Grunnleggende arbeidsrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende arbeidsrett"

Transkript

1 GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet

2 Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Ytringsfrihet 4. Arbeidstakers ansvar 5. Arbeidsgivers ansvar 6. Arbeidstid 7. Diskriminering 8. Sykdom 9. Fødsel/adopsjon 10. Ferie / permisjon 11. Kontroll, overvåking og personvern 12. Omstilling 13. Virksomhetsoverdragelse

3 Tema 1 Styringsrett side 3

4 CASE Martin jobber deltid i Mattilsynet, i en 60 % stilling. Da han ble ansatt for 3 år siden inngikk han en muntlig avtale med arbeidsgiver om at arbeidstiden fordeles over 3 fulle dager i uka. En stund etter at han får ny sjef blir han innkalt til et møte, for å diskutere arbeidssituasjonen som sjefen sier. Stor er Martins forskrekkelse da sjefen sier at fra om med neste måned må han gå over til 4 korte dager i uka. Sjefen begrunner dette med arbeidsplassens behov. Martin hevder at dette kan ikke arbeidsgiver gjøre uten at han er enig! Han har en avtale om 3 dager i uka. Videre må det vektlegges at han faktisk har jobbet slik frem til nå og at han har en berettiget forventing om at dette skal fortsette. Arbeidsgiver påberoper seg styringsretten. Finnes det noen muligheter for at arbeidsgiver kan oppnå dette? Hvilke forutsetninger må i så fall foreligge, og hvordan bør de gå frem? side 4

5 Hva og hvem bestemmer innholdet i ansettelsesforholdet? Hva er styringsrett? Styringsretten begrenses av Arbeidskontrakten Praksis Endrede behov Arbeidstid Arbeidsplass Arbeidets innhold Vurderingstema: Blir stillingens grunnpreg endret? side 5

6 Definisjon styringsrett Arbeidsgivers styringsrett (restkompetanse) Arbeidsgivers rett til å Ansette og si opp arbeidstakere Lede, fordele og kontrollere arbeidet side 6

7 Begrensninger i styringsretten Retten til å ansette, lede, fordele, kontrollere og si opp arbeidstakere selve styringsretten, er begrenset av: Lover og forskrifter Arbeidsmiljølov Ferielov Personvern Likestilling Folketrygd Sentrale tariffavtaler Hovedavtale Sentralavtale Lokale tariffavtaler Bedriftsavtaler Særavtaler Reglement Administrativt fastsatte bestemmelser Ansettelseskontrakt side 7

8 Begrensninger i styringsretten Andre lover Arbeidsmiljøloven Den individuelle arbeidsavtale (praksis, utvikling m.v.) Arbeidsgivers styringsrett Tariffavtaler og overenskomster Hovedavtalene side 8

9 Styringsrettens grenser Arbeidstaker er ansatt Arbeidsgiver bestemmer Innenfor skranker lov og avtale oppstiller Styringsplikt / styringsansvar Overordnet saklighetskrav Ikke misbruk Ikke vilkårlig Uten for styringsrett = oppsigelse = stillingsvern side 9

10 CASE Ledelsen i NAV har vedtatt å endre organiseringen av NAV kontorene i Oslo og skal legge ned 4 lokale NAV kontor. Ragnar Rekkverk er ansatt ved NAV men jobber p.t ved NAV Grünerløkka som skal nedlegges. I den vedtatte omstillingsprosessen vil Rekkverk bli pålagt å møte til tilsvarende arbeid på et annet NAV kontor i Oslo, der det er behov for ham. I hans arbeidsavtale står det kun at han innehar stillingen som ansatt i NAV, på de vilkår som følger av hovedavtalen og tariffavtalens bestemmelser i Staten. Det er ikke angitt spesielle reservasjoner eller noe mer spesifikt om hva arbeidsoppgavene skulle være eller eksakt arbeidssted. Innenfor styringsretten eller en oppsigelse? Hvilken rolle har dere som tillitsvalgte? side 10

11 Hva mener dere? 1. Nøkkdommen (Se domshefte) 2. Hakondommen (Se domshefte) 3. Theatercafedommen (Se domshefte) 4. Domkantordommen (Se domshefte) 5. Håkon Høst dommen (Se domshefte) side 11

12 Styringsrett endring av arbeidstid Gjennomgang av Sykepleierdommen (se domshefte) Vesentlig endring av arbeidsforholdet Endring av arbeidstiden Ikke funnet sted samfunnsmessige endringer Arbeidsgivers behov ikke tilstrekkelig tungtveiende Konklusjon: Kan ikke pålegges endringen i kraft av arbeidsgivers styringsrett side 12

13 CASE Arbeidsgiver har innført en ordning med firmahytte som alle ansatte kan bruke. Denne rettigheten er ikke omtalt i tariffavtalen eller de individuelle arbeidsavtalene Arbeidsgiver har likevel ved ansettelser, i forhandlinger og i personalhåndboken trukket dette frem som et avgjørende gode blant de ansatte Kan arbeidsgiver uten begrunnelse, drøftelser eller enighet med foreningen fjerne hele ordningen? Spiller det noen rolle i denne sammenheng om arbeidsgiver under vegs/tidligere har gitt uttrykk for at de mener seg berettiget til ensidig å fjerne ordningen? side 13

14 Oppsummering tema 1 Styringsrett Styringsretten er arbeidsgivers rett til å bestemme Styringsretten begrenses i blant annet lov, den enkeltes arbeidsavtale og tariffavtale Er man utenfor styringsretten kreves samtykke eller oppsigelse for å gjøre endringer i arbeidsavtalen Vurderingstemaet er: Endring av stillingens grunnpreg side 14

15 Tema 2 Omsorgsplikt/ lojalitetsplikt side 15

16 Arbeidsgivers omsorgsplikt Hva er omsorgsplikt? Omsorgsplikten er en gjensidighetsvirkning av arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers lojalitetsplikt gir arbeidstakerne en rett til vern side 16

17 Arbeidstakers lojalitetsplikt Hva er lojalitetsplikt? Arbeidsgiver/arbeidstaker - gjensidig lojalitetsplikt Arbeidsgivers omsorgsplikt, forsvarlig arbeidsmiljø Lydighetsplikt og resignasjonsplikt Lovmessige skranker? kan nekte for ikke å bryte lov. Ellers følge ordre og samtidig bestride om er uenig. side 17

18 Hva mener dere? 1. Ansatt i byggefirma går aktivt ut i pressen og kritiserer sin arbeidsgiver for import av ikke-sertifisert teak 2.Hva om en ansatte starter planlegging av egen virksomhet om det samme? side 18

19 Oppsummering tema 2 Omsorgsplikt/lojalitetsplikt Arbeidstaker har lojalitetsplikt, lydighetsplikt og resignasjonsplikt overfor arbeidsgiver Arbeidsgiver har styringsrett, lojalitetsplikt og omsorgsplikt overfor arbeidstaker Så fremt ordre ikke er lovstridig, bør man følge ordre men bestride hvis man er uenig side 19

20 Tema 3 Ytringsfrihet side 20

21 Ytringsfrihet vs lojalitetsplikt Hva er ytringsfrihet? Grunnlovsvernet 100 Hva kan man uttale seg om i arbeidstiden / fritiden / facebook? Ytringsfrihet vs lojalitetsplikt, hvor går grensen? Rt Telenor, (Se domshefte) side 21

22 Ytringsfrihet vs varsling Hva er varsling? Arbeidsmiljøloven 2-4, 2-5 og 3-6 Fremgangsmåte og forsvarlighet Oslo tingrett, Siemens (se domshefte) Ofoten tingrett, 14. oktober 2010 (se domshefte) side 22

23 Oppsummering tema 3 Ytringsfrihet Arbeidstakers lojalitetsplikt setter grenser for ytringsfriheten Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig Bedriften skal ha interne rutiner for varsling side 23

24 Tema 4 Arbeidstakers ansvar side 24

25 CASE Erstatningsansvar / lønnstrekk Du er på jobb og kommer i skade for å ødelegge arbeidsgivers bil idet du har dårlig tid og rygger inn i en stolpe på et parkeringshus. Du fyller ut forsikringspapirene, men arbeidsgiver har en egenandel på NOK Ved neste lønning ser du at arbeidsgiver har trukket NOK og det står ansvar egenandel forsikring. Hva skal til for at arbeidsgiver har hjemmel/rett til dette? side 25

26 CASE Ansvar for egne prestasjoner Du blir ansatt i en Finanstilsynet som førstekonsulent innenfor regnskapsseksjonen. På intervju sier du klart fra at du ikke kan påta deg ansvar for et eller flere regnskaper alene før du har gjort dette sammen med en erfaren, og dere sammen deretter finner det forsvarlig at du overtar alene. Rett etter ansettelsen slutter den erfarne du skulle jobbet sammen med, og arbeidsgiver øver et visst press på deg for at du likevel prøver dette alene. Revisor nekter senere å godta regnskapet og du blir konfrontert med en rekke feil og mangler. Arbeidsgiver får et erstatningskrav mot seg grunnet de feil som du har forårsaket. Du får oppsigelse og et erstatningskrav mot deg? Har du noe erstatningsansvar? side 26

27 Hvilket ansvar har en ansatt? For andre kollegers adferd? For å si fra om kritikkverdige forhold? For kvaliteten på det arbeid som utføres? For rettidig oppmøte? For egne feil? For egen kompetanse? side 27

28 Oppsummering tema 4 Arbeidstakers ansvar Arbeidstaker har ansvar for å oppfylle sin del av arbeidskontrakten Arbeidstaker har ansvar for å opptre lojalt og for å innrette seg etter arbeidsgivers styringsrett Arbeistaker har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. side 28

29 Tema 5 Arbeidsgivers ansvar side 29

30 Arbeidsgivers ansvar For arbeidsmiljøet Kapittel 4: Krav til arbeidsmiljøet 4-1 generalklausul 4-2 tilretteleggingskrav psykososialt miljø (trakassering/mobbing) Tillitsvalgtes rolle nøktern Ikke all kritikkverdig adferd terskel - Falken Bruk av styringsretten 4-4 fysisk miljø side 30

31 Tema 6 Arbeidstid side 31

32 Arbeidstid Kapittel 10 Arbeidstidskapittelet 10-1 definisjon av arbeidstid og arbeidsfri Kårstødommen (se domshefte) 10-2 rett til fleksibel arbeidstid (3) og (4) 10-4 alminnelig arbeidstids ytre grense er 9/1 og 40/ overtid (8) Ytre ramme for samlet arbeidstid pr døgn grense på 13/1 og 48/ skal foreligge oversikt over arbeidstiden unntak fra bestemmelsene Ledende stilling (1) Særlig uavhengig stilling (2) Endringer her skjerpet krav tvisteløsning HTA 7 side 32

33 Oppsummering tema 6 Arbeidstid Arbeidstiden reguleres av lov, individuell arbeidsavtale og tariffavtale Arbeidstaker kan ha rett til redusert arbeidstid eller fleksibel arbeidstid i særlige tilfeller. Overtid skal kompenseres med overtidstillegg på minst 40% Overtid kan kun pålegges når det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov» side 33

34 Tema 7 Diskriminering side 34

35 Hvilket vern har ansatte mot diskriminering? Bestemmelsene er i samsvar m/direktiv 2008/78 Vern mot forskjellsbehandling pga alder, funksjonshemming, politisk syn osv. Direkte diskriminering Indirekte diskriminering Trakassering, sammenlign m/aml 4-3 (3) Hva er funksjonshemming? Særlig tilretteleggingskrav i aml 13-5 side 35

36 Hvilket vern har ansatte mot diskriminering? Gjelder hele arbeidsforholdet, fra utlysning til opphør Unntak fra diskrimineringsforbudet i 13-3 Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Arbeidsgivers opplysningsplikt, omfatter ikke subjektive vurderinger av egnethet, 13-7 Delt bevisbyrde, 13-8 Virkninger av brudd på diskrimineringsforbudet, 13-9 Diskrimineringsloven og likestillingsloven gjelder også i arbeidsforhold side 36

37 CASE Aldersdiskriminering? Politiet skal nedbemanne med 25 årsverk. Arbeidsgiver har en ansiennitetsliste som vanligvis følges Arbeidsgiver og de tillitsvalgte avtaler avsteg fra listen og åpner for at de med rett til pensjonsutbetalinger fra arbeidsgiver skal sies opp først ( de står langt oppe på ansiennitetslisten) Er dette aldersdiskriminering? Indirekte eller direkte? Tjener diskrimineringen et saklig formål (sosialpolitisk) og er den proposjonal? side 37

38 Oppsummering tema 7 Diskriminering Arbeidstaker er vernet mot diskriminering gjennom hele arbeidsforholdet Regler om vern mot diskriminering finnes i arbeidsmiljølov, diskrimineringslov, likestillingslov og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Forskjellsbehandling med saklig formål og uten inngripende virkning og er nødvendig anses ikke for å være diskriminering side 38

39 Tema 8 Sykdom side 39

40 Hva skjer om jeg blir syk? Egenmelding Sykemelding Sykepenger Ia-bedrift Tilrettelegging Arbeidstidstilpasning Lønnsopprykk Oppsigelse, særskilt vern i arbeidsmiljøloven 15-8? side 40

41 Hva skjer om jeg blir syk? Tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidstid Kapittel 3: Virkemidler arbeidsmiljø Krav om kompetanse og systematikk 4-6 tilrettelegging, jfr (3) og (4), jfr strekker seg langt Sjekk forsikringsvilkårene.. side 41

42 CASE Du har en krevende og stressende jobb som arkivleder i Arbeidsdepartementet. Du pendler til jobb hver dag, med 45 minutters reisevei hver vei. I tillegg skal to barn leveres til barnehage og skole. Etter en periode med mye jobb og sene kvelder, blir du syk og kontakter lege. Han sier at noe av sykdomsbildet skyldes stress forbundet med å komme til og fra jobb 5 ganger i uken. Legen anbefaler hjemmekontor 2 ganger i uken. Har arbeidsgiver plikt til å akseptere dette som en tilrettelegging? side 42

43 Rett til sykepenger Sykepenger - Folketrygdloven kapittel 8 Sykepenger 100 % opp til 6 G ( mai 2011) Samlet 260 dager i løpet av 3 år Sykepenger fra arbeidsgiver 8-18 og 8-19 Må ha vært ansatt i minst 4 uker Ikke krav på sykepenger før meldt fra (om ikke umulig), gjelder både egenmelding og legeerklæring Retten til sykepenger faller bort dersom ikke sendt erklæringen til arbeidsgiver innen 14 dager etter at han skriftlig har krevd det Husk at fravær uten gyldig grunn/legerklæring er skoft og brudd på arbeidsplikten 16 dager (nye 16 dager) Sykepenger fra NAV 8-17 Etter arbeidsgiverperioden side 43

44 Egenmelding Egenmelding 8-23 flg Må ha vært ansatt i minst to måneder Muntlig eller skriftlig, arbeidsgiver kan i ettertid kreve skriftlig erklæring Kan miste retten til sykepenger om ikke etterkommer dette 3 dager av gangen, og ut over dette kan arbeidsgiver kreve legeerklæring også for egenmeldingsperioden. Kan miste retten på sykepenger dersom ikke legeerklæring 4. dag Kan miste retten til egenmelding dersom mer enn 4 egenmeldinger i løpet av 12 måneder eller mistanke om fravær ikke skyldes sykdom Skal tas opp med vedkommende før retten til egenmelding fjernes Ved IA-avtale: Utvidet bruk av egenmelding (8 dager pr sykefravær/24dager 12 mnd) side 44

45 Attføring, ufør, yrkesskade/sykdom Arbeidsavklaringspenger (tidligere rehabilitering/atføring) Folketrygdloven kapittel 11 Ufør - Folketrygdloven kapittel 12 Yrkesskade Folketrygdloven kapittel 13 Lov om yrkesskadeforsikring 3. Plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Arbeidsgivere plikter å tegne forsikring (yrkesskadeforsikring) til dekning av yrkesskade og yrkessykdom som nevnt i kapittel 3. Yrkesskadeforsikringen skal gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden. side 45

46 Oppsummering tema 8 Sykdom Arbeidstaker har en aktivitetsplikt ved sykdom, og kan miste retten til sykepenger om denne ikke overholdes. Arbeidsgiver er vernet mot oppsigelse begrunnet i sykdom de første 12 måneder, men er ikke vernet mot oppsigelse av andre grunner i denne perioden. NB! Rett på 1 års ulønnet permisjon etter sykepenge-perioden i staten side 46

47 Tema 9 Fødsel/adopsjon side 47

48 Hvilke rettigheter har du ved fødsel/adopsjon? Arbeidsmiljøloven Kapittel 12 Rett til permisjoner 12-1 til 12-9 Vern mot oppsigelse? Tjenestemannslovens 10 (5) som viser til aml 15-9 side 48

49 Hvilke rettigheter har jeg ved fødsel/adopsjon? Fødselspenger Folketrygdloven Kapittel 14 Formål å sikre inntekt for foreldre i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon Vilkår Yrkesaktivitet med pensjonsgivende inntekt 6 av de siste 10 måneder Likestillet med yrkesaktivitet er: arbeidsledighetstrygd, sykepenger, stønad ved barns sykdom, eller foreldrepenger/svangerskapspenger, etterlønn, ventelønn, lønn under permisjon Størrelsen som for sykepenger Stønadsperioden er samlet 47 uker (12 uker forbeholdt far) Fedrekvote Økt til 12 uker fra 2011 side 49

50 Oppsummering tema 9 Rettigheter ved fødsel / adopsjon Som hovedregel rett til permisjon og fødselspenger Vern mot oppsigelse begrunnet i fødsel / adopsjon Hvis oppsigelse av andre grunner i permisjonsperioden, forlenges permisjonstiden tilsvarende oppsigelsestidens lengde. side 50

51 Tema 10 Ferie / permisjon side 51

52 1. Hvor er retten til ferie hjemlet 2. Hvem bestemmer når ferien skal legges 3. Må jeg ta ut ferie 4. Hva er forskjellen på feriefritid og feriepenger 5. Hvor mye kan overføres til neste år side 52

53 Hvordan reguleres rett til ferie? Alle har rett på ferie lovfestet/avtalefestet Ferietidspunktet skal drøftes med den enkelte/tillitsvalgte senest to mnd før ferien starter 3 uker kan kreves sammenhengende mellom 1 juni og 30 sept Kan kreve utsatt ferie dersom syk før ferien tar til, må dokumenteres og kreves senest siste dag før ferien skulle ha begynt Syk i ferien? Mer enn 6 dager, kan kreves tatt senere, må dokumenteres med legeerklæring og kreves første arbeidsdag etter ferien Overføring av ferie? Ja, inntil 12 virkedager Ferie i oppsigelsestid? Ja, allerede avtalt ferie går som planlagt. Arb.giver kan også pålegge arb.taker å ta ut ferie i oppsigelsestiden dersom denne er 3 mnd eller mer side 53

54 CASE Du har en arbeidsgiver som 15. mai kommer til deg og forteller at i år skal du ha 3 ukers sammenhengende ferie i perioden 15. juni til 6. juli. Kan arbeidsgiver gjøre dette? 2 dager før ferien blir du syk og oppsøker lege. Arbeidsgiver kommer til deg og sier at i løpet av høsten vil han iht tariffavtalen pålegge deg p ta ut ferie 2 dager pr. uke i perioden november desember ettersom det da er stille på jobben. Kan han gjøre dette? side 54

55 En av dine medlemmer kommer til deg og sier hun har sagt opp og vil slutte så snart som mulig. Hun har ferie til gode og vil kreve den lagt til oppsigelsestiden. Kan hun kreve dette? side 55

56 Rett til overføring av ferie? Fra 2009 ikke rett til å få utbetalt feriepenger for ikke avviklet ferie, dersom manglende ferie ikke skyldes sykdom eller permisjon. Dersom du ikke har tatt ut ferien vil den automatisk bli overført til neste år Endringene gjelder kun den lovbestemte ferien, ikke den avtalefestede ferien side 56

57 Rett til permisjon Arbeidsmiljøloven Kapittel 12 - Rett til permisjoner Utdanningspermisjon, Tvisteløsning, Obs: husk også HTA 20, 22 side 57

58 Oppsummering tema 10 Ferie / permisjon Rett til ferie reguleres i ferieloven, hovedtariffavtalen, arbeidsavtalen Ny ferie kan kreves ved sykdom mer enn 6 dager i ferien hvis sykdommen dokumenteres med sykemelding Minst 3 uker av ferien kan kreves uttatt sammenhengende i hovedferieperioden Lovbestemt ferie som ikke er brukt kan overføres til neste år uten avtale side 58

59 Tema 11 Kontroll, overvåking og personvern side 59

60 side 60

61 Vilkår for kontroll av arbeidstaker Kapittel 9 Kontrolltiltak i virksomheten 9-1 Grunnvilkår for kontrolltiltak Saklig Forholdsmessig Beskytte mot vilkårlig inngrep i en persons integritet Hva er et kontrolltiltak? Innsyn i e-post Kontroll med internettbruk Overvåkingskamera Elektronisk informasjon om pålogging mm side 61

62 Drøfting og informasjon - kontrolltiltak Drøfting og evaluering krav om drøfting med tillitsvalgt (se hovedavtalen 9-13 nr 2), aml 9-2 Informasjon til de ansatte Formål Konsekvenser Varighet Konsekvenser av ulovlig bruk av opplysninger Avfallsservice (GPS) side 62

63 side 63

64 Oppsummering tema 11 Kontroll, overvåking og personvern Kontrolltiltak skal ha saklig grunn og ikke være en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren Kontrolltiltak skal drøftes før de iverksettes og evalueres jevnlig med de tillitsvalgte Husk bevis innsamlet gjennom kontrolltiltak kan bli brukt senere i oppsigelsessak side 64

65 Tema 12 Omstilling side 65

66 CASE Arbeidstilsynet, som har avdelinger over hele Norge, har besluttet å redusere kostnader og må med dette nedbemanne virksomheten ved å si opp til sammen 15 årsverk i løpet av de tre neste månedene. Nedbemanningen skal foregå på 3 av Arbeidstilsynets lokale kontor, i Kristiansand, Mandal og Arendal. Samtlige ansatte på disse tre kontorene fristilles og må søke på de nye stillingene som ledelsen vil presentere i morgendagens allmøte. Ledelsen har videre besluttet at utvelgelsen av dem som får de nye stillingene og hvem som sies opp, skal foretas alene ut fra den enkeltes kompetanse. Alle de tre lokal kontorene inngår i utvelgelseskretsen. Det er ikke aktuelt med sluttpakker, jfr. finanskrise. I tillegg skal det kuttes i alle goder som ikke er direkte omhandlet i den enkeltes arbeidsavtale eller i tariffavtalen. Samtidig har arbeidsgiver besluttet at de fritt kan flytte ansatte mellom de tre kontorene/avdelingene (Kr. Sand, Mandal og Arendal). IT-avdelingen som sitter i Kristiansand, skal gjøres om til et statlig heleid aksjeselskap og skal derfor fases ut av Arbeidstilsynets virksomhet. De ansatte der vil bli sagt opp da det ikke lenger er arbeid i Arbeidstilsynet til dem. Kan arbeidsgiver foreta omstillingen på denne måten? Hvilken rolle og hvilke verktøy har du som tillitsvalgt. side 66

67 OMPLASSERING, tjm.l. 12 (OG 12 A) Stillingens grunnpreg 12, 1. setning slår fast arbeidsgivers styringsrett opp til grunnpregstandarden 12, 2. setning gir arbeidsgiver en valgrett der vilkårene for oppsigelse er oppfylt Omplasseres til annen likeverdig stilling Administrativ avgjørelse Hva med fvl? 12, siste setning regulerer adgangen til midlertidig omplassering, bl.a. i vanskelige personalsaker side 67

68 Tema 13 Virksomhetsoverdragelse side 68

69 Virksomhetsoverdragelse hva er det? 16-1 (1) VILKÅR Overdragelse Ny arbeidsgiver Virksomhet eller del av virksomhet. Det som overdras eller overføres må være en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen For eksempel outsourcing av resepsjonstjenesten Selskap A x OVERDRAGELSE For eksempel outsourcing x Selskap B side 69

70 Virksomhetsoverdragelse Reglene om VO har som formål å sørge for at arbeidsforholdet består som før også etter gjennomføringen. Lønns- og arbeidsvilkår består, jfr (1) Tariffavtalen består, men ny arbeidsgiver har frist til å reservere seg mot denne, jfr (2) Pensjonsrettigheter overføres, jfr (3) Vern mot oppsigelse pga VO, 16-4 Men må være forberedt på at det etter VO kan være saklig grunn til å endre arbeidsforholdet og i ytterste konsekvens gå til oppsigelse Som den store hovedregel opphører arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver samtidig med overføringen til ny arbeidsgiver. side 70

71 side 71

72

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Ytringsfrihet 4. Arbeidstakers

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Ytringsfrihet 4. Arbeidstakers

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Arbeidsgivers ansvar 4. Diskriminering

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Arbeidsmiljø 4. Diskriminering

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 2

Individuell arbeidsrett del 2 Individuell arbeidsrett del 2 Under arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Ytringsfrihet 4. Arbeidstakers

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Ytringsfrihet 4. Arbeidstakers ansvar

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Ytringsfrihet 4. Arbeidstakers ansvar

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 Arbeidsgiver tar kontakt med Sigrid

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler Eli Aasheim og Christel Søreide Frokostseminar 14. januar 2016 Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler 1 2 3 4 5 6 7 2 Hva er nytt kort oppsummert Konkurranseklausuler

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 4. november 2014 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk individuell tilrettelegging på grunn

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 CASE Arbeidsgiver tar kontakt med

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Utdanningsforbundet av 29.06.06 på vegne av A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Utdanningsforbundet av 29.06.06 på vegne av A. NOTAT Til: Ann Helen Aarø Fra: Ragnar Lie opplysni Unntatt Offentlighet Offl. 5a jfr. fvl. 13 Taushetsbelagte Dok. ref. Dato: 06/513-20/LDO-//RLI 07.05.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK NR 06/513 Likestillings-

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A (A) av 29. september

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016. KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016. KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016 KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther Tema for dagen Status i forhold til merarbeidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / 21.09.

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / 21.09. NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / Dato: 21.09.2011 Bonusordning ikke diskriminerende for kvinne i foreldrepermisjon En kvinne anførte

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN. Compendia. Introduksjon til oppslagsverket Compendia

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN. Compendia. Introduksjon til oppslagsverket Compendia GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Compendia Introduksjon til oppslagsverket Compendia Hovedtemaer 1. Hvordan logge inn i Compendia 2. Oversikt 3. Compendia som oppslagsverk -

Detaljer

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars Tema for dagen Omfangsundersøkelsen Vernet mot graviditetsdiskriminering Aktuelle problemstillinger

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 3

Individuell arbeidsrett del 3 Individuell arbeidsrett del 3 Opphør av ansettelsesforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Arbeidsavtalen som verktøy

Arbeidsavtalen som verktøy Arbeidsavtalen som verktøy v/marianne Kartum 18. oktober 2017 www.svw.no Tema 1. Lovverk som regulerer ansettelsesforholdet arbeidsavtalens plass 2. Arbeidsgivers styringsrett 3. Arbeidsavtalens innhold

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 14. desember 2009 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet.

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling

Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling Utdanningsforbundet Bergen 10. Desember 2007 Advokat Bente J. Kraugerud Tema Ytringsfrihet Hva og hvorfor Tillatte begrensninger Lojalitet i arbeidsforhold Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Virksomhetsoverdragelse 3. Omstilling 4. Rettigheter når jeg

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. november 2013 Seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer