UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS"

Transkript

1 UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004

2 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert fikk Fiskeridirektoratet og HI i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til merking av oppdrettslaks. Oppdraget ble gitt med henvisning til St.meld. nr. 12 ( ) Rent og rikt hav, og til Innstilling fra energiog miljøkomiteen, Inst. S. nr. 134 ( ), om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Fiskeridirektøren nedsatte et utvalg sammensatt av representanter fra oppdrettsnæringen, forskning og ulike deler av forvaltningen. Utvalget hadde sitt første møte og har i alt hatt ti møter. Arbeidet har vært mer omfattende enn først antatt. Utvalget fant det derfor ikke mulig å fremlegge endelig rapport innen november 2003 som forutsatt. På anmodning fra utvalget ble det derfor søkt om forlenget frist, og Fiskeridepartementet satte denne til 1. juni Under arbeidet har utvalget funnet det nødvendig å utvide begrepet merking til også å omfatte andre former for identifisering som gjør det mulig å spore fisk tilbake til sin opprinnelige lokalitet. Dette har vært nødvendig for å inkludere andre metoder som ikke omfatter påføring av fysiske merker på fisken. Utvalget har ikke sett det som sin primæroppgave å anbefale et bestemt system eller en bestemt teknologi, men snarere å vurdere hvilke metoder som kan være egnet.. Sluttrapporten fra utvalget er enstemmig. En vil takke utvalgets medlemmer som har bidratt med innspill, synspunkter og utforming av tekst til den foreliggende rapport. Utvalget vil også takke dem fra næring, forskning og forvaltning som på forskjellige måter har bidratt med sine erfaringer og kunnskap til utvalgets arbeid. En takk også til utvalgets sekretær for et godt faglig og praktisk samarbeid om utformingen av rapporten Vidar Baarøy Fiskeridirektoratet utvalgets leder 2

3 Bergen, 7. mai 2004 Vidar Baarøy Fiskeridirektoratet (leder) Bjarne Gjerde Tor G. Heggberget Pål Erik Jensen Akvaforsk NINA Mattilsynet Kjell Maroni Sveinung Sandvik Øystein Skaala FHL havbruk FHL havbruk HI Geir Lasse Taranger Brit Veie-Rosvoll Morten Haldorsen HI DN Fiskeridirektoratet (sekretær) 3

4 Innhold: 1 SAMMENDRAG KONKLUSJON BAKGRUNN OG HENSIKT NYTTEVERDI/BEGRENSNINGER UTVALGETS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID MANDAT UTVALGETS TOLKNING UTVALGETS SAMMENSETNING MØTEOVERSIKT PRESENTASJONER OG ORIENTERINGER I REGI AV UTVALGET DAGENS RØMNINGSSITUASJON GENERELT OPPDRETTSLOVENS DRIFTSBESTEMMELSER VEDRØRENDE RØMNINGSTILFELLER FISKERIMYNDIGHETENES OPPTREDEN VED RØMNING URAPPORTERT RØMNING NYE TILTAK IVERKSATT OG PÅ GANG Offentlige tiltak Næringens tiltak HVILKE BEHOV KAN EN MERKINGS-/IDENTIFISERINGSORDNING DEKKE? FORMÅL OG NYTTEVERDI ULIKE TILNÆRMINGER UTVALGETS SYN PÅ FORHOLDET MELLOM IDENTIFISERINGSSYSTEMER, OVERVÅKNING OG UNDERSØKELSER PÅ ANLEGG FORHOLD SOM IKKE FANGES OPP AV MERKE/IDENTIFIKASJONSSYSTEM FISKERIDIREKTORATETS BEHOV MILJØVERNFORVALTNINGENS BEHOV MATTILSYNETS BEHOV FORSKNINGENS BEHOV NÆRINGENS BEHOV GENERELLE LOGISTIKKUTFORDRINGER OG FEILKILDER LOGISTIKK FEILKILDER ULIKE METODER FOR MERKING/IDENTIFISERING KRAV TIL METODER SOM KAN VÆRE AKTUELLE PÅ KORT SIKT METODER SOM ANSES SOM UREALISTISKE NÅ Ytre merker (Carlin-, anker-, VI-merker) Elektroniske merker Identifisering av individ ved DNA-markører Kjemisk profil Tilsetning av markør til fôr Vaksiner... 46

5 6.3 AKTUELLE METODER Snutemerking (CWT) Beredskapstilnærming (Case-metode) En sammenligning av snutemerking og beredskapsmetoden KOST-NYTTE-VURDERING AV AKTUELLE METODER

6 1 Sammendrag 1.1 Konklusjon Etter utvalgets vurdering, vil et system for merking/identifisering av oppdrettslaks primært ha verdi i forbindelse med rømning, både når det gjelder sporing av rømt laks tilbake til rømningssted, og for å finne ut hvordan den rømte fisken vandrer. I et markedsperspektiv anses verdien av et slikt system som liten, da det allerede finnes sporingssystemer som gjør det mulig å spore et parti oppdrettslaks i markedet tilbake til produksjonsanlegg. Næringen anser tilleggsgevinsten av å kunne verifisere dette for å være ubetydelig. Den videre vurderingen er således relatert til rømningsproblematikken. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor mye laks som faktisk rømmer fra norske oppdrettsanlegg. De rømningene som rapporteres, og dermed utgjør de offisielle rømnings-tallene, er så lave i forhold til de beregnede fangstene av rømt laks i overvåkingsfisket at det må foreligge uregistrert rømning. Det tallmaterialet som foreligger, tyder på at omfanget av den uregistrerte rømningen kan være omfattende. Lite kunnskap om overlevelse av rømt laks og liten innsats på overvåkningsfiske gjør det imidlertid ikke mulig å beregne størrelsen på den uregistrerte rømningen med rimelig grad av sikkerhet. Utvalget vil derfor foreslå at det iverksettes vitenskapelige undersøkelser for å beregne omfanget av den uregistrerte rømningen fra norske oppdrettsanlegg. Dette er viktig for å kunne vurdere nytteverdien i forhold til kostnadene ved tiltak som foreslås for å identifisere rømningskilder. Et system for merking/identifisering kan ikke si noe om en rømnings årsak, eller skille mellom anlegg med stor og liten rømning. Verdien av et slikt system må derfor ses i sammenheng med mulighetene for undersøkelser av de(t) anlegg som kan være rømningskilden. Det bør tilføres ekstra ressurser for oppfølging og undersøkelser på oppdrettsanlegg i forbindelse med urapporterte rømninger. Fordi verdien av et system for merking/identifisering må ses i sammenheng med sannsynligheten for at den rømte fisken fanges raskest mulig etter rømning, vil utvalget også foreslå en styrking av innsatsen i det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt laksefisk på kysten og i elvene. Innsatsen på områdene (1) merking/identifisering, (2) overvåkning, og (3) undersøkelser på anlegg som kan ha hatt rømning, må balanseres for å utnytte de samlede ressursene på en optimal måte. Utvalget har i sitt arbeid lagt til grunn at rømning i seg selv ikke er ulovlig, men at rømning kan gi en indikasjon på uforsvarlig drift. Funn av rømt laks kan derfor alene ikke føre til reaksjoner overfor oppdretter; det er nødvendig å foreta nærmere undersøkelser av aktuelle rømningskilder for å finne årsaken til rømningen. Utvalget har på denne bakgrunn vurdert hvilke metoder som kan være egnet til å fungere som varslingssystem for hvilket eller hvilke anlegg som skal undersøkes når det blir funnet eller rapportert om rømt oppdrettsfisk. Både fysiske merkemetoder og metoder for identifisering via fôrtilsetninger, avleiring av kjemiske sporstoffer og naturlige kjemiske og genetiske profiler har vært vurdert. Utvalget har etter en gjennomgang av metodene kommet til at det per i dag ikke finnes metoder som er egnet til å tas direkte inn i dagens oppdrettsvirksomhet. En rekke av metodene som er vurdert må avvises fordi de enten er for dyre, eller fordi de ennå ikke er tilstrekkelig utviklet.

7 Utvalget har ikke sett det som sin primæroppgave å anbefale et bestemt system eller teknologi, men snarere å vurdere hvilke metoder som kan være egnet. Etter utvalgets oppfatning er det to metoder/tilnærminger som kan være egnet for bruk i norsk oppdrettsvirksomhet; Snutemerker (Coded Wire Tags) og den såkalte Beredskapstilnærmingen. Begge metodene forutsetter etter utvalgets oppfatning utprøving under kontrollerte norske forhold før en kan gi klare anbefalinger om egnethet i forhold til kostnadseffektiv og tilstrekkelig presis sporing. Utvalget understreker at det er stor forskjell på de to metodene/tilnærmingene. Beredskapstilnærmingen vil primært kunne benyttes ved større rømninger og fortrinnsvis der den rømte fisken fanges relativt raskt etter rømningstidspunktet. Den er ikke så godt egnet til å gi informasjon om mindre rømninger, rømninger som oppdages sent, samt til å gi informasjon om vandringsmønster m.v. Snutemerking kan derimot være egnet til å gi informasjon om mulige rømningskilder også ved mindre rømninger og i tilfeller der fisken fanges lang tid etter rømning. Ingen av de to metodene er imidlertid egnet til å kvantifisere rømningsomfanget eller å skille mellom store og små rømninger. Dersom fisken fanges lang tid etter rømningen, anses verdien av at man finner rømningskilden til en fisk generelt som liten med tanke på å finne årsaken til rømningen. Utvalget vil etter dette gi en betinget anbefaling av følgende tilnærminger: Utvalget vil foreslå at sporing av rømt oppdrettsfisk ved beredskapstilnærming (også kalt Case-basert metode) utredes nærmere med sikte på etablering av effektive og systematiske prosedyrer. Dette er en tilnærming hvor tilstrekkelige ressurser settes inn på å gjennomføre systematiske analyserer av den informasjon som kan utledes fra rømningstilfellet. Dette er informasjon knyttet til naturlige egenskaper i fisken (størrelse, fôrrester, genetikk, kjemiske sporstoffer m.v.) og til omstendighetene rundt rømningsepisoden (for eksempel geografiske forhold). Denne tilnærmingen innebærer i utgangspunktet at det ikke tilføres noe merke eller indikator til fisken Metoden ligner fremgangsmåten som anvendes av myndighetene i dag for å finne rømningskilder ved urapportert rømning. Forskjellen er at utvalget foreslår at det utarbeides standardiserte prosedyrer som innebærer større grad av analyse enn tilfellet er i dag. Eksempelvis foreslås DNA-analyser der en sammenligner DNA fra den rømte fisken med DNA fra laks fra oppdrettsanlegg i det aktuelle området, og analyse av fiskens kjemiske profil. En slik tilnærming vil være mer ressurskrevende enn dagens ordning, og vil også kunne utvikles videre gjennom anvendelse av nye analysemetoder. Det finnes i dag ikke noe system for innsamling av biologiske prøver av rømt fisk. I noen tilfeller har biologisk materiale ikke vært tilgjengelig, mens det i andre har vært tatt begrensete biologiske prøver. Ved beredskapstilnærmingen brukt på denne måten, vil kostnader bare utløses i rømningstilfeller. Det vil ikke være behov for spesielle tilleggsinvesteringer utover utstyr som allerede finnes. Hvordan metodens presisjon og muligheter kan økes gjennom bedre utnyttelse av utviklede kjemiske og genetiske analyser må undersøkes gjennom praktisk vitenskapelig utprøving. Det må også utvikles et system for innsamling og oppbevaring av fisk som muliggjør et vidt spekter av analyser. 7

8 Snutemerker (Coded Wire tags). Av de fysiske merkemetodene som er vurdert er dette metoden som anses som mest realistisk å bruke. Metoden anvendes til storskala merking av fisk til havbeite internasjonalt, og er kommersielt tilgjengelig. Merket gir 100 prosent identifiserbarhet til anlegget der fisken ble merket. Ut fra biologiske hensyn må påføring av merket skje før smoltifisering, og en har lagt til grunn at dette mest hensiktsmessig kan skje ved vaksinering. Fordi merket må påføres tidlig, vil sortering og annen behandling gjøre det vanskelig å si hvilken sjølokalitet fisken til slutt skal settes ut på. Sammenholdt med mulige feilkilder ved så tidlig merking, tilsier dette at metoden må prøves ut under norske forhold. Utprøving må skje over en periode som strekker seg fra produksjon i settefiskanlegg til utsetting i sjø, og alle kostnader (også knyttet til investeringer, analyse m.v.) må dokumenteres. Det er også knyttet usikkerhet til dyreetiske spørsmål og merker i ensilasje/biprodukt. Dette må utredes nærmere før metoden tas i bruk i storskala sammenheng. Metoden er en av flere som også vil kunne brukes i mindre skala i forskningssammenheng for å dokumentere omfang av urapportert rømning, hvordan den rømte fisken fordeler seg på kysten og i elvene, for eksempel i forbindelse med evaluering av de nasjonale laksefjordene, samt til å validere case-baserte metoder. En innføring av snutemerking vil koste i størrelsesorden 1 1,30 kr per fisk (ifølge opplysninger fra produsent), uansett om oppdrettsvirksomheten har hatt rømning eller ikke. I tillegg vil det komme kostnader knyttet til nødvendige tilpasninger til norske forhold. Et anslag for årlige kostnader ved snutemerking av all oppdrettslaks er millioner kroner. Kostnadene vil være upåvirket av antall urapporterte rømninger. Ut fra en kost-nytte vurdering vil en fra på grunnlag av nåværende kunnskapsstatus ikke anbefale å innføre en obligatorisk fysisk merking av all norsk oppdrettslaks. 1.2 Bakgrunn og hensikt Fiskeridepartementets oppdrag av gikk ut på å påbegynne et arbeid med sikte på å utrede spørsmål knyttet til merking av oppdrettslaks. Dette ble gitt med henvisning til St.meld. nr.12 Rent og rikt hav, og til Inst. fra energi- og miljøkomiteen, Inst. S.nr. 134 om Opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Mandatet for arbeidet er nærmere beskrevet i kap Stortingets Energi- og miljøkomité forutsatte at arbeidet skulle føre frem til konkrete forslag til system for merking av oppdrettsfisk, og at næringen måtte pålegges å gjennomføre slik merking så snart som praktisk mulig. Hensikten med merking av oppdrettslaks var både å forebygge fremtidig rømning (preventiv) og å spore allerede rømt fisk tilbake til sin opprinnelige lokalitet. Det ble også vist til at merking av oppdrettsfisk i tillegg kan ha verdi som kvalitetsstempel overfor utenlandske kjøpere. Utvalget har i sin tolkning av mandatet også inkludert metoder som ikke påfører fisken ytre eller indre fysiske merker. 8

9 Rømt oppdrettslaks omfatter både rapporterte rømninger hvor rømningskilden er kjent, og rømning som ikke er meldt inn til Fiskeridirektoratet. En har gitt en kort beskrivelse av dagens rømningssituasjon med oversikter over omfang og prosedyrer knyttet til den rapporterte rømningen. Det er også beskrevet hvilke bestemmelser og tiltak som er iverksatt av fiskerimyndighetene for å forebygge rømning. Melding om rømning fra ukjent kilde er også beskrevet og det er forklart hva som blir gjort for å ta rede på hvilke lokalitet fisken rømte fra. Mens en har relativt god oversikt over den rømte laksen som blir rapportert inn til fiskerimyndighetene mht. omfang, rømningsårsaker, rømningskildenes geografiske fordeling, m.v., har en ingen tilsvarende kjennskap for den urapporterte rømningen. Merking av oppdrettslaks kan være et virkemiddel for å gi bedre innblikk i hvor omfattende den urapporterte rømning er og hvor denne fisken kommer fra. Innblandingen av oppdrettslaks i villfiskbestandene blir årlig overvåket av NINA, på oppdrag fra DN gjennom undersøkelser i sjø og ferskvann over hele landet. Dette er et arbeid som har pågått siden 1989, og følgelig har denne innsatsen gitt dataserier over tid. Overvåkningsarbeidet står imidlertid i fare for å bli nedlagt som følge av reduksjoner i bevilgningene. 1.3 Nytteverdi/begrensninger Det viktigste for utvalget har vært å vurdere nytten av merke-/identifiseringssystemer som et verktøy for å kartlegge rømningskilder med tanke på redusert rømning på sikt. Utvalget påpeker imidlertid at det å kunne spore et rømt individ tilbake til lokalitet har liten verdi om det ikke legges inn en innsats for å oppdage den rømte fisken så raskt som mulig (for eksempel gjennom overvåkingsprogram). Det vil videre ha begrenset verdi å kunne knytte et rømt individ til et bestemt område, om en ikke klarer å fastslå den nøyaktige lokaliteten den rømte fra. Først når lokaliteten er identifisert, vil en eventuelt kunne stoppe fortsatt pågående rømning, vurdere reaksjoner overfor oppdretter og benytte erfaring til å forebygge senere rømninger. Et identifiseringssystem kan i seg selv ikke gi svar på årsaker til hendelsen eller omfanget av rømningstilfellet. Det vil derfor fortsatt være nødvendig å foreta undersøkelser på anlegget. Metodens pålitelighet er imidlertid bestemmende for hvor stor sikkerhet en har for at den aktuelle fisken kommer fra den lokaliteten identifiseringen tilsier, og dette er viktig for at metoden skal kunne bli et effektiv verktøy for rask reaksjon. Utvalget vil følgelig understreke betydningen av å se elementene 1) omfang og kvalitet av overvåkingsprogram, 2) presisjon i identifiseringen, og 3) påfølgende etterforskning, i sammenheng. Ut fra et kost-nytte perspektiv må balansen mellom dem også bli ivaretatt. Fiskeridirektoratet har behov for å få raskt kjennskap til at det har skjedd en rømning, hvor den har funnet sted, og anslag for omfang. Det vil også være viktig å vite noe om helsestatus for fisken. Oppdrettsnæringen er derfor pålagt straks å melde fra ved rømning. Tidsfaktoren er viktig også ved urapportert rømning, og tidsforbruket for analysering er derfor en vesentlig egenskap ved metodene. Metoden bør gi høy presisjon slik at den rømte fisken ideelt sett bare kan knyttes opp til én lokalitet, da dette vil være rasjonelt mht. forvaltningens ressursbruk. Miljøvernforvaltningens behov er i stor grad sammenfallende med fiskerimyndighetene og miljøforvaltningen anser et presist identifiseringssystem som godt egnet i forhold til å forebygge eller begrense rømning. Ved tidlig kjennskap til rømningskilden, kan det dessuten treffes målrettede tiltak mht. for eksempel gjenfangstfiske i avgrensede områder. Slike tiltak har 9

10 imidlertid hittil vist seg å ha begrenset effekt. Det er viktig at oppdrettsfisk som rømmer tidlig i livssyklus kan underlegges sikker identifikasjon for å kunne fastslå dette problemets reelle omfang. Videre har Regjeringen etablert Nasjonale laksefjorder som en del av et tiltak for å beskytte villaksen. I en evaluering av sonenes effekt vil det være viktig å få kunnskap om rømningslokalitetens geografiske posisjon i forhold til den nasjonale laksefjordens avgrensning. Fordi anlegg innenfor sonene skal ha et strengere restriksjonsregime enn anlegg utenfor, vil presis identifikasjon også være viktig for å kunne evaluere restriksjonsregimets effekt. Mattilsynet kan ikke se at innføring av et identifiseringssystem for oppdrettsfisk vil få noen direkte effekt på den generelle fiskehelsen eller fiskevelferden. Det vil imidlertid være positivt for den generelle helsesituasjonen dersom antallet rømt oppdrettsfisk blir mindre. Således samsvarer deres behov med de andre etatenes. Det kan også ha en viss verdi i forhold til å verifisere dagens sporbarhetssystemer i forbindelse med undersøkelse av smitteveier og epidemiologi. Forskningsinstitusjonenes behov blir i denne sammenheng knyttet til den rollen de har som kunnskapsleverandør til forvaltningen. I en slik tilknytning anser forskningsinstitusjonene sitt behov for å være korresponderende med forvaltningens behov. Oppdrettsnæringen anser det som lite rasjonelt å måtte merke all laks i anleggene når så lite av den faktisk rømmer. Allerede eksisterende databaserte systemer for sporing tilfredsstiller i all vesentlig grad næringens behov. Næringen vurderer derfor nytteverdien av et identifiseringssystem som liten sett i et markedsperspektiv. 10

11 2 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet fikk ved brev fra Fiskeridepartementet datert i oppdrag å påbegynne arbeidet med å utrede spørsmål knyttet til merking av oppdrettslaks. Oppdraget ble gitt med henvisning til St.meld. nr. 12 ( ) Rent og rikt hav, og til Innstilling fra energi- og miljøkomiteen, Inst. S. nr. 134 ( ), om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. 2.1 Mandat Fiskeridepartementets formuleringer med henvisninger danner grunnlaget for utvalgets mandat. Det fremgår at utredningsarbeidet skal danne basis for et beslutningsgrunnlag om innføring av merking av oppdrettslaks i Norge. I innstillingen fra energi- og miljøkomiteen ble det vist til utredning om merking på følgende måte: Flertallet viser til prosjekt i Fiskeridepartementet for å finne frem til en egnet, rasjonell merking av oppdrettsfisk, og forutsetter at prosjektet fører frem til konkrete forslag til et slikt system, og at næringen så snart som det er praktisk mulig pålegges å gjennomføre slik merking. Merkingen må foregå på en effektiv og dyreetisk forsvarlig måte. Merking skal både ha en generell preventiv effekt, og gjøre det mulig å lokalisere anlegg der fisk har rømt fra. Flertallet peker på muligheten for å nytte slik merking som et kvalitetsstempel overfor utenlandske kjøpere. På denne bakgrunn formulerte Fiskeridirektoratet et forslag til mandat som etter mindre justeringer i arbeidsgruppen fikk følgende ordlyd: a) Utvalget skal klarlegge hvilke formål/hensikt innføring av et system for merking/sporing av oppdrettsfisk kan ha. b) Utvalget skal presentere konkrete alternative merke-/sporingssystemer og beskrive i hvilken grad de er egnet til å oppfylle ulike formål. (jf. punkt. 1). Med utgangspunkt i klarlagte mål med tiltaket skal utvalget også beskrive nødvendig omfang av merke-/sporingsordningen. Det skal gjøres rede for nødvendig logistikk og behov for opprettelse av egne dataregistre for å holde rede på fiskens identitet i anleggene. c) Utvalget skal beskrive juridiske og forvaltningsmessige implikasjoner som sporing av rømt oppdrettsfisk kan medføre overfor den som er ansvarlig for fisken i anlegget. Juridiske problemstillinger knyttet til sikkerhet og bevisførsel må beskrives. d) I tillegg til en samfunnsmessig kost/nytte vurdering ved innføring av krav om merking/ sporing av oppdrettsfisk, skal omkostninger knyttet til de ulike systemene også beskrives. Fiskeridepartementet ble ved brev datert informert om mandatet utvalget har arbeidet etter. 2.2 Utvalgets tolkning Utvalget legger til grunn at formålet med en eventuell merkingsordning må være å redusere antall urapporterte rømninger, samt å knytte rømt laks fra urapporterte rømninger til rømningskildene. Som det fremgår nedenfor i kapittel 3, er det vanskelig å anslå hvor stort dette problemet er. Utvalget ser det imidlertid ikke som sin oppgave å utrede dette spørsmålet nærmere. Videre vil en merkingsordning gi viktig informasjon om rømt laks. 11

12 Utvalget har tatt utgangspunkt i at merking/identifisering skal være basert på grupper av fisk og ikke på individuell merking av enkeltfisk. Dette betyr at fisk som merkes/identifiseres individuelt med en felles identifikasjon knyttes opp til en større eller mindre gruppe av individer med samme opphav og som er bestemt for samme bestemmelsessted. Under arbeidet har utvalget funnet det nødvendig å utvide begrepet merking til også å omfatte andre former for identifisering som gjør det mulig å spore laks tilbake til sitt opphav. Dette har vært nødvendig for å inkludere andre metoder som ikke omfatter påføring av fysiske merker på fisken. 2.3 Utvalgets sammensetning I henhold til oppdraget fra Fiskeridepartementet fikk Fiskeridirektoratet og HI ansvar for å starte arbeidet med utredningen under ledelse av Fiskeridirektoratet. Arbeidet skulle utføres i samarbeid med havbruksmyndighetene og andre berørte myndigheter i dialog med berørte næringer. Av hensyn til arbeidet i gruppen fant en det hensiktsmessig å begrense antallet representanter til et så lavt nivå som mulig. En ville likevel ha en dialog med næringene og invitere til konstruktive innspill til prosessen underveis i arbeidet. Utvalget har hatt følgende sammensetning (antall møter den enkelte har deltatt på i parentes) : Fiskeridirektoratet Vidar Baarøy, seksjonssjef (leder) (10) Morten Haldorsen, rådgiver (sekretær) (10) HI Øystein Skaala, forsker (8) Geir Lasse Taranger, forsker (6) NINA Tor G. Heggberget, forskningsdirektør (9) AKVAFORSK Bjarne Gjerde, forsker (9) FHL-havbruk Kjell Maroni, forskningskoordinator (9) Sveinung Sandvik, oppdretter (9) DN Brit Veie-Rosvoll, seksjonssjef (6) (Vararep: Arne Sivertsen (4) ) SDT/Mattilsynet Pål Erik Jensen, rådgiver (9) 2.4 Møteoversikt Utvalget har hatt ti møter hvorav ett har vært telefonmøte. 12

13 2.5 Presentasjoner og orienteringer i regi av utvalget Utvalget har hatt faglige presentasjoner både fra utvalget internt og med bidrag fra ressurspersoner utenfor utvalget. Eksterne presentasjoner har en fått fra Rita Brokstad fra Marine Harvest vedrørende datasystemer for sporing av fiskeprodukter fra produsent til marked ( ), og fra Marit Aursand fra SINTEF fiskeri- og havbruk om ulike teknikker for autentisering av merkevarer ved hjelp av analyser av informasjon i ulike fettesyre-, isotop- og spormetallprofiler ( ). I tillegg har utvalget invitert produsenter av aktuell teknologi til å gi beskrivelser av sine metoder. Utvalget har mottatt svar fra følgende: VESO Senso-Tek GenoMar VivID AS Jojo automasjon AS Northwest Marine Technology, Inc. Fiskeriforskning/GMt/Fine Technologies AS Datamars SA Fiskeridirektoratets regionkontor er også blitt invitert til å komme med innspill blant annet vedrørende praksis for håndtering av rømning. 13

14 3 Dagens rømningssituasjon 3.1 Generelt Ved produksjon av matfisk blir det, som ved enhver annen produksjon, et visst svinn som følgelig representerer et økonomisk tap for oppdrettsbedriften. I sjøfasen er det mange årsaker til dette, og litt dødelighet er normalt i alle anlegg. Svinnet kan deles i to hovedgrupper en hvor enkeltfisk fortløpende blir talt opp og destruert, og en hvor dette av naturlige årsaker ikke lar seg gjøre. Den først gruppen omfatter laks som på grunn av mangelfull sjøvannstilvenning (smoltifisering) dør ved overføring fra ferskvanns- til sjøvannsfasen. Sykdom er fortsatt en årsak til dødelighet, og feilutvikling og skader som medfører at fisken dør eller blir uegnet som salgsvare inngår i denne gruppen. Fisk utsatt for dødelige alger, maneter eller andre forhold i miljøet kan også medføre skader og dødelighet. Når fisken nærmer seg slaktestørrelse, kan en få innslag av kjønnsmodning og slik laks må sorteres ut. Defekter og andre lyter fører også til nedklassing og destruksjon av oppdrettsfisk på slaktelinjen. I tillegg kommer det svinnet som ikke blir tallfestet ut fra tellinger av enkeltfisk. Til denne gruppen hører fisk som av eller annen årsak blir borte. Dette kan skyldes at den blir spist av annen fisk, fugl eller pattedyr (predasjon), at det blir utsatt for tyveri, eller ved at den rømmer. De negative miljømessige konsekvensene av rømning er etter hvert godt dokumentert, og det er på det rene at rømning kan ha negative effekter både genetisk, økologisk og smittemessig. Det er derfor et uttalt mål både fra forvaltning og næring at rømningstallene skal ned. Omfanget og betydningen av de ulike miljøvirkninger kan variere mellom områder og mellom vassdrag. Generelt vil det være slik at enkeltstående episoder med oppvandring og gyting vil ha mindre effekt enn gjentatte og kroniske påvirkninger med kontinuerlig oppvandring slik man har observert i en rekke norske vassdrag over lang tid. (HIs Fisken og havet, nr ). Generelt er det også slik at innslaget av rømt oppdrettsfisk i naturen er størst i områder med mye oppdrettsvirksomhet. Vi har indikasjoner på at 40% - 60% av rømmingene skjer som kontinuerlige og kroniske små drypp på smolt-/postsmoltstadiet (Nina-oppdragsmelding nr ) og disse vil ikke kunne fanges opp i rapporterte rømminger. Omfang og årsak til rapportert rømning Tallmaterialet som utvalget har innhentet i denne sammenheng er Fiskeridirektoratets to statistikker over innrapporterte rømninger fra oppdrettsbedriftene. Den ene er basert på rapportert rømning fra oppdretter til Fiskeridirektoratets regionkontorer i forbindelse med rømningsepisoder. Den andre bygger på Fiskeridirektoratets årlige statistikkundersøkelser. Dette er undersøkelser som blir foretatt av direktoratet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, og som inngår i SSBs statistikker. I følge sistnevnte rapport var svinnet i 2002 om lag 30 millioner individer, eller rundt regnet 15 % av antall laks som sto i merdene ved årets begynnelse. I fireårsperioden har den totale svinnprosenten variert mellom 10 og 15 %. 14

15 Figur 1: Årsaker til rapportert svinn fra matfiskanlegg for laks i 2002(Kilde: Fiskeridirektoratets SSB-statistikk for 2002.) Andel av svinnet i prosent % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Rovdyr/fugl/tyveri Årsaker til rapportert svinn fra matfiskanlegg for laks i ,2 1,6 Alger og maneter 9,3 12,2 22,4 Smoltifiseringsproblemer 1,1 Sykdom 33,5 9,4 svinn i sjøfasen svinn på slakteri 1,2 2,0 3,1 Den viktigste årsaken til det rapporterte svinnet er sykdom, og dette utgjør nesten 35 % av svinnet. Til sammenlikning representerer rømning mindre enn 1,6 % ( stk.). De senere årene har den totale rapporterte rømningen av laks vært i underkant av en halv million individer. I forhold til det totale antallet fisk som står i anleggene til enhver tid, utgjør dette 1 2 º/ o o Selv om rømningsomfanget isolert sett er lite for produsentene, er det tilstrekkelig til å gi store strategiske utfordringer med hensyn til næringens videre utviklingsmuligheter. Oppdrettsbedriftene er avhengige av et godt omdømme for å få tilgang på gode og egnede lokaliteter til driften av anleggene. Etablering av sikringssoner, Nasjonale laksefjorder, verneplaner m.v. er uttrykk for den skepsis og de motkrefter som styrkes ved høye rømningstall. De direkte økonomiske tapene for oppdretter som følge av rømning er relativt beskjedne. Likevel må antallet laks som rømmer antas å være betydelig større enn det årlige innsiget av villaks Laks ( ) ( ) Rb.ørret (95 000) ( ) Totalt ( ) ( ) Tabell 1: antall rapporterte rømte laks og ørret i perioden (Kilde: Fiskeridirektoratet rømning rapportert til regionkontorer i forbindelse med rømningsepisoder. Tall fra Fiskeridirektoratets SSB-statistikk er oppgitt i parentes; disse foreligger foreløpig ikke for 2003.) 15

oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke?

oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke? Hva forventer forvaltningen av oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke? Årssamling i Midtnorsk Havbrukslag 2011 Jan Erich Rønneberg, Fiskeridirektoratet rmr Hva er en ulykke i denne sammenheng?

Detaljer

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet?

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Jens Chr Holm, 08.05.2013 Ståle Hansen, Fiskeridirektoratet region Trøndelag Seminar KLV Namsos 7. mai 2014 Rømmingsmeldinger Årsaker til rømming Forebygge

Detaljer

Instruks. Ved rømming av fisk fra ukjent kilde. Vedtatt av fiskeridirektør Liv Holmefjord 1. juni Livet i havet vårt felles ansvar

Instruks. Ved rømming av fisk fra ukjent kilde. Vedtatt av fiskeridirektør Liv Holmefjord 1. juni Livet i havet vårt felles ansvar Instruks Ved rømming av fisk fra ukjent kilde Vedtatt av fiskeridirektør Liv Holmefjord 1. juni 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Instruks ved rømming av fisk fra ukjent kilde Innledning... 3 Formål

Detaljer

Prosessen rundt NYTEK. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

Prosessen rundt NYTEK. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Prosessen rundt NYTEK Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hvorfor NYTEK? Revidering og oppfølging av ordningen Tips og råd Spørsmål/svar Årsaker til rømming 2002 Kilde: Fiskeridirektoratet,

Detaljer

Påvirkninger fra rømt oppdrettslaks og lakselus på villaks

Påvirkninger fra rømt oppdrettslaks og lakselus på villaks Påvirkninger fra rømt oppdrettslaks og lakselus på villaks Kristiansund 5. 2. 2009 Bestandssituasjonen: Fangstutvikling internasjonalt Fangstene er redusert til under en femtedel i forhold til 70-tallet

Detaljer

Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar?

Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar? Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar? Henrik Hareide Tilsynsseksjonen Tema Melding om rømming Melding om rømming frå ukjent kjelde Førebyggjande arbeid Ser vi resultat? Melding om

Detaljer

Merking og sporing av oppdrettfisk

Merking og sporing av oppdrettfisk Merking og sporing av oppdrettfisk Forventninger fra villaksnæringen Fagsjef Erik Sterud, Norske Lakseelver TEKSET 2015 Rømt oppdrettsfisk er et problem! Regjeringen: En bærekraftig oppdrettsnæring bidrar

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

Rømlingene dør av seg selv, uten fiskernes hjelp Årlig overlever noen hundre til de blir potensiell gytelaks, men er de effektive gytere?

Rømlingene dør av seg selv, uten fiskernes hjelp Årlig overlever noen hundre til de blir potensiell gytelaks, men er de effektive gytere? Hvorfor betaler oppdretterne for oppfisking av rømt oppdrettslaks? Rømlingene dør av seg selv, uten fiskernes hjelp Årlig overlever noen hundre til de blir potensiell gytelaks, men er de effektive gytere?

Detaljer

Forvaltning av rømt fisk

Forvaltning av rømt fisk Forvaltning av rømt fisk Tor-Arne Helle Oslo 8.10.2014 Tema Tilnærming rømming Rømt laks - ansvarsområder Observasjoner avvik Forståelse av regelverk Videre arbeid Rømmingssituasjonen Utfordring og tilsynsstrategi

Detaljer

Rømming 1-2015 Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Ørstaelva høsten 2015

Rømming 1-2015 Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Ørstaelva høsten 2015 Rømming 1-2015 Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Ørstaelva høsten 2015 Wennevik, V., Quintela, M., Sørvik, A.G.E., Skaala, Ø., Glover, K.A. Havforskningsinstituttet, Postboks 1870, Nordnes, 5817 Bergen

Detaljer

Delinnstilling 2 fra Fiskeridirektørens regelverksutvalg rømming GJENFANGST AV RØMT OPPDRETTSFISK

Delinnstilling 2 fra Fiskeridirektørens regelverksutvalg rømming GJENFANGST AV RØMT OPPDRETTSFISK Delinnstilling 2 fra Fiskeridirektørens regelverksutvalg rømming GJENFANGST AV RØMT OPPDRETTSFISK Delinnstilling avgitt 26.05.09 av Fiskeridirektørens utvalg for utredning av forbedret regelverk for å

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring?

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Ove Skilbrei TEKSET, Trondheim 3-4 Februar 2014 Adferd og spredning av rømt laks 1) Merkeforsøk 2) Kjemiske undersøkelser. Fettsyreprofil for å se om

Detaljer

FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging. Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL

FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging. Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL Disposisjon Hvorfor hindre rømming Noen viktige punkt i regelverket Visjoner og mål Rømmingstall Tiltak for å hindre rømming

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014. Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014. Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Referanser...

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

Kommentarer til Arealutvalgets innstilling

Kommentarer til Arealutvalgets innstilling Kommentarer til Arealutvalgets innstilling Henrik Stenwig, Direktør Helse & kvalitet Innhold i presentasjonen Rammer for sjømatproduksjon basert på havbruk Roller i denne sjømatproduksjon Ekspertutvalgets

Detaljer

NYTEK-kurs FHL 2011.12.14. NYTEK - Utfordringer. Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen

NYTEK-kurs FHL 2011.12.14. NYTEK - Utfordringer. Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen NYTEK-kurs FHL 2011.12.14 NYTEK - Utfordringer Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen NYTEK fra først til sist Revisjon av standarden NS 9415 Revisjon av NYTEK-forskriften Rømmingskommisjonen

Detaljer

Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød

Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød Forord og beredskapssystemet Beredskapsplanen skal bidra til å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner. Den skal bidra til å oppdage

Detaljer

Høringsforslag: retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. Anne Kristin Jøranlid Voss

Høringsforslag: retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. Anne Kristin Jøranlid Voss Høringsforslag: retningslinjer for utsetting av anadrom fisk Anne Kristin Jøranlid Voss 13.03.13 Bakgrunn Flere faglige anbefalinger som peker på muligheter for å forbedre dagens kultiveringspraksis Vitenskapelig

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Kvina Elveeierlag Fellesforvaltning

Kvina Elveeierlag Fellesforvaltning Kvina Elveeierlag Fellesforvaltning 6.mai 2017, kontakt Randulf Øysæd;roysad@online.no Klassifisering av Kvina s laksebestand etter kvalitetsnorm for villaks. Så har rapporten over innblanding av oppdrettslaks

Detaljer

0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL

0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL 0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL 12.12.2011 Disposisjon Visjoner og mål FHL sitt hovedfokus Hvorfor hindre rømming Noen viktige punkt i regelverket Rømmingstall Tiltak for å

Detaljer

Akvakultur og biologiske belastninger

Akvakultur og biologiske belastninger Akvakultur og biologiske belastninger Erlend Standal Rådgiver, DN - marin seksjon Foto: Erlend Standal Biologiske belastninger Organiske avfallsprodukter Uorganiske avfallsprodukter Rømning Sykdommer Parasitter

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Trondheim, 28.11.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11891 Saksbehandler: Heidi Hansen Høringssvar til utkast

Detaljer

Er rømmingssituasjonen ute av kontroll?

Er rømmingssituasjonen ute av kontroll? Er rømmingssituasjonen ute av kontroll? Liv Holmefjord Hardangerfjordseminaret 08.05.15 Overvåkningsprogrammet Kunnskapsgrunnlag Rømt fisk ulike kjelder og hendingar Forebyggjing Avbøtande tiltak Er rømmingssituasjonen

Detaljer

sporing av «rømt» laks med SNP-basert slektskapstesting Kjøglum S., Lien S., Kent M.; Grove H.; Lie Ø.

sporing av «rømt» laks med SNP-basert slektskapstesting Kjøglum S., Lien S., Kent M.; Grove H.; Lie Ø. Konseptbevisgenetisk sporing av «rømt» laks med SNP-basert slektskapstesting Kjøglum S., Lien S., Kent M.; Grove H.; Lie Ø. Bakgrunn Myndigheter, NGO-er og FHL vil ansvarlig gjøre norske oppdrettere for

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag April 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1. Nøkkeltall

Detaljer

Resultat av miljø - undersøkingar i 2013 og litt rømmingsstatistikk

Resultat av miljø - undersøkingar i 2013 og litt rømmingsstatistikk Resultat av miljø - undersøkingar i 2013 og litt rømmingsstatistikk Else Marie Stenevik Djupevåg Tilsynsseksjonen Tema Miljøundersøkelser 2013 Kunnskapsgrunnlag Rømming, tiltak, risiko Miljøundersøkingar

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg, Fiskeridirektoratet Nasjonal høringskonferanse Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Trondhjem 28.-29. oktober 2014 LFI Uni Miljø Om

Detaljer

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen Fiskeridirektoratet region Nordland Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep Roger Sørensen 22.03.2010 Fagområder og begrep 1) MTB er sentralt begrep i akvakulturregelverket 2) Driftsplan matfisk

Detaljer

FHF seminar Merking og sporing Gardermoen

FHF seminar Merking og sporing Gardermoen FHF seminar Merking og sporing Gardermoen 19.-20.11.2013 1 Sporing av rømt laks tilbake til lokalitet (TRACES) FHF/NFR prosjekt 542022 (2006 2008) Oppfølging «Merkeutvalget» i FiDir (2004) Så på: DNA mikrosatelitter

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet Hardangerfjordseminaret Nordheimsund, 18-19. november 2014 LFI Uni Miljø Om rømt laks i ville bestander Bakgrunn for krav om

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo Att: Yngve

Detaljer

En fremtid med forsvinnende lite svinn?

En fremtid med forsvinnende lite svinn? En fremtid med forsvinnende lite svinn? Nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø; TALFS på Sjømatdagene januar 2014 av Hogne Bleie Hogne.Bleie@mattilsynet.no Prosjektleder i Mattilsynet Innhold: Bakgrunn

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, 2015 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Forhold

Detaljer

Kan vi få forsvinnende lite svinn?

Kan vi få forsvinnende lite svinn? Kan vi få forsvinnende lite svinn? Nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø. TALFS Aud Skrudland og Hogne Bleie Innhold Bakgrunn og formål Pilotprosjektet i Midt-Norge 2009G Nasjonalt prosjekt, prosjektbeskrivelse

Detaljer

Genetiske interaksjoner: Kunnskapsstatus og innblanding av oppdrettsfisk i elvene. Kevin A. Glover Ø. Skaala, V. Wennevik G.L. Taranger og T.

Genetiske interaksjoner: Kunnskapsstatus og innblanding av oppdrettsfisk i elvene. Kevin A. Glover Ø. Skaala, V. Wennevik G.L. Taranger og T. Genetiske interaksjoner: Kunnskapsstatus og innblanding av oppdrettsfisk i elvene Kevin A. Glover Ø. Skaala, V. Wennevik G.L. Taranger og T. Svåsand Bakgrunn Norge er verdens største produsent av atlantisk

Detaljer

Forvaltning av havbruk hva skjer?

Forvaltning av havbruk hva skjer? Forvaltning av havbruk hva skjer? Liv Holmefjord Villakskonferanse Alta 10.02.16 Akvakulturloven 1 Formål Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig

Detaljer

Det Nasjonale overvåkingsprogrammet. rømt oppdrettslaks. Prosjektgruppen:

Det Nasjonale overvåkingsprogrammet. rømt oppdrettslaks. Prosjektgruppen: Det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks Prosjektgruppen: Bakgrunn: Overvåking rømt oppdrettslaks til dags dato: Mange aktører som finansierer Mange aktører som utfører Ulike formål

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Små sikringssoner har liten effekt

Små sikringssoner har liten effekt Nr. 24 1994 Laksen danner lokale populasjoner Den atlantiske laksen er i Norge utbredt langs hele kysten fra grensen mot Sverige i sørøst til grensen mot Russland i nordøst. Det finnes ca. 500 vassdrag

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Statistikk for akvakultur 1.2. Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon 1.3. Hyppighet og aktualitet Årlig undersøkelse.

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning

Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Laksen er spesiell! Peder Claussøn Friis, 1599: Om våren med første snevand

Detaljer

Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Merknader til 1: Forskriften har samme anvendelsesområde som

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Vi viser til Deres anmodning om å gi innspill til Fiskeri og Kystdepartementets brev

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSTILTAK FOR LEPPEFISK

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSTILTAK FOR LEPPEFISK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Att: Saksbehandler: Anne Marie Abotnes Telefon: 46803662 Seksjon: Vår referanse: 12/1807 Utviklingsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 3. februar 2012 Deres dato: HØRING

Detaljer

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Hvor stort er problemet Rapporteringsdilemmaet Trond Mork Pedersen Grieg Cod Farming AS Sats på Torsk, Bergen 14 16 Februar 2007 Grieg Cod Farming as Våre eiere

Detaljer

Delinnstilling 1 til Fiskeridirektøren

Delinnstilling 1 til Fiskeridirektøren Delinnstilling 1 til Fiskeridirektøren Torsk i oppdrett: Forslag til tiltak for å begrense rømming og effekter av rømninger Delinnstilling avgitt 13. juni 2008 av Fiskeridirektørens utvalg for utredning

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-238-2003 Bergen, 15.12.2003 ANY/EW FORSKRIFT OM KRA

Detaljer

Overvåkning av laksebestander. Helge Axel Dyrendal, Drammen 24. mai 2016

Overvåkning av laksebestander. Helge Axel Dyrendal, Drammen 24. mai 2016 Overvåkning av laksebestander Helge Axel Dyrendal, Drammen 24. mai 2016 Aktører og roller Parasitter og sjukdom MT Rømt fisk Fiskdir Fisk fra naturen M.dir Inngrep NVE Forurensning M.dir Foto. Øyvind Solem,

Detaljer

Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim

Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim 25.03.2014 Bakgrunn Flere faglige anbefalinger som peker på muligheter for å forbedre

Detaljer

Status for norske laksebestander - og litt nytt fra havet. Eva B. Thorstad, Audun Rikardsen, Peder Fiske og Torbjørn Forseth

Status for norske laksebestander - og litt nytt fra havet. Eva B. Thorstad, Audun Rikardsen, Peder Fiske og Torbjørn Forseth Status for norske laksebestander - og litt nytt fra havet Eva B. Thorstad, Audun Rikardsen, Peder Fiske og Torbjørn Forseth Dagens meny Bestandssituasjonen for laks Forvaltning etter gytebestandsmål Trusselfaktorer

Detaljer

Villaksens krav til oppdrettslaksen

Villaksens krav til oppdrettslaksen Villaksens krav til oppdrettslaksen Vegard Heggem Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag, 15.02.2012 1 Sportsfiske og bevaring av villaksen et paradoks? 2 Sportsfiske og bevaring av villaksen Et paradoks?

Detaljer

Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur

Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur Oppdatert august 2015 Formål Veilederen skal bidra til å etablere en felles forståelse for hva som ligger i lov- og forskriftskrav

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse fra Noregs grunneigar-

Detaljer

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Saksbehandler: Britt Leikvoll Postboks 8090 Dep Telefon: 97118906 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 16/8676 Deres referanse: Vår dato: 10.01.2017

Detaljer

NS 9416:2013 og forskriftsfesting av krav

NS 9416:2013 og forskriftsfesting av krav NS 9416:2013 og forskriftsfesting av krav Henrik Hareide Tilsynsseksjonen Tema Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Kunnskapsgrunnlag Dagens forskriftskrav NS 9516:2013 Settefiskoffensiven 2012/2013 Aktuelle

Detaljer

PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012

PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012 PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012 Nummer 03.01 Tittel BEREDSKAPSPLAN FOR RØMMING Firma Helgeland Havbruksstasjon Avdeling Dønna og Storskala Kategori Drift Ansvarlig Avdelingsleder

Detaljer

Om nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø (TALFS) for Hardangerfjordseminaret, Øystese november 2013 av Hogne Bleie Hogne.Bleie@mattilsynet.

Om nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø (TALFS) for Hardangerfjordseminaret, Øystese november 2013 av Hogne Bleie Hogne.Bleie@mattilsynet. Om nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø (TALFS) for Hardangerfjordseminaret, Øystese november 2013 av Hogne Bleie Hogne.Bleie@mattilsynet.no Prosjektleder for Mattilsynet og FHF Innhold: Bakgrunn

Detaljer

Deres ref: 201100895 Vår ref: 2007/16761 Dato: 02.07.2012 Org.nr: 985 399 077. Til fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo

Deres ref: 201100895 Vår ref: 2007/16761 Dato: 02.07.2012 Org.nr: 985 399 077. Til fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Til fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201100895 Vår ref: 2007/16761 Dato: 02.07.2012 Org.nr: 985 399 077 Anbefaling vedrørende fettfinneklipping som tiltak Vi viser til

Detaljer

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks?

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Disposisjon Rollefordeling mellom sektorer Trusselbilde/påvirkninger Overvåking Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling mellom sektorer St.prp. nr. 32

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2009

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2009 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2009 Fiskeridirektoratet juni 2010 Statistikk for akvakultur 2009 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Elin Tveit Sveen Marø Havbruk styremedlem FHL havbruk Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk Fiskeri-

Detaljer

Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander. Namsos 7. mai 2014

Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander. Namsos 7. mai 2014 Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander Namsos 7. mai 2014 Disposisjon Rollefordeling mellom ulike sektorer Nasjonale mål Trusselbilde/påvirkning Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling

Detaljer

Framlegg til tiltak og eksempel på tiltak for betre vassmiljø

Framlegg til tiltak og eksempel på tiltak for betre vassmiljø Framlegg til tiltak og eksempel på tiltak for betre vassmiljø Regional tiltakskonferanse i Hordaland 12.11.2013 Hans Haddal seniorrådgiver Forvaltningsplan for vann - prosess X Tiltak mot rømt fisk i elvar

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen

Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen Else Marie Stenevik Djupevåg Kyst og Havbruksavdeling Tilsynsseksjonen Tema: Regjeringens miljømål Risikovurdering forurensning og utslipp (HI) Fiskeridirektoratets

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN INNEN LAKSEFORVALTNING En liten intro Vitenskapsrådet og vårt arbeid Sann fordi den er offentlig? Gytebestandsmål hvorfor & hvordan Gytebestandsmål fra elv til fjord og kyst

Detaljer

Hvordan sikre livskraftige laksebestander og en oppdrettsindustri i verdensklasse?

Hvordan sikre livskraftige laksebestander og en oppdrettsindustri i verdensklasse? Hvordan sikre livskraftige laksebestander og en oppdrettsindustri i verdensklasse? 45 laksebestander i Norge er utryddet Ca. 150 av 401 gjenværende bestander er truede, sårbare eller svake Beregnet innsig

Detaljer

Genetiske interaksjoner mellom vill og oppdrettet laks

Genetiske interaksjoner mellom vill og oppdrettet laks Genetiske interaksjoner mellom vill og oppdrettet laks Céleste Jacq, Jørgen Ødegård, Hans B. Bentsen og Bjarne Gjerde Havforskermøtet 2011 Trondheim Rømming av oppdrettslaks - trusselbilde Oppdrettsfisk

Detaljer

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA Ny luseforskrift Stian Johnsen HK, RA Generelle kommentarer fra høringen Forslaget har fått generelt god mottakelse blant høringsinstansene, men det har vært diskusjon om noen sentrale punkter: Kortere

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Jakob Bentsen Boks 8118 Dep Telefon: 46803982 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 09/16299

Detaljer

Foreløpig statistikk. Bergen, juni Statistikk for akvakultur

Foreløpig statistikk. Bergen, juni Statistikk for akvakultur Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1971 har Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, samlet inn opplysninger fra

Detaljer

Miljøprosjektet laksefisk og luseovervåking i Romsdalsfjorden

Miljøprosjektet laksefisk og luseovervåking i Romsdalsfjorden Miljøprosjektet laksefisk og luseovervåking i Romsdalsfjorden Bengt Finstad og Marius Berg, Norsk institutt for naturforskning Arne Kvalvik, Marine Harvest Norway AS Bakgrunn for prosjektet Oppdrettsnæringen

Detaljer

Avtale. mellom. Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved:

Avtale. mellom. Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved: om etablering og drift av fiskefelle i Etnevassdraget. 1 Avtale mellom Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved: Fiskeridirektoratet Fylkesmannen i Hordaland Mattilsynet i Hordaland og Sogn

Detaljer

PM 2.7 Spyling av not i sjø.

PM 2.7 Spyling av not i sjø. Fareområde PM2 Matfisk-vekst PM 2.7 Spyling av not i sjø. Dato: 17.11.2015 Kontaktperson: Berit Johansen Eksempel på beltegående vaskerobot. (Foto: MPI) Vaskerigg som håndteres med kran (Foto: Akvagroup)

Detaljer

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Vannregion Rogaland VMR Rogaland Fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger 19.12.2014 BERGEN HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Innledning Viser til Rogaland

Detaljer

Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring?

Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Seniorrådgiver Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk 22.06.05 1 Bakgrunn! Dyrevelferd i akvatisk dyrehold herunder fremtidens dyrehold!

Detaljer

Rapport. Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden Forfattere Heidi Moe Føre Trine Thorvaldsen

Rapport. Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden Forfattere Heidi Moe Føre Trine Thorvaldsen Unrestricted Rapport Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016 Forfattere Heidi Moe Føre Trine Thorvaldsen SINTEF Ocean Havbruksteknologi 2017-05-29 Havbruksteknologi Postboks

Detaljer

Miljø i fokus- dette jobber vi med i FHL Miljøseminar Florø Trude H Nordli, Rådgiver miljø og marine arter

Miljø i fokus- dette jobber vi med i FHL Miljøseminar Florø Trude H Nordli, Rådgiver miljø og marine arter Miljø i fokus- dette jobber vi med i FHL Miljøseminar Florø Trude H Nordli, Rådgiver miljø og marine arter Agenda 1. Bærekraftig sjømatproduksjon a. Rømming b. Miljøfondet c. Lus d. Organiske utslipp 2.

Detaljer

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond presentert på FHLs generalforsamling 7. april 2011.

Detaljer

Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier?

Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier? 1 Økt innsikt i det komplekse havbruk med nye teknologier? Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri og havbruk TEKMAR 2006 2 Bakgrunn! Havbruksnæringen :! fra 0 600 000 tonn laksefisk på 35 år! laks skal utvikles

Detaljer

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet Gran Canaria november 2016 PatoGen Analyse Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Instruks. Ved rømming eller mistanke om rømming av fisk fra kjent kilde. Vedtatt av fiskeridirektør Liv Holmefjord 1. juni 2016

Instruks. Ved rømming eller mistanke om rømming av fisk fra kjent kilde. Vedtatt av fiskeridirektør Liv Holmefjord 1. juni 2016 Instruks Ved rømming eller mistanke om rømming av fisk fra kjent kilde Vedtatt av fiskeridirektør Liv Holmefjord 1. juni 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Instruks ved rømming eller mistanke om rømming

Detaljer

Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det

Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det Jon Arne Grøttum Direktør havbruk Det skal satses på havbruk, men 1 STATUS NORSK HAVRBRUK Ingen vekst, superprofitt og på vei inn i

Detaljer

Håndtering dreper hvor, hvordan og hvorfor? Prosjekt overlevelse fisk (POF) Regionalt tilsynsprosjekt Mattilsynet, Trøndelag og Møre og Romsdal

Håndtering dreper hvor, hvordan og hvorfor? Prosjekt overlevelse fisk (POF) Regionalt tilsynsprosjekt Mattilsynet, Trøndelag og Møre og Romsdal Håndtering dreper hvor, hvordan og hvorfor? Prosjekt overlevelse fisk (POF) Regionalt tilsynsprosjekt Mattilsynet, Trøndelag og Møre og Romsdal TEKMAR 2012 Automatisert lakseoppdrett løsninger for økt

Detaljer

FHF-prosjekter for merking og sporing av laks. Merete Bjørgan Schrøder Fagsjef FHF

FHF-prosjekter for merking og sporing av laks. Merete Bjørgan Schrøder Fagsjef FHF FHF-prosjekter for merking og sporing av laks Merete Bjørgan Schrøder Fagsjef FHF 1 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Generelt om FHF FHF innen havbruk Dagens tema Fiskeri- og havbruksnæringens

Detaljer

Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk 08.01.2015 Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse

Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk 08.01.2015 Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk 08.01.2015 Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond ble presentert på FHLs generalforsamling i Bergen

Detaljer

Hva skal jeg snakke om :

Hva skal jeg snakke om : Overvåking av oppvandring av rømt oppdrettslaks i vassdrag med anadrom laksefisk Prosjektene : Hva skal jeg snakke om : Sperrevassdrag i Nordland (FHL-Miljøfond) Timing of upstream migration, catchability

Detaljer

Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge

Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge Bestandsstatus og trusselbilde Janne Sollie DN-direktør Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-45-2003) (J-22-200ldatert 30.01.2003 UTGÅR) Dok nr. Bergen, 28.02.2003 BHa/EW Ved endring av straffeloven i 1991 ble også

Detaljer