Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti Prøveutkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast"

Transkript

1 Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti Prøveutkast

2 Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden I fellesskap for Bærums fremtid at flest mulig skal ha gode muligheter til å greie seg selv i voksen alder, ha god helse og leve gode liv i Bærum. En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati. Arbeiderpartiet vil legge bedre til rette for dette. Alle innbyggere skal ha gode muligheter til demokratisk deltakelse og til å forme Bærums fremtid. Store og økende økonomiske forskjeller mellom mennesker er en av vår tids største trusler mot likeverd og demokrati. Arbeiderpartiet ønsker ikke en utvikling der en liten del av befolkningen eier og bestemmer stadig mer i samfunnet. En slik utvikling fører til økende forskjeller og helseproblemer, reduserte muligheter til å leve av arbeidet sitt og i ytterste konsekvens fattigdom for mange. Vårt alternativ er Arbeiderpartiets politikk for å skape og dele slik vi kjenner politikken gjennom den norske modellen, som vi alle er så stolte av. Modellen bygger på våre sosialdemokratiske verdier: frihet, likhet og solidaritet. Bærum Arbeiderpartiet vil ha sunn og god kommuneøkonomi, framfor skattekutt. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. Vi får til mer sammen enn hver for oss. God fordeling av våre felles ressurser bedrer den enkeltes muligheter, trygghet og gir mer frihet for alle. Det er forutsetningene for videre økonomisk og miljøvennlig vekst. ha godt utbygde fellesløsninger for de store kjerneoppgavene i kommunen som barnehage, skole, helse og omsorg. Skape og dele arbeid til alle alle skal med Programmet ble vedtatt av Bærum Arbeiderpartis representantskap 17. november 2014 Kandidatene ble nominert av Bærum Arbeiderpartis representantskap 1. desember 2014 Fakta om Bærum: Innbyggere: ? (per ) 1 Areal: kvadratkilometer Geografiske midtpunkt: Glitredammen ved Bærums Verk Høyeste punkt er Vidvangen nordøst for Setervann i nordre del av Krokskogen m.o.h. 1 Sette inn innbyggertallet som ligger tettest opp til trykningstidspunktet av programmet.

3 Skape og dele Barn og unge øke satsingen på barnehager og barnehageopptak. Det skal være nok barnehageplasser i alle områder, og barnehagene skal være gode steder å være for barna. øke antall barnehagelærere Vi vil ha en av landets beste offentlige grunnskoler, slik at flest mulig foretrekker den for sine barn. Vi ønsker flere lærere i klassene, og det bør ikke være mer enn 22 elever i klassen på barnetrinnet. Vi vil ha kvalifisert leksehjelp på alle trinn prøve ut heldagsskole i klasse på noen utvalgte skoler Bærum Arbeiderparti har nulltoleranse overfor mobbing Boliger og byutvikling Bærum skal være et sted å bo for alle. Vi vil gjennom styrte utbyggingsprosesser sørge for at det blir bygget boliger som passer for alle. Vi vil at lærere, omsorgsarbeidere, barnehagepersonell og kontor- og butikkansatte skal kunne bo i kommunen vår Vi vil at utbygginger av noe omfang i større grad skal skje i kommunal regi. Det vil gi mulighet for raskere utbygging og gunstigere priser Vi ønsker at hovedtyngden i befolkningsveksten skal skje langs kollektivtraseer og i knutepunkter Helse og omsorg gi alle som trenger det, gode helsetjenester, pleie og omsorg uavhengig av deres personlige økonomi Vi vil ha god sykepleier-, fagarbeider-, fysioterapeut- og legedekning Vi vil styrke skolehelsetjenesten. Målsettingen er at fagpersonell skal være tilgjengelig i skoletiden Bærum Arbeiderparti går inn for frikort til offentlige helsetjenester for alle ut kalenderåret de fyller 20 år Høyere utdanning og forskning at Bærum igjen skal bli et sentrum for høyere utdanning. Vi støtter ideen om et universitets- og høgskolesenter på Fornebu med bredt utdanningstilbud og videreutvikling av kunnskapsbyen Sandvika. Vi vil at Bærum kommune skal bli en foregangskommune innen forskning, innovasjon og systematisk kvalitetsutvikling både i offentlig og privat sektor. Miljø legge til rette for mindre bilbruk. Den største miljøgevinsten oppnår vi raskest hvis flest mulig kjører kollektivt. Vi vil ha T-bane til Fornebu senest i 2021 og forlenge T-banen fra Kolsås til Bærums Verk over Rykkinn så snart som mulig. Vi vil ha ny E18 i samsvar med vedtatte planer så snart som mulig. Vi vil forsere planarbeidet for sammenhengende gang- og sykkelveier, også nær skolene.

4 Trivsel og trygghet ha god dekning av bibliotek, seniorsentre og fritidssentre i hele kommunen. Fritidssenteret som vi vil etablere i Sandvika, skal ha tilbud til barn og unge om å møte kompetente voksne når de trenger rask hjelp og støtte. Vi vil støtte kultur- og idrettstilbud for barn og unge, og om mulig integrere tilbudene i skolefritidsordningene, slik at flest mulig kan ha mulighet til å delta. ha fast kontaktperson på Nav for mennesker og familier med særlige behov. Nærings- og arbeidsliv føre politikk for et mangfoldig næringsliv der nærings- og kunnskapsclustere inngår i strategien. Kommune og næringsliv må sammen se på miljø- og klimasektoren for utvikling av et grønnere nærings- og arbeidsliv Vi vil føre en arbeidsgiverpolitikk i kommunen som sikrer god dekning av kompetente arbeidstakere ved å fortsette satsingen på kompetanseutvikling, mer forskning, innovasjon og systematisk kvalitetsarbeid. at ansettelser i Bærum kommune som hovedregel skal være fast ansettelse i full stilling. Ufrivillig deltid avvikles så snart som mulig. Vi vil styrke det inkluderende arbeidslivet i samarbeid med arbeidslivet og NAV. Flest mulig i yrkesaktiv alder bør få mulighet til å bidra i arbeidslivet. Vi sier ja til at velferdstilbudene i Bærum kommune skal drives av kommunen. Bærum i verdenssamfunnet Bærum Arbeiderparti ser på mangfold som en berikelse for samfunnet, og ønsker å legge til rette for inkludering på en god og verdig måte. Bærum Arbeideparti vil ta i mot godkjente flyktninger i samråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Vi ønsker bosetting både i Vestre og Østre Bærum. Vi forutsetter at staten betaler sin andel. Kommunestruktur Bærum Arbeiderparti ønsker diskusjon om de offentlige tjenestetilbudene i kommunen vår og hvordan kommunen vil se ut i framtida. Vi vil vurdere om kommunegrensene er til hinder for å løse oppgavene på best mulig måte for innbyggerne. Vi vil involvere innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte i kommunen i dette arbeidet. Ombud ha én ombudsordning for alle typer klagemål på kommunens tjenester. Risiko og sårbarhet legge stor vekt på at en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse legges til grunn for den kommunale planleggingen.

5 INNHOLD Barn og unge 1.1 Barnehage 1.2 Grunnskolen 1.3 En god ungdomstid 1.4 Barne- og ungdomsvern Helse og omsorg 2.1 Bedre folkehelse 2.2 Bedre kommunale helsetjenester 2.3 God alderdom 2.4 Bedre levekår for funksjonshemmede 2.5 Bedre psykisk helse 2.6 Bedre rusforebyggende arbeid 2.7 Bedre tilbud til mennesker med rusproblemer 2.8 Frihet fra vold og overgrep 2.9 Bærum sykehus Trygghet og tilhørighet 3.1 Arbeid til alle 3.2 Sosiale tiltak 3.3 Integrering 3.4 Religion og livssyn Kultur, idrett og friluftsliv 4.1 Kultur 4.2 Idrett og friluftsliv 4.3 Frivillighet Bolig og areal 5.1 Boligpolitikk og kommunalt eierskap 5.2 Arealbruk og grøntplan 5.3 Sandvikas fremtid Miljø, klima og samferdsel 6.1 Miljøvern og klima 6.2 Avfallshåndtering fra husholdningene 6.3Transport og samferdsel 6.4 Vann og avløp 6.5 Brannvern 6.6 Dyrehold og dyrevern Næring og nyskaping skape og dele 7.1 Bærum kommune som arbeidsgiver 7.2 Forskning og utvikling i Bærum 7.3 Satsing på gründervirksomhet 7.4 Næring og nyskaping

6 Barn og unge Arbeiderpartiet prioriterer barn og unge. Bærum Arbeiderpartis mål er at barn og unge som vokser opp i Bærum skal oppleve en trygg og god barndom preget av gode opplevelser, mestring, god helse og selvfølelse, like muligheter og nærhet til naturen. Personalet skal se barna i barnehage og skole og skal være gode rollemodeller. Barna skal bli stimulert til å løse oppgaver og utfordringer som de har forutsetninger for å klare. Alle barn skal ha mulighet til å delta i fysiske og kulturelle aktiviteter. styrke arenaene der barn og unge lever og ferdes. Det skal skje i samspill med hjem, barnehage, skole og frivillige organisasjoner som barna og de unge er knyttet til. 1.1 Barnehage at det skal være nok barnehageplasser i alle områder av kommunen at barn med rett til barnehage, skal sikres plass. Delmål én er to opptak i året, og delmål to er løpende opptak ha god voksendekning med kvalifisert personell og god kvalitet uansett driftsform, kommunal eller privat barnehage at styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere skal ha godkjent barnehagelærerutdanning eller være på vei til å få det ha et videre- og etterutdanningsprogram i Bærum kommune for barnehageansatte gi tilbud om barnehagelærerutdanning til ufaglært barnehagepersonell. Utdanning på deltid skal også være en mulighet arbeide for å rekruttere mannlig personale til barnehagene 1.2 Grunnskolen Bærum kommune skal fortsatt ha en av landets beste offentlige grunnskole, med et godt læringsmiljø der alle elever har like muligheter. En god skole skaper muligheter for alle, også de flinkeste. Vi ønsker en felles offentlig skole for alle. Arbeiderpartiet går inn for økt lærertetthet for å sikre elevene bedre læring. Vårt mål er at det ikke bør være mer enn 22 elever i klassene i barneskolen. Vi ønsker forsøk med heldagsskole klasse på noen utvalgte skoler. Der skal barna kunne delta i kultur-, frilufts- og idrettsaktiviteter i tillegg til undervisningstimene. Undervisning, aktiviteter og lekser er tenkt inn i et helhetlig opplegg frem til kl 17. Dette kan bidra til en bedre hverdag for elevene, familiene og lærerne. Det er et mål at heldagsskolen skal være gratis, men noe betaling kan bli nødvendig, også for spesielle aktiviteter. Elevene bør få kvalifisert leksehjelp på alle trinn, slik at alle får like sjanser til å lykkes. Barn og unge som ikke har norsk som første språk, bør starte på skole med flerspråklige faglærere før de integreres i skolen de sokner til. Utvidet norskopplæring er nødvendig for at innvandrere og flyktninger skal klare seg på skolen. Skolene må oppfylle sin plikt til å gi elever og foresatte god informasjon, om nødvendig på papir hvis dataprogrammene blir for vanskelig å håndtere for dem. I barneskolen er vår hovedsatsing å lære alle å lese, skrive og regne. Dette er grunnleggende kunnskaper som elevene vil trenge i sin videre skolegang. På 6

7 ungdomsskolen bør elevene møte flere faggrener som kan gi dem grunnlag for å velge riktig linje når de skal begynne på videregående skole. Det kan minke frafallet fra skolen. Det er viktig at elevene lærer seg kritisk bruk av internett og sosial medier. De må få opplæring i nettvett, og opplæringen må sees i sammenheng med tiltak mot mobbing. Arbeiderpartiet har nulltoleranse overfor mobbing. De ansatte i skolemiljøet må følge opp raskt i mobbesaker.vi vil ha kommunale beredskapsteam, som skolene skal bruke, når de selv ikke makter å løse problemene raskt. Kommuneledelsen må følge opp skoler som ikke løser mobbesaker raskt. Mange barn har behov for helsehjelp og noen å snakke med. Vi vil styrke skolehelsetjenesten. Målet er at fagpersonell er tilgjengelig i skoletiden. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten bør ha en bemanning i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Skolehelsetjeneste, helsestasjon og fastlegene skal utgjøre kjernen i tilbudet til barn og unge, og instansene må samarbeide godt. ved behov ha flere lærere i klassen samtidig, for å sikre at alle elevene får utfordringer på sitt nivå ligge i forkant av utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i skolen at skolen legger til rette for læringsmetoder hvor elevene deltar aktivt at alle skolebarn i kommunen skal få tilbud om sunn mat på skolen hver dag. Vi starter med frukt og grønt videreutvikle samarbeid mellom barnehage og grunnskole og mellom grunnskole og videregående for å sikre gode overganger arbeide for at elevene skal få 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag videreutvikle samarbeidet mellom skole, idrett og kultur i opplæringen styrke undervisningen om mat, helse, mosjon, rus og konfliktløsning i grunnskolen SFO-prisene skal ikke økes, men om mulig senkes. Vi vil heve inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling SFO skal holde god kvalitet. Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig skoledag 1.3 En god ungdomstid Gode tilbud innen idrett og kultur til barn og unge er viktig. at ungdom tas med på råd blant annet gjennom Ungdommens kommunestyre om hvilke tilbud de ønsker seg, og hvordan de vil ha tilbudene organisert slik at ungdom også i videregående skole vil bruke tilbudene. Fritidssentrene skal bringe ungdom med ulik bakgrunn sammen og slik bidra til økt forståelse og samhandling mellom ulike nasjonaliteter slik som på Rykkinn og Dønski. Det tverrfaglige samarbeidet i Bærum kommune ledet av SLT 2 - koordinator må få gode arbeidsbetingelser for sitt viktige oppfølgingsarbeid av ungdom. at Ungdommens kommunestyre skal brukes aktivt som rådgivende organ opprette flere fritidssentre og møteplasser for ungdom i Bærum. Vi vil gi tilbud om flere aktiviteter som tar hensyn til ungdoms interesser og behov sette i gang forsøk med lavterskeltilbud etter modell av «Friske hus» i Sverige, der barn og unge kan få profesjonell hjelp raskt 2 SLT: Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet 7

8 At løkker for uorganisert aktivitet må være tilgjengelige i nærmiljøet Gi støtte til Utekontakten og samarbeidende miljøer som jobber oppsøkende og hjelper ungdom med fortsatt skolegang, fritidsaktiviteter og eller jobbtrening med mer kommunen skal utvikle og iverksette en handlingsplan mot ekstremisme med bred forankring i lokalsamfunnet vårt skolene, fritidssenterene og trossamfunnene 1.4 Barne- og ungdomsvern at familievernkontorene og barnevernet skal få nødvendige ressurser og bedre rutiner for å styrke barn og foreldres samspill, trygghet og sikkerhet. og at Alle parter skal oppleve kontakt med disse tjenestene som mest mulig positiv. at barnevernet får myndighet til å iverksette tiltak der foreldre ikke klarer å ivareta sine barns interesser. at barnevernstjenesten skal hjelpe barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, først og fremst gjennom tiltak for å hjelpe familien. at barnehage, skole, helsestasjon, fastlege og politi skal ha et godt samarbeid. Ha et godt ettervern slik at unge under oppfølging også mottar hjelp etter fylte 18 år. Helse og omsorg 2.1 Bedre folkehelse at kommunen skal satse tungt på folkehelsearbeidet. Kommunen skal oppnå resultater i folkehelsearbeidet gjennom systematisk samarbeid med alle aktuelle instanser. at forebyggende arbeid blant barn og unge skal være det viktigste satsingsområde i folkehelsearbeidet. Ernæring, fysisk aktivitet, friluftsliv, kultur og rusforebyggende arbeid står sentralt i Bærum Arbeiderpartis strategi i det helsefremmende arbeidet. motvirke en utvikling der kunnskap om gode levevaner følger sosiale skiller med medfølgende forskjeller i helse og levealder, gjennom folkeopplysning og arbeid i barnehagene og skolene. 2.2 Bedre kommunale helsetjenester at ryggraden i helsetilbudet til barn og unge skal være fastlege, skolehelsetjeneste og helsestasjon i tett samarbeid. Vi vil styrke skolehelsetjenesten. Målet er at fagpersonell er tilgjengelig i skoletiden. Vi støtter utviklingen av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp i sammenheng med legevakten på Bærum sykehus. styrke forskning, innovasjon og kvalitetsarbeidet i helse- og omsorgssektoren. Vi er positive til forskningsbasert utprøving av teknologi i helse- og omsorgstjenestene. Da må det først utarbeides etiske retningslinjer for bruk av de teknologiske løsningene. Formålet må først og fremst være å gi brukerne økt trygghet, og personalet mer tid til personlig kontakt med brukerne. at ungdom skal få kommunalt frikort som dekker fastlege, frisklivsentral, legespesialist, klinisk psykolog med offentlig avtale og offentlig sykehuspoliklinikk fra de fyller 16 år til og med kalenderåret de fyller 20. 8

9 gi alle 15 åringer utvidet informasjon om fastlegeordningen. styrke fagutviklingen for personellet i kommunehelsetjenesten og andelen fagutdannede i pleie- og omsorgssektoren, i tråd med samhandlingsreformen. arbeide for et godt, lokalt rehabiliteringstilbud. videreutvikle legevakten sammen med fastlegene og brukerne til å bli et moderne servicetilbud for befolkningen. Legevaktbilen videreføres. at fastlegekontorene på Fornebu skal ligge sentralt for befolkningen i området. 2.3 God alderdom at de eldre skal ha en god og aktiv alderdom og kan nyttiggjøre seg alle tilbudene i kommunen. De aller fleste eldre greier seg selv, men de vil ha stigende behov for helse- og omsorgshjelp med alderen. Vi ønsker god kvalitet i eldreomsorgen med nok kvalifiserte fagfolk på jobb. Bærum Arbeiderparti vil ha en bemanningsnorm for lege, sykepleier, fysioterapeut og faglært personell i heldøgnstilbudet. Kommunen må kvalitetsikre hjelpen som gis. Bærum Arbeiderpartiet mener at eldreomsorg er et offentlig ansvar som i all hovedsak skal drives av kommunen. Hverdagsrehabilitering kan bidra til at flere eldre kan klare seg selv hjemme lenger. Dette er et konsept Bærum Arbeiderparti støtter. Omsorgstilbudene må være innrettet etter folks behov. Sykehjemsplass må være tilgjengelig når man trenger det. Det må være egne avdelinger for eldre som ikke er demente, der de også får intellektuelle utfordringer. Kommunen må utvikle gode tilbud til mennesker med demens i alle faser og støtte de pårørende blant annet med pårørendeskole. Bærum Arbeiderparti imøteser prøveordning med «demenslandsby». Seniorsentrene er viktige møteplasser. Vi vil videreutvikle dem i samarbeid med de eldres organisasjoner. Seniorsentrenes ansatte må med brukers samtykke kunne formidle nødvendig informasjon til kommunens hjelpeapparat og til fastlegene om brukere som trenger oppfølging. bygge ut heldøgnstilbud (sykehjem, aldersboliger og hjemmetjenester) i takt med behovene. bedre eldreomsorgen gjennom økt og kvalifisert bemanning i omsorgssektoren, og god kontinuitet av pleiere med tid til den enkelte bruker. at alle personer med heldøgnstilbud eller hjelp av hjemmetjenestene skal få god oppfølging av lege. at pasienter skal få jevnlig gjennomgang av sine legemidler av legen sin i samarbeid med farmasøyt ved behov. At helsepersonellet bruker mer tid til den enkelte eldre og bruker. sikre at pleietrengende i størst mulig grad selv får bestemme over personlig stell, mat og privatliv. at kommunen skal styrke det brannforebyggende arbeidet for hjemmeboende eldre. 2.4 Bedre levekår for funksjonshemmede Bærum kommune skal videreutvikle arbeidet for at funksjonshemmede får nødvendig hjelp og oppfølging for å mestre egne liv best mulig. Behovene for bistand spenner over et vidt spekter, avhengig av funksjonshemning. Ordningen med Brukerstyrt assistent må fungere etter sin hensikt. Alle ansvarlige instanser må bidra med å tilrettelegge for god tilgjengelighet i det offentlige rom. 9

10 at funksjonshemmede må få tilbud om eller hjelp til egnede boliger. det må være nok varig tilrettelagte arbeidsplasser og aktivitetstilbud for funksjonshemmede. tilrettelegge for pårørende som ivaretar omsorgsoppgaver for funksjonshemmede må videreutvikles. de som trenger det får nødvendig personlig hjelp og oppfølging i hjemmet. tilrettelegge for ferietilbud med følge når det er behov. 2.5 Bedre psykisk helse Bærum kommune må fortsette å styrke tilbudet innen psykisk helsevern fordi behovet er stort. Mange barn og unge som sliter med følelsesmessige problemer, kan ofte hjelpes i kommunehelsetjenesten. Derfor vil Bærum Arbeiderparti styrke fastlegeordningen, psykologer, helsestasjon, skolehelsetjenesten og det psykiske helsevernet i kommunen. Hjelp til å komme i og stå i arbeid, er et særlig viktig og helsefremmende tiltak for mennesker med psykiske problemer og sykdom. Bærum kommune må derfor styrke innsatsen for yrkeshemmede med psykiske problemer. Kommunen må legge til rette for at flest mulig kan bo i sitt eget hjem. Innsats gjennom ambulante team til mennesker med psykiske problemer er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. at alle skal få rask hjelp når problemene melder seg hos fastlegen, i det psykiske helsevernet og i spesialisthelsetjenesten. ordningen med psykologtjeneste i kommunen utvides. barn og unge må ha lettere tilgang til hjelp i førstelinjen skolehelsetjeneste, fastlege og psykisk helsevern i kommunen. Tjenestene må inngå i forpliktende samarbeid for brukerne. kommunen skal satse på stressmestringstiltak på ungdomstrinnet. kommunen må fortsette å utvikle gode møteplasser for aktivitet og oppfølging for mennesker med særlige behov: psykiatriske dagtilbud, Bjørnegård kompetanse og ressurssenter, Villa Walle, Stabekk aktivitetshus og Cafe kjernehuset. Disse tilbudene må få forutsigbare driftsbetingelser. kommunen må øke sin innsats for hjelp til egen bolig og botrening, slik at flest mulig med boevne kan klare seg selv i hverdagen. kommunen skal prøve ut kommunal vaktmestertjeneste med tilleggskompetanse i vernepleie, i boliger som tildeles av kommunen til mennesker med redusert boevne. 2.6 Bedre rusforebyggende arbeid Rusproblemer må først og fremst forebygges i familien, skole, arbeidsliv, og utelivsbransjen. Foreldre har et stort ansvar og er de viktigste rollemodellene når det gjelder ungdoms alkohol- og rusmiddelbruk. Opplysningsarbeidet om konsekvensene av å kjøre i påvirket tilstand og straffereaksjonene når man blir tatt av politiet, styrkes. Politiet bør ha jevnlige trafikkontroller med kartlegging av førere med hensyn på alkohol, andre rusmidler og medikamenter. Bolig- og aktivitetstilbud er særlig viktig for rusavhengige. at holdningsskapende arbeid og kunnskaper om konsekvensene av rusbruk skal vektlegges mer i skolen. Foreldrene må også involveres, blant annet gjennom tilbud om deltakelse i tiltak gjennom skolen 10

11 styrke kontrollen med omsetting og bevillingshaverne. Vi vil særlig skal fokusere på salg og skjenking til mindreårige og overskjenking idretts- og kulturarrangement der barn og unge ferdes bør være alkoholfrie soner 2.7 Bedre tilbud til mennesker med rusproblemer Lavterskeltilbudet for rusmisbrukere i kommunen må utvides. Vi må skaffe flere boliger som tilbudet på Vestre Hauger. Sosiale møteplasser og daglige aktiviteter er viktig for alle mennesker, også de som sliter med rus- og avhengighetsproblemer. I tillegg til kommunehelsetjenesten kan frivillige bidra som støttekontakter, rådgivere og samtalepartnere. at Bærum kommune må prøve ut frivillighetssentraler flere steder i Bærum. gi støtte til varmestue og tilsvarende tilbud, hvor mennesker med rusproblemer kan få mat, utføre jobber og delta i aktiviteter. at jobb og aktivitetstilbud i og gjennom kommunen gis folk med rusproblemer. at kommunens boligtrapp, som skisserer nivået for omsorgs- og oppfølgingsbehov, legges til grunn ved utbygging av flere botilbud. at bostedsløse får tilbud om bolig, og at forsøket med «Housing first» følges opp, hvis det viser gode resultater. 2.8 Frihet fra vold og overgrep All vold og overgrep i og utenfor hjemmet må forebygges. Mye kan gjøres ved å forebygge rus. Mange barn og unge blir ofre for vold. Vi må legge til rette for at familier i krise får nødvendig og rask hjelp. Alle som blir utsatt for vold og overgrep må få rask beskyttelse. at ofre får god hjelp og oppfølging, herunder mulighet for fri rettshjelp. at kommunen styrker voldsforebyggende arbeid. at ungdom i faresonen gis god oppfølging og motiveres til positive aktiviteter, utdanning og eller arbeid. at de som trenger voldsalarm får det. at de som trenger hemmelig adresse får det. Vi vil innlede samarbeid med andre kommuner, for at de som må flytte fra kommunen kan komme raskest mulig i sikkerhet. sikre krisesentre økonomisk. at kommunen skal ha et program for voldsforebyggende arbeid i nære relasjoner. 2.9 Bærum sykehus Bærum sykehus skal være et moderne sykehus med akuttilbud og med et bredt tjenestetilbud av høy kvalitet. jobbe for jevn fordeling av sengeavdelinger med spesialfunksjoner (områdefunksjoner) mellom sykehusene i Bærum og Drammen til alle som bor i Vestre Viken. Det skal være et bredt poliklinisk tilbud ved Bærum sykehus, også for spesialfunksjonene som ligger i Drammen. Trygghet og tilhørighet 3.1 Arbeid til alle Mennesker med yrkeshemming må få muligheter til å delta i yrkeslivet. Bærum Arbeiderparti vil at Bærum kommune og næringslivet skal ta større ansvar for å få flere yrkeshemmede i arbeid. Bærum Arbeiderparti mener at kommunen skal ta et spesielt ansvar for å skaffe funksjonshemmede arbeid. Yrkeshemmede på arbeidsavklaringspenger må ikke miste støtte når en vellykket arbeidsutprøving nærmer seg slutten, men sikres videre arbeid. 11

12 Bærum kommune, næringslivet og Nav må samarbeide tettere om et inkluderende arbeidsliv. 3.2 Sosiale tiltak Ingen skal lide nød. at økonomisk vanskeligstilte skal få nødvendig støtte til et verdig livsopphold mot at de som kan, arbeider etter evne 3. Veiledere og faddere på arbeidsplassen kan være gode tiltak for å lykkes med å føre og holde folk i arbeid. Nav må få økte statlige rammer til dette tiltaket. at Bærum kommune tar særlig hensyn til vanskeligstilte med omsorg for barn. øke sosialhjelpsnormen til SIFOs 4 minstenorm. at kommunen bidrar til å gjøre det mulig for barn og unge i vanskeligstilte familier å delta i kommunale sosiale aktiviteter. at kommunen særlig satser på at unge som vokser opp i vanskeligstilte familier får hjelp til utdanning og arbeid. at Nav-kontoret skal kunne bistå i praktiske sider ved gjennomføring av utdanning, jobbstart og eller rehabilitering. 3.3 Integrering Bærum kommune skal være en god kommune å bo i for alle, uansett bakgrunn. Vi vil ha mer oppmerksomhet om det positive som innvandrere bidrar med i kommunen vår og i det norske samfunnet. Trygghet, tilhørighet, gjensidighet og raushet skal prege alt integreringsarbeid i Bærum kommune, og alle arenaer der barn og unge deltar. Ingen skal føle seg diskriminert. Bærum kommune bør ta i mot det antall flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) anmoder om. Kommunen har vist at de oppnår gode resultater både hva gjelder bosetting, utdanning og arbeid. Staten må bidra til at dette blir mulig, for eksempel ved å øke integreringstilskuddet. Gode norskkunnskaper er avgjørende for deltakelse i det norske samfunnet. Derfor vil Arbeiderpartiet at mennesker med dårlige norskkunnskaper som bor eller arbeider i kommunen, får tilbud om god norskopplæring og forpliktes til å delta i undervisningen. at styrke det kommunale og frivillige tilbudet i nærmiljøarbeid. ha et aktivt samarbeid med vel- og beboerforeninger for å utvikle bomiljøene. at flyktningkontoret og andre kommunale virksomheter som arbeider med flyktninger og innvandrere, skal ha nok ressurser til å gi nødvendig hjelp. at alle innvandrere skal lære seg norsk og delta i introduksjonsprogram og norskopplæringen som tilbys. fremmedspråklige ansatte i Bærum kommune skal ha gode norskkunnskaper, særlig de som arbeider i brukerrettede tjenester. Kommunen må legge til rette for opplæring. at innvandrere gjøres mest mulig selvhjulpne gjennom utdanning, arbeid og bolig. 3.4 Religion og livssyn Religion spiller en viktig rolle for mange mennesker og miljøer. Bærum Arbeiderparti mener at religionsfrihet er grunnleggende og viktig, men at friheten til den enkelte ikke må gå ut over andre. 3 Forskrift om arbeidsplikt trer i kraft. 1. januar SIFO: Statens institutt for forbruksforskning. Minstenormen er kr per måned (2014). 12

13 at flere livssynsnøytrale seremonilokaler stilles til disposisjon. kirken og trossamfunn får støtte etter statlige retningslinjer. viktig barne- og ungdomsarbeid som skjer i disse miljøenes regi, skal kunne få støtte. det skal være god kontakt mellom trossamfunnene og kommunen. Kultur, idrett og friluftsliv 4.1 Kultur Bærum kommune legger til rette for et mangfoldig kulturliv. Mer enn 130 frivillige kulturorganisasjoner i Bærum tilbyr deltaking i et mangfold av kulturuttrykk. beholde offentlig støtte til bibliotek og kultur. Vi vil videreføre den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. Vi vil arbeide for å innføre kulturkort som gir ungdom rimelig adgang til kulturtilstelninger og utstillinger. Dette bør skje i et samarbeid med Akershus fylkeskommune og nabokommunene våre. Offentlig støtte, rimelige eller gratis lokaler og scener av god standard, er en viktig del av Bærum Arbeiderpartiets kulturpolitikk. Bærum musikk- og kulturskole ivaretar musikkutdanning av mange tusen elever og samarbeider godt med skolekorpsene. at musikk- og kulturskolen skal gi tilbud til flere og på flere kulturområder enn i dag. Bibliotekene skal være garantist for fri adgang til kunnskap, informasjon til alle og mulighet til å følge med i den digitale utviklingen. Bærum Arbeiderparti støtter utviklingen av bibliotekene til også å være viktige lokale møteplasser og kulturarenaer for innbyggere og besøkende. Derfor er det viktig å beholde og videreutvikle kommunens fem biblioteker på henholdsvis Bekkestua, Sandvika, Eiksmarka, Høvik og Rykkinn. Vi vil gå videre med planene for den kommunale delen av Fornebu senter med kirke, bibliotek og kulturarena og arbeider for bibliotek på Bærums Verk. Henie Onstad kunstsenter har en sentral plass i kulturtilbudet i Bærum og utover kommunens grenser. Stedet er en gave til Bærum kommune, og det må skjøttes vel i samarbeid med staten. Det er viktig å få en god økonomisk avtale som sikrer kunstsenterets videre drift. Bærum kommune bør inngå en skriftlig kontrakt med staten og Akershus fylkeskommune om fremtidig finansiering av vedlikehold og drift. at Bærum kulturråd får bedre arbeidsmuligheter. Bærum musikk- og kulturskole får støtte til å ta inn flere elever og flere kulturområder. innføre søskenmoderasjon på musikk- og kulturskolen. kulturhuset skal være en arena for både lokal og profesjonell kultur på høyt nivå. fyrtårnstiltakene for Bærum Barneteater, Sandvika barne- og ungdomsteater, Bærums Verk-spillet, Bærum kunstforening og Bærum Symfoniorkester sikres gode rammevilkår. Bærum kommune skal, som hovedregel eie og drive kulturscenene. Lille scene i Brambanigården i Sandvika blir satt skikkelig i stand så snart som mulig. kommunen skal søke samarbeide om å utvikle kulturkort for ungdom med Akershus og Buskerud fylkeskommuner, nabokommunene og kulturtilbyderne i Oslo, Akershus og 13

14 Drammen med flere. Gratis adgang til museer som mottar offentlig støtte, bør være et av tilbudene i kortet. 4.2 Idrett og friluftsliv Vi ønsker at flest mulig skal kunne delta i friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi vil legge til rette for det enkle friluftslivet, for eksempel ved å støtte bygging av gapahuker, anlegg av bålplasser, fiske- og badeplasser for funksjonshemmede, rydding og merking av stier. Bærum har et rikt idrettsliv med mange idrettslag og idretter, med i alt omlag medlemmer. Tusener av frivillige gjør en stor innsats for å legge til rette for idrettsaktivitet. Bærum Idrettsråd koordinerer arbeidet, og er en viktig medspiller for Bærum Kommune. bevare et idrettstilbud til flest mulig og beholde det brede engasjementet. De som ønsker det, bør få mulighet til å forsøke å hevde seg som toppidrettsutøvere. Skolene må legge vekt på allidrett i undervisningen. Kommunen skal bidra til rimelige adgangspriser i kommunale idrettsanlegg. For barn og unge er målet gratis adgang. Mangler barn og unge idrettsutstyr for å kunne ta del i fysisk aktivitet, skal Bærum kommune bidra til at de kan få være med på minst en utvalgt idrett av gangen. Utstyrsboder og låneordninger må ha nok kapasitet til å dekke behovene, slik at alle som vil, kan få delta i fysiske aktiviteter. Kroppsøvings- og idrettsanlegg ved grunn- og videregående skoler må sees i sammenheng med behovet for flerbrukshaller i nærmiljøet og i kommunen. Selve banene må holde internasjonale mål, slik at det kan oppnås tippemidler til bygging av haller. ha langsiktig arealplanlegging for idrettsanlegg. arbeide for rimeligere priser for bruk av svømmehaller i Bærum. ha planer for svømmehall, eventuelt med badeland, ved Bærum idrettspark på Rud Hauger. videreutvikle samarbeidsavtalen mellom kommunen og Bærum Idrettsråd, og at Bærum idrettsråd har gode og forutsigelige økonomiske rammer for sin virksomhet. at Bærum kommune skal koordinere og legge til rette tilbud om fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. at kommunen skal støtte samarbeidsprosjekter med den uorganiserte idretten, for å stimulere alle som vil til å delta aktivt i idrett og fysisk aktivitet. øke driftstilskuddet til anlegg eid av idrettslag. videreføre tilbudet om «Aktiv på dagtid» for yrkeshemmede. realisere idrettsanleggene som inngår i Helhetsplanen for Fossum, og ski- og skiskytingsanlegg i området ved Vestmarksetra. at Bærum kommune skal koordinere og legge til rette for tilbud om fysisk aktivitet for den eldre befolkningen. at kommunen bidrar til gjennomføring av vedlikeholdsplanen for idrettsanleggene i kommunen. satse på energisparende tiltak, særlig ved store anlegg. åpne skoler for overnatting av besøkende deltakere og ledere ved arrangementer. 4.3 Frivillighet Vi ønsker at kommunen skal være en god tilrettelegger for frivillig innsats. 14

15 Frivillig samfunnsinnsats har lange tradisjoner og står sterkt i Bærum. Det er i årene som kommer et økende behov for frivillig innsats, ikke minst på de sosiale og humanitære områdene. at alle brukere av offentlige velferdstjenester skal få profesjonell hjelp av offentlige ansatte. De frivillige organisasjonenes innsats skal kun være et supplement til kommunens arbeid. Barnerike familier kan trenge hjelp fra frivillige til mange oppgaver: leksehjelp, følge til fritidsaktiviteter og sosial integrering. Frivillighetssentralen kan være en viktig ressurs i dette arbeidet. Bærum kommune bør også legge til rette for forsøksordninger, der seniorsentre som ønsker det, kan «adoptere» familier til gjensidig glede og utvikling. at kommunen bidrar til å koordinere den frivillige innsatsen. at arbeidet med «Frivillig Børs» fortsetter. at kommunen skal opprette frivillighetssentraler flere steder i Bærum. BOLIG OG AREAL 5.1 Boligpolitikk og kommunalt eierskap Prisnivået for boliger i Bærum er blant det høyeste i Norge. Bærum skal være et sted å bo for folk flest. Vi vil, gjennom styrte utbyggingsprosesser, sørge for at det blir bygget boliger som passer for alle inntektsgrupper. Vi vil at unge, lærere, omsorgsarbeidere, renholdere, barnehagepersonell og kontor- og butikkansatte skal kunne bo i kommunen vår. Vi vil at utbygginger av noe omfang i større grad skal skje i kommunal regi. Det vil gi mulighet for raskere utbygging og gunstigere priser. Det er større behov for flere leiligheter i kommunen, fremfor rekkehus og eneboliger. Bærum Arbeiderparti vil prioritere en høyere andel leiligheter i nye utbyggingsprosjekter, fremfor småhusbebyggelse.vi ønsker utleieboliger til ungdom på steder hvor det er lett å komme seg til utdanningstilbud og arbeid. Bærum kommune skal legge til rette for studentboliger. Bærum Arbeiderparti er bekymret for konsekvensene av gjengs leie for kommunale leiligheter for dem som har lav inntekt. Vi vil arbeide for at det blir lettere å få innvilget kommunal bostøtte for denne gruppen. Kommunen må beholde og skaffe arealer som kan benyttes til å realisere nødvendig infrastruktur, utleieboliger og rimelige boliger. Kommunalt eierskap til eiendom gir kommunen handlingsrom. at Fornebu, Sandvika, kollektivknutepunktene Bekkestua og Lysaker og områdene langs kollektivtraseene, blir utbyggingsområder. Vi vil prioritere vekst foran vern i de fleste områder som ligger nær stasjoner på banenettet og andre kollektivtrasseer. Avtjerna blir det nye store utbyggingsområdet i Bærum, og vi foreslår å bygge det ut i kommunal regi. 15

16 som hovedregel si nei til OPS 5 -prosjekter, fordi de er dyrere enn ved offentlig finansiering. utvikle redskap for strategiske tomtekjøp til infrastruktur og ny boligbygging. avsette økonomisk «rom» i de årlige kommunebudsjettene til å handle tomter raskt og effektivt. at kommunen innfører en politikk for strategiske samarbeidsavtaler mellom kommunen og større utbyggere. tillate eneboliger på tomter på minimum 600 m2 tomter, og tomannsboliger på tomter på minimum m2, i uregulerte områder. at Bærum kommune skal kreve av utbyggere av større områder, at de også må bygge flere mindre og rimelige boliger som en del av utbyggingen. bostedsløse hjemmehørende i kommunen må få tilbud om egnet bolig. kommunen må utnytte Husbankens muligheter for støtte til boligbygging, boliglån og boliger til ungdom. utvide tilbudet om START-lån, så flere kan eie egen bolig. at bostøtten til barnefamilier med svak økonomi og andre vanskeligstilte må ligge på et nivå som gir gode og trygge boforhold. at Bærum kommune må avklare håndteringen av ulovlig bosetting og utbygging i marka og i skjærgården. lage en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet på kommunale boliger skal innhentes. 5.2 Arealbruk ta vare på Bærums grønne preg. Forholdene må legges til rette for lek, trening og friluftsliv i og nær boligområdene, i skog og mark og ved sjøen. Områdene må bli lettere tilgjengelig for ulike brukergrupper. Befolkningen er stor, og strandsonen er kort. Bærum Arbeiderparti har som mål at så mye som mulig av strandsonen skal bli tilgjengelig for befolkningen, og at vi skal ha en sammenhengende kyststi fra Asker til Oslo. følge grøntplanen som sikrer grønne lunger, løkker, turveier, grønnstruktur, biologisk mangfold, vann og vassdrag. bygge ut turveisystemet så det henger bedre sammen. Dimensjoneringen av turveiene bør varieres mer slik at rullestolbrukere kan passere hverandre. Vi vil bedre informasjon til publikum om turveinettet. utarbeide en jordvernplan for Bærum kommune. Arbeidet kan skje i samarbeid med fylkeskommuner og andre kommuner. Markagrensen bør i utgangspunktet ikke være et hinder for jordflytting. at der dyrkbar mark må utnyttes til andre samfunnsnyttige formål, må den dyrkbare jorda flyttes i henhold til jordvernplanen. prioritere og fullføre arbeidet med kystsoneplan. holde i hevd kulturlandskapene og jordbruksarealene som utgjør Grinjordene, Lommedalsjordene, Frogner/Tandberg, Bryn/Wøyen-jordene og Tanumplatået. 5 OPS: Offentlig privat samarbeid. I Norge betyr OPS at det offentlige over år betaler private firmaer for å finansiere, bygge og vedlikeholde større offentlige byggeprosjekter. Bruk av OPS har likehetstrekk med bruk av kredittkort. 16

17 at landbruksområder som ikke drives i henhold til driveplikten, kan vurderes brukt til andre formål. utvikle videre helårsbruk av deler av turveinettet og flere fiske- og badeplasser for funksjonshemmede. at Bærum Natur- og Friluftsråd får økonomisk støtte til koordinering og administrasjon av friluftsorganisasjonene. markaloven er viktig for Bærum Arbeiderparti. 5.3 Sandvikas fremtid Sandvika er kommunens hovedstad og kystperle, med Rådhuset som byens signalbygg. Kystlinjen, elvebreddene og Kadettangen må være allment tilgjengelige for bade- og uteliv, idrett og kulturopplevelser. Byen må planlegges for trygg gange og sykling. Boligområder, næringsliv og skoler skal prege byen. Bærum Arbeiderparti ønsker at minst 60 prosent av bygningsarealene i Sandvika som helhet, skal gå til boliger. Vi vil prioritere mindre boenheter og studentboliger i Sandvika. Det kan bygges i høyden og under bakken, forutsatt at det inngår i en helhetlig plan. Plassering av T-banestasjon(er) bør inngå i byplanen. Tog, buss, båt, fremtidig T-bane og innfartsparkering må knyttes sammen slik at de reisende kan komme tørrskodd fra ett transportmiddel til et annet. Vi vil vurdere om gateoverbygg i en eller flere gågater kan gi positiv effekt for handel og uteliv hele året gjennom. Vi vil at kommunen legger til rette for gode urbane uterom i Sandvika by. Miljø, klima og samferdsel at Bærum skal være en foregangskommune i klima- og miljøarbeidet. Bærum Arbeiderparti ønsker at kommunen utarbeider en energi- og klimaplan for hele kommunen, som også omhandler innbyggere og næringsliv. 6.1 Klima og miljøvern prioritere tiltak som bidrar til at kommunen når målet om 20 prosent reduksjon i energiforbruk og utslipp av klimagasser fra egen virksomhet innen 2020 fra nivå. Dette skal skje ved mindre bruk av energi, overgang til fornybar energi, avfallshåndtering, arealplanlegging, mindre bilbruk, bedre kollektivtransport og en miljøvennlig bilpark, mer sykling og gåing. Sykler og elsykler kan være alternativ til kommunale biler når forholdene ligger til rette for det. Vi vil etablere flere gratis parkeringsplasser for elbil med strømuttak ved kommunale parkeringsplasser og på innfartsparkeringsplasser. også tillate lading av hybridbiler. Vi vil også utrede hvordan vi kan sikre bedre sirkulasjon på ladeplassene. 17

18 Sammen med befolkningen og næringslivet i Bærum, vil vi videreutvikle klimaregnskapet til også å omfatte dem. Kommune og næringsliv må sammen se på miljø- og klimasektoren for utvikling av et grønnere nærings- og arbeidsliv. Arbeiderpartiet mener at forurenser må betale. De viktigste områdene for biologisk mangfold sikres som hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Sammen med strømnettleverandørene starte utredning og forsøk med solenergifangst og salg av solstrøm til nettet fra boliger og bedrifter. For å redusere søppelmengden, vil Bærum Arbeiderparti at kommunen skal starte et arbeid (eventuelt sammen med andre kommuner) i samarbeid med leverandørene, for å forenkle og forbedre innpakningen av varer som kommunen kjøper. Hensikten er å gjøre varene rimeligere, forbruke mindre ressurser og generere mindre avfall. redusere energibruken i kommunale bygg. gi støtte til utskifting av oljefyrer og parafinbrennere med varmepumpe, jordvarme, solceller, biobrensel etc., og nedgravde tanker til alle typer fossilt brensel. sette opp luftforurensningsmålere på strategiske steder i Bærum, som folk kan følge med på internett. kreve at fornybar energi, fjernvarme og/eller biobrensel skal være primære energikilder i nye bygg og ved større rehabiliteringer. følge opp planen for utskifting av oljefyrer i kommunale bygg. Vi vil gjennomføre denne. at kommunen lager og iverksetter en plan for kommunen for bruk av lavenergipærer (LED) til gatebelysning og offentlige bygg og/eller satser på solenergibelysning. at kommunale innkjøp skal være miljøvennlige. I anbudskonkurranser skal kommunen kunne kreve redusert forbruk av energi og emballasje av tilbyderne. innføre automatisk energiovervåking og lysregulering i større kommunale bygg. at mest mulig av kommunens kjøretøy bør bruke fornybar energi. utstyre minimum fem prosent av kommunens parkeringsplasser med ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. 6.2 Avfallshåndtering fra husholdningene Bærum kommune må tilby gode og miljøvennlige avfallsløsninger til sine innbyggere. Vi vil prioritere klimavennlig behandling og utsortering av matavfall. Arbeiderpartiet vil velge løsninger som vi, ut fra en totalvurdering, mener vil gi den mest miljøvennlige løsningen. Avfallshåndtering kan skje i samarbeid med andre kommuner. Gamle søppelfyllinger avgir metangass. legge til rette for at gassen kan utnyttes i energiforsyningen på en lønnsom måte. Kommunen må ha lett tilgjengelige miljøstasjoner som tømmes regelmessig. Det må være gode og lett tilgjengelige løsninger for farlig avfall. Bærum kommune må opplyse bedre om muligheten for å kompostere og øke prisavslaget på renholdsavgiften for hjemmekompostering. utrede henteordning for farlig husholdningsavfall. at det skal være gratis å levere avfall på ISI avfallsanlegg for Bærums private husholdninger. anmelde miljøkriminalitet. 18

19 6.3. Transport og samferdsel T-bane til Fornebu må i drift så snart som mulig og senest i Så vil Bærum Arbeiderparti at neste T-bane prosjekt i Bærum skal gå fra Kolsås til Bærums Verk over Rykkinn. Ny E18 og E16 må bygges så snart som mulig i henhold til vedtatte planer. For miljøet er det avgjørende at flest mulig kan få løst sine transportbehov ved gange, sykkel og/eller kollektivreiser. Buss, bane og tog er ryggraden i vårt samferdselsopplegg. Buss på kryss og tvers i Bærum med god kapasitet, frekvens, regularitet og komfort, er vår fremtidsvisjon for den lokale transporten i kommunen. Gode servicelinjer er viktig for grupper med særlige transportbehov. Samfunnets utvikling krever arealplanlegging som sikrer redusert bilbehov og god tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon. Vi må styrke trafikkgrunnlaget for kollektivtilbudet ved å bygge boliger og parkeringsanlegg langs kollektivtraseene, og oppfordre Ruter til å prøve ut matebusser til egnede stoppesteder for buss, tog og bane med god kapasitet. arbeide for en samlet plan for fremtidig T-baneløsninger i kommunen. Etter Fornebubanen må forlengelse av Kolsåsbanen til Bærums Verk være neste steg. På lengre sikt ønsker vi utredninger av T-banestrekninger mellom Kolsås Sandvika Avtjerna og Bærums Verk og Østerås. Staten må i langt større grad ifinansiere de store kollektivprosjektene enn tilfellet er i dag. ha minst ti minutters rute for Kolsåsbanen i rushet, inntil tunellkapasiteten i Oslo tillater enda høyere frekvens på begge baner. ha senere T-baneavganger om kvelden. arbeide for å opprette flere innfartsparkeringsplasser nær buss, tog og T-banestasjoner. Vi vil etablere forsøksordning med bilpoolplasser på innfartsparkeringene. bidra til raskere planlegging og utbygging av gang- og sykkelveinettet. prioritere nettutbygging nær skoler og sammenhengende nett. at innfartsparkering skal være gratis. arbeide for at ekspressbusser til og fra Oslo når tog og baner er fulle. ha matebusser i rushtrafikken til og fra banene og ekspressbussene gjennom bolig-, skole- og næringslivsstrøkene, for å få ned bilbruken og behovet for innfartsparkeringsplasser. arbeide for egne kollektivfelt for å bedre fremkommeligheten for bussen. Vi vil utrede mulighetene for å regulere noen tilbringerveier til E18 for kollektivtrafikk i rushtiden. at kommunen må sørge for bedre vedlikehold og snørydding av veier, sykkelveier og fortau. Da blir det færre uhell og personskader. forsere planarbeidet med Ringeriksbanen og anlegge én eller flere togstasjoner i Avtjernaområdet. at kommunen utarbeider og gjennomfører en leskurplan for busstoppestedene, i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen. 6.4 Vann og avløp Rent vann er en forutsetning for god helse. Bærums innbyggere skal ha rent vann og sikre systemer for avløp. Avløp og rent vann er en offentlig oppgave. Faren for forurensning av drikkevannet må reduseres og holdes under konstant overvåking. Vi må øke tempoet for rehabilitering av gamle rørsystemer og revidere handlingsplanen. Dette gjelder også avløp og kloakknettet. at 19

20 kommunen intensiverer sitt arbeid for å tette lekkasjer i vannlednings- og kloakknettet. kommunen forserer arbeidet med å separere store fellesledninger. 6.5 Brannvern Brannvesenets nullvisjon for omkomne i brann i kommunen videreføres ved at brannvesenet får nok midler til å utøve et forskriftsmessig brannvern for alle innbyggere og bygninger i kommunen. Vi vil satse spesielt på brannverntiltak for eldre som bor alene. videreføre og styrke samarbeidet mellom Brannvesenet og omsorgssektoren, for å hindre at omsorgstrengende skades eller omkommer i brann hjemme hos seg selv. 6.6 Dyrehold og dyrevern Bærum kommune må legge til rette områder der hunder kan løpe fritt i perioder med båndtvang. Etablering og drift må skje i samarbeid med hundeiere og deres organisasjoner. For øvrig må båndtvangsbestemmelsene respekteres av hundeierne. Dyreeiere må utvise godt dyrehold. Tilsynsmyndighetene må ha det som målsetting. Vi vil styrke viltnemndas arbeid. Arbeidsliv, næring og nyskaping 7.1 Bærum kommune som arbeidsgiver at kommunen skal være en god arbeidsplass for alle ansatte. Kommunen må aktivt fremme likestilling og likeverd. Den må føre en god og aktiv seniorpolitikk, slik at flere får mulighet til å stå i arbeid lenger. Kommunen må ha gode varslingsmuligheter for ansatte som vil melde om feil og mangler på arbeidsplassen. Bærums utfordringer med hensyn til å tiltrekke seg kvalifisert personell til viktige jobber innen skole, barnehage og omsorgsyrker vil vedvare og forsterkes. Derfor må vi satse på utdanning og videre- og etterutdanning. Alle ansatte har behov for faglig påfyll og må få tilbud og mulighet for kompetanseutvikling. Kompetansesenteret vil være en viktig aktør i dette arbeidet. Arbeiderpartiet vil ha en kompetansereform som gjennomføres i samarbeid med de ansatte og finansieres av stat og kommune. Vi sier ja til at Bærum kommune skal drive velferdstilbudene i kommunen. Der andre kjøper tjenester, må kommunen påse at hovedleverandør tar solidaransvar for underleverandører. at alle som leverer tjenester til Bærum kommune må overholde arbeidslivets regelverk, og at det får konsekvenser for leverandørene ikke å gjøre det. Vi vil styrke det inkluderende arbeidslivet i samarbeid med arbeidslivet og Nav. Flest mulig i yrkesaktiv alder bør få mulighet til å bidra i arbeidslivet. at ansettelser i Bærum kommune som hovedregel skal være fast ansettelse i full stilling. Ufrivillig deltid må avvikles så snart som mulig. at kompetansehevingsarbeidet som dekker alle fagområder i kommunen, fortsetter etter en nærmere fastsatt plan. at kommunen stiller forpliktende krav om lønns- og pensjonsbetingelser. Kommunen må påse at alle leverandører i tjenestekjeden oppfyller krav til et anstendig arbeidsliv der kommunale oppgaver allerede er konkurranseutsatt eller kommunene skal kjøpe nye tjenester. 20

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer