Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02.04.2013 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 1"

Transkript

1 1 Oppegård kommune, VA-sanering Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelandsvei og Pastor Løkens vei. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 1 Kapittel: Akkumulert Kapittel :

2 01 Generell etablering, drift og avvikling 01.1 A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass I dette kapittel skal tilbyder medta alle kostnader i forbindelse med generell etablering, drift, avvikling og generell opprydning for seg og sine underentreprenører. Det medtas også alle generelle kapitalytelser iht. Norsk Standard så som forsikring, sikkerhetsstillelse, avgifter og gebyrer som er relatert til prosjektet. Dessuten avsluttende dokumentasjon. Herunder sluttdokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon. Etablering, drift og avvikling relatert til hvert enkelt delprosjekt skal også inngå her, bortsett fra for Kap. 06 Pastor Løkens vei, boring for ledninger, hvor det er spesifisert egne poster for Etablering, drift og avvikling av selve utblokkingen. Oppegård kommune vil anvise riggplass for entreprenør, sannsynligvis utenfor anleggsområdet AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei og Pastor Løkens vei. Nei Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 01-1 Kapittel: 01 Generell etablering, drift og avvikling Rund sum RS 01.3 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei og Pastor Løkens vei. Nei Rund sum RS 01.4 AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering:Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei og Pastor Løkens vei. Nei Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling:

3 01.5 AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei og Pastor Løkens vei. Nei Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 01-2 Kapittel: 01 Generell etablering, drift og avvikling Rund sum RS 01.6 AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei og Pastor Løkens vei. Nei Omfatter nedrigging. Gjelder alle anlegg. Rund sum RS 01.7 AM3.116 DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING Midlertidig trafikkavvikling. Alle kostnader med varsling, skilting, evt. etablering og drift av omkjøring, midlertidige veier og gangbaner. Adkomst, skilting og trafikkregulering jfr. bestemmelser i alminnelig del. Løsninger skal inkludere adkomst for brann- og redningskjøretøy og være godkjent av trafikkmyndighetene. Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling:

4 01.8 AM3.868 DRIFT FOR VINTERARBEID OMFANG: ALT VINTERARBEIDE Lokalisering: Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei og Pastor Løkens vei. Snødeponi: Innenfor anleggsområdet Nei Tilbyder medtar her alle kostnader forbundet med vinterdrift tilknyttet det aktuelle delprosjekt. Utgiftene skal prises pr. måned. Som vintermåneder regnes månedene fra og med desember til og med mars. For de veier, fortau, gangbaner, plasser o.l. som blir berørt av entreprisen i vinterperioden skal det medtas kostnader for å holde disse farbare dersom vanlig etablert brøyting ikke kan opprettholdes. Tilbyder skal her oppgi fradrag i vinterutgiftene pr. måned dersom vanlig etablert brøyting opprettholdes: Summeres ikke... Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 01-3 Kapittel: 01 Generell etablering, drift og avvikling Vintermåneder reguleres stk AK3.335A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei og Pastor Løkens vei. c) Utførelse Deler av arbeidet vil foregå i nærheten av eller under høyspentkabler. Nødvendige tiltak for å sikre at HMS ivaretas for arbeid på slike områder må derfor planlegges og gjennomføres. Likeledes må arbeide på slike områder utføres iht godkjenning og retningslinjer fra kabeleier. I posten medtas alle kostnader forbundet med planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for arbeid i nærheten av eller under høyspentkabler, samt søknadsprosessen for slike arbeider ovenfor kabeleier. Rund sum RS Sum Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling:

5 02 Welhavens vei 02.1 Welhavens vei Graving og legging av ny SJK vannledning i dimensjon 150 mm, ny PVC spillvannsledning i dimensjon 160 mm og PVC overvannsledning i dimensjon 200 mm, lengde ca 360 m. Graving for og montering av 9 kummer. Graving for og omlegg av stikkledninger. Fjerning av sanerte rør og kumdeler som eksponeres i grøfta. Gjenoppbygging av vei. Asfaltering. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-1 Kapittel: 02 Welhavens vei Grunnarbeider - del F Grunnarbeider - Del FD2.81 Grøftekasser FD2.813 GRØFTEKASSER Grøftetraseen ligger i terreng der det kan bli nødvendig å anvende grøftekasser. Lokalisering: Ledningsgrøft Welhavens vei Gravedybde: Max. 3,5 m. Gjennomsnitt 3,0 m. Bunnbredde: 1,2 m. Nei Stipulert lengde reguleres m 50,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

6 FD8.5 Tiltak ved eksisterende anlegg FD8.52 Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg Kryssing og langsføring av kabler. Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og datanett som blir berørt av gravearbeidet. Arbeidet skal utføres etter de forskrifter og retningslinjer som gjelder for kabeltypen. Tilbyder må selv ordne med påvisning av kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere kabler som krysser grøften med større vinkel enn 45 grader på ledningsgrøften i samme grøft med mindre avstand enn 1 m. mellom kablene. For langsgående kabel som krysser grøften med mindre vinkel enn 45 grader, og i tillegg blir frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. Med tillegg for en kabelkryssing. I prisen skal det medtas komprimering av kabelfundament, sanding, kabelbord og merkebånd, omfylling og tilfylling. Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i grøften. Kryssing og langsføring av av VA-ledninger. Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved etablering av nytt VA-anlegg vil det bli nødvendig å krysse ledninger som skal opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne posten prissettes varierende typer kryssinger av ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader med kryssinger og reetablering av ledning med fundament og omfyllingsmasser. Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i grøften og kun for ledninger som ikke omfattes av posten for midlertidig omlegging FD KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER Stipulert antall Stipulert antall kryssinger reguleres stk 12 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-2 Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

7 FD KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER KABELGRUPPE MED 5 TIL 10 KABLER Stipulert antall. Stipulert antall kryssinger reguleres stk FD KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER KABELGRUPPE MED 10 ELLER FLERE KABLER Stipulert antall. Stipulert antall kryssinger reguleres stk FD LANGSFØRING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER KABELGRUPPE MED 5 TIL 10 KABLER Stipulert lengde Stipulert lengde reguleres m 130, FD LANGSFØRING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER KABELGRUPPE MED 10 ELLER FLERE KABLER Stipulert lengde Stipulert lengde reguleres m 10, FD8.5361A PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT TYPE EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT: STOLPER ELLER MASTER Lokalisering: Welhavens vei Formål: Passering med ledningsgrøft Grunnforhold: Som grøft Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolpe/mast A) Omfang og prisgrunnlag Fjerning/flytting av stolpe. Dersom lyktestolpe må flyttes. Posten skal omfatte alle arbeider med flytting av denne og reetablering. Inklusive er også fra-/tilkobling av ledninger som må utføres av kraftlaget el. Entreprenøren er ansvarlig for koordineringen. Stipulert antall reguleres stk 4 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-3 Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

8 FH1.12A SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM : Forut for sprengningsarbeider skal omliggende boliger ( 20 stk) besiktiges for å dokumentere evt. sprekker. Eksisterende bygningsmasse som vil bli berørt av spregningen må kontrolleres for riss og sprekker (ta foto/video el.lign) på grunnmurene før sprengning. Det skal monteres rystelsesmåler på bygg for å ha kontroll med rystelsene. Antall, reguleres stk FH2.2 Pigging av berg FH PIGGING AV BERG - VOLUM KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 3 Omfatter pigging av berg i grøft. NB! Opplasting og borttransport skal være inkludert i grøfteposter. Antatt fast volum, reguleres m 3 30, FMA Opplasting og transport FM2.22A Transport utenfor anleggsområdet Underposter skal fylles inn og danner grunnlag for beregning av godtgjørelse for opplasting og massetransport samt utlegging/planering utenfor anleggsområdet. Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres ikke spesielt, se tegning nr. H0 for anleggsavgrensing. Deponiavgifter til offentlig godkjent deponi godtgjøres som beskrevet i egne poster. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-4 Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

9 FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Annen transportlengde - må spesifiseres a) omfang og prisgrunnlag Posten gjelder opplasting og massetransport samt utlegging utenfor anleggsområdet, fra anleggsområdets avgrensing til og med 2km. Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres ikke spesielt. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-5 Kapittel: 02 Welhavens vei Antatt volum, reguleres m 3 50, FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Fra 2 til og med 4 km a) omfang og prisgrunnlag Posten gjelder opplasting og massetransport samt utlegging utenfor anleggsområdet. Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres ikke spesielt. Prosjektert volum, reguleres m 3 80, FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert a) omfang og prisgrunnlag Posten gjelder opplasting og massetransport samt utlegging på deponi. Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres ikke spesielt. Vekt, reg. tonn 750,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

10 FM5A Leverings- og behandlingsavgift for masser FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Leveringssted: Godkjent deponi a) omfang og prisgrunnlag Posten gjelder deponiavgift for rene masser. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-6 Kapittel: 02 Welhavens vei Vekt, reguleres tonn 750, FS2A Utlegging av løsmasser i lag Fundamenter for veier, baner og plasser. Hele grøftetraseen går i eller langs asfalterte veier og plasser. De deler av veistrekningene som berøres av grøftetraseene skal reoppbygges i sin fulle bredde med forsterkningslag og bærelag. Veiene settes i stand iht. dagens krav, se tegning D17. Reoppbygging av veilegeme baseres på tilførte masser. Entreprenøren tilpasser vei og fall til de stedlige forholdene i samråd med byggherre. Nødvendig stikk og flis for veioppbygging er entreprenørens ansvar og godtgjøres ikke spesielt, men medregnes i de enkelte postene. Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

11 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Welhavens vei Underlag: Stedlige masser/sprengt stein Tykkelse: 0,4 m. Materialer: Pukk / Kult Forsterkningslag vei. Posten omfatter leveranse, opplasting, transport frem til, utlegging og komprimering i vei. Gjennomføring og teknisk løsning iht. tegninger Prosjektert areal reguleres m , FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: BÆRELAG TYPE MASSE/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Welhavens vei Underlag: Forsterkningslag Tykkelse: Maks 150 mm. Materialer: Pukk Det skal legges ut et bærelag med tykkelse 150 mm ferdig komprimert. Posten omfatter leveranse, opplasting, transport frem til, utlegging og komprimering i vei. Gjennomføring og teknisk løsning tegninger Prosjektert areal reguleres m ,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-7 Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

12 FS3A Utlegging av løsmasser i grøft I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. Massene skal oppfylle kravene iht. kommunens VA-norm / VA miljøblad. Det skal derfor legges vekt på å ta vare på egnede masser langs grøftetraseen. Posten omfatter leveranse av pukk 8-16 (22) frem til grøftekant, utlegging, omfylling av rør (fundament, sidefylling og beskyttelseslag) og komprimering FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE OBJEKT I GRØFT: RØRLEDNING TYPE LAG: Fundamentering, sidefylling og beskyttelseslag. TYPE MASSER/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILLATT PLANHETSAVVIK: Annet tillatt planhetsavvik - må spesifiseres Lokalisering: Welhavens vei, hovedgrøft Underlag: Gravd grøft For fundament, omfylling / beskyttelseslag av rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i grøft. Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk løsning og gjennomføring iht. kommunens VA-norm / VA miljøblad og tegninger (D18). Med 3 rør i grøfta. Prosjektert lengde reguleres m 360,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-8 Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

13 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE OBJEKT I GRØFT: RØRLEDNING TYPE LAG: Fundamentering, sidefylling og beskyttelseslag. TYPE MASSER/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILLATT PLANHETSAVVIK: Annet tillatt planhetsavvik - må spesifiseres Lokalisering: Welhavens vei, ledningsgrøft for stikkledninger (vann, spillvann og overvann) og til sluk Underlag: Gravd grøft For fundament, omfylling / beskyttelseslag av rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i grøft. Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk løsning og gjennomføring iht kommunens VA-norm / VA miljøblad og tegninger, D stk stikk á 10 m. 5 sluk á 5 m. Med 3 rør i grøfta. Prosjektert lengde reguleres m 225,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 02-9 Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

14 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM OBJEKT I GRØFT: RØRLEDNING TYPE LAG: UTKILING TYPE MASSER/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 50 mm Lokalisering: Welhavens vei Tykkelse: Iht. kap. 3. Underlag: Gravd grøft Utkilinger. Ved overgang fra fjell til løsmasser skal grøften utkiles. Det beregnes 3 m 3 pr utkiling ved grøftebredde 1,2 m. Gjennomføring og teknisk løsning iht. kommunens VAnorm. Prosjektert volum reguleres m 3 12, FS3.59A STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT TYPE: Annet type - må spesifiseres Lokalisering: Welhavens vei, grøfter Underlag: I grøft Grøftedimensjon: Dybde = 3,5-2,5 m. Bunnbredde = 1,2 m. A) Omfang og prisgrunnlag I samråd med byggeleder settes det ved behov leirpropp og monteres grenrør på overvannsledning umiddelbart oppstrøms propp. Grenrør avsluttes med DN 110 mm. dreneringsrør L = 1,0 m. med blindlokk i drenerende masser. Komplett utførelse. Prosjektert antall reguleres stk 2 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

15 FS8.82A Støvbinding FS8.821A STØVBINDING Metode: Kalsiumklorid Lokalisering: Welhavens vei, veger A) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder komplett støvbinding med kalsiumklorid. Avtales med byggherre. Antall runder stk 5 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

16 FV Sammensatte arbeider FV3A Grøfter - uttak og utlegging Grøft i vei/veikanter. Krysser innkjørsler og veier. Eksisterende vann- og avløpsledninger i grøft. Eksisterende trase. Det gjøres oppmerksom på at tegningenes gjengivelse av eksisterende forhold under bakken er forbundet med stor usikkerhet og at improvisasjon og stedlige tilpasninger må påregnes i dette området. Hele området antas å bestå av løsmasser/fjell. Eksisterende ledninger, kummer og installasjoner i grunnen skal kappes/frakobles eksisterende rørnett. Eventuelle gjenværende overskuddsmasser og gammelt rørmateriale, kummer mm. sorteres, fraktes til og deponeres på godkjent deponi som entreprenøren selv finner. Kasserte kummer, rør- og rørdeler kildesorteres og fjernes av entreprenøren. Transport til og deponering utenfor anleggsområdet gjøres opp iht. poster der ikke annet omfang / oppgjør er spesifisert i generell beskrivelse og / eller i massepostene. Grøfteskjema skal utfylles og anvendes ved avregning. Det regnes gjennomgående grøfter. Grøftene graves inklusive utlegging. Det utkiles, renskes og avrettes etter behov. All utgraving og utvidelser for tilpasning av kummer og retilknytning av eksisterende ledningsnett skal inngå i postene. Avstivning skal inngå i prisen. Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, transport og evt. mellomlagring av masser innen anleggsområdet. Mellomlagring på anvist deponi godtgjøres iht egne poster. Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige masser, dessuten komprimering over ledningssonen og rundt kummer. Tilbyder må ta hensyn til at deler av grøftene vil følge eksisterende ledningstraséer. Inkludert skal også være arbeid med generelle vannulemper som ikke er medtatt i Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei: Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei

17 andre poster og evt. påkrevet videre-/ overpumping av spillvann og overvann. Det medtas også ulemper med påvirkning fra smeltevann/vårflom jfr. tegninger over eksisterende og nye ledninger, grøfter, bekker m.m. Overskuddsmasser anvendes til oppfylling innen anleggsområdet eller transporteres til deponi i umiddelbar nærhet. Transport ut av anleggsområdet iht. transportpriser i poster. Gjennomføring og teknisk løsning iht. tegninger FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting, interntransport og gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. Lokalisering: Welhavens vei Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer Grunnforhold: Ukjent. Antatt løsmasser, mulig fjell. Grøftedybde: 2,5 m hvorav 2,5 m jord/grus, ingen fjell. Avregnes etter grøftetabell Bunnbredde: 1,2 m. Utvidelse for 3 kummer. Prosjektert lengde reguleres m 100,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

18 FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting, interntransport og gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. Lokalisering: Welhavens vei Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Grunnforhold: Ukjent. Antatt løsmasser, mulig fjell. Grøftedybde: 2,5 m hvorav 2,0 m jord/grus og 0,5 m. Avregnes etter grøftetabell Bunnbredde: 1,2 m. Prosjektert lengde reguleres m 55, FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting, interntransport og gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. Lokalisering: Welhavens vei Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer Grunnforhold: Ukjent. Antatt løsmasser, mulig fjell. Grøftedybde: 3,0 m hvorav 3,0 m fjell. Avregnes etter grøftetabell Bunnbredde: 1,2 m. Utvidelse for 3 kummer Prosjektert lengde reguleres m 125,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

19 FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting, interntransport og gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. Lokalisering: Welhavens vei. Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer Grunnforhold: Ukjent. Antatt løsmasser, mulig fjell. Grøftedybde: 3,0 m hvorav 2,0 m jord/grus og 1,0 m fjell. Avregnes etter grøftetabell Bunnbredde: 1,2 m. Utvidelse for 3 kummer Prosjektert lengde reguleres m 60, FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting, interntransport og gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. Lokalisering: Welhavens vei. Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Grunnforhold: Ukjent. Antatt løsmasser, mulig fjell. Grøftedybde: 3,5 m hvorav 2,5 m jord/grus og 1,0 m fjell. Avregnes etter grøftetabell Bunnbredde: 1,2 m. Prosjektert lengde reguleres m 20,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

20 FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting, interntransport og gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. Lokalisering: Welhavens vei. Formål: Ledningsgrøft, drensgrøfter/stikkrenner Grunnforhold: Ukjent. Antatt løsmasser, mulig fjell. Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 fjell. Avregnes etter grøftetabell Bunnbredde: 0,8 m. Prosjektert lengde reguleres m 110, FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting, interntransport og gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. Lokalisering: Welhavens vei Formål: Ledningsgrøft for stikkledninger til eiendommer og til sluk. Grunnforhold: Ukjent. Antatt løsmasser, mulig fjell. Grøftedybde: 3,0 m, hvorav 2,5 m jord/grus og 0,5 m fjell. Avregnes etter grøftetabell Bunnbredde: 0,8 m. Utvidelse for 20 sett spyle/stakekummer. Prosjektert lengde reguleres m 225,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

21 FV4A Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg Det stilles krav om at eksisterende abonnenter normalt skal ha kontinuerlig tilkobling til vann og avløpsnettet mens arbeidene pågår. Det skal derfor etableres bypass som midlertidig vannforsyning der det er behov for dette. Spillvannsbypass etableres for å opprettholde en sikker og hygienisk håndtering av spillvannet under nedsetting og tilknytning. Spillvann tillates ikke tilført overvannsledning eller vassdrag og skal kjøres i bypass til spillvannsledning ved selvfall eller pumping. Provisorier for vann tillates ikke tilkoblet innenfor boligers grunnmur. Provisorier er ene og alene entreprenørens ansvar og entreprenøren skal ha kontinuerlig beredskap slik at beboere kan ta kontakt ved evt. driftsproblemer. Evt. kostnader som Oppegård kommune blir påført som følge av feil/driftsproblemer på entreprenørens provisorier, vil bli fakturert entreprenøren fortløpende FV4.611A MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE ANLEGG ANLEGG: SELVFALLSLEDNING Lokalisering: Welhavens vei I forbindelse med gravearbeider i anleggsområdet kan eksisterende avløpsledninger bli rammet i større eller mindre grad. Det kan være aktuelt med overpumping m.m. der avløpsnettet må settes ut av drift mens arbeidene pågår. Alle kostnader med oppgraving, fra- / tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 110 mm., nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i denne post. Posten skal også inkludere nedrigging / rydding. Provisorisk avløp må sikres mot frost og mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.). Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Rund sum RS Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

22 FV4.612A MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE ANLEGG ANLEGG: TRYKKLEDNING Lokalisering: Welhavens vei Bypass vann. I forbindelse med omlegg og tilkoblinger av nye vannledninger til eksisterende anlegg må midlertidig vannforsyning etableres. Alle kostnader med oppgraving, fra-/ tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 50 mm., nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i denne post. Posten skal også inkludere nedrigging/ rydding. Provisorisk vann må sikres mot frost og mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.). Provisorier for vannforsyning skal være hygienisk betryggende og desinfiseres før de tas i bruk. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Rund sum RS FV A MASSEUTSKIFTING - VOLUM TYPE LAG: BUNNFORSTERKNING TYPE MASSE/SORTERING: GRUS KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: USPESIFISERT Dersom komprimering medfører omrøring av masser i grøftebunn under fundamentlaget, må bunn forsterkes. Utskiftet masse erstattes med friksjonsmateriale eller ensgradert grus. Under bunnforsterkningslaget legges det om nødvendig ut geotekstiler. Komprimering: Normal Prosjektert anbrakt volum reguleres m 3 10,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

23 FV A MASSEUTSKIFTING - VOLUM TYPE LAG: Annet formål - må spesifiseres TYPE MASSE/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Type masser: Fragmenterte steinmasser. Masseutskifting over ledningssonen. Gravemasser fra grøftesonen som ikke tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal kjøres til deponiplass. Det presiseres at entreprenør plikter å skille ut og ta vare på egnede masser og anbringe disse i mellomlager for bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i denne forbindelse kun til anvendelse i den utstrekning masser må leveres av entreprenøren. Dette innebærer at avregnet levert volum baseres på teoretisk grøftesnitt med angitte avregningsbredder. Leveranse, utlegging og komprimering av fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 200 mm. Innhold av finstoff < 1%. NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i grøfter medregnes i andre poster. Prosjektert anbrakt volum reguleres m 3 15,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

24 02.02 Grunnarbeider - del G Grunnarbeider - Del GU Geosynteter GU6.21 GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: GRUNNARBEIDER/ FUNDAMENTERING/ STØTTEKONSTRUKSJON Lokalisering: Welhavens vei Bestandighet: Bruksklasse IV Nei På steder med bløte masser i grøftebunn må det legges fiberduk. Duk benyttes først etter avtale med byggherren og i et omfang som avklares på stedet. Duken legges under fundament, alt. som bunnforsterkning og rundt omfyllingsmasser i grøfta. Overlapping min. 0,5 m. Areal reguleres m 2 80,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

25 02.03 Dekke- og banearbeider J Dekke- og banearbeider JHA Asfaltdekker Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei JH A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Annen asfalttype - må spesifiseres NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : BINDLAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Lokalisering: Welhavens vei Underlag: Bærelag Asfalttype : Ag Henv. Statens vegvesen Håndbok 018. Posten omfatter leveranse, opplasting, transport frem til, utlegging og valsing i vei. Dekket skal ha en homogen og ensartet overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert finpukk. Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og eventuell fiber skal være tørr og homogen ved innmatning. Komprimeringsarbeidet skal være fullført før temperaturen er sunket 50 C under minimumstemperaturen ved utlegging. Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt vann på underlaget. Gjennomføring og teknisk løsning iht. Statens vegvesen Håndbok 018 og kommunens vei-norm og tegning. Prosjektert volum reguleres m 3 70,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

26 JH A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Annen asfalttype - må spesifiseres NOMINELL STEINSTØRRELSE : Annen nominell steinstørrelse - må spesifiseres LAG : Annet lag - må spesifiseres BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Lokalisering: Welhavens vei Underlag: Bærelag Asfalttype : Freseasfalt på skulder (skal flukte med slitelaget) Henv. Statens vegvesen Håndbok 018. Posten omfatter leveranse, opplasting, transport frem til, utlegging og valsing i vei. Dekket skal ha en homogen og ensartet overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert finpukk. Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og eventuell fiber skal være tørr og homogen ved innmatning. Komprimeringsarbeidet skal være fullført før temperaturen er sunket 50 C under minimumstemperaturen ved utlegging. Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt vann på underlaget. Gjennomføring og teknisk løsning iht. Statens vegvesen Håndbok 018 og kommunens vei-norm og tegning. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Prosjektert volum reguleres m 3 15,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

27 JH A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Annen asfalttype - må spesifiseres NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : BINDLAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Lokalisering: Trompetasfaltering i innkjørsler til boliger Antall: 22 innkjørsler Underlag: Bærelag Asfalttype : Ag Henv. Statens vegvesen Håndbok 018. Posten omfatter leveranse, opplasting, transport frem til, utlegging og valsing i vei. Dekket skal ha en homogen og ensartet overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert finpukk. Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og eventuell fiber skal være tørr og homogen ved innmatning. Komprimeringsarbeidet skal være fullført før temperaturen er sunket 50 C under minimumstemperaturen ved utlegging. Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt vann på underlaget. NB! Eventuell fjerning av belegningsstein på kommunal grunn skal være inkludert i prisene. Gjennomføring og teknisk løsning iht. Statens vegvesen Håndbok 018 og kommunens vei-norm og tegning. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Prosjektert volum reguleres m 3 10,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

28 JH A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Lokalisering: Welhavens vei Underlag: Bindlag Henv. Statens vegvesen Håndbok 018. Posten omfatter leveranse, opplasting, transport frem til, utlegging og valsing i vei. Dekket skal ha en homogen og ensartet overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert finpukk. Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og eventuell fiber skal være tørr og homogen ved innmatning. Komprimeringsarbeidet skal være fullført før temperaturen er sunket 50 C under minimumstemperaturen ved utlegging. Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt vann på underlaget. Gjennomføring og teknisk løsning iht. Statens vegvesen Håndbok 018 og kommunens vei-norm og tegning. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Prosjektert volum reguleres m 3 70,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

29 JH A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Lokalisering: Trompetasfaltering i innkjørsler til boliger Antall: 22 innkjørsler Underlag: Bindlag Henv. Statens vegvesen Håndbok 018. Posten omfatter leveranse, opplasting, transport frem til, utlegging og valsing i vei. Dekket skal ha en homogen og ensartet overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert finpukk. Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og eventuell fiber skal være tørr og homogen ved innmatning. Komprimeringsarbeidet skal være fullført før temperaturen er sunket 50 C under minimumstemperaturen ved utlegging. Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt vann på underlaget. Gjennomføring og teknisk løsning iht. Statens vegvesen Håndbok 018 og kommunens vei-norm og tegning. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Prosjektert volum reguleres m 3 10,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

30 ZB3A Skjæring og slissing i faste dekker Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei ZB3.1210A SKJÆRING DEKKETYPE: ASFALTDEKKE METODE: SAGING TOTAL DYBDE: VALGFRI Skjæring gjennom asfaltdekket for grøftetrase. Stipulert lengde reguleres m 25, ZB7A Riving av faste dekker ZB7.29A RIVING AV FAST DEKKE Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Annen dybde - må spesifiseres Gjelder komplett riving, sortering, opplasting, transport og deponering av eksisterende asfaltdekke m/fartshumper i varierende tykkelse. Inkludert deponiavgift Areal, reg. m ,00 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

31 02.04 Anleggsgartnerarbeid KA Anleggsgartnerarbeider Omfatter generell opprydding, reetablering, planering og tilsåing i området KBA Vegetasjon KB4.1A Sådd grasdekke Planering og tilsåing av skråning/fyllingsfot. Det beregnes 2 kg. frø pr. 100 m2. Prosjektert areal reg. m 2 75, KB2.2A Vekstjordlag Finplanering og tilsåing. Posten omfatter leveranse og transport av vekstjord til skråningspuss. inkl. utlegging og finplanering, lagtykkelse 10 cm. Gjødsling og tilsåing. Det beregnes 2 kg. frø pr. 100 m2 og 5 kg. fullgjødsel B pr. 100 m2. Prosjektert areal, reg. m ,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

32 KB5 Trær, busker, stauder, sommerblomster, løk og knoller KB5.11 LØVTRÆR ETTER NS KB5.2 Busker Lokalisering: Langsmed ledningstrase Gjelder levering og beplanting av løvtrær langsmed ledningstrase. I partier hvor det må fjernes løvtrær skal det plantes til med nye trær. Trær skal ha en høyde på min. 1,5m. Plantehullet skal ha en skålformet utforming med en bredde på minst to ganger rotklumpens diameter. MERKNAD Ved tunge jordarter bør plantehullets størrelse økes til tre ganger rotklumpens diameter. Antall, reg. stk KB5.21A BUSKER ETTER NS 4404 Lokalisering: Langsmed ledningstrase. Høyde 1-2,5m. Omfatter levering og planting av busker etter behov. Antall, reg. stk KB5.24A HEKKPLANTER ETTER NS 4410 Lokalisering: Langsmed ledningstrase. Høyde 1-2,5m. Omfatter levering og planting av hekkplanter etter behov. Antall, reg. stk 25 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

33 KB5.3 Stauder KB5.31 STAUDER ETTER NS PLANTET Lokalisering: Langsmed ledningstrase Omfatter levering og planting eller såing av stauder eller ferdig dyrket plantedekke med stauder. Ferdig dyrket plantedekke skal ha høy plantetetthet og et godt utviklet rot- og utløpersystem. Høyde 1-3m. Antall, reg. stk KB5.611 OPPSTØTTING AV TRÆR Lokalisering: Langsmed ledningstrase Omfatter oppstøtting av trær. Oppstøttingen skal ikke være høyere enn at kronen tillates fri bevegelse.treet skal være bundet til oppstøttingen, men ikke slik at oppstøttingen skader treet mekanisk. Oppstøttingen av trær skal være solid og fast forankret i bakken, uten at røtter skades. MERKNAD I de fleste tilfeller vil en oppstøtting til 1/3 av treets høyde være tilstrekkelig. Antall trær, reg. stk KP Gjerder og avskjerminger KP1.10 GJERDE FUNDAMENTERING: MED VALGFRI FUNDAMENTERING OG FESTEMETODE Det kan bli aktuelt å fjerne eksisterende hagegjerder og oppsetting av samme / tilsvarende. Mengdene er stipulert og skal inneholde elementer, porter, stolper osv. Lengde, reg. m 50,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

34 02.05 Isolering, tekking og tetting S Isolering, tetting og tekking SB5 Isolering av konstruksjoner og installasjoner i grunnen SB ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - KOMPLETT MATERIALE: XPS, PLATER TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: I grøft Welhavens vei over rør ved liten overdekning Krav til fysiske egenskaper: Korttidslast min. 500 kn/m Type og dimensjon på rørledning: Div. Nei Frostsikring med plateisolering. På sidene av og over grøftetraseen der entreprenøren i samråd med byggherren bestemmer bruk. Ved grunnere overdekning enn 2,0 m. skal entreprenøren alltid avklare med byggherren om isolering skal foretas Prosjektert areal over rørledning reguleres m 2 50, SB ISOLERING AV KUM - ANTALL MATERIALER: EPS, PLAT ER TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Under kumlokk Type kum: vannkummer Nei Frostsikring med tilpasset plateisolering (for montering under kumlokk). Der entreprenøren i samråd med byggherren bestemmer bruk. Ved kummer nedmål topp vl. mindre enn 2,0 m skal alltid entreprenøren avklare med byggherren om isolering skal foretas. Antall reguleres stk 1 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

35 02.06 Rør- og sanitærinstallasjoner U Rør- og sanitærinstallasjoner UBA Rørledninger og rørdeler Postene omfatter leveranse, transport, legging og montering av rør. Inkl. er også bend og deler utenfor kum som ikke vises på kumtegningene. På alle trykkledninger som skjøtes / kobles sammen skal det gjennomgående nyttes strekkfaste muffer. Det skal benyttes Tyton sit strekkfaste muffer på alle trykkrør for vann. For avvinklinger utenfor kum på spillog overvannsledninger skal det alltid benyttes langbend. Gjennomføring og teknisk løsning iht.kommunens VAnorm og tegninger UB A VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT Kommunal vannledning Lokalisering: Welhavens vei Relativ deformasjon: Normale krav Ringstivhet: C 50. Dimensjon: DN 150 mm. Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i løpende grøft iht tegninger. NB! Henv. forpost Prosjektert lengde reguleres m 360,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

36 UB A VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: I grøft Welhavens vei, stikkledninger Relativ deformasjon: Normale krav Ringstivhet: SDR 11 Dimensjon: DN 32 mm. Materialkvalitet: PE 100 eller tilsvarende. Inklusive levering og legging av rør og rørdeler som stikkledninger i løpende grøft iht tegninger. Stikkledninger legges i grøft frem til innenfor tomtegrense. Farge: Sort NB! Henv. forpost Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Lengde, reg. m 200, UB1.2A Vanntilførsel - tilknytninger og frakoblinger Lokalisering: Stikkledningstilknytning mot eksisterende private boliger langs Welhavens vei iht tegning. PE 100 DN 32mm fra hovedledning legges i grøft til innenfor tomtegrense mot eksisterende private stikkledninger og tilknyttes disse. Posten gjelder nødvendige deler til og arbeid for komplett tilknyting til eksisterende stikkledning. NB! Inkludert skal også være graving for å finne eksisterende ledning, samt innmåling av denne. Data oversendes konsulent som tilpasser byggetegning. Gjennomføring og teknisk løsning iht. kommunens VAnorm og tegninger. Prosjektert antall reguleres stk 20 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

37 UB1.21 TILKNYTNING AV VANNLEDNING VED ANBORING Lokalisering: Welhavens vei. På SJK 150 mm vannledning Det benyttes Hawle tilknytningsmuffe med Zak-kobling for tilknytning til eksisterende stikkledning for vann Ø32-50 mm, jf. tegning D19. Nødvendige deler for og arbeid med innsetting og tilkobling til DN 32 mm. PE stikkledning. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Prosjektert antall reguleres stk UB STENGE- OG TAPPEANORDNINGER VENTILTYPE: STENGEVENTIL TILLEGGSUTSTYR: ME D SPINDELFORLENGELSE FOR VENTIL Lokalisering: Welhavens vei, stikkledninger PE mm. Ny stoppekran settes ca. 1 meter innenfor tomtegrensa eller på plass anvist av byggherre. Eksisterende stoppekran skal fjernes og erstattes med skjøtestykke komplett med graving, arbeid og deler. Gjennomføring og teknisk løsning iht. kommunens VAnorm og tegninger. Prosjektert antall reguleres stk UB STENGE- OG TAPPEANORDNINGER VENTILTYPE: STENGEVENTIL TILLEGGSUTSTYR: med spindelforlengelse for ventil inklusive varerør OG STOPPEKRANBOKS (GATEHATT) Lokalisering: Welhavens vei, stikkledninger PE mm. Ny stoppekran settes ca. 1 meter innenfor tomtegrensa eller på plass anvist av byggherre Eksisterende stoppekran skal fjernes og erstattes med skjøtestykke komplett med graving, arbeid og deler. Gjennomføring og teknisk løsning iht. kommunens VAnorm og tegninger. Prosjektert antall reguleres stk 4 Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

38 UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: Annen type avløpsledning - må spesifiseres MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Kommunal spillvannsledning. Lokalisering: Grøft Welhavens vei Dimensjon: PVC 160 mm SN 8. Relativ deformasjon: Normale krav Farge: Rødbrun. NB! Henv. forpost Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i løpende grøft. Prosjektert lengde reguleres m 360, UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Privat spillvannsledning Lokalisering: Tilknytning til Welhavens vei. For omlegg av privat stikkledning. Legges frem til innenfor tomtegrense. Dimensjon: PVC 110 mm SN 8. Relativ deformasjon: Normale krav Farge: Rødbrun NB! Henv. forpost Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i løpende grøft. Prosjektert lengde reguleres m 200,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

39 UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Kommunal overvannsledning. Lokalisering: Grøft Welhavens vei Dimensjon: PVC 200mm SN 8 Relativ deformasjon: Normale krav Farge: Sort NB! Henv. forpost Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i løpende grøft iht tegninger. Prosjektert lengde, reg. m 360, UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Privat overvannsledning og ledning til sluk. Lokalisering:Tilknytning til Welhavens vei. For tilknytning til sluk og for omlegg av privat stikkledning. Legges frem til innenfor tomtegrense Dimensjon: DN 160 mm. SN 8 Relativ deformasjon: Normale krav Farge: Sort. NB! Henv. forpost Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i løpende grøft. Prosjektert lengde, reg. m 225,00 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

40 UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: Annen nominell diameter for hovedledning - må spesifiseres NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN 110/ 125 TYPE TILKNYTNING: MED GRENRØR Kommunal spillvannsledning. Lokalisering: Welhavens vei. For tilknytning stikkledning til eiendom. Relativ deformasjon: Normale krav Farge: Rødbrun. Tilknytning av DN 110 stikkledning spillvann til DN 160 hovedledning utenfor kum. DN 110 stikkledning fra hovedledning legges i grøft mot eksisterende privat spillvannsledning frem til innenfor tomtegrense og tilknyttes denne via spyle/stakekum. NB! Inkludert skal også være graving for å finne eksisterende ledning, samt innmåling av denne. Data oversendes konsulent som tilpasser byggetegning. Inklusiv er nødvendige deler og arbeid for komplett tilkobling. Posten skal også omfatte frakobling og fjerning av eksisterende anlegg. Gjennomføring og teknisk løsning iht. kommunens VAnorm og tegninger Prosjektert antall reguleres stk 20 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

41 UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: DN =200 NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN 150/ 160 TYPE TILKNYTNING: MED GRENRØR Kommunal overvannsledning. Lokalisering: Welhavens vei. For tilknytning av stikkledning til sluk og eiendom. Relativ deformasjon: Normale krav Farge: Svart. Tilknytning av DN 160 stikkledning overvann til DN 200 overvannsledning utenfor kum. DN 160 stikkledning fra hovedledning legges i grøft mot eksisterende privat spillvannsledning frem til innenfor tomtegrense og tilknyttes denne via spyle/stakekum. Inklusiv er nødvendige deler og arbeid for komplett tilkobling. NB! Inkludert skal også være graving for å finne eksisterende ledning, samt innmåling av denne. Data oversendes konsulent som tilpasser byggetegning. Posten skal også omfatte frakobling og fjerning av eksisterende anlegg Dersom ikke privat stikkledning for overvann er etablert terses ny stikkledning for senere bruk. Gjennomføring og teknisk løsning iht. kommunens VAnorm og tegninger Prosjektert antall reguleres stk UB8.1 Prøving, kontroll og klargjøring av vann- og avløpssystemer Det presiseres at postene i dette kapittel skal gjennomføres. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side Kapittel: 02 Welhavens vei Akkumulert Kapittel 02 Welhavens vei:

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1 Kapittel: A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK Bygningsdel: 01 RIGG OG DRIFT A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK A1.01 RIGG OG DRIFT A1.01.01 A1.01.01.1 FORSIKRINGER

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

E. Grann-Meyer, C. & D. Prosjekt: Berg kommune: Skaland vannverk - VL i FV 251. Prosjekt 656. Side 01-1

E. Grann-Meyer, C. & D. Prosjekt: Berg kommune: Skaland vannverk - VL i FV 251. Prosjekt 656. Side 01-1 Prosjekt: Berg kommune: Skaland vannverk - VL i FV 251. Prosjekt 656. Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG og DRIFT 01 RIGG og DRIFT Generelt Dette kapittel er basert på NS 3420 4.utgave 2010. Kostnader for alle

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Bogafjell felt G3 Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Mai 2012 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-1 D BESKRIVENDE DEL D.1 DETALJBESKRIVELSE D.1.1 RIGG OG DRIFT Dette kapitlet er beskrevet etter digital

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

29.02.2012 Prosjekt: Buskerud Gård Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

29.02.2012 Prosjekt: Buskerud Gård Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER 01.1 AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Prosjekt: Buskerud Gård Side 01-1 Kapittel: 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER Rund sum RS 01.2 AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

MENGDEOPPSETT OG TEKNISKE BESTEMMELSER

MENGDEOPPSETT OG TEKNISKE BESTEMMELSER Prosjekt: Asker kommune - Breivikveien Entreprise E01b - VA og vei Side 1 Kapittel: Delkapittel: MENGDEOPPSETT OG TEKNISKE BESTEMMELSER NS3420 utgave 4 2014-1 er benyttet for oppsett av mengder. En del

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging.

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. Premisser: 1. Kombinasjon av gjeldende områdereguleringsplan og detaljreguleringsforslag (2014) som revurderte

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Frøya kommune BEINSKARDET BOLIGFELT ETAPPE 2 20.06.13

Frøya kommune BEINSKARDET BOLIGFELT ETAPPE 2 20.06.13 Frøya kommune BEINSKARDET BOLIGFELT ETAPPE 2 20.06.13 Frøya kommune Beinskardet boligfelt Etappe 2 Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side 01-1 : 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER Beskrivelse etter NS 3420, utg.4, 2011. 01.4 AB1 FORSIKRING

Detaljer

Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE

Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE 211402 Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE 211402 Vollsveien mfl: Mengdebeskrivelse Side 1-1 Kapittel: 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 21 Grunn og fundamenter 21.01 Tekniske bestemmelser 21.01.1 Komplette grøfter for

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG

Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG Det vises til konkurransegrunnlag for VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 datert

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Vannledning Frøland - Totland Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Asplan Viak AS Prosjekt: Vannledning Frøland - Totland Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Asplan Viak AS 29..24 Prosjekt: Vannledning Frøland - Totland Side Kapittel: RIGG OG DRIFT. AV. ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Lokalisering:.2 AV2. DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Stærk & Co AS Prosjekt: VA Barbu_Del3 Side I-1 01 RIGG OG DRIFT VEGARBEIDER

Stærk & Co AS Prosjekt: VA Barbu_Del3 Side I-1 01 RIGG OG DRIFT VEGARBEIDER Prosjekt: VA Barbu_Del3 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 RIGG OG DRIFT... 01-1 02 VEGARBEIDER... 02-1 1 Hulveien, trase 5-9... 02-2 2 Møllebakken, trase 10... 02-11 03 VA GRØFTEARBEIDER... 03-1 1 Hulveien,

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: V3 Side 1-1 1 KUM 1.1 FD3.14110 GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Type grop: Grop til vannkum Dimensjoner:

Detaljer

Aquapartner A/S Prosjekt: Ringsaker kommune VA-anlegg Sjusjøen-Moelv entreprise 8 Sjøledninger Næra Side D1-1

Aquapartner A/S Prosjekt: Ringsaker kommune VA-anlegg Sjusjøen-Moelv entreprise 8 Sjøledninger Næra Side D1-1 Prosjekt: Ringsaker kommune VA-anlegg Sjusjøen-Moelv entreprise 8 Sjøledninger Næra Side D1-1 Kapittel: D1 Generell rigg og drift D1 Generell rigg og drift D1.01 Generell rigg og drift D1.01.1 D1.01.2

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Reinertsen AS Prosjekt: Strandveien AF-ledning Side 9-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Reinertsen AS Prosjekt: Strandveien AF-ledning Side 9-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Strandveien AF-ledning Side 9-1 9 VA ANLEGG 9.01 A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass 9.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Omfatter alle kostnader forbundet

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 Kapittel: 9 MENGDEBESKRIVELSE. Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 Kapittel: 9 MENGDEBESKRIVELSE. Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 9 MENGDEBESKRIVELSE 9.1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 9.1.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ikke relevant Rund sum... RS...

Detaljer

Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift 01 Kapitalytelser, rigg og drift 01.1 ETABLERING 01.1.01 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID 01.2 RIGG Rund sum...

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1 2 GRUNNARBEIDER VVS Denne beskrivelsen er basert på ny NS 3420 hvor annet ikke er oppgitt. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: Høydebasseng Kyrkjøy -adkomstveg og ledninger Side 0-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

IVAR IKS Prosjekt: Høydebasseng Kyrkjøy -adkomstveg og ledninger Side 0-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Høydebasseng Kyrkjøy -adkomstveg og ledninger Side 0-1 Kapittel: 0 Generelt 0 Generelt Denne beskrivelsen er kodet etter NS3420 (4. utgave, 2013). Standarden henviser videre til alle aktuelle

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

GANG OG SYKKELVEG SVALIA

GANG OG SYKKELVEG SVALIA Overhalla kommune GANG OG SYKKELVEG SVALIA 23.05.11 Overhalla kommune Gang og sykkelveg Svalia Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE... 4 2

Detaljer

Entreprenøren må prise inn alle kostnader forbundet med rigg av byggeplass, også kostnader i forbindelse med evt. leie av riggplassen/mellomlager.

Entreprenøren må prise inn alle kostnader forbundet med rigg av byggeplass, også kostnader i forbindelse med evt. leie av riggplassen/mellomlager. Prosjekt: Renovering av vannledninger - Delprosjekt D Side: 01-1 Kapittel: 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT 01.01 FORSIKRING OG SIKKERHETSSTILLELSE

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA 5337.XLSX 04.03.2015 Side 1 av 5 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side 00-1 Kapittel: 00 Rigg, drift og nedrigg 00 Rigg, drift og nedrigg 00.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 00.2 AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Posten omfatter

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel:

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel: Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering X2.1 Prissammendrag Kapittel: kr 1 Rigg og drift... 2 Regningsarbeider... 4 Grunnarbeider... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17 Kapittel: 2 STØTDEMPINGSSJIKT 2 STØTDEMPINGSSJIKT GENERELT På et underlag, som før installasjonene begynner skal

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5 7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE 70 GENERELT 2 71 TERRENGBEHANDLING 3 71.2 Behandling av eksisterende vegetasjon 3 71.3 Grunnarbeider 3 71.4 Terrenghøyder og innmåling 3 71.5 Masseflytting 3 72 VEIER, PLASSER

Detaljer