Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen"

Transkript

1 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

2 Feltperiode: oktober 2014 Utvalg: Medlemmene i Storbyalliansen (næringforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø) Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Advicia: Allan Andreassen Antall svar: 2185 Metode: E-postundersøkelse Om undersøkelsen

3 Totalresultater Næringsalliansen

4 Om respondentene - Størrelse - Bransje - Regioner - Svarprosent

5 2 av 3 svar kommer fra bedrifter med færre enn 50 ansatte, mens 1 av 4 kommer fra virksomheter med 100 ansatte eller mer Hvor mange ansatte har din bedrift? 200 eller flere ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte N=2185

6 Bransjer som svarene kommer fra Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Bygg- og anleggsvirksomhet Varehandel, detalj/engros Konsulentvirksomhet Bank/finans/forsikring/revisjon Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig tjenesteyting IT/media/kommunikasjon/tele Olje og gass Reiseliv, hotell, restaurant Transport/logistikk Øvrig industri Maritim Offentlig sektor Helse/life science Høgskole/universitet/forskning Kultur Energi, utenom olje og gass Marin Annet, spesifiser her N=2185

7 Generelle næringspolitiske spørsmål Viktigste behov for å styrke fremtidig konkurranseevne Skatter og avgifter Regionenes største utfordringer i et langsiktig perspektiv

8 1 av 5 jobber med import eller eksport Driver bedriften med internasjonal handel? Import 21 Eksport 19 N=2185

9 Viktigst for konkurranseevnen: 1) Politisk stabilitet 2) Arbeidskraft 3) Infrastruktur Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar: Forutsigbare politiske avgjørelser (Politisk Tilgang på relevant arbeidskraft Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter Tilgang på kapital Stabilitet i internasjonale markeder Gode flyforbindelser Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. Økt kompetanse om internasjonale markeder Mer tilgjengelig næringsareal N=2185

10 Viktigst for bedriften: 1) Skatt/avgifter 2) Stabil rente 3) Veibygging Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar: Forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc) Stabilt rentenivå Økte midler til veibygging Likeverdige konkurransevilkår internasjonalt Forenkling av plan- og bygningsloven Økte midler til forskning og utdanning (FoU) Redusert formuesskatt Økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) Økte midler til kollektiv og bane generelt Økt privatisering av offentlige tjenester Økt statlig finansiering av kollektiv og bane i Større nasjonalt fokus på klima- og miljøspørsmål N=2185

11 Arbeidsgiveravgift er mest utfordrende, deretter selskapsskatten Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? (1 = svært lite utfordrende, 6= svært utfordrende): Arbeidsgiveravgift 4 Selskapsskatt (27) 3,9 Formuesskatt 3,8 Eiendomsskatt på næring 3,8 Moms 3,4 N=2185

12 Regionenes største utfordringer: 1)Rekruttering 2) Lønnsnivå 3) Omstillingsevne Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar: Rekruttere kompetent arbeidskraft Stigende lønnsnivå Øke innovasjons- og omstillingsevne Å få et fremtidsrettet transportsystem Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale Forbedret kollektivnett (buss og bane) Forbedre regionalt samarbeid Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, Tilrettelegging av boligareal Tilrettelegging av næringsareal Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører Klima- og miljøutfordringer N=2185

13 Økonomisk status og fremtidsutsikt Forventet økonomisk resultat for 2014 Planlagt omsetningsnivå for 2015 i forhold til dagens nivå Todeling av norsk økonomi

14 2 av 5 forventer økt lønnsomhet i 2014, 2 av 5 forventer resultat som i 2013 og 1 av 5 forventer nedgang Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2014? Nedgang på 50 prosent eller mer Nedgang prosent Nedgang inntil 20 prosent Som i 2013 Vekst inntil 20 prosent Vekst prosent Vekst på 50 prosent eller mer N=2185

15 2015 forventes å gi økt omsetning for 3 av 5 virksomheter Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2015 i forhold til dagens? Lavere omsetning Samme omsetning som i dag Økt omsetning Vet ikke N=2185

16 De fleste tror på stabilt antall ansatte i 2015, 1 av 4 forventer flere ansatte Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2015? Færre ansatte Tilnærmet som i dag Flere ansatte N=2185

17 1 av 2 virksomheter opplever en todeling av økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? Ja Nei N=2185

18 Kompetanse og rekruttering Rekruttering behov for ulike utdanningsnivå Grupper det er vanskelig å rekruttere fra Planer om arbeidskraft med akademisk bakgrunn (oppfølgingsspørsmål) Strategi for å sikre mer arbeidskraft

19 De neste årene vil bedriftene primært rekruttere medarbeidere med fagutdanning, mastergrad eller bachelorgrad Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Mastergrad eller tilsvarende 41 Fagutdanning 40 Bachelorgrad eller tilsvarende 37 Ufaglært/vgs. uten fagbrev 17 Doktorgrad 7 Planlegger ikke rekruttering 11 Vet ikke 4 N=2185

20 Enklest å rekruttere ufaglærte/nyutdannede Ufaglærte/VGS uten fagbrev Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? (1 Svært vanskelig, 6 Svært lett): 4,5 Nyutdannede akademikere 4,2 Nyutdannede fagarbeidere 3,5 Erfarne akademikere 3 Erfarne fagarbeidere 2,7 Svært vanskelig Svært lett N=2185

21 Størst interesse for å ansette ingeniører og økonomer Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige: Ingeniører Økonomer Media & kommunikasjon Jurister Samfunnsvitere Helsepersonell Pedagoger Humanister Annet 17 N=1292

22 Det er mest aktuelt å rekruttere fra andre virksomheter Hvor aktuelt er det for din bedrift å sikre arbeidskraft på følgende måter? (1 - lite aktuelt, 6 svært aktuelt): Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift 4,5 Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge 3,2 Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet 2,4 Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet 2,3 Svært lite aktuelt Svært aktuelt N=2185

23 Transport Økonomiske konsekvenser av trafikale forsinkelser Transportform Tiltak for økt bruk av kollektiv transport Storbysmerter

24 2 av 5 har opplevd økonomiske tap pga trafikale forsinkelser siste år Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Ja Nei Vet ikke N=2185

25 I gjennomsnitt har virksomhetene tapt nærmere 2 timer per uke på grunn av trafikale forsinkelser Hvis ja, hvor mye tid per uke? Snitt på 110 minutter for alle som opplever forsinkelser minutter minutter 1-2 timer 3-4 timer Over 4 timer N=874

26 Bil er det primære transportmiddel til og fra jobben for 3 av 4 Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? Egen bil 74 Samkjøring/kompiskjøring 2 Buss/trikk/Bybane 5 Undergrunnsbane 1 Tog 1 Går/sykler 16 N=2185

27 Bil blir hovedsakelig brukt når man foretar vareinnkjøp Hvilken transportform bruker du hovedsakelig når du skal foreta dine varekjøp? Egen bil 91 Samkjøring/kompiskjøring 1 Buss/trikk/Bybane 1 Undergrunnsbane 0 Tog 0 Går/sykler 6 N=2185

28 Sterk økning i hyppighet/regularitet skal til for at man vil bruke mer kollektiv transport Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer): Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/regularitet) 63 Mindre omstigningstid/total reisetid Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) Skattefradrag på kollektivkort Egne kollektivtraséer Økte avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver av 4 vil uansett ikke reise kollektivt Støtte fra arbeidsgiver 4 Økte bompenger etter dagens ordninger 3 Vil ikke bruke kollektivtransport uansett 25 N=2185

29 Svært få vurderer å flytte sin virksomhet pga storbysmerter, men for 1 av 10 spiller kostnader inn Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: Byggerestriksjoner? Dårlige flytilbud? Høy leie på næringsbygg? Høye boligpriser? Ja Nei Mangel på arbeidskraft? Annet Høyt prisnivå? Dårlig fremkommelighet? N=2185

30 Kommunale spørsmål Kommunestrukturen i Norge Eiendomsskatt på næringsbygg

31 Det er et sterkt ønske om reduksjon av antall kommuner i Norge Regjeringen ønsker endring i kommunestrukturen. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Antall kommuner bør reduseres 91 Antall kommuner bør beholdes på dagens nivå 9 N=2185

32 Eiendomsskatt næringseiendommer bidrar til å svekke kommunens attraktivitet I hvilken grad tror du eiendomsskatt på næringsbygg påvirker følgende?: Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet 4 Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv 2,8 Relativt få vil likevel flytte virksomheten pga eiendomsskatt Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen 2,5 Svært liten grad Svært stpr grad N=2185

33 2 av 3 mener at innføring av ROT-fradrag vil motvirke svart arbeid Nær halvparten tror kontantsalg kan motvirkd svart arbeid Hva er din mening om følgende (Andel "ja") Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid 68 Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid 48 N=2185

34 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt. Resultater per næringsforening/region

35 Viktigste områder for å styrke fremtidig konkurranseevne per region (1/2) Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar: Forutsigbare politiske avgjørelser (Politisk stabilitet) Tilgang på relevant arbeidskraft Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter (Innenfor din klynge) Tilgang på kapital Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

36 Viktigste områder for å styrke fremtidig konkurranseevne per region (2/2) Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar: Stabilitet i internasjonale markeder Gode flyforbindelser Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. Økt kompetanse om internasjonale markeder Mer tilgjengelig næringsareal Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

37 Viktigste områder for bedriften (1/2) Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar: Forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc) Stabilt rentenivå Økte midler til veibygging Likeverdige konkurransevilkår internasjonalt Forenkling av plan- og bygningsloven Økte midler til forskning og utdanning (FoU) Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

38 Viktigste områder for bedriften (2/2) Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar: Redusert formuesskatt Økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) Økte midler til kollektiv og bane generelt Økt privatisering av offentlige tjenester Økt statlig finansiering av kollektiv og bane i storbyene Større nasjonalt fokus på klima- og miljøspørsmål Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

39 Arbeidsgiveravgift oppleves mest utfordrende i Oslo Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? : Arbeidsgiveravgift Selskapsskatt (27) Formuesskatt Eiendomsskatt på næring Moms 4 4 3,8 4 3,8 3,9 4,1 4,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 4 3,8 3,9 3,6 3,9 3,8 3,8 4 3,9 3,8 3,7 4 3,8 3,4 3,6 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 4,4 4,4 Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

40 Transport og kollektivnett største utfordring i Stavanger-regionen, kompetent arbeidskraft i Tromsø Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar: Rekruttere kompetent arbeidskraft Stigende lønnsnivå Øke innovasjons- og omstillingsevne Å få et fremtidsrettet transportsystem Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder Forbedret kollektivnett (buss og bane) Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

41 Haugesund opplever utfordringer i henhold til statlige restriksjoner Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar: Forbedre regionalt samarbeid Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.) Tilrettelegging av boligareal Tilrettelegging av næringsareal Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører Klima- og miljøutfordringer Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

42 Stabil eller vekst i 2014 Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2014? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Nedgang på 50 prosent eller mer Nedgang prosent Nedgang inntil 20 prosent Som i 2013 Vekst inntil 20 prosent Vekst prosent Vekst på 50 prosent eller mer

43 Antatt omsetningsøkning i 2015 Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2015 i forhold til dagens? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Lavere omsetning Samme omsetning som i dag Økt omsetning Vet ikke

44 Antall ansatte tilnærmet som i dag eller flere i 2015 Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2015? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Flere ansatte Tilnærmet som i dag Færre ansatte

45 Todeling av økonomi merkes spesielt i Haugesund, Stavanger og Bergen Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei

46 Rekruttering av nye medarbeidere i forhold til utdanningsnivå per region Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Mastergrad eller tilsvarende Fagutdanning Bachelorgrad eller tilsvarende Ufaglært/vgs. uten fagbrev Doktorgrad Planlegger ikke rekruttering Vet ikke Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

47 Rekruttering av nye medarbeidere i ulike grupper per region Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper?: Ufaglærte/VGS uten fagbrev Nyutdannede akademikere Nyutdannede fagarbeidere Erfarne akademikere Erfarne fagarbeidere 3, ,1 3,1 3 2,8 2,9 3,2 2,7 3,1 3 2,7 2,3 2,5 2,6 3,7 3,5 3,8 3,5 3,7 3,6 4,5 4,2 4,6 4,5 4,3 4,7 4,6 4,2 4,3 4,1 4,2 4,3 4,5 Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

48 Ønsket fagbakgrunn hos nye medarbeidere Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige: Ingeniører Økonomer Media & kommunikasjon Jurister Samfunnsvitere Helsepersonell Pedagoger Humanister Annet Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

49 Største trafikale forsinkelser ser vi i Stavanger Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Vet ikke

50 Tid som virksomheten taper per uke Hvis ja, hvor mye tid per uke? 0-29 minutter minutter 1-2 timer 3-4 timer Over 4 timer Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

51 Transportform til og fra jobb Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? Egen bil Samkjøring/kompiskjøring Buss/trikk/Bybane Undergrunnsbane Tog Går/sykler Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

52 Transportform ved varekjøp Hvilken transportform bruker du hovedsakelig når du skal foreta dine varekjøp? Egen bil Samkjøring/kompiskjøring Buss/trikk/Bybane Undergrunnsbane Tog Går/sykler Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

53 Hva skal til for at man skal bruke mer kollektiv transport (1 av 2) Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer): Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/ regularitet) Mindre omstigningstid/total reisetid Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) Skattefradrag på kollektivkort Egne kollektivtraséer Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

54 Hva skal til for at man skal bruke mer kollektiv transport (2 av 2) Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer): Økte avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver Støtte fra arbeidsgiver Økte bompenger etter dagens ordninger Vil ikke bruke kollektivtransport uansett Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

55 Storbysmerter 14 i Stavanger vurderer å flytte pga dårlig fremkommelighet Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Dårlig fremkommelighet? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

56 Storbysmerter Over 10 i Oslo, Stavanger og Tromsø vurderer å flytte pga høyt prisnivå Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Høyt prisnivå? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

57 Storbysmerter Få vurderer å flytte pga mangel på arbeidskraft Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Mangel på arbeidskraft? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

58 Storbysmerter få vurderer å flytte pga høye boligpriser Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Høye boligpriser? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

59 Storbysmerter 18 i Oslo og Tromsø vurderer å flytte pga høy leie på næringsbygg Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Høy leie på næringsbygg? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

60 Storbysmerter få vurdere å flytte pga dårlig flytilbud Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Dårlige flytilbud? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

61 Storbysmerter få vurderer å flytte pga byggerestriksjoner Storbysmerter: Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: : Byggerestriksjoner? Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598) Ja Nei Annet

62 Sterk ønske om reduksjon av antall kommuner i Norge Regjeringen ønsker endring i kommunestrukturen. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Antall kommuner bør reduseres Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Antall kommuner bør beholdes på dagens nivå Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

63 Ønske om ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Hva er din mening om følgende (Andel "ja") Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid Total (n=2185) Oslo (n=135) Kristiansand (n=215) Stavanger (n=350) Trondheim (n=630) Tromsø (n=164) Haugesund (n=93) Bergen (n=598)

64 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt Utviklingstrekk

65 Ingen store endringer i forhold til hvor utfordrende skatter og avgifter er for næringslivet Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? Formueskatt 3,8 3,9 Eiendomsskatt på næring 3,8 4,0 Moms 3,3 3,4 Arbeidsgiveravgift 4, (n=1943) 2014 (n=2185)

66 Fremtidig konkurranseevne Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Forutsigbare politiske avgjørelser Tilgang på relevant arbeidskraft Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter Tilgang på kapital Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. Mer tilgjengelig næringsareal (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

67 Regionens største utfordringer i et langsiktig perspektiv Hva vurderer du som regionens største utfordring i et langsiktig perspektiv (frem mot 2030)? 56 Rekruttere kompetent arbeidskraft Stigende lønnsnivå Å få et fremtidsrettet transportsystem Øke innovasjons- og omstillingsevne Beholde konkurransekraft på globalt plan Forbedret kollektivnett (buss og bane) Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole Tilrettelegging av boligareal Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, Forbedre regionalt samarbeid Klima- og miljøutfordringer Tilrettelegging av næringsareal (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

68 Tilnærmet lik utvikling i 2014 sammenliknet med 2013 Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for inneværende år? Nedgang på 50 prosent eller mer Nedgang prosent Nedgang inntil 20 prosent Som i inneværende år Vekst inntil 20 prosent Vekst prosent Vekst på 50 prosent eller mer ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0, (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

69 En svak tendens til at veksten flater litt ut, men stadig forutsetter 6 av 10 økt omsetning neste år Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med til neste år i forhold til dagens? Lavere omsetning Samme omsetning som i dag Økt omsetning Vet ikke (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

70 Opplevelsen av todeling av norsk økonomi øker svakt Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? 47 Ja Nei (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

71 Noe redusert antall fagutdannede som virksomheten vil rekruttere Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Fagutdanning Mastergrad eller tilsvarende Bachelorgrad eller tilsvarende Ufaglært/vgs. uten fagbrev Planlegger ikke rekruttering Doktorgrad Vet ikke (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

72 Stabilt behov for økonomer, nedadgående tendens hva gjelder ingeniører Ingeniører Økonomer Media & kommunikasjon Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Annet Samfunnsvitere Jurister Pedagoger Helsepersonell Humanister (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

73 Reduksjon i opplevelse av trafikale forsinkelser som medfører økonomiske tap Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? 52 Ja Nei Vet ikke (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

74 Når forsinkelser oppstår så er det faktiske tidstapet relativt likt, nærmere 2 timer per uke Hvor mye tid per uke? 0-29 minutter minutter timer timer Over 4 timer (n=1078) 2013 (n=971) 2014 (n=874)

75 Bil er stadig hovedtransportform til og fra jobb Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? 78 Egen bil Går/sykler Buss/trikk/Bybane Samkjøring/kompiskjøring Tog 2 1 Undergrunnsbane (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

76 Stadig så er det som skal til for økt kollektiv transport en sterk forbedring i tilbudet Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/ regularitet) Vil ikke bruke kollektivtransport uansett Mindre omstigningstid/total reisetid Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) Egne kollektivtraséer Skattefradrag på kollektivkort Avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) Støtte fra arbeidsgiver Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? Økte bompenger etter dagens ordninger (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

77 Litt enklere, men stadig vanskelig å rekruttere erfarne fagarbeidere Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? Nyutdannede fagarbeidere 3,5 3,5 3,8 Erfarne fagarbeidere 2,6 2,5 2,7 Nyutdannede akademikere 3,9 4,1 4,2 Erfarne akademikere 2,5 2, (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

78 Stadig enighet om at eiendomsskatt på næringsbygg svekker kommunens attraktivitet I hvilken grad tror du eiendomsskatt på næringsbygg påvirker følgende? Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet 3,9 3,9 4,0 Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen 2,5 2,6 2,8 Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv 2,5 2,5 2, (n=2093) 2013 (n=1943) 2014 (n=2185)

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

1. Hvor mange ansatte har din bedrift? 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,2% 2-9 ansatte 26,8% 10-49 ansatte 29,9% 50-99 ansatte 9,3% 100-199 ansatte 9,3% 200 eller flere ansatte 17,5% 0% 10% 20% 30% 40%

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien nilf-rapport 2014 2 Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien anne s. prestvik per christian rålm NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer