Møte i Rogaland Fylkesberedskapsråd Presentasjon av seniorrådgiver Rolf G. Roland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Rogaland Fylkesberedskapsråd 10.6.2014. Presentasjon av seniorrådgiver Rolf G. Roland"

Transkript

1 Møte i Rogaland Fylkesberedskapsråd Presentasjon av seniorrådgiver Rolf G. Roland

2 «Bestilling» Prioritetsordning for mobiltelefoner Planer for å styrke ekom i kommunene «Nedlegging av nettet» for fasttelefoner med mer 2

3 «med mer» Kort om Post- og teletilsynet og oppgaver Utvikling i ekommarkedene Andre tiltak etter ekstremværet «Dagmar» Etablering av ekomberedskapsråd 3

4 Hovedpunkter i presentasjonen Kort om Post- og teletilsynet Utvikling i ekommarkedene «Nedleggelse» av fasttelefoni Tiltak iverksatt etter ekstremværet «Dagmar» o Innføring av prioritet i mobilnett o Pålegg om reservestrøm i mobilnett o Etablering av «Ekomberedskapsråd» o Prosjekt forsterket ekom Forslag til tiltak som den enkelte kommune kan iverksette for å sikre seg mot bortfall av kommunikasjon 4

5 Post- og teletilsynet 5

6 Tingenes orden Samferdselsdepartementet Andre etater PT Ekomtilbydere (det er flere) Entreprenører 6

7 Post- og teletilsynet (PT) PT er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester. Tilsynet er i hovedsak finansiert av gebyrer fra dem vi har tilsyn med, og ikke over statsbudsjettet. PT har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 130 har sin arbeidsplass på hovedkontoret i Lillesand. Torstein Olsen er direktør i PT, og tiltrådte stillingen i PT er organisert i fire avdelinger: Marked, Nett, Frekvensforvaltning og Administrasjon PT har også distriktskontorer i Lødingen, Trondheim, Lillehammer, Bergen og Ski. 7

8 Avdeling Nett Einar Lunde avdelingsdirektør Bjørn Erik Eskedal fagsjef Ørnulf Storm seksjonssjef Elektronisk kommunikasjon og Internett Tor Bringsverd seksjonssjef Regelverk, utstyr og installasjoner Rune Kanck seksjonssjef Sikkerhet og beredskap i nett

9 Post- og teletilsynet Gebyrfinansiert Forvalter en tilskuddsordning «Post 70» Tilskudd til sikkerhet og beredskap Tilskudd 2014: Inngått avtaler om sikkerhet og beredskapstiltak for ca. 29 millioner herunder til flere nye beredskapslagre Forventer å bruke 30 millioner på prosjekt forsterket ekom 30 millioner til innføring av ordningen prioritet i mobilnett 9

10 Post- og teletilsynets oppgaver knyttet til sikkerhet og beredskap Kartlegging av infrastruktur ROS- og beredskapsanalyser Tilsyn Fordeling av tilskuddsmidler Planlegging og gjennomføring av øvelser Regelverksutvikling Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 10

11 Post- og teletilsynet vil bli mer «operativt» Situasjonsrapportering SD DSB, NVE, berørte Fylkesmenn Oppbemanning på sikkerhet og beredskap 11

12 Utvikling i ekommarkedene 12

13 Utvikling i taletrafikk for fast- og mobiltelefoni 13

14 «Nedleggelse» av fasttelefoni Tiltaket er avlyst 14

15 Teknologiskifte hos Telenor 1. Telenor gjennomfører et moderniseringsløp for å gi nordmenn oppdaterte telefoni- og bredbåndstilbud, jfr. markedsutvikling (bruksmønster endret fra fast- til mobiltelefoni) 2. Telenor har investert store midler i utbygging av mobilnett og legging av fiber 3. Årsak: endrede bruksmønster, manglende reservedeler, manglende kompetanse internt og manglende support fra leverandører 4. Telenor forutsetter at nødnettet vil være utrullet og satt i drift innen Vil gi erstatningsprodukter basert på ny teknologi 6. PT mener at erstatningsproduktene bredbåndstelefoni og mobil hjemmetelefon oppfyller kravene i USO-avtalen med hensyn til funksjonalitet, pris og andre forhold. 7. DSB har sett nærmere på konsekvenser ved teknologiskifte i en egen rapport 8. Ny vurdering hos Telenor ser etter andre tekniske løsninger som ivaretar funksjonaliteten til «den gamle fasttelefonen» (og alarmer) 15

16 Årsaker til bortfall av elektronisk kommunikasjon 16

17 Bortfall av elektronisk kommunikasjon målt i minutter 17

18 Alt var mye bedre før. 18

19 19

20

21 Ekom i endring 21

22 Tiltak som PT har iverksatt som følge av «ekstremværet Dagmar» 1. Minstekrav til reservestrøm i mobilnett 2. Forskrift om prioritet i mobilnettene 3. Etablering av kartbasert system for varsling av utfall i ekomnett «Nettutfall» 4. Etablering av Ekomberedskapsråd 5. «Ekom»-veileder for kommunene til hjelp ved utarbeidelse av ROSanalyser 6. Forsterket ekomdekning i utvalgte områder i kommunene I tillegg løpende tiltak via tilskuddsordning P70 22

23 Strømforsyning er et kritisk element for mobilnettene Reserve strøm Batteri backup Normal strømforsyning 23

24 Minstekrav til reservestrøm i mobilnett 24

25 Status reservestrøm i mobilnettene Generelt er ikke reservestrøm/nødstrøm situasjonen akseptabell Varierer fra ingen - til få timer (1-4 t), typisk1-2 t Varierer mellom by og land Potensielt ~ sites må oppgraderes(med nye batteri) Operatørene bærer kostnadene Gjennomført kost/nytte analyse 25

26 Kost/nytte analyse Analysert kostnader for økt batterikapasitet ved ca sites ca 45 % av sitene er plassert i de 20 største byene Kostnad med økt batteri kapasitet til 6 timer over alt er estimert til ca 3,5 milliarder NOK (over 8 år) 26

27 Vedtak om reservestrøm i mobilnettene: Fastsettes i løpet av juni 2014 Gjennomsnittskrav for landet Minimumskrav for reservestrøm pr. site Minimums nivå på reservestrøm vil bli differensiert mellom by og bygd Valg av batteri kapasitet over eller under gjennomsnitt må være basert på risiko analyser Kravene til reservestrøm skal være implementert innen

28 Innføring av prioritet i mobilnett 28

29

30 Prioritet for hvem? DSB foreslår 3 kategorier: 1. Nasjonal og regional kriseledelse (Fylkesmannens beredskapsorganisasjon, direktorater mm) 2. Operative beredskapsaktører (Kommunenes beredskapsorganisasjon, Forsvaret, politi, kraftselskaper, helsetjeneste mm) 3. Diverse støttefunksjoner (transportselskaper, banker, matvarelogistikk mm) DSB antar at det finnes ca som trenger et prioritetsabonnement PT vil autorisere og utarbeide lister over brukerorganisasjoner 30

31 Prioritetsabonnement 30 MNOK er bevilget for å sikre at ordningen blir etablert Driftskostnadene skal dekkes med brukerbetaling Ordningen skal være innført Forutsetter bedriftsabonnement Førstegangssøknad om godkjenning via altinn PT saksbehandler anmodningene 31

32 32

33 Etablering av ekomberedskapsråd (EBR) 33

34 Ekomberedskapsrådets mandat EBR skal være et koordinerende og rådgivende organ og skal medvirke til å effektivisere samhandling mellom involverte aktører i en krisesituasjon. EBR skal understøtte ekomrepresentanten i fylkesberedskapsrådene slik at det blir bedre samhandling mellom regionale og sentrale beredskapsaktører. Instruks utprøves under Øvelse Østland des

35 EBR-representant i fylkesberedskapsrådene EBR-representanten i fylkesberedskapsrådene er ansvarlige for å bidra med koordinering og samordning av eventuelle tiltak som kan bidra til opprettholdelse av ekomnett og -tjenester i krise- eller beredskapssituasjoner. For eks ved å: sikre felles utnytting av operative ressurser bidra med situasjonsrapportering som kan distribueres til relevante representanter i EBR i en krise- eller beredskapssituasjon formidle kontaktinformasjon og relevante situasjonsrapporter 35

36 Forholdet til andre myndigheter Samferdselsdepartementet EKOMBEREDSKAPSRÅD (Strategisk/taktisk samordning) Post- og teletilsynet DSB NVE NSM... Tilbyder A Tilbyder B Tilbyder C Tilbyder x Tilbyder A Fylkesberedskapsrådet Fylkesmannen i xxxx Tilbyder x Fylkesberedskapsrådet Fylkesmannen i yyyy 36

37 Veileder i bruk av elektronisk kommunikasjon for økt samfunnssikkerhet 37

38 Kjernebudskap i veilederen: En grunnleggende innføring og veiledning til brukere om reduksjon av egen sårbarhet ved bortfall av ekom-tjenester Hva er ekom og spesielt aksessnett? Samfunnets økende grad av sårbarhet ved bortfall av ekom Tre typer hendelser med bortfall av ekom Bruk av ekom ved kriser Praktiske råd og tips 38

39 Forsterket ekom 39

40 Bakgrunn Basert på erfaringer og analyser etter «ekstremværet Dagmar» Prosjekt for å styrke basestasjons-lokasjoner med reservestrøm og samband til lokalt særlig viktige områder i minst 3 døgn 40

41 Hensikt I hver av landets kommuner skal det finnes ett sted i nærområdet der lokal kriseledelse, samt den øvrige befolkningen, skal kunne bruke egen mobiltelefon for å gi og motta beskjeder ved et langvarig strømutfall. 41

42 Målsetting for prosjekt «Forsterket ekom» Innen 2020 skal det være ett område i hver av landets kommuner med forsterket ekom. Tiltakene i programmet er avhengig av fremtidige bevilgninger over statsbudsjettet PT har fått midler fra SD i 2014 til oppstart i utvalgte pilotkommuner: Vestvågøy, Vågan, Norddal, Sandøy, Førde, Leikanger, Lillesand 42

43 Avgrensninger Tiltakene avgrenses til å gjelde: styrking av nødstrømkapasitet til basestasjoner styrking av nødstrømskapasitet til knutepunkter i transmisjonsnettet Så langt det vurderes hensiktsmessig, etablering av alternativt samband til basestasjonslokasjonene. 43

44 Gjennomføring Prosjektet skal gjennomføres i alle landets kommuner Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med DSB, fylkesmennene og ekomtilbydere. Utbedringsprosjektene skal gjennomføres av ekomtilbyderne etter godkjente prosjektbeskrivelser Prosjektene finansieres av myndighetene og hjemles i ekomloven 2-10 annet ledd. Myndighetenes finansiering av tiltak skal ikke virke konkurransevridende 44

45 Utbedringsprosjekter i pilotkommunene Generelt består de foreslåtte utbedringsprosjektene i : anskaffelser av faste og mobile nødstrømaggregater til basestasjoner montering av utvendige tilkoblingspunkter for nødstrøm på basestasjonene styrking av nødstrøm i transmisjonsnettene etablering og justering av enkelte radiolinjeforbindelser for å gi redundans i transmisjonen der dette ikke finnes i dag. 45

46 Organisering av prosjektet for nasjonal gjennomføring I løpet av 2014 skal det etableres en styringsgruppe med deltagere fra PT, DSB og tilbyderne. Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) inviteres til å delta som observatør. Representanter (2-3 personer) fra Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg vil bli bedt om å være referansegruppe. Utgangspunkt for nasjonal gjennomføring er kartlegging av områder i kommunene som oversendt fra fylkesmennenes beredskapssjefer 46

47 Arbeidet videre Avventer prosjektbeskrivelser av utbedringsprosjektene i pilotkommunene fra tilbyderne Avklare muligheter for å etablere lokale bruks- og vedlikeholdsavtaler for mobile nødstrømaggregater med kommunenes brannvesen/teknisk etat, sivilforsvaret, lokale kraftverk eller andre frivillige organisasjoner. Avtaler inngås mellom tilbyderne og de lokale myndighetene Avklare muligheter for lokal finansiering av lagrings- og vedlikeholdskostnadene for de mobile aggregatene etter en avtalt prøvetid Avtaler inngås mellom tilbyderne og de lokale myndighetene Avklare muligheter for bistand i forbindelse med eventuelle byggesøknader for etablering av faste nødstrømsaggregat Utarbeide maler for utbedringsprosjekter i kommunene Utarbeide maler for bruk/informasjon om forsterket ekom i kommunenes beredskapsplaner Etablering av styrings- og referansegruppe for nasjonal gjennomføring 47

48 Forsterket ekom i Rogaland 48

49 Oversikt over kommuner og områder Små kommuner Mellomstore kommuner Store kommuner Sauda Sauda sentrum Vindafjord Ølen sentrum Stavanger 1. Stavanger sentrum 2. Lagårdsveien 3. Bekkefaret - sykehuset 4. Forus industriområde 5. Stavanger Forum Finnøy Judaberg Haugesund 1. Haugesend sentrum 2. Raglamyr Suldal Sand Sola 1. Sola sentrum 2. Stvg lufthavn Sola Utsira Utsira Karmøy 1. Kopervik 2. Haugesund lufthavn Karmøy Kvitsøy Kvitsøy Sandnes 1. Sandnes sentrum 2. Lura/Forus Bjerkreim Vikeså Strand 1. Jørpeland 2. Prekestolen Rennesøy 1. Vikevåg 2. Mekjarvik Tysvær 1. Aksdal 2. Frakkagjerd 3. Kårstø Ålgård sentrum Bokn 1. Førresvik 2. Arsvågen Gjesdal Lund Moi Time Bryne sentrum Sokndal Hauge Hå 1. Varhaug sentrum 2. Nærbø Hjemeleland Hjelmeland Eigersund 1. Egersund sentrum sentrum 2. Eigerøy Forsand Forsand Klepp 1. Klepp sentrum sentrum 2. Kverneland Randaberg 1. Randaberg sentrum 2. Mekjarvik 49

50 50

51 Forslag til ekomsikring i kommunene 51

52 Forslag til ekomsikring i kommunene Mobilabonnement med prioritet (roaming MNO-er)? IP/fasttelefoni i tillegg til mobiltelefoni? Mobilt bredbånd i tillegg til fast bredbånd (f.eks. ICE)? Flere tilknytninger (aksess) med «spredd ruting» (dvs flere, uavhengige traseer) Satellittelefon (tale/data, fastmontert utendørs antenne )? Radiosamband (jaktradio, sikringsradio)? Femto-celler? Sikring gjennom egen SLA-avtale (service level agreement) (se mal på 52

53 PT kontaktinfo krise Vakttelefon

54 54

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling

Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling v2.2-18.03.2013 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 11/3293-20 Saksbehandler: Ivar Abusdal Swensen Dato: 29.05.2013 Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon,

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013)

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 7 1.1 Sikkerhet

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer