BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Saksliste

2 Saksnr PS 08/36 PS 08/37 PS 08/38 PS 08/39 PS 08/40 PS 08/41 PS 08/42 PS 08/43 PS 08/44 PS 08/45 RS RS RS RS Innhold Velkomsttiltak for innflyttere. Innspill om å forlenge perioden det er tillatt å spre naturgjødsel på eng. Søknad om støtte til reiseutgifter i forbindelse med masterstudie i Bergen. Kristian Krokslett. Uttalelse til søknad fra Fred-Jarle Hanssen om delvis fritak for kjøreplikt. Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn. Uttalelse fra Skjerstad lokalutvalg Søknad om motorferdsel i utmark med ATV. Søknad om motorferdsel i utmark Sigvald Høgset. Eventuelle uttalelser til saker i formannskap, bystyre og komiteer. Uttalelse fra Skjerstad lokalutvalg til søknad om deling av grunneiendom. Margit og Kåre Lekang. Uttalelse til søknad om fradeling av tomt til fritidsbebyggelse. Kjell Arne Hansen Referatsaker Glassmonter i biblioteket Misvær skole for oppbevaring av Norges eldste ospestokk Anmodning om utredning Vedtak i søknad om fradeling av en parsell på ca 13 da Bodø, 22. august 2008 Ivar Andreassen leder Gotfred Jensen sekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3386 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/36 Lokalutvalget Skjerstad Velkomsttiltak for innflyttere. Sammendrag Denne saken ble sist tatt opp på lokalutvalgets møte på Svartvassetra. Det ble da vedtatt å arbeide videre med saken fram til neste møte. Saksopplysninger I Bodø Spektrum skal det 30. august arrangeres en velkomstmesse. Da skal det på mellom 65 og 95 stander presenteres hva byen har å tilby av kultur- og fritidsaktiviteter. Dette er et positivt engasjement i by- og bynære strøk, men ute i de mer fjerntliggende kommunedelene synes det ikke helt passende å benytte messeformen. I stedet foreslås det at lokalutvalget lager en velkomstmappe. Denne kan ha den nye logoen til kommunen på forsiden og kanskje Velkommen til Skjerstad/Saltstraumen/Kjerringøy!. Inne i mappen kan det så ligge informasjon fra de ymse kultur- og fritidsaktivitetene som finnen i kommunedelen, kart, opplysninger om hvilke tjenester servicetorget kan tilby, omtale og gjerne reklame fra butikker, kafeer, bensinstasjoner, overnattingstilbud med mer. Mappen kan kanskje også inneholde en velkomsthilsen fra leder i lokalutvalget. Det er også tenkelig å arrangere årlige velkomstarrangement på kommunehuset der lokalutvalget, eller deler av lokalutvalget, kan være tilstede for å informere om hva som finnes av tilbud her. Da kan vi ha åpent kommunehus der innflyttere og andre kan orientere seg om det de måtte være interessert i av kommunale tiltak og tjenester. Det tenkes her på barnehage- og skoletilbud, leie, kjøp eller bygging av hus, garasje og lignende. Målet med et slikt arrangement kan være å sluse innflytterne inn i nærmiljøet på en best mulig måte. Vurderinger Konklusjon og anbefaling <MRK! Ikke slett noe mellom denne linjen og den røde streken etter vedtaket!!!! Denne påminnelsen skal slettes> Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse <Den røde linjen under må ikke fjernes!!!, denne påminnelsen skal du slette>

4 Saksbehandler: Gotfred Jensen leder tittel nestleder tittel

5 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /721 V00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/37 Lokalutvalget Skjerstad Innspill om å forlenge perioden det er tillatt å spre naturgjødsel på eng. Sammendrag Kirsti S. Bergquist har ved e-post datert spilt inn denne saken. Hun foreslår at det statlige regelverket blir endret dit hen at det skal bli tillatt å spre naturgjødsel helt fram til 1. oktober uten på forhånd å søke landbrukskontoret om det. Saksopplysninger I e-posten begrunner hun dette nærmere. I begrunnelsen går det fram at: - klimaendringer har ført til at vekstsesongen har blitt lengre - det er pålegg om at husdyra skal ha minimum 3 måneder per år utendørs, og mange bønder har begrenset tilgang til beite på innmark. - med det nye forslaget slipper vi unødvendig byråkrati, uten at vi forandrer på praksis - de miljømessige konsekvenser vil være de samme som før, da det sjelden er tele i marka 1. oktober../. Vedlagt følger kopi av omtalte e-post. Vurderinger Spredning av husdyrgjødsel er regulert av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Forskriften er fra nr. 951 og er fra departementene LMD, MD og HOD Her heter det i kapitel 7: 23. Spredetidspunkt Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd. Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Muligheten for endring ved forskrift gjelder likevel ikke kommunene som ligger innenfor nedbørsfeltet som drenerer til kyststrekningen svenskegrensa - Lindesnes.

6 Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer som nevnt i 1. ledd i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning. 0 Endret ved forskrift 26 aug 2005 nr. 927 Det kan virke som om kommunen, enten ved forskrift eller enkeltvedtak, kan tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september. Fristen kan dog ikke settes senere enn 1. oktober. Dette er samme dato som den som Kjersti S. Bergquist foreslår. Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelinga, har ved e-post datert til kommunene i Nordland argumentert med at forskriften ikke gir kommunene hjemmel til å gi en generell dispensasjon. Forskriftes 31 gir, etter landbruksavdelingas syn, bare anledning til å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Innkomne søknader må derfor av kommunene behandles på en konkret og individuell behandling. Konklusjon og anbefaling Det kan derfor fortone seg som om den tilsynelatende vidåpne adgangen som kommunene etter forskriftenes 23 har til å gi dispensasjon, i virkeligheten ikke er så stor likevel. På den annen side går det jo an å teste ut denne adgangen. Dette på tross av at det i forskriftenes 31(siste ledd) heter at Kommunen kan i særlige tilfelle dispensere fraforskriftenes del III, med unntak av 25, første og annet ledd, 27 og bruksbestemmelsene i vedlegg 4. Jeg velger imidlertid, med tanke på den utvetydige ordlyden i forskriftenes 31, å legge saken fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak: Ifølge 31 i forskrift om gjødselvarer av organisk opphav, er det ikke adgang for kommunene til å gi generelle dispensasjoner når det gjelder spredetidspunkt for husdyrgjødsel. Det kan kun dispenseres i særlige tilfeller. Skjerstad lokalutvalg tilrår derfor ikke at forslaget fra Kjersti S. Bergquist om en generell dispensasjon for landbruket i Bodø fram til 1.10 imøtekommes. Saksbehandler: Gotfred Jensen

7 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/38 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om støtte til reiseutgifter i forbindelse med masterstudie i Bergen. Kristian Krokslett. Sammendrag Kristian Krokslett har ved brev datert søkt om ovenstående. Saksopplysninger Kristian Krokslett begynner i høst på en masterstudie i utøvende sang ved Grieg-akademiet ved Universitetet i Bergen. I den anledning har han søkt lokalutvalget om en reisestøtte på kr for høsten Dette tilsvarer to reiser. Vurderinger Lokalutvalget har tidligere i år antydet at det kan bli innført en tilskuddsordning. Dette under forutsetning at det finnes midler til det../. Vedlagte oversikt viser at det pr var brukt følgende på de to funksjonene på vårt ansvar: Funksjon 385: Utgifter: kr Inntekter: kr Sum kr Funksjon 100(godtgjørelse til politikerne): Utgifter: kr ,52(ingen inntekter) De samlede utgiftene, når 8 av 12 måneder er passert, er da på vel kroner. Det skal dog sies at vi ikke har fått alle regningene ennå. Det kommer til å gå med store summer til trykking av kalender og årbok, likedan noe til kulturkvelden, men for årbok og kalender er det også forhåpentligvis minst like store inntekter. Utgifter på funksjon 100 for annet halvår 2008 blir belastet budsjettet for neste år. Vi har av kommunen fått kr til rådighet for drift av lokalutvalget, i tillegg fikk vi overført en bonus på kr for å ha holdt budsjettet. Konklusjon og anbefaling

8 Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

9 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6819 N12 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/39 Lokalutvalget Skjerstad Uttalelse til søknad fra Fred-Jarle Hanssen om delvis fritak for kjøreplikt for drosje. Sammendrag Nordland fylkeskommune, Næring og samferdsel, har bedt om lokalutvalgets syn på en søknad datert fra Fred-Jarle Hanssen om delvis fritak fra kjøreplikt for drosje. I håpet om at det kan skaffes en innehaver som ser muligheten av å drive døgnet rundt, tilrådes det at løyvet i Misvær lyses ut på nytt. På denne måten vil publikum kunne bli betjent utover arbeidstida. Saksopplysninger I søknaden begrunner han det delvise fritaket med at grunnlaget for å drive drosje på heltid i Misvær har falt helt bort i og med at han (og flere andre distriktsdrosjer) har mistet anbudet på pasientkjøringen til Helse Nord. Han opplyser i tillegg at den ukentlige omsetningen er blitt så lav at han ikke ser seg i stand til å ansette sjåfør. På denne bakgrunn ønsker han inntil videre å redusere kjøringen slik at denne bare foregår i tidsrommet mandag fredag. Vurderinger Det er forståelig at han ikke makter å opprettholde normal drosjedrift etter at han har mistet den viktigste inntektskilden. Lange kjøreoppdrag så som til Nordtun og til Bodø sentrum er oppdrag som skaffer forutsigbare og viktige inntekter. Når så disse faller bort, er det ikke å vente at drosjedriften kan fortsette som før. Kommunedelen vil likevel være betjent på de fem arbeidsdagene mandag t.o.m. fredag. På den måten vil folk ikke merke noe særlig til reduksjonen; kjøring til lege, frisør, fysioterapeut, møteplassen osv. vil kunne fortsette som tidligere. Ulempen er at kjøring etter kl og i helgene blir avviklet. Denne ulempen vil være merkbar for mange som benytter drosje på tidspunkter etter arbeidstid. Dette kan være til korøvelser, krobesøk, fødselsdager mv. Et annet argument er at en ved å tilrå at søknaden fra han innvilges, vil være med på å blokkere løyvet for andre som kanskje tar mål av seg til å kjøre døgnet rundt. Med såpass lite kjøring som det finnes her er kanskje dette ikke særlig realistisk, men det ville være verdt å forsøke en ny utlysning. Konklusjon og anbefaling Fred-Jarle Hanssen og andre drosjeeiere i området har mistet et viktig grunnlag for drosjedriften til fordel for et annet firma. På noen steder har dette ført til at drosjetilbudet har falt helt bort. I Skjerstad er håpet at en ved en ny utlysningsrunde kanskje kan få til et tilbud slik det var tidligere med kjøring hele døgnet. På denne bakgrunn tilrådes det at fylkeskommunen lyser ut løyvet på nytt. Da kan det forhåpentligvis lyktes å finne en løsning der det blir et drosjetilbud døgnet rundt. Det er i alle fall forsøket verdt. Ut fra dette tilrådes det at saken legges fram for lokalutvalget med følgende

10 Forslag til uttalelse Skjerstad lokalutvalg viser til søknaden fra Fred-Jarle Hanssen og tilrår at Nordland fylkeskommune lyses ut drosjeløyvet i Misvær ut på nytt. På denne måten vil en kunne få på plass et tilbud hele døgnet, en ordning som samtlige brukere kan være tjent med. Saksbehandler: Gotfred Jensen

11 FYLKES KOM M U NE Næring og samferdsel y 12 vår dato: vårreferanse : 08/8208 L 345v, ^ _ l o Deres dato: Deres referanse: 'Z^/ ^- C, J Org.nr: Skjerstad lokalutvalg Bodø kommune Postboks BODØ 3c;J 6'O 'T _ Kjøreplikt for drosje - Fred-3arle Hanssen Det foreligger søknad fra Fred-Jarle Hanssen, innehaver av drosjeløyve med stasjoneringssted Misvær, om delvis fritak fra kjøreplikt. Søknaden begrunnes med redusert driftsgrunnlag, som gjør det umulig å holde ansatt sjåfør på løyvet. Kopi av søknaden vedlegges. Løyvehaver oppgir at han kan kjøre i tidsrommet mandag-fredag. Eventuelle merknader til søknaden bes sendt nærings- og samferdselsavdelingen innen Med vennlig hilsen Åshild Pettersen fylkesplansjef Kopi til: NLSH Lofoten Fred-Jarle Hanssen Adresse Postmottak Dir.: Saksbehandler : Magne Svendsen Fylkeshuset Tlf: Enhet: Næring og samferdsel 8048 Bodø Faks: E-post: Besøksadresse Prinsens gt. 100

12 / ^"C-s' Vi ^ l a/ 7;r. i i.,c.:-.s y^i=r"z^% r^.-^^ g ^ l-^c-n7

13 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/40 Lokalutvalget Skjerstad Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn. Uttalelse fra Skjerstad lokalutvalg Sammendrag Fra byplankontoret har vi fått denne omfattende og ikke minst voluminøse planen til uttalelse. Saksopplysninger./. Vedlagt følger kopi av høringsbrevet. Her går det fram hvilke dokumenter som kommuneplanens arealdel består av, hva kommunene ønsker tilbakemelding på og hvor dokumentene finnes. Alle dokumentene i saken finnes på kommunens internettsider og kan studeres der. Frist for å komme med uttalelse er satt til Det er også planen å ha et folkemøte i begynnelsen av september. Vurderinger Skjerstad lokalutvalg har ved sine vedtak i flere saker allerede indirekte vært med på å gi sin uttalelse til flere sider ved kommuneplanens arealdel. I det følgende vil jeg kortfattet søke å komme inn på dette, men jeg regner samtidig med at de aller fleste av innspillene kommer fram på møtet. I lokalutvalgets møte vedtok(det forrige) lokalutvalget følgende enstemmige innspill til byplankontoret ang. forslaget til planprogram for kommuneplanen: - det må vises tilbakeholdenhet med ytterligere hyttebygging langs fjorden, særlig da nedenfor veien som går langs denne - det må kommes fram til en gradering av LNF-områder i Skjerstad - det må bli et strengere vern av dyrket mark - bygging på Rønvikjordene må hindres. Rønvikfjellet er mer egnet til boligbygging - det må gis åpning for spredt bygging av eneboliger - allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen må håndheves - byggeskikken i det vernede boligområdet i Misvær sentrum må følges opp slik at denne ikke endres I tillegg fattet lokalutvalget et viktig og forhåpentligvis presedensdannende vedtak i saken om Austerli hyttefelt ved Gjømmervatn: Skjerstad lokalutvalget slutter seg til synet til mange av høringsuttalelsene og tilrår ikke at det arbeides videre med planene om Austerli hyttefelt ved Gjømmervatn. Planene bryter i vesentlig grad med byggeskikken i området og er til hinder for beiteinteressene til så vel jordbruk som reindrift. Lokalutvalget tilrår imidlertid at Vidar Villumsen gis adgang til å føre opp en familiehytte i

14 området. Etter lokalutvalgets oppfatning bør det ikke anlegges flere bilveier i området enn de som allerede finnes. Anleggsveien fra Svartvasskrysset bør forbli en anleggsvei og bør sperres for all annen bruk. Bodø kommune er midt oppe i revideringen av kommuneplanen. Saken bør derfor ikke avgjøres før arbeidet med arealplanen er avsluttet. Utbygger har heller ikke avklart vinterparkeringen på Engeheia. Dette vedtaket er med på å sikre beiteinteressene i de sårbare områdene i kommunen. Ikke minst i et år, som i lokalutvalget er karakterisert som landbrukets år, er det viktig å sikre at det fremdeles skal være mulig å drive et aktivt landbruk. Beiteinteresser bør vinne over enkelte grunneieres hang til kortsiktig fortjeneste. Dette gjelder i utgangspunktet i hele Skjerstad, også i nærheten av bebyggelsen. Lokalutvalget har i dette vedtaket også kommet med sin mening om veier i utmark. I lokalutvalget har en annen prinsipiell sak vært opp til behandling nylig, nærmere bestemt i møte Det ble fattet følgende enstemmige vedtak i sak 08/34: Skjerstad lokalutvalg tilrår ikke at Roald Rolness gis anledning til å fradele/selge husene på eiendommen sin på Klette til fritidsformål. Hele eiendommen, gnr. 229/3, tilrådes i stedet solgt som landbrukseiendom. Skjerstad lokalutvalg ber om at salget av denne eiendommen blir ivaretatt av prosjektene Grønn tilflytning/folk i husan. Denne saken innvarsler forhåpentligvis en ny måte å behandle slike saker på. Landbrukskontoret har også sluttet opp om lokalutvalgets syn, og har ved brev datert til søker ikke gitt han samtykke til fradeling av en parsell på ca 13 da fra gnr. 229 bnr. 3 i Bodø. Byggesakskontoret er forhåpentligvis av samme oppfatning. Kopi av landbrukskontorets brev finnes som referatsak. På landsbygda skal det være fast bosetting, ikke fritidsbruk. Det er foreslått at en rekke områder i Skjerstad skal omdefineres fra den generelle LNF-betegnelsen til LNF 2-område. I utgangspunktet synes dette å være rett. I noen tilfeller kan det dog hevdes at samfunnsmessige hensyn taler for at det bør gjøres unntak fra denne hovedregelen. Det tenkes her på bygging av helårsboliger på dyrket mark. Mange andre kommuner går langt for å få folk til å flytte til dem. Et virkemiddel kan være gratis barnehageplass som i Beiarn, et annet kan være at boligbyggingen kan foregå mer spredt enn nå. I utgangspunktet skal denne boligbyggingen foregå i utkanten, nært opptil, dyrket mark. Dette er det alt åpnet for bl.a. i Skjerstad. I svært sjeldne tilfeller bør det i tillegg kunne være en ørliten åpning for at bygging av helårsboliger kan foregå på dyrket mark i nærheten av eksisterende tun. En slik sak fra ytre Oldereid har vi til uttalelse i dette møtet. Et annet viktig utgangspunkt for all bygging av helårsboliger nært opptil dyrket mark, er at dette ikke må gå utover aktivt jordbruk. De som i dag kjemper for å holde ut som jordbrukere, bør ikke føle sin eksistens truet av inntrengere med jordbruksfientlige holdninger. Også i Skjerstad merker vi en tendens til at nye generasjoner rynker på nesen av så vel bjelleklang, rauting og brekting fra husdyr, lukt av naturgjødsel, elektriske gjerder og annet som alltid har hørt jordbruket til. Det er også viktig at kommunen, dersom landbrukseiendommer kommer på salg, aktivt går ut og tilbyr disse til bønder som har benyttet disse som tilleggsjord. Andelen tilleggsjord er også her stor, og denne usikkerhetsfaktoren er med på å gjøre jordbruksdrifta både sårbar og uforutsigbar. Det vil være langt bedre at disse verdifulle eiendommene blir drevet av en proff bonde enn at de blir vanskjøttet av hobbybønder med katt og kaniner. På denne måten blir også bestemmelsene i formålsparagrafen i jordlova tatt vare på slik at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som

15 høyrer til(arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Bygging av fritidshus bør aldri kunne foregå på dyrket mark eller i et LNF-område. De forskjellige typene LNF-områder er beskrevet på s i planbeskrivelsen. I en tid der det synes å være mangel på mat i mange land og der prisene på denne har økt betraktelig, bør en verne om det produksjonspotensialet som finnes i vår kommune. I tillegg bør fritidshus ikke kunne bygges i nærheten av områder med fast bosetting, uansett hva som det tidligere måtte være åpnet for. En bør vokte seg vel for at de fastboende blir en minoritet i et hav av fritidshus. Eierne av slike fritidshus er pr. definisjon ikke grunneiere, men noen av dem synes etter hvert å få en slem tendens til å oppføre seg som om de var det. På den måten kan de overta styringen av ei grend slik at de fastboende blir utmanøvrert på fritidshuseiernes premisser. Dette kan i sin tur skape problemer for jordbruksdrift, ferdsel i utmark, tråkking i eng, løse hunder til sjenanse for de fastboende, jaging og annen uroing av husdyr, jakt og fiske osv. Det er sterkt å håpe at så vel lokalutvalget som kommunens planmyndigheter blir svært strenge og konsekvente på nettopp dette området. Utmarksbeitene, også de nære, er og blir avgjørende for all jordbruksdrift i Skjerstad. Konklusjon og anbefaling Jeg regner med at en rekke forslag blir fremmet i møtet. Underlagsdokumentene i saken ligger presentert på kommunens internettsider. De er dessuten lagt ut på servicetorgene både i sentrum og i Misvær. Det er upraktisk å sende dem ut sammen med innkallingen. Jeg regner med at det beste er at medlemmene søker å sette seg inn i saken vha internett og ved å søke informasjon på servicetorgene. Saken fremmes uten forslag til innstilling. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

16 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /48 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/41 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om motorferdsel i utmark med ATV. Sammendrag Viggo Rønning har søkt om motorferdsel i utmark med ATV. Ut fra de nye opplysningene som foreligger i saken, tilrådes det at søknaden innvilges. Saksopplysninger Han har ved e-post begrunnet søknaden. Han har på nytt søkt om å få benytte sekshjuling til skogdrift på Høgset. Han har tidligere søkt om det samme. I 2005 søkte han om å få benytte sekshjuling i tillegg til snøscooter. I møte avslo lokalutvalget søknaden om ferdsel med ATV ut fra den begrunnelse at det i søknaden ikke er påvist et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Han påklaget vedtaket. Lokalutvalget sto på sitt vedtak og fylkesmannen stadfestet lokalutvalgets vedtak. Det er på denne bakgrunn en må se den nåværende søknaden, forutsatt da at det ikke er framkommet nye argumenter i saken. Vurderinger I søknaden opplyses det at bruk av sekshjuling er den eneste muligheten han har til å ta ut skog. Dette ettersom han har helsemessige plager. Disse er ikke dokumentert med legeerklæring. Dette er nye opplysninger i forhold til sist, da gikk søknaden ut på at han skulle benytte sekshjuling for å transportere seg selv opp til hugstfeltet og snøscooter for å transportere veden ned til gårds. Denne opplysningen må vurderes opp mot de strenge kravene i forskriftenes 6. Selv om fylkesmannen, i en tidligere runde, har vendt tommelen ned for søknaden han da presenterte, så skal lokalutvalget ta stilling til enhver søknad ut fra reglene om enkeltvedtak. Spørsmålet blir da om de helsemessige endringene han påberoper seg har innflytelse på de vurderingene som kommunen må foreta. I utgangspunktet skal det benyttes snøscooter ved uttak av skog dersom skogbrukeren ikke er i næring eller har en helsemessig situasjon som gjør at annet kjøretøy må benyttes. I dette tilfellet synes det som om søkerens helsemessige situasjon bør tilsi at kommunen firer på kravene om bruk av snøscooter. I stedet bør han gis tillatelse til å benytte sekshjuling. Det er neppe tale om store uttak av skog, og slitasjen på terrenget forårsaket av sekshjulingen kommer neppe til å bli store. Konklusjon og anbefaling Dersom denne søknaden ikke hadde inneholdt nye opplysninger i favør av søker, så burde kommunen ha stått på det fylkesmannbekreftede avslaget fra 2005/2006. All ferdsel etter

17 unntaksparagrafen skal henge høyt. Ut fra at søkers helsemessige utgangspunkt har endret seg siden den gang, tilrår jeg at lokalutvalget fatter følgende Forslag til vedtak: Viggo Rønning gis anledning til å benytte sekshjuling på barmark til nødvendig uttak av brensel i utmark på Høgset. Tillatelsen begrunnes ut fra søkers helsemessig situasjon, og fattes i medhold av bestemmelsene i 6 i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Saksbehandler: Gotfred Jensen

18 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /48 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/42 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om motorferdsel i utmark. Sigvald Høgset. Sammendrag Sigvald Høgset har søkt om å få benytte traktor i skogbruk og til hytta i tillegg til snøscooter. Ut fra en samlet vurdering av hans helsemessige stilling, tilrådes det at søknaden innvilges. Saksopplysninger Tillatelse til å benytte snøscooter gjelder også Stig Høgset. Denne gjelder 5 første ledd, bokstavene c og e. Denne innvilges administrativt. Det er også søkt om å få benytte traktor til vedtransport og til hytta ved Høylavatn. Denne delen av søknaden må i så fall gis i medhold av bestemmelsene i unntaksparagrafen, dvs. 6 i de nasjonale forskriftene. Vurderinger Sigvald Høgset har i søknaden lagt ved en legeerklæring som bekrefter at han lider av en varig sykdom som gjør at han er kvalifisert for å kjøre traktor i medhold av bestemmelsene om funksjonshemming. Det utfordrende spørsmålet blir om vi skal ta hensyn til dette all den tid han har mulighet til å benytte snøscooter både i skogdrift og til og fra hytta. Sigvald er født i 1931 og han er ikke lengre næringsdrivende. Bruket er overtatt av sønnen. I dette tilfellet synes det å være et flertall av grunner som taler for at søknaden bør innvilges. Dette fordi han har lagt fram en legeerklæring som er til hans fordel. I tillegg er det i området et nettverk av traktorveier som kan benyttes. På tur til hytta ved Høylavatn kan han også, langt på vei, kunne benytte traktorveier for å komme seg fram. Den siste delen må tilbakelegges til fots. Konklusjon og anbefaling Her står vi overfor et tilfelle der det finnes gode grunner for å tilråde at søknaden innvilges. I samsvar med dette anbefales det at lokalutvalget fatter følgende Forslag til vedtak: Sigvald Høgset gis tillatelse til motorferdsel i utmark med traktor på opparbeidede traktorveier på Høgset. Tillatelsen begrunnes ut fra helsemessige årsaker og gis i medhold av bestemmelsene i unntaksparagrafen, 6 i de nasjonale forskriftene til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

19 Saksbehandler: Gotfred Jensen

20 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/43 Lokalutvalget Skjerstad Eventuelle uttalelser til saker i formannskap, bystyre og komiteer. Sammendrag Det er anledning til å uttale seg til andre saker som skal opp i formannskap, planutvalg, bystyre og komiteer. Planutvalget skal møtes 2.9, bystyret 10 og Saksopplysninger Vurderinger Konklusjon og anbefaling Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

21 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /5 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/44 Lokalutvalget Skjerstad Uttalelse fra Skjerstad lokalutvalg til søknad om deling av grunneiendom. Margit og Kåre Lekang. Sammendrag Margit og Kåre Lekang har søkt om ovenstående. Vi har fått saken til uttalelse fra byggesakskontoret. Selv om den omsøkte tomta befinner seg i et LNF-område, synes det å være en overvekt av momenter som går i retning av at søknaden bør innvilges. Saksopplysninger Hjemmelshavere er Margit og Kåre Lekang, Oldereid. Erververe er Linda Høgset og Preben Hartviksen. De bor også på Oldereid. Formålet med ervervet er å sette opp en helårsbolig på den 1.6 dekar store tomta. Området ligger på dyrket mark i et LNF-område(landbruk- natur- og friluftsområde) mellom Haugen og Heimigården. I forslaget til ny kommuneplan for Bodø er området, sammen med en rekke andre områder, foreslått avsatt til LNF 2-område. Denne statusen er strengere enn den generelle LNF-betegnelsen som ble benyttet i Skjerstad kommune. Det må anlegges tilknytning til den kommunale veien gjennom grenda. Videre må det planlagte huset knyttes til privat vannverk samt til lavspentnett og bredbånd. Vurderinger Til grunn for lokalutvalgets behandling av denne og tilsvarende saker skal vi uttale oss om alle forholdene i en sak, det er sakens helhetsvurdering som vi skal ha i mente. Fra byggesakskontoret er vi spesielt bedt om å uttale oss om det faktum at eiendommen ligger i et LNF-område(planlagt LNF 2-område). I hele Oldereid er det bare to gjenværende bruk, ett som driver med hest og ett som driver med sau. Den omsøkte parsellen ligger i et område(gnr 209/5) som blir benyttet til beite for hestebruket(ridesenteret). De to erververne leier i dag et hus på ytre Oldereid. Begge har tilknytning til det før nevnte hestebruket(håjen gård). Preben er sønn til Per Hartviksen og Linda Høgset er hans samboer. Begge er hesteinteressert. Preben er tilknyttet Håjen gård på fritiden og er stedfortreder for Per Hartviksen/Berit Hauge. Linda eier tre av hestene på ridesenteret. Også hun arbeider på fritiden på senteret. Dersom de fikk flytte inn i eget hus i umiddelbar nærhet av hestesenteret ville det være av stor betydning for så vel Håjen gård som for grenda. Oldereid er preget av høy gjennomsnittalder, og det bor derfor nesten bare pensjonister på stedet i tillegg til en viss fritidsbefolkning.

22 Det er derfor til å begynne med ikke lett å forstå at det skal være problematisk å avstå 1.6 da dyrket mark for at to personer rundt 40 skal kunne bo i nærheten av sin fritidsinteresse og kanskje framtidige arbeidsplass.. Bruket kjøper fôr fra andre bruk, og gir derfor en betydelig tilleggsnæring for bruk som har fôr å selge. Håjen gård skaper liv og røre i ei grend som er sterkt preget av forgubbing. Hestesenteret, som er kjent over hele kommunen, er derfor et betydelig aktivum ikke bare på Oldereid med i hele Skjerstad. Hestene holder ved sin beiting kulturlandskapet i hevd og synet av beitende hester virker både beroligende og inspirerende for de som ferdes i området. Samtidig skaffer senteret sårt tiltrengte arbeidsplasser i en av kommunens utkanter der tilbudene i så måte ikke akkurat står i kø. Så noen ord om prosjektet Folk i husan/grønn tilflytning. Dette prosjektet ble igangsatt for noen år siden, men resultater lar vente på seg. Ingen har, så vidt en vet, flyttet til Skjerstad som en følge av dette prosjektet. I dette tilfellet står vi ovenfor et ungt par som allerede har funnet sitt smultronställe her. Det er derfor viktig at disse to tilbys så gode betingelser at de velger å bli boende her. Hva så med forholdet til dyrket mark, bør en ikke hegne om denne? Jo, helt klart! Men det finnes også her unntak. Selv om jordloven inneholder strenge bestemmelser, så har samfunnet lite igjen for dyrket mark som gror igjen og dermed blir uskjøttet. På ytre Oldereid har Berit Hauge og Per Hartviksen gjort sitt for å skape ny giv i dyrkamarka. De kunne tilfeldigvis flytte inn i allerede eksisterende hus, Linda og Preben må bygge nytt. Slik har det vært til alle tider; noen nye hus må bygges også på landsbygda for at ikke utviklingen skal stoppe opp. Fra den påtenkte tomta mellom Haugen og Heimigården kan de se over til fritidspalassene på Sjånes. Mange av disse er bygget på dyrket mark, riktignok i et mer hellende terreng, men like fullt dyrket mark. Her må en skille mellom fritidshus og fast bosetting i helårsboliger. Når dyrket mark kunne ofres til fritidsformål på Skjånes og på andre steder, skal en da ikke kunne gjøre det samme til et langt bedre formål på Oldereid? Finnes det ikke motforestillinger i denne saken? Motforestillingene er så absolutt til stede. En av dem er hensynet til dyrket mark og vernet av denne. I utgangspunktet bør dyrket mark benyttes til matproduksjon enten den ligger på Oldereid eller ellers. I formålsparagrafen til jordlova av heter det: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Bestemmelsene i formålsparagrafen i jordlova taler for seg selv. Men det finnes motforestillinger. I noen sjeldne tilfeller må en se i øynene at bestemmelsen virker mot sin hensikt, i alle fall dersom målet er at noen i det hele tatt skal ha sin helårsbolig på landsbygda. Noe helt annet er fritidsboliger. Her må jordlovens bestemmelser tolkes atskillig strengere, det skal ikke være noen menneskerett å bygge en fritidsbolig på dyrket mark.

08/46 Søknad om støtte til trykking av program. Misvær sangerlag.

08/46 Søknad om støtte til trykking av program. Misvær sangerlag. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 1.9.2008 Tidspunkt: 10:00 15.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv N. Sivertsen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 235/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 235/1 Advokat J. A. Resen-Fellie Hovsveien 10 1831 ASKIM Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2016/5216 422.5 NAA Vår dato: 09.09.2016 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5950 Dato: 25.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00 Lokalutvalget Skjerstad Svartvassetra. Oppmøte Engeheia kl. 09.30 for fellestransport derfra. Det vil bli søkt avholdt et besøk/befaring

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/9068 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Jens Ole Engelien Kari Taraldsvik Brodersen Varamedlem Kjersti S. Bergquist

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Jens Ole Engelien Kari Taraldsvik Brodersen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg

Detaljer

Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse av maks. tillatt BYA, Osan, Soløyvannet

Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse av maks. tillatt BYA, Osan, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.11.2012 70450/2012 2012/5166 47/51 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Klagenemnda 11.12.2012 Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.12.2016 2016/1466-16114/2016 Arkivkode: 18/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli,

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/ /1698 Teknisk hovedutvalg

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/ /1698 Teknisk hovedutvalg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/1698 Saksnr. Utvalg Møtedato 15/1698 Teknisk hovedutvalg 16.11.2016 KLAGE - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE GNR 74 BNR

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Møterommet, Kommunehuset i Misvær

Møterommet, Kommunehuset i Misvær BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.3.2009 Tidspunkt: 10:00 15:45 Lokalutvalget Skjerstad Møterommet, Kommunehuset i Misvær Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder

Detaljer

Kjersti S. Bergquist Jens Ole Engelien Varamedlem Kristian Krokslett. Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget.

Kjersti S. Bergquist Jens Ole Engelien Varamedlem Kristian Krokslett. Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad lokalutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.8.2011 Tidspunkt: 10:00 15:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv N. Sivertsen Nestleder Ingrid

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Berit N. Moen Grete Negård Per Hermann

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Osen kommune Utvikling og Miljø Astrid Jakobsen 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5447-6 11.12.2014 1633/37/4 - Søknad om fradeling av hyttetomt Ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer