TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 10. juli 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 10. juli 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo."

Transkript

1 TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 10. juli 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Marte Strand Eriksen, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Finn W. Krohn, medisinsk kyndig rettsmedlem. 3. Finn Gjone, juridisk kyndig rettsmedlem. Ankenr: 09/00409 Ankende part:, X Ankemotpart: Helseøkonomiforvaltningen, Tønsberg Saken gjelder: Krav om dekning av utgifter til legemiddelet Atacand til bruk mot migrene. Folketrygdloven Tidligere blåreseptforskrift, nr. 330 av 18. april 1997.

2 Anke nr. 09/ K J E N N E L S E: er født i Lege B ved Y sykehus, nevrologisk avdeling X, satte den 29. mai 2006 frem krav om dekning av utgifter til legemiddelet Atacand på blå resept til bruk mot migrene, på vegne av. NAV Helsetjenesteforvaltning region Sør Vest- Agder, avslo kravet i vedtak av 10. juli Samtidig ble det vedtatt delvis dekning av utgiftene etter reglene om bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester i folketrygdloven Etter klage ble vedtaket stadfestet av NAV Helsetjenesteforvaltning, hovedkontoret (heretter HELFO), i vedtak av 11. januar har anket dette vedtaket inn for Trygderetten ved erklæring av 2. februar HELFO har prøvd saken på nytt i samsvar med trygderettsloven 13, men har ikke funnet grunnlag for å endre sitt vedtak. HELFO har gitt en fremstilling av saksforholdet og partenes anførsler i et oversendelsesbrev datert 11. oktober 2008 til Trygderetten. har fått tilsendt kopi av oversendelsesbrevet med frist for å uttale seg, og har kommet med merknader i e-post av 18. oktober Ankesaken ble oversendt Trygderetten 9. mars NÆRMERE OM SAKENS BAKGRUNN Når det gjelder de faktiske forhold, fremgår i hovedsak følgende av sakens dokumenter: har, i følge søknaden fra overlege B ved Y sykehus, en "litt uvanlig migrene". Tidligere har han brukt legemiddelet Relpax, men dette ga han bivirkninger i form av "overforbrukshodepine". I 2004 deltok han i en Æ, hvor han seponerte Relpax og ble bedre. Han startet opp med Atacand, og er ifølge opplysninger fra legen vesentlig bedre. Han har nå kun noen anfall med hodepine i løpet av måneden. Ved forsøk på å seponere Atacand fikk han straks plager tilbake med mer enn 15 migreneanfall i måneden. Han har også gjort et forsøk med et annet forebyggende middel, Topimax (et antiepileptisk middel), uten effekt. Det er også opplyst at han har forsøktmedikamentklasser som betablokkere, herunder legemiddelet "Inderal", men det er ikke gitt nærmere opplysninger om dette utover at disse ikke har hatt effekt. Det er også forsøkt med Imigran som anfallsbehandling, men har opplyst at også dette har gitt smerter.

3 Anke nr. 09/ PARTENES ANFØRSLER Den ankende part,, har opprettholdt kravet om dekning av utgiftene til legemiddelet Atacand på blå resept og har i hovedsak anført at hans forebyggende behandling med Atacand har hatt svært god effekt på hans migrene. Han har hatt migrene siden han var år, og de siste ti årene før han deltok i Æ eskalerte anfallene til mer enn 15 dager i måneden. Han deltok i Æ fra november 2004 til mars Studien hadde omtrent 100 deltagere og var spesielt rettet mot pasienter som har hodepine og bruker hodepinemedisin daglig eller nesten daglig. Studiene viste at de medisinene han tidligere benyttet har gitt han stadig hyppigere anfall og økt medisinbruk. Det anføres videre at tilsvarende studie er gjennomført ved flere sykehus her i landet og i utlandet, og at den bekrefter den positive forebyggende effekten behandlingen med Atacand gir. viser til at det foreligger en rekke rapporter/undersøkelser som bekrefter effekten av Atacand. Han mener det fremstår som svært vanskelig og høyst urimelig dersom han selv må fremskaffe vitenskapelig dokumentasjon på det omsøkte preparatets effekt. Han viser til at han flere ganger har oppfordret NAV om å henvende seg blant annet til Nasjonalt kompetansesenter for hodepine i Trondheim og/ eller overlege Bved Y sykehus, men at denne anmodningen ikke er imøtekommet. I e-post av 18. oktober 2008 har vist til at andre blodtrykkspreparater ikke har hatt effekt, og at det derfor er feil når ankemotparten i sitt oversendelsesbrev bemerker at han ikke i tilstrekkelig grad har forsøkt forhåndsgodkjente preparater. Videre viser han til at effekten av Atacand er uomtvistelig dokumentert gjennom Æ. Samme effekt er også bekreftet og dokumentert fra en rekke hold både nasjonalt og internasjonalt. Han understreker videre at det fremstår som et stort paradoks at utgifter til Atacand ikke kan dekkes på blå resept, men at derimot utgifter til Imigran og Relpax, som han tidligere har brukt og som har gitt han hodepine og store smerter, dekkes. Ankemotparten, Helseøkonomiforvaltningen, har i oversendelsesbrevet lagt ned påstand om at det påankede vedtak stadfestes og har i hovedsak anført: "Den ankende part bruker Atacand som forebyggende behandling mot migrene. Han har tidligere forsøkt

4 Anke nr. 09/ behandling med Inderal og Topimax som forebyggende behandling og anfallsbehandling med Relpax. Atacand er et legemiddel som er markedsført i Norge og reseptbelagt. Atacand er imidlertid ikke et av preparatene som er forhåndsgodkjente på blå resept ved migrene. For å kunne innvilge omsøkte preparat etter folketrygdloven 5-14, må derfor vilkårene i forskriftens 10 a være oppfylt. Den ankende part har, i henhold til sakens dokumenter, ikke i tilstrekkelig grad forsøkt forhåndsgodkjente preparater. Det er ikke lagt fram opplysninger om særlige grunner til at han ikke kan benytte disse. Av de forhåndsgodkjente preparatene ved migrene har den ankende part bare forøkt en type betablokker (Inderal). Videre er det et krav om at preparatet er markedsført med godkjent indikasjon i Norge eller EØS-land. Atacand har som indikasjon hypertensjon (høyt blodtrykk). I søknad mottatt viser dr B til en artikkel i American Heart Journal i januar Studien det der vises til, er imidlertid for liten til at den kan anses som tilstrekkelig dokumentasjon på effekt av Atacand ved migrene. Hovedkontoret har heller ikke funnet andre studier som dokumenterer slik effekt. På denne bakgrunn anses ikke vilkårene for refusjon av legemidlet Atacand å være oppfylt etter reglene som gjelder for blå resept etter folketrygdloven Etter en ny vurdering av opplysningene i saken er Hovedkontoret kommet frem til samme resultat som tidligere om at vilkårene for refusjon av utgiftene til legemidlet Atacand etter folketrygdloven 5-14 er ikke oppfylt." I brev av 9. mars 2009 til Trygderetten har ankemotparten opplyst at tilsvaret til oversendelsesbrevet ikke har medført endringer i det standpunkt eller de anførsler som fremkommer i oversendelsesbrevet. RETTENS BEMERKNINGER Det spørsmål retten skal ta stilling til er om det er grunnlag for å yte stønad til dekning av utgifter til Atacand på blå resept. Retten er kommet til at det påankede vedtaket må oppheves og vil bemerke:

5 Anke nr. 09/ Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5-14 har regler om når det kan ytes stønad til dekning av utgifter til blant annet viktige legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet er delegert myndighet i fjerde ledd til å gi forskrifter for å fastsette nærmere regler om stønad etter bestemmelsen, og har med denne hjemmelen gitt Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (Blåreseptforskriften). Aktuelle krav ble fremsatt i mai 2006, og saken skal derfor behandles etter tidligere blåreseptforskrift av 18. april 1997 nr. 330 (opphevet 3. mars 2008). Det følger av Blåreseptforskriftens 1 at det ytes stønad til dekning av preparater som inngår i de legemiddelgrupper som er nevnt i forbindelse med den enkelte sykdom i listen i 9. Av forskriftens 9 nr. 36 fremgår det at for migrene ytes det stønad til dekning av følgende legemiddelgrupper: a) midler til profylaktisk bruk, b) selektive serotoninagonister, c) andre anfallskuperende midler. Den aktuelle bruken (profylaktisk medikamentell behandling) er altså dekket av refusjonsberettiget bruksområde. Det følger videre av 9 at preparatet i tillegg til å tilhøre de nevnte legemiddelgruppene, også må være oppført på preparatlisten for at det skal kunne gis refusjon ved kjøp av et bestemt preparat. "Preparatlisten", også kalt "refusjonslisten", er utarbeidet med hjemmel i Legemiddelforskriften av 22. desember 1999 nr Atacand er ikke oppført på refusjonslisten for bruk ved migrene (kun ved hypertensjon). Det kan derfor ikke gis dekning av utgifter til Atacand etter bestemmelsen i Blåreseptforskriften 9. Det avgjørende er derfor om det er grunnlag for dekning av utgiftene etter unntaksregelen i Blåreseptforskriften 10a. Blåreseptforskriften 10a første ledd lyder: "Arbeids- og velferdsdirektoratet kan, når særlige grunner taler for det, godkjenne at det ytes stønad til et legemiddel som ikke er oppført i preparatlisten ved en av de sykdommer som er nevnt i 9". I de tidligere retningslinjene til bestemmelsen (som gjaldt på søknadstidspunktet 29. mai 2006) fremgikk det følgende: "Særlige grunner Det anses å foreligge særlig grunn for å behandle medlemmet med andre legemidler enn de forhåndgodkjente i følgende tilfeller:

6 Anke nr. 09/ Forhåndsgodkjente prepater har ikke medført kontroll over sykdommen på grunn av manglende effekt. Forhåndsgodkjente preparater har medført bivirkninger som gjør det umulig å fortsette behandlingen. Pasienten har en annen alvorlig lidelse som utelukker bruk av forhåndsgodkjente preparater. At forhåndsgodkjente preparater ikke kan brukes på grunn av compliance (manglende evne til å ta forskrevne legemidler) kan som hovedregel ikke godtas som særlig grunn. Unntak fra dette framgår av vedlegg 1 til 5-14 for de aktuelle legemidlene. Krav til forskrivning [Endret 5/06] Søknad om individuell refusjon på vegne av medlemmet kan komme fra behandlende lege hvis søknad gjelder: Markedsført preparat med godkjent indikasjon i Norge eller EØS-land otekframstilt preparat inntatt i Felleskatalogen (NAF-preparater) otekframstilt preparat som inneholder markedsført virkestoff Et vilkår er at behandlingen skal være instituert av spesialist i sykdommens medisinske fagfelt eller tilsvarende sykehusavdeling. Hvem som har instituert behandlingen og dato for konsultasjon skal framgå av søknaden. Eventuelle unntak fra institueringskravet framgår av vedlegg 1 til 5-14 for det enkelte preparat. For individuelle søknader på andre preparater skal søknaden komme fra spesialist i sykdommens medisinske fagfelt eller tilsvarende sykehusavdeling. Eventuelle unntak fra spesialistkravet framgår av vedlegg 1 til 5-14 for det enkelte preparat. Krav til dokumentasjon For diagnoser i 10a stilles det strengere krav til dokumentasjon sammenlignet med lidelser i 2. Her legges

7 Anke nr. 09/ det vekt på studiedesign (det skal være kontrollerte og randomiserte studier) og effekt av preparatet ved omsøkt diagnose." har så hyppige migreneanfall at det er klar indikasjon for profylaktisk medikamentell behandling. Problemet er at det er begrenset utvalg å velge i. Blant blodtrykksmedisiner er det betablokkere (for eksempel Inderal) og Atacand som har vært forsøkt. Han har også forsøkt antiepileptisk medisin (Topimax). Av disse ser det ut til at det er Atacand som har gitt minst grad av bivirkninger. viser til at han har prøvd både Inderal og Topimax med dårlig resultat, mens han rapporterer om meget gunstig resultat ved bruk av Atacand. Øvrig dokumentasjon i saken bekrefter dette klart. Det fremgår av retningslinjene til bestemmelsen i 10 a at manglende effekt av forhåndsgodkjente preparater anses som en "særlig grunn" ved vurderingen av om det skal godkjennes at det ytes stønad til et legemiddel som ikke er oppført i preparatlisten. har forsøkt anfallsbehandling, men dette har hatt uakseptable bivirkninger (smerter). Det han har forsøkt av forebyggende behandling (flere betablokkere), har ikke hatt effekt. Retten vil bemerke at rådgivende farmasøyt, ser ut til å gå ut fra at bare har prøvd én betablokker, men i søknaden fra overlege B fremgår det at han har forsøkt flere, uten at det er gitt utfyllende informasjon om dette. Retten mener at basert på de opplysninger som foreligger at isolert sett fyller vilkåret i retningslinjene om at forhåndsgodkjente preparater har hatt manglende effekt. Ankemotparten har i sitt oversendelsesbrev vist til at det er et krav om at preparatet er markedsført med godkjent indikasjon i Norge eller EØS-land. Det følger av retningslinjene at dersom det er et preparat markedsført med godkjent indikasjon i Norge eller EØS-land, kan behandlende lege søke om individuell refusjon. Er ikke preparatet markedsført med godkjent indikasjon, må imidlertid søknaden komme fra spesialist i sykdommens medisinske fagfelt eller tilsvarende sykehusavdeling. At preparatet ikke er markedsført med godkjent indikasjon har altså som konsekvens at søknaden ikke kan fremmes av fastlege, men forhindrer i seg selv ikke at preparatet kan gis på blå resept dersom de øvrige vilkår for dette er oppfylt. I foreliggende sak kommer søknaden fra overlege/nevrolog B ved Y sykehus, nevrologisk avdeling, og oppfyller derfor vilkårene slik de er angitt i retningslinjene.

8 Anke nr. 09/ Det avgjørende er derfor om de krav som stilles til vitenskapelig dokumentasjon av effekten av Atacand er oppfylt. Som det fremgår av gjengivelsen av retningslinjene stilles det i praksis relativt strenge krav til dokumentasjon når det skal vurderes å yte stønad etter bestemmelsen 10a. Det skal blant annet legges vekt på "studiedesign" (det skal være kontrollerte og randomiserte studier) og "effekt av preparatet ved omsøkt diagnose". Som dokumentasjon på effekt av Atacand er det først og fremst vist til en studie ved Erling Tronvik ved Kompetansesenter for Hodepine ved St. Olavs Hospital og stipendiat ved institutt for nevromedisin ved NTNU og i Trondheim fra Studien var randomisert og omfattet seksti pasienter i alderen 18 til 65 år, og ble gjennomført i tidsrommet januar 2001 til februar Funn fra studien resulterte i en artikkel om effekten av Atacand på migrenepasienter, publisert i JAMA (The Journal of the American medical Association) i januar I 2004 nevnes Kandesartan (Atacand) i Norsk legemiddelhåndbok som profylaktisk behandling ved migrene. Som dokumentasjon på individuell effekt av preparatet er det vist til at har deltatt i en Æ fra november 2004 til mars Studien var ledet av overlege og nevrolog B ved nevrologisk avd. ved Y sykehus. Den omfattet 100 deltakere og var spesielt rettet mot pasienter som hadde hodepine og som tok medikamenter mot hodepine daglig eller nesten daglig. har blitt vesentlig bedre av sin migrene etter oppstart med Atacand ifølge opplysninger fra lege B, samt selv. Fra å ha hatt omtrent 15 anfall i måneden har han nå kun et par i måneden. Det kan ikke anses å være noe grunnlag for å trekke disse opplysningene i tvil. Spørsmålet er om det etter praksis må stilles strengere krav til vitenskapelig dokumentasjon enn det som foreligger i dette tilfellet. Ankemotparten har blant annet vist til at studien som er omtalt i artikkelen som er publisert i JAMA i "januar 2004" (skal antakeligvis være januar 2003), er for liten til at den kan anses som tilstrekkelig dokumentasjon på effekt av Atacand ved migrene. I forhold til kravet til dokumentasjon i Blåreseptforskriften 10a har Trygderetten uttalt følgende i ankesak nr. 04/02970: "I og med at bestemmelsen gir Rikstrygdeverket en viss skjønnsmessig adgang til å godkjenne at det ytes refusjon, vil dette - slik denne rett ser det - legge

9 Anke nr. 09/ noen begrensninger på Trygderettens overprøvingsadgang. Samme forutsetning har for eksempel kommet til uttrykk i kjennelse i ankesak nr. 01/ Retten ser det likevel slik at den må kunne prøve saken i forhold til de retningslinjer Rikstrygdeverket selv har gitt, og den praksis som det er opplyst om. Skulle det være behov for det, vil retten også kunne prøve om Rikstrygdeverkets retningslinjer er rimelige og hensiktsmessige, sett i forhold til det formål de må anses å skulle ivareta. Rikstrygdeverket har angitt at "særlige grunner" vil kunne foreligge i følgende situasjoner: - Forhåndsgodkjente preparater har ikke medført kontroll over sykdommen på grunn av manglende effekt. - Forhåndsgodkjente preparater har medført bivirkninger som gjør det umulig å fortsette behandlingen. Klageren har en annen alvorlig lidelse som utelukker bruk av forhåndsgodkjente preparater. Slik retten ser det, synes dette være et rimelig og hensiktsmessig utgangspunkt for vurderingen. Det er ikke rimelig å avskjære et slikt behandlingstilbud i et antagelig langvarig tidsrom, da det ved så vidt sjeldne lidelser ofte tar lang tid før det foreligger medisinsk konsensus. I foreliggende sak er det i alle fall en klar subjektiv effekt i tråd med hva man kunne forvente ut fra fysiologien. Retten bygger her på rimelig god dokumentasjon medisinsk, selv om den er usikker. Ved mer tvilsom dokumentasjon hadde det vært rimelig å stadfeste." I ankesak nr. 05/00420 uttalte retten: "Erfaringene har vist at visse preparater kan hjelpe, men regelverket krever en sterk vitenskapelig forankring. Retten har en viss forståelse for dette argument. Det ville bli nærmest umulig å skille mellom preparater som godtas og slike som ikke godtas, når ulike grader av overbevisning skal legges til grunn og de medisinske fagmiljøene ikke er enige." Her var det imidlertid tale om preparater som var å betegne som kosttilskudd, og det ser ikke ut til at det i det hele tatt forelå noen randomiserte studier som kunne indikere

10 Anke nr. 09/ effekt på den stoffskiftesykdom den ankende part hadde. Oppsummeringsvis er det imidlertid få konkrete holdepunkter i praksis om hva som skal til for at dokumentasjonskravet skal være oppfylt. Også i saker om grunnstønad til fordyret kosthold ved diett etter folketrygdloven 6-3 første ledd bokstav f stilles det krav til vitenskapelig dokumentasjon. I følge bestemmelsens ordlyd må "[n]ødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen [ ] være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis". Selv om retningslinjene til Blåreseptforskriften 10a ikke stiller som krav at effekten skal være alminnelig anerkjent i medisinsk praksis, er det ved anvendelsen av retningslinjene naturlig å se hen til hvilket dokumentasjonskrav man har lagt til grunn i praksis i saker etter 6-3 første ledd bokstav f. I ankesak nr. 08/00551 oppsummerte retten kravet til dokumentasjon for grunnstønad til diett, slik: "I slike saker stilles det krav om at diagnosen er fastsatt av relevant spesialist, jf. NAV sine retningslinjer for grunnstønad. Det må sannsynliggjøres at den omsøkte diett er alminnelig anerkjent i medisinsk praksis og at den faktisk avhjelper en aktuell lidelse. Dersom det er vanskelig å fastslå hvorvidt dietten er alminnelig anerkjent i medisinsk praksis, må det foretas en vurdering der det tas særlig hensyn til alvorlighetsgraden av vedkommende sykdom, risikoen for komplikasjoner som svekker ernæringen, sammen med sannsynligheten for at vedkommende har funnet frem til et kosthold som lindrer plagene, jf. ankesak nr. 01/ Vurderingen må baseres på uttalelse fra spesialavdeling/poliklinikk eller praktiserende spesialist med allergologisk kompetanse. Ekstrautgifter ved fordyret kosthold på grunn av diett gir i likhet med andre utgifter kun rett til grunnstønad dersom de er nødvendige." [Rettens uthevelse]. I ankesak nr. 08/00551 åpnet man altså for et noe lavere krav til generelle studier/vitenskapelig dokumentasjon og anerkjennelse av diettens effekt i medisinske fagmiljøer, der det er stor sannsynlighet for at medlemmet i det konkrete tilfellet faktisk har hatt effekt av dietten. Er det god individuell dokumentasjon er det i forhold til reglene om grunnstønad lagt til grunn at det i enkelte tilfeller kan være grunn til å stille mindre strenge krav til hva som skulle foreligge av øvrig vitenskapelig dokumentasjon.

11 Anke nr. 09/ I kjennelsen i ankesak nr. 07/00059 sluttet retten seg til ankemotpartens anførsler om at det ikke var enighet i medisinske fagmiljøer om nødvendigheten av en spesialdiett for ME-pasienter, og at vilkårene for grunnstønad med dette ikke var oppfylt. Dette var i samsvar med Trygderettens praksis på området. Retten tilføyde imidlertid at " etiologien til utmattelsessyndromet fortsatt er uklar, men enkelte studier har vist at oxidativ stress kan være involvert i patogenesen og det er foreslått å gi diett med antioxidansiatilskudd. Likeledes er det foreslått tilskudd med omega-3 fettsyrer for å undertrykke mulige betennelsesfaktorer og studier synes å være på gang". Dette var imidlertid ikke nok, retten var enig i at det ikke kunne gis stønad til dietter som var på forsøksstadiet (medlemmet hadde i saken oppgitt at hun var med i et forskningsprosjekt på sykehuset). I aktuelle sak foreligger en kontrollert og randomisert studie, som er publisert i anerkjent internasjonalt tidskrift. Retten kan ikke se at det er kjent uenighet i medisinske fagmiljøer om effekten av preparatet som migreneprofylakse. Det er tvert i mot rettens oppfatning at Atacand som migreneprofylaktisk middel er godt kjent og benyttet i de fleste nevrologiske miljøer i Norge. Det er nevnt i norsk legemiddelhåndbok for slik bruk, der det også blant annet heter at kandesartan (Atacand) har "rimelig god dokumentasjon" for slik effekt. Videre har deltatt i en langvarig studie i regi av nevrologisk avdeling, som i høy grad sannsynliggjør at han faktisk har god effekt av preparatet. Ankemotparten har imidlertid anført at den vitenskapelige dokumentasjon som foreligger, ikke er tilstrekkelig for å fylle vilkårene som følger av retningslinjene til blåreseptforskriften 10a, da studien er for liten. Departementet er gitt en vid forskriftshjemmel i 5-14 fjerde ledd hva gjelder vilkårene for stønad til legemidler. Verken lovtekst eller forarbeider gir særlige føringer med hensyn til tolkningen av forskriftsbestemmelsene, og forvaltningspraksis vil som følge av dette naturlig ha større rettskildemessig vekt. Etter rettens oppfatning synes kravet til vitenskapelig dokumentasjon å være oppfylt, slik det isolert sett fremgår av ordlyden i retningslinjene til 10a. Det som kan utledes av trygderettspraksis som foreligger vedrørende dokumentasjonskravet i grunnstønadsaker, taler også for dette. Retten mener at det er en avgjørende mangel ved begrunnelsen for avslag at HELFO ikke har tatt stilling til hva som i praksis skal til, hva som er en tilstrekkelig stor studie, for å oppfylle dokumentasjonskravet i retningslinjene til blåreseptforskriften 10a. Det må også prøves om det er grunn til å stille ulike krav til dokumentasjon avhengig av de konkrete forholdene i den enkelte sak. Retten har på bakgrunn

12 Anke nr. 09/ av dette kommet til at det påankede vedtaket må bli å oppheve, og saken hjemvises til ny behandling.

13 Anke nr. 09/ S L U T N I N G: Vedtak truffet av NAV Helsetjenesteforvaltning den 11. januar 2007 oppheves, og saken hjemvises til ny behandling. Marte Strand Eriksen (sign.) Finn W. Krohn (sign.) Finn Gjone (sign.) Bekreftes for rettens administrator Else Mathiassen etter fullmakt

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Arild Karlsen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Finn Gjone, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Alina R. Drazkowski,

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt?

Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt? Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt? Anne Kjersti Røise, Helsedirektoratet, og Kirsten Austad, HELFO Seminar for pasientorganisasjoner 2. juni 2015 Individuell stønad

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 30. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 30. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 30. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Marianne Kjøllesdal, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Arne Eikås,

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Olav Vik, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Marte Strand Eriksen, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Knut Bjerke, medisinsk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Øystein Hindrum, juridisk

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Liv Dalen, attføringskyndig

Detaljer

1. Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem.

1. Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem. Ankenr: 0901863 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 12-18 1 L bokst d. Resultat: Opphevelse. Resyme: ftrl 12-18 1 L bokst d. Forskrifter: endring 2. Gradert uføreytelse. Ftrl 12-18. Avslag. Oppheving og hjemvisning.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristin Løchen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Sundas Arshad,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 PRODUKTANSVAR Hjerneinfarkt - p-piller prod.ansv.l. 3-1, jfr. 3-3. Forsikrede (f. 68) fikk 11.11.89 hjerneinfarkt og skal forut for dette ha røkt

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Fabienne Mørch, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk

Detaljer

Høringsnotat. Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler. 1 Innledning

Høringsnotat. Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler. 1 Innledning Høringsnotat Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler 1 Innledning Alle industritilvirkede legemidler skal ha markedsføringstillatelse (MT) før de plasseres på markedet i Norge. Kravet til MT

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk kyndig

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. mai 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. mai 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. mai 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsmund Magnæs, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Arne Eikås, medisinsk

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-156 20.4.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Avslag på søknad om uføreforsikring - fal. 12-12. Nemndas flertall uttalte

Detaljer

Blå resept, individuell stønad, bidrag

Blå resept, individuell stønad, bidrag Blå resept, individuell stønad, bidrag Nidaroskongressen 23.10.2015 Torill Telset HELFO veiledning Agenda Om HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) Blåreseptforskriften. Bidra til bedre forståelse og etterlevelse

Detaljer

Blåreseptordningen. Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016

Blåreseptordningen. Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Blåreseptordningen Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 1 Hvorfor blåreseptordningen? Sosial trygghet og likhet alle skal ha tilgang til viktige legemidler og medisinsk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christine Wiig, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 23. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 23. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 23. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ane-Louise Svele, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Constance Holtermann, juridisk

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi TAKEDA NYCOMED AS Postboks 205 1372 Asker Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 24.04.2014 14/00932-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen/ Pilar Martin Vivaldi REFUSJONSVEDTAK Vi

Detaljer

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Høringssvar - forslag til endringer i blåreseptforskriften Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet: Unntatt fra offentlighet, jf. offl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Se veiledning for utfylling av vedtaksskjemaet

Detaljer

Kommentarer til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad

Kommentarer til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad v2.2-18.03.2013 Postmottak HOD Deres ref.: 13/3927 Vår ref.: 13/9628-8 Saksbehandler: Harald Lislevand Dato: 14.01.2014 Høringsuttalelse Helsedirektoratet - Forslag til endringer i blåreseptforskriften

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 25. januar 2008 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 25. januar 2008 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 25. januar 2008 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Øystein Hindrum, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Georg Espolin

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 22. juni 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 22. juni 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 22. juni 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Tomas Lægreid, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten 1 Hjemmel Disse Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov 12-2 punkt 4. 2 Virkeområde 1) I henhold til dopingbestemmelsene skal enhver utøver som er medlem av et

Detaljer

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Etter blåreseptforskriften kan det ytes stønad til smertestillende behandling. Det gis forhåndsgodkjent

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Audun Rosenvinge, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Henning Robert

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Knut Erlend Bergan, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Georg Espolin Johnson,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang OVERPRØVING AV TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK HVA SKJER I ROGALAND? 29.04.2015 Ass. fylkeslege Morten Hellang 1 2013 Behandling uten eget samtykke Fylkesmennene behandlet i 2013 973 klager på vedtak om behandling

Detaljer

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5.

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. TRR-2012-2124 INSTANS: DATO: 2013-03-15 Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 12/02124 PARTER: FORFATTER:

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14

Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14 Page 1 of 10 Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14 14-1. Søknad om forhåndsgodkjent refusjon Søknad om godkjenning av legemiddel

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

TRYGDERETTEN. 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod Østensvik, medisinsk kyndig rettsmedlem.

TRYGDERETTEN. 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod Østensvik, medisinsk kyndig rettsmedlem. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 5. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Sverre Ulsberg, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Liv Dalen,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad 7. oktober 2013 1 Høringsnotatets hovedinnhold Helse-

Detaljer

Høring om revisjon av blåreseptordningen- forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.

Høring om revisjon av blåreseptordningen- forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /... Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0300 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 06/12581 Dato:12.03.07 Høring om revisjon av blåreseptordningen- forslag til ny blåreseptforskrift

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL Bodø 20. oktober 2010 Spesialsykepleier Wenche Bjørgum Sykehusapotek Nord, Nordlandssykehuset 6 Næringsmidler til spesielle medisinske formål Næringsmidler

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209)

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 10.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

TRYGDERETTEN. Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo.

TRYGDERETTEN. Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. TRYGDERETTEN Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristin Løchen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator.

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar Andreassen

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar Andreassen Alcon Nordic A/S Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar REFUSJONSVEDTAK

Detaljer

IS-1743. Individuell refusjon. Forslag til nytt system for refusjon av legemidler etter individuell søknad innenfor blåreseptordningen

IS-1743. Individuell refusjon. Forslag til nytt system for refusjon av legemidler etter individuell søknad innenfor blåreseptordningen IS-1743 Individuell refusjon Forslag til nytt system for refusjon av legemidler etter individuell søknad innenfor blåreseptordningen Heftets tittel: Individuell refusjon Forslag til nytt system for refusjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/137 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 HØRING RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Rådmannens

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Arne Eikås, medisinsk kyndig

Detaljer

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14.

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14. Malte Hübner DTH Helse AS mhuebner@dthhelse.nhn.no NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr.

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN År den ble rett holdt i Trygderettens lokale i Grønlandsleiret 27, Oslo. I medhold av lov av 16. desember 1966 Kjennelse av 21. september 2001. Ankesak nr. 00/03421

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 12/2296 Vår ref: 12/2178-5/EGJ Oslo, 13.08.2012 SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Vi viser til

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

Nr. 4/2009 Kjennelser avsagt i ukene 17-29/2009

Nr. 4/2009 Kjennelser avsagt i ukene 17-29/2009 Nr. 4/2009 Kjennelser avsagt i ukene 17-29/2009 ISSN 1503-8041 1. Kjennelse av 22. mai 2009. Ankesak nr. 08/02626. Ftrl. 4-4. Dagpenger - krav til minsteinntekt. Det kunne tas hensyn til inntekt fra arbeid

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Arne Eikås, medisinsk kyndig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: ANMAR Vår ref.: 10/793 Dato: 31.03.2011 Utkast til forslag til endringer i forskrift av 21. desember

Detaljer

Forskrivning av testosteron på blå resept

Forskrivning av testosteron på blå resept Kontrollrapport 9-2016 Forskrivning av testosteron på blå resept Versjon 1.0 Dato 24. januar 2017 Innhold Sammendrag... 3 1. Formål og bakgrunn... 4 1.1 Risikovurdering... 4 2. Metode og gjennomføring...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV "Prikking" i føtter - kjennskap til nevropati - FAL 19-10. Forsikrede (f. 1948) ble innmeldt i arbeidsgivers forsikringsordning fra

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer