Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen"

Transkript

1 Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen Brukarkonferansen 2009 It s Learning 17. mars 2009 Rune J. Krumsvik Førsteamanuensis, dr. philos. Universitetet i Bergen Når samfunnet endrar seg Rituell og fagleg IKT-bruk Læraren sin digitale kompetanse Det fysiske- og ogdigitale klasserom Den digitale didaktikken

2 This is a placeholder text. This text can be Ying and Yang for your replaced presentation with your own text. Digitalt gap Digitalt innfødte Digital revolusjon Eit digitalisert samfunn som berre er 10 år gamalt Vi har lært svara, alle svara. Det er spørsmåla vi ikkje kjenner (Macleish, 1928) Digitale immigrantar Storebror ser deg -samfunnet er ein bieffekt av denne utviklinga.!" # $!" # % &!" #% ' ( ) * + 1% 3% 5% 29% 23% 21% 11% 7% Er stort sett online heile ti.. Har ikkje hatt noko digital a... Har sendt tekstmelding Har sendt tekstmelding og... Har sendt tekstmelding, e-po.. Har sendt tekstmelding, e-p... Har sendt tekstmelding, e-p... Har sendt tekstmelding, e-p...

3 ,"%-, Digitalt kompetent lærar. + /0 ' K-06 Digital kompetanse i fagplanar (K-06) * IKT-basert eksamen Lærarutd. Etterutd. Eks. innh. Policy dok. Policydokument Tekn. Utf. Sosiok. Utf. Ped. Utf. Digitale læringsressursar PC-tettleik, LMS Nasj. ress.b. Laptop s for lærarar Fagl. ress.b. Infrastruktur og læringsplattformer

4 Konsekvensar: Heilskapleg skuleutvikling med IKT naudsynt (ITU, 2007) '' ' ' /'' ' ! '+ $ 1 2 & 5 8% 13% 36% 21% 9% 9% 4% Infrastruktur og utstyr Kompetansehevingst... Blanding av 1 & 2 Pedagogiske læring... Mål og resultatsstyring Blanding av 4 & 5 Veit ikkje

5 6 /0 ' '! 4! 4 ' 0 % ' "6+ ' % /0% +! 4 $! ' & 7 ) 8' Manglande digital kompet... 27% Tekniske problem ved skulen Manglande digitale lærings... 3% Støy og uro blant elevane... 7% 4% 4% Manglande kompetanse i s... Manglande endringsvilje i... 26% 20% Det er ingen hindringar 9% Andre grunnar 9 + Digitale læremiddel Nettleksikon Nettordbøker Nettbasert "atlas" Chat SMS E-post, o.l. Twitter Nettsamfunn: Youtube.com Nettbasert leksehjelp Diskusjonsforum Blogging, o.l. LK06- R94- eleven Læringsplattform Søkjemotorar Tekstbehandlar, o.l. Web 2.0 Berbare PC ar Føresette Lokalsamfunn Lærebøker Lærar Undervising PC

6 ' ' : ;< =7 = =7 = =7 $ = & =7 ) = ; = 4 > 0% 1% 10% 16% 60% 0% 10% 1% 1% *Dei har ingen av delane * *Dei har litt reiskapskomp. * *Dei har god reiskapskomp... * *Dei har god reiskaps- og fo... * *Har særs god reiskaps og f...? ' /0%' Impress your audience with clear 3D shapes. Rituell IKT-bruk Den rituelle IKT-bruken er knytt folk sin bruk av IKT som ein del av det å vere e-borgar i eit digitalisert samfunn. Ofte er denne bruken prega av vanar og dermed har den vorte eit fast rituale i folks kvardag. Fagleg IKT-bruk Den fagleg IKT-bruken i rettar merksemd mot kunnskap, digital kunnskaping og læring i den digitale skulen. Den legg særskilt vekt på å bruke digitale læringsressursar som er fagleg kvalitetssikra.

7 7 ' /0%' :. Facebook YouTube Second Life MSN Uformelle læringsarenaer (utanfor skulen) Rituell IKT-bruk (vane, føremålslaust, sosiale behov, underhaldning, reiskapskompetanse, etc.) Fagleg bruk av IKT Viten.no Utdanning.no DigLib.no NDLA.no Naturfag.no Formelle læringsarenaer (på skulen) Fagleg IKT-bruk (Undervising, kunnskap, læring, fortolkingskompetanse, etc.) Fagleg IKT-bruk Komponent 1 Allmenn -og fagdidaktisk kompetanse Fagleg IKT-bruk Komponent 2 Digital kompetanse Komponent 3 Vurderingskompetanse

8 Fagleg IKT-bruk Core Allmenn og fagdidaktisk kompetanse At læraren har ein god fagdidaktisk kompetanse tufta på god fagleg innsikt og evna til å halde fagleg fokus i digitale læringsomgjevnadar At læraren har evna til å utvikle sine eigen digitale didaktikk der klasseleiing har eit særskilt fokus At læraren har ein jamn refleksjon rundt si undervising og rettleiing i digitale læringsomgjevnadar At læraren er merksam på sin doble dimensjon I digitale læringsomgjevnadar (rollemodell, fagleg autoritet) Fagleg IKT-bruk Core Digital kompetanse At læraren sjølv har ein god digital kompetanse At læraren har kunnskap om kva som er gode digitale læringsressursar i fag og emne At læraren er i stand til å utnytte elevane sin gode reiskapskompetanse inn mot kunnskaping At læraren nyttar sin digitale kompetanse både i det fysiske og digitale klasserom

9 Fagleg IKT-bruk Core Vurderingskompetanse At læraren har ein god formativ (og summativ) vurderingskompetanse i digitale læringsomgjevnadar At læraren aktivt nyttar forskingsbasert kunnskap om digital vurdering (e-assessment) At læraren sitt lokale læreplansarbeid har klar systematikk i høve til feed up, feedback og feedforward At læraren har ein god fortolkingskompetanse og har evna til å lære elevane dette + ' /0%' ' * ' %' /0A 7 ' /0 %'% 7 %% ' /0%' 7 /0 %'% ' 7 8% 17% 31% 1% 43% Er usikker på kor... Det er mest ritue... Det er bra balans... Det er mest fagle... Det varierer veld...

10 4,7 4 %' /0 /06 % 4, :' ' ' 0% 7 '% 0% 0% = = 5% 7 % 3% = 11% $ = 25% & 7 % 26% ) = 20% ; = 6 %

11 76 B 1 4' ' 7 4'

12 6 TE TE self reflection The The staff s reflection and and feedback TE TE self reflection Part II II Video paper vers. 1 I I I I I I I I Journal reviewers feedback TE TE paper Theoretical cons./ presen- other tations research Final publication 4 ' '

13 76 4 ' 7 //:' Lærar og elevføresetnadar Kompetansemål * Tekn. Utf. Sosiok. Utf. Ped. Utf. Vurdering Fagleg Innhald Undervisings- og arbeidsmåtar

14 Lærar- og elevføresetnadar Læringsstrategiar Tett på eleven Differensiering Kvalitetssikra lenkjer som læraren har valt 7 ///:' 7+ Vurdering Formativ vurdering Framovermelding Vurdering for læring Vurdering: Kunne forklare hovudtrekka i fotosyntesa både skriftleg, munnleg og multimedialt E-testar: E-test/Quiz NDLA Test Tekn. Utf. Sosiok. Utf. Ped. Utf. Undervisings- og arbeidsmåtar Rammefaktorar for undervising i digitale læringsmiljø Mest lærarstyrt, med innslag av gruppe- /ind. arbeid Kompetansemål *Eleven skal kunne beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding (K-06) Ressursbank: Starthjelp for lærar Naturfag.no Fagleg Innhald Læringstrykk og markert fagleg fokus Læremiddel som skal nyttast i undervisinga Innføring i fotosyntese Galvanisk Celle Fagleg IKT-bruk,. +, Klare reglar og sanksjonar Mobilfri sone Støttehjelp for lærar? Arbeid kun med oppgitte faglenkjer Stram struktur og tydeleg klasseleiing Ipod-fri sone Off-line når lærar underviser Digital dømmekraft Organisering av klasserom Mobilt kateter

15 +?+ %'?+ +?+ % ' * Tilbake 83% 10% Fotosyntesa er pros... Fotosyntesa er pros... Fotosyntesa er katabo.. 4% 3% Eg veit ikkje Lærar- og elevføresetnadar Får bruke sin digitale sjølvtryggleik Ulike læringsstrategiar, men fokus meir på innhald enn form 7 :' 7 :< Tekn. Utf. Sosiok. Utf. Ped. Utf. Kompetansemål *Eleven skal kunne beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding (K-06) Ressursbank: Starthjelp for elevar Naturfag.no Vurdering Formativ vurdering Framovermelding Vurdering for læring Vurdering: Kunne forklare hovudtrekka i fotosyntesa både skriftleg, munnleg og multimedialt. Relevante e-testar: E-testar/quiz kompetansemål Arbeidsmåtar Fleksible arbeidsmåtar etter eige ønskje Fagleg Innhald Digitale læremiddel som vart brukt i undervisinga Faglege tekstar frå lærebøker og digitale læremiddel Film om temaet Lekser med klart fokus på Innføring i fotosyntese

16 ,. +, Nettikette, digital Danning, o.l. Mobilaktiv sone YouTube, Myspace Word, Powerpoint, Excel, Internett, lærebøker, læringsplattform, individuell-og samarbeidslæring Ipod-aktiv sone On-line med medelevar,venar og andre Blogging, dig.læremiddel, It s Learning, o.l. Chat, SMS, Skype, e-post '4 % %' ' '( % 1 $ 1 & 1 ) 1 %' ; 5 Tilbake 6% 6% 21% 0% 18% 29% 18% 0% Til mest administrasjon Til mest informasjon Til mest faglege ting Til mest skule/heim-samarbeid Blanding av 1 og 2 Blanding av 1,2,3 Blanding av alle fire Blir brukt på andre måtar Veit ikkje 2%

17 ' % %' ' 7 ' * 6+ 4 $ 7 % Ansvarleggjere lærarar Kompetanseheving i... 28% 23% 21% Det er eit skuleleiing... Enklare tekniske løys... Det er eit skuleeigara... 13% 11% 4% Det er andre strategi..? ' ' Feedup Feedback Feedforward Eleven

18 ?%#2 C Give unbiased, objective feedback, written or via computer. Feedback from a trustworthy source will be considered more seriously than other feedback, which may be disregarded. This may explain why computerbased feedback is often better than humandelivered in some experiments in that perceived biases are eliminated (Shute 2008) Feedback Feedforward Focus feedback on the task, not the learner. Feedback to the learner should address specific features of his or her work in relation to the task, with suggestions on how to improve (Shute 2008). back! Elevskjermtilsyn Læringsplattform PC Internett Mob.tlf. Brannmur Nettverksbrytar Mobilkvelar Digital sporhund (t.d. Ephorus) Neste

19 ' /0% 6'' 4 ' * + D7 ', : < 1'!% 1 $ 4 & 5 Tilbake 39% 19% 16% 13% 9% 3% 1% Elevskjermtilsyn Digital sporhund (p... Brannmur Mobilkvelar Blanding av alle fire Læraren treng ikkje... Veit ikkje ''% ' / ' 3 ' ' 5 5 D6, 5 $ 8 & 1 ) 5 2% 7% 36% 28% 22% I vidareutdanninga mi På etterutdanningskurs Ved kollegarettleiing Ved eigen prøving og feil... Ved hjelp frå familie og vener Andre stadar 3% 2% 0% Blanding av alle seks Veit ikkje

20 8' Digitalt kompetent lærar er ersærs viktig IKT initiert skuleutvikling Utnytte det digitale klasserom betre Ein ny, digital didaktikk er ernaudsynt Sterkare fokus på på digital vurdering 8' C C C ' : 4 ' 4< C C C : 4 '< C C C #'%# : E CCC7 % : '< F((C C C ( : 'B 1< F((( : '< CCC :'< C C C CCC# :% < CCC'% :7 < CCCG :%< C C C : < F((C C C ( #('( G<:D.,< C C C C : % < F((C C C ' (%H+ : %%< F((% :. < F((%C %+ (#(% (? (C (+(+ :+ <

21 8' Almås, A. G. & Krumsvik, R. (2007). Digital literate teachers in Leading Edge schools in Norway. Journal of In- Service Education, 33(4), Arnseth, H. C, Hatlevik, O., Kløvstad, V., Kristiansen, T. & Ottestad, G.(2007). ITU Monitor 2007 Skolens digitale tilstand 2007 [ITU Monitor The Digital Conditions in School 2007; in Norwegian]. Oslo: Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Buckingham, D. (2003). Media education. Literacy, learning and contemporary culture. Cambridge: Polity Press. Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Erstad, O. (2005). Digital kompetanse en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Cuban, L., & Tyack D. (1998). Tinkering Toward Utopia. Cambridge: Harvard University Press. Engeström, Y. (1995). Innovative organizational learning in medical and legal settings. In L. M. W. Martin, K. Nelson & E. Tobach (Eds.), Sociocultural psychology: Theory and practice of doing and knowing. Cambridge: Cambridge University Press. ETS (Educational Testing Service) (2001). Digital Transformation. A Framework for ICT Literacy. Princeton: ETS Eurostat (2006). The Digital Divide in Europe. Report 38/2005 (Luxembourg, European Communities). Fornyings- og adminsitrasjonsdepartementet (FAD) [Ministry of Government Administration and Reform] (2007). Bredbånd. Dekningsanalyse [Broadband. Coverage analysis 2007]. Oslo: Teleplan Green, H., Facer, K., Rudd, T., Dillon, P. & Humphreys, P. (2006). Personalisation and Digital Technologies (London, Futurelab). Gulek, J. C. & Demirtas, H. (2005). Learning with technology: The impact of laptop use on student achievement. Journal of Technology, Learning, and Assessment 3(1) *8. 12 /0!+J 0 K' 8* # "'+!*#. 8*3 :< Haug, P. (2003). Evaluering av Reform 97. Oslo: Noregs forskingsråd Harrison, C., T. Fisher, et al. (2002). ImpaCT2: the Impact of Information and Communication Technologies on Pupils' Learning and Attainment.. Coventry, DfES ITU (2005). Digital skolehverdag. Henta frå: ITU (2007). Evaluering av skolelederprogrammet IKT-ABC. Sluttrapport. Oslo: ITU. 8':< Johnson, D. C., Cox, M. J., & Watson, D. M. (1994). Evaluating the impact on pupils' achievements. Journal of Computer Assisted Learning, 10(3), Kløvstad, V., Erstad, O., Kristiansen, T. & Søby, M. (2005). ITU Monitor På vei mot digital kompetanse i grunnoplæringen. Rapport 2/2005. Oslo: Universitetsforlaget. Khalili, A. og Shashaani, L.(1994): The effectiveness of computerapplications: A meta analysis. Journal of research on computing in education. Volume 27, Number 1. Krumsvik, R. (2006). ICT in te school. ICT-initiated school development in llower secondary school. Doktoravhandling. Dr. philos. Bergen. Universitetet i bergen. Krumsvik, R. (2006b). The digital challenges of school and teacher education - some urgent questions and the search for answers. Education and Information Technologies, 3 & 4(11), Krumsvik, R. (2007). Digitale utfordringar i skule og lærarutdanning. I: Skulen og den digitale læringsrevolusjon. Oslo: Universitetsforlaget. Krumsvik, R. (2007). Digitale kompetanse i Kunnskapsløftet. I: Skulen og den digitale læringsrevolusjon. Oslo: Universitetsforlaget. Krumsvik, R (2008). Teach as we preach.. Lærarutdannaren sin digitale kompetanse. PEK-prosjekt. (upublisert arbeid). Universitetet i Bergen. Kulik, J. A. (1994): Meta-analytic studies of findings on computer-based instruction. Baker, E., O Neil, H.F. Jr. (eds.) Technology assessment in education and training. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Associated, Publishers. Kunnskapsdepartementet (KD, 2006). Læreplan for den 13-årige grunnopplæringen. Oslo: Statens Forvaltningsteneste. Kunnskapsdepartementet (KD, 2008). Stortingsmelding nr. 31 ( ), Kvalitet i skulen. Oslo. Statens forvaltingsteneste. Løvlie, L. (2003). Teknokulturell danning. In R. Slagstad, O. Korsgaard, & L. Løvlie (Eds.), Dannelsens forvandlinger (pp ). Oslo: Pax Forlag. Mayer, R. (2001). Multimedia Learning. London: Cambridge University Press. Mayer, R. (2002). Aids to computer-based multimedia learning. Learning and Intsruction, 12 (2002), Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record. 108(6), Negroponte, N. (1995). Being Digital. New York: Vintage Books Niekamp, R. A. (2003). Audience Activity among Users of the World Wide Web. Unpublished doctoral dissertation, Pennsylvania State University.

22 8':< OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2001). Understanding the digital divide. Access date: , Rushkoff, D. (1996). Playing the Future: What We Can Learn From Digital Kids Children of Chaos in the UK. New York: Riverhead Books. Safety, Awareness, Facts and Tools (SAFT, 2006). SAFT Barneundersøkelse Oslo: SAFT. Nettversjon,tilgangsdato : arneunders?kelse% pdf Shute, V (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 1 (78), Snowling, M. J. (2000). Dyslexia. Oxford: Blackwell Publishers. Tapscott, D. (1998). Growing up Digital. New York: Mcgraw-Hill Tyner, K. (1998). Literacy in a Digital world: Teaching and learning in the age of information. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Utdanningsdirektoratet (2007). Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen Oslo: Utdanningsdirektoratet. Vaage, O.F. (2005). Norsk Mediebarometer Oslo: Statistisk Sentralbyrå. Vaage, O.F. (2007). Stadig mer tid foran skjermen. Samfunnspeilet, 4. Vaage, O.F. (2008). Norsk Mediebarometer Oslo: Statistisk Sentralbyrå 0 L8' %/0 1 ' &

23 8'% % '% '

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring?

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

IKT og ett steg videre

IKT og ett steg videre IKT og ett steg videre Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Foto: HaywireMedia/fotolia.com av trond eiliv hauge Digitale teknologier og medier siger langsomt inn i de ulike hjørnene av skolens virksomhet,

Detaljer

Hva er det? Digital kompetanse. Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, www.itu.no

Hva er det? Digital kompetanse. Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, www.itu.no Hva er det? Digital kompetanse Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, 1 2 For mange ungdommer er det blitt populært å bruke Internett-tjenester der de eksponerer

Detaljer

Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen

Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen Korleis planlegge for vellykka implementering av teknologi i skulen? Frode Kyrkjebø Master i informatikk Innlevert: November 2012 Hovedveiledar:

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Digital kompetanse i yrkesfagene I hvilken grad gir bruk av digitale verktøy i undervisningen yrkesrettet kompetanse? Geir Østengen Fakultet for lærerutdanningen

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag. Thor-Arne Johansen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

BALLAST. Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Forskningsrapport til ITU. Redigert av.

BALLAST. Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Forskningsrapport til ITU. Redigert av. BALLAST Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid Forskningsrapport til ITU Redigert av Bård Ketil Engen Tonje Hilde Giæver Leikny Øgrim Avdeling for lærerutdanning og

Detaljer

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Internetts historie handler om hvordan delingskulturen ble startet av en liten gruppe forskere og etter hvert utviklet til dagens

Detaljer

Det digitale klasserommet:

Det digitale klasserommet: Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook? av marte blikstad-balas Når elever får anledning til å bruke PC fritt i klasserommet vil måten de bruker utstyret på påvirkes av den praksisen

Detaljer

Bruk av IKT for tatere som reiser

Bruk av IKT for tatere som reiser Bruk av IKT for tatere som reiser Erfaringer fra et skoleutviklingsprosjekt hvor IKT ble forsøkt brukt som kommunikasjonsverktøy i taternes reiseperioder Anne Carine Bonnevie Lund Abstract: Use of ICT

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009

THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009 THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009 The Long and Winding Road Lennon McCartney The Knowledge Promotion is the latest Norwegian reform in the 10-year compulsory school and in upper secondary

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Learning regions of Norway a Prakut project

Learning regions of Norway a Prakut project Learning regions of Norway a Prakut project RAPPORT projektstatus oktober 2013 A collaboration between: University of Agder, University of Tromsø, University College of Hedmark, Lærende regioner: Styrings-

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

En profesjon innenfor profesjonen

En profesjon innenfor profesjonen Veilederrollen En profesjon innenfor profesjonen n av marit ulvik og kari smith Veiledning av nye lærere stiller store krav til praktiske ferdigheter og teoretisk ballast. En rapport fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Er elevane sine interesser ein faktor som kan betre deira skriveferdigheiter i ungdomsskulen? Erik Veum UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning

Detaljer

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Resultatrapport 2000 LAVA Læring Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Norwegian Computing Center/Applied Research and Development RAPPORT/REPORT NR/IMEDIA 2001 NR

Detaljer

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Ann Karin Sandal og Kari Smith Artikkelen er basert på ein kvalitativ studie av ungdomsskuleelevar sine opplevingar av overgangen til vidaregåande

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer