Generalforsamling. 28. mars Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105"

Transkript

1 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET RÅDAL Telefon: / Telefaks: E-post: Generalforsamling 28. mars 2012 Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105 NB: Før årets generalforsamling avholdes husmøte med oppstart kl 19:00. Dørene åpnes kl 18:45. Møt opp i god tid! Saker HUSMØTE 1. Informasjon om ny kollektiv avtale for kabel-tv og internett (bredbånd) 2. Informasjon om skjult bossug 3. Informasjon om utendørs parkering 4. Eventuelt Innen generalforsamlingen starter setter vi av tid til en pause og registrering.

2 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET RÅDAL Telefon: / Telefaks: E-post: GENERALFORSAMLING 2012 SAKSLISTE 1. Konstituering a. Registrering (vedlegg 1) b. Godkjenning av innkalling c. Valg av møteleder d. Valg av referent e. Valg av to protokollunderskrivere f. Valg av tellekorps på to personer g. Godkjenning av dagsorden 2. Årsberetning (vedlegg 2) 3. Årsregnskap (vedlegg 3) 4. Fastsettelse av styrehonorar (vedlegg 9) 5. Utvidelse av utendørs parkeringsareal (vedlegg 5) 6. Kollektiv avtale for kabel-tv og bredbånd (vedlegg 6) 7. Søknad fra Philip A. Butt (103) installasjon av Velux takvindu og utvendig terrasse (vedlegg 7) 8. Forslag fra Arne Vablum (vedlegg 8) 9. Valg (vedlegg 9) a. Styreleder, ordinært valg 2 år b. Styremedlem, ordinært valg 2 år c. Styremedlem, suppleringsvalg 1 år d. Eksternt styremedlem, ordinært valg 1 år e. 1. vara, ordinært valg 1 år f. 2. vara, ordinært valg 1 år Valg på nye medlemmer til valgkomitéen NB: Ta med adgangstegn og eventuelt skriftlig fullmakt (vedlegg 1). Nordås 5. mars 2012 Jan-Håvar Hansen Styreleder

3 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 3(29) VEDLEGG 1 Adgangstegn og eventuell(e) fullmakt(er) fylles ut på forhånd og leveres til styret når du ankommer møtet. til generalforsamling 28. mars 2012 FULLMAKT NB: ingen kan ha mer enn 1 en fullmakt, jfr, BL 7-3 (2) Fullmaktsgivers navn:. Fullmaktsgivers adresse: Leilighetsnummer:. Jeg gir fullmakt til:.. Nordås... / (dato) Signatur: Adgangstegn Borettslaget Nordås Terrasse Generalforsamling 28. mars 2012 Andelseiers navn:. Andelseiers adresse: Leilighetsnummer: Signatur:..

4 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 4(29) SAK 2 VEDLEGG 2 (side 1 av 7) ÅRSBERETNING 2011 BORETTSLAGET NORDÅS TERRASSE Lagets virksomhet Borettslaget Nordås Terrasse er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og laget kan også drive med virksomhet som henger sammen med boretten. Laget holder til i Bergen kommune. Styret og styrets arbeid 2.1 Styrets sammensetning Styreleder: Jan-Håvar Hansen Nestleder: Espen Svanevik (t.o.m. desember 2011) Styremedlemmer: Grete Martinussen, kasserer Monica Eriksen, sekretær (t.o.m. mai 2011) Philip Andreas Butt, 1. varamedlem, konstituert sekretær f.o.m. juni 2011 Helge Lilletvedt, ekstern Varamedlemmer: Yngvar Helle, 1. varamedlem, konstituert nestleder f.o.m. januar 2012 Anne Margit Fjeldstad 2. varamedlem, konstituert 1. varamedlem f.o.m. januar 2012 Hector Moreno, 2. varamedlem (t.o.m. august 2011) Varamedlemmene har deltatt på styrets møter på lik linje med andre styremedlemmer. 2.2 Møtevirksomhet I løpet av 2011 har styret avholdt 16 møter hvor i alt 146 protokollerte saker har vært behandlet. 9 av disse sakene har vært saker om godkjenning av nye andelseiere. I tillegg har det vært gjennomført arbeidsmøter i tilknytning til HMS, leverandøravtaler, vedlikehold og andre drifts- og forvaltningssaker. Styret har hatt god kontakt med forretningsføreren om den daglige drift av laget. Styrets leder har deltatt på boligbyggelagets kurs for tillitsvalgte.

5 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 5(29) 2.3 Styrets kontakt med beboere VEDLEGG 2 (side 2 av 7) Informasjon om hvordan man kan kontakte styrets medlemmer og vaktmester/driftstjeneste er gjort kjent gjennom oppslag i alle oppganger, informasjonsskriv distribuert til den enkelte beboer samt via lagets nettportal. 2.4 Saker som har vært behandlet Generelt Styret har inngått nye eller gjennomført revisjon av en rekke leverandøravtaler i perioden: o Driftstjenester (vaktmester) leveres av BOB driftservice AS fra og med 1. juli 2011 (Inntil da ble vaktmestertjenester levert av Malermester Per-Arne Aase AS) o Regulering av utendørs parkering leveres av West Park AS o Snørydding/Strøing i vinterhalvåret utføres av BOB driftservice AS o IP-basert telefoni i tilknytning til felleslokalet leveres av IP-Link AS o Portalløsning, e-post og elektroniske netttjenester leveres av One.com Etablerte serviceavtaler for garasjeporter, heisanlegg, avløpspumper, kabel-tv og kontorrekvisita videreføres. Vedlikehold som utskifting av dårlig kledning og vinduer samt fasadevask/maling ble utført på to av blokkene 101/103 og 105/107. Det tiltagende vedlikeholdsbehovet er og vil fortsatt være en stor utgift for laget. Arbeidet med legging av ny kantstein og asfaltering ble videreført i året som gikk. Som følge av reklamasjonssaken som ble flagget i forbindelse med den mislykkede fliseleggingen av utvendige trapper i tilknytning til 105/107 s nedre innganger, så er disse nå blitt slipt ned og renset, og dermed tilbakeført til sin opprinnelige stand. En del ventilasjonsvifter i tilknytning til utvendige boder er blitt skiftet på grunn av slitasje. Behovet for utskifting av låsesylindre/-kasser, særlig i tilknytning til ytterdører, tiltar. Arbeidet med utbedring av diverse mangler påpekt i Brannteknisk tilstandsvurdering utført av Neas Brannconsult i 2010, pågår og videreføres i året som ligger foran oss. Utvendige branndører ble skiftet i alle blokkene. Dette var reklamasjonssak da det var montert feile dører. Som følge av feilmonterte dørpumper har det vært påkrevd en del etterjusteringer av disse. Arbeidet med badeplassen har ikke vært videreført i Det gjenstår å gå til anskaffelse av en platting eller flytebrygge som kan tåle snø og is vinterstid.

6 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 6(29) 2.4 Saker under arbeid og planlegging VEDLEGG 2 (side 3 av 7) Styret har økt fokus på helse, miljø og sikkerhet for lagets beboere og verdier. Dette er et kontinuerlig og krevende arbeid. Konkrete tiltak under arbeid og/eller planlegging er: o Sikring av branntekniske anlegg o Utvidelse av antall utendørs beboerparkerings-/gjesteparkeringsplasser o Utvendig vedlikehold av lagets bygningsmasse o Taktekking o Boss-sug anlegg o Drenering/Fuktskadeproblematikk o Utvendige gangveier/belysning o Innvendige branndører o Oppgradering av innvendige fellesarealer o Oppgradering av utendørs anlegg o Kvalitetsheving av lagets kollektive kabel-tv/bredbåndstilbud Lagets drift og økonomi 3.1 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Bergen og Omegn Boligbyggelag. Borettslagets revisor er KPMG AS. 3.2 Borettslagets eiendomsmasse og forsikring (jfr. Note 12 i regnskapet) Borettslaget består seks terrasseblokker med i alt 104 andeler hvorav 1 er felleslokale, som ligger på attraktiv, vestvendt eiende tomt med strandlinje mot Steinsviken ved Nordåsvannet. Markedsverdi er høyere enn bokført verdi. Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Tryg Forsikring AS. Bygningsmassen var i 2011 fullverdiforsikret for kr ,-. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Egenandel ved forsikringsskader var i 2011 kr. 5000,- eksklusive naturskade. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må beboere straks ta kontakt med styrets leder på telefon slik at skademelding kan bli sendt forsikringsselskapet. 3.3 Vaktmester- og driftstjenester Borettslaget har hatt vaktmesteravtale med firma Malermester Per Arne Aase AS fram til og med juni 2011, hvorfra det ble kjøpt drifts- og vaktmestertjenester. Deretter er ny avtale om driftstjenester inngått med BOBs driftservice AS.

7 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 7(29) 3.4 Boligomsetning, bruksoverlating og juridiske andelseiere VEDLEGG 2 (side 4 av 7) Nedenstående oppstilling viser en oversikt over antall solgte leiligheter med laveste og høyeste pris for ulike leiligheter. Oppgitte priser er netto d.v.s. eksklusiv andel av fellesgjeld, men priser merket med * er inklusiv fellesgjeld per fireroms Kr */ * 3 treroms Kr */ * 2 toroms Kr */ * fireroms Kr / * 3 treroms Kr / toroms Kr / fireroms Kr / * 2 treroms Kr / fireroms Kr / toroms Kr fireroms Kr / * 3 treroms Kr / fireroms Kr / * 1 treroms Kr toroms Kr / fireroms Kr / treroms Kr toroms Kr Boligene er ikke underlagt offentlig takstplikt og omsettes derfor til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for boligene verken hos styret eller forretningsfører. Dersom noen ønsker takst på egen bolig må privat takstmann kontaktes av den enkelte. Pr var det to personlige eide leiligheter på fremleie. Bergen Kommune eier 10 leiligheter mens de øvrige 93 leilighetene har personlige andelshavere.

8 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 8(29) 3.5 Økonomi VEDLEGG 2 (side 5 av 7) Vedlikehold Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet Borettslagets lån og lånevilkår (jfr. Note 16 i regnskapet) Borettslaget har pr to 1. prioritetslån i Husbanken hvor restgjeld er henholdsvis kr ,- og ,- Renten på lånene hadde følgende utvikling i 2011: Dato Lite lån Stort lån ,8% 2,8% ,7% 2,7% ,8% 2,8% Kommentarer til resultatregnskapet for 2011 Regnskapet ble oppgjort med et overskudd på kr ,- mot et budsjettert overskudd på kr ,-. Ser en bort fra innbetalingen via IN ordningen, som fremkommer som driftsinntekt i regnskapet, har det negative avviket i forhold til budsjett først og fremst sin årsak i høyere kommunale avgifter, vedlikeholdsutgifter og et etterslep på utgifter til snørydding/strøing påløpt i vinterhalvåret 2010/2011. Det er styrets vurdering at årsregnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr. 31. desember Endring i disponible midler Årets endring i de disponible midlene ble negativ med kr ,- mot en budsjettert negativ endring på kr ,-. Disponible midler (reserver) utgjorde per kr ,-. Annen egenkapital i laget er positiv på kr ,-. Bomiljø/sosiale aktiviteter/dugnadsarbeid 4.1 Brannsikkerhet I 2011 ble det utført maskinell rengjøring i alle garasjer. Det ble ikke rapportert noen form for uhell eller skader til styret.

9 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 9(29) 4.2 Oppgangstillitsvalgte og lokale prosjekter for de enkelte blokkene VEDLEGG 2 (side 6 av 7) Følgende har innehatt vervet i 2011: 101 Jannice Stene, 103 Eli Thomren, 105 Eilif Inge Kaldefoss, 107 Lasse Sætre, 109 Knut Eknes, 111 Annelise Elvsaas, 113 Reidun Johnsen, 115 Wenke Vablum, 117 John Haukeland, 119 Liv Birkeland/Øyvind Johannessen/Ireneusz Ambrozyak, 121 Knut Løkkebø, 123 Kristin Lund/Asbjørn Valen. 4.3 Dugnad Beboere innbetaler over felleskostnaden en dugnadsavgift som man får tilbake i forhold til hvor mye registrert dugnadsinnsats hver enkelt yter. Dette innebærer at beboere som ikke deltar på dugnad, likevel kan ha god samvittighet. Det ble avholdt 2 felles dugnader i 2011; en i mai hvor det ble registrert 35 deltagere og en i september med 10 deltakere. Det skal også nevnes at det utføres en betydelig dugnadsinnsats av entusiastiske beboere, noe som kommer oss alle til gode. 4.4 Sommerfest Det ble avholdt sommerfest for lagets voksne beboere i juli på møteplassen foran Båthavn Båtlaget med egne statutter, styre og økonomi ble etablert i år Marina og sti er opparbeidet med dugnad og innskudd. Det ble inngått ny og forlenget avtale mellom Båtlaget og BRL Nordås Terrasse i desember Forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utløp Det har ikke inntrådt forhold etter som påvirker borettslagets status og stilling. 6. Forutsetning om fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift av borettslaget er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Borettslagets økonomi og soliditet sikrer fortsatt forsvarlig drift, og ingen kjente forhold skulle tilsi noe annet i fremtiden. 7. Arbeidsmiljø 7.1 Arbeidstakere Borettslaget har ingen ansatte og ingen arbeidsgiverplikter utover honorar til styret og ansvar for dugnadsarbeid. Det er ikke registrert arbeidsskader eller ulykker verken ved innleid hjelp eller ved dugnadsutførelse i borettslaget.

10 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 10(29) 7.2 Styrets sammensetning VEDLEGG 2 (side 7 av 7) Styresammensetning: Styret består av 2 kvinner og 4 menn. 7.3 Likestilling Styret mener at den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende, og at det derfor ikke er nødvendig å planlegge eller iverksette spesielle tiltak for å forbedre situasjonen utover at valgkomitéen oppfordres til å tilstrebe en balansert sammensetning av styret. 8. Forurensning av det ytre miljø Borettslaget kan ikke anses å forurense det ytre miljø gjennom forurensing Noen toppleiligheter har peis eller vedovn. Bergen Brannvesen har gjennomført periodisk tilsyn av disse i løpet av Avfallshåndtering er forsvarlig og blir håndtert gjennom godkjente kanaler. Tiltak i forbindelse med kildesortering m.v. er etablert og søkes i løpet av 2012 å forbedres gjennom etablering av skjult bossug-anlegg. Underskrifter: Nordås, 05. mars 2012 Grete Martinussen Kasserer Espen Svanevik/Yngvar Helle Nestleder Monica Eriksen/Philip A. Butt Sekretær Helge Lilletvedt Styremedlem Jan-Håvar Hansen Styreleder

11 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 11(29) REVISORS BERETNING VEDLEGG 3 (side 1 av 2)

12 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 12(29) VEDLEGG 3 (side 2 av 2)

13 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 13(29) SAK 3 VEDLEGG 4 (side 1 av 9)

14 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 14(29) VEDLEGG 4 (side 2 av 9)

15 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 15(29) VEDLEGG 4 (side 3 av 9)

16 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 16(29) VEDLEGG 4 (side 4 av 9)

17 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 17(29) VEDLEGG 4 (side 5 av 9)

18 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 18(29) VEDLEGG 4 (side 6 av 9)

19 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 19(29) VEDLEGG 4 (side 7 av 9)

20 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 20(29) VEDLEGG 4 (side 8 av 9)

21 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 21(29) VEDLEGG 4 (side 9 av 9)

22 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 22(29) SAK 5 VEDLEGG 5 (side 1 av 2) Utvidelse av utendørs parkeringsareal Gitt at følgende forutsetninger er på plass: - Kommunal godkjenning - Tilstrekkelig interesse fra lagets andelseiere - Finansieringsordning baseres på låneopptak og utleie av nye plasser gir Generalforsmalingen styret mandat til å gjennomføre utvidelsen i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og innenfor en kostnadsramme på NOK ,- - Lagets midtre utendørs parkeringsareal (merket 1) utvides mot nord med 7 nye plasser. - Lagets søndre utendørs parkeringsareal (merket 2) utvides mot syd med 10 nye plasser. Styrets innstilling: Generalforsamlingen stemmer ja til forslaget. Begrunnelse: Lagets bilpark har økt i antall de senere årene. For å imøtekomme det tiltakende behovet for parkeringsplasser foreslår styret å øke parkeringsarealet med 17 nye utendørs plasser fordelt på henholdsvis 32 beboer-, 15 gjeste- og 5 handicap-plasser totalt. Dette oppnås ved å utvide parkeringsplassene merket 1 og 2 i h.t. skissen på vedleggets side 2. Gyldig vedtak krever samtykke med minst 2/3 flertall.

23 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 23(29) VEDLEGG 5 (side 2 av 2)

24 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 24(29) SAK 6 VEDLEGG 6 (side 1 av 2) Kollektiv avtale for kabel-tv og internett Dagens kollektive avtale dekker analogt kabel-tv tilbud til alle hustander. Den enkelte husstand kan individuelt abonnere på utvidet digitalt tilbud og alternative bredbåndshastigheter fordelt på lagets eksisterende fordelingsnett. Siden den eksisterende avtalen ble inngått har teknologien utviklet seg merkbart og flere ønsker å anvende det digitale HD tilbudet og bredbånd (internett). I dag anvender mer enn halvparten av lagets husstander seg av det digitale bredbåndstilbudet fordelt på ulike hastigheter hvor dagens Maxi (12/5) er det mest populære alternativet. Canal Digital kan i år tilby en ny og forbedret kollektiv avtale for BL Nordås Terrasse. Den nye avtalen innebærer bl.a. følgende: Tilbud fra Canal Digital Bygging samt innmåling av bredbåndsnettet har en total kostnad på ,- eks mva. Canal Digital dekker mer en gjerne denne kostnaden hvis beboerne i Nordås Terrasse Borettslag tegner en av de vedlagte kollektive avtalene fra Canal Digital. Canal Digital subsidierer hele denne summen og forutsetter derfor en 5 års avtaletid. Denne summen avskrives med 5 like deler over 5 år, skulle laget ønske å gå ut av avtalen innen 5 år innbetales resterende beløp. Dette er å anse som er rentefritt lån. Tilbudet er med forbehold om at Canal Digital får sett opp FTTH node i teknisk rom hos Nordås Terrasse Borettslag. CANAL DIGITALS KOMPLETT MINI MED ADB DEKODER Totalt per leilighet per mnd 458,03 inkl. mva Alle får tilgang til Canal Digital sin analoge grunnpakke. Beboerne får videre Canal Digitals digitale Grunnpakke på mer en 50 kanaler inklusiv 14 HD kanaler pluss 2 kanaler fra mine favoritter velges uavhengig av naboene. I tillegg får hver boenhet bredbånd med hastigheten 12MB/12MB. En kan individuelt oppgradere hastigheten. Kostnadsbesparelsene er forsøkt vist i tabellen nedenfor, fordelt over de neste 6 årene. Kalkylen forutsetter en årlig prisstigning på 2,5% behov for å anskaffe ny ADB dekoder hvert 3. år. Eksemplet viser en potensiell total besparelse på knapt ,- per husstand i løpet av 6-års perioden, eller drøyt 2.600,- per år + innkjøp av ADB dekoder.

25 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 25(29) År Andeler 103 Prisindeks % 2,50 Kollektivt TV-abonnement Kost per år og andel (I) Individuell avtale bredbånd Maxi per år og andel (II) Sum (I + II) ADB dekoder Kost per år og andel Kost per mnd og andel Kost per 6 år og andel Kollektiv avtale for TV og bredbånd Budsjettert kost per år VEDLEGG 6 (side 2 av 2) Kost per år og andel Kost per mnd og andel (ref tilbud) Kost per 6 år og andel Differanse uten ADB dekoder Differanse ved kjøp av ADB dekoder For at lagets hustander skal kunne oppnå de økonomiske fordelene en kollektiv avtale innebærer fremmer styret følgende forslag: Generalforsamlingen gir styret mandat til å forhandle fram og inngå en ny kollektiv avtale for digitalt kabel- TV og bredbåndstilbud ført fram via fiber til lagets hustander innefor en årlig kostnadsramme på maksimalt NOK ,- og som finansieres over husleien. Styrets innstilling: Generalforsamlingen stemmer ja til forslaget. Begrunnelse: Den nye kollektive avtalen vil gi en besparelse flertallet av lagets beboere på ca 30% per år for i forhold dagens avtale. Gyldig vedtak krever samtykke med alminnelig flertall.

26 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 26(29) SAK 7 VEDLEGG 7 (side 1 av 1) Søknad fra Philip Andreas Butt (103) om installasjon av Velux takvindu og utvendig terrasse

27 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 27(29) Styrets innstilling: Generalforsamlingen stemmer ja til søknaden fra Philip A. Butt. Installasjon av Velux takvindu er blitt utført for flere av lagets toppleiligheter og har dermed presedens til tilsvarende søknader fra andre andelseiere. Styret gis fullmakt til å inngå avtale under følgende forutsetninger: o Støping av fundamenter (ref søknadens sak 2) utføres etter at dreneringsproblematikken i f.b.m. Nordåsbrotet 101/103 har funnet sin endelige løsning. o De nødvendige krav til bygge- og brannforskrifter oppfylles. o Arbeidet utføres av godkjente fagfolk etter detaljtegninger som er godkjent av styret innen arbeidet igangsettes. o Kostnader og ansvar for framtidig vedlikehold bæres av andelseier. For søknadens del 2 krever gyldig vedtak samtykke med minst 2/3 flertall.

28 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 28(29) SAK 8 Forslag fra Arne Vablum VEDLEGG 8 (side 1 av 1) Borettslag Nordås Terrasse v/ Jan-Håvar Hansen Sak for Generalforsamlingen mars 2012 Vedr. faktura 2009 Nordås Faktura for posten " Dører " under Note 10 vedlikehold fra regnskapet for 2009, kr ,- er ikke gjort rede for, hvor dette er utført. Kanskje det er flere faktura som ikke det er gjort rede for, hvor det er utført arbeid? Det må da være spesifisert hvor arbeidet er utført, før utbetaling. Jeg ber derfor Generalforsamlingen at det blir utført en Kontroll tilbake i tid, så vi kan få en oversikt om dette er ett engangs tilfelle eller om det har vert sånn lenge. Arbeidet kan jo være utført hvor som helst. Mvh Arne Vablum Styrets innstilling: Generalforsamlingen stemmer nei til forslaget. Arbeidet det refereres til ble utført våren 2009 av firma Reigstad&Miljeteig AS. Fakturaen ble attestert av vaktmester Per-Arne Aase og anvist av kasserer Grete Martinussen. Styreleder f.o.m. 2. april 2009: Rolf Skulstad. Beskrivelse/Spesifikasjon på faktura: DIVERSE ARBEIDER Utskifting av kledning / Justere vinduer og terrasse dør Montere pakning på Ytterdør Beløpet stort NOK 30531,44 ble ført mot vedlikeholdsposten 6690 Dører i regnskapet for Regnskapet for 2009 ble godkjent i generalforsamlingen Styret anbefaler derfor at det ikke brukes mer tid på dette. Gyldig vedtak krever samtykke med alminnelig flertall.

29 BL Nordås Terrasse - Telefon: / Telefaks: E-post: 29(29) SAK 4 Styrehonorar VEDLEGG 9 (side 1 av 1) SAK 9 Valg

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer