Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230"

Transkript

1 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord, og betjener derfra fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionens visjon sammenfaller med IOGT i Norges visjon, og lyder: Alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler medfører. Regionen arbeider på områdene Miljøskaping byggende og forebyggende arbeid Politikk Sosialt arbeid Fred, utvikling og demokrati Regionen har ikke virksomhet som kan påvirke det ytre miljø. Det er ikke gjort særskilte tiltak for å bidra til likestilling mellom kjønnene, men organisasjonen følger norske lover i alt sitt arbeid. Årsberetningen redegjør for virksomhetens utvikling, resultater og stilling sett i forhold til framlagt årsregnskap og måloppnåelse i arbeidsplan vedtatt på regionens årsmøte våren Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Følgende er lagt til grunn for dette: Organisasjonen har sterk egenkapital og drives nøkternt. Lokale avdelinger er fortsatt i stand til å yte betydelig finansiell kapital til den daglige driften. Regnskapet viser et underskudd i Årsmøtet våren 2013 vedtok et budsjett der man tok høyde for at driften av regionen ville kunne svekke regionens egenkapital med inntil kr ,- dette året. I 2012 hadde regionen et overskudd på kr ,- som ble tilført regionens egenkapital. Det var dette overskuddet som tenktes benyttet i Underskuddet i regnskapet 2013 skyldes imidlertid i stor grad forhold knyttet til manglende tilskudd til IOGT i Norges prosjekt Enestående familier, og ikke regionens drift. IOGT i Norge har på denne bakgrunn valgt å dekke mye av regionens underskudd i 2013 slik at regionen ikke bærer hele underskuddet i 2013 alene. Egenkapitalen utgjør 89% av totalkapitalen mot 84% i Regionstyret for region Sør-Norge har i 2013 bestått av Berit Langseid (leder), Svein Børge Haugberg (nestleder), Trond Aasland (økonomileder), Helmer Nilsen, Per Skaugset, Svein Ole Samuelsen og Jamil Dybwad. Sekretær for regionstyret har vært regionkonsulent Trude Sletteberg. Region Sør-Norge har (etter IOGTs landsmøte i august 2013) disse medlemmene i sentralstyret: Berit Langseid, Trond Aasland og Jamil Dybwad (vara). 1

2 I løpet av perioden skulle vi i følge vedtatt arbeidsplan for IOGT i Norge og IOGT region Sør-Norge arbeide med følgende prioriterte mål i 2013 og 2014: Arbeide for et sterkere fokus på foreldre og voksnes rolle som forebyggere Arbeide for at flere velger å leve alkoholfritt enten helt eller i ulike situasjoner Ha minst 15 lokale alkoholpolitiske aktiviteter årlig Samarbeide med sentralleddets sosiale avdeling som arbeider med barn og unge i risikosonen, pårørende og tiltak for rusmisbrukere Være med på å øke forståelsen for rusmidlers rolle som hinder for utvikling for land i sør Bidra til å legge planer for å markere lokalt / regionalt avholdsbevegelsens historiske betydning for kvinners samfunnsengasjement i tilknytning til jubileet for allmenn stemmerett for kvinner i 2013 I samarbeid med sentralleddet gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på lokale aktiviteter og lokal organisering Øke medlemstallet, og bedre kontakten med det enkelte medlem, med sikte på å nå den nasjonale målsetningen om medlemmer i 2017 Opptre som en organisasjon, både når det gjelder profilering og i bruk av ressurser i alle deler av regionens virksomhet Prioriterte mål og måloppnåelse BYGGING OG FOREBYGGING Arbeide for et sterkere fokus på foreldre og voksnes rolle som forebyggere Styrke foreldre og andre i deres rolle som voksne ansvarspersoner og forebyggere gjennom prosjektet Sterk & Klar, og andre tiltak. Holde oss godt orientert om Sterk & Klar sitt arbeid i vår region. o Sterk & Klar har i 2013 gjort avtale med Larvik kommune om igangsetting av arbeid ved samtlige ungdomsskoler i kommunen. Prosjektet har også arbeid ved Tveten skole i Porsgrunn, samt ved to andre ungdomsskoler i Telemark: Bø og Seljord. Det er god dialog mellom prosjektledelsen og regionkonsulenten. o Regionkonsulenten har ikke hatt kontakt med Sandefjord Videregående skole i 2013, og har dermed i motsetning til tidligere år ikke bistått dem i deres rusforebyggende arbeid. Videreføre og starte nye tiltak for Enestående familier tilpasset lokale forhold. Sikre 2

3 kontinuitet i ledergruppa i Vestfold, og sørge for god drift av tiltaket i Telemark. Legge til rette for oppstart av en ny gruppe i Drammen fra o Enestående familier i Sandefjord ble i 2012 evaluert av kommunen. Deres rapport er dessverre ennå ikke ferdigstilt, men vi har fått mange signaler på at rapporten vil bli svært positiv. Over 200 familier er ved utgangen av 2013 knyttet til Enestående familiegruppa i Sandefjord, som også for 2014 er prioritert på topp av kommunen som et prosjekt kommunen ønsker at staten skal støtte med tiltaksmidler mot barnefattigdom. Gruppa mottok kr ,- i statlig tilskudd i Det er dessverre ikke utdannet nye ledere i gruppa siste år. Det er behov for å styrke lederstaben i Sandefjord-gruppa det kommende året siden flere av de lederne gruppa har nå er på vei ut av arbeidet. Det er ingen honorerte ledere i gruppa utenom regionkonsulenten. Det er gitt tilbud om i overkant av 30 helge- og ferieaktiviteter i o Gruppe i Telemark ble etablert sommeren 2012 med lokal frivillig leder. 97 familier sto på gruppas kontaktliste ved utgangen av I 2013 mottok gruppa kr ,- i statlig tilskudd. Det er søkt slike midler også for De er nå tre frivillige og en honorert leder i gruppa. I 2013 er familier i Skien tilbudt i underkant av 30 helgeaktiviteter, enten i regi av gruppa selv eller i regi av andre geografisk tilgrensende grupper. o Man har ikke kommet nærmere noen oppstart i Drammen siden vedkommende vi kurset for oppgaven i begynnelsen av 2013 har meldt seg ut av IOGT. 22 familier er ved utgangen av 2013 klare for å motta invitasjoner fra oss dersom vi starter opp. o Det er startet opp en gruppe i Larvik i samarbeid med Frivilligsentralen. En frivillig leder er kurset for oppgaven, og det er søkt statlige midler for Kommunen har ikke prioritert søknaden, men staten kan overprøve kommunens vurdering. IOGT i Larvik og Frivilligsentralen i Larvik har bidratt med oppstarts-støtte til gruppa, som er forsiktig i gang i et tett samarbeid med gruppa i Sandefjord. Arbeide for at flere velger å leve alkoholfritt enten helt eller i ulike situasjoner. Ta aktivt del i det nordiske prosjektet for å markedsføre, og øke statusen til det å velge alkoholfritt. Sørge for at folk i vår region som ønsker å delta blir orientert og invitert til deltakelse o Organisasjonskonsulenten fra IOGT i Norge har besøkt flere avdelinger i vår region i 2013 med blant annet dette som tema. Øke bevisstheten om problematiske sider ved den norske alkoholkulturen o Den generelle innsatsen med fokus på Hvit-jul-kampanjen og leserbrevaksjoner i løpet av høsthalvåret har bidratt til å synliggjøre IOGT som en stemme i samfunnsdebatten som synliggjør alkoholkulturens problematiske sider. Videreutvikle gode rusfrie samværsformer i egne møter og i miljøer for andre o IOGT har i 2013 blant annet bidratt til oppstart av Juba-gruppe i Sandefjord. o Flere av våre lokale avdelinger har gjennom det siste året testet ut nye samværs- og møteformer, for eksempel gjennom formiddagsmøter og åpne kulturarrangement. Flere lokale avdelinger har solgt sine 3

4 eiendommer det siste året og har i den forbindelse påbegynt en omlegging av sin virksomhet. Gjennomføre minst 5 Hvit-Jul-aksjoner i hvert område i Region Sør-Norge. Det er en særlig prioritert målsetning å få til dette i Agder. o Det ble totalt gjennomført nær 50 aksjoner i vår region i 2013 med et totalt resultat på underskrifter. I tillegg har en del undertegnet kampanjen på Internett. Underskriftene har i vår region blant annet kommet inn ved følgende aksjoner: o Det er avholdt 34 Hvit jul-aksjoner i 15 kommuner rundt Søndre Buskerud som resulterte 2456 underskrifter. o I område Blefjell ble det gjennomført aksjoner på Notodden med 36 underskrifter og i Kongsberg med ukjent totalresultat. o I Grenland ble det gjennomført 3 aksjoner i tillegg til at det er samlet inn underskrifter på møter. Totalt ble det samlet inn 217 underskrifter i Grenland. o I Vestfold ble det gjennomført aksjoner i Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Kvelde som resulterte i totalt ca. 993 underskrifter. o I Agder ble det ved hjelp av regionkonsulenten gjennomført tre aksjoner i Kvinesdal og omegn av elever fra Helse- og sosialfagslinjen på Kvinesdal videregående skole. Aksjonene resulterte i 228 underskrifter. I Agder ble det i tillegg arrangert to lokale aksjoner som resulterte i rundt 20 underskrifter. POLITIKK Ha minst 15 lokale alkoholpolitiske aktiviteter årlig Ha fokus på å redusere utelivsvolden gjennom å arbeide regionalt for null-toleranse i forhold til over-skjenking og skjenking til mindreårige, mer differensierte skjenketider i kommunene og en kortere nasjonal maksimaltid o Skjenketider har i liten grad vært fokus i 2013 siden det bare i liten grad er rom for slike debatter i kommunene midt i en bevillingsperiode. Sentralleddet og regionen følger gjennom rutiner for medievarsling nøye med i mediene når det foregår blant annet brudd på bevillingskravene i vår region, og opplever at pressen er opptatt av å belyse sakene i media når slike brudd blir avdekket. Det er fortsatt vårt inntrykk at det skal mye til før brudd får konsekvenser for bevillingshaver. Gjennomføre lokale møter og konferanser med fagfolk, frivillige organisasjoner, politi og næring. Regionkonsulenten skal prioritere deltakelse og innlegg på slike møter o Det er i løpet av året etablert et spennende samarbeid mellom sentralleddet i IOGT, Kongsberg kommune og IOGT i Blefjell som følge av arbeidet som ble gjort fra regionens og områdets side med Utelivsaksjonen i Den 15. april arrangerte IOGT et stort åpent møte/seminar i Kongsberg i samarbeid DNT og Juvente. Det var svært godt oppmøte fra kommunen, frivillige organisasjoner, utelivsbransjen, politiet og andre aktører. Helsedirektoratet var blant innlederne, og tema var rullering av rusmiddel-politisk handlingsplan i kommunen. Vi formulerte også et skriftlig innspill til handlingsplan-prosessen. o Området Grenland startet i samarbeid med politisk organisasjonskonsulent Rogne planleggingen av et politisk arbeid i Skien og Porsgrunn. I første omgang ville vi arrangere et seminar om alkoholpolitikk for disse to kommunene i begynnelsen av Dette 4

5 seminaret måtte imidlertid senere avlyses grunnet vansker med å få tak i foredragsholdere. Sammen med sentralleddet i IOGT legge til rette for å dokumentere den lokale situasjonen når det gjelder sammenhengen mellom vold og fyll, og hvordan kommunene følger opp kontrollen med utestedene o Det har ikke vært arbeidet med å dokumentere dette fra regionens side i Det er et etterlatt inntrykk at kontrollene i liten grad er effektive når det gjelder å avdekke over-skjenking og andre brudd på skjenkebestemmelsene. Bygge opp kapasitet til bedre å følge opp lokale henvendelser o I den grad regionen mottar lokale henvendelser er det svært sjelden disse ikke blir besvart eller fulgt opp. Dyktiggjøre flere medlemmer slik at de kan være aktive i den alkoholpolitiske debatten, bl.a. ved å bruke Actis politiske nettverk. o Actis har så langt regionen har merket i liten grad kommet i gang med arbeid for å dyktiggjøre lokale tillitsvalgte i organisasjonene i o Regionkonsulenten har brukt noe arbeidstid på å lese seg opp på rusfaglig litteratur slik at hun i noen grad kan benyttes som en ressurs når det gjelder kunnskapsbasert forebygging. Flere lokale tillitsvalgte er aktive i lokale alkoholpolitiske debatter der de bor, noe som gjenspeiles i områdenes årsmeldinger. o Trond Aasland og Roar Olsen ble på sensommeren utfordret av regionstyret til å skrive innlegg for avisene i regionens navn, noe som har gitt betydelig effekt i løpet av høsten. Regionen har vært en aktiv og synlig debattant i pressen i Noe av det de to har skrevet har de signert selv på vegne av regionen, andre innlegg har de gitt lokale regionstyremedlemmer eller andre sentrale aktører i IOGT mulighet til å signere. o Sentral-leddet har ikke gjort en grundig opptelling av antall presseoppslag i tilknytning til Tryggere Uteliv-kampanjen, men melder at de ser klart virkningene av en kombinasjon av skoleringsarbeid, lanseringen av faktabanken, innsatsen med leserbrevskriving i forbindelse med valgkampen og særlig en satsing på synlighet i Region Sør. Man har hatt særlig mange presse-oppslag i de to regionavisene i Telemark, noe som gjør at de to avisene topper IOGTs nasjonale oversikt over medier der IOGT er omtalt i SOSIALT ARBEID Samarbeide med sentralleddets sosiale avdeling som arbeider med barn og unge i risikosonen, pårørende og tiltak for rusmisbrukere. Videreføre det gode samarbeidet med Sammen om Nøden -prosjektet med eventuell start av nye dag- og aktivitetssentra (SON-sentra). Være særlig oppmerksomme på å bistå til en eventuell oppstart i Larvik. o Det er et godt samarbeid mellom prosjektledelsen i Sammen om Nøden og regionen. Planene om å starte opp i Larvik er inntil videre lagt på is. o Regionen har særlig vektlagt i 2013 å gjøre kjent både eksternt og internt hvilken viktig rolle IOGT spiller ved de ulike sentrene. 5

6 o Sentrene i vår region har i 2013 fått betydelig oppmerksomhet fra både politikere og presse for sitt arbeid, og arbeidet har blitt knyttet tett opp til IOGT som merkevare. o Det ble ved overgangen til 2014 startet et nytt senter i Grimstad, der regionen gikk inn med kr ,- i oppstarts-støtte fra innkomne grasrotmidler. De andre sentrene i regionen fikk i 2013 kr ,- fra regionen gjennom Grasrotmidler. FRED, UTVIKLING OG DEMOKRATI Være med på å øke forståelsen for rusmidlers rolle som hinder for utvikling i land i sør Sikre at regionen har et korps av informatører som kan bidra med foredrag og møteprogrammer i våre lokale avdelinger og andre steder o IOGTs avdelinger i regionen har i 2013 gjennomført flere møter om Foruts arbeid. Regionen har flere informanter som på eget initiativ sørger for at avdelinger og andre tilbys møteprogram om disse temaene. Støtte opp om kampanjer FORUT driver o IOGT region Sør-Norge er Forut-fadder o Det er gjennomført flere Forut-marsjer i regionen, blant annet på Liagrend. Verve minst 15 nye Forut-faddere i perioden, gjerne i tilknytning til andre aktiviteter o Regionen har ikke gjort noe aktivt for å nå dette målet i 2013, men det har blitt vervet forut-faddere på møter i avdelingene. Bidra til å legge planer for å markere lokalt / regionalt avholdsbevegelsens historiske betydning for kvinners samfunnsengasjement i tilknytning til jubileet for allmenn stemmerett for kvinner i 2013 Nedsette en regional arbeidsgruppe i løpet av første halvår 2012 som kan arbeid med konkrete planer for markeringen i 2013 o En slik komité ble ikke valgt i 2013, men regionen har etter beste evne videreformidlet et større Aftenposten-oppslag trykket februar 2013 om emnet. Regionkonsulenten har også trukket fram emnet når det har passet slik, for eksempel på IOGTs juletrefest ved overgangen til ORGANISASJON I samarbeid med sentralleddet gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på lokale aktiviteter og lokal organisering. Styrke samarbeidet med områdene om å utvikle lokal aktivitet og ha en dialog med dem om hvilke behov de har. o Regionen har ikke gjort noe konkret med dette i 2013, men regionkonsulenten har en god og hyggelig dialog med alle tillitsvalgte i områder og avdelinger med sikte på å inspirere til lokal aktivitet. Regionkonsulenten har vært frikjøpt 50 % til arbeid i prosjektet Enestående familier i løpet av året, noe som har betydd mindre kapasitet det siste året til oppfølging av områdene. Dette er ikke noen ønskelig situasjon for regionen over tid. 6

7 o Flere av områdene arbeider godt og nyskapende med hvordan de kan synliggjøre vårt arbeid lokalt. Eksempelvis har flere områder deltatt markering av Rusfri dag 8. juni og på ulike festivaler og markedsdager. Regionstyret vil særlig ha fokus på å bistå området Agder for å styrke IOGTs aktivitet i området. o Et samlet regionstyre + vervegeneral Roar Olsen var flere dager på Sørlandet på forsommeren Det ble gjennomført besøk på SONsenteret i Kristiansand, samt besøk på leirstedet Sjøstrand i samarbeid med lokale tillitsvalgte. Turen ble finansiert over regionens budsjett. Øke medlemstallet, og bedre kontakten med det enkelte medlem, med sikte på å nå den nasjonale målsetningen om medlemmer i Bistå områdene i å øke antallet medlemmer som bidrar til medlemsrekrutteringen o Det er fortsatt en liten gruppe ivrige medlemmer som står for det meste av medlemsrekrutteringa i organisasjonen. Det er i 2013 gjennomført et stort antall verveaksjoner i områdenes regi med bistand fra vervegeneral Roar Olsen, men noe færre enn i Regionkonsulenten har bare i svært begrenset grad hatt kapasitet til verve-arbeid i Det har vært gjennomført standsarbeid over flere dager på Elvefestivalen i Drammen og på Teaterfestival i Porsgrunn. o Det er vervet 171 nye medlemmer i 2013 mot 420 ny-vervede medlemmer i 2012, og 14 nye medspillere i 2013 mot 14 i I løpet av året har 201 blitt utmeldt av medlemsregisteret mot 126 i Medlemstall i regionen per : 1171 (hvorav 830 betalende), mot 1171 i 2012 (hvorav 940 betalende.) Antall medspillere i regionen pr : 391 (hvorav 137 betalende) mot 399 i 2012 (hvorav 156 betalende). Det vil i 2014 bli slettet en del medspillere som ikke har betalt på mange år. Tilby skolering og samlinger på våre prioriterte arbeidsområder o Det er ikke gjort slikt tiltak i regionens regi i 2013, men på landsmøtet 2013 ble det tilbudt flere fagseminarer med temaer fra prioriterte arbeidsområder. Benytte prosjektenes kontaktflate mer aktivt i medlemsrekruttering o Regionen har i noen grad vært mer bevisste på å utfordre frivillige medhjelpere i Sammen om Nøden og Enestående familier til å bli medlemmer eller medspillere i IOGT. Alle ledere i Enestående familier mottar IOGTs medlemsblad til orientering og inspirasjon. Utvikle nye arbeidsmetoder hvor enkeltmedlemmer kan bruke sitt engasjement o Regionen har ikke gjort noe særskilt med dette i 2013, men flere avdelinger og områder er flinke til å utfordre nyinnmeldte til aktiv deltakelse. Vi ser at nye medlemmer og medspillere i liten grad finner veien inn i aktivt arbeid, med unntak av Hvit-jul-aksjoner der noen enkeltmedlemmer finner mulighet for å være aktive medhjelpere. Bidra til et godt samarbeidsmiljø mellom IOGT, Juvente og Juba for å lette overgangen mellom organisasjonene o Regionkonsulenten har gjennom 2013 brukt en del av sine arbeidsdager i IOGTs lokaler i Oslo som deles med de andre organisasjonene. Dette 7

8 bidrar effektivt til å styrke dialogen mellom sentralleddet i de tre organisasjonene og regionen. Regionen har god oversikt over hvem som er aktive i Juba og Juvente i vår region, og søker å skape lokal kontakt mellom de ulike organisasjonene. Særlig i Agder er det tett kontakt mellom Det Norske Totalavholdsselskap og IOGT, mens det i Vestfold og Kristiansand er god dialog mellom Juvente og IOGT-medlemmer. o Regionkonsulenten deltok ikke på barneorganisasjonen Juba sin sommerleir i I Sandefjord har det blitt startet et Juba-lag som i stor grad henter deltakere fra aktive i Enestående familier. En av gruppas ledere er aktiv deltaker i Enestående familier, og gruppas øverste leder Hanne Gade Ringdal er leder av IOGT i Norge. Ha gode rutiner på å følge opp medlemmer som ved vervestands har sagt at de ønsker å bli kontaktet av organisasjonen o Regionen har ikke gjort noe med å utvikle nye rutiner for dette i 2013, men områdene får kopi av alle verve-talonger og flere av områdene er selv flinke til å følge opp sine ny-vervede medlemmer. Satse sterkere på nettbaserte kommunikasjonskanaler, særlig skaffe til veie medlemmers epostadresser o Regionen har ikke gjort noe med dette i Programboka til regionen ligger ute på IOGTs nettsider og sendes digitalt til alle tillitsvalgte vi har digital adresse til. Bidra med mest mulig synliggjøring av gode eksempler på IOGT-arbeid i vår region, også i vårt medlemsblad, på våre nettsider og i sosiale medier o Regionen har i liten grad prioritert å arbeide med pressen i 2013, men flere av våre prosjekter har fått meget god pressedekning i Særlig har vi sett mange oppslag knyttet til Sammen om Nøden, Hvit Jul og Enestående familier, blant annet et oppslag i Aftenposten før jul som ble fulgt opp i radiokanalen P1+. Vi ser også at medlemmers aktivitet på Facebook i stor grad fremmer spredning av kunnskap om ulike sider ved IOGTs arbeid. o Flere av de tillitsvalgte i regionens områder har fått pressedekning det siste året på saker IOGT er opptatt av. Det har vært gitt både redaksjonell omtale og plass til leserinnlegg. Opptre som en organisasjon, både når det gjelder profilering og i bruk av ressurser i alle deler av regionens virksomhet Ha en helhetlig profilering hvor IOGT-navnet kommer klart frem i alle prosjekter og aktiviteter. o De nye prosjektlogoene har blitt godt etablert på IOGTs nettsider og i brosjyremateriell. Vi ser også at organisasjonens ulike ledd i større grad enn tidligere år har klart å få fram i presseoppslag at IOGT står bak mange av prosjektene som profileres positivt i media. Arbeide for en bedre samlet utnytting av økonomiske ressurser i organisasjonen o Regionen har ikke tatt noen grep for å effektuere noen form for bedre samlet utnytting av økonomiske ressurser i Regionen driftes allerede svært kostnadseffektivt. 8

9 Arbeide for å styrke dialogen lokalt og regionalt mellom IOGT og DNT o Regionen har i stor grad oversikt over hvor det finnes aktivitet i DNT, men man har bare i begrenset grad maktet å etablere noen tett dialog med DNT. Arbeide for å styrke regionens økonomiske situasjon, ved hjelp av blant annet Grasrotandelen og frikjøp av regionkonsulentens arbeidstid o Regionen har brukt relativt lite midler i 2013 fordi regionkonsulentens arbeidstid har vært leid ut til drift av prosjektet Enestående familier og derigjennom har fått dekket om lag 50 % av kostnadene knyttet til hennes stilling. Regionens årsmøte hadde imidlertid budsjettert med å få dekket ca. 70 % av stillingen med blant annet statlige prosjektmidler. Denne svikten i budsjettet medførte at regionens regnskap ikke kunne gå i balanse uten betydelig finansielt tilskudd fra utviklingsfondet. o Grasrotandelen fra Norsk Tipping bidrar med betydelig økonomisk drahjelp til arbeidet ute i områdene og til regionens drift. Noe av grasrotmidlene brukes i prosjektet Sammen om Nøden. Inntektene fra grasrotandelen har vært noe lavere i 2013 enn tidligere år. (I overkant av kr ,- i 2013 mot i overkant av kr ,- i 2012.) o Det er lite som tyder på at det er mulig å drive region Sør-Norge særlig mer økonomisk effektivt enn det som gjøres i dag. Regionens egenkapital er svekket i 2013 som følge av det omtalte driftsunderskuddet samt salg av aksjer i Villaveien 5 AS. Skien, 11. mars 2014 Berit Langseid, leder Trond Aasland, økonomileder Svein Børge Haugberg, nestleder Helmer Nilsen, styremedlem Per Skaugset, styremedlem Jamil Dybwad, styremedlem Svein Ole Samuelsen, styremedlem 9

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Sentralstyremøte januar 2012

Sentralstyremøte januar 2012 Sentralstyremøte 4 2011-2013 14. januar 2012 Sted: Torggata 1 Tid: Lørdag 14.januar 1000-1700 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Thorleif Jenssen, Berit Langseid, Morten Husby, Trond Aasland,

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 0900-1500 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Morten Husby, Trond Aasland (vara),

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013 Protokoll landsstyremøte 5 2011-2013 27. og 28. april 2013 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 27.april kl. 1330-1900 og 28.april 0900-1200 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole 26.07.2017 Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Prosjekttilskudd 2014 HVIT JUL

Prosjekttilskudd 2014 HVIT JUL Prosjekttilskudd 2014 HVIT JUL 1. Sammendrag Kampanjen Hvit Jul går ut på å oppfordre til rusfrihet i samvær med barn under julens helligdager. Kampanjen gjennomføres i tett samarbeid med Juba og Juvente.

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november Sted: Torggata 1, møterommet i 6.etasje. Tid: Kl. 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trine Skåret, Trond Aasland, Sonja Jacobsen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 25.april 2015

Protokoll landsstyremøte og 25.april 2015 Protokoll landsstyremøte 6 2013-2015 24. og 25.april 2015 Tid: 24. april kl. 1330 25. april l. 1600 Sted: Torggata 1 i Oslo Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (fra sak 58 lørdag morgen), Sonja

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 13. januar 2013

Protokoll landsstyremøte og 13. januar 2013 Protokoll landsstyremøte 4 2011 2013 12. og 13. januar 2013 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 12.januar kl. 1200 til 13.januar kl. 1200 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Sted: Torggata 1, Oslo Tid: 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Odrun Katrine Bergland, Berit Langseid, Eivind Jahren, Morten Husby (vara),

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014

Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014 Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014 Tid: 7. november 1700-2100 og 8.november 0900-1400 Sted: Torggata 1, Oslo. Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (ikke LS- 31), Sonja

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Tid: kl. 1700-2030 Sted: Torggata 1, 5.etasje Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland,

Detaljer

Rapportering på tilskudd

Rapportering på tilskudd Rapportering på tilskudd Informasjon om mottaker Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Rapportering på tilskudd

Rapportering på tilskudd Informasjon om mottaker Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet skal dere forklare

Detaljer

Søknad, Tryggere Uteliv Vedlegg

Søknad, Tryggere Uteliv Vedlegg Søknad, Tryggere Uteliv 2014 - Vedlegg TITTEL FOR PROSJEKTET Tryggere Uteliv KORT BESKRIVELSE Hovedmålet med Tryggere Uteliv er å skape et bredt folkelig engasjement og oppslutning om bedre kontroll med

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Linda Marie Rostad Bodø kommune

Linda Marie Rostad Bodø kommune Linda Marie Rostad Bodø kommune = Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering er et nasjonalt prosjekt innenfor rusforebyggende arbeid. Det eies av Helsedirektoratet

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Linda Marie Rostad Bodø kommune

Linda Marie Rostad Bodø kommune Linda Marie Rostad Bodø kommune = Samarbeid Kommunen, politi og skjenkenæringen i Bodø samarbeider nå for å unngå overskjenking og skjenking til mindreårige og dermed minske rusrelatert vold og slik skape

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

Søknad, Alkoholpolitikk Vedlegg

Søknad, Alkoholpolitikk Vedlegg Søknad, Alkoholpolitikk 2015 - Vedlegg TITTEL FOR PROSJEKTET Alkoholpolitikk (tidligere: Tryggere Uteliv) KORT BESKRIVELSE Hovedmålet med Alkoholpolitikk er å skape et bredt folkelig engasjement og oppslutning

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen Årsmelding for 2015 Aktivitetsklubben Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening som først og fremst retter sine tilbud til barn opp til 13 år i

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering

Ansvarlig Alkoholhåndtering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2013 36026/2013 2012/2862 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.06.2013 13/15 Komitè for levekår 06.06.2013

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer