Saksnr.: /31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: Saksnr.: /31 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SVST Laksevåg, Rv 555, Breivikskiftet-Drotningsvik, kollektivfelt. Plannummer P Forslag til reguleringsplan, 1. gangs behandling, utlegging til offentlig ettersyn Sammendrag Det er utarbeidet reguleringsforslag for kollektivfelt langs rv 555 Sotraveien på en strekning med lengde ca 900 m mellom Breivikskiftet og Drotningsvik. Kollektivfeltene anlegges som en utvidelse av eksisterende veg, som da blir utformet som en smal firefeltsveg med midtdeler. Støyskjermingstiltak inngår i planen. Formål med planarbeidet er bedre utnytting av tilgjengelig kapasitet på Sotraveien, bedre framkommelighet for kollektivtransporten med egne kollektivfelt og bedre av- og påkjøringsforhold i kryssområdene. Planarbeidet er prioritert i Bergensprogrammet. Det er kommet inn 9 innspill til oppstart av arbeidet. Fra næringsdrivende i området er det satt fram ønske om å utvide reguleringsområdet og å regulere inn vegforbindelse fra Janaflaten ned til Breivikskiftet. Dette er ikke innarbeidet i planen. Fra beboere og velforeninger er det

2 pekt på støyproblem, og at tiltaket ikke løser problemet med at det er for mange biler på vegen. Et forslag til kommunedelplan for alternative løsninger for det framtidige Sotrasambandet er under behandling. Dette vil være et omfattende og mer langsiktig system. Kollektivfeltene anses å være et såpass enkelt og rimelig tiltak at det ikke har betydning for valg av framtidig løsning for Sotrasambandet. Fagetatens forslag til vedtak I medhold av plan-og bygningslovens 27-1 nr 2 legges følgende forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Laksevåg, Rv 555, Breivikskiftet-Drotningsvik, kollektivfelt. Plannummer P , datert , trykt bilag A. Tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , trykt bilag B. PLAN OG GEODATA Mette Svanes etatsleder Svein Steine prosjektleder Trykte bilag: A. Forslag til reguleringsplan P , plankart datert , dok. 34 B. Forslag til reguleringsbestemmelser P , datert , dok. 32 C. Planrapport, dok. 31 Utrykte bilag: 1. Støyrapport med kartvedlegg, dok. 33 Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se snr Side 2 av 11

3 I N N H O L D 1 Bakgrunn og planprosess 3 2 Formål og planstatus Formål med planarbeidet Overordnede planer Reguleringsplaner i området 4 3. Beskrivelse av planområdet og miljøforhold Planområdet 5 4 Beskrivelse av planforslaget Planens innhold Konsekvenser av planforslaget Kostnader Antatt gjennomføring Reguleringsbestemmelser 9 5 Uttalelser/merknad til oppstart Gjennomgang av innkomne uttalelser 9 6 Fagetatens vurdering 11 SAKSUTREDNING 1. Bakgrunn og planprosess Rv 555 Sotraveien fungerer som eneste forbindelsesåre mellom Bergen og kommunene på Sotra og Øygarden. Vegen betjener også nærings- og boligområdene i Drotningsvik og Godvik/Leirvik/Breiviken. Trafikkforholdene på rv 555 er i dag preget av for liten vegkapasitet og køer i rushperiodene. Årsdøgntrafikken mellom Breivikskiftet og Drotningsvik er på om lag kjt/døgn. Dette er i utgangspunktet en trafikkbelastning som overstiger kapasiteten på en 2-feltsveg. En økning av kapasiteten vil kreve utbygging til 4 felt. Dette vil ligge fram i tid. Statens vegvesen har vurdert mulige tiltak som kan gi visse forbedringer på kort sikt, og som bedrer kollektivtrafikkens konkurranseforhold. Det foreslås utbygging av kollektivfelt i begge retninger sammen med en utbedring av krysset i Drotningsvik. Gjennomføring av tiltakene krever vedtatt reguleringsplan. Krysset i Drotningsvik mangler i dag akselerasjonsfelt for trafikk som kommer fra sidevegene og inn på riksvegen. Dette påvirker kapasiteten på riksvegen, spesielt i kjøreretning til sentrum. Løsningene for av- og påkjøringsfeltene er sett som en del av løsningene for kollektivfelt. Det andre krysset på strekningen, Breivikkrysset, er utbedret i 2006 i forbindelse med etableringer i næringsområdet like ved krysset. Side 3 av 11

4 Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av kommunaldirektøren den og ble kunngjort den Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev. Drotningsvik Stiavatnet Breivikskiftet Janaflaten Avgrensning av planområdet - reguleringsplan for kollektivfelt langs rv 555, strekningen Breivikskiftet-Drotningsvik Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Cowi for Statens vegvesen. Fagetaten har deltatt under vegs i planprosessen ved drøfting av foreløpige planutkast. Planforslag er mottatt med brev av fra Statens vegvesen. 2 Formål og planstatus 2.1 Formål med planarbeidet - Bedre framkommelighet for kollektivtransporten med egne kollektivfelt - Bedre utnytting av tilgjengelig kapasitet på Sotraveien - Forbedre trafikksikkerheten ved bedre av- og påkjøringsforhold i kryssområdene - Legge til rette for bedre adkomst til busslommene for gående og syklende - Vurdere løsninger som kan inngå i sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs rv 555 Planarbeidet er prioritert i Bergensprogrammet. 2.2 Overordnede planer Kommuneplanens arealdel viser senterområde i Drotningsvik nord for riksvegen (S28, lokalsenter type 2), regulerte fri- og grøntområder i og rundt Stiavatnet og for øvrig eksisterende byggeområder langs riksvegen. Det pågår for tiden planarbeid med kommunedelplan for nytt fastlandssamband Sotra-Bergen. Styrking av kollektivtilbudet er en viktig premiss i dette arbeidet. Realisering av nytt samband er uansett noe som ligger noe fram i tid 2.3 Reguleringsplaner i området Vegområdet omfattes av eller avgrenses mot følgende tidligere reguleringsplaner: Drotningsvik sør, planområde 1, gnr 35, 36 og 37, plannr vedtatt Drotningsvik sør, planområde 2, gnr 35, 36 og 37, plannr , vedtatt RV 555 mellom Ørjebekk og Sotra bru, plannr , vedtatt Alvehaugen forretningsområde, plannr , vedtatt Side 4 av 11

5 3. Beskrivelse av planområdet Utstrekning Reguleringsområdet omfatter eksisterende rv 555 fra Breivikskiftet i øst til Drotningsvik i vest, en strekning på ca 900 meter, og omfatter i tillegg kryssområde ved Drotningsvik. Planområdet utgjør ca 30 dekar. Topografi, landskap En analyse av landskapet finnes i fagrapporten Overordna landskapsanalyse utarbeidet i samband med konsekvensutredning av kommunedelplan for Sotrasambandet, dok 29. Det omtales som småskala landskap og terreng, til dels storskala veganlegg, kraftlinje og bygninger. Det lokale vegnettet følger det kuperte terrenget, mens Sotravegen og kraftlinjene mot Kollsnes går på tvers av landform og terreng og skaper en kraftig visuell barriere i området, særlig i Nordre og Vestre Drotningsvik. Eksisterende infrastruktur og bebyggelse Eksisterende vegstrukturer m.m. innenfor eller inntil planområdet er Rv 555, tofeltsveg med midtdeler, med kryssområder ved Breivikskiftet og Drotningsvik Drotningsvikveien med undergang under rv 555 Janaveien med bro over rv 555 Gangbro over rv 555 ved Drotningsvik senter Langs rv 555 er det bebyggelse for næring og bolig, med atkomst fra lokalvegnettet. På nordsiden er det butikker - Drotningsvik senter i vest og Plantasjen avd. Drotningsvik, Kiwi Godvik og Rema 1000 Godvik (tidligere Lidl) i øst. På sørsiden ligger boliger i Janahaugen/Janastølen i vest og næringseiendommer lenger øst langs Janaflaten. Kulturmiljø og potensiale for automatisk fredete kulturminner Byantikvaren (dok 27) ber om at tiltakshaver beskriver og dokumenterer planområdet med hensyn på mulige kulturminner og kulturminnemiljø. Det ligger ikke automatisk fredete kulturminner som er kjent i området som berøres av reguleringsplanen. Kulturminner og kulturmiljø i et større område er beskrevet og utredet i deltemarapporten Kulturmiljø utarbeidet som fagrapport i forbindelse med konsekvensutredning av kommunedelplan for Sotrasambandet, i samsvar med godkjent planprogram. Rapporten finnes som dok. 30 i saken. I rapporten er det gitt en prognose for hvor stort potensiale det er for at hittil ukjente automatisk fredete kulturminner kan ligge i område langs vegtraseen. Vurderingen av potensialet for nye funn er inndelt i tre hovedgrupper; stort potensiale, middels potensiale og lite potensiale. Her er det viktig å huske at område som faller inn under kategorien lite potensiale, tross alt har et potensiale område vurdert som uten potensiale er ikke markert. Verdien til eventuelt nye funn av automatisk fredete kulturminner er hverken relevant eller mulig å vurdere, og er derfor ikke behandlet i rapporten. Vurdering av potensiale for nye funn av automatisk fredete kulturminner er stipulert ut fra erfaring og kjennskap til både området og landsdelen. Kjente funn fra området gir dessuten en god indikasjon på hva, og størrelsen på det som eventuelt ligger igjen under jorden. Det må Side 5 av 11

6 presiseres at det bare er gjort overflateundersøkelser. Prøvestikking og lignende lå hverken innenfor prosjektet sin tidsramme eller mandat. Denne delen av prosessen vil de antikvariske myndighetene Hordaland fylkeskommune på land og eventuelt Bergen sjøfartsmuseum i vann utføre når endelig trase er valgt. Når dette arbeidet er ferdig, vil undersøkelsesplikten i 9 i kulturminneloven være oppfylt. I området som er aktuelt for denne reguleringsplanen er det ikke vist potensiale for automatisk fredete kulturminner i den nevnte rapporten. I utredningen av denne reguleringsplanen er det derfor ikke funnet grunn til å gjøre ytterligere undersøkelser i marken. Det finnes heller ikke kulturmiljø som har betydning for reguleringsplanen. Trafikksituasjon Dagens rv 555 har en trafikkbelastning på kjøretøyer i døgnet i Harafjellstunnelen og på Sotrabrua (2007). Mellom Breivikskiftet og Drotningsvik er årsdøgntrafikken på om lag kjt/døgn. Det oppstår forsinkelser i rushtiden. Målinger av forsinkelser på bussrutene (2006) viser i gjennomsnitt ca 10 min forsinkelse samlet på strekningen fra Straume mot Bergen sentrum i morgenrushet og ca 10 min forsinkelse samlet fra Bergen sentrum mot Straume i ettermiddagsrushet. Det alt vesentlige av forsinkelsene ligger på strekningene nærmere, og i, Bergen sentrum. Isolert til den regulerte strekningen mellom Drotningsvik og Breivikskiftet er det i gjennomsnitt rundt ½ min forsinkelse i morgenrushet og rundt 1 min forsinkelse i ettermiddagsrushet. 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Planens innhold Reguleringsplanen omfatter et område på vel 900 m lengde. Dagens Rv 555 utvides fra 2 til 4 felt, der de to nye feltene skal reserveres for kollektivtrafikk. Samlet regulert vegareal utvides i bredden med om lag 13 m. I tillegg til utviding av selve kjørebanen utvides også vegens sideareal på hver side fra ca 2 m til 5 m der det er fjellskjæringer. Dette blir gjort for å bedre sikkerheten, både ved nedfall av is/stein, og ved utforkjøringer. Den fysiske utvidelsen vil bli gjort over en strekning som utgjør ca 600 m lengde. Utvidelsen av vegen vil på den vestligste halvdelen ved Drotningsvik skje på begge sider av eksisterende veg. På den østligst halvdel ved Breivikskiftet vil tilnærmet all utvidelse av vegen skje nordover. I tillegg til at de ytterste feltene skal være kollektivfeltet, vil de ha kombinert funksjon som akselerasjons- og retardasjonsfelt. Det gir smidigere trafikkavvikling og bedre framkommelighet. Ved Breivikskiftet er løsningen tilpasset nybygd kryss. Ved Drotningsvik er løsningen tilpasset eksisterende veg mot Sotrabrua. Det er ikke tatt hensyn til evt. ny bro. Busslommeplassering er vurdert spesielt med tanke på trafikksikkerhet og tilkomst for passasjerene. Side 6 av 11

7 Ved Drotningsvik senter må eksisterende bro for lokalvegen (Janaveien) over riksvegen rives, og det må bygges ny bro med lengre spenn (ca 33 m). Eksisterende gangbro ca 40 m vest for Janaveien rives også, og gangtrafikken ledes på fortau på den nye vegbroen. Reguleringsplanen viser også et midlertidig trafikkområde (skravert) vest for lokalvegbroen. Dette benyttes i anleggsperioden for ny bro. Vegstandard Vegen er planlagt som vegklasse S6 etter vegnormalen (S6 Stamveger og andre hovedveger, ÅDT over og fartsgrense 60 km/t ). Skiltet fartsgrense er i dag 70 km/t. Denne vil bli vurdert nedsatt til 60 km/t. Tverrprofil S6, 16 m vegbredde (mål i m) 4.2 Konsekvenser av planforslaget Støy fra vegtrafikken - beregninger Planforslaget er vurdert i forhold til retningslinjer for støy i arealplanlegingen, Miljøverndepartementets rundskriv T-1442, som trådte i kraft Retningslinjene gjelder utendørs støyforhold. Det er utarbeidet en egen støyrapport med kartvedlegg (dok 31). Det er gjort støyberegninger for tre situasjoner Side 7 av 11

8 - dagens situasjon - framskrevet trafikk til 2020 med planlagt vegutvidelse, men uten støyskjermer - framskrevet trafikk til 2020 med planlagt vegutvidelse og med tre foreslåtte støyskjermer Beregningene med trafikk for år 2020 og ny veggeometri viser at uten skjerming vil 2 bygg ha mer enn 65 db i mest utsatte fasade, 46 bygg vil ha mellom 55 og 65 db og 59 mindre eller lik 55 db. Med skjerming vil tilsvarende tall for antall hus være 1, 35 og 71. Det er også gjort en kontrollberegning med dagens trafikk og framtidig veggeometri. Denne viser at økningen av lydnivået for omgivelsene i det store og hele er forårsaket av økningen i trafikken og ikke av kollektivfeltet i seg selv.. Støy fra vegtrafikken - skjermingstiltak Slik vegsystemet er utformet, slik bebyggelsen ligger til og slik terrengformen er, er det ikke mulig å skjerme bebyggelsen mot støy med voller eller terrengbehandling. Til det er det ikke nok ledig areal disponibelt. Skjermer langs vegen, lokale skjermer på eiendommene eller fasadetiltak for eiendommene ut fra nærmere vurderinger av hver enkelt eiendom kan da være aktuelle tiltak. Støyskjerming skal gjennomføres i henhold til rundskriv T Disse tiltakene skal gjennomføres som en del av anlegget slik det er fastlagt i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2. Det er vist tre støyskjermer innenfor reguleringsgrensen. På nordsiden av rv 555 er det en skjerm på det smale partiet mellom riksvegen og Drotningsvikveien, øst for undergangen (lengde ca 110 m, 3 m høy over stedlig terreng). På sørsiden av rv 555 er det to kortere skjermer: En skjerm mellom Janahaugen og riksvegen (lengde ca 60 m, kotehøyde topp skjerm 52) og en skjerm øst for rampen mellom riksvegen og Janaveien (lengde ca 70 m, kotehøyde topp skjerm 53 i vest, økende til 56 i øst). For øvrig må vurderes lokale skjermer på eiendommene eller fasadetiltak for eiendommene. Dette vil bli nærmere vurdert ved utarbeiding av byggeplan etter at reguleringsplanen er godkjent. Landskap Vegutvidelsen vil ikke medføre vesentlige landskapsvirkninger utover det som allerede framstår som virkninger av den eksisterende vegen. I hovedsak er det snakk om utvidete skjæringer. Jord og løsmasser fra linjen tas vare på og brukes til etablering av vegetasjon på fyllinger og skråninger mot fjellskjæringer. Tiltaket medfører at det blir mykere overgang til skjæringer og mer trafikksikkert sideterreng langs vegen. Der det er behov for støttemurer, vil det i størst mulig utstrekning bli benyttet tørrmurer av naturstein. Friluftsliv Friluftsinteresser vil i liten grad bli berørt av vegutvidelsen. Planområdet tangerer friområdet rundt Stiavatnet, men vegen vil ikke komme nærmere enn dagens skråningsutslag. Barn og unges interesser Reguleringsendringen innebærer bedre og tryggere kollektivtrafikkavvikling og bedre atkomst til busslommer. Skoleveger og lekeområder påvirkes ikke i vesentlig grad av tiltaket. Gang- og sykkeltrafikk Det legges ikke opp til nye gang- og sykkelforbindelser utenom atkomster til busslommene. Det er tillatt å sykle i kollektivfelt slik at det vil lettere å ta seg fram på sykkel langs Side 8 av 11

9 riksvegen. Imidlertid er vel trafikkforholdene i kryssområdene og i området ellers slik at det i praksis er lite attraktivt å sykle langs rv Kostnader Prosjektet er kostnadsberegnet til 60 mill kr (januar 2006). 4.4 Antatt gjennomføring Prosjektet ligger inne i Bergensprogrammet, med mulig oppstart i Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelsene supplerer plankartet og er avgrenset til det som anses nødvendig. 5. Uttalelser/merknader til oppstart av planarbeidet I forbindelse med planoppstart er det kommet 9 uttalelser. Disse er fra: - Bergen kommune, Brannvesenet, Bergen kommune, Grønn etat, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune, Byantikvaren, BKK Nett AS, Paal Kahrs Eiendom AS, Transportbedriftenes Landsforening Hordaland, også på vegne av Tide Buss AS, Evy E. Martinessen, Åge Andersen, for Nordre Drotningsvik Vel, Steinevikneset Vel, Gjennomgang av innkomne uttalelser Innkomne uttalelser til oppstart av planarbeidet er sendt over til forslagsstiller Statens vegvesen med fagetatens foreløpige vurdering. Uttalelsene er gjengitt og kommentert i planrapporten. Brannvesenet (dokument nr 16) ønsker bedre og effektiv atkomst for utrykningskjøretøyer til bebyggelsen i området samt å bedre de trafikale forholdene på strekningen. Uttak til slokkevann må tas med i reguleringsplanen. Større vegbredde gir bedre atkomst/forbikjøringsmuligheter også for utrykningskjøretøyer. Det anses ikke som relevant å kreve planlegging av slokkevann som del av reguleringsplanen for kollektivfeltene Grønn etat (dokument nr 20) gjør oppmerksom på eksisterende grøntstruktur ved Stiavatnet. Det må ta hensyn til denne i det videre planarbeidet. Plan- og miljøetatens vurdering: Det påtenkte tiltaket er en marginal utvidelse i forhold til eksisterende vegareal. Det vil bli søkt å finne løsninger slik at det ikke beslaglegges grøntområde ved Stiavatnet. Vann og avløpsetaten (dokument nr 23) Vedlagt kart. Informerer om eksisterende anlegg og retningslinjer. Offentlige ledninger ligger langs med Sotraveien og krysser på 3 steder. Konkrete tilpassinger herunder eventuelle omlegginger av ledningssystemer o.l. må løses i sammenheng med byggeplaner for anlegget og framdriftsplaner for utføring. Byggeplan vil bli utarbeidet av Statens vegvesen etter at reguleringsplanen er godkjent. Side 9 av 11

10 Byantikvaren (dokument nr 27) Nyere tids kulturminner: Har ikke kjennskap til nyere tids kulturminnestrukturer i området. Ber om at tiltakshaver beskriver og dokumenterer planområdet med hensyn på mulige kulturminner og kulturminnemiljø. I dette området vil det være aktuelt å beskrive de omkringliggende områdene med tanke på kulturlandskapsverdier. Dersom man finner at det ikke finnes strukturer av antikvarisk og kulturell verdi, må dette også begrunnes og redegjøres for i videre planarbeid. Automatisk fredete kulturminner (AFK): Ikke kjennskap til registrerte AFK, vurderer det slik at tiltaket heller ikke kommer i konflikt med hittil ukjente AFK. Kulturminner og kulturmiljø vil bli vurdert og beskrevet i planarbeidet. Transportbedriftenes Landsforening Hordaland, også på vegne av Tide Buss AS (dokument nr 21). Alle tiltak som legger til rette for å forbedre forholdene for kollektivtrafikken er svært viktig og vi gir det forestående planarbeidet vår fulle støtte. Ser på arbeidet som et viktig bidrag for å nå mål om redusert bruk av privatbil og en økning i kollektivtrafikken. Ser saken i sammenheng med Strategiplan for kollektivtrafikken i Bergen, Civitas desember Ber om å bli informert og kontaktet i arbeidet og er opptatt av at busslommene i Drotningsvik får en mer optimal plassering enn dagens løsning. Det vil bli søkt å finne løsninger mht. plassering av busslommer m.m. slik at effekten av kollektivfeltene blir størst mulig. BKK Nett AS (dokument nr 22) gjør oppmerksom på at de har kabler, linjer, bredbånd og nettstasjoner i området. Evt. omlegging må bekostes av utbygger dersom ikke annet er avtalt. Konkrete tilpassinger herunder eventuelle omlegginger av forsyningssystemer o.l. må løses i sammenheng med byggeplaner for anlegget og framdriftsplaner for utføring. Byggeplan vil bli utarbeidet av Statens vegvesen etter at reguleringsplanen er godkjent. Fjell kommune (dokument nr19). Ordføreren i Fjell skriver at Fjell kommune har tatt initiativ til å fremme en bompengeløsning for kollektivtrafikken mellom Storavatnet i Bergen og Kolltveit i Fjell. Det blir fremmet egen sak som også Bergen kommune vil få til behandling. Reguleringsarbeid som Bergen kommune har satt i gang vil løse noe av problemene for kollektivtrafikken, men dersom det ikke samtidig reguleres en løsning fram til Storavatnet ved avkjøring til Askøy, vil vi fremdeles ha en flaskehals for all trafikk. Fjell kommune ber Bergen kommune om å regulere også denne strekningen med kollektivfelt. Oppstartet regulering mellom Breivikkrysset og Drotningsvik omfatter en avgrenset strekning av rv 555 som kan løses som vegutviding i dagen og uten å komme i vesentlig konflikt med andre interesser. Eventuell regulering av kollektivfelt videre mot Storavatnet vil trolig være mer konfliktfylt pga bebyggelse nær inntil vegen, vil innebære store kostnader pga tunnel og vil i større grad kunne legge bindinger for framtidige løsninger for hovedforbindelsen mellom Sotra og Bergen. Evy E. Martinessen, Janahaugen11, 5074 Godvik (dokument nr 24) er sterkt plaget av trafikkstøy. Det vil bli helt forferdelig å få trafikken enda nærmere inn på seg. I den videre planlegging av rv 555 må det bli undersjøisk tunnel som løsning. Side 10 av 11

11 Det forutsettes at Statens vegvesen utarbeider støyvurdering og eventuelt forslag til avbøtende tiltak som del av reguleringsplanen. Åge Andersen (dokument nr 25) skriver på vegne av Nordre Drotningsvik Vel og Steinevikveset Vel. Kommentarer til oppstart: 1. Skeptisk til "å forskyve trafikkproblemet 800 meter til en pris av 400 mill kroner". 2. Lite trolig at kollektivfeltet vil kunne brukes sammen med nytt Sotrasamband 3. Vil ødelegge naturmiljø ved Stiavannet. 4. Busstoppene med inn- og utkjøring vil hindre flyten i trafikken. 5. Behov for akslerasjonsfelt ved Mesta. 6. Ikke god løsning hvis eneste hensikt er "midlertidig" løsning. Hovedproblemet er for mange biler på vegen og hvordan redusere denne og få bedre flyt. Innspill: A Bruke pengene til å subsidiere kollektivtrafikken til/fra Sotra B Vegprising C Mer attraktivt rutetilbud faste ruter og skyttelbusser. Planleggerne har kun konsentrert seg om en løsning, å bygge 2 kollektivfelter i en allerede trang korridor med industri og handel på begge sider. Ønsker at det blir vurdert alternativer - tradisjonelle som utradisjonellefor å få ned antall biler. Nordre Drotningsvik Vel og Steinevikneset Vel er en del av Nærmiljøutvalget i Drotningsvik. Da vi har naboskap til problemstillingen, ønsker vi å bli holdt løpende orientert om sakens fremdrift og aktuelle løsninger. Kollektivfeltet er ment å være et ledd i å bedre framkommeligheten for bussene og legge til rette for økt kollektivandel. Tiltaket vil ha en såpass liten kostnad at det ikke kan legge føringer for et framtidig Sotrasamband. Paal Kahrs Eiendom AS (dokument nr 26) imøteser arbeidet med forbedring av påkjørsel fra Janavegen til Sotravegen i retning Bergen. Ber om at reguleringsområdet utvides til også å gjelde den nye av- og påkjørselen til Lidl og Plantasjen i øst og Janaflaten i vest. Hensikten er å få en bedre tilknytning av næringstrafikken til et godt plankryss i retning Bergen for de næringsdrivende i Janaflaten. I dag går det en gangveg fra Janaflaten ned til dette krysset, og spørsmålet er om det er mulig å knytte sammen Janaflaten til denne løsningen. Anser det positivt for beboere i Janastølen dersom næringstrafikken blir mindre i området Janastølen- Janavegen. Har tatt kontakt med de andre næringsdrivende i området, som er positive til forslaget. Terrengforhold og høydeforskjell gjør det ikke helt enkelt å forlenge Janaflaten ned til toplanskrysset med rv 555. En slik løsning ville også kreve en endret løsning av Breivikkrysset. For kollektivtrafikken er dagens løsning med gangforbindelse tilfredsstillende. Vi vil ikke anbefale å utvide planområdet for kollektivfeltene med sikte på å utrede en kjøreforbindelse mellom Janastølen og Breivikkrysset. 6 Fagetatens vurdering Forslag til reguleringsplan for kollektivfelt legger grunnlaget for gode tekniske og miljømessige løsninger for et vegprosjekt som er viktig for framkommelighet for kollektivtrafikken, trafikksikkerhet og best mulig utnyttelse av tilgjengelig vegkapasitet. Side 11 av 11

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201013439/2

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201013439/2 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 21.03.2011 Saksnr.: 201013439/2 Emnekode:

Detaljer

Laksevåg. Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. Oppstart av reguleringsarbeid. PlanID 62990000.

Laksevåg. Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. Oppstart av reguleringsarbeid. PlanID 62990000. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 19.03.2013 Saksnr.: 201306115/3 Emnekode:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ARNA, GNR. 286, BNR. 692 M.FL., FYLKESVEG 276, GARNESVEGEN, BOMMANE RUNDKJØRING GARNES STASJON, GANG- OG SYKKELTILTAK.

OMRÅDEREGULERING FOR ARNA, GNR. 286, BNR. 692 M.FL., FYLKESVEG 276, GARNESVEGEN, BOMMANE RUNDKJØRING GARNES STASJON, GANG- OG SYKKELTILTAK. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 10.03.15 Saksnr.: 201320794/9 Emnekode:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde... 3

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde... 3 Oppdragsgiver: Consigliere AS Oppdrag: 532755 Reguleringsplan for Damsgårdsveien 106 Dato: 2015-10-08-28 Skrevet av: Linda Telle Kvalitetskontroll: Christian Frønsdal NOTAT-TRAFIKK OG PARKERING INNHOLD

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Forslagsstillers respons til innkomne merknader.

Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Vedlagt følger forslag til reguleringsplan med bestemmelser og planprogram for Årvold gård næringsområde. Til planforslaget følger også konskvensutredning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

FLISNES NÆRINGSPARK OG HAVNEVIKA, REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STORFJORDVEGEN OG FLISNESVEGEN

FLISNES NÆRINGSPARK OG HAVNEVIKA, REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STORFJORDVEGEN OG FLISNESVEGEN SAKSPAPIR FLISNES NÆRINGSPARK OG HAVNEVIKA, REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STORFJORDVEGEN OG FLISNESVEGEN Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 10/2251 Liv Marit Nystad JournalID: 10/46094 Tlf:

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 TORSKEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORSKEN GÅRD, EIENDOMMENE 24/110, 11 MED FLERE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG.. 2. BAKGRUNN..... PLANSTATUS..

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO:

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO: Valg av alternativ skjer gjennom vedtak i Nittedal kommune. Kart og planbestemmelser vil oppdateres i henhold til vedtak ved at uaktuelle alternativer fjernes. Behovet for bestemmelser til kommunedelplanen

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Planprogram for konsekvensutredning

Planprogram for konsekvensutredning Planprogram for konsekvensutredning Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser skal benyttes i konsekvensanalysen både med hensyn til metodikk og presentasjon av konsekvenser. Utredningsalternativene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Reguleringsplan Gata PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Gata PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Gata PLANBESKRIVELSE 21.02.2011 1 Innhold 1 Bakgrunn...2 1.1 Hensikten med planen... 2 1.2 Om forslagsstiller... 2 2 Planområdet...3 2.2 Oversiktskart... 3 2.3 Planområdets beliggenhet...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

rv. 4 Miljøgate Gran Prosjektgjennomføring Oppstart regulering Åpent møte Lidskjalv 1/2-12 Gran grense Jaren Tiltak på avlastet vegnett

rv. 4 Miljøgate Gran Prosjektgjennomføring Oppstart regulering Åpent møte Lidskjalv 1/2-12 Gran grense Jaren Tiltak på avlastet vegnett Gran grense Jaren Tiltak på avlastet vegnett rv. 4 Miljøgate Gran Prosjektgjennomføring Statens vegvesen Region øst Vegavdeling Oppland + Prosjekt Vestoppland Reguleringsplan for miljøgate i Gran sentrum

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2003/12038 Dokumentnr.: 62 Løpenr.: 42389/2010 Klassering: Oldenborg/Byens Marker Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201003053/1

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Saksnr.: 201003053/1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 05.03.2010 Saksnr.: 201003053/1 Emnekode: SARK 5120

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

27.01.2010 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0470 - GANG- OG SYKKELBRO OVER RV 510 SOLASPLITTEN

27.01.2010 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0470 - GANG- OG SYKKELBRO OVER RV 510 SOLASPLITTEN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Møtedato 27.01.2010 Funksjonshemmedes råd 01.03.2010 Eldrerådet 01.03.2010 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS  E-post: Organisasjonsnr. Verdal kommune Ørin sør Reguleringsplan RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato Prosjekt nr. 11.09.07 L07029 RAPPORT Tittel: Ørin Sør Reguleringsplan

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Ås kommune Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-24 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-4 Planbeskrivelse Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 26.01.2015 E134 Damåsen Saggrenda, omreguleringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer