Årsplan. Tomasjordneset barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Tomasjordneset barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no"

Transkript

1 Årsplan Tomasjordneset barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som dannings- og læringsarena... 4 Kvalitetsplanen... 4 «De utrolige årene»... 5 Lek og læring... 6 Språk- og sosial kompetanse... 6 Barns medvirkning... 7 Strategiplan mot mobbing... 7 Kulturelt mangfold... 9 BTI (Bedre tverrfaglig innsats)... 9 Digitale verktøy Trivselspatruljen Kunstutstillingen Kosthold og ernæring Overgangsrutiner Interne overflyttinger mellom basene Barnehage-Skole Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon Vurdering Barnehagens tradisjoner og fellesarrangementer Tomasjordneset barnehage, 2016 Design og trykk: Norbye & Konsepta AS, Tromsø

3 Innledning Tomasjordneset barnehage tilhører Fastlandet Nord barnehager sammen med Elvestrand, Lunheim, Kroken og Skjelnan barnehage. Barnehagene har en felles virksomhetsplan, og årsplanen må derfor sees i sammenheng med denne. I tillegg bygger årsplanen på vår lokale kvalitetsplan. Årsplanen er et styringsdokument og et arbeidsverktøy for personalet. Den skal være retningsgivende for barnehagens pedagogiske innhold, samt gi god informasjon til foreldre og andre. Planen vil være gjeldene for 2016/2017. Barnehagen ble åpnet i 2008, og består av fire baser med ca. 65 barn i alderen 0-6 år. Den ligger på Tomasjordneset, med nærhet til både strand og skog. I tillegg benytter barnehagen lekeplasser, ballplasser og andre utfluktsområder i nærmiljøet. Vi i Tomasjordneset barnehage er stolte av kunstutstillingen som vi arrangerer hver vår, og den har blitt en kjær tradisjon for både barn og voksne. Hvert år velger vi ut et tema for utstillingen, og dette går som en «rød tråd» gjennom mye av det vi jobber med gjennom hele året frem mot åpningen i juni. Barnehagen har valgt å arbeide etter programmet «De utrolige årene». Dette er et program som fremmer bygging av nære relasjoner både mellom barna og mellom barn og voksne. Gjennom ros, oppmuntring, veiledning og positiv oppmerksomhet, gir vi barna gode sosiale ferdigheter og trening i selv å bidra til og løse utfordringer. «Alle skal bli sett, møtt og hørt!» Adresser og telefonnummer Tomasjordneset barnehage Tomasjordnes 62, 9024 Tomasjord E-post: Telefon: / Åpningstid: Kl

4 Barnehagen som læring og danningsarena Kvalitetsplan for Tomasjordneset barnehage Forbruksområdet Mål for forbruksområdet Tiltak for forbruksområdet Ansvarlig Barnehagen som lærings- og danningsarena Personalet skal bli trygg i bruken av digitale verktøy (DV). Personalet skal tilegne seg ny kunnskap og erfaring med bruk av DV. Tilføre ny kunnskap gjennom kurs og veiledning Sette av tid til opplæring for de som har behov. Tema DV skal være et fast punkt på base-, leder- og personalmøter. Alle Alle DV skal integreres i barnas lek og læring i hverdagen. Anskaffe ipad og evt. annet utstyr til hver base. Legge til rette for at DV er tilgjengelig for barna. Lederteam Legge bruken av DV som en naturlig del av månedsplanleggingen Ped.leder Inkluderende fellesskap Synliggjøre kulturene som er representert i barnehagen, i tillegg til den samiske kulturen. Benytte seg av foreldrenes kompetanse og inkludere alle foreldre i f.eks. FORUT-kafeen. Alle Barna skal gis mulighet til medvirkning og anledning til å være med å bestemme pedagogiske aktiviteter. Inkludere barnas interesser og tilbakemeldinger i planleggingsprosessen. Gjennomføre barnesamtaler. Bruke samlingsstunder og andre samspillsituasjoner til å innhente barnas synspunkter. Alle Ped.leder og det øvrige personalet 4 Dokumentasjon og vurdering Barna skal være med å vurdere, samt evaluere, aktiviteter og egen hverdag. Alle i personalet skal kunne ta i bruk DV for å dokumentere hverdag- og pedagogiske aktiviteter. Barnestemmen skal inkluderes i evalueringsarbeidet, f.eks. som eget punkt i Ringstadbekk-krysset. Opplæring av personalet i bildebehandling. Tilegne seg kompetanse om pedagogisk dokumentasjon. Alle Alle Lederteam

5 Barnehagen skal legge til rette for lek og læring Barnehagen skal forebygge mobbing Barnehagen skal utvikle selvstendige og empatiske barn «De utrolige årene» Vi arbeider strukturert med et atferds-program kalt «De utrolige årene» (DUÅ) av Carolyn Webster Stratton. DUÅ er en programserie bestående av utviklings-støttende programmer rettet mot barn i alderen 0-12 år. Arbeid med DUÅ i barnehagen er et universalforebyggende tiltak der, målet er å sette personalet i stand til å skape positive relasjoner til barn, bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer, samt håndtere atferdsproblemer når de har oppstått ( Personalet arbeider metodisk med «coaching»( veiledning). Dette innebærer å ha et bevisst fokus på å heve et barns kompetanse innenfor et felt. Barna «coaches» i akademiske, emosjonelle og sosiale ferdigheter. Det kan for eksempel være tålmodighet, selvbeherskelse, språklige ferdigheter, emosjoner, selvstendighet osv. Ros er en viktig del av DUÅ, der barna skal roses for forventet atferd. Som en form for forsterkning av ros tar vi også i bruk enkle belønningssystemer. 5

6 Lek/ læring I Tomasjordneset barnehage skal vi: Ta ansvar for å bygge gode relasjoner med alle barna Gi masse ros til alle barn på en god måte Være proaktive ved å være i forkant av situasjoner Gi færre og tydelige beskjeder om gangen Ha fokus på ønsket/forventet atferd. Gi barna positiv oppmerksomhet på det gode de gjør, og atferd som det ønskes gjentatt. Veilede barn i lek og sosiale relasjoner for å fremme positiv samhandling. «Coache» barna Forberede barna på overganger fra en aktivitet til en annen. Språk og sosial kompetanse Personalet skal: Gi tid og rom for lek Legge til rette for at barna kan ta egne valg, gi barna tid til å ta valg og hjelpe dem om det er vanskelig. Veilede barna til å finne gode løsninger på utfordringer de møter. Snakke om problemløsning i fredstid Snakke om følelser, bemerke følelser hos barnet selv og hos andre. Gi barna tid til å planlegge, gjennomføre, avslutte og evt. fortsette etablert lek. Ha klare regler og la barna være med å lage regler. 6

7 Barns medvirkning «Barns rett til medvirkning er forankret i FNs barnekonvensjon, i barnehageloven og i Rammeplanen. Begrepet barns medvirkning, kan beskrives som at barn har rett til å uttrykke seg om det som angår dem, og deres meninger skal bli tatt i betraktning. De har rett til å få innflytelse på alle sider ved deres barnehage-liv. Hvordan medvirkning skjer i praksis, avhenger av barnets alder og funksjonsnivå» (Kunnskapsdepartementet 2011). Barnehagen skal sikre barnas rett til medbestemmelse ved at vi: Lytter til barnas meninger og ta dem på alvor. Lytter til ideer og la barna være med i planlegging, dokumentasjon og vurdering. Observere de minste og bruke barnas interesser i planlegging, dokumentasjon og vurdering. Utføre barnesamtaler Strategiplan mot mobbing Tromsø kommune valgte i 2014 å lage en felles Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I denne var det nedfelt at enhetene og skolene i tillegg skulle utarbeide sin egen lokale handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen mot mobbing i fastlandet nord barnehager er delt opp i tre deler. Forebygging av mobbing hvor det legges vekt på å: Være gode rollemodeller. Arbeide aktivt for å skape gode relasjoner til barn og foresatte. Legge til rette for trivselsfremmende tiltak. Ta opp mobbing (og digital mobbing) med foresatte. Jobbe aktivt for å styrke barnas sosiale kompetanse. Kjenne til og bruke handlingsplan mot mobbing 7

8 Avdekking av mobbing hvor det legges vekt på å: Være aktivt observerende og tilstedeværende i utetiden. Være tydelig og forutsigbar i måten å reagere på ved uønsket atferd. Ta opp tema mobbing i barnesamtaler. Ta alltid meldinger fra barn, foresatte og ansatte på alvor. Håndtering av mobbing i barnehagen, hvor: Når mobbing har skjedd skal det håndteres i henhold til planen tiltaksplan når mobbing av skjedd. Vi gjennomfører samtale med både barna og foresatte som er involvert. De forskjellige skjemaene finnes på: 8

9 Kulturelt mangfold Tomasjordneset barnehage har flere ulike kulturer representert i barnegruppa og i personalet. Vi jobber med kulturelt mangfold ved å: Gjøre barna bevisst på de ulike kulturene vi har i barnehagen Bli kjent med de ulike kulturene gjennom temaarbeid og lignende Jobbe med FORUT hver høst, hvor barna får gjøre seg kjent med forskjellige kulturer til barn fra andre land Inkludere de flerkulturelle foreldrene og dra nytte av deres kulturelle kompetanse Gjennom prosjektet «Kulturelt mangfold» skal vi: Gi personalet kunnskap om det kulturelle mangfoldet i samfunnet, med ekstra fokus på flerkulturelle barn og familier Skape trygghet i hvordan vi møter og inkluderer flerkulturelle familier i vårt daglige arbeid, for å utvikle et godt samarbeid mellom barnehagen og de flerkulturelle familiene Gi økt kompetanse som skal bidra til å endre personalets holdninger BTI (Bedre tverrfaglig innsats) For å sikre en tidlig innsats og et tverrfaglig samarbeid omkring barn er det nødvendig at alle fagpersoner innen området har en felles tilnærming til hvordan man skal samarbeide med foreldre og hverandre. BTI er Tromsø kommune sin samarbeidsmodell, der formålet er å: Sikre tidlig innsats og medansvar for barn/unge det er bekymring for Styrke det tverrfaglige samarbeidet og en helhetsorientert innsats ovenfor det enkelte barn Ha et tydelig fokus på tidlig involvering av foreldre 9

10 Digitale verktøy «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter» (Lov om barnehager, 2). I barnehagen skal digitale verktøy: Være en naturlig del av hverdagen til barna Gi barna muligheten til å oppleve at det kan være en kilde til lek og innhenting av kunnskap. Bidra til at barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap Benyttes i ulike aktiviteter, læringsituasjoner og kreative prosesser. Eksempler på bruk av digitale verktøy er lesing av E-bøker, undring, utforskning, lek, filmatisering, bildebruk, språkstimulering og pedagogiske spill. I tillegg skal: Personalet tilegne seg digital kompetanse og således ha evnen til å kunne velge egnet verktøy til ulike situasjoner og aktiviteter, samt kunne veilede barna. Personalet gjøre vurderinger rundt pedagogiske og etiske prosesser ved bruk av digitale verktøy. Våre digitale verktøy er: PC ipad Mobil Digitale kamera Skriver og kopimaskin Videokamera Projektorer Lamineringsmaskin Overhead CD-spiller Digitale mikroskoper 10

11 Trivselspatruljen (TP) Dette er et program for økt aktivitet og inkludering, der lek og vennskap står sentralt. Det er førskoleklubben som har hovedansvaret for Trivselspatruljen. Trivselspatruljen skal: Sette i gang ulike leker i inne- og utetiden Skape vennskap Hindre konflikter Fremme verdier som inkludering, empati, vennlighet og respekt Øke barnas lekekompetanse Les mer om Trivselspatruljen på 11

12 Kunstutstillingen Kunstutstillingen er blitt en tradisjon i barnehagen og er en viktig del av vårt pedagogiske arbeid. Gjennom utstillingen legger vi vekt på: Selve prosessen frem til et ferdig produkt Å gi barna innblikk i forskjellige materialer, uttrykksformer og formingsteknikker Å gi barna medbestemmelse i valg av materialer, uttrykksformer og teknikker (f.eks. ved å ta i bruk digitale verktøy) Å stimulere til bruk av alle sansene Å stimulere barna til kreativitet og skaperglede Å gi mulighet til å fordype seg i forskjellige temaer Å legge til rette for gode og lystbetonte arbeidssituasjoner for barna Tema for utstillingen i 2016 er «De fire årstider». 12

13 Kost og ernæring Ved Tomasjordneset barnehage ønsker vi å gi barna et sunt og variert kosttilbud. Barna skal oppleve måltidene som fine stunder med rom for samtale og hygge rundt bordet. Dette gjør vi ved å: Tilby barna ferske og varierte råvarer som fisk, grønnsaker, frukt, kornvarer o.l. Tilby lunsjmåltider bestående av god variasjon av pålegg og tilbud om oppskårede grønnsaker eller frukt Tilby et fruktmåltid pr. dag Servere 1 til 2 varme måltider pr. uke Begrense bruken av sukker og salt i maten Tilby bursdagsfeiring med valg mellom smoothie, fruktsalat eller grove vafler Ha fokus på god organisering rundt måltidene Ha fokus på god presentasjon av maten La barna får delta i matlagingen og forberedelsene til måltidene 13

14 Overgangsrutiner Interne overflyttinger mellom basene Avhengig av alderssammensetningen på basene, kan det være aktuelt å gjøre interne flyttinger intern mellom basene. For å sikre en god overgang preget av trygghet skal personalet: Starte denne prosessen så tidlig som mulig, for eksempel ved «frokostbesøk». Følge «sine» barn på besøk og andre aktiviteter på den nye basen Legge vekt på at barna skal bli godt kjent med både barn og voksne på sin nye base. Lytte til barnas innspill, og legge vi til rette for en overgangsperiode som er på barnas premisser. Ved behov kan barna få komme tilbake til sin «gamle» base. La barna medvirke gjennom å ta bilder og velge ut bilder som skal brukes i dokumentasjon av prosjekter og hverdagsaktiviteter Daglige samtaler med foreldrene Foreldresamtaler 14

15 Overgang barnehage skole Tromsø kommune har utarbeidet egne rutiner for å sikre en god overgang mellom barnehagen og skolen. Dette innebærer blant annet: Overlevering av skjema i forkant av skolestart (etter samtykke fra foreldrene) Overlevering av «Språkmappe» for de flerspråklige barna Samarbeidsmøter mellom barnehagen og skolen for barn med spesielle behov Vennskapstreff, der barna får muligheten til å treffe fremtidige skolekamerater. Besøksdag i juni, arrangert av skolen I barnehagen har vi valgt å forberede barna til skolestart ved å: Stille større krav til barna Gi barna ny, interessante og utfordrende opplevelser. Arrangere førskoleklubb en gang i uken Ha fokus på aktiviteter som skal bidra til at barna er best mulig forberedt til skolestart. Dette gjør vi ved å legge vekt: - selvstendighetstrening - utvikling av språkferdigheter - utvikling av forståelse for tall og mengde - evnen til å konsentrere seg om aktiviteter over lengre perioder Som en del av førskoleklubben har vi i tillegg valgt å legge ansvaret for Trivselspatruljen (TP) til førskolebarna. Det bidrar til gjør dem kjent med Trivselslederne, som er skolen utgave av TP. 15

16 Årsplan 2016/2017 TOMASJORDNESET BARNEHAGE Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon: Barnehagen skal dokumentere det daglige arbeidet ved å: Sende ut månedsplaner med oversikt over pedagogiske aktiviteter, mål og fokus område. Sende ut månedsbrev i etterkant av hver måned. Henge opp plakater med de 7 ulike fagområdene hvor hver base illustrerer barnas læring og opplevelser i barnehagen. Synliggjøre barnas arbeid med ulike prosjekter og kunst på hver av basene og i den årlige kunstutstillingen. Bruke film og bilder til pedagogisk dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn. Ta i bruk praksisfortellinger i personalgruppa som utgangspunkt for refleksjon over egen praksis. La barna medvirke gjennom å ta bilder og velge ut bilder som skal brukes i dokumentasjon av prosjekter og hverdagsaktiviteter Daglige samtaler med foreldrene Foreldresamtaler 16

17 Vurdering: Hva vurderes Hvem deltar Når Ansvarlig Barnegruppa og enkeltbarns trivsel og utvikling Ansatte på basen Basemøter Pedagogisk leder Månedsplaner, pedagogiske aktiviteter og rutinesituasjoner Barn Ansatte på basen Samlingsstunder og andre samspillsituasjoner med barn Basemøter Pedagogisk leder Overordnede planer (f.eks. årsplan, kvalitetsplan og virksomhetsplanen) Lederteamet Alle Årlig Lederteamet Tradisjoner Barn Ansatte på basen Samlingsstunder og andre samspillsituasjoner med barn Basemøter Pedagogisk leder Vurderingsverktøy: praksisfortellinger barnesamtaler med barn over 3 år refleksjoner observasjoner bilder og film 17

18 Barnehagens tradisjoner og fellesarrangementer Hva Januar januar? Tomasjordneset Filmfestival Februar 21. januar 05. februar** 19. februar 24. februar 20. januar* 06. februar 03. mars 08. mars Markering av soldagen/foreldrekaffe* Samefolkets dag FAGDAG Karneval Mars 17. mars 06. april Påskefrokost April 28. april 27. april Dugnad m/foreldresuppe* Mai 06. mai 26. mai FAGDAG 27. mai 02. juni Felles sommertur Juni 14. juni 13. juni Kunstutstilling* September 13. september 12. september Foreldreråds- og foreldremøte Uke 38 Uke 38 Brannvernuke Oktober 6 og 7. oktober? FAGDAGER 21. oktober 20. oktober FORUT-festival* November 21. november? FAGDAG 25. november 24. november Mørketidsfest* Desember 28. november 04. desember 05. desember 12. desember 11. desember 18. desember Adventsamling 19. desember 22. desember 07. desember 06. desember Julebord 16. desember 15. desember Nissefest 13. desember 13. desember Lucia-dagen m/foreldregløgg* *Arrangementer der vi inviterer foreldrene til å delta. **Markeres fredag 5. februar 18

19 19

20

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Elvestrand barnehage 2016/2017 tromso.kommune.no Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 Lokal kvalitetsplan...

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Årsplan. Lunheim barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Lunheim barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Lunheim barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avdelinger og aldersgrupper... 3 Adresser og telefonnummer... 3 Prosjekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Årsplan. Skjelnan barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Skjelnan barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Skjelnan barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings og danningsarena... 4 BTI... 4 Kost og ernæring...

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 Sist redigert oktober 2016 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing...1 INNLEDNING...3 HOVEDMÅL...4 DEFINISJON PÅ MOBBING...4 FOREBYGGING AV DIGITAL

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

STORVOLLEN BARNEHAGE

STORVOLLEN BARNEHAGE STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2018 [Skriv inn tekst] En god start for resten av livet En god start for resten av livet Innhold 1.0 INTENSJON MED ÅRSPLAN OG DENS FUNKSJON... 3 1.1 MÅL... 3 1.2 MENNESKELIGE

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Barnehager Fastland Årsplan 2015/2016 «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage...

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan 2013-2014 Lillehammer barnehage. Godkjent av Samarbeidsutvalget juni 2013.

Årsplan 2013-2014 Lillehammer barnehage. Godkjent av Samarbeidsutvalget juni 2013. 1 2 KORT OM BARNEHAGEN Lillehammer barnehage er en fire avdelings barnehage. Barnehagen ligger i et gammelt villastrøk, med en stor hage som inviterer til variert og allsidig lek. Det er to avdelinger

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kroken kommunale barnehage, 2013 Design og trykk: Norbye & Konsepta AS, Tromsø

Innholdsfortegnelse. Kroken kommunale barnehage, 2013 Design og trykk: Norbye & Konsepta AS, Tromsø ÅrSPLan 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1 Kroken kommunale barnehage... 3 2 Vårt satsningsområde... 4 3 Kvalitetsplan... 6 4 Barns medvirkning... 8 5 Hvordan vurderer vi arbeidet vårt?... 10 6 Hvordan dokumenter

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2013 Fokusområdet dette året er Natur, miljø og teknikk» samt «Kunst, kultur og kreativitet».

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 Årsplan 2015/2016 Furumoen barnehage Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 1 Innholdsfortegnelse Om barnehagen... 3 Pedagogisk årsplan... 3 Pedagogisk grunnsyn... 3 Syn på barn... 3 Læringssyn...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011 1 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLING 2011-2014.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 1.0 Pedagogisk plattform Barnet skal møte det samme verdisynet og de samme grunnholdningene i SFO som i skolen for øvrig. SFOs viktigste oppgave er

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Årsplan 2015-2016. Berger barnehage

BÆRUM KOMMUNE. Årsplan 2015-2016. Berger barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2015-2016 Berger barnehage Innholdsfortegnelse: Styrer har ordet s. 2 Overordnede føringer s. 3 Berger barnehage s. 4 Dagsrytmen s. 5 Dokumentasjon og vurdering s. 6 Vurdering av

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Barns trivsel- voksnes ansvar

Barns trivsel- voksnes ansvar Barns trivsel- voksnes ansvar Strategiplan mobbing i Saudabarnehagene 2013-2020 Strategiplanen planlegges å vurdere og evalueres i desember, hvert år, for å sikre et levende dokument i praksis. Ansvar:

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

ÅRSPLAN 2009 OG 2010 SKJELNAN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2009 OG 2010 SKJELNAN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 OG 2010 SKJELNAN BARNEHAGE INNLEDNING 1 HVA ER EN ÅRSPLAN 1 RAMMEVILKÅR 2 BARNEHAGELOVEN 2 RAMMEPLANEN 2 KORT OM BARNEHAGEN 2 FORELDRESAMARBEID 4 MÅL FOR FORELDRESAMARBEIDET: 4 DEN DAGLIGE

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer