Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 7100 (kvinner: 3533, menn: 3567) Bustader: 1269 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 1332 (kvinner: 675, menn: 657) Bustader i krinsen: 189 Krins: 001 Herred/by: Sandar herred Folketeljinga Sandehered prestegaard Christinus C. Lange m g b hf Sogneprest, provst 1830 Stavanger 002 Petra Lange k g b hm Husgjerning 1831 Kvideseid Brb 003 Kristian Styrmo m ug b tj Gaardsbestyrer 1877 Lardal JL 004 Peder Nilsen m ug b tj Gaardsgut 1877 Lardal 005 Ingeborg Vahl k ug b tj Husjomfru 1850 Lier Bu 006 Helene Hansen k ug b tj Stuepige 1873 Sandar 007 Klara M. Hansen k ug b tj Kokkepige 1875 Sandar 008 Alette Johannesen k ug b tj Havepige 1885 Sandar 009 Anna Svendsen k ug b tj Budeie 1878 Sandar 010 Anne Marie Hansen k e mt tj Vask og rengjøring 1847 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Gogstad Sandehereds prestegaard under 43 1 (Fagerlund) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Carl Reinhart Thoresen m g b hf Skibsreder 1838 Sandar 002 Julie Charlotte Thoresen k g b hm Husgjerning 1851 Tjømø JL 003 Carl R. Thoresen m ug b s Kontorist ved bank Aktiekredit-banken 1879 Sandefjord JL i Sandefjord 004 Tora Fredriksen k ug b tj Tjenestepige 1877 Fredriksværn Sandehereds prestegaard under 43 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Kr. Andersen m g b hf Kirketjener og skolepedel 1853 Tjølling JL 002 Gunhild Andersen k g b hm Husgjerning 1854 Lardal JL 003 Anders Kr. Andersen m ug b s Klinkstensmurer 1878 Sandar 004 Maurits Andersen m ug b s Gaardsgut 1883 Sandar 005 Karl Andersen m ug b s Søn 1891 Sandar 006 Anna Andersen k ug b d Datter 1894 Sandar 007 Karen Eriksen k e b fl Husstel 1821 Sandar 008 Gusta Sofie Andreasen k ug b el Kjolesøm 1883 Hedrum JL Sandehereds prestegaard under 43 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nanna Olsen k g b hm Husgjerning 1852 Rygge Sm %1877% 002 Oliva Olsen k ug f d Datter 1877 Sandar %1882% Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord 003 Marius Olsen m ug b s Søn 1891 Sandar 004 Bjarne Olsen m ug b s Søn 1894 Sandar 005 Elling Olsen m ug b s Søn Sandar Sandehereds prestegaard under 43 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Magnus Mikalsen m g b hf Vedhandler, fv. vognmand 1826 Sandar 002 Fredrikke Mikalsen k g b hm Husgjerning 1822 Bamle Brb Sandehereds prestegaard under 43 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Severine Kristofersen k ug b hm Vask og rengjøring 1854 Sandar Registreringssentral for historiske data Side 9

10 0724 Sandar herred 002 Elisæus Thoresen m ug b Fostersøn Fostersøn Forsørgerens 1887 Sandar stilling: husgjerning 003 Karl Borgen m ug b el Murmester 1873 Ullensager Ak Sandehereds presteg. under Marie Matisen k e b hm Husmandsenke bruger plads 1831 Sandar under presteg. 002 Matilde Matisen k ug b d Damesøm 1862 Sandar 003 Maurits Matisen m ug b s %Pleiesøn% 1891 Brooklyn Amerika n Sandehereds presteg. (Brække) under Kristian Knudsen m g b hf Gaardsarbeider 1856 Larvik 002 Maren Knudsen k g b hm Husgjerning 1849 Gjerdrum Ak 003 Johan Jakobsen m g mt el Stenarbeider 1857 Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Sedvanleg bustad: Froland? Sandehereds presteg. under 43 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Helene Kristiansen k e b hm Lever af sine midler 1827 Sandar 002 Hella Gulliksen k e b hm Husgjerning 1851 Sandar 003 Gabrielle Gulliksen k ug b d Butikdame 1875 Sandefjord 004 Isak Gulliksen m ug b s Bager 1878 Sandefjord 005 Johannes Gulliksen m ug b s Fotograflærling 1884 Kristiania 006 Artur Gulliksen m ug b s Søn 1888 Sandefjord 007 Alma Olsen k g mt b Husstel 1874 Sandefjord Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Baltimor 008 Efraim Olsen m ug mt b Søn 1898 Baltimor n Trusamf.: Sedvanleg bustad: Baltimor 009 Helene Olsen k ug mt b Datter Baltimor n Trusamf.: Sedvanleg bustad: Baltimor Sandehereds presteg. under 43 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunder Hansen m g f hf Sjøfarende (matros) 1850 Hedrum Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York 002 Andrine Hansen k g b hm Husgjerning 1857 Sandar 003 Johannes Hansen m e b fl Fv. gaardbruger 1828 Sandar 004 Johannes Johannesen m ug b fl Skolebarn Forsg. af sjømand 1891 Sandar 005 Mikal Nilsen m g f hf Snekker og tømmerman 1864 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York 006 Amunda Nilsen k g b hm Husstel 1866 Nøtterø JL 007 Nils V. Nilsen m ug b s Søn 1898 Brooklyn n 008 Artur Nilsen m ug b s Søn Sandefjord 009 Oline Andersen k e b fl Husstel 1827?? Nøtterø 010 Kristian Johannesen m g b hf Seilmager, sjøfarende 1860 Sandar 011 Anna Johannesen k g b hm Husgjerning 1868 Sandar 012 Kristine Johannesen k ug b d Datter 1895 Sandar 013 Olaus Olsen m e b fl Seilmager, sjøfarende 1867?? Sverige n 014 Tideman Sølversen m g b hf Arbeidsmand 1845 Lardal 015 Tea Sølversen k g b hm Husgjerning 1848 Sandar Sandehered presteg. (Møllen) under 43 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan C. Olsen m g b hf Snekker 1816 Sandar 002 Olava Olsen k g b hm Husgjerning 1826 Sandefjord 003 Mina Olsen k g b hm Væving og sying 1856 Sandefjord Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Marta Olsen k ug b d Datter 1886 Sandefjord 005 Minnie Olsen k ug b d Datter 1892 Amerika 006 Henry Olaf Olsen m ug b s Søn 1894 Amerika 007 Else M. Andersen k e b fl Husstel 1832 Sandar Sandehereds presteg. (Aasly) Nils Roth Heyerdahl m g b hf Prest (kaldskappelan) 1862 Vadsø by Fin 002 Alette Heyerdahl k g b hm Husgjerning 1862 Berg Senjen Tr 003 Mariane Heyerdahl k ug b d Datter 1891 Voss SB 004 Kristian Heyerdahl m ug b s Søn 1892 Voss 005 Dorotea Heyerdahl k ug b d Datter 1894 Voss 006 Gunvor Ingebretsen k ug b tj Tjenestepige 1881 Nøtterø JL 007 Søren Julius Jensen m g b hf Handelsreisende 1857 Sandefjord 008 Gurine Jensen k g b hm Husgjerning 1860 Sandefjord 009 Borghild Markmannrud k ug b d Husstel 1883 Kristiania 010 Arne Markmannrud m ug b s Søn 1885 Kristiania 011 Øistein Markmannrud m ug b s Søn 1886 Kristiania 012 Brynjulf Markmannrud m ug b s Søn 1888 Kristiania 013 Sverre Markmannrud m ug b s Søn 1890 Kristiania 014 Torleif Markmannrud m ug b s Søn 1893 Kristiania 015 Rolf Markmannrud m ug b s Søn 1895 Kristiania 016 Nora Nilsen k ug b tj Tjenestepige 1883 Sandar 017 Andrine Jensen k e f fl Husstel 1832 Kongsberg Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 018 Anders Jønsson m g b hf Jordbruger S, vognmand 1851 Sverige 019 Sofie Jønssen k g b hm Husgjerning 1849 Kristiania 020 Marie Jønsson k ug b d Butikdame og Syerske 1880 Kristiania 021 Jenny Jønsson k ug b d Lært kjolesøm 1881 Kristiania 022 Ragnhild Jønsson k ug b d Husstel 1885 Kristiania 023 Signe Jønsson k ug b d Datter 1887 Kristiania 024 Harriet Jønsson k ug b d Datter 1890 Kristiania 025 Hedevig Jønsson k ug b d Datter 1894 Kristiania 026 Alfred Nilsen m ug b tj Tjenestegut 1866 Sverige Sandehereds presteg (Aasgaard) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Teodor Johannesen m g b hf Byfogd 1861 Bergen 002 Marie Johannesen k g f hm Husgjerning 1869 Vaage Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ringebu 003 Henriette Johannesen k ug b d Datter 1897 Kristiania 004 Rut Johannesen k ug b d Datter 1898 Kristiania 005 Ingrid Johannesen k ug b d Datter Aker 006 Tyra Reiersen k ug b tj Husstel 1877 Mandal LM 007 Marta Larsen k ug b tj Tjenestepige 1875 Ringebu Krs 008 Julius From m g f hf Journalist 1862 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Larvik 009 Marie From k g b hm Husgjerning 1867 Sandar 010 Hjørdis From k ug b d Datter 1896 Hedrum JL 011 Kristine Kristensen k ug b tj Tjenestepige 1884 Sandar Sandehereds presteg (Knatten) 001 Peder Anton Nilsen m g f hf Skibsfører og Skibsreder 1862 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Westinden 002 Amanda Nilsen k g b hm Husgjerning 1869 Sandar 003 Lilly Nilsen k ug b d Datter 1890 Sandar 004 Rolf Nilsen m ug b s Søn 1895 Sandefjord 005 Norvald Nilsen m ug b s Søn 1896 Sandar Registreringssentral for historiske data Side 11

12 0724 Sandar herred 006 Peder Aarfinn Nilsen m ug b s Søn 1897 Sandar 007 Anna Larsen k ug b tj Tjenestepige 1881 Sandar 008 Ingjald Nilsen m g b hf Skibsfører 1870 Sandar 009 Anna Nilsen k g b hm Husgjerning 1877 Sandar 010 Trygve Nilsen m ug b s Søn 1896 Sandar 011 Maggi Nilsen k ug b d Datter 1897 Sandar 012 Asbjørn Nilsen m ug b s Søn Sandar 013 Alf Nilsen m ug b s Søn Sandar 014 Anna Johannesen k ug b tj Tjenestepige 1883 Sandar Sandehereds presteg (Berghagen) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torger Tananger m g b hf Klokker og folkeskolelærer 1842 Haaland Sta 002 Olava Tananger k g b hm Husgjerning 1851 Stavanger 003 Inger Tananger k ug b d Folkeskolelærerinde 1872 Stavanger 004 Margit Tananger k ug b d I butikforretning 1876 Stavanger 005 Sigurd Tananger m ug f s Styrmand 1879 Stavanger Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Baltimore 006 Gunvald Tananger m ug b s Middelskoleelev 1885 Sandar 007 Kristian Gløersen m ug b el Fuldmægtig paa 1873 Vestre Aker byfogdkontor 008 Jensine Andersen k e f hm Skibsrederi 1844 Brunlanes JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 009 Margit Svendsen k ug b tj Tjenestepige 1863 Sillejord Brb 010 Helene Abrahamsen k ug f fl Skolekjøkkenlærerinde 1867 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hunstok 011 Arne Knudsen m ug f el Bankkasserer 1876 Stokke JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 012 Lukas Lutken m ug b el Kontorist paa skibsrederkontor 1879 Øier Krs Sandehereds presteg (Aldersro) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Maren Olsen k e b hm Skibsrederi 1839 Sandar 002 Margit Bogen k ug b d Massage 1877 Sandar 003 Regine Gogstad k ug mt b Husstel 1872 Sandefjord Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Grete Thaulow k e b hm Skibsrederi 1850 Sandar 005 Thor A. Hotvedt m g b hf Huseier 1819 Sandar 006 Karen Hotvedt k g b hm Husgjerning 1866 Sandar 007 Hans J. Johannesen m ug f fl Styrmand 1852 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sunderland (Engl.) 008 Ole T. Fevang m ug f el Skomagersvend 1879 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Fevang 009 Klementine Larsen k ug b hm Rentenist 1834 Brunlanes JL Sandehereds presteg (Frogner) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olaf Arnesen m g b hf Besigtelsesmand i "Norsk 1864 Kristianssand S LM veritas", Ingeniør 002 Lucie Arnesen k g b hm Husgjerning 1866 Kristianssand S 003 Finn Arnesen m ug f s Søn 1894 Kristianssand S Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristianssand S 004 Herdis Arnesen k ug b d Datter 1897 Kristianssand S 005 Editt Arnesen k ug b d Datter Kristiania 006 Karl Arnesen m ug b s Søn Sandar 007 Anna Jonsen k ug b tj Tjenestepige 1878?? Sverige 008 Carl Andersen m g f hf Damskibsfører 1842 Sandefjord Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga 1900 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New Foundlan 009 Emilie Andersen k g b hm Husgjerning 1841 Sandar 010 Harald Andersen m ug b s Damskibsfører 1869 Sandefjord 011 Leif Andersen m ug f s Styrmand 1874 Sandefjord Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: England 012 Nina Andersen k ug b d Musiklærerinde 1879?? Sandefjord 013 Anton Andersen m ug b s Tandlæge-elev 1883 Sandefjord 014 Hans Sandberg m g b hf Handelsfuldm Sandefjord 015 Marie Sandberg k g b hm Husgjerning 1865 Sandefjord 016 Leif Sandberg m ug b s Søn 1893 Sandefjord 017 Petra Sandberg k ug b d Datter 1896 Sandefjord 018 Anna Larsen k ug b tj Tjenestepige 1882 Vaale Jarlsb. 019 Andreas Brønnum m e b hf Gaardeier 1833 Sandar Hauan (Stub) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Torgersen m g b hf Gaardbr. S, fv. sjøf. tøm Hedrum JL 002 Maren Torgersen k g b hm Husgjerning 1835 Hedrum 003 Einar Andreasen m ug b s Matros 1872 Sandar 004 Ottar Jørgensen m g b hf Skibsfører 1867 Stokke JL 005 Olga Jørgensen k g b hm Husgjerning 1870 Sandar 006 Magnhild Jørgensen k ug b d Datter 1889 Sandar 007 Jørgen Jørgensen m ug b s Søn 1892 Sandar 008 Astrid Jørgensen k ug b d Datter 1893 Sandar 009 Einar Jørgensen m ug b s Søn 1895 Sandar 010 Torleif Jørgensen m ug b s Søn 1897 Sandar 011 Artur Jørgensen m ug b s Søn 1898 Sandar 012 Fritjof Jørgensen m ug b s Søn Sandar 013 Anton Andreasen m g f hf Styrmand 1876 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Filadelfia 014 Nelly Andreasen m g f hm Husgjerning 1873 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Engø 015 Rut Andreasen m ug f d Datter Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Engø 016 Fritjof Johannesen m ug mt b Styrmand 1876 Nor Herø Nor? Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Tønsberg %Helgeland% Hauan (Stub) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Einar Evensen m g b hf Skomagermester 1871 Sandar 002 Pauline Evensen k g b hm Husgjerning 1873 Hole Bu 003 Paulus Evensen m ug b s Søn 1895 Sandefjord 004 Nanna Evensen k ug b d Datter 1897 Sandefjord Hauan (Fredheim, Ranvik) Kristian Larsen m g b hf Skibsfører 1850 Holmestrand JL 002 Regine Larsen k g b hm Husgjerning 1862 Sandar 003 Ingrid Larsen k ug b d Datter 1892 Sandefjord 004 Harald Larsen m ug b s Søn 1894 Sandefjord 005 Rakel Larsen k ug b d Datter 1896 Sandar 006 Kristian Larsen m ug b s Søn 1898 Sandar 007 Alhhild!! Larsen k ug b d Datter Sandar 008 Sofie Nilsen k ug b tj Tjenestepige 1879 Andebu JL 009 Johan Larsen m g b hf Klinker (skibsbyggeri) 1877 Sandar 010 Berta Larsen k g b hm Husgjerning 1876 Hedrum Hauan (Stub) Elias Hansen m g b hf Dykkerforretning 1854 Nøtterø JL Registreringssentral for historiske data Side 13

14 0724 Sandar herred 002 Emilie Hansen k g b hm Husgjerning 1853 Sandar 003 Hans Hansen m ug b s I dykkerforretningen 1884 Sandefjord 004 Lina Hansen k ug b d Husstel 1886 Sandefjord 005 Lea Hansen k ug b d Datter 1887 Sandefjord 006 Lars Hansen m ug b s Søn 1890 Sandefjord 007 Olaus Dahl Hansen m ug b s Søn 1891 Sandefjord 008 Elise Hansen k ug b d Datter 1893 Sandefjord Hauan (Stub) under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Larsen m g b hf Kjelesmed ved mek. verksted 1852 Norderhov Bu 002 Maren Larsen k g b hm Husgjerning 1851 Sandefjord 003 Fredrikke Larsen k ug b d Husstel 1885 Kristiania 004 Magnus Nilsen m ug b s I kjelesmedlære 1886 Sandefjord 005 Bjørn Larsen m ug b s Søn 1886 Kristiania 006 Sigurd Larsen m ug b s Søn 1888 Kristiania 007 Georg Larsen m ug b s Søn 1890 Kristiania 008 Agnes Nilsen k ug b d Datter 1890 Sandefjord 009 Julie Nilsen k ug b d Datter 1893 Sandefjord 010 Bredo Nilsen m ug f s Sjøf. maskinist 1878 Kristiania %Sandefjord% Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hongkong 011 Oskar Larsen m ug f s Sjof. maskinist 1879 Kristiania Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: St. Francisko 012 Petronelle Larsen k g b fl Husgjerning 1874 Sandefjord 013 Fanny Larsen k ug b fl Datter 1897 New-York n 014 Edit Larsen k ug b fl Datter 1898 New-York n 015 Astrid Larsen k ug b fl Datter Sandefjord Hauan Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Larsen m g f hf Sjømand (stuert) 1845 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Greenock 002 Maren Larsen k g b hm Sjømandskone (lam) 1836 Sandar 003 Olava Kristensen k ug b fl Husstel 1846 Sandar 004 Kristian Olsen m g f hf Matros 1871 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York 005 Andrine Olsen k g b hm Husgjerning 1874 Stokke JL 006 Karl Anker Olsen m ug b s Søn 1898 Stokke JL Hauan Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ludvig Prøytz m g b hf Matros 1855 Sandar 002 Amalie Prøytz k g b hm Husgjerning 1851 Sandar 003 Petra Prøytz k ug b d Datter 1886 Sandar 004 Ludvig Prøytz m ug f s Letmatros 1881 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Grimsby 005 Anders Iversen m g b hf Sjøf. tømmermand 1862 Tjømø JL 006 Laura Iversen k g b hm Husgjerning 1866 Sandar 007 Arne Iversen m ug b s Søn 1892 Sandar 008 Johannes Iversen m ug b s Søn 1894 Sandar 009 Marie Iversen k ug b d Datter Sandar Hauan (Dalnes, Ranvik) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans J. Henriksen m g b hf Fragtemand (dæksbaad) 1846 Tjømø JL 002 Dora Sofie Henriksen k g b hm Husgjerning 1851 Tjømø JL 003 Gustav Karlsen m g b hf Styrmand 1874 Sandar 004 Karen Karlsen k g b hm Husgjerning 1876 Stokke JL Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Hauan (Grønslet) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Hansen m g f hf Sjofarende tømmerman 1847 Tjømø JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Dundee 002 Marie Hansen k g b hm Husgjerning 1855 Tjømø 003 Ragnvald Hansen m ug mt s Skomagerlærling 1885 Tjømø Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Sandefjord 004 Otto Ludvig Hansen m ug f s Sjømand (matros) 1880 Tjømø Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Azorerne 005 Harald Sofus Hansen m ug f s Jungmand 1882 Tjømø Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Azorerne 006 Bjarne Hansen m ug b s Søn 1892 Sandar Hauan (Bjerkelund) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Even Olsen m g f hf Skibsfører 1861 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Anna Olsen k g b hm Husgjerning 1845 Sandar 003 Hans Hansen m g f fl Styrmand 1871 Tjømø Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Karoline Hansen k g b fl Husstel 1872 Sandar 005 Jon Olsen m ug b s Søn 1892 England n Hauan (Moraeshill) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jakob Jakobsen m g f hf Sjøf. seilmager 1859 Stokke JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York 002 Laura Sofie Jakobsen k g b hm Husgjerning 1865 Sandar 003 Cary Jakobsen k ug b d Datter 1888 Sandar 004 Nikola Jakobsen k ug b d Datter 1891 Sandefjord 005 Jimmy Jakobsen m ug b s Søn 1894 New-York n 006 Nancy Jakobsen k ug b d Datter 1895 Sandefjord 007 Edvard Evensen m g b hf Sjøf. tømmermand 1869 Sandar 008 Janna Evensen k g b hm Husgjerning 1867 Sandar 009 Bernhard Hansen m g f hf Skytter paa Ishavet 1869 Nøtterø JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Shields 010 Helene Hansen k g b hm Husgjerning 1863 Stokke JL 011 Klara Stub k ug b d Datter 1889 Sandefjord 012 Nelly Stub k ug b d Datter 1891 Sandefjord 013 Berta Hansen k ug b d Datter 1894 Sandefjord 014 Jon Hansen m ug b s Søn 1896 Sandefjord 015 Alfhild Hansen k ug b d Datter 1898 Sandefjord Hauan (Granheim, Ranvik) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Johansen m g f hf Sjøman (stuert) 1854 Sverige n Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: San Francisko 002 Tora Johansen k g b hm Husgjerning 1857 Sandefjord 003 Tordis Johansen k ug b d Datter 1888 Sandefjord 004 Ludvig Johansen m ug b s Søn 1892 Sandar 005 Ingrid Johansen k ug b d Datter 1896 Sandar 006 Oskar Johansen m ug b s Søn 1898 Sandar 007 Teodor Hansen m g b hf Styrmand 1873 Tjømø 008 Teodora Hansen k g b hm Husgjerning 1877 Stokke JL Hauan (Sandvik, Ranviken) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Omar Lindberg m g b hf Klinker (skibsbyggeri) 1871 Fredrikshald Sm 002 Tora Lindberg k g b hm Husgjerning 1875 Tvedestrand Ned Registreringssentral for historiske data Side 15

16 0724 Sandar herred 003 Harald Braham Lindberg m ug b s Søn 1895 Kristiania 004 Adler Lindberg m ug b s Søn 1898 Sandefjord 005 Jens Lindberg m ug b s Søn Sandar 006 Fritjof Olafsen m g b hf Sjømand (matros) 1872 Sandar 007 Margrete Olafsen k g b hm Husgjerning 1859 Sandar 008 Albert Dinsen m ug b s Sjømand (stuert) 1882 Sandefjord 009 Dagny Nilsen k ug b d Datter 1890 Sandefjord 010 Rolf Rolfsen m ug b s Søn 1894 Sandefjord Hauan (Kopstad, Ranvik) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Kopstand m g b hf Skibsfører (botlenosfanger) 1857 Holmestrand JL 002 Julie Kopstad k g b hm Husgjerning 1859 Tønsberg 003 Johan Kopstad m ug b s Letmatros 1884 Sandefjord 004 Dortea Kopstad k ug b d Datter 1887 Sandar 005 Olga Kopstad k ug b d Datter 1889 Sandar 006 Helene Kopstad k ug b d Datter 1891 Sandefjord 007 Anders Kopstad m ug b s Søn 1894 Sandar 008 Rut Kopstad k ug b d Datter 1898 Sandar Hauan (Gjellestad) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Gjellestad m g b hf Fv. formand paa værft 1830 Sandar 002 Marie Gjellestad k g b hm Vasking af tøi for fremmed 1855 Sandefjord Hauan (Fjeldsted) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thor Henrik Andresen m g b hf Kjøbmand 1848 Sandar 002 Inga Marie Andresen k g b hm Husgjerning 1856 Larvik 003 Leif Berntsen m ug b s Fostersøn Forsg. af kjøbmand 1888 Kristiania 004 Odd Valter Berntsen m ug b s Fostersøn Forsg. af kjøbmand 1895 Tønsberg 005 Hilda Josefine Abrahamsen k ug b d Fosterdatter Forsg. af 1895 Larvik kjøbmand 006 Anna Adriansen k ug b tj Tjenestepige 1882 Tønsberg Virik vestre med nordre Thor Thoresen m g b hf Gaardbruger S 1846 Sandar 002 Anne Helene Thoresen k g b hm Gaardmandskone 1857 Sandar 003 Rikard M. Thoresen m ug b s Søn 1886 Sandar 004 Thor Alf Thoresen m ug b s Søn 1893 Sandar 005 Dortea M. Thoresen k ug b d Datter 1896 Sandar 006 Maren Gulbrandsen k ug b tj Tjenestepige 1865 Kongsvinger Hed Virik østre Lars Sørensen m g b hf Gaardbruger S 1831 Sandar 002 Maren Sørensen k g b hm Husgjerning 1862 Tjølling JL 003 Sigurd Sørensen m ug b s Søn 1892 Sandar 004 Leif Sørensen m ug b s Søn Sandar 005 Else Fredriksen k ug b tj Tjenestepige 1885 Sandar 006 Olaf Nilsen m ug f fl Amtsskole-elev 1879 Brunlanes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Brunlanes 007 Lars Johannesen m ug f fl Amtsskole-elev 1880 Brunlanes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Brunlanes Virik østre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Anders Peter Larsen m g f hf Sjømand (stuert) 1847 Sverige n Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Savanna 002 Sofie Larsen k g b hm Husgjerning 1850 Fredriksværn JL 003 Amunda Larsen k ug b d Husstel 1882 Sandar 004 Kristen Rauland m ug mt fl Amtsskole-elev Forsg. af gbr Brunlanes JL Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad:!! 005 Karl Nikolaisen m g b hf Skomager 1877 Sandar 006 Laura Nikolaisen k g b hm Husgjern 1879 Sandar Virik østre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ingvald Andersen m ug b hf Skomagermester 1865 Sandar 002 Emil Andersen m ug b tj I skomagerlære 1885 Sandar 003 Karl Norstrøm m ug b el Snekker 1878 Sandefjord Virik østre 122 3, Carl Jakobsen m g b hf Gaardbruger S, skibsfører 1847 Sandar 002 Nora V. Jakobsen k g b hm Husgjerning 1850 Svelvik 003 Carl Jakobsen m ug b s Søn 1877 Sandar 004 Jakob Jakobsen m ug b s Søn 1883 Sandar 005 Olette Hansen k ug b tj Tjenestepige 1885 Lardal JL 006 Kristofer Torkilsen m ug b fl Gartner-elev 1885 Svelvik Virik østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Skedsmo m g b hf Amtsgartner, jordbruger 1851 Ullensaker Ak 002 Maren Skedsmo k g b hm Husgjerning 1852 Eidsvold Ak 003 Just Skedsmo m ug b s Søn 1887 Sandar 004 Sverre Skedsmo m ug b s Søn 1889 Sandar 005 Morten Skedsmo m ug b s Søn 1893 Sandar 006 Magdelene Skedsmo k ug b d Datter 1891 Sandar 007 Maud Skedsmo k ug b d Datter 1895 Sandar 008 Tea Prestby k ug b tj Tjenestepige 1859 Andebu JL Virik østre (Lovisenlund) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristofer Pedersen m g b hf Sadelmager, gaardbruger 1849 Hitterdal Brb 002 Maren Pedersen k g b hm Husgjerning 1859 Sandar 003 Anna Pedersen k ug b d Datter 1890 Sandefjord 004 Martin Pedersen m ug b s Søn 1891 Sandefjord 005 Margit Pedersen k ug b d Datter 1893 Sandar 006 Toralf Pedersen m ug b s Søn 1895 Sandefjord 007 Matias Olsen m e b fl Lidt gaardsstel 1825 Sandar 008 Ingerine Andersen k ug b el Fattiglem 1843 Sandar Virik østre (Skovlund) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Kristensen m g b hf Jordarbeider 1821 Sverige 002 Marie Kristensen k g b hm Husgjerning 1844 Sverige 003 Johan Andersen m ug b el Gaardsarbeider 1866 Sverige Virik østre (Melgaard) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Rikard M. Andersen m g f hf Sjøf. baadsmand 1859 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Memel?? 002 Jørgine Andersen k g b hm Husgjerning 1861 Sandar Registreringssentral for historiske data Side 17

18 0724 Sandar herred 003 Karen Andersen k ug b d Datter 1888 Sandefjord 004 Ragnhild Andersen k ug b d Datter 1891 Sandar 005 Reidar Andersen m ug b s Søn 1893 Sandar 006 Margit Andersen k ug b d Datter 1895 Sandar 007 Valborg Andersen k ug b d Datter Sandar 008 Lars Hansen m e b fl Vognmand Almindelig 1824 Sande %Sande JL% 009 Marie Fjære k ug mt %b % godskjøring fl Amtsskole-elev Forsg. af gbr Hedrum Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad:!! 010 Martin Larsen m g b hf Stenarbeider 1860 Sverige 011 Gurine Sørensen k g b hm Husgjerning 1871 Vigemostad LM 012 Gustav Larsen m ug b s Søn 1894 Otternes LM 013 Gerda Larsen k ug b d Datter 1896 Otternes LM 014 Sigfred Larsen m ug b s Søn 1898 Lunde Dalene Sta Virik østre (Veili) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Gulliksen m g b hf Sjøf. tømmermand 1861 Sandar 002 Marie Gulliksen k g b hm Husgjern 1862 Hedrum 003 Georg Gulliksen m ug b s Søn 1893 Sandar 004 Gudrun Gulliksen k ug b d Datter 1898 Sandar 005 Alf Petersen m g b hf Skomager 1873 Sandefjord 006 Hansine Petersen k g b hm Husgjerning 1870 Sandefjord 007 Tomas Petersen m ug b s Søn 1893 Sandefjord 008 Rolf Petersen m ug b s Søn 1895 Sandefjord 009 Filip Petersen m ug b s Søn 1896 Sandefjord 010 Halfdan Petersen m ug b s Søn Sandar 011 Hanna Berg k ug b fl Vask og rengjøring 1835 Sandefjord 012 Fritjof Jakobsen m g b hf Styrmand 1874 Sandefjord 013 Klara Jakobsen k g b hm Husgjerning 1875 Sandar Virik østre (Fagernes) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jørgen Gjertsen m g f hf Sjømand (tøm.) 1872?? Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Hanna Gjertsen k g b hm Husgjerning 1860 Sandar 003 Jenny Gjertsen k ug b d Datter 1892 Sandar 004 Johan Petersen m ug b el Stenarbeider 1878 Sverige 005 Peder Petersen m g b hf Klinker jernarbeider 1872 Fredrikstad 006 Karen Petersen k g b hm Husgjern 1876 Andebu JL 007 Hans Petersen m ug b s Søn 1894 Larvik 008 Petra Petersen k ug b d Datter 1898 Sandefjord Virik østre (Frydenlund) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Mikkelsen m g b hf Skibstømmerman 1858 Sandar 002 Marie Mikkelsen k g b hm Husgjerning 1858 Sandar 003 Margit Mikkelsen k ug b d Datter 1886 Sandar 004 Anders Mikkelsen m ug b s Søn 1888 Sandar 005 Hans Mikkelsen m ug b s Søn 1890 Sandar 006 Mikal Hansen m g b hf Sjømand (stuert) 1865 Sandar 007 Anne Petrine Hansen k g b hm Husgjerning 1860 Sandar 008 Anton Mikalsen m ug b s Søn 1896 Sandar 009 Maurits Eugen Mikalsen m ug b s Søn Sandar 010 Daniel Larsen m g b hf Hvalfangstarbeider 1866 Sverige 011 Johanne Larsen k g b hm Husgjerning 1866 Sverige 012 Dagny Larsen k ug b d Datter 1896 Sandar 013 Anna Larsen k ug b d Datter 1898 Sandar 014!! Larsen* k ug b d Datter Sandar Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga 1900 Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt pigebarn 015 Kristian Karlsen m ug f el Sjøm. maskinist 1872 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Fredrikshald (?) Virik østre (Fjeldbakken) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anne Marie Tolfsen k e b hm Lever af sine midler 1817 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: b 002 Birte Lovise Mo %Tolfsen% k ug b fl Husstel 1821 Sandar 003 Tora Amalie Kristensen k ug b tj Tjenestepige 1851 Sandar Virik østre (Fjeld) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Teodor Hansen m g f hf Sjøf. maskinist 1859 Kongsberg Bu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: West. Hartlepool 002 Pauline Hansen k g b hm Husgjerning 1854 Sandar 003 Agnes Hansen k ug b d Datter 1891 Kjøbenhavn n 004 Olaf Olsen Eidsten m ug f el Amtskole-elev 1882 Brunlanes JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Brunlanes 005 Olaf Hansen Halle m ug f el Amtskole-elev 1882 Brunlanes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Brunlanes 006 Hans Grønn m g b hf Sjømand (stuert) 1876 Sandar 007 Marie Grønn k g b hm Husgjerning 1877 Sandar 008 Johan Hansen m ug mt el Amtskole elev Forsg. af gbr Brunlanes %b % Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad:!! Virik østre (Fjeldby) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Kristensen m g f hf Sjøf. seilmager 1855 Stokke JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Liverpool 002 Klara Kristensen k g b hm Linsøm, husgjerning 1868 Stokke JL 003 Kristen Kristensen m ug b s Søn 1895 Sandar 004 Jens Anton Larsen m ug mt %b % fl Amtsskole-elev Forældrene døde, staar under værge 1885 Sandefjord Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad:!! 005 Karl Kristiansen m g f hf Sjøm. baadsmand 1863 Stokke JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Boston(?) 006 Andrine Kristiansen k g b hm Husgjernig, linsøm 1871 Stokke JL 007 Kristian Kristiansen m ug b s Søn 1893 Stokke JL 008 Konstanse Kristiansen k ug b d Datter 1895 Stokke JL Virik østre (Ekeberg) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Toresen m g b hf Lærer ved amtsskole 1866 Borre JL 002 Elise Toresen k g b hm Husgjerning 1868 Asker 003 Aslaug Toresen k ug b d Datter 1896 Lier Bu 004 Øiolf Toresen m ug b s Søn 1897 Lier 005 Odd Toresen m ug b s Søn Sandar 006 August Gabrielsen m g b hf Skomager 1859 Sverige n 007 Ida Gabrielsen k g b hm Husgjerning 1855 Sandar 008 Helene Gabrielsen k ug b d Datter 1885 Sandefjord 009 Tora Gabrielsen k ug b d Datter 1887 Sandefjord 010 Anna Gabrielsen k ug b d Datter 1890 Sandefjord 011 Hjørdis Gabrielsen k ug b d Datter Sandefjord 012 Anders Antonisen m g f hf Matros 1873 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New York 013 Petra Antonisen k g f hm Husgjerning 1872 Sandar Registreringssentral for historiske data Side 19

20 0724 Sandar herred Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York 014 Agnes Antonisen k ug f d Datter 1892 New-York n Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York 015 Alf Antonisen m ug f s Søn 1894 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York 016 Aagot Antonisen k ug f d Datter 1896 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York 017 Gudrun Antonisen k ug f d Datter Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New-York Virik østre (Fjeldly) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Kristensen m g b hf Hustømmermand og snekker 1853 Sandar 002 Kristine Kristensen k g b hm Husgjerning 1852 Sandar 003 Anna Matilde Kristensen k ug b d Husstel 1875 Sandar 004 Nils Kr. Kristensen m ug b s Hustøm. og snekker 1877 Sandar 005 Magnus Kristensen m ug b s Hustøm. og snekker 1881 Sandar 006 Ole Kristensen m ug b s Gartnergut 1884 Sandar 007 Marta Kristensen k ug b d Amtskole-elev 1886 Sandar 008 Halfdan Kristensen m ug b s Søn 1888 Sandar 009 Marie Kristensen k ug b d Datter 1890 Sandar 010 Arnt Kristensen m ug b s Søn 1893 Sandar 011 Gudrun Kristensen k ug b d Datter 1896 Sandar Virik østre (Solhaug) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Kr. Hansen m g b hf Dokarbeider (Skibstøm.) 1852 Stokke JL 002 Sebille Hansen k g b hm Husgjernd 1848 Andebu 003 Martinius Hansen m ug f s Sjømand (matros) 1880 Stokke JL Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Haldis Hansen k ug b d Datter 1887 Stokke JL Virik østre (Vinje) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans S. Sørensen m g b hf Sjøf. tømmermand 1853 Tjølling JL 002 Susanna Sørensen k g b hm Husgjerning 1852 Sandar 003 Torina Sørensen k ug b d Modekynt 1880 Sandar Virik østre (Grønneberg) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Iversen m g f hf Skibsfører 1863 Sandar Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Fourv?? (Engl.) 002 Maren Iversen k g b hm Husgjerning 1861 Sandar 003 Borge Iversen m ug b s Søn 1892?? Sandar 004 Agnes Iversen k ug b d Datter 1895 Sandar 005 Jon Grønneberg Iversen m ug b s Søn 1897 Sandar 006 Anette Føyn k g b fl Haandgjerningslærerinde 1872 Nøtterø JL Virik østre (Aasly) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Helvig Andreasen k e b hm Lever af sine midler 1832 Sandar 002 Anette Aakesen k ug b d Kjolesøm 1869 Sandar 003 Matias Kristiansen m g b hf Sjøf. seilmager 1872 Sandar 004 Regine Amalie Kristiansen k g b hm Husgjerning 1868 Sandar 005 Dagny Kristiansen k ug b d Datter Sandar Virik østre (Stenberg) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 20 Registreringssentral for historiske data

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer