Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti Prøveutkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast"

Transkript

1 Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti Prøveutkast

2 Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden I fellesskap for Bærums fremtid at flest mulig skal ha gode muligheter til å greie seg selv i voksen alder, ha god helse og leve gode liv i Bærum. En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati. Arbeiderpartiet vil legge bedre til rette for dette. Alle innbyggere skal ha gode muligheter til demokratisk deltakelse og til å forme Bærums fremtid. Store og økende økonomiske forskjeller mellom mennesker er en av vår tids største trusler mot likeverd og demokrati. Arbeiderpartiet ønsker ikke en utvikling der en liten del av befolkningen eier og bestemmer stadig mer i samfunnet. En slik utvikling fører til økende forskjeller og helseproblemer, reduserte muligheter til å leve av arbeidet sitt og i ytterste konsekvens fattigdom for mange. Vårt alternativ er Arbeiderpartiets politikk for å skape og dele slik vi kjenner politikken gjennom den norske modellen, som vi alle er så stolte av. Modellen bygger på våre sosialdemokratiske verdier: frihet, likhet og solidaritet. Bærum Arbeiderpartiet vil ha sunn og god kommuneøkonomi, framfor skattekutt. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. Vi får til mer sammen enn hver for oss. God fordeling av våre felles ressurser bedrer den enkeltes muligheter, trygghet og gir mer frihet for alle. Det er forutsetningene for videre økonomisk og miljøvennlig vekst. ha godt utbygde fellesløsninger for de store kjerneoppgavene i kommunen som barnehage, skole, helse og omsorg. Skape og dele arbeid til alle alle skal med Programmet ble vedtatt av Bærum Arbeiderpartis representantskap 17. november 2014 Kandidatene ble nominert av Bærum Arbeiderpartis representantskap 1. desember 2014 Fakta om Bærum: Innbyggere: ? (per ) 1 Areal: kvadratkilometer Geografiske midtpunkt: Glitredammen ved Bærums Verk Høyeste punkt er Vidvangen nordøst for Setervann i nordre del av Krokskogen m.o.h. 1 Sette inn innbyggertallet som ligger tettest opp til trykningstidspunktet av programmet.

3 Skape og dele Barn og unge øke satsingen på barnehager og barnehageopptak. Det skal være nok barnehageplasser i alle områder, og barnehagene skal være gode steder å være for barna. øke antall barnehagelærere Vi vil ha en av landets beste offentlige grunnskoler, slik at flest mulig foretrekker den for sine barn. Vi ønsker flere lærere i klassene, og det bør ikke være mer enn 22 elever i klassen på barnetrinnet. Vi vil ha kvalifisert leksehjelp på alle trinn prøve ut heldagsskole i klasse på noen utvalgte skoler Bærum Arbeiderparti har nulltoleranse overfor mobbing Boliger og byutvikling Bærum skal være et sted å bo for alle. Vi vil gjennom styrte utbyggingsprosesser sørge for at det blir bygget boliger som passer for alle. Vi vil at lærere, omsorgsarbeidere, barnehagepersonell og kontor- og butikkansatte skal kunne bo i kommunen vår Vi vil at utbygginger av noe omfang i større grad skal skje i kommunal regi. Det vil gi mulighet for raskere utbygging og gunstigere priser Vi ønsker at hovedtyngden i befolkningsveksten skal skje langs kollektivtraseer og i knutepunkter Helse og omsorg gi alle som trenger det, gode helsetjenester, pleie og omsorg uavhengig av deres personlige økonomi Vi vil ha god sykepleier-, fagarbeider-, fysioterapeut- og legedekning Vi vil styrke skolehelsetjenesten. Målsettingen er at fagpersonell skal være tilgjengelig i skoletiden Bærum Arbeiderparti går inn for frikort til offentlige helsetjenester for alle ut kalenderåret de fyller 20 år Høyere utdanning og forskning at Bærum igjen skal bli et sentrum for høyere utdanning. Vi støtter ideen om et universitets- og høgskolesenter på Fornebu med bredt utdanningstilbud og videreutvikling av kunnskapsbyen Sandvika. Vi vil at Bærum kommune skal bli en foregangskommune innen forskning, innovasjon og systematisk kvalitetsutvikling både i offentlig og privat sektor. Miljø legge til rette for mindre bilbruk. Den største miljøgevinsten oppnår vi raskest hvis flest mulig kjører kollektivt. Vi vil ha T-bane til Fornebu senest i 2021 og forlenge T-banen fra Kolsås til Bærums Verk over Rykkinn så snart som mulig. Vi vil ha ny E18 i samsvar med vedtatte planer så snart som mulig. Vi vil forsere planarbeidet for sammenhengende gang- og sykkelveier, også nær skolene.

4 Trivsel og trygghet ha god dekning av bibliotek, seniorsentre og fritidssentre i hele kommunen. Fritidssenteret som vi vil etablere i Sandvika, skal ha tilbud til barn og unge om å møte kompetente voksne når de trenger rask hjelp og støtte. Vi vil støtte kultur- og idrettstilbud for barn og unge, og om mulig integrere tilbudene i skolefritidsordningene, slik at flest mulig kan ha mulighet til å delta. ha fast kontaktperson på Nav for mennesker og familier med særlige behov. Nærings- og arbeidsliv føre politikk for et mangfoldig næringsliv der nærings- og kunnskapsclustere inngår i strategien. Kommune og næringsliv må sammen se på miljø- og klimasektoren for utvikling av et grønnere nærings- og arbeidsliv Vi vil føre en arbeidsgiverpolitikk i kommunen som sikrer god dekning av kompetente arbeidstakere ved å fortsette satsingen på kompetanseutvikling, mer forskning, innovasjon og systematisk kvalitetsarbeid. at ansettelser i Bærum kommune som hovedregel skal være fast ansettelse i full stilling. Ufrivillig deltid avvikles så snart som mulig. Vi vil styrke det inkluderende arbeidslivet i samarbeid med arbeidslivet og NAV. Flest mulig i yrkesaktiv alder bør få mulighet til å bidra i arbeidslivet. Vi sier ja til at velferdstilbudene i Bærum kommune skal drives av kommunen. Bærum i verdenssamfunnet Bærum Arbeiderparti ser på mangfold som en berikelse for samfunnet, og ønsker å legge til rette for inkludering på en god og verdig måte. Bærum Arbeideparti vil ta i mot godkjente flyktninger i samråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Vi ønsker bosetting både i Vestre og Østre Bærum. Vi forutsetter at staten betaler sin andel. Kommunestruktur Bærum Arbeiderparti ønsker diskusjon om de offentlige tjenestetilbudene i kommunen vår og hvordan kommunen vil se ut i framtida. Vi vil vurdere om kommunegrensene er til hinder for å løse oppgavene på best mulig måte for innbyggerne. Vi vil involvere innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte i kommunen i dette arbeidet. Ombud ha én ombudsordning for alle typer klagemål på kommunens tjenester. Risiko og sårbarhet legge stor vekt på at en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse legges til grunn for den kommunale planleggingen.

5 INNHOLD Barn og unge 1.1 Barnehage 1.2 Grunnskolen 1.3 En god ungdomstid 1.4 Barne- og ungdomsvern Helse og omsorg 2.1 Bedre folkehelse 2.2 Bedre kommunale helsetjenester 2.3 God alderdom 2.4 Bedre levekår for funksjonshemmede 2.5 Bedre psykisk helse 2.6 Bedre rusforebyggende arbeid 2.7 Bedre tilbud til mennesker med rusproblemer 2.8 Frihet fra vold og overgrep 2.9 Bærum sykehus Trygghet og tilhørighet 3.1 Arbeid til alle 3.2 Sosiale tiltak 3.3 Integrering 3.4 Religion og livssyn Kultur, idrett og friluftsliv 4.1 Kultur 4.2 Idrett og friluftsliv 4.3 Frivillighet Bolig og areal 5.1 Boligpolitikk og kommunalt eierskap 5.2 Arealbruk og grøntplan 5.3 Sandvikas fremtid Miljø, klima og samferdsel 6.1 Miljøvern og klima 6.2 Avfallshåndtering fra husholdningene 6.3Transport og samferdsel 6.4 Vann og avløp 6.5 Brannvern 6.6 Dyrehold og dyrevern Næring og nyskaping skape og dele 7.1 Bærum kommune som arbeidsgiver 7.2 Forskning og utvikling i Bærum 7.3 Satsing på gründervirksomhet 7.4 Næring og nyskaping

6 Barn og unge Arbeiderpartiet prioriterer barn og unge. Bærum Arbeiderpartis mål er at barn og unge som vokser opp i Bærum skal oppleve en trygg og god barndom preget av gode opplevelser, mestring, god helse og selvfølelse, like muligheter og nærhet til naturen. Personalet skal se barna i barnehage og skole og skal være gode rollemodeller. Barna skal bli stimulert til å løse oppgaver og utfordringer som de har forutsetninger for å klare. Alle barn skal ha mulighet til å delta i fysiske og kulturelle aktiviteter. styrke arenaene der barn og unge lever og ferdes. Det skal skje i samspill med hjem, barnehage, skole og frivillige organisasjoner som barna og de unge er knyttet til. 1.1 Barnehage at det skal være nok barnehageplasser i alle områder av kommunen at barn med rett til barnehage, skal sikres plass. Delmål én er to opptak i året, og delmål to er løpende opptak ha god voksendekning med kvalifisert personell og god kvalitet uansett driftsform, kommunal eller privat barnehage at styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere skal ha godkjent barnehagelærerutdanning eller være på vei til å få det ha et videre- og etterutdanningsprogram i Bærum kommune for barnehageansatte gi tilbud om barnehagelærerutdanning til ufaglært barnehagepersonell. Utdanning på deltid skal også være en mulighet arbeide for å rekruttere mannlig personale til barnehagene 1.2 Grunnskolen Bærum kommune skal fortsatt ha en av landets beste offentlige grunnskole, med et godt læringsmiljø der alle elever har like muligheter. En god skole skaper muligheter for alle, også de flinkeste. Vi ønsker en felles offentlig skole for alle. Arbeiderpartiet går inn for økt lærertetthet for å sikre elevene bedre læring. Vårt mål er at det ikke bør være mer enn 22 elever i klassene i barneskolen. Vi ønsker forsøk med heldagsskole klasse på noen utvalgte skoler. Der skal barna kunne delta i kultur-, frilufts- og idrettsaktiviteter i tillegg til undervisningstimene. Undervisning, aktiviteter og lekser er tenkt inn i et helhetlig opplegg frem til kl 17. Dette kan bidra til en bedre hverdag for elevene, familiene og lærerne. Det er et mål at heldagsskolen skal være gratis, men noe betaling kan bli nødvendig, også for spesielle aktiviteter. Elevene bør få kvalifisert leksehjelp på alle trinn, slik at alle får like sjanser til å lykkes. Barn og unge som ikke har norsk som første språk, bør starte på skole med flerspråklige faglærere før de integreres i skolen de sokner til. Utvidet norskopplæring er nødvendig for at innvandrere og flyktninger skal klare seg på skolen. Skolene må oppfylle sin plikt til å gi elever og foresatte god informasjon, om nødvendig på papir hvis dataprogrammene blir for vanskelig å håndtere for dem. I barneskolen er vår hovedsatsing å lære alle å lese, skrive og regne. Dette er grunnleggende kunnskaper som elevene vil trenge i sin videre skolegang. På 6

7 ungdomsskolen bør elevene møte flere faggrener som kan gi dem grunnlag for å velge riktig linje når de skal begynne på videregående skole. Det kan minke frafallet fra skolen. Det er viktig at elevene lærer seg kritisk bruk av internett og sosial medier. De må få opplæring i nettvett, og opplæringen må sees i sammenheng med tiltak mot mobbing. Arbeiderpartiet har nulltoleranse overfor mobbing. De ansatte i skolemiljøet må følge opp raskt i mobbesaker.vi vil ha kommunale beredskapsteam, som skolene skal bruke, når de selv ikke makter å løse problemene raskt. Kommuneledelsen må følge opp skoler som ikke løser mobbesaker raskt. Mange barn har behov for helsehjelp og noen å snakke med. Vi vil styrke skolehelsetjenesten. Målet er at fagpersonell er tilgjengelig i skoletiden. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten bør ha en bemanning i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Skolehelsetjeneste, helsestasjon og fastlegene skal utgjøre kjernen i tilbudet til barn og unge, og instansene må samarbeide godt. ved behov ha flere lærere i klassen samtidig, for å sikre at alle elevene får utfordringer på sitt nivå ligge i forkant av utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i skolen at skolen legger til rette for læringsmetoder hvor elevene deltar aktivt at alle skolebarn i kommunen skal få tilbud om sunn mat på skolen hver dag. Vi starter med frukt og grønt videreutvikle samarbeid mellom barnehage og grunnskole og mellom grunnskole og videregående for å sikre gode overganger arbeide for at elevene skal få 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag videreutvikle samarbeidet mellom skole, idrett og kultur i opplæringen styrke undervisningen om mat, helse, mosjon, rus og konfliktløsning i grunnskolen SFO-prisene skal ikke økes, men om mulig senkes. Vi vil heve inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling SFO skal holde god kvalitet. Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig skoledag 1.3 En god ungdomstid Gode tilbud innen idrett og kultur til barn og unge er viktig. at ungdom tas med på råd blant annet gjennom Ungdommens kommunestyre om hvilke tilbud de ønsker seg, og hvordan de vil ha tilbudene organisert slik at ungdom også i videregående skole vil bruke tilbudene. Fritidssentrene skal bringe ungdom med ulik bakgrunn sammen og slik bidra til økt forståelse og samhandling mellom ulike nasjonaliteter slik som på Rykkinn og Dønski. Det tverrfaglige samarbeidet i Bærum kommune ledet av SLT 2 - koordinator må få gode arbeidsbetingelser for sitt viktige oppfølgingsarbeid av ungdom. at Ungdommens kommunestyre skal brukes aktivt som rådgivende organ opprette flere fritidssentre og møteplasser for ungdom i Bærum. Vi vil gi tilbud om flere aktiviteter som tar hensyn til ungdoms interesser og behov sette i gang forsøk med lavterskeltilbud etter modell av «Friske hus» i Sverige, der barn og unge kan få profesjonell hjelp raskt 2 SLT: Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet 7

8 At løkker for uorganisert aktivitet må være tilgjengelige i nærmiljøet Gi støtte til Utekontakten og samarbeidende miljøer som jobber oppsøkende og hjelper ungdom med fortsatt skolegang, fritidsaktiviteter og eller jobbtrening med mer kommunen skal utvikle og iverksette en handlingsplan mot ekstremisme med bred forankring i lokalsamfunnet vårt skolene, fritidssenterene og trossamfunnene 1.4 Barne- og ungdomsvern at familievernkontorene og barnevernet skal få nødvendige ressurser og bedre rutiner for å styrke barn og foreldres samspill, trygghet og sikkerhet. og at Alle parter skal oppleve kontakt med disse tjenestene som mest mulig positiv. at barnevernet får myndighet til å iverksette tiltak der foreldre ikke klarer å ivareta sine barns interesser. at barnevernstjenesten skal hjelpe barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, først og fremst gjennom tiltak for å hjelpe familien. at barnehage, skole, helsestasjon, fastlege og politi skal ha et godt samarbeid. Ha et godt ettervern slik at unge under oppfølging også mottar hjelp etter fylte 18 år. Helse og omsorg 2.1 Bedre folkehelse at kommunen skal satse tungt på folkehelsearbeidet. Kommunen skal oppnå resultater i folkehelsearbeidet gjennom systematisk samarbeid med alle aktuelle instanser. at forebyggende arbeid blant barn og unge skal være det viktigste satsingsområde i folkehelsearbeidet. Ernæring, fysisk aktivitet, friluftsliv, kultur og rusforebyggende arbeid står sentralt i Bærum Arbeiderpartis strategi i det helsefremmende arbeidet. motvirke en utvikling der kunnskap om gode levevaner følger sosiale skiller med medfølgende forskjeller i helse og levealder, gjennom folkeopplysning og arbeid i barnehagene og skolene. 2.2 Bedre kommunale helsetjenester at ryggraden i helsetilbudet til barn og unge skal være fastlege, skolehelsetjeneste og helsestasjon i tett samarbeid. Vi vil styrke skolehelsetjenesten. Målet er at fagpersonell er tilgjengelig i skoletiden. Vi støtter utviklingen av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp i sammenheng med legevakten på Bærum sykehus. styrke forskning, innovasjon og kvalitetsarbeidet i helse- og omsorgssektoren. Vi er positive til forskningsbasert utprøving av teknologi i helse- og omsorgstjenestene. Da må det først utarbeides etiske retningslinjer for bruk av de teknologiske løsningene. Formålet må først og fremst være å gi brukerne økt trygghet, og personalet mer tid til personlig kontakt med brukerne. at ungdom skal få kommunalt frikort som dekker fastlege, frisklivsentral, legespesialist, klinisk psykolog med offentlig avtale og offentlig sykehuspoliklinikk fra de fyller 16 år til og med kalenderåret de fyller 20. 8

9 gi alle 15 åringer utvidet informasjon om fastlegeordningen. styrke fagutviklingen for personellet i kommunehelsetjenesten og andelen fagutdannede i pleie- og omsorgssektoren, i tråd med samhandlingsreformen. arbeide for et godt, lokalt rehabiliteringstilbud. videreutvikle legevakten sammen med fastlegene og brukerne til å bli et moderne servicetilbud for befolkningen. Legevaktbilen videreføres. at fastlegekontorene på Fornebu skal ligge sentralt for befolkningen i området. 2.3 God alderdom at de eldre skal ha en god og aktiv alderdom og kan nyttiggjøre seg alle tilbudene i kommunen. De aller fleste eldre greier seg selv, men de vil ha stigende behov for helse- og omsorgshjelp med alderen. Vi ønsker god kvalitet i eldreomsorgen med nok kvalifiserte fagfolk på jobb. Bærum Arbeiderparti vil ha en bemanningsnorm for lege, sykepleier, fysioterapeut og faglært personell i heldøgnstilbudet. Kommunen må kvalitetsikre hjelpen som gis. Bærum Arbeiderpartiet mener at eldreomsorg er et offentlig ansvar som i all hovedsak skal drives av kommunen. Hverdagsrehabilitering kan bidra til at flere eldre kan klare seg selv hjemme lenger. Dette er et konsept Bærum Arbeiderparti støtter. Omsorgstilbudene må være innrettet etter folks behov. Sykehjemsplass må være tilgjengelig når man trenger det. Det må være egne avdelinger for eldre som ikke er demente, der de også får intellektuelle utfordringer. Kommunen må utvikle gode tilbud til mennesker med demens i alle faser og støtte de pårørende blant annet med pårørendeskole. Bærum Arbeiderparti imøteser prøveordning med «demenslandsby». Seniorsentrene er viktige møteplasser. Vi vil videreutvikle dem i samarbeid med de eldres organisasjoner. Seniorsentrenes ansatte må med brukers samtykke kunne formidle nødvendig informasjon til kommunens hjelpeapparat og til fastlegene om brukere som trenger oppfølging. bygge ut heldøgnstilbud (sykehjem, aldersboliger og hjemmetjenester) i takt med behovene. bedre eldreomsorgen gjennom økt og kvalifisert bemanning i omsorgssektoren, og god kontinuitet av pleiere med tid til den enkelte bruker. at alle personer med heldøgnstilbud eller hjelp av hjemmetjenestene skal få god oppfølging av lege. at pasienter skal få jevnlig gjennomgang av sine legemidler av legen sin i samarbeid med farmasøyt ved behov. At helsepersonellet bruker mer tid til den enkelte eldre og bruker. sikre at pleietrengende i størst mulig grad selv får bestemme over personlig stell, mat og privatliv. at kommunen skal styrke det brannforebyggende arbeidet for hjemmeboende eldre. 2.4 Bedre levekår for funksjonshemmede Bærum kommune skal videreutvikle arbeidet for at funksjonshemmede får nødvendig hjelp og oppfølging for å mestre egne liv best mulig. Behovene for bistand spenner over et vidt spekter, avhengig av funksjonshemning. Ordningen med Brukerstyrt assistent må fungere etter sin hensikt. Alle ansvarlige instanser må bidra med å tilrettelegge for god tilgjengelighet i det offentlige rom. 9

10 at funksjonshemmede må få tilbud om eller hjelp til egnede boliger. det må være nok varig tilrettelagte arbeidsplasser og aktivitetstilbud for funksjonshemmede. tilrettelegge for pårørende som ivaretar omsorgsoppgaver for funksjonshemmede må videreutvikles. de som trenger det får nødvendig personlig hjelp og oppfølging i hjemmet. tilrettelegge for ferietilbud med følge når det er behov. 2.5 Bedre psykisk helse Bærum kommune må fortsette å styrke tilbudet innen psykisk helsevern fordi behovet er stort. Mange barn og unge som sliter med følelsesmessige problemer, kan ofte hjelpes i kommunehelsetjenesten. Derfor vil Bærum Arbeiderparti styrke fastlegeordningen, psykologer, helsestasjon, skolehelsetjenesten og det psykiske helsevernet i kommunen. Hjelp til å komme i og stå i arbeid, er et særlig viktig og helsefremmende tiltak for mennesker med psykiske problemer og sykdom. Bærum kommune må derfor styrke innsatsen for yrkeshemmede med psykiske problemer. Kommunen må legge til rette for at flest mulig kan bo i sitt eget hjem. Innsats gjennom ambulante team til mennesker med psykiske problemer er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. at alle skal få rask hjelp når problemene melder seg hos fastlegen, i det psykiske helsevernet og i spesialisthelsetjenesten. ordningen med psykologtjeneste i kommunen utvides. barn og unge må ha lettere tilgang til hjelp i førstelinjen skolehelsetjeneste, fastlege og psykisk helsevern i kommunen. Tjenestene må inngå i forpliktende samarbeid for brukerne. kommunen skal satse på stressmestringstiltak på ungdomstrinnet. kommunen må fortsette å utvikle gode møteplasser for aktivitet og oppfølging for mennesker med særlige behov: psykiatriske dagtilbud, Bjørnegård kompetanse og ressurssenter, Villa Walle, Stabekk aktivitetshus og Cafe kjernehuset. Disse tilbudene må få forutsigbare driftsbetingelser. kommunen må øke sin innsats for hjelp til egen bolig og botrening, slik at flest mulig med boevne kan klare seg selv i hverdagen. kommunen skal prøve ut kommunal vaktmestertjeneste med tilleggskompetanse i vernepleie, i boliger som tildeles av kommunen til mennesker med redusert boevne. 2.6 Bedre rusforebyggende arbeid Rusproblemer må først og fremst forebygges i familien, skole, arbeidsliv, og utelivsbransjen. Foreldre har et stort ansvar og er de viktigste rollemodellene når det gjelder ungdoms alkohol- og rusmiddelbruk. Opplysningsarbeidet om konsekvensene av å kjøre i påvirket tilstand og straffereaksjonene når man blir tatt av politiet, styrkes. Politiet bør ha jevnlige trafikkontroller med kartlegging av førere med hensyn på alkohol, andre rusmidler og medikamenter. Bolig- og aktivitetstilbud er særlig viktig for rusavhengige. at holdningsskapende arbeid og kunnskaper om konsekvensene av rusbruk skal vektlegges mer i skolen. Foreldrene må også involveres, blant annet gjennom tilbud om deltakelse i tiltak gjennom skolen 10

11 styrke kontrollen med omsetting og bevillingshaverne. Vi vil særlig skal fokusere på salg og skjenking til mindreårige og overskjenking idretts- og kulturarrangement der barn og unge ferdes bør være alkoholfrie soner 2.7 Bedre tilbud til mennesker med rusproblemer Lavterskeltilbudet for rusmisbrukere i kommunen må utvides. Vi må skaffe flere boliger som tilbudet på Vestre Hauger. Sosiale møteplasser og daglige aktiviteter er viktig for alle mennesker, også de som sliter med rus- og avhengighetsproblemer. I tillegg til kommunehelsetjenesten kan frivillige bidra som støttekontakter, rådgivere og samtalepartnere. at Bærum kommune må prøve ut frivillighetssentraler flere steder i Bærum. gi støtte til varmestue og tilsvarende tilbud, hvor mennesker med rusproblemer kan få mat, utføre jobber og delta i aktiviteter. at jobb og aktivitetstilbud i og gjennom kommunen gis folk med rusproblemer. at kommunens boligtrapp, som skisserer nivået for omsorgs- og oppfølgingsbehov, legges til grunn ved utbygging av flere botilbud. at bostedsløse får tilbud om bolig, og at forsøket med «Housing first» følges opp, hvis det viser gode resultater. 2.8 Frihet fra vold og overgrep All vold og overgrep i og utenfor hjemmet må forebygges. Mye kan gjøres ved å forebygge rus. Mange barn og unge blir ofre for vold. Vi må legge til rette for at familier i krise får nødvendig og rask hjelp. Alle som blir utsatt for vold og overgrep må få rask beskyttelse. at ofre får god hjelp og oppfølging, herunder mulighet for fri rettshjelp. at kommunen styrker voldsforebyggende arbeid. at ungdom i faresonen gis god oppfølging og motiveres til positive aktiviteter, utdanning og eller arbeid. at de som trenger voldsalarm får det. at de som trenger hemmelig adresse får det. Vi vil innlede samarbeid med andre kommuner, for at de som må flytte fra kommunen kan komme raskest mulig i sikkerhet. sikre krisesentre økonomisk. at kommunen skal ha et program for voldsforebyggende arbeid i nære relasjoner. 2.9 Bærum sykehus Bærum sykehus skal være et moderne sykehus med akuttilbud og med et bredt tjenestetilbud av høy kvalitet. jobbe for jevn fordeling av sengeavdelinger med spesialfunksjoner (områdefunksjoner) mellom sykehusene i Bærum og Drammen til alle som bor i Vestre Viken. Det skal være et bredt poliklinisk tilbud ved Bærum sykehus, også for spesialfunksjonene som ligger i Drammen. Trygghet og tilhørighet 3.1 Arbeid til alle Mennesker med yrkeshemming må få muligheter til å delta i yrkeslivet. Bærum Arbeiderparti vil at Bærum kommune og næringslivet skal ta større ansvar for å få flere yrkeshemmede i arbeid. Bærum Arbeiderparti mener at kommunen skal ta et spesielt ansvar for å skaffe funksjonshemmede arbeid. Yrkeshemmede på arbeidsavklaringspenger må ikke miste støtte når en vellykket arbeidsutprøving nærmer seg slutten, men sikres videre arbeid. 11

12 Bærum kommune, næringslivet og Nav må samarbeide tettere om et inkluderende arbeidsliv. 3.2 Sosiale tiltak Ingen skal lide nød. at økonomisk vanskeligstilte skal få nødvendig støtte til et verdig livsopphold mot at de som kan, arbeider etter evne 3. Veiledere og faddere på arbeidsplassen kan være gode tiltak for å lykkes med å føre og holde folk i arbeid. Nav må få økte statlige rammer til dette tiltaket. at Bærum kommune tar særlig hensyn til vanskeligstilte med omsorg for barn. øke sosialhjelpsnormen til SIFOs 4 minstenorm. at kommunen bidrar til å gjøre det mulig for barn og unge i vanskeligstilte familier å delta i kommunale sosiale aktiviteter. at kommunen særlig satser på at unge som vokser opp i vanskeligstilte familier får hjelp til utdanning og arbeid. at Nav-kontoret skal kunne bistå i praktiske sider ved gjennomføring av utdanning, jobbstart og eller rehabilitering. 3.3 Integrering Bærum kommune skal være en god kommune å bo i for alle, uansett bakgrunn. Vi vil ha mer oppmerksomhet om det positive som innvandrere bidrar med i kommunen vår og i det norske samfunnet. Trygghet, tilhørighet, gjensidighet og raushet skal prege alt integreringsarbeid i Bærum kommune, og alle arenaer der barn og unge deltar. Ingen skal føle seg diskriminert. Bærum kommune bør ta i mot det antall flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) anmoder om. Kommunen har vist at de oppnår gode resultater både hva gjelder bosetting, utdanning og arbeid. Staten må bidra til at dette blir mulig, for eksempel ved å øke integreringstilskuddet. Gode norskkunnskaper er avgjørende for deltakelse i det norske samfunnet. Derfor vil Arbeiderpartiet at mennesker med dårlige norskkunnskaper som bor eller arbeider i kommunen, får tilbud om god norskopplæring og forpliktes til å delta i undervisningen. at styrke det kommunale og frivillige tilbudet i nærmiljøarbeid. ha et aktivt samarbeid med vel- og beboerforeninger for å utvikle bomiljøene. at flyktningkontoret og andre kommunale virksomheter som arbeider med flyktninger og innvandrere, skal ha nok ressurser til å gi nødvendig hjelp. at alle innvandrere skal lære seg norsk og delta i introduksjonsprogram og norskopplæringen som tilbys. fremmedspråklige ansatte i Bærum kommune skal ha gode norskkunnskaper, særlig de som arbeider i brukerrettede tjenester. Kommunen må legge til rette for opplæring. at innvandrere gjøres mest mulig selvhjulpne gjennom utdanning, arbeid og bolig. 3.4 Religion og livssyn Religion spiller en viktig rolle for mange mennesker og miljøer. Bærum Arbeiderparti mener at religionsfrihet er grunnleggende og viktig, men at friheten til den enkelte ikke må gå ut over andre. 3 Forskrift om arbeidsplikt trer i kraft. 1. januar SIFO: Statens institutt for forbruksforskning. Minstenormen er kr per måned (2014). 12

13 at flere livssynsnøytrale seremonilokaler stilles til disposisjon. kirken og trossamfunn får støtte etter statlige retningslinjer. viktig barne- og ungdomsarbeid som skjer i disse miljøenes regi, skal kunne få støtte. det skal være god kontakt mellom trossamfunnene og kommunen. Kultur, idrett og friluftsliv 4.1 Kultur Bærum kommune legger til rette for et mangfoldig kulturliv. Mer enn 130 frivillige kulturorganisasjoner i Bærum tilbyr deltaking i et mangfold av kulturuttrykk. beholde offentlig støtte til bibliotek og kultur. Vi vil videreføre den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. Vi vil arbeide for å innføre kulturkort som gir ungdom rimelig adgang til kulturtilstelninger og utstillinger. Dette bør skje i et samarbeid med Akershus fylkeskommune og nabokommunene våre. Offentlig støtte, rimelige eller gratis lokaler og scener av god standard, er en viktig del av Bærum Arbeiderpartiets kulturpolitikk. Bærum musikk- og kulturskole ivaretar musikkutdanning av mange tusen elever og samarbeider godt med skolekorpsene. at musikk- og kulturskolen skal gi tilbud til flere og på flere kulturområder enn i dag. Bibliotekene skal være garantist for fri adgang til kunnskap, informasjon til alle og mulighet til å følge med i den digitale utviklingen. Bærum Arbeiderparti støtter utviklingen av bibliotekene til også å være viktige lokale møteplasser og kulturarenaer for innbyggere og besøkende. Derfor er det viktig å beholde og videreutvikle kommunens fem biblioteker på henholdsvis Bekkestua, Sandvika, Eiksmarka, Høvik og Rykkinn. Vi vil gå videre med planene for den kommunale delen av Fornebu senter med kirke, bibliotek og kulturarena og arbeider for bibliotek på Bærums Verk. Henie Onstad kunstsenter har en sentral plass i kulturtilbudet i Bærum og utover kommunens grenser. Stedet er en gave til Bærum kommune, og det må skjøttes vel i samarbeid med staten. Det er viktig å få en god økonomisk avtale som sikrer kunstsenterets videre drift. Bærum kommune bør inngå en skriftlig kontrakt med staten og Akershus fylkeskommune om fremtidig finansiering av vedlikehold og drift. at Bærum kulturråd får bedre arbeidsmuligheter. Bærum musikk- og kulturskole får støtte til å ta inn flere elever og flere kulturområder. innføre søskenmoderasjon på musikk- og kulturskolen. kulturhuset skal være en arena for både lokal og profesjonell kultur på høyt nivå. fyrtårnstiltakene for Bærum Barneteater, Sandvika barne- og ungdomsteater, Bærums Verk-spillet, Bærum kunstforening og Bærum Symfoniorkester sikres gode rammevilkår. Bærum kommune skal, som hovedregel eie og drive kulturscenene. Lille scene i Brambanigården i Sandvika blir satt skikkelig i stand så snart som mulig. kommunen skal søke samarbeide om å utvikle kulturkort for ungdom med Akershus og Buskerud fylkeskommuner, nabokommunene og kulturtilbyderne i Oslo, Akershus og 13

14 Drammen med flere. Gratis adgang til museer som mottar offentlig støtte, bør være et av tilbudene i kortet. 4.2 Idrett og friluftsliv Vi ønsker at flest mulig skal kunne delta i friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi vil legge til rette for det enkle friluftslivet, for eksempel ved å støtte bygging av gapahuker, anlegg av bålplasser, fiske- og badeplasser for funksjonshemmede, rydding og merking av stier. Bærum har et rikt idrettsliv med mange idrettslag og idretter, med i alt omlag medlemmer. Tusener av frivillige gjør en stor innsats for å legge til rette for idrettsaktivitet. Bærum Idrettsråd koordinerer arbeidet, og er en viktig medspiller for Bærum Kommune. bevare et idrettstilbud til flest mulig og beholde det brede engasjementet. De som ønsker det, bør få mulighet til å forsøke å hevde seg som toppidrettsutøvere. Skolene må legge vekt på allidrett i undervisningen. Kommunen skal bidra til rimelige adgangspriser i kommunale idrettsanlegg. For barn og unge er målet gratis adgang. Mangler barn og unge idrettsutstyr for å kunne ta del i fysisk aktivitet, skal Bærum kommune bidra til at de kan få være med på minst en utvalgt idrett av gangen. Utstyrsboder og låneordninger må ha nok kapasitet til å dekke behovene, slik at alle som vil, kan få delta i fysiske aktiviteter. Kroppsøvings- og idrettsanlegg ved grunn- og videregående skoler må sees i sammenheng med behovet for flerbrukshaller i nærmiljøet og i kommunen. Selve banene må holde internasjonale mål, slik at det kan oppnås tippemidler til bygging av haller. ha langsiktig arealplanlegging for idrettsanlegg. arbeide for rimeligere priser for bruk av svømmehaller i Bærum. ha planer for svømmehall, eventuelt med badeland, ved Bærum idrettspark på Rud Hauger. videreutvikle samarbeidsavtalen mellom kommunen og Bærum Idrettsråd, og at Bærum idrettsråd har gode og forutsigelige økonomiske rammer for sin virksomhet. at Bærum kommune skal koordinere og legge til rette tilbud om fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. at kommunen skal støtte samarbeidsprosjekter med den uorganiserte idretten, for å stimulere alle som vil til å delta aktivt i idrett og fysisk aktivitet. øke driftstilskuddet til anlegg eid av idrettslag. videreføre tilbudet om «Aktiv på dagtid» for yrkeshemmede. realisere idrettsanleggene som inngår i Helhetsplanen for Fossum, og ski- og skiskytingsanlegg i området ved Vestmarksetra. at Bærum kommune skal koordinere og legge til rette for tilbud om fysisk aktivitet for den eldre befolkningen. at kommunen bidrar til gjennomføring av vedlikeholdsplanen for idrettsanleggene i kommunen. satse på energisparende tiltak, særlig ved store anlegg. åpne skoler for overnatting av besøkende deltakere og ledere ved arrangementer. 4.3 Frivillighet Vi ønsker at kommunen skal være en god tilrettelegger for frivillig innsats. 14

15 Frivillig samfunnsinnsats har lange tradisjoner og står sterkt i Bærum. Det er i årene som kommer et økende behov for frivillig innsats, ikke minst på de sosiale og humanitære områdene. at alle brukere av offentlige velferdstjenester skal få profesjonell hjelp av offentlige ansatte. De frivillige organisasjonenes innsats skal kun være et supplement til kommunens arbeid. Barnerike familier kan trenge hjelp fra frivillige til mange oppgaver: leksehjelp, følge til fritidsaktiviteter og sosial integrering. Frivillighetssentralen kan være en viktig ressurs i dette arbeidet. Bærum kommune bør også legge til rette for forsøksordninger, der seniorsentre som ønsker det, kan «adoptere» familier til gjensidig glede og utvikling. at kommunen bidrar til å koordinere den frivillige innsatsen. at arbeidet med «Frivillig Børs» fortsetter. at kommunen skal opprette frivillighetssentraler flere steder i Bærum. BOLIG OG AREAL 5.1 Boligpolitikk og kommunalt eierskap Prisnivået for boliger i Bærum er blant det høyeste i Norge. Bærum skal være et sted å bo for folk flest. Vi vil, gjennom styrte utbyggingsprosesser, sørge for at det blir bygget boliger som passer for alle inntektsgrupper. Vi vil at unge, lærere, omsorgsarbeidere, renholdere, barnehagepersonell og kontor- og butikkansatte skal kunne bo i kommunen vår. Vi vil at utbygginger av noe omfang i større grad skal skje i kommunal regi. Det vil gi mulighet for raskere utbygging og gunstigere priser. Det er større behov for flere leiligheter i kommunen, fremfor rekkehus og eneboliger. Bærum Arbeiderparti vil prioritere en høyere andel leiligheter i nye utbyggingsprosjekter, fremfor småhusbebyggelse.vi ønsker utleieboliger til ungdom på steder hvor det er lett å komme seg til utdanningstilbud og arbeid. Bærum kommune skal legge til rette for studentboliger. Bærum Arbeiderparti er bekymret for konsekvensene av gjengs leie for kommunale leiligheter for dem som har lav inntekt. Vi vil arbeide for at det blir lettere å få innvilget kommunal bostøtte for denne gruppen. Kommunen må beholde og skaffe arealer som kan benyttes til å realisere nødvendig infrastruktur, utleieboliger og rimelige boliger. Kommunalt eierskap til eiendom gir kommunen handlingsrom. at Fornebu, Sandvika, kollektivknutepunktene Bekkestua og Lysaker og områdene langs kollektivtraseene, blir utbyggingsområder. Vi vil prioritere vekst foran vern i de fleste områder som ligger nær stasjoner på banenettet og andre kollektivtrasseer. Avtjerna blir det nye store utbyggingsområdet i Bærum, og vi foreslår å bygge det ut i kommunal regi. 15

16 som hovedregel si nei til OPS 5 -prosjekter, fordi de er dyrere enn ved offentlig finansiering. utvikle redskap for strategiske tomtekjøp til infrastruktur og ny boligbygging. avsette økonomisk «rom» i de årlige kommunebudsjettene til å handle tomter raskt og effektivt. at kommunen innfører en politikk for strategiske samarbeidsavtaler mellom kommunen og større utbyggere. tillate eneboliger på tomter på minimum 600 m2 tomter, og tomannsboliger på tomter på minimum m2, i uregulerte områder. at Bærum kommune skal kreve av utbyggere av større områder, at de også må bygge flere mindre og rimelige boliger som en del av utbyggingen. bostedsløse hjemmehørende i kommunen må få tilbud om egnet bolig. kommunen må utnytte Husbankens muligheter for støtte til boligbygging, boliglån og boliger til ungdom. utvide tilbudet om START-lån, så flere kan eie egen bolig. at bostøtten til barnefamilier med svak økonomi og andre vanskeligstilte må ligge på et nivå som gir gode og trygge boforhold. at Bærum kommune må avklare håndteringen av ulovlig bosetting og utbygging i marka og i skjærgården. lage en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet på kommunale boliger skal innhentes. 5.2 Arealbruk ta vare på Bærums grønne preg. Forholdene må legges til rette for lek, trening og friluftsliv i og nær boligområdene, i skog og mark og ved sjøen. Områdene må bli lettere tilgjengelig for ulike brukergrupper. Befolkningen er stor, og strandsonen er kort. Bærum Arbeiderparti har som mål at så mye som mulig av strandsonen skal bli tilgjengelig for befolkningen, og at vi skal ha en sammenhengende kyststi fra Asker til Oslo. følge grøntplanen som sikrer grønne lunger, løkker, turveier, grønnstruktur, biologisk mangfold, vann og vassdrag. bygge ut turveisystemet så det henger bedre sammen. Dimensjoneringen av turveiene bør varieres mer slik at rullestolbrukere kan passere hverandre. Vi vil bedre informasjon til publikum om turveinettet. utarbeide en jordvernplan for Bærum kommune. Arbeidet kan skje i samarbeid med fylkeskommuner og andre kommuner. Markagrensen bør i utgangspunktet ikke være et hinder for jordflytting. at der dyrkbar mark må utnyttes til andre samfunnsnyttige formål, må den dyrkbare jorda flyttes i henhold til jordvernplanen. prioritere og fullføre arbeidet med kystsoneplan. holde i hevd kulturlandskapene og jordbruksarealene som utgjør Grinjordene, Lommedalsjordene, Frogner/Tandberg, Bryn/Wøyen-jordene og Tanumplatået. 5 OPS: Offentlig privat samarbeid. I Norge betyr OPS at det offentlige over år betaler private firmaer for å finansiere, bygge og vedlikeholde større offentlige byggeprosjekter. Bruk av OPS har likehetstrekk med bruk av kredittkort. 16

17 at landbruksområder som ikke drives i henhold til driveplikten, kan vurderes brukt til andre formål. utvikle videre helårsbruk av deler av turveinettet og flere fiske- og badeplasser for funksjonshemmede. at Bærum Natur- og Friluftsråd får økonomisk støtte til koordinering og administrasjon av friluftsorganisasjonene. markaloven er viktig for Bærum Arbeiderparti. 5.3 Sandvikas fremtid Sandvika er kommunens hovedstad og kystperle, med Rådhuset som byens signalbygg. Kystlinjen, elvebreddene og Kadettangen må være allment tilgjengelige for bade- og uteliv, idrett og kulturopplevelser. Byen må planlegges for trygg gange og sykling. Boligområder, næringsliv og skoler skal prege byen. Bærum Arbeiderparti ønsker at minst 60 prosent av bygningsarealene i Sandvika som helhet, skal gå til boliger. Vi vil prioritere mindre boenheter og studentboliger i Sandvika. Det kan bygges i høyden og under bakken, forutsatt at det inngår i en helhetlig plan. Plassering av T-banestasjon(er) bør inngå i byplanen. Tog, buss, båt, fremtidig T-bane og innfartsparkering må knyttes sammen slik at de reisende kan komme tørrskodd fra ett transportmiddel til et annet. Vi vil vurdere om gateoverbygg i en eller flere gågater kan gi positiv effekt for handel og uteliv hele året gjennom. Vi vil at kommunen legger til rette for gode urbane uterom i Sandvika by. Miljø, klima og samferdsel at Bærum skal være en foregangskommune i klima- og miljøarbeidet. Bærum Arbeiderparti ønsker at kommunen utarbeider en energi- og klimaplan for hele kommunen, som også omhandler innbyggere og næringsliv. 6.1 Klima og miljøvern prioritere tiltak som bidrar til at kommunen når målet om 20 prosent reduksjon i energiforbruk og utslipp av klimagasser fra egen virksomhet innen 2020 fra nivå. Dette skal skje ved mindre bruk av energi, overgang til fornybar energi, avfallshåndtering, arealplanlegging, mindre bilbruk, bedre kollektivtransport og en miljøvennlig bilpark, mer sykling og gåing. Sykler og elsykler kan være alternativ til kommunale biler når forholdene ligger til rette for det. Vi vil etablere flere gratis parkeringsplasser for elbil med strømuttak ved kommunale parkeringsplasser og på innfartsparkeringsplasser. også tillate lading av hybridbiler. Vi vil også utrede hvordan vi kan sikre bedre sirkulasjon på ladeplassene. 17

18 Sammen med befolkningen og næringslivet i Bærum, vil vi videreutvikle klimaregnskapet til også å omfatte dem. Kommune og næringsliv må sammen se på miljø- og klimasektoren for utvikling av et grønnere nærings- og arbeidsliv. Arbeiderpartiet mener at forurenser må betale. De viktigste områdene for biologisk mangfold sikres som hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Sammen med strømnettleverandørene starte utredning og forsøk med solenergifangst og salg av solstrøm til nettet fra boliger og bedrifter. For å redusere søppelmengden, vil Bærum Arbeiderparti at kommunen skal starte et arbeid (eventuelt sammen med andre kommuner) i samarbeid med leverandørene, for å forenkle og forbedre innpakningen av varer som kommunen kjøper. Hensikten er å gjøre varene rimeligere, forbruke mindre ressurser og generere mindre avfall. redusere energibruken i kommunale bygg. gi støtte til utskifting av oljefyrer og parafinbrennere med varmepumpe, jordvarme, solceller, biobrensel etc., og nedgravde tanker til alle typer fossilt brensel. sette opp luftforurensningsmålere på strategiske steder i Bærum, som folk kan følge med på internett. kreve at fornybar energi, fjernvarme og/eller biobrensel skal være primære energikilder i nye bygg og ved større rehabiliteringer. følge opp planen for utskifting av oljefyrer i kommunale bygg. Vi vil gjennomføre denne. at kommunen lager og iverksetter en plan for kommunen for bruk av lavenergipærer (LED) til gatebelysning og offentlige bygg og/eller satser på solenergibelysning. at kommunale innkjøp skal være miljøvennlige. I anbudskonkurranser skal kommunen kunne kreve redusert forbruk av energi og emballasje av tilbyderne. innføre automatisk energiovervåking og lysregulering i større kommunale bygg. at mest mulig av kommunens kjøretøy bør bruke fornybar energi. utstyre minimum fem prosent av kommunens parkeringsplasser med ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. 6.2 Avfallshåndtering fra husholdningene Bærum kommune må tilby gode og miljøvennlige avfallsløsninger til sine innbyggere. Vi vil prioritere klimavennlig behandling og utsortering av matavfall. Arbeiderpartiet vil velge løsninger som vi, ut fra en totalvurdering, mener vil gi den mest miljøvennlige løsningen. Avfallshåndtering kan skje i samarbeid med andre kommuner. Gamle søppelfyllinger avgir metangass. legge til rette for at gassen kan utnyttes i energiforsyningen på en lønnsom måte. Kommunen må ha lett tilgjengelige miljøstasjoner som tømmes regelmessig. Det må være gode og lett tilgjengelige løsninger for farlig avfall. Bærum kommune må opplyse bedre om muligheten for å kompostere og øke prisavslaget på renholdsavgiften for hjemmekompostering. utrede henteordning for farlig husholdningsavfall. at det skal være gratis å levere avfall på ISI avfallsanlegg for Bærums private husholdninger. anmelde miljøkriminalitet. 18

19 6.3. Transport og samferdsel T-bane til Fornebu må i drift så snart som mulig og senest i Så vil Bærum Arbeiderparti at neste T-bane prosjekt i Bærum skal gå fra Kolsås til Bærums Verk over Rykkinn. Ny E18 og E16 må bygges så snart som mulig i henhold til vedtatte planer. For miljøet er det avgjørende at flest mulig kan få løst sine transportbehov ved gange, sykkel og/eller kollektivreiser. Buss, bane og tog er ryggraden i vårt samferdselsopplegg. Buss på kryss og tvers i Bærum med god kapasitet, frekvens, regularitet og komfort, er vår fremtidsvisjon for den lokale transporten i kommunen. Gode servicelinjer er viktig for grupper med særlige transportbehov. Samfunnets utvikling krever arealplanlegging som sikrer redusert bilbehov og god tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon. Vi må styrke trafikkgrunnlaget for kollektivtilbudet ved å bygge boliger og parkeringsanlegg langs kollektivtraseene, og oppfordre Ruter til å prøve ut matebusser til egnede stoppesteder for buss, tog og bane med god kapasitet. arbeide for en samlet plan for fremtidig T-baneløsninger i kommunen. Etter Fornebubanen må forlengelse av Kolsåsbanen til Bærums Verk være neste steg. På lengre sikt ønsker vi utredninger av T-banestrekninger mellom Kolsås Sandvika Avtjerna og Bærums Verk og Østerås. Staten må i langt større grad ifinansiere de store kollektivprosjektene enn tilfellet er i dag. ha minst ti minutters rute for Kolsåsbanen i rushet, inntil tunellkapasiteten i Oslo tillater enda høyere frekvens på begge baner. ha senere T-baneavganger om kvelden. arbeide for å opprette flere innfartsparkeringsplasser nær buss, tog og T-banestasjoner. Vi vil etablere forsøksordning med bilpoolplasser på innfartsparkeringene. bidra til raskere planlegging og utbygging av gang- og sykkelveinettet. prioritere nettutbygging nær skoler og sammenhengende nett. at innfartsparkering skal være gratis. arbeide for at ekspressbusser til og fra Oslo når tog og baner er fulle. ha matebusser i rushtrafikken til og fra banene og ekspressbussene gjennom bolig-, skole- og næringslivsstrøkene, for å få ned bilbruken og behovet for innfartsparkeringsplasser. arbeide for egne kollektivfelt for å bedre fremkommeligheten for bussen. Vi vil utrede mulighetene for å regulere noen tilbringerveier til E18 for kollektivtrafikk i rushtiden. at kommunen må sørge for bedre vedlikehold og snørydding av veier, sykkelveier og fortau. Da blir det færre uhell og personskader. forsere planarbeidet med Ringeriksbanen og anlegge én eller flere togstasjoner i Avtjernaområdet. at kommunen utarbeider og gjennomfører en leskurplan for busstoppestedene, i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen. 6.4 Vann og avløp Rent vann er en forutsetning for god helse. Bærums innbyggere skal ha rent vann og sikre systemer for avløp. Avløp og rent vann er en offentlig oppgave. Faren for forurensning av drikkevannet må reduseres og holdes under konstant overvåking. Vi må øke tempoet for rehabilitering av gamle rørsystemer og revidere handlingsplanen. Dette gjelder også avløp og kloakknettet. at 19

20 kommunen intensiverer sitt arbeid for å tette lekkasjer i vannlednings- og kloakknettet. kommunen forserer arbeidet med å separere store fellesledninger. 6.5 Brannvern Brannvesenets nullvisjon for omkomne i brann i kommunen videreføres ved at brannvesenet får nok midler til å utøve et forskriftsmessig brannvern for alle innbyggere og bygninger i kommunen. Vi vil satse spesielt på brannverntiltak for eldre som bor alene. videreføre og styrke samarbeidet mellom Brannvesenet og omsorgssektoren, for å hindre at omsorgstrengende skades eller omkommer i brann hjemme hos seg selv. 6.6 Dyrehold og dyrevern Bærum kommune må legge til rette områder der hunder kan løpe fritt i perioder med båndtvang. Etablering og drift må skje i samarbeid med hundeiere og deres organisasjoner. For øvrig må båndtvangsbestemmelsene respekteres av hundeierne. Dyreeiere må utvise godt dyrehold. Tilsynsmyndighetene må ha det som målsetting. Vi vil styrke viltnemndas arbeid. Arbeidsliv, næring og nyskaping 7.1 Bærum kommune som arbeidsgiver at kommunen skal være en god arbeidsplass for alle ansatte. Kommunen må aktivt fremme likestilling og likeverd. Den må føre en god og aktiv seniorpolitikk, slik at flere får mulighet til å stå i arbeid lenger. Kommunen må ha gode varslingsmuligheter for ansatte som vil melde om feil og mangler på arbeidsplassen. Bærums utfordringer med hensyn til å tiltrekke seg kvalifisert personell til viktige jobber innen skole, barnehage og omsorgsyrker vil vedvare og forsterkes. Derfor må vi satse på utdanning og videre- og etterutdanning. Alle ansatte har behov for faglig påfyll og må få tilbud og mulighet for kompetanseutvikling. Kompetansesenteret vil være en viktig aktør i dette arbeidet. Arbeiderpartiet vil ha en kompetansereform som gjennomføres i samarbeid med de ansatte og finansieres av stat og kommune. Vi sier ja til at Bærum kommune skal drive velferdstilbudene i kommunen. Der andre kjøper tjenester, må kommunen påse at hovedleverandør tar solidaransvar for underleverandører. at alle som leverer tjenester til Bærum kommune må overholde arbeidslivets regelverk, og at det får konsekvenser for leverandørene ikke å gjøre det. Vi vil styrke det inkluderende arbeidslivet i samarbeid med arbeidslivet og Nav. Flest mulig i yrkesaktiv alder bør få mulighet til å bidra i arbeidslivet. at ansettelser i Bærum kommune som hovedregel skal være fast ansettelse i full stilling. Ufrivillig deltid må avvikles så snart som mulig. at kompetansehevingsarbeidet som dekker alle fagområder i kommunen, fortsetter etter en nærmere fastsatt plan. at kommunen stiller forpliktende krav om lønns- og pensjonsbetingelser. Kommunen må påse at alle leverandører i tjenestekjeden oppfyller krav til et anstendig arbeidsliv der kommunale oppgaver allerede er konkurranseutsatt eller kommunene skal kjøpe nye tjenester. 20

Bærum Arbeiderparti. Kjell Maartmann-Moe Ordførerkandidat. Kari Seljelid Varaordførerkandidat. Program for kommunestyreperioden 2015-2019

Bærum Arbeiderparti. Kjell Maartmann-Moe Ordførerkandidat. Kari Seljelid Varaordførerkandidat. Program for kommunestyreperioden 2015-2019 Kjell Maartmann-Moe Ordførerkandidat Kari Seljelid Varaordførerkandidat Bærum Arbeiderparti Program for kommunestyreperioden 2015-2019 Gunnar Gussgard Kjell Maartmann-Moe Priya Prasath Lina Parvizian Kari

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Alle skal med for Bærums fremtid

Alle skal med for Bærums fremtid BÆRUM ARBEIDERPARTI PROGRAM 2011 2015 Alle skal med for Bærums fremtid Alle skal med - for Bærums framtid Bærum Arbeiderparti vil ha et samfunn hvor alle har like muligheter, uavhengig av familie bakgrunn

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring

Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring INNHOLD INNLEDNING...4 Overordnede rammer...4 Verdisyn...5 Mål...6 Delmål...6 Indikatorer...6 HOVEDUTFORDRINGER...7 Psykisk helse

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Program for kommunestyrevalget i Rygge kommune

Program for kommunestyrevalget i Rygge kommune Program for RYGGE ARBEIDERPARTI 2015-2019 Program for kommunestyrevalget i Rygge kommune Det er mye som påvirker vår hverdag, og som gjør at det stilles nye og andre krav til kommunen vår. Miljøkrav, inn-

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer