Saksnr.: /31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: Saksnr.: /31 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SVST Laksevåg, Rv 555, Breivikskiftet-Drotningsvik, kollektivfelt. Plannummer P Forslag til reguleringsplan, 1. gangs behandling, utlegging til offentlig ettersyn Sammendrag Det er utarbeidet reguleringsforslag for kollektivfelt langs rv 555 Sotraveien på en strekning med lengde ca 900 m mellom Breivikskiftet og Drotningsvik. Kollektivfeltene anlegges som en utvidelse av eksisterende veg, som da blir utformet som en smal firefeltsveg med midtdeler. Støyskjermingstiltak inngår i planen. Formål med planarbeidet er bedre utnytting av tilgjengelig kapasitet på Sotraveien, bedre framkommelighet for kollektivtransporten med egne kollektivfelt og bedre av- og påkjøringsforhold i kryssområdene. Planarbeidet er prioritert i Bergensprogrammet. Det er kommet inn 9 innspill til oppstart av arbeidet. Fra næringsdrivende i området er det satt fram ønske om å utvide reguleringsområdet og å regulere inn vegforbindelse fra Janaflaten ned til Breivikskiftet. Dette er ikke innarbeidet i planen. Fra beboere og velforeninger er det

2 pekt på støyproblem, og at tiltaket ikke løser problemet med at det er for mange biler på vegen. Et forslag til kommunedelplan for alternative løsninger for det framtidige Sotrasambandet er under behandling. Dette vil være et omfattende og mer langsiktig system. Kollektivfeltene anses å være et såpass enkelt og rimelig tiltak at det ikke har betydning for valg av framtidig løsning for Sotrasambandet. Fagetatens forslag til vedtak I medhold av plan-og bygningslovens 27-1 nr 2 legges følgende forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Laksevåg, Rv 555, Breivikskiftet-Drotningsvik, kollektivfelt. Plannummer P , datert , trykt bilag A. Tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , trykt bilag B. PLAN OG GEODATA Mette Svanes etatsleder Svein Steine prosjektleder Trykte bilag: A. Forslag til reguleringsplan P , plankart datert , dok. 34 B. Forslag til reguleringsbestemmelser P , datert , dok. 32 C. Planrapport, dok. 31 Utrykte bilag: 1. Støyrapport med kartvedlegg, dok. 33 Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se snr Side 2 av 11

3 I N N H O L D 1 Bakgrunn og planprosess 3 2 Formål og planstatus Formål med planarbeidet Overordnede planer Reguleringsplaner i området 4 3. Beskrivelse av planområdet og miljøforhold Planområdet 5 4 Beskrivelse av planforslaget Planens innhold Konsekvenser av planforslaget Kostnader Antatt gjennomføring Reguleringsbestemmelser 9 5 Uttalelser/merknad til oppstart Gjennomgang av innkomne uttalelser 9 6 Fagetatens vurdering 11 SAKSUTREDNING 1. Bakgrunn og planprosess Rv 555 Sotraveien fungerer som eneste forbindelsesåre mellom Bergen og kommunene på Sotra og Øygarden. Vegen betjener også nærings- og boligområdene i Drotningsvik og Godvik/Leirvik/Breiviken. Trafikkforholdene på rv 555 er i dag preget av for liten vegkapasitet og køer i rushperiodene. Årsdøgntrafikken mellom Breivikskiftet og Drotningsvik er på om lag kjt/døgn. Dette er i utgangspunktet en trafikkbelastning som overstiger kapasiteten på en 2-feltsveg. En økning av kapasiteten vil kreve utbygging til 4 felt. Dette vil ligge fram i tid. Statens vegvesen har vurdert mulige tiltak som kan gi visse forbedringer på kort sikt, og som bedrer kollektivtrafikkens konkurranseforhold. Det foreslås utbygging av kollektivfelt i begge retninger sammen med en utbedring av krysset i Drotningsvik. Gjennomføring av tiltakene krever vedtatt reguleringsplan. Krysset i Drotningsvik mangler i dag akselerasjonsfelt for trafikk som kommer fra sidevegene og inn på riksvegen. Dette påvirker kapasiteten på riksvegen, spesielt i kjøreretning til sentrum. Løsningene for av- og påkjøringsfeltene er sett som en del av løsningene for kollektivfelt. Det andre krysset på strekningen, Breivikkrysset, er utbedret i 2006 i forbindelse med etableringer i næringsområdet like ved krysset. Side 3 av 11

4 Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av kommunaldirektøren den og ble kunngjort den Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev. Drotningsvik Stiavatnet Breivikskiftet Janaflaten Avgrensning av planområdet - reguleringsplan for kollektivfelt langs rv 555, strekningen Breivikskiftet-Drotningsvik Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Cowi for Statens vegvesen. Fagetaten har deltatt under vegs i planprosessen ved drøfting av foreløpige planutkast. Planforslag er mottatt med brev av fra Statens vegvesen. 2 Formål og planstatus 2.1 Formål med planarbeidet - Bedre framkommelighet for kollektivtransporten med egne kollektivfelt - Bedre utnytting av tilgjengelig kapasitet på Sotraveien - Forbedre trafikksikkerheten ved bedre av- og påkjøringsforhold i kryssområdene - Legge til rette for bedre adkomst til busslommene for gående og syklende - Vurdere løsninger som kan inngå i sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs rv 555 Planarbeidet er prioritert i Bergensprogrammet. 2.2 Overordnede planer Kommuneplanens arealdel viser senterområde i Drotningsvik nord for riksvegen (S28, lokalsenter type 2), regulerte fri- og grøntområder i og rundt Stiavatnet og for øvrig eksisterende byggeområder langs riksvegen. Det pågår for tiden planarbeid med kommunedelplan for nytt fastlandssamband Sotra-Bergen. Styrking av kollektivtilbudet er en viktig premiss i dette arbeidet. Realisering av nytt samband er uansett noe som ligger noe fram i tid 2.3 Reguleringsplaner i området Vegområdet omfattes av eller avgrenses mot følgende tidligere reguleringsplaner: Drotningsvik sør, planområde 1, gnr 35, 36 og 37, plannr vedtatt Drotningsvik sør, planområde 2, gnr 35, 36 og 37, plannr , vedtatt RV 555 mellom Ørjebekk og Sotra bru, plannr , vedtatt Alvehaugen forretningsområde, plannr , vedtatt Side 4 av 11

5 3. Beskrivelse av planområdet Utstrekning Reguleringsområdet omfatter eksisterende rv 555 fra Breivikskiftet i øst til Drotningsvik i vest, en strekning på ca 900 meter, og omfatter i tillegg kryssområde ved Drotningsvik. Planområdet utgjør ca 30 dekar. Topografi, landskap En analyse av landskapet finnes i fagrapporten Overordna landskapsanalyse utarbeidet i samband med konsekvensutredning av kommunedelplan for Sotrasambandet, dok 29. Det omtales som småskala landskap og terreng, til dels storskala veganlegg, kraftlinje og bygninger. Det lokale vegnettet følger det kuperte terrenget, mens Sotravegen og kraftlinjene mot Kollsnes går på tvers av landform og terreng og skaper en kraftig visuell barriere i området, særlig i Nordre og Vestre Drotningsvik. Eksisterende infrastruktur og bebyggelse Eksisterende vegstrukturer m.m. innenfor eller inntil planområdet er Rv 555, tofeltsveg med midtdeler, med kryssområder ved Breivikskiftet og Drotningsvik Drotningsvikveien med undergang under rv 555 Janaveien med bro over rv 555 Gangbro over rv 555 ved Drotningsvik senter Langs rv 555 er det bebyggelse for næring og bolig, med atkomst fra lokalvegnettet. På nordsiden er det butikker - Drotningsvik senter i vest og Plantasjen avd. Drotningsvik, Kiwi Godvik og Rema 1000 Godvik (tidligere Lidl) i øst. På sørsiden ligger boliger i Janahaugen/Janastølen i vest og næringseiendommer lenger øst langs Janaflaten. Kulturmiljø og potensiale for automatisk fredete kulturminner Byantikvaren (dok 27) ber om at tiltakshaver beskriver og dokumenterer planområdet med hensyn på mulige kulturminner og kulturminnemiljø. Det ligger ikke automatisk fredete kulturminner som er kjent i området som berøres av reguleringsplanen. Kulturminner og kulturmiljø i et større område er beskrevet og utredet i deltemarapporten Kulturmiljø utarbeidet som fagrapport i forbindelse med konsekvensutredning av kommunedelplan for Sotrasambandet, i samsvar med godkjent planprogram. Rapporten finnes som dok. 30 i saken. I rapporten er det gitt en prognose for hvor stort potensiale det er for at hittil ukjente automatisk fredete kulturminner kan ligge i område langs vegtraseen. Vurderingen av potensialet for nye funn er inndelt i tre hovedgrupper; stort potensiale, middels potensiale og lite potensiale. Her er det viktig å huske at område som faller inn under kategorien lite potensiale, tross alt har et potensiale område vurdert som uten potensiale er ikke markert. Verdien til eventuelt nye funn av automatisk fredete kulturminner er hverken relevant eller mulig å vurdere, og er derfor ikke behandlet i rapporten. Vurdering av potensiale for nye funn av automatisk fredete kulturminner er stipulert ut fra erfaring og kjennskap til både området og landsdelen. Kjente funn fra området gir dessuten en god indikasjon på hva, og størrelsen på det som eventuelt ligger igjen under jorden. Det må Side 5 av 11

6 presiseres at det bare er gjort overflateundersøkelser. Prøvestikking og lignende lå hverken innenfor prosjektet sin tidsramme eller mandat. Denne delen av prosessen vil de antikvariske myndighetene Hordaland fylkeskommune på land og eventuelt Bergen sjøfartsmuseum i vann utføre når endelig trase er valgt. Når dette arbeidet er ferdig, vil undersøkelsesplikten i 9 i kulturminneloven være oppfylt. I området som er aktuelt for denne reguleringsplanen er det ikke vist potensiale for automatisk fredete kulturminner i den nevnte rapporten. I utredningen av denne reguleringsplanen er det derfor ikke funnet grunn til å gjøre ytterligere undersøkelser i marken. Det finnes heller ikke kulturmiljø som har betydning for reguleringsplanen. Trafikksituasjon Dagens rv 555 har en trafikkbelastning på kjøretøyer i døgnet i Harafjellstunnelen og på Sotrabrua (2007). Mellom Breivikskiftet og Drotningsvik er årsdøgntrafikken på om lag kjt/døgn. Det oppstår forsinkelser i rushtiden. Målinger av forsinkelser på bussrutene (2006) viser i gjennomsnitt ca 10 min forsinkelse samlet på strekningen fra Straume mot Bergen sentrum i morgenrushet og ca 10 min forsinkelse samlet fra Bergen sentrum mot Straume i ettermiddagsrushet. Det alt vesentlige av forsinkelsene ligger på strekningene nærmere, og i, Bergen sentrum. Isolert til den regulerte strekningen mellom Drotningsvik og Breivikskiftet er det i gjennomsnitt rundt ½ min forsinkelse i morgenrushet og rundt 1 min forsinkelse i ettermiddagsrushet. 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Planens innhold Reguleringsplanen omfatter et område på vel 900 m lengde. Dagens Rv 555 utvides fra 2 til 4 felt, der de to nye feltene skal reserveres for kollektivtrafikk. Samlet regulert vegareal utvides i bredden med om lag 13 m. I tillegg til utviding av selve kjørebanen utvides også vegens sideareal på hver side fra ca 2 m til 5 m der det er fjellskjæringer. Dette blir gjort for å bedre sikkerheten, både ved nedfall av is/stein, og ved utforkjøringer. Den fysiske utvidelsen vil bli gjort over en strekning som utgjør ca 600 m lengde. Utvidelsen av vegen vil på den vestligste halvdelen ved Drotningsvik skje på begge sider av eksisterende veg. På den østligst halvdel ved Breivikskiftet vil tilnærmet all utvidelse av vegen skje nordover. I tillegg til at de ytterste feltene skal være kollektivfeltet, vil de ha kombinert funksjon som akselerasjons- og retardasjonsfelt. Det gir smidigere trafikkavvikling og bedre framkommelighet. Ved Breivikskiftet er løsningen tilpasset nybygd kryss. Ved Drotningsvik er løsningen tilpasset eksisterende veg mot Sotrabrua. Det er ikke tatt hensyn til evt. ny bro. Busslommeplassering er vurdert spesielt med tanke på trafikksikkerhet og tilkomst for passasjerene. Side 6 av 11

7 Ved Drotningsvik senter må eksisterende bro for lokalvegen (Janaveien) over riksvegen rives, og det må bygges ny bro med lengre spenn (ca 33 m). Eksisterende gangbro ca 40 m vest for Janaveien rives også, og gangtrafikken ledes på fortau på den nye vegbroen. Reguleringsplanen viser også et midlertidig trafikkområde (skravert) vest for lokalvegbroen. Dette benyttes i anleggsperioden for ny bro. Vegstandard Vegen er planlagt som vegklasse S6 etter vegnormalen (S6 Stamveger og andre hovedveger, ÅDT over og fartsgrense 60 km/t ). Skiltet fartsgrense er i dag 70 km/t. Denne vil bli vurdert nedsatt til 60 km/t. Tverrprofil S6, 16 m vegbredde (mål i m) 4.2 Konsekvenser av planforslaget Støy fra vegtrafikken - beregninger Planforslaget er vurdert i forhold til retningslinjer for støy i arealplanlegingen, Miljøverndepartementets rundskriv T-1442, som trådte i kraft Retningslinjene gjelder utendørs støyforhold. Det er utarbeidet en egen støyrapport med kartvedlegg (dok 31). Det er gjort støyberegninger for tre situasjoner Side 7 av 11

8 - dagens situasjon - framskrevet trafikk til 2020 med planlagt vegutvidelse, men uten støyskjermer - framskrevet trafikk til 2020 med planlagt vegutvidelse og med tre foreslåtte støyskjermer Beregningene med trafikk for år 2020 og ny veggeometri viser at uten skjerming vil 2 bygg ha mer enn 65 db i mest utsatte fasade, 46 bygg vil ha mellom 55 og 65 db og 59 mindre eller lik 55 db. Med skjerming vil tilsvarende tall for antall hus være 1, 35 og 71. Det er også gjort en kontrollberegning med dagens trafikk og framtidig veggeometri. Denne viser at økningen av lydnivået for omgivelsene i det store og hele er forårsaket av økningen i trafikken og ikke av kollektivfeltet i seg selv.. Støy fra vegtrafikken - skjermingstiltak Slik vegsystemet er utformet, slik bebyggelsen ligger til og slik terrengformen er, er det ikke mulig å skjerme bebyggelsen mot støy med voller eller terrengbehandling. Til det er det ikke nok ledig areal disponibelt. Skjermer langs vegen, lokale skjermer på eiendommene eller fasadetiltak for eiendommene ut fra nærmere vurderinger av hver enkelt eiendom kan da være aktuelle tiltak. Støyskjerming skal gjennomføres i henhold til rundskriv T Disse tiltakene skal gjennomføres som en del av anlegget slik det er fastlagt i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2. Det er vist tre støyskjermer innenfor reguleringsgrensen. På nordsiden av rv 555 er det en skjerm på det smale partiet mellom riksvegen og Drotningsvikveien, øst for undergangen (lengde ca 110 m, 3 m høy over stedlig terreng). På sørsiden av rv 555 er det to kortere skjermer: En skjerm mellom Janahaugen og riksvegen (lengde ca 60 m, kotehøyde topp skjerm 52) og en skjerm øst for rampen mellom riksvegen og Janaveien (lengde ca 70 m, kotehøyde topp skjerm 53 i vest, økende til 56 i øst). For øvrig må vurderes lokale skjermer på eiendommene eller fasadetiltak for eiendommene. Dette vil bli nærmere vurdert ved utarbeiding av byggeplan etter at reguleringsplanen er godkjent. Landskap Vegutvidelsen vil ikke medføre vesentlige landskapsvirkninger utover det som allerede framstår som virkninger av den eksisterende vegen. I hovedsak er det snakk om utvidete skjæringer. Jord og løsmasser fra linjen tas vare på og brukes til etablering av vegetasjon på fyllinger og skråninger mot fjellskjæringer. Tiltaket medfører at det blir mykere overgang til skjæringer og mer trafikksikkert sideterreng langs vegen. Der det er behov for støttemurer, vil det i størst mulig utstrekning bli benyttet tørrmurer av naturstein. Friluftsliv Friluftsinteresser vil i liten grad bli berørt av vegutvidelsen. Planområdet tangerer friområdet rundt Stiavatnet, men vegen vil ikke komme nærmere enn dagens skråningsutslag. Barn og unges interesser Reguleringsendringen innebærer bedre og tryggere kollektivtrafikkavvikling og bedre atkomst til busslommer. Skoleveger og lekeområder påvirkes ikke i vesentlig grad av tiltaket. Gang- og sykkeltrafikk Det legges ikke opp til nye gang- og sykkelforbindelser utenom atkomster til busslommene. Det er tillatt å sykle i kollektivfelt slik at det vil lettere å ta seg fram på sykkel langs Side 8 av 11

9 riksvegen. Imidlertid er vel trafikkforholdene i kryssområdene og i området ellers slik at det i praksis er lite attraktivt å sykle langs rv Kostnader Prosjektet er kostnadsberegnet til 60 mill kr (januar 2006). 4.4 Antatt gjennomføring Prosjektet ligger inne i Bergensprogrammet, med mulig oppstart i Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelsene supplerer plankartet og er avgrenset til det som anses nødvendig. 5. Uttalelser/merknader til oppstart av planarbeidet I forbindelse med planoppstart er det kommet 9 uttalelser. Disse er fra: - Bergen kommune, Brannvesenet, Bergen kommune, Grønn etat, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune, Byantikvaren, BKK Nett AS, Paal Kahrs Eiendom AS, Transportbedriftenes Landsforening Hordaland, også på vegne av Tide Buss AS, Evy E. Martinessen, Åge Andersen, for Nordre Drotningsvik Vel, Steinevikneset Vel, Gjennomgang av innkomne uttalelser Innkomne uttalelser til oppstart av planarbeidet er sendt over til forslagsstiller Statens vegvesen med fagetatens foreløpige vurdering. Uttalelsene er gjengitt og kommentert i planrapporten. Brannvesenet (dokument nr 16) ønsker bedre og effektiv atkomst for utrykningskjøretøyer til bebyggelsen i området samt å bedre de trafikale forholdene på strekningen. Uttak til slokkevann må tas med i reguleringsplanen. Større vegbredde gir bedre atkomst/forbikjøringsmuligheter også for utrykningskjøretøyer. Det anses ikke som relevant å kreve planlegging av slokkevann som del av reguleringsplanen for kollektivfeltene Grønn etat (dokument nr 20) gjør oppmerksom på eksisterende grøntstruktur ved Stiavatnet. Det må ta hensyn til denne i det videre planarbeidet. Plan- og miljøetatens vurdering: Det påtenkte tiltaket er en marginal utvidelse i forhold til eksisterende vegareal. Det vil bli søkt å finne løsninger slik at det ikke beslaglegges grøntområde ved Stiavatnet. Vann og avløpsetaten (dokument nr 23) Vedlagt kart. Informerer om eksisterende anlegg og retningslinjer. Offentlige ledninger ligger langs med Sotraveien og krysser på 3 steder. Konkrete tilpassinger herunder eventuelle omlegginger av ledningssystemer o.l. må løses i sammenheng med byggeplaner for anlegget og framdriftsplaner for utføring. Byggeplan vil bli utarbeidet av Statens vegvesen etter at reguleringsplanen er godkjent. Side 9 av 11

10 Byantikvaren (dokument nr 27) Nyere tids kulturminner: Har ikke kjennskap til nyere tids kulturminnestrukturer i området. Ber om at tiltakshaver beskriver og dokumenterer planområdet med hensyn på mulige kulturminner og kulturminnemiljø. I dette området vil det være aktuelt å beskrive de omkringliggende områdene med tanke på kulturlandskapsverdier. Dersom man finner at det ikke finnes strukturer av antikvarisk og kulturell verdi, må dette også begrunnes og redegjøres for i videre planarbeid. Automatisk fredete kulturminner (AFK): Ikke kjennskap til registrerte AFK, vurderer det slik at tiltaket heller ikke kommer i konflikt med hittil ukjente AFK. Kulturminner og kulturmiljø vil bli vurdert og beskrevet i planarbeidet. Transportbedriftenes Landsforening Hordaland, også på vegne av Tide Buss AS (dokument nr 21). Alle tiltak som legger til rette for å forbedre forholdene for kollektivtrafikken er svært viktig og vi gir det forestående planarbeidet vår fulle støtte. Ser på arbeidet som et viktig bidrag for å nå mål om redusert bruk av privatbil og en økning i kollektivtrafikken. Ser saken i sammenheng med Strategiplan for kollektivtrafikken i Bergen, Civitas desember Ber om å bli informert og kontaktet i arbeidet og er opptatt av at busslommene i Drotningsvik får en mer optimal plassering enn dagens løsning. Det vil bli søkt å finne løsninger mht. plassering av busslommer m.m. slik at effekten av kollektivfeltene blir størst mulig. BKK Nett AS (dokument nr 22) gjør oppmerksom på at de har kabler, linjer, bredbånd og nettstasjoner i området. Evt. omlegging må bekostes av utbygger dersom ikke annet er avtalt. Konkrete tilpassinger herunder eventuelle omlegginger av forsyningssystemer o.l. må løses i sammenheng med byggeplaner for anlegget og framdriftsplaner for utføring. Byggeplan vil bli utarbeidet av Statens vegvesen etter at reguleringsplanen er godkjent. Fjell kommune (dokument nr19). Ordføreren i Fjell skriver at Fjell kommune har tatt initiativ til å fremme en bompengeløsning for kollektivtrafikken mellom Storavatnet i Bergen og Kolltveit i Fjell. Det blir fremmet egen sak som også Bergen kommune vil få til behandling. Reguleringsarbeid som Bergen kommune har satt i gang vil løse noe av problemene for kollektivtrafikken, men dersom det ikke samtidig reguleres en løsning fram til Storavatnet ved avkjøring til Askøy, vil vi fremdeles ha en flaskehals for all trafikk. Fjell kommune ber Bergen kommune om å regulere også denne strekningen med kollektivfelt. Oppstartet regulering mellom Breivikkrysset og Drotningsvik omfatter en avgrenset strekning av rv 555 som kan løses som vegutviding i dagen og uten å komme i vesentlig konflikt med andre interesser. Eventuell regulering av kollektivfelt videre mot Storavatnet vil trolig være mer konfliktfylt pga bebyggelse nær inntil vegen, vil innebære store kostnader pga tunnel og vil i større grad kunne legge bindinger for framtidige løsninger for hovedforbindelsen mellom Sotra og Bergen. Evy E. Martinessen, Janahaugen11, 5074 Godvik (dokument nr 24) er sterkt plaget av trafikkstøy. Det vil bli helt forferdelig å få trafikken enda nærmere inn på seg. I den videre planlegging av rv 555 må det bli undersjøisk tunnel som løsning. Side 10 av 11

11 Det forutsettes at Statens vegvesen utarbeider støyvurdering og eventuelt forslag til avbøtende tiltak som del av reguleringsplanen. Åge Andersen (dokument nr 25) skriver på vegne av Nordre Drotningsvik Vel og Steinevikveset Vel. Kommentarer til oppstart: 1. Skeptisk til "å forskyve trafikkproblemet 800 meter til en pris av 400 mill kroner". 2. Lite trolig at kollektivfeltet vil kunne brukes sammen med nytt Sotrasamband 3. Vil ødelegge naturmiljø ved Stiavannet. 4. Busstoppene med inn- og utkjøring vil hindre flyten i trafikken. 5. Behov for akslerasjonsfelt ved Mesta. 6. Ikke god løsning hvis eneste hensikt er "midlertidig" løsning. Hovedproblemet er for mange biler på vegen og hvordan redusere denne og få bedre flyt. Innspill: A Bruke pengene til å subsidiere kollektivtrafikken til/fra Sotra B Vegprising C Mer attraktivt rutetilbud faste ruter og skyttelbusser. Planleggerne har kun konsentrert seg om en løsning, å bygge 2 kollektivfelter i en allerede trang korridor med industri og handel på begge sider. Ønsker at det blir vurdert alternativer - tradisjonelle som utradisjonellefor å få ned antall biler. Nordre Drotningsvik Vel og Steinevikneset Vel er en del av Nærmiljøutvalget i Drotningsvik. Da vi har naboskap til problemstillingen, ønsker vi å bli holdt løpende orientert om sakens fremdrift og aktuelle løsninger. Kollektivfeltet er ment å være et ledd i å bedre framkommeligheten for bussene og legge til rette for økt kollektivandel. Tiltaket vil ha en såpass liten kostnad at det ikke kan legge føringer for et framtidig Sotrasamband. Paal Kahrs Eiendom AS (dokument nr 26) imøteser arbeidet med forbedring av påkjørsel fra Janavegen til Sotravegen i retning Bergen. Ber om at reguleringsområdet utvides til også å gjelde den nye av- og påkjørselen til Lidl og Plantasjen i øst og Janaflaten i vest. Hensikten er å få en bedre tilknytning av næringstrafikken til et godt plankryss i retning Bergen for de næringsdrivende i Janaflaten. I dag går det en gangveg fra Janaflaten ned til dette krysset, og spørsmålet er om det er mulig å knytte sammen Janaflaten til denne løsningen. Anser det positivt for beboere i Janastølen dersom næringstrafikken blir mindre i området Janastølen- Janavegen. Har tatt kontakt med de andre næringsdrivende i området, som er positive til forslaget. Terrengforhold og høydeforskjell gjør det ikke helt enkelt å forlenge Janaflaten ned til toplanskrysset med rv 555. En slik løsning ville også kreve en endret løsning av Breivikkrysset. For kollektivtrafikken er dagens løsning med gangforbindelse tilfredsstillende. Vi vil ikke anbefale å utvide planområdet for kollektivfeltene med sikte på å utrede en kjøreforbindelse mellom Janastølen og Breivikkrysset. 6 Fagetatens vurdering Forslag til reguleringsplan for kollektivfelt legger grunnlaget for gode tekniske og miljømessige løsninger for et vegprosjekt som er viktig for framkommelighet for kollektivtrafikken, trafikksikkerhet og best mulig utnyttelse av tilgjengelig vegkapasitet. Side 11 av 11

Fagnotat Saksnr.: /29

Fagnotat Saksnr.: /29 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 25.10.2010 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen.

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 26.2.2013 Saksnr.: 200908907/170 Emnekode:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /167

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /167 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 22.11.2011 Saksnr.: 201007485/167 Emnekode:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201013439/2

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201013439/2 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 21.03.2011 Saksnr.: 201013439/2 Emnekode:

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Laksevåg. Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. Oppstart av reguleringsarbeid. PlanID 62990000.

Laksevåg. Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. Oppstart av reguleringsarbeid. PlanID 62990000. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 19.03.2013 Saksnr.: 201306115/3 Emnekode:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling.

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. Byrådssak 218/12 Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid 62000000. Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-5120-201013289-124 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7 Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kommunegrensen mot Fjell - Storavatnet i Bergen. Kommunedelplan Plan Id 19920000 Bergen kommune, tegning nr02. Dato/revisjon: 16.02.2012

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ARNA, GNR. 286, BNR. 692 M.FL., FYLKESVEG 276, GARNESVEGEN, BOMMANE RUNDKJØRING GARNES STASJON, GANG- OG SYKKELTILTAK.

OMRÅDEREGULERING FOR ARNA, GNR. 286, BNR. 692 M.FL., FYLKESVEG 276, GARNESVEGEN, BOMMANE RUNDKJØRING GARNES STASJON, GANG- OG SYKKELTILTAK. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 10.03.15 Saksnr.: 201320794/9 Emnekode:

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

Laksevåg. Gnr. 129,130, del av Håkonshellaveien, gang-og sykkelveg Melding om oppstart av offentlig detaljreguleringsplan

Laksevåg. Gnr. 129,130, del av Håkonshellaveien, gang-og sykkelveg Melding om oppstart av offentlig detaljreguleringsplan BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og Geodata Notat Saksnr.: 200906443/2 Emnekode: SARK 5120 Saksbeh.: AMPE Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og buytvikling Kopi til: Fra: Plan og Geodata

Detaljer

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201611467/19 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Dato: 01.08.2017 Laksevåg Gnr 149 Bnr 1135

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder Sotrasambandet Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte 19.01.17 Sverre Ottesen Prosjektleder 1 Hvor er vi? ASKØY BERGEN Kolltveit Storavatnet SOTRA 2 Fylkeskommune og kommuner Bergen kommune Fjell kommune

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde Avkjørsler og parkering...

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde Avkjørsler og parkering... Oppdragsgiver: Skjøndals Eiendom AS Oppdrag: 532755 Reguleringsplan for Damsgårdsveien 119 og 121 Dato: 2013-04-03 Skrevet av: Linda Telle Kvalitetskontroll: TRAFIKKNOTAT INNHOLD 1 Innledning...1 2 DAGENS

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Ellen Njøs Slinde

Detaljer

Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan. Plan nr

Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan. Plan nr Til grunneiere/naboer (se adresseliste i eget dokument) Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200005069/218 BBY - 5120 22.04.2010 AMBR Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200913527-44 Emnekode: BBY-5121 Saksbeh: MAGO

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Reguleringsplan for Årstad, gnr.. 13 bnr. 355, Storetveitvegen, sykkelanlegg.

Reguleringsplan for Årstad, gnr.. 13 bnr. 355, Storetveitvegen, sykkelanlegg. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 24.04.2013 Saksnr.: 201315266/2 Emnekode:

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: Q21 Saksmappe: :2010/106-9 Saksbehandler: :STL Dato: 16.02.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011 36/11

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Saksnr.: /23. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Plan og Geodata Dato:

Saksnr.: /23. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Plan og Geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og Geodata Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Plan og Geodata Dato: 04.03.2009 Fagnotat Saksnr.: 200600317/23 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. IVAR LYKKES VEG 1 OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK Arkivsaksnr.: 04/13329 Saksbehandler: Kjell Ivar Kjølhamar

Saksframlegg. Trondheim kommune. IVAR LYKKES VEG 1 OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK Arkivsaksnr.: 04/13329 Saksbehandler: Kjell Ivar Kjølhamar Saksframlegg IVAR LYKKES VEG 1 OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 27.10.05 Arkivsaksnr.: 04/13329 Saksbehandler: Kjell Ivar Kjølhamar Forslag til vedtak Bygningsrådet anbefaler at reguleringsplan (vedlegg

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid

E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid Byrådssak 1397 /13 E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid 63120000 NIHO ESARK-5120-201317433-10 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2014-2023) er E16

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Statens vegvesen. Bergen kommune - Byrådsavd. for byutvikling Postboks BERGEN Att: Kjell Nordal

Statens vegvesen. Bergen kommune - Byrådsavd. for byutvikling Postboks BERGEN Att: Kjell Nordal Statens vegvesen Bergen kommune - Byrådsavd. for byutvikling Postboks 7700 5020 BERGEN Att: Kjell Nordal Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest

Detaljer

FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune.

FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune. FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Generelt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201101801/31 Emnekode: ESARK 5123 Saksbeh.: HILK Dato: 13.08.2013 FANA, GNR. 13, BNR. 54, 68 M.FL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4, DETALJPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Bystyrets egengodkjenning: 21.06.07, sak 47/07

Detaljer

Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid , 2. gangs behandling.

Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid , 2. gangs behandling. Byrådssak 216/12 Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid 19920000, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-1130-201123220-33 Hva saken gjelder:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200918788/2 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Gjeldende plansituasjon før endring:

Gjeldende plansituasjon før endring: Planbeskrivelse Endring E18 Årdalen Tvedestrand kommune Kart ikke i målestokk Gjeldende plansituasjon før endring: I gjeldende reguleringsplan krysser E18 Årdalen i en 165 meter lang bru. Brua krysser

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

Planbeskrivelse 3-25 E6 Hp06 Langstein - Fætten - omlegging kurve Langstein

Planbeskrivelse 3-25 E6 Hp06 Langstein - Fætten - omlegging kurve Langstein Planbeskrivelse 3-25 E6 Hp06 Langstein - Fætten - omlegging kurve Langstein Arkivsak: 05/00422 Arkivkode: R Skatval Sakstittel: E6 HP06 LANGSTEIN - FÆTTEN - OMLEGGING KURVE LANGSTEIN - REGULERINGSPLAN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201632158/44 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 14.08.2017

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz FA - L12 16/2480

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz FA - L12 16/2480 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 01.12.2017 FA - L12 16/2480 Saksnr Utvalg Type Dato 044/17 Plan- og miljøstyret PS 11.12.2017 Detaljplan E16 Skaret - Høgkastet, PlanID

Detaljer