplever en todeling av økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? Ja Nei N=2185

18 Kompetanse og rekruttering Rekruttering behov for ulike utdanningsnivå Grupper det er vanskelig å rekruttere fra Planer om arbeidskraft med akademisk bakgrunn (oppfølgingsspørsmål) Strategi for å sikre mer arbeidskraft

19 De neste årene vil bedriftene primært rekruttere medarbeidere med fagutdanning, mastergrad eller bachelorgrad Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Mastergrad eller tilsvarende 41 Fagutdanning 40 Bachelorgrad eller tilsvarende 37 Ufaglært/vgs. uten fagbrev 17 Doktorgrad 7 Planlegger ikke rekruttering 11 Vet ikke 4 N=2185

20 Enklest å rekruttere ufaglærte/nyutdannede Ufaglærte/VGS uten fagbrev Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? (1 Svært vanskelig, 6 Svært lett): 4,5 Nyutdannede akademikere 4,2 Nyutdannede fagarbeidere 3,5 Erfarne akademikere 3 Erfarne fagarbeidere 2,7 Svært vanskelig Svært lett N=2185

21 Størst interesse for å ansette ingeniører og økonomer Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige: Ingeniører Økonomer Media & kommunikasjon Jurister Samfunnsvitere Helsepersonell Pedagoger Humanister Annet 17 N=1292

22 Det er mest aktuelt å rekruttere fra andre virksomheter Hvor aktuelt er det for din bedrift å sikre arbeidskraft på følgende måter? (1 - lite aktuelt, 6 svært aktuelt): Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift 4,5 Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge 3,2 Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet 2,4 Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet 2,3 Svært lite aktuelt Svært aktuelt N=2185

23 Transport Økonomiske konsekvenser av trafikale forsinkelser Transportform Tiltak for økt bruk av kollektiv transport Storbysmerter

24 2 av 5 har opplevd økonomiske tap pga trafikale forsinkelser siste år Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Ja Nei Vet ikke N=2185

25 I gjennomsnitt har virksomhetene tapt nærmere 2 timer per uke på grunn av trafikale forsinkelser Hvis ja, hvor mye tid per uke? Snitt på 110 minutter for alle som opplever forsinkelser minutter minutter 1-2 timer 3-4 timer Over 4 timer N=874

26 Bil er det primære transportmiddel til og fra jobben for 3 av 4 Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? Egen bil 74 Samkjøring/kompiskjøring 2 Buss/trikk/Bybane 5 Undergrunnsbane 1 Tog 1 Går/sykler 16 N=2185

27 Bil blir hovedsakelig brukt når man foretar vareinnkjøp Hvilken transportform bruker du hovedsakelig når du skal foreta dine varekjøp? Egen bil 91 Samkjøring/kompiskjøring 1 Buss/trikk/Bybane 1 Undergrunnsbane 0 Tog 0 Går/sykler 6 N=2185

28 Sterk økning i hyppighet/regularitet skal til for at man vil bruke mer kollektiv transport Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer): Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/regularitet) 63 Mindre omstigningstid/total reisetid Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) Skattefradrag på kollektivkort Egne kollektivtraséer Økte avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver av 4 vil uansett ikke reise kollektivt Støtte fra arbeidsgiver 4 Økte bompenger etter dagens ordninger 3 Vil ikke bruke kollektivtransport uansett 25 N=2185

29 Svært få vurderer å flytte sin virksomhet pga storbysmerter, men for 1 av 10 spiller kostnader inn Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: Byggerestriksjoner? Dårlige flytilbud? Høy leie på næringsbygg? Høye boligpriser? Ja Nei Mangel på arbeidskraft? Annet Høyt prisnivå? Dårlig fremkommelighet? N=2185

30 Kommunale spørsmål Kommunestrukturen i Norge Eiendomsskatt på næringsbygg

31 Det er et sterkt ønske om reduksjon av antall kommuner i Norge Regjeringen ønsker endring i kommunestrukturen. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Antall kommuner bør reduseres 91 Antall kommuner bør beholdes på dagens nivå 9 N=2185

32 Eiendomsskatt næringseiendommer bidrar til å svekke kommunens attraktivitet I hvilken grad tror du eiendomsskatt på næringsbygg påvirker følgende?: Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet 4 Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv 2,8 Relativt få vil likevel flytte virksomheten pga eiendomsskatt Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen 2,5 Svært liten grad Svært stpr grad N=2185

33 2 av 3 mener at innføring av ROT-fradrag vil motvirke svart arbeid Nær halvparten tror kontantsalg kan motvirkd svart arbeid Hva er din mening om følgende (Andel "ja") Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid 68 Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid 48 N=2185

34 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt. Resultater per næringsforening/region

35 Viktigste områder for å styrke fremtidig konkurranseevne per region (1/2) Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar: Forutsigbare politiske avgjørelser (Politisk stabilitet) Tilgang på relevant arbeidskraft Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter (Innenfor din klynge) Tilgang på kapital Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

36 Viktigste områder for å styrke fremtidig konkurranseevne per region (2/2) Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar: Stabilitet i internasjonale markeder Gode flyforbindelser Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. Økt kompetanse om internasjonale markeder Mer tilgjengelig næringsareal Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

37 Viktigste områder for bedriften (1/2) Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar: Forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc) Stabilt rentenivå Økte midler til veibygging Likeverdige konkurransevilkår internasjonalt Forenkling av plan- og bygningsloven Økte midler til forskning og utdanning (FoU) Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

38 Viktigste områder for bedriften (2/2) Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar: Redusert formuesskatt Økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) Økte midler til kollektiv og bane generelt Økt privatisering av offentlige tjenester Økt statlig finansiering av kollektiv og bane i storbyene Større nasjonalt fokus på klima- og miljøspørsmål Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

39 Arbeidsgiveravgift oppleves mest utfordrende i Oslo Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? : Arbeidsgiveravgift Selskapsskatt (27) Formuesskatt Eiendomsskatt på næring Moms 4 4 3,8 4 3,8 3,9 4,1 4,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 4 3,8 3,9 3,6 3,9 3,8 3,8 4 3,9 3,8 3,7 4 3,8 3,4 3,6 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 4,4 4,4 Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

40 Transport og kollektivnett største utfordring i Stavanger-regionen, kompetent arbeidskraft i Tromsø Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar: Rekruttere kompetent arbeidskraft Stigende lønnsnivå Øke innovasjons- og omstillingsevne Å få et fremtidsrettet transportsystem Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder Forbedret kollektivnett (buss og bane) Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

41 Haugesund opplever utfordringer i henhold til statlige restriksjoner Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar: Forbedre regionalt samarbeid Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.) Tilrettelegging av boligareal Tilrettelegging av næringsareal Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører Klima- og miljøutfordringer Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

42 Stabil eller vekst i 2014 Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2014? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Nedgang på 50 prosent eller mer Nedgang prosent Nedgang inntil 20 prosent Som i 2013 Vekst inntil 20 prosent Vekst prosent Vekst på 50 prosent eller mer

43 Antatt omsetningsøkning i 2015 Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2015 i forhold til dagens? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Lavere omsetning Samme omsetning som i dag Økt omsetning Vet ikke

44 Antall ansatte tilnærmet som i dag eller flere i 2015 Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2015? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Flere ansatte Tilnærmet som i dag Færre ansatte

45 Todeling av økonomi merkes spesielt i Haugesund, Stavanger og Bergen Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei

46 Rekruttering av nye medarbeidere i forhold til utdanningsnivå per region Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Mastergrad eller tilsvarende Fagutdanning Bachelorgrad eller tilsvarende Ufaglært/vgs. uten fagbrev Doktorgrad Planlegger ikke rekruttering Vet ikke Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

47 Rekruttering av nye medarbeidere i ulike grupper per region Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper?: Ufaglærte/VGS uten fagbrev Nyutdannede akademikere Nyutdannede fagarbeidere Erfarne akademikere Erfarne fagarbeidere 3, ,1 3,1 3 2,8 2,9 3,2 2,7 3,1 3 2,7 2,3 2,5 2,6 3,7 3,5 3,8 3,5 3,7 3,6 4,5 4,2 4,6 4,5 4,3 4,7 4,6 4,2 4,3 4,1 4,2 4,3 4,5 Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

48 Ønsket fagbakgrunn hos nye medarbeidere Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige: Ingeniører Økonomer Media & kommunikasjon Jurister Samfunnsvitere Helsepersonell Pedagoger Humanister Annet Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

49 Største trafikale forsinkelser ser vi i Stavanger Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Vet ikke

50 Tid som virksomheten taper per uke Hvis ja, hvor mye tid per uke? 0-29 minutter minutter 1-2 timer 3-4 timer Over 4 timer Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

51 Transportform til og fra jobb Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? Egen bil Samkjøring/kompiskjøring Buss/trikk/Bybane Undergrunnsbane Tog Går/sykler Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

52 Transportform ved varekjøp Hvilken transportform bruker du hovedsakelig når du skal foreta dine varekjøp? Egen bil Samkjøring/kompiskjøring Buss/trikk/Bybane Undergrunnsbane Tog Går/sykler Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

53 Hva skal til for at man skal bruke mer kollektiv transport (1 av 2) Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer): Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/ regularitet) Mindre omstigningstid/total reisetid Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) Skattefradrag på kollektivkort Egne kollektivtraséer Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

54 Hva skal til for at man skal bruke mer kollektiv transport (2 av 2) Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer): Økte avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver Støtte fra arbeidsgiver Økte bompenger etter dagens ordninger Vil ikke bruke kollektivtransport uansett Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

55 Storbysmerter 14 i Stavanger vurderer å flytte pga dårlig fremkommelighet Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Dårlig fremkommelighet? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

56 Storbysmerter Over 10 i Oslo, Stavanger og Tromsø vurderer å flytte pga høyt prisnivå Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Høyt prisnivå? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

57 Storbysmerter Få vurderer å flytte pga mangel på arbeidskraft Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Mangel på arbeidskraft? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

58 Storbysmerter få vurderer å flytte pga høye boligpriser Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Høye boligpriser? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

59 Storbysmerter 18 i Oslo og Tromsø vurderer å flytte pga høy leie på næringsbygg Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Høy leie på næringsbygg? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

60 Storbysmerter få vurdere å flytte pga dårlig flytilbud Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Dårlige flytilbud? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

61 Storbysmerter få vurderer å flytte pga byggerestriksjoner Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Byggerestriksjoner? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

62 Sterk ønske om reduksjon av antall kommuner i Norge Regjeringen ønsker endring i kommunestrukturen. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Antall kommuner bør reduseres Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Antall kommuner bør beholdes på dagens nivå Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

63 Ønske om ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Hva er din mening om følgende (Andel "ja") Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

64 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt Utviklingstrekk

65 Ingen store endringer i forhold til hvor utfordrende skatter og avgifter er for næringslivet Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? Formueskatt 3,8 3,9 Eiendomsskatt på næring 3,8 4,0 Moms 3,3 3,4 Arbeidsgiveravgift 4, (n=1943) 2014 (n=2185)

66 Fremtidig konkurranseevne Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Forutsigbare politiske avgjørelser Tilgang på relevant arbeidskraft Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter Tilgang på kapital Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. Mer tilgjengelig næringsareal (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

67 Regionens største utfordringer i et langsiktig perspektiv Hva vurderer du som regionens største utfordring i et langsiktig perspektiv (frem mot 2030)? 56 Rekruttere kompetent arbeidskraft Stigende lønnsnivå Å få et fremtidsrettet transportsystem Øke innovasjons- og omstillingsevne Beholde konkurransekraft på globalt plan Forbedret kollektivnett (buss og bane) Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole Tilrettelegging av boligareal Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, Forbedre regionalt samarbeid Klima- og miljøutfordringer Tilrettelegging av næringsareal (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

68 Tilnærmet lik utvikling i 2014 sammenliknet med 2013 Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for inneværende år? Nedgang på 50 prosent eller mer Nedgang prosent Nedgang inntil 20 prosent Som i inneværende år Vekst inntil 20 prosent Vekst prosent Vekst på 50 prosent eller mer ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0, (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

69 En svak tendens til at veksten flater litt ut, men stadig forutsetter 6 av 10 økt omsetning neste år Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med til neste år i forhold til dagens? Lavere omsetning Samme omsetning som i dag Økt omsetning Vet ikke (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

70 Opplevelsen av todeling av norsk økonomi øker svakt Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? 47 Ja Nei (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

71 Noe redusert antall fagutdannede som virksomheten vil rekruttere Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Fagutdanning Mastergrad eller tilsvarende Bachelorgrad eller tilsvarende Ufaglært/vgs. uten fagbrev Planlegger ikke rekruttering Doktorgrad Vet ikke (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

72 Stabilt behov for økonomer, nedadgående tendens hva gjelder ingeniører Ingeniører Økonomer Media & kommunikasjon Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Annet Samfunnsvitere Jurister Pedagoger Helsepersonell Humanister (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

73 Reduksjon i opplevelse av trafikale forsinkelser som medfører økonomiske tap Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? 52 Ja Nei Vet ikke (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

74 Når forsinkelser oppstår så er det faktiske tidstapet relativt likt, nærmere 2 timer per uke Hvor mye tid per uke? 0-29 minutter minutter timer timer Over 4 timer (n=1078) 2013 (n=971) 2014 (n=874)

75 Bil er stadig hovedtransportform til og fra jobb Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? 78 Egen bil Går/sykler Buss/trikk/Bybane Samkjøring/kompiskjøring Tog 2 1 Undergrunnsbane (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

76 Stadig så er det som skal til for økt kollektiv transport en sterk forbedring i tilbudet Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/ regularitet) Vil ikke bruke kollektivtransport uansett Mindre omstigningstid/total reisetid Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) Egne kollektivtraséer Skattefradrag på kollektivkort Avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) Støtte fra arbeidsgiver Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? Økte bompenger etter dagens ordninger (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

77 Litt enklere, men stadig vanskelig å rekruttere erfarne fagarbeidere Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? Nyutdannede fagarbeidere 3,5 3,5 3,8 Erfarne fagarbeidere 2,6 2,5 2,7 Nyutdannede akademikere 3,9 4,1 4,2 Erfarne akademikere 2,5 2, (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

78 Stadig enighet om at eiendomsskatt på næringsbygg svekker kommunens attraktivitet I hvilken grad tror du eiendomsskatt på næringsbygg påvirker følgende? Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet 3,9 3,9 4,0 Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen 2,5 2,6 2,8 Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv 2,5 2,5 2, (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017 NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL Næringspolitisk undersøkelse 1488 medlemmer fra næringsforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen (Hordaland), Trondheim og Tromsø Tidsrom:

Detaljer

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

1. Hvor mange ansatte har din bedrift? 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,2% 2-9 ansatte 26,8% 10-49 ansatte 29,9% 50-99 ansatte 9,3% 100-199 ansatte 9,3% 200 eller flere ansatte 17,5% 0% 10% 20% 30% 40%

Detaljer

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

1. Hvor mange ansatte har din bedrift? 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,8% 2-9 ansatte 21,6% 10-49 ansatte 28,6% 50-99 ansatte 9,4% 100-199 ansatte 9,0% 200 eller flere ansatte 23,6% 0% 10% 20% 30% 40%

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Storbygruppen

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Storbygruppen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Storbygruppen Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme Kontakt

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013 God utvikling i antall arbeidsplasser - Hordaland nest best på næringsutvikling Vestlandet dominerer i NæringsNM Hordaland er nest beste fylke i NæringsNM i de ti siste årene

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd HORDALAND PÅ BØRS Johannes D. Neteland Styreleder BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 MEDLEMMER FRA ALLE BRANSJER I BERGENSREGIONEN Næringspolitikk setter dagsorden Møteplass Viktigste møtearena mellom næringsliv,

Detaljer

Finanskrisen - juni 2010

Finanskrisen - juni 2010 Finanskrisen - juni 2010 Published from 02.06.2010 to 31.07.2010 17 responses (17 unique) Current filter: Osterøy "Vi er medlem av:" = "Osterøy Industrilag" 1. Vi er medlem av: 1 Bergen Næringsråd 11,8

Detaljer

Marit Warncke Bergen Næringsråd

Marit Warncke Bergen Næringsråd Økonomisk utvikling i næringslivet i regionen Spørreundersøkelse i august 2016. 340 respondenter fra Bergensregionen Utviklingen går riktig vei April: 75 % definerte situasjonen som «krise» August: 46

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

TENK NYTT I USIKRE TIDER. #BNmøte nettverk: festsalen passord: abccba2012

TENK NYTT I USIKRE TIDER. #BNmøte nettverk: festsalen passord: abccba2012 TENK NYTT I USIKRE TIDER #BNmøte nettverk: festsalen passord: abccba2012 Næringspolitisk undersøkelse mars/april 2016 Tema: - - Økonomisk status, og tiltak - - Infrastruktur - - Kommune- og regionstruktur

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Hva sier bedriftene om fremtidig kompetansebehov? Viggo Iversen, Proneo AS Bjarne H. Sørgjerd, Verdal Næringsforum Agenda Om undersøkelsen Hvem er vi? Hvilke

Detaljer

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 INTRODUKSJON Oppdraget Status Konsekvenser Tiltak Om undersøkelsen Totalt: 41 bedrifter Fabrikasjon: 12 bedrifter

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar fra 876 bedrifter Effektivitetsbarometeret

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011

Effektivitetsundersøkelsen 2011 Effektivitetsundersøkelsen 2011 Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Først vil jeg få takke for muligheten til å komme hit og snakke med dere om skatte- og avgiftspolitikk et tema vi nok er litt over gjennomsnittet

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

www.pwc.no Eiendomsskatt på næringsbygg Kommuneundersøkelse

www.pwc.no Eiendomsskatt på næringsbygg Kommuneundersøkelse www.pwc.no Eiendomsskatt på næringsbygg Kommuneundersøkelse Eiendomsskatt før statsbudsjettet 2011 I 2009 benyttet 299 kommuner eiendomsskatt (70 %). Av disse hadde 112 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen,

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

1. Hvilken utdanningsbakgrunn er vanligst blant bedriftens ansatte? (Huk av for minimum en og maksimum tre)

1. Hvilken utdanningsbakgrunn er vanligst blant bedriftens ansatte? (Huk av for minimum en og maksimum tre) 1. Hvilken utdanningsbakgrunn er vanligst blant bedriftens ansatte? (Huk av for minimum en og maksimum tre) 10 9 8 7 6 36,3% 40,5% 2 1 7,9% 5,9% 5,9% 10,2% 23,6% 2,4% 0,8% 13,6% 6,4% 19,2% 10,4% 3. Hvilken

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

2. Virkninger av IKT. Ekaterina Denisova, Geir Martin Pilskog og Marina Rybalka.

2. Virkninger av IKT. Ekaterina Denisova, Geir Martin Pilskog og Marina Rybalka. Virkninger av IKT Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Ekaterina Denisova, Geir Martin Pilskog og Marina Rybalka 2. Virkninger av IKT Statistikken om informasjonssamfunnet inneholder mye informasjon

Detaljer

HiBu s Næringslivsbarometer

HiBu s Næringslivsbarometer HiBu s Næringslivsbarometer Oppsummering av resultater fra Ringerike 2010 Førstelektor Marit G. Engeset og Dekan Hans Anton Stubberud Høgskolen i Buskerud HiBu s næringslivsbarometer på Ringerike ik 2010

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 1 13. april 2012 kl. 12.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Thor Oscar Bolstad 15. Desember 2011 (1) 2011-12-13

Skoletilbudet 2020. Thor Oscar Bolstad 15. Desember 2011 (1) 2011-12-13 Skoletilbudet 2020 Thor Oscar Bolstad 15. Desember 2011 (1) 2011-12-13 Skoletilbudet 2020 Arbeidskraft- og kompetansebehovet for Telemarksindustrien fram mot 2020 (2) 2011-12-13 Grenland Norges sterkeste

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer