Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230"

Transkript

1 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord, og betjener derfra fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionens visjon sammenfaller med IOGT i Norges visjon, og lyder: Alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler medfører. Regionen arbeider på områdene Miljøskaping byggende og forebyggende arbeid Politikk Sosialt arbeid Fred, utvikling og demokrati Regionen har ikke virksomhet som kan påvirke det ytre miljø. Det er ikke gjort særskilte tiltak for å bidra til likestilling mellom kjønnene, men organisasjonen følger norske lover i alt sitt arbeid. Årsberetningen redegjør for virksomhetens utvikling, resultater og stilling sett i forhold til framlagt årsregnskap og måloppnåelse i arbeidsplan vedtatt på regionens årsmøte våren Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Følgende er lagt til grunn for dette: Organisasjonen har sterk egenkapital og drives nøkternt. Lokale avdelinger er fortsatt i stand til å yte betydelig finansiell kapital til den daglige driften. Regnskapet viser et underskudd i Årsmøtet våren 2013 vedtok et budsjett der man tok høyde for at driften av regionen ville kunne svekke regionens egenkapital med inntil kr ,- dette året. I 2012 hadde regionen et overskudd på kr ,- som ble tilført regionens egenkapital. Det var dette overskuddet som tenktes benyttet i Underskuddet i regnskapet 2013 skyldes imidlertid i stor grad forhold knyttet til manglende tilskudd til IOGT i Norges prosjekt Enestående familier, og ikke regionens drift. IOGT i Norge har på denne bakgrunn valgt å dekke mye av regionens underskudd i 2013 slik at regionen ikke bærer hele underskuddet i 2013 alene. Egenkapitalen utgjør 89% av totalkapitalen mot 84% i Regionstyret for region Sør-Norge har i 2013 bestått av Berit Langseid (leder), Svein Børge Haugberg (nestleder), Trond Aasland (økonomileder), Helmer Nilsen, Per Skaugset, Svein Ole Samuelsen og Jamil Dybwad. Sekretær for regionstyret har vært regionkonsulent Trude Sletteberg. Region Sør-Norge har (etter IOGTs landsmøte i august 2013) disse medlemmene i sentralstyret: Berit Langseid, Trond Aasland og Jamil Dybwad (vara). 1

2 I løpet av perioden skulle vi i følge vedtatt arbeidsplan for IOGT i Norge og IOGT region Sør-Norge arbeide med følgende prioriterte mål i 2013 og 2014: Arbeide for et sterkere fokus på foreldre og voksnes rolle som forebyggere Arbeide for at flere velger å leve alkoholfritt enten helt eller i ulike situasjoner Ha minst 15 lokale alkoholpolitiske aktiviteter årlig Samarbeide med sentralleddets sosiale avdeling som arbeider med barn og unge i risikosonen, pårørende og tiltak for rusmisbrukere Være med på å øke forståelsen for rusmidlers rolle som hinder for utvikling for land i sør Bidra til å legge planer for å markere lokalt / regionalt avholdsbevegelsens historiske betydning for kvinners samfunnsengasjement i tilknytning til jubileet for allmenn stemmerett for kvinner i 2013 I samarbeid med sentralleddet gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på lokale aktiviteter og lokal organisering Øke medlemstallet, og bedre kontakten med det enkelte medlem, med sikte på å nå den nasjonale målsetningen om medlemmer i 2017 Opptre som en organisasjon, både når det gjelder profilering og i bruk av ressurser i alle deler av regionens virksomhet Prioriterte mål og måloppnåelse BYGGING OG FOREBYGGING Arbeide for et sterkere fokus på foreldre og voksnes rolle som forebyggere Styrke foreldre og andre i deres rolle som voksne ansvarspersoner og forebyggere gjennom prosjektet Sterk & Klar, og andre tiltak. Holde oss godt orientert om Sterk & Klar sitt arbeid i vår region. o Sterk & Klar har i 2013 gjort avtale med Larvik kommune om igangsetting av arbeid ved samtlige ungdomsskoler i kommunen. Prosjektet har også arbeid ved Tveten skole i Porsgrunn, samt ved to andre ungdomsskoler i Telemark: Bø og Seljord. Det er god dialog mellom prosjektledelsen og regionkonsulenten. o Regionkonsulenten har ikke hatt kontakt med Sandefjord Videregående skole i 2013, og har dermed i motsetning til tidligere år ikke bistått dem i deres rusforebyggende arbeid. Videreføre og starte nye tiltak for Enestående familier tilpasset lokale forhold. Sikre 2

3 kontinuitet i ledergruppa i Vestfold, og sørge for god drift av tiltaket i Telemark. Legge til rette for oppstart av en ny gruppe i Drammen fra o Enestående familier i Sandefjord ble i 2012 evaluert av kommunen. Deres rapport er dessverre ennå ikke ferdigstilt, men vi har fått mange signaler på at rapporten vil bli svært positiv. Over 200 familier er ved utgangen av 2013 knyttet til Enestående familiegruppa i Sandefjord, som også for 2014 er prioritert på topp av kommunen som et prosjekt kommunen ønsker at staten skal støtte med tiltaksmidler mot barnefattigdom. Gruppa mottok kr ,- i statlig tilskudd i Det er dessverre ikke utdannet nye ledere i gruppa siste år. Det er behov for å styrke lederstaben i Sandefjord-gruppa det kommende året siden flere av de lederne gruppa har nå er på vei ut av arbeidet. Det er ingen honorerte ledere i gruppa utenom regionkonsulenten. Det er gitt tilbud om i overkant av 30 helge- og ferieaktiviteter i o Gruppe i Telemark ble etablert sommeren 2012 med lokal frivillig leder. 97 familier sto på gruppas kontaktliste ved utgangen av I 2013 mottok gruppa kr ,- i statlig tilskudd. Det er søkt slike midler også for De er nå tre frivillige og en honorert leder i gruppa. I 2013 er familier i Skien tilbudt i underkant av 30 helgeaktiviteter, enten i regi av gruppa selv eller i regi av andre geografisk tilgrensende grupper. o Man har ikke kommet nærmere noen oppstart i Drammen siden vedkommende vi kurset for oppgaven i begynnelsen av 2013 har meldt seg ut av IOGT. 22 familier er ved utgangen av 2013 klare for å motta invitasjoner fra oss dersom vi starter opp. o Det er startet opp en gruppe i Larvik i samarbeid med Frivilligsentralen. En frivillig leder er kurset for oppgaven, og det er søkt statlige midler for Kommunen har ikke prioritert søknaden, men staten kan overprøve kommunens vurdering. IOGT i Larvik og Frivilligsentralen i Larvik har bidratt med oppstarts-støtte til gruppa, som er forsiktig i gang i et tett samarbeid med gruppa i Sandefjord. Arbeide for at flere velger å leve alkoholfritt enten helt eller i ulike situasjoner. Ta aktivt del i det nordiske prosjektet for å markedsføre, og øke statusen til det å velge alkoholfritt. Sørge for at folk i vår region som ønsker å delta blir orientert og invitert til deltakelse o Organisasjonskonsulenten fra IOGT i Norge har besøkt flere avdelinger i vår region i 2013 med blant annet dette som tema. Øke bevisstheten om problematiske sider ved den norske alkoholkulturen o Den generelle innsatsen med fokus på Hvit-jul-kampanjen og leserbrevaksjoner i løpet av høsthalvåret har bidratt til å synliggjøre IOGT som en stemme i samfunnsdebatten som synliggjør alkoholkulturens problematiske sider. Videreutvikle gode rusfrie samværsformer i egne møter og i miljøer for andre o IOGT har i 2013 blant annet bidratt til oppstart av Juba-gruppe i Sandefjord. o Flere av våre lokale avdelinger har gjennom det siste året testet ut nye samværs- og møteformer, for eksempel gjennom formiddagsmøter og åpne kulturarrangement. Flere lokale avdelinger har solgt sine 3

4 eiendommer det siste året og har i den forbindelse påbegynt en omlegging av sin virksomhet. Gjennomføre minst 5 Hvit-Jul-aksjoner i hvert område i Region Sør-Norge. Det er en særlig prioritert målsetning å få til dette i Agder. o Det ble totalt gjennomført nær 50 aksjoner i vår region i 2013 med et totalt resultat på underskrifter. I tillegg har en del undertegnet kampanjen på Internett. Underskriftene har i vår region blant annet kommet inn ved følgende aksjoner: o Det er avholdt 34 Hvit jul-aksjoner i 15 kommuner rundt Søndre Buskerud som resulterte 2456 underskrifter. o I område Blefjell ble det gjennomført aksjoner på Notodden med 36 underskrifter og i Kongsberg med ukjent totalresultat. o I Grenland ble det gjennomført 3 aksjoner i tillegg til at det er samlet inn underskrifter på møter. Totalt ble det samlet inn 217 underskrifter i Grenland. o I Vestfold ble det gjennomført aksjoner i Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Kvelde som resulterte i totalt ca. 993 underskrifter. o I Agder ble det ved hjelp av regionkonsulenten gjennomført tre aksjoner i Kvinesdal og omegn av elever fra Helse- og sosialfagslinjen på Kvinesdal videregående skole. Aksjonene resulterte i 228 underskrifter. I Agder ble det i tillegg arrangert to lokale aksjoner som resulterte i rundt 20 underskrifter. POLITIKK Ha minst 15 lokale alkoholpolitiske aktiviteter årlig Ha fokus på å redusere utelivsvolden gjennom å arbeide regionalt for null-toleranse i forhold til over-skjenking og skjenking til mindreårige, mer differensierte skjenketider i kommunene og en kortere nasjonal maksimaltid o Skjenketider har i liten grad vært fokus i 2013 siden det bare i liten grad er rom for slike debatter i kommunene midt i en bevillingsperiode. Sentralleddet og regionen følger gjennom rutiner for medievarsling nøye med i mediene når det foregår blant annet brudd på bevillingskravene i vår region, og opplever at pressen er opptatt av å belyse sakene i media når slike brudd blir avdekket. Det er fortsatt vårt inntrykk at det skal mye til før brudd får konsekvenser for bevillingshaver. Gjennomføre lokale møter og konferanser med fagfolk, frivillige organisasjoner, politi og næring. Regionkonsulenten skal prioritere deltakelse og innlegg på slike møter o Det er i løpet av året etablert et spennende samarbeid mellom sentralleddet i IOGT, Kongsberg kommune og IOGT i Blefjell som følge av arbeidet som ble gjort fra regionens og områdets side med Utelivsaksjonen i Den 15. april arrangerte IOGT et stort åpent møte/seminar i Kongsberg i samarbeid DNT og Juvente. Det var svært godt oppmøte fra kommunen, frivillige organisasjoner, utelivsbransjen, politiet og andre aktører. Helsedirektoratet var blant innlederne, og tema var rullering av rusmiddel-politisk handlingsplan i kommunen. Vi formulerte også et skriftlig innspill til handlingsplan-prosessen. o Området Grenland startet i samarbeid med politisk organisasjonskonsulent Rogne planleggingen av et politisk arbeid i Skien og Porsgrunn. I første omgang ville vi arrangere et seminar om alkoholpolitikk for disse to kommunene i begynnelsen av Dette 4

5 seminaret måtte imidlertid senere avlyses grunnet vansker med å få tak i foredragsholdere. Sammen med sentralleddet i IOGT legge til rette for å dokumentere den lokale situasjonen når det gjelder sammenhengen mellom vold og fyll, og hvordan kommunene følger opp kontrollen med utestedene o Det har ikke vært arbeidet med å dokumentere dette fra regionens side i Det er et etterlatt inntrykk at kontrollene i liten grad er effektive når det gjelder å avdekke over-skjenking og andre brudd på skjenkebestemmelsene. Bygge opp kapasitet til bedre å følge opp lokale henvendelser o I den grad regionen mottar lokale henvendelser er det svært sjelden disse ikke blir besvart eller fulgt opp. Dyktiggjøre flere medlemmer slik at de kan være aktive i den alkoholpolitiske debatten, bl.a. ved å bruke Actis politiske nettverk. o Actis har så langt regionen har merket i liten grad kommet i gang med arbeid for å dyktiggjøre lokale tillitsvalgte i organisasjonene i o Regionkonsulenten har brukt noe arbeidstid på å lese seg opp på rusfaglig litteratur slik at hun i noen grad kan benyttes som en ressurs når det gjelder kunnskapsbasert forebygging. Flere lokale tillitsvalgte er aktive i lokale alkoholpolitiske debatter der de bor, noe som gjenspeiles i områdenes årsmeldinger. o Trond Aasland og Roar Olsen ble på sensommeren utfordret av regionstyret til å skrive innlegg for avisene i regionens navn, noe som har gitt betydelig effekt i løpet av høsten. Regionen har vært en aktiv og synlig debattant i pressen i Noe av det de to har skrevet har de signert selv på vegne av regionen, andre innlegg har de gitt lokale regionstyremedlemmer eller andre sentrale aktører i IOGT mulighet til å signere. o Sentral-leddet har ikke gjort en grundig opptelling av antall presseoppslag i tilknytning til Tryggere Uteliv-kampanjen, men melder at de ser klart virkningene av en kombinasjon av skoleringsarbeid, lanseringen av faktabanken, innsatsen med leserbrevskriving i forbindelse med valgkampen og særlig en satsing på synlighet i Region Sør. Man har hatt særlig mange presse-oppslag i de to regionavisene i Telemark, noe som gjør at de to avisene topper IOGTs nasjonale oversikt over medier der IOGT er omtalt i SOSIALT ARBEID Samarbeide med sentralleddets sosiale avdeling som arbeider med barn og unge i risikosonen, pårørende og tiltak for rusmisbrukere. Videreføre det gode samarbeidet med Sammen om Nøden -prosjektet med eventuell start av nye dag- og aktivitetssentra (SON-sentra). Være særlig oppmerksomme på å bistå til en eventuell oppstart i Larvik. o Det er et godt samarbeid mellom prosjektledelsen i Sammen om Nøden og regionen. Planene om å starte opp i Larvik er inntil videre lagt på is. o Regionen har særlig vektlagt i 2013 å gjøre kjent både eksternt og internt hvilken viktig rolle IOGT spiller ved de ulike sentrene. 5

6 o Sentrene i vår region har i 2013 fått betydelig oppmerksomhet fra både politikere og presse for sitt arbeid, og arbeidet har blitt knyttet tett opp til IOGT som merkevare. o Det ble ved overgangen til 2014 startet et nytt senter i Grimstad, der regionen gikk inn med kr ,- i oppstarts-støtte fra innkomne grasrotmidler. De andre sentrene i regionen fikk i 2013 kr ,- fra regionen gjennom Grasrotmidler. FRED, UTVIKLING OG DEMOKRATI Være med på å øke forståelsen for rusmidlers rolle som hinder for utvikling i land i sør Sikre at regionen har et korps av informatører som kan bidra med foredrag og møteprogrammer i våre lokale avdelinger og andre steder o IOGTs avdelinger i regionen har i 2013 gjennomført flere møter om Foruts arbeid. Regionen har flere informanter som på eget initiativ sørger for at avdelinger og andre tilbys møteprogram om disse temaene. Støtte opp om kampanjer FORUT driver o IOGT region Sør-Norge er Forut-fadder o Det er gjennomført flere Forut-marsjer i regionen, blant annet på Liagrend. Verve minst 15 nye Forut-faddere i perioden, gjerne i tilknytning til andre aktiviteter o Regionen har ikke gjort noe aktivt for å nå dette målet i 2013, men det har blitt vervet forut-faddere på møter i avdelingene. Bidra til å legge planer for å markere lokalt / regionalt avholdsbevegelsens historiske betydning for kvinners samfunnsengasjement i tilknytning til jubileet for allmenn stemmerett for kvinner i 2013 Nedsette en regional arbeidsgruppe i løpet av første halvår 2012 som kan arbeid med konkrete planer for markeringen i 2013 o En slik komité ble ikke valgt i 2013, men regionen har etter beste evne videreformidlet et større Aftenposten-oppslag trykket februar 2013 om emnet. Regionkonsulenten har også trukket fram emnet når det har passet slik, for eksempel på IOGTs juletrefest ved overgangen til ORGANISASJON I samarbeid med sentralleddet gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på lokale aktiviteter og lokal organisering. Styrke samarbeidet med områdene om å utvikle lokal aktivitet og ha en dialog med dem om hvilke behov de har. o Regionen har ikke gjort noe konkret med dette i 2013, men regionkonsulenten har en god og hyggelig dialog med alle tillitsvalgte i områder og avdelinger med sikte på å inspirere til lokal aktivitet. Regionkonsulenten har vært frikjøpt 50 % til arbeid i prosjektet Enestående familier i løpet av året, noe som har betydd mindre kapasitet det siste året til oppfølging av områdene. Dette er ikke noen ønskelig situasjon for regionen over tid. 6

7 o Flere av områdene arbeider godt og nyskapende med hvordan de kan synliggjøre vårt arbeid lokalt. Eksempelvis har flere områder deltatt markering av Rusfri dag 8. juni og på ulike festivaler og markedsdager. Regionstyret vil særlig ha fokus på å bistå området Agder for å styrke IOGTs aktivitet i området. o Et samlet regionstyre + vervegeneral Roar Olsen var flere dager på Sørlandet på forsommeren Det ble gjennomført besøk på SONsenteret i Kristiansand, samt besøk på leirstedet Sjøstrand i samarbeid med lokale tillitsvalgte. Turen ble finansiert over regionens budsjett. Øke medlemstallet, og bedre kontakten med det enkelte medlem, med sikte på å nå den nasjonale målsetningen om medlemmer i Bistå områdene i å øke antallet medlemmer som bidrar til medlemsrekrutteringen o Det er fortsatt en liten gruppe ivrige medlemmer som står for det meste av medlemsrekrutteringa i organisasjonen. Det er i 2013 gjennomført et stort antall verveaksjoner i områdenes regi med bistand fra vervegeneral Roar Olsen, men noe færre enn i Regionkonsulenten har bare i svært begrenset grad hatt kapasitet til verve-arbeid i Det har vært gjennomført standsarbeid over flere dager på Elvefestivalen i Drammen og på Teaterfestival i Porsgrunn. o Det er vervet 171 nye medlemmer i 2013 mot 420 ny-vervede medlemmer i 2012, og 14 nye medspillere i 2013 mot 14 i I løpet av året har 201 blitt utmeldt av medlemsregisteret mot 126 i Medlemstall i regionen per : 1171 (hvorav 830 betalende), mot 1171 i 2012 (hvorav 940 betalende.) Antall medspillere i regionen pr : 391 (hvorav 137 betalende) mot 399 i 2012 (hvorav 156 betalende). Det vil i 2014 bli slettet en del medspillere som ikke har betalt på mange år. Tilby skolering og samlinger på våre prioriterte arbeidsområder o Det er ikke gjort slikt tiltak i regionens regi i 2013, men på landsmøtet 2013 ble det tilbudt flere fagseminarer med temaer fra prioriterte arbeidsområder. Benytte prosjektenes kontaktflate mer aktivt i medlemsrekruttering o Regionen har i noen grad vært mer bevisste på å utfordre frivillige medhjelpere i Sammen om Nøden og Enestående familier til å bli medlemmer eller medspillere i IOGT. Alle ledere i Enestående familier mottar IOGTs medlemsblad til orientering og inspirasjon. Utvikle nye arbeidsmetoder hvor enkeltmedlemmer kan bruke sitt engasjement o Regionen har ikke gjort noe særskilt med dette i 2013, men flere avdelinger og områder er flinke til å utfordre nyinnmeldte til aktiv deltakelse. Vi ser at nye medlemmer og medspillere i liten grad finner veien inn i aktivt arbeid, med unntak av Hvit-jul-aksjoner der noen enkeltmedlemmer finner mulighet for å være aktive medhjelpere. Bidra til et godt samarbeidsmiljø mellom IOGT, Juvente og Juba for å lette overgangen mellom organisasjonene o Regionkonsulenten har gjennom 2013 brukt en del av sine arbeidsdager i IOGTs lokaler i Oslo som deles med de andre organisasjonene. Dette 7

8 bidrar effektivt til å styrke dialogen mellom sentralleddet i de tre organisasjonene og regionen. Regionen har god oversikt over hvem som er aktive i Juba og Juvente i vår region, og søker å skape lokal kontakt mellom de ulike organisasjonene. Særlig i Agder er det tett kontakt mellom Det Norske Totalavholdsselskap og IOGT, mens det i Vestfold og Kristiansand er god dialog mellom Juvente og IOGT-medlemmer. o Regionkonsulenten deltok ikke på barneorganisasjonen Juba sin sommerleir i I Sandefjord har det blitt startet et Juba-lag som i stor grad henter deltakere fra aktive i Enestående familier. En av gruppas ledere er aktiv deltaker i Enestående familier, og gruppas øverste leder Hanne Gade Ringdal er leder av IOGT i Norge. Ha gode rutiner på å følge opp medlemmer som ved vervestands har sagt at de ønsker å bli kontaktet av organisasjonen o Regionen har ikke gjort noe med å utvikle nye rutiner for dette i 2013, men områdene får kopi av alle verve-talonger og flere av områdene er selv flinke til å følge opp sine ny-vervede medlemmer. Satse sterkere på nettbaserte kommunikasjonskanaler, særlig skaffe til veie medlemmers epostadresser o Regionen har ikke gjort noe med dette i Programboka til regionen ligger ute på IOGTs nettsider og sendes digitalt til alle tillitsvalgte vi har digital adresse til. Bidra med mest mulig synliggjøring av gode eksempler på IOGT-arbeid i vår region, også i vårt medlemsblad, på våre nettsider og i sosiale medier o Regionen har i liten grad prioritert å arbeide med pressen i 2013, men flere av våre prosjekter har fått meget god pressedekning i Særlig har vi sett mange oppslag knyttet til Sammen om Nøden, Hvit Jul og Enestående familier, blant annet et oppslag i Aftenposten før jul som ble fulgt opp i radiokanalen P1+. Vi ser også at medlemmers aktivitet på Facebook i stor grad fremmer spredning av kunnskap om ulike sider ved IOGTs arbeid. o Flere av de tillitsvalgte i regionens områder har fått pressedekning det siste året på saker IOGT er opptatt av. Det har vært gitt både redaksjonell omtale og plass til leserinnlegg. Opptre som en organisasjon, både når det gjelder profilering og i bruk av ressurser i alle deler av regionens virksomhet Ha en helhetlig profilering hvor IOGT-navnet kommer klart frem i alle prosjekter og aktiviteter. o De nye prosjektlogoene har blitt godt etablert på IOGTs nettsider og i brosjyremateriell. Vi ser også at organisasjonens ulike ledd i større grad enn tidligere år har klart å få fram i presseoppslag at IOGT står bak mange av prosjektene som profileres positivt i media. Arbeide for en bedre samlet utnytting av økonomiske ressurser i organisasjonen o Regionen har ikke tatt noen grep for å effektuere noen form for bedre samlet utnytting av økonomiske ressurser i Regionen driftes allerede svært kostnadseffektivt. 8

9 Arbeide for å styrke dialogen lokalt og regionalt mellom IOGT og DNT o Regionen har i stor grad oversikt over hvor det finnes aktivitet i DNT, men man har bare i begrenset grad maktet å etablere noen tett dialog med DNT. Arbeide for å styrke regionens økonomiske situasjon, ved hjelp av blant annet Grasrotandelen og frikjøp av regionkonsulentens arbeidstid o Regionen har brukt relativt lite midler i 2013 fordi regionkonsulentens arbeidstid har vært leid ut til drift av prosjektet Enestående familier og derigjennom har fått dekket om lag 50 % av kostnadene knyttet til hennes stilling. Regionens årsmøte hadde imidlertid budsjettert med å få dekket ca. 70 % av stillingen med blant annet statlige prosjektmidler. Denne svikten i budsjettet medførte at regionens regnskap ikke kunne gå i balanse uten betydelig finansielt tilskudd fra utviklingsfondet. o Grasrotandelen fra Norsk Tipping bidrar med betydelig økonomisk drahjelp til arbeidet ute i områdene og til regionens drift. Noe av grasrotmidlene brukes i prosjektet Sammen om Nøden. Inntektene fra grasrotandelen har vært noe lavere i 2013 enn tidligere år. (I overkant av kr ,- i 2013 mot i overkant av kr ,- i 2012.) o Det er lite som tyder på at det er mulig å drive region Sør-Norge særlig mer økonomisk effektivt enn det som gjøres i dag. Regionens egenkapital er svekket i 2013 som følge av det omtalte driftsunderskuddet samt salg av aksjer i Villaveien 5 AS. Skien, 11. mars 2014 Berit Langseid, leder Trond Aasland, økonomileder Svein Børge Haugberg, nestleder Helmer Nilsen, styremedlem Per Skaugset, styremedlem Jamil Dybwad, styremedlem Svein Ole Samuelsen, styremedlem 9

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer