BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Saksliste

2 Saksnr PS 08/36 PS 08/37 PS 08/38 PS 08/39 PS 08/40 PS 08/41 PS 08/42 PS 08/43 PS 08/44 PS 08/45 RS RS RS RS Innhold Velkomsttiltak for innflyttere. Innspill om å forlenge perioden det er tillatt å spre naturgjødsel på eng. Søknad om støtte til reiseutgifter i forbindelse med masterstudie i Bergen. Kristian Krokslett. Uttalelse til søknad fra Fred-Jarle Hanssen om delvis fritak for kjøreplikt. Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn. Uttalelse fra Skjerstad lokalutvalg Søknad om motorferdsel i utmark med ATV. Søknad om motorferdsel i utmark Sigvald Høgset. Eventuelle uttalelser til saker i formannskap, bystyre og komiteer. Uttalelse fra Skjerstad lokalutvalg til søknad om deling av grunneiendom. Margit og Kåre Lekang. Uttalelse til søknad om fradeling av tomt til fritidsbebyggelse. Kjell Arne Hansen Referatsaker Glassmonter i biblioteket Misvær skole for oppbevaring av Norges eldste ospestokk Anmodning om utredning Vedtak i søknad om fradeling av en parsell på ca 13 da Bodø, 22. august 2008 Ivar Andreassen leder Gotfred Jensen sekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3386 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/36 Lokalutvalget Skjerstad Velkomsttiltak for innflyttere. Sammendrag Denne saken ble sist tatt opp på lokalutvalgets møte på Svartvassetra. Det ble da vedtatt å arbeide videre med saken fram til neste møte. Saksopplysninger I Bodø Spektrum skal det 30. august arrangeres en velkomstmesse. Da skal det på mellom 65 og 95 stander presenteres hva byen har å tilby av kultur- og fritidsaktiviteter. Dette er et positivt engasjement i by- og bynære strøk, men ute i de mer fjerntliggende kommunedelene synes det ikke helt passende å benytte messeformen. I stedet foreslås det at lokalutvalget lager en velkomstmappe. Denne kan ha den nye logoen til kommunen på forsiden og kanskje Velkommen til Skjerstad/Saltstraumen/Kjerringøy!. Inne i mappen kan det så ligge informasjon fra de ymse kultur- og fritidsaktivitetene som finnen i kommunedelen, kart, opplysninger om hvilke tjenester servicetorget kan tilby, omtale og gjerne reklame fra butikker, kafeer, bensinstasjoner, overnattingstilbud med mer. Mappen kan kanskje også inneholde en velkomsthilsen fra leder i lokalutvalget. Det er også tenkelig å arrangere årlige velkomstarrangement på kommunehuset der lokalutvalget, eller deler av lokalutvalget, kan være tilstede for å informere om hva som finnes av tilbud her. Da kan vi ha åpent kommunehus der innflyttere og andre kan orientere seg om det de måtte være interessert i av kommunale tiltak og tjenester. Det tenkes her på barnehage- og skoletilbud, leie, kjøp eller bygging av hus, garasje og lignende. Målet med et slikt arrangement kan være å sluse innflytterne inn i nærmiljøet på en best mulig måte. Vurderinger Konklusjon og anbefaling <MRK! Ikke slett noe mellom denne linjen og den røde streken etter vedtaket!!!! Denne påminnelsen skal slettes> Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse <Den røde linjen under må ikke fjernes!!!, denne påminnelsen skal du slette>

4 Saksbehandler: Gotfred Jensen leder tittel nestleder tittel

5 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /721 V00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/37 Lokalutvalget Skjerstad Innspill om å forlenge perioden det er tillatt å spre naturgjødsel på eng. Sammendrag Kirsti S. Bergquist har ved e-post datert spilt inn denne saken. Hun foreslår at det statlige regelverket blir endret dit hen at det skal bli tillatt å spre naturgjødsel helt fram til 1. oktober uten på forhånd å søke landbrukskontoret om det. Saksopplysninger I e-posten begrunner hun dette nærmere. I begrunnelsen går det fram at: - klimaendringer har ført til at vekstsesongen har blitt lengre - det er pålegg om at husdyra skal ha minimum 3 måneder per år utendørs, og mange bønder har begrenset tilgang til beite på innmark. - med det nye forslaget slipper vi unødvendig byråkrati, uten at vi forandrer på praksis - de miljømessige konsekvenser vil være de samme som før, da det sjelden er tele i marka 1. oktober../. Vedlagt følger kopi av omtalte e-post. Vurderinger Spredning av husdyrgjødsel er regulert av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Forskriften er fra nr. 951 og er fra departementene LMD, MD og HOD Her heter det i kapitel 7: 23. Spredetidspunkt Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd. Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Muligheten for endring ved forskrift gjelder likevel ikke kommunene som ligger innenfor nedbørsfeltet som drenerer til kyststrekningen svenskegrensa - Lindesnes.

6 Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer som nevnt i 1. ledd i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning. 0 Endret ved forskrift 26 aug 2005 nr. 927 Det kan virke som om kommunen, enten ved forskrift eller enkeltvedtak, kan tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september. Fristen kan dog ikke settes senere enn 1. oktober. Dette er samme dato som den som Kjersti S. Bergquist foreslår. Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelinga, har ved e-post datert til kommunene i Nordland argumentert med at forskriften ikke gir kommunene hjemmel til å gi en generell dispensasjon. Forskriftes 31 gir, etter landbruksavdelingas syn, bare anledning til å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Innkomne søknader må derfor av kommunene behandles på en konkret og individuell behandling. Konklusjon og anbefaling Det kan derfor fortone seg som om den tilsynelatende vidåpne adgangen som kommunene etter forskriftenes 23 har til å gi dispensasjon, i virkeligheten ikke er så stor likevel. På den annen side går det jo an å teste ut denne adgangen. Dette på tross av at det i forskriftenes 31(siste ledd) heter at Kommunen kan i særlige tilfelle dispensere fraforskriftenes del III, med unntak av 25, første og annet ledd, 27 og bruksbestemmelsene i vedlegg 4. Jeg velger imidlertid, med tanke på den utvetydige ordlyden i forskriftenes 31, å legge saken fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak: Ifølge 31 i forskrift om gjødselvarer av organisk opphav, er det ikke adgang for kommunene til å gi generelle dispensasjoner når det gjelder spredetidspunkt for husdyrgjødsel. Det kan kun dispenseres i særlige tilfeller. Skjerstad lokalutvalg tilrår derfor ikke at forslaget fra Kjersti S. Bergquist om en generell dispensasjon for landbruket i Bodø fram til 1.10 imøtekommes. Saksbehandler: Gotfred Jensen

7 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/38 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om støtte til reiseutgifter i forbindelse med masterstudie i Bergen. Kristian Krokslett. Sammendrag Kristian Krokslett har ved brev datert søkt om ovenstående. Saksopplysninger Kristian Krokslett begynner i høst på en masterstudie i utøvende sang ved Grieg-akademiet ved Universitetet i Bergen. I den anledning har han søkt lokalutvalget om en reisestøtte på kr for høsten Dette tilsvarer to reiser. Vurderinger Lokalutvalget har tidligere i år antydet at det kan bli innført en tilskuddsordning. Dette under forutsetning at det finnes midler til det../. Vedlagte oversikt viser at det pr var brukt følgende på de to funksjonene på vårt ansvar: Funksjon 385: Utgifter: kr Inntekter: kr Sum kr Funksjon 100(godtgjørelse til politikerne): Utgifter: kr ,52(ingen inntekter) De samlede utgiftene, når 8 av 12 måneder er passert, er da på vel kroner. Det skal dog sies at vi ikke har fått alle regningene ennå. Det kommer til å gå med store summer til trykking av kalender og årbok, likedan noe til kulturkvelden, men for årbok og kalender er det også forhåpentligvis minst like store inntekter. Utgifter på funksjon 100 for annet halvår 2008 blir belastet budsjettet for neste år. Vi har av kommunen fått kr til rådighet for drift av lokalutvalget, i tillegg fikk vi overført en bonus på kr for å ha holdt budsjettet. Konklusjon og anbefaling

8 Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

9 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6819 N12 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/39 Lokalutvalget Skjerstad Uttalelse til søknad fra Fred-Jarle Hanssen om delvis fritak for kjøreplikt for drosje. Sammendrag Nordland fylkeskommune, Næring og samferdsel, har bedt om lokalutvalgets syn på en søknad datert fra Fred-Jarle Hanssen om delvis fritak fra kjøreplikt for drosje. I håpet om at det kan skaffes en innehaver som ser muligheten av å drive døgnet rundt, tilrådes det at løyvet i Misvær lyses ut på nytt. På denne måten vil publikum kunne bli betjent utover arbeidstida. Saksopplysninger I søknaden begrunner han det delvise fritaket med at grunnlaget for å drive drosje på heltid i Misvær har falt helt bort i og med at han (og flere andre distriktsdrosjer) har mistet anbudet på pasientkjøringen til Helse Nord. Han opplyser i tillegg at den ukentlige omsetningen er blitt så lav at han ikke ser seg i stand til å ansette sjåfør. På denne bakgrunn ønsker han inntil videre å redusere kjøringen slik at denne bare foregår i tidsrommet mandag fredag. Vurderinger Det er forståelig at han ikke makter å opprettholde normal drosjedrift etter at han har mistet den viktigste inntektskilden. Lange kjøreoppdrag så som til Nordtun og til Bodø sentrum er oppdrag som skaffer forutsigbare og viktige inntekter. Når så disse faller bort, er det ikke å vente at drosjedriften kan fortsette som før. Kommunedelen vil likevel være betjent på de fem arbeidsdagene mandag t.o.m. fredag. På den måten vil folk ikke merke noe særlig til reduksjonen; kjøring til lege, frisør, fysioterapeut, møteplassen osv. vil kunne fortsette som tidligere. Ulempen er at kjøring etter kl og i helgene blir avviklet. Denne ulempen vil være merkbar for mange som benytter drosje på tidspunkter etter arbeidstid. Dette kan være til korøvelser, krobesøk, fødselsdager mv. Et annet argument er at en ved å tilrå at søknaden fra han innvilges, vil være med på å blokkere løyvet for andre som kanskje tar mål av seg til å kjøre døgnet rundt. Med såpass lite kjøring som det finnes her er kanskje dette ikke særlig realistisk, men det ville være verdt å forsøke en ny utlysning. Konklusjon og anbefaling Fred-Jarle Hanssen og andre drosjeeiere i området har mistet et viktig grunnlag for drosjedriften til fordel for et annet firma. På noen steder har dette ført til at drosjetilbudet har falt helt bort. I Skjerstad er håpet at en ved en ny utlysningsrunde kanskje kan få til et tilbud slik det var tidligere med kjøring hele døgnet. På denne bakgrunn tilrådes det at fylkeskommunen lyser ut løyvet på nytt. Da kan det forhåpentligvis lyktes å finne en løsning der det blir et drosjetilbud døgnet rundt. Det er i alle fall forsøket verdt. Ut fra dette tilrådes det at saken legges fram for lokalutvalget med følgende

10 Forslag til uttalelse Skjerstad lokalutvalg viser til søknaden fra Fred-Jarle Hanssen og tilrår at Nordland fylkeskommune lyses ut drosjeløyvet i Misvær ut på nytt. På denne måten vil en kunne få på plass et tilbud hele døgnet, en ordning som samtlige brukere kan være tjent med. Saksbehandler: Gotfred Jensen

11 FYLKES KOM M U NE Næring og samferdsel y 12 vår dato: vårreferanse : 08/8208 L 345v, ^ _ l o Deres dato: Deres referanse: 'Z^/ ^- C, J Org.nr: Skjerstad lokalutvalg Bodø kommune Postboks BODØ 3c;J 6'O 'T _ Kjøreplikt for drosje - Fred-3arle Hanssen Det foreligger søknad fra Fred-Jarle Hanssen, innehaver av drosjeløyve med stasjoneringssted Misvær, om delvis fritak fra kjøreplikt. Søknaden begrunnes med redusert driftsgrunnlag, som gjør det umulig å holde ansatt sjåfør på løyvet. Kopi av søknaden vedlegges. Løyvehaver oppgir at han kan kjøre i tidsrommet mandag-fredag. Eventuelle merknader til søknaden bes sendt nærings- og samferdselsavdelingen innen Med vennlig hilsen Åshild Pettersen fylkesplansjef Kopi til: NLSH Lofoten Fred-Jarle Hanssen Adresse Postmottak Dir.: Saksbehandler : Magne Svendsen Fylkeshuset Tlf: Enhet: Næring og samferdsel 8048 Bodø Faks: E-post: Besøksadresse Prinsens gt. 100

12 / ^"C-s' Vi ^ l a/ 7;r. i i.,c.:-.s y^i=r"z^% r^.-^^ g ^ l-^c-n7

13 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/40 Lokalutvalget Skjerstad Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn. Uttalelse fra Skjerstad lokalutvalg Sammendrag Fra byplankontoret har vi fått denne omfattende og ikke minst voluminøse planen til uttalelse. Saksopplysninger./. Vedlagt følger kopi av høringsbrevet. Her går det fram hvilke dokumenter som kommuneplanens arealdel består av, hva kommunene ønsker tilbakemelding på og hvor dokumentene finnes. Alle dokumentene i saken finnes på kommunens internettsider og kan studeres der. Frist for å komme med uttalelse er satt til Det er også planen å ha et folkemøte i begynnelsen av september. Vurderinger Skjerstad lokalutvalg har ved sine vedtak i flere saker allerede indirekte vært med på å gi sin uttalelse til flere sider ved kommuneplanens arealdel. I det følgende vil jeg kortfattet søke å komme inn på dette, men jeg regner samtidig med at de aller fleste av innspillene kommer fram på møtet. I lokalutvalgets møte vedtok(det forrige) lokalutvalget følgende enstemmige innspill til byplankontoret ang. forslaget til planprogram for kommuneplanen: - det må vises tilbakeholdenhet med ytterligere hyttebygging langs fjorden, særlig da nedenfor veien som går langs denne - det må kommes fram til en gradering av LNF-områder i Skjerstad - det må bli et strengere vern av dyrket mark - bygging på Rønvikjordene må hindres. Rønvikfjellet er mer egnet til boligbygging - det må gis åpning for spredt bygging av eneboliger - allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen må håndheves - byggeskikken i det vernede boligområdet i Misvær sentrum må følges opp slik at denne ikke endres I tillegg fattet lokalutvalget et viktig og forhåpentligvis presedensdannende vedtak i saken om Austerli hyttefelt ved Gjømmervatn: Skjerstad lokalutvalget slutter seg til synet til mange av høringsuttalelsene og tilrår ikke at det arbeides videre med planene om Austerli hyttefelt ved Gjømmervatn. Planene bryter i vesentlig grad med byggeskikken i området og er til hinder for beiteinteressene til så vel jordbruk som reindrift. Lokalutvalget tilrår imidlertid at Vidar Villumsen gis adgang til å føre opp en familiehytte i

14 området. Etter lokalutvalgets oppfatning bør det ikke anlegges flere bilveier i området enn de som allerede finnes. Anleggsveien fra Svartvasskrysset bør forbli en anleggsvei og bør sperres for all annen bruk. Bodø kommune er midt oppe i revideringen av kommuneplanen. Saken bør derfor ikke avgjøres før arbeidet med arealplanen er avsluttet. Utbygger har heller ikke avklart vinterparkeringen på Engeheia. Dette vedtaket er med på å sikre beiteinteressene i de sårbare områdene i kommunen. Ikke minst i et år, som i lokalutvalget er karakterisert som landbrukets år, er det viktig å sikre at det fremdeles skal være mulig å drive et aktivt landbruk. Beiteinteresser bør vinne over enkelte grunneieres hang til kortsiktig fortjeneste. Dette gjelder i utgangspunktet i hele Skjerstad, også i nærheten av bebyggelsen. Lokalutvalget har i dette vedtaket også kommet med sin mening om veier i utmark. I lokalutvalget har en annen prinsipiell sak vært opp til behandling nylig, nærmere bestemt i møte Det ble fattet følgende enstemmige vedtak i sak 08/34: Skjerstad lokalutvalg tilrår ikke at Roald Rolness gis anledning til å fradele/selge husene på eiendommen sin på Klette til fritidsformål. Hele eiendommen, gnr. 229/3, tilrådes i stedet solgt som landbrukseiendom. Skjerstad lokalutvalg ber om at salget av denne eiendommen blir ivaretatt av prosjektene Grønn tilflytning/folk i husan. Denne saken innvarsler forhåpentligvis en ny måte å behandle slike saker på. Landbrukskontoret har også sluttet opp om lokalutvalgets syn, og har ved brev datert til søker ikke gitt han samtykke til fradeling av en parsell på ca 13 da fra gnr. 229 bnr. 3 i Bodø. Byggesakskontoret er forhåpentligvis av samme oppfatning. Kopi av landbrukskontorets brev finnes som referatsak. På landsbygda skal det være fast bosetting, ikke fritidsbruk. Det er foreslått at en rekke områder i Skjerstad skal omdefineres fra den generelle LNF-betegnelsen til LNF 2-område. I utgangspunktet synes dette å være rett. I noen tilfeller kan det dog hevdes at samfunnsmessige hensyn taler for at det bør gjøres unntak fra denne hovedregelen. Det tenkes her på bygging av helårsboliger på dyrket mark. Mange andre kommuner går langt for å få folk til å flytte til dem. Et virkemiddel kan være gratis barnehageplass som i Beiarn, et annet kan være at boligbyggingen kan foregå mer spredt enn nå. I utgangspunktet skal denne boligbyggingen foregå i utkanten, nært opptil, dyrket mark. Dette er det alt åpnet for bl.a. i Skjerstad. I svært sjeldne tilfeller bør det i tillegg kunne være en ørliten åpning for at bygging av helårsboliger kan foregå på dyrket mark i nærheten av eksisterende tun. En slik sak fra ytre Oldereid har vi til uttalelse i dette møtet. Et annet viktig utgangspunkt for all bygging av helårsboliger nært opptil dyrket mark, er at dette ikke må gå utover aktivt jordbruk. De som i dag kjemper for å holde ut som jordbrukere, bør ikke føle sin eksistens truet av inntrengere med jordbruksfientlige holdninger. Også i Skjerstad merker vi en tendens til at nye generasjoner rynker på nesen av så vel bjelleklang, rauting og brekting fra husdyr, lukt av naturgjødsel, elektriske gjerder og annet som alltid har hørt jordbruket til. Det er også viktig at kommunen, dersom landbrukseiendommer kommer på salg, aktivt går ut og tilbyr disse til bønder som har benyttet disse som tilleggsjord. Andelen tilleggsjord er også her stor, og denne usikkerhetsfaktoren er med på å gjøre jordbruksdrifta både sårbar og uforutsigbar. Det vil være langt bedre at disse verdifulle eiendommene blir drevet av en proff bonde enn at de blir vanskjøttet av hobbybønder med katt og kaniner. På denne måten blir også bestemmelsene i formålsparagrafen i jordlova tatt vare på slik at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som

15 høyrer til(arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Bygging av fritidshus bør aldri kunne foregå på dyrket mark eller i et LNF-område. De forskjellige typene LNF-områder er beskrevet på s i planbeskrivelsen. I en tid der det synes å være mangel på mat i mange land og der prisene på denne har økt betraktelig, bør en verne om det produksjonspotensialet som finnes i vår kommune. I tillegg bør fritidshus ikke kunne bygges i nærheten av områder med fast bosetting, uansett hva som det tidligere måtte være åpnet for. En bør vokte seg vel for at de fastboende blir en minoritet i et hav av fritidshus. Eierne av slike fritidshus er pr. definisjon ikke grunneiere, men noen av dem synes etter hvert å få en slem tendens til å oppføre seg som om de var det. På den måten kan de overta styringen av ei grend slik at de fastboende blir utmanøvrert på fritidshuseiernes premisser. Dette kan i sin tur skape problemer for jordbruksdrift, ferdsel i utmark, tråkking i eng, løse hunder til sjenanse for de fastboende, jaging og annen uroing av husdyr, jakt og fiske osv. Det er sterkt å håpe at så vel lokalutvalget som kommunens planmyndigheter blir svært strenge og konsekvente på nettopp dette området. Utmarksbeitene, også de nære, er og blir avgjørende for all jordbruksdrift i Skjerstad. Konklusjon og anbefaling Jeg regner med at en rekke forslag blir fremmet i møtet. Underlagsdokumentene i saken ligger presentert på kommunens internettsider. De er dessuten lagt ut på servicetorgene både i sentrum og i Misvær. Det er upraktisk å sende dem ut sammen med innkallingen. Jeg regner med at det beste er at medlemmene søker å sette seg inn i saken vha internett og ved å søke informasjon på servicetorgene. Saken fremmes uten forslag til innstilling. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

16 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /48 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/41 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om motorferdsel i utmark med ATV. Sammendrag Viggo Rønning har søkt om motorferdsel i utmark med ATV. Ut fra de nye opplysningene som foreligger i saken, tilrådes det at søknaden innvilges. Saksopplysninger Han har ved e-post begrunnet søknaden. Han har på nytt søkt om å få benytte sekshjuling til skogdrift på Høgset. Han har tidligere søkt om det samme. I 2005 søkte han om å få benytte sekshjuling i tillegg til snøscooter. I møte avslo lokalutvalget søknaden om ferdsel med ATV ut fra den begrunnelse at det i søknaden ikke er påvist et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Han påklaget vedtaket. Lokalutvalget sto på sitt vedtak og fylkesmannen stadfestet lokalutvalgets vedtak. Det er på denne bakgrunn en må se den nåværende søknaden, forutsatt da at det ikke er framkommet nye argumenter i saken. Vurderinger I søknaden opplyses det at bruk av sekshjuling er den eneste muligheten han har til å ta ut skog. Dette ettersom han har helsemessige plager. Disse er ikke dokumentert med legeerklæring. Dette er nye opplysninger i forhold til sist, da gikk søknaden ut på at han skulle benytte sekshjuling for å transportere seg selv opp til hugstfeltet og snøscooter for å transportere veden ned til gårds. Denne opplysningen må vurderes opp mot de strenge kravene i forskriftenes 6. Selv om fylkesmannen, i en tidligere runde, har vendt tommelen ned for søknaden han da presenterte, så skal lokalutvalget ta stilling til enhver søknad ut fra reglene om enkeltvedtak. Spørsmålet blir da om de helsemessige endringene han påberoper seg har innflytelse på de vurderingene som kommunen må foreta. I utgangspunktet skal det benyttes snøscooter ved uttak av skog dersom skogbrukeren ikke er i næring eller har en helsemessig situasjon som gjør at annet kjøretøy må benyttes. I dette tilfellet synes det som om søkerens helsemessige situasjon bør tilsi at kommunen firer på kravene om bruk av snøscooter. I stedet bør han gis tillatelse til å benytte sekshjuling. Det er neppe tale om store uttak av skog, og slitasjen på terrenget forårsaket av sekshjulingen kommer neppe til å bli store. Konklusjon og anbefaling Dersom denne søknaden ikke hadde inneholdt nye opplysninger i favør av søker, så burde kommunen ha stått på det fylkesmannbekreftede avslaget fra 2005/2006. All ferdsel etter

17 unntaksparagrafen skal henge høyt. Ut fra at søkers helsemessige utgangspunkt har endret seg siden den gang, tilrår jeg at lokalutvalget fatter følgende Forslag til vedtak: Viggo Rønning gis anledning til å benytte sekshjuling på barmark til nødvendig uttak av brensel i utmark på Høgset. Tillatelsen begrunnes ut fra søkers helsemessig situasjon, og fattes i medhold av bestemmelsene i 6 i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Saksbehandler: Gotfred Jensen

18 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /48 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/42 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om motorferdsel i utmark. Sigvald Høgset. Sammendrag Sigvald Høgset har søkt om å få benytte traktor i skogbruk og til hytta i tillegg til snøscooter. Ut fra en samlet vurdering av hans helsemessige stilling, tilrådes det at søknaden innvilges. Saksopplysninger Tillatelse til å benytte snøscooter gjelder også Stig Høgset. Denne gjelder 5 første ledd, bokstavene c og e. Denne innvilges administrativt. Det er også søkt om å få benytte traktor til vedtransport og til hytta ved Høylavatn. Denne delen av søknaden må i så fall gis i medhold av bestemmelsene i unntaksparagrafen, dvs. 6 i de nasjonale forskriftene. Vurderinger Sigvald Høgset har i søknaden lagt ved en legeerklæring som bekrefter at han lider av en varig sykdom som gjør at han er kvalifisert for å kjøre traktor i medhold av bestemmelsene om funksjonshemming. Det utfordrende spørsmålet blir om vi skal ta hensyn til dette all den tid han har mulighet til å benytte snøscooter både i skogdrift og til og fra hytta. Sigvald er født i 1931 og han er ikke lengre næringsdrivende. Bruket er overtatt av sønnen. I dette tilfellet synes det å være et flertall av grunner som taler for at søknaden bør innvilges. Dette fordi han har lagt fram en legeerklæring som er til hans fordel. I tillegg er det i området et nettverk av traktorveier som kan benyttes. På tur til hytta ved Høylavatn kan han også, langt på vei, kunne benytte traktorveier for å komme seg fram. Den siste delen må tilbakelegges til fots. Konklusjon og anbefaling Her står vi overfor et tilfelle der det finnes gode grunner for å tilråde at søknaden innvilges. I samsvar med dette anbefales det at lokalutvalget fatter følgende Forslag til vedtak: Sigvald Høgset gis tillatelse til motorferdsel i utmark med traktor på opparbeidede traktorveier på Høgset. Tillatelsen begrunnes ut fra helsemessige årsaker og gis i medhold av bestemmelsene i unntaksparagrafen, 6 i de nasjonale forskriftene til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

19 Saksbehandler: Gotfred Jensen

20 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/43 Lokalutvalget Skjerstad Eventuelle uttalelser til saker i formannskap, bystyre og komiteer. Sammendrag Det er anledning til å uttale seg til andre saker som skal opp i formannskap, planutvalg, bystyre og komiteer. Planutvalget skal møtes 2.9, bystyret 10 og Saksopplysninger Vurderinger Konklusjon og anbefaling Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

21 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /5 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/44 Lokalutvalget Skjerstad Uttalelse fra Skjerstad lokalutvalg til søknad om deling av grunneiendom. Margit og Kåre Lekang. Sammendrag Margit og Kåre Lekang har søkt om ovenstående. Vi har fått saken til uttalelse fra byggesakskontoret. Selv om den omsøkte tomta befinner seg i et LNF-område, synes det å være en overvekt av momenter som går i retning av at søknaden bør innvilges. Saksopplysninger Hjemmelshavere er Margit og Kåre Lekang, Oldereid. Erververe er Linda Høgset og Preben Hartviksen. De bor også på Oldereid. Formålet med ervervet er å sette opp en helårsbolig på den 1.6 dekar store tomta. Området ligger på dyrket mark i et LNF-område(landbruk- natur- og friluftsområde) mellom Haugen og Heimigården. I forslaget til ny kommuneplan for Bodø er området, sammen med en rekke andre områder, foreslått avsatt til LNF 2-område. Denne statusen er strengere enn den generelle LNF-betegnelsen som ble benyttet i Skjerstad kommune. Det må anlegges tilknytning til den kommunale veien gjennom grenda. Videre må det planlagte huset knyttes til privat vannverk samt til lavspentnett og bredbånd. Vurderinger Til grunn for lokalutvalgets behandling av denne og tilsvarende saker skal vi uttale oss om alle forholdene i en sak, det er sakens helhetsvurdering som vi skal ha i mente. Fra byggesakskontoret er vi spesielt bedt om å uttale oss om det faktum at eiendommen ligger i et LNF-område(planlagt LNF 2-område). I hele Oldereid er det bare to gjenværende bruk, ett som driver med hest og ett som driver med sau. Den omsøkte parsellen ligger i et område(gnr 209/5) som blir benyttet til beite for hestebruket(ridesenteret). De to erververne leier i dag et hus på ytre Oldereid. Begge har tilknytning til det før nevnte hestebruket(håjen gård). Preben er sønn til Per Hartviksen og Linda Høgset er hans samboer. Begge er hesteinteressert. Preben er tilknyttet Håjen gård på fritiden og er stedfortreder for Per Hartviksen/Berit Hauge. Linda eier tre av hestene på ridesenteret. Også hun arbeider på fritiden på senteret. Dersom de fikk flytte inn i eget hus i umiddelbar nærhet av hestesenteret ville det være av stor betydning for så vel Håjen gård som for grenda. Oldereid er preget av høy gjennomsnittalder, og det bor derfor nesten bare pensjonister på stedet i tillegg til en viss fritidsbefolkning.

22 Det er derfor til å begynne med ikke lett å forstå at det skal være problematisk å avstå 1.6 da dyrket mark for at to personer rundt 40 skal kunne bo i nærheten av sin fritidsinteresse og kanskje framtidige arbeidsplass.. Bruket kjøper fôr fra andre bruk, og gir derfor en betydelig tilleggsnæring for bruk som har fôr å selge. Håjen gård skaper liv og røre i ei grend som er sterkt preget av forgubbing. Hestesenteret, som er kjent over hele kommunen, er derfor et betydelig aktivum ikke bare på Oldereid med i hele Skjerstad. Hestene holder ved sin beiting kulturlandskapet i hevd og synet av beitende hester virker både beroligende og inspirerende for de som ferdes i området. Samtidig skaffer senteret sårt tiltrengte arbeidsplasser i en av kommunens utkanter der tilbudene i så måte ikke akkurat står i kø. Så noen ord om prosjektet Folk i husan/grønn tilflytning. Dette prosjektet ble igangsatt for noen år siden, men resultater lar vente på seg. Ingen har, så vidt en vet, flyttet til Skjerstad som en følge av dette prosjektet. I dette tilfellet står vi ovenfor et ungt par som allerede har funnet sitt smultronställe her. Det er derfor viktig at disse to tilbys så gode betingelser at de velger å bli boende her. Hva så med forholdet til dyrket mark, bør en ikke hegne om denne? Jo, helt klart! Men det finnes også her unntak. Selv om jordloven inneholder strenge bestemmelser, så har samfunnet lite igjen for dyrket mark som gror igjen og dermed blir uskjøttet. På ytre Oldereid har Berit Hauge og Per Hartviksen gjort sitt for å skape ny giv i dyrkamarka. De kunne tilfeldigvis flytte inn i allerede eksisterende hus, Linda og Preben må bygge nytt. Slik har det vært til alle tider; noen nye hus må bygges også på landsbygda for at ikke utviklingen skal stoppe opp. Fra den påtenkte tomta mellom Haugen og Heimigården kan de se over til fritidspalassene på Sjånes. Mange av disse er bygget på dyrket mark, riktignok i et mer hellende terreng, men like fullt dyrket mark. Her må en skille mellom fritidshus og fast bosetting i helårsboliger. Når dyrket mark kunne ofres til fritidsformål på Skjånes og på andre steder, skal en da ikke kunne gjøre det samme til et langt bedre formål på Oldereid? Finnes det ikke motforestillinger i denne saken? Motforestillingene er så absolutt til stede. En av dem er hensynet til dyrket mark og vernet av denne. I utgangspunktet bør dyrket mark benyttes til matproduksjon enten den ligger på Oldereid eller ellers. I formålsparagrafen til jordlova av heter det: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Bestemmelsene i formålsparagrafen i jordlova taler for seg selv. Men det finnes motforestillinger. I noen sjeldne tilfeller må en se i øynene at bestemmelsen virker mot sin hensikt, i alle fall dersom målet er at noen i det hele tatt skal ha sin helårsbolig på landsbygda. Noe helt annet er fritidsboliger. Her må jordlovens bestemmelser tolkes atskillig strengere, det skal ikke være noen menneskerett å bygge en fritidsbolig på dyrket mark.

08/46 Søknad om støtte til trykking av program. Misvær sangerlag.

08/46 Søknad om støtte til trykking av program. Misvær sangerlag. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 1.9.2008 Tidspunkt: 10:00 15.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv N. Sivertsen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00 Lokalutvalget Skjerstad Svartvassetra. Oppmøte Engeheia kl. 09.30 for fellestransport derfra. Det vil bli søkt avholdt et besøk/befaring

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Møterommet, Kommunehuset i Misvær

Møterommet, Kommunehuset i Misvær BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.3.2009 Tidspunkt: 10:00 15:45 Lokalutvalget Skjerstad Møterommet, Kommunehuset i Misvær Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Protokoll fra lokalutvalgets møte 16.3.09 ble enstemmig godkjent.

Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Protokoll fra lokalutvalgets møte 16.3.09 ble enstemmig godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad og Saltstraumen lokalutvalg(fellesmøte sakene 09/35 tom 09/37 Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.4.2009 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 GBNR-53/3 14/301 14/5529 Ragnhild Haugen 25.08.2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 08.09.2009 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn

Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Aslak Søtvik Søtvik 7160 BJUGN Dato: 19. 06.2013 Aslak Søtvik - fradeling av tilleggsareal fra gnr. 36 bnr. 1 til gnr. 36 bnr. 15 Saksnr.: Eiendom.: Vedtak nr.: Saksb e

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Møteprotokoll. Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP

Møteprotokoll. Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 09:00-10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Mathiassen LEDER

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 18.00 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK ADMNSTRATVT VEDTAK FAUSKE KOMMUNE 09/6040 Arkiv JouralpostD: sakd: 09/464 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG

Detaljer

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2009 9368/2009 2006/3578 40/368 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/48 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Kjerringøy Lokalutvalg. Dagsorden. Orientering: Folkemøte valgmøte den 29. august. Ruteplan Festvåg Kjerringøy havn i uke 35.

Møteinnkalling. Kjerringøy Lokalutvalg. Dagsorden. Orientering: Folkemøte valgmøte den 29. august. Ruteplan Festvåg Kjerringøy havn i uke 35. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy Lokalutvalg Zahlfjøsen, Dato: 26.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy Lokalutvalg, Rita Hustad

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Komagfjord Møtedato: 17.06.2010 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Arne Karlstrøm FRP Medlem John Andreas Ellila

Detaljer

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Egil Rasmussen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Bjarne Johansen Varamedlem Randolv Gryt

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Egil Rasmussen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Bjarne Johansen Varamedlem Randolv Gryt Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Misvær Dato: 16.3.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen Leder

Detaljer

Søknad om oppføring av stall og garasje - gnr 91 bnr 9 og 10 - Grina i Rælingen kommune

Søknad om oppføring av stall og garasje - gnr 91 bnr 9 og 10 - Grina i Rælingen kommune RÆLINGEN KOMMUNE Landbrukskontoret - Regionkontor Landbruk Saksbehandler: Ida Marie Gjersem Styre, Råd Saksnr. Møtedato LN 14/22 LANDBRUKSNEMNDA 2014/3228 02.12.2014 Søknad om oppføring av stall og garasje

Detaljer