Statsbygg: Setter preg på folks hverdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbygg: Setter preg på folks hverdag"

Transkript

1 TEMA: Det offentlige Nr 3 / 2009 Statsbygg: Setter preg på folks hverdag Statsbygg har ansvar for 615 eiendomskomplekser på vegne av den norske stat. Vi bidrar til å speile samtidsarkitekturen og setter preg på folks hverdag, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg. Som Stortingets og regjeringens viktigste verktøy i bygge- og eiendomssaker håndterer Statsbygg offentlige, sivile byggeprosjekter i hele landet. Vi håndterer hvert år 140 store og små byggeprosjekter, og har også ansvar for drift og vedlikehold av 2300 bygninger fordelt på 615 eiendomskomplekser. Totalt dreier det seg om 2,6 millioner kvadratmeter, forteller Njaa Rygh. Et viktig samfunnsoppdrag De 770 ansatte i Statsbygg opplever at de er del av et viktig samfunnsoppdrag: Det er et stort ansvar å være statens byggherre og gjennomføre de prosjektene myndighetene vedtar. Vi skal sørge for at staten har de bygg som skal til for at den skal kunne gjennomføre sine oppgaver, forteller hun, og legger til at oppdraget utføres med stor entusiasme: Vi bygger landet på en lavmælt måte, og opplever stor mening i å få være med og sette preg på folks hverdag gjennom bygging av høyskoler, museer, tinghus, operahus, barnevernsinstitusjoner bygg som handler om infrastruktur i samfunnet, sier hun. Drift og vedlikehold av eksisterende statseide bygninger er en like viktig del av Statsbyggs samfunnsoppdrag: Vi tar vare på vår felles kulturhistorie gjennom vedlikehold av kulturminner, og har også ansvaret for kongelige eiendommer. Politikk og næring Oppdragene fra politiske myndigheter utføres i samarbeid med andre deler av byggenæringen. Statsbygg er blant de største bidragsytere og oppdragsgivere for bygg og anlegg når det gjelder sivil sektor. Bygg og anlegg, arkitektbransjen, VVS- og elektrobransjen er kun noen av mange bransjer som har Statsbygg som viktig oppdragsgiver. Forholdet til næringen handler også om å være førende i å sette nye standarder og i bruk av ny teknologi. Dette inkluderer Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), en ny måte å arbeide med nybygg på. Dette innebærer bruk av en spesiell type databaserte verktøy for nybygg som gir færre feil, økt sikkerhet, reduserte kostnader og mer miljøvennlige bygg. Bjørvika-eventyret Operahuset i Bjørvika har vært et av de mest profilerte prosjektene i Statsbyggs portefølje de siste årene. Operahuset er det største kulturprosjektet i Norge siden byggingen av Nidarosdomen. Det gleder oss at bygget ikke bare har blitt en arena for opera og ballett, men også et signalbygg for Statsbygg er den største oppdragsgiveren for bygg og anlegg i sivil sektor. Vi er stolte over å utføre vårt samfunnsoppdrag og få sette preg på folks hverdag, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Rygh. Oslo og nasjonen, og ikke minst et utgangspunkt for fornyelse av en hel bydel, sier Njaa Rygh. Statsbyggs ansvarsområder inkluderer også Utenriksdepartementets ambassader og residenser i ulike deler av verden. Dette handler om bygging, drifting og forvaltning av en eiendomsmasse på kvadratmeter i 67 byer i 57 land. Myndighetenes krisepakke Regjeringens krisepakke for å stimulere offentlige bygge- og anleggsvirksomhet kanaliseres i stor grad gjennom Statsbygg, som har fått i oppdrag å utføre aktiviteter for 740 millioner kroner. For noen prosjekter betyr krisepakken at vi kan sette i gang tiltak tidligere enn planlagt, eksempelvis bygging av Odontologisk Faktultet ved Universitet i Bergen. Krisepakken innebærer også at vi ikke bare har en samfunnsoppgave i å bygge nybygg og ivareta eksisterende, men også til å opprettholde sysselsettingen i en bransje i krise, avslutter kommunikasjonsdirektøren. // Reklamebilag til SAS Magasinet juni 2009 Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Gassnova SF: Et felles løft for å utvikle løsninger for CO2-håndtering Klimautfordringene er brennaktuelle, og løsninger for CO 2 - håndtering trengs for å få bukt med utslippene. Gassnova SF er nå i arbeid med planene for Norges første fullskala anlegg for CO 2 -fangst og lagring, i tett samarbeid med industriaktører og forskere. Gassnova rekrutterer nå nøkkelpersonell som skal være med å løfte frem Norge til en foregangsnasjon på CO 2 -håndtering. Arbeidet med å utvikle en ny og fremtidsrettet industri rundt klimautfordringen har bred politisk tilslutning med Stortinget i ryggen. Gassnova ble etablert i 2005 for å forvalte statens interesser knyttet til utvikling av teknologier for CO 2 -håndtering. Regjeringen har store ambisjoner om at Norge skal bli et foregangsland på miljø- og klimateknologi, og Gassnova skal spille en sentral rolle i å stimulere forskning og testing på og kommersialisering av ulike teknologier. Fra 2008 er Gassnova et statsforetak med flere oppgaver innen CO 2. Vi skal ivareta statens interesser i prosjekter for å realisere teknologi for CO 2 -fangst og -deponering. Flere ulike teknologier skal testes på Europeisk teknologisenter på Mongstad, der det forventes å tas en investeringsbeslutning i nær fremtid. Stortinget har nettopp gitt sin tilslutning til opprettelsen av dette senteret. Teknologisenteret vil bli en viktig arena der industri og forskning møtes i utvikling av fangstteknologier. Teknologisenteret på Mongstad skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2011/2012. Kapasiteten for anlegget blir tonn CO 2 per år. Teknologisenteret skal eies av et partnerskap der blant annet StatoilHydro, som eier Mongstadraffineriet, deltar. Gass- nova skal ivareta de statlige interessene. Andre industripartnere er også invitert med. Dette illustrerer hvordan vi løfter frem løsninger i et nært samarbeid med forskningsog industrimiljøer, sier Bjørn-Erik Haugan. Mange tenker at teknologien er på plass, at det bare er å implementere. Men mye gjenstår for å kvalifisere teknologiene for industrielt bruk. Derfor er teknologisenteret på Mongstad så viktig. Norge ønsker å være i forkant av utviklingen av CO 2 -håndtering. Da må vi også være med å dra lasset for å sikre løsninger som fungerer. Ulike forskningsmiljø i Norge har spennende initiativ på gang. Nå er det en gang slik at Realiteten er at mesteparten av verdens energiforbruk vil være basert på fossilt brennstoff i mange tiår enda. Derfor er det et viktig satsingsområde å utvikle løsninger for fangst og lagring av CO 2, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan i Gassnova SF. det tar tid før laboratorieforsøk kan pilottestes, og enda lengre tid før en teknologi er moden for fullskala løsning, men resultatene vil komme bare man opprettholder innsatsen. I nært samarbeid med Forskningsrådet fordeler Gassnova årlig 150 millioner kroner i forskning og utviklingsmidler for å stimulere teknologiutvikling på dette feltet. Dette forskning og utviklingsprogrammet heter CLIMIT. Det at vi også fungerer som rådgiver for myndighetene i alle spørsmål knyttet til CO 2 -håndtering gjør arbeidet ekstra spennende. Dette er forøvrig en viktig motivasjonsfaktor for de som søker stillinger hos oss, sier Haugan. 2

3 Oljedirektoratet: Forvalter oljeformuen I år er det 40 år siden oljeeventyret startet i Nordsjøen. Virksomheten har lagt grunnlaget for den norske velstanden. Oljedirektoratet forvalter de enorme olje- og gassressursene som ligger i undergrunnen på den norske kontinentalsokkelen. Det er vanskelig å forestille seg hvordan Norge hadde sett ut uten de svimlende inntektene petroleumsindustrien har bidratt med. Funnet av Ekofiskfeltet 23. desember 1969 var tidenes julegave til det norske folk. Nærmest over natten gikk Norge fra å være et fattig land i utkanten av Europa til å bli ett av verdens rikeste hvert eneste år er Norge å finne høyt oppe på FNs liste over land som er best å bo i (Human Development Index). Nøkkelfakta: ble opprettet av Stortinget i 1972 er et forvaltningsorgan underlagt Olje- og energidepartementet har solide fagmiljøer innen blant annet geologi, reservoarteknologi, utbyggingsteknologi og petroleumsøkonomi har en flat, lagbasert og fleksibel organisasjon har om lag 220 ansatte har hovedkontor i Stavanger og kontor i Harstad ble delt i to selvstendige etater i 2004, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet Arbeidsområder: å kartlegge olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel å bidra til effektiv leting å være pådriver for å øke utvinningen fra felt i drift å bidra til en sikker og effektiv virksomhet med minst mulig miljøpåvirkning å videreutvikle arbeidet med analyser, prognoser og data å arbeide internasjonalt med særlig vekt på rådgivning om forvaltning av petroleumsressurser Fra olje- til gassnasjon Oljedirektør Bente Nyland, Oljedirektoratets øverste sjef, forteller at det er to tydelige tendenser på norsk sokkel i dag; oljeproduksjonen er på vei ned, men samtidig er gassproduksjonen økende. Dermed vil den totale produksjonen ligge stabilt ennå i mange år framover. Oljedirektoratets jobb er blant annet å bidra til at nedgangen i oljeproduksjon ikke blir for Petroleumsvirksomheten kommer til å være en hjørnestein i norsk økonomi i svært lang tid. Dette er mulig takket være naturgitte forhold og forsvarlig ressursforvaltning, sier oljedirektør Bente Nyland. Troll-plattformen er giganten på norsk sokkel. Den representerer også en periode da olje- og gassfelt ble bygd ut med enorme betongplattformer. I dag bygges de fleste felt ut med skip, flytende installasjoner eller havbunnsløsninger. bratt. Det kan vi blant annet gjøre ved å være en pådriver overfor oljeselskapene, slik at de gjør sitt beste for å produsere mest mulig olje fra de feltene som er i produksjon på norsk sokkel. Dette kalles for økt oljeutvinning. Rådgiver, oppfølger og pådriver I denne sammenhengen er Oljedirektoratets viktigste oppgave å besitte kunnskap om petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. I Oljedirektoratets «bibliotek» finnes enorme mengder med geologiske data, brønndata og annen informasjon som er viktig for næringen. Informasjonen er tilgjengelig for alle. Vi gir råd og analyser til Olje- og energidepartementet. Rådene er med på å danne beslutningsgrunnlaget for politikken som skal føres; for eksempel ved åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, tildeling av utvinningstillatelser og feltutbygginger, forklarer Nyland. Hun legger til at å bidra med analyser og prognoser til nasjonalbudsjettet er en annen viktig oppgave. 3

4 Statens strålevern: Ta radon på alvor Det er mye fokus på elektromagnetiske felt i våre omgivelser, men Statens strålevern mener mange glemmer faren for radon i boligene. I følge ekspertene kan man ved relativt enkle tiltak redusere radonfaren som hvert år tar flere menneskeliv. Radon forårsaker hvert år rundt 300 dødsfall i Norge. Radon er derfor den farligste inneklimafaktoren i norske boliger. Det er ingen gode holdepunkter for å hevde at mobiltelefonen eller trådløse nettverk innebærer noen helserisiko. Statens strålevern er landets fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet. Fra venstre: Anne Liv Rudjord og Merete Hannevik. Radon usynlig fare Statens strålevern mener for lite blir gjort i forhold til redusering av radon i norske boliger, og mener problemet skyldes manglende kunnskaper og holdninger til problematikken. Problemet med radon er at man verken ser, lukter eller smaker den. Derfor tenker ikke folk på at de kanskje bor i en bolig med svært helseskadelig inneklima. Statens strålevern er landets fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet ligger under under Helse- og omsorgsdepartementet, har egne avtaler med Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet og skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling og atomsikkerhet. Statens strålevern har forvaltnings- og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, og med de to forskningsreaktorene i Norge. Statens strålevern overvåker naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv. Statens strålevern skal øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder blant annet innen radioøkologi og medisinske effekter av stråling. Statens strålevern leder, har sekretariat og operasjonslokaler for den nasjonale atomulykkesberedskapen. Statens strålevern har standardlaboratorier for måling av stråledose og radioaktivitet Folk har etter hvert blitt veldig observante på for eksempel mugg og fuktproblemer i boligen, men glemmer at radon er svært utbredt og representerer en økt risiko for lungekreft, sier seksjonssjef i Statens strålevern, Anne Liv Rudjord. Enkle løsninger I jordluft er det alltid høye konsentrasjoner av radon. Lufttrykket i innelufta er ofte lavere enn i jordlufta, og dermed vil den sterkt radonholdige jordlufta suges inn gjennom sprekker og utettheter i konstruksjonen. Sprekker og lignende bør tettes så godt som mulig. Videre kan det være svært effektivt å avlede trykket gjennom et radonsug. I praksis er dette et rør som går fra grunnen og opp over tak. Den radioaktive gassen under huset vil på den måten kanaliseres forbi rommene i boligen og ut i det fri. Nye boliger kan radonsikres for noen få tusenlapper og det kreves svært lite ekstraarbeid dersom man planlegger ved bygging, forteller Rudjord. Også eldre boliger kan enkelt sikres mot radon. En test på boligens radonnivå kan forbrukerne selv utføre for noen få hundrelapper. En målebrikke med sporfilm kan enkelt bestilles fra ulike leverandører og resultatet kommer i posten. Elektromagnetiske felt Mediene omtaler ofte faren forbundet med mobilstråling og trådløse nettverk i hjemmet. I følge Statens strålevern er det ikke påvist noen helsefare forbundet med eksponering fra slike kilder. Man omtaler gjerne to ulike områder når det gjelder elektromagnetiske felt; felt fra strømnettet og felt fra trådløs kommunikasjon. Magnetfelt nær høyspentledninger kan innebære en liten økt risiko for leukemi hos barn som bor nær slike. Derfor tas dette i dag med i vurderingen ved planlegging av ny bebyggelse nær høyspentledninger. Nivåene vi utsettes for fra trådløs kommunikasjon i våre omgivelser er imidlertid svært lave. Det er ikke støtte i internasjonal forskning for at så svake felt innebærer noen helserisiko, understreker seksjonssjef i Statens strålevern, Merete Hannevik. Elektromagnetisk felt avtar raskt med avstand fra kilden. Fordi kildene stort sett er plassert i god avstand fra der vi oppholder oss, og kildene ofte er svake, blir eksponeringen svært lav. Unntaket er imidlertid mobiltelefonen som man har nært inntil kroppen under samtale. Det er per i dag ikke påvist noen helserisiko ved bruk av mobiltelefon, men i påvente av mer forskningsresultater anbefaler Strålevernet likevel enkle tiltak som reduserer egen eksponering. Bruk av handsfri og å ha god dekning under samtalene kan redusere eksponeringen inntil tusen ganger. Bedre dekning kan oppnås bare ved å gå til vinduet, da sender telefonen med vesentlig lavere effekt. 4

5 Vest-Agder i vekst: Satser på næringslivets behov Vest-Agder fylkeskommune satser på næringslivet og tar derfor utdanning og samferdsel på alvor. Behovet for flere personer med høyere utdannelse, samt utvikling av samferdsel, er noen av hovedutfordringene de nærmeste årene. Vi har et oppegående og inspirerende næringsliv i Vest-Agder og vi jobber hele tiden for å legge forholdene bedre til rette. Økt satsing på kompetanse er ett av de viktigste satsingsområdene, påpeker fylkesordfører Thore Westermoen. Vest-Agder er et fylke med et velutviklet og variert næringsliv. Her er bedrifter med verdensledende kompetanse innen prosessindustri og på produksjon av utstyr til offshoreindustrien. Resultatet er at fylket har høyest eksport per innbyger i Norge. Forholdene ligger godt tilrette for videreutvikling og vekst. Dette krever god samhandling mellom offentlig og privat sektor, fremholder Westermoen Hever utdanningsnivået Næringslivet i Vest-Agder har god tilgang på yrkesutdannede. Fylkeskommunen ligger i Norgestoppen når det gjelder fagutdanning. Samtidig har næringslivet behov for flere med høyere utdanning som kan utvikle teknologi og ta føringen i næringsutviklingen i årene fremover. Om Vest-Agder: innbyggere, fra 150 ulike land Største by, Kristiansand (www.kristiansand.kommune.no) Eksport 38 milliarder kr i 2008 Verdensledende offshore industri (www.nodeproject.no) Viktige næringer er også prosessindustri, forskning, detaljhandel og kultur Norges yngste universitet (www.uia.no) 14 videregående skoler (ca elever og 1200 ansatte) Flest lærlinger i landet i forhold til innbyggertall (ca. 1700) Driftsbudsjettet til fylkeskommunen, 1,4 milliarder kr (www.vaf.no) Det vil fortsatt være stort behov for fagarbeidere, men det er viktig å tilføre næringslivet høyt utdannede personer. Forskning og utvikling vil danne grunnlaget for videre utvikling av næringslivet. Tettere samarbeid mellom universitet og næringsliv er her et viktig grep for å utdanne flere som tilfredsstiller industriens behov, understreker Westermoen. Fylkeskommunen satser stort på opprusting og utbygging av den videregående skolen og arbeider målbevisst for å bedre kvaliteten i utdanningen. Dette mener fylkesordføreren vil motivere flere til å fullføre skolegangen. Gode skoler er avgjørende for motivasjon og læring, og er grunnleggende for en positiv fremtid både for elevene og næringsutviklingen. Vi er kjempestolt over den flotte nye Tangen videregående skole som tas i bruk i august, sier fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen. Over 900 elever skal få boltre seg i bygget i sentrum av Kristiansand. Samferdsel er livsnerven Fylkeskommunen er sterkt engasjert i utviklingen av bedre samferdsel innad i fylket og i forhold til resten av landet. Ikke minst er næringslivet avhengig av en tilfredsstillende vegstandard og en jernbane med god kapasitet. Gjennom «Bedre Stamveg på Sørlandet» arbeider vi for en fullgod standard på E18 og E39 og gjennom «Jernbaneforum Sør» for oppgradering og utbygging av jernbanen. I dag er kapasiteten på Sørlandsbanen sprengt. Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er et meget viktig tiltak for næringslivet og befolkningen i Agder. Det vil åpne helt nye muligheter og vil gi veldig god samfunnsøkonomisk gevinst. Dessuten jobber vi for flere krysningsspor slik at mer gods kan fraktes med tog, forklarer fylkesordfører Thore Westermoen. Mobil og bredbånd kommer på plass Mobildekning og utbygging av bredbånd er også viktige elementer når man snakker om samferdsel. I dag finnes flere steder med dårlig eller ingen mobildekning i fylket, og en del områder mangler fortsatt tilgang på bredbånd. Vest-Agder og Aust- Agder jobber sammen gjennom prosjektet «Det digitale Agder» for å tilby samtlige husstander og bedrifter i Agder god dekning. Dette målet blir nådd i løpet av inneværende år. Arbeidet med å sikre mobil-telefondekningen er også i gang. Det er i dag ingen som vil etablere virksomhet eller bosette seg i områder som mangler bredbånd og mobildekning. Dette må vi ta hensyn til, forteller Westermoen. VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 5

6 Petroleumstilsynet: Vokter sikkerheten på norsk sokkel Petroleumstilsynet holder et skarpt blikk på at lover og regler etterleves i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. Vi er både vaktbikkje og førerhund for hele sektoren, oppsummerer pressetalskvinne Inger Anda. Strategisk plassert i Stavanger fører Petroleumstilsynet tilsyn med sikkerheten i den enorme olje- og gassindustrien på norsk sokkel. Tilsynets 160 medarbeidere har en felles oppgave: Å se til at aktørene ivaretar ansvaret for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsindustrien. Vårt tilsyn omfatter per i dag 74 faste innretninger på norsk sokkel, 25 borerigger, cirka kilometer med rørledninger fra Norge til kontinentet og 9 landanlegg. Totalt dreier det seg om cirka arbeidstakere fra Barentshavet i nord til Nordsjøen i sør, forteller Inger Anda. Store verdier på spill Leting etter, og produksjon av, olje og gass er ikke uten risiko. Både menneskelige og materielle verdier, samt hensynet til en forsvarlig miljømessig drift, er utsatt. Alle selskaper som innvilges konsesjon til å drive virksomhet på norsk sokkel forplikter seg gjennom konsesjonen til å drive etter de retningslinjer myndighetene er satt. Like fullt, Petroleumstilsynets tilsyn er et nødvendig supplement. Store verdier står på spill, så det er avgjørende å ha et tilsyn som driver kontinuerlig overvåkning av industrien, og sørger for at det ikke er avvik fra de krav myndighetene har satt, sier Anda, og presiserer at tilsynet likevel ikke er ansvarlig for de enkelte selskapers drift. Tre parametre Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt strenge krav i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Tilsynets ansvar omfatter teknisk og operasjonell sikkerhet, noe som inkluderer beredskap, samt arbeidsmiljø i alle faser av virksomheten. Alle faser dekkes av tilsynets virke enten det dreier seg om planlegging, prosjektering, bygging, bruk eller senere eventuell fjerning av produksjonsanlegg. HMS i petroleumsindustrien har en klar prioritering. Det viktigste er menneskers liv og helse, dernest å unngå skader på miljøet og til sist materielle verdier, forteller Anda. Arbeidet utføres i tett samarbeid med både aktørene i industrien og fagforeningene. Viktig samfunnsoppgave Produksjonsprosessene i sektoren består av et stort antall spesialiserte ledd og fagområder, og er derfor svært kompleks. For Petroleumstilsynet betyr dette at kompetansekravet til medarbeidere er stort: Som tilsyn er vi avhengige av å ha høy kompetanse innen en rekke fagområder. Det er krevende, men vi er sammensatt av spesialister innen de ulike fagområdene i sektoren med erfaring fra både operativ virksomhet og akademia, sier hun. Som tilsyn underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Petroleumstilsynet en viktig samfunnsoppgave. Denne oppgaven innebærer Petroleumstilsynet fører tilsyn med at aktører på norsk sokkel etterlever lover og regler relatert til helse, miljø og sikkerhet, oppsummerer pressetalskvinne Inger Anda. også å være ledende i forhold til videreutvikling av HMS-arbeidet i sektoren. Vi skal være en pådriver. Derfor driver vi utstrakt informasjonsog rådgivningsvirksomhet overfor aktørene i bransjen, og er dessuten førende i forhold til å utvikle og vedlikeholde samarbeid med andre HMSmyndigheter nasjonalt og internasjonalt. I Norge dreier dette seg om Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn og Statens strålevern for den sokkelbaserte delen av virksomheten. Men vi har også en synlig rolle internasjonalt, og er representert i de ulike aktuelle fora. Stort engasjement Petroleumstilsynets viktige samfunnsansvar ledsages av et stort engasjement: Ja, i Petroleumstilsynet har vi et sterkt engasjement for at olje- og gassindustrien skal være en «ener» når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Mange av oss har jobbet i selskaper i sektoren tidligere, og tilsynsvirksomheten innebærer hyppige reiser til de ulike anleggene i sektoren. Dermed er vi tett på industrien, avslutter hun. 6

7 Skatteetaten tar grep: Skal avsløre skatteverstingene En ny spesialavdeling skal sørge for å avdekke og sanksjonere brudd på alvorlig skattekriminalitet. Det anslås at den svarte økonomien overstiger 100 milliarder kroner i året bare i Norge. Det er nå større risiko for å bli avslørt enn noen gang tidligere, og vi merker at stadig flere melder inn skjulte formuer, forteller leder for skattekrimavdeling Øst, Jan-Egil Kristiansen. Det er opprettet spesialavdelinger i de fem skatteregionene og disse samarbeider nå tett for å avsløre skatteunndragelser og svart økonomi. Myndighetene har lagt inn store ressurser og det er rekruttert toppfolk innen revisjon og skatterett. I tillegg bidrar tidligere politifolk i etterforskningen. Satsingen viser at den økonomiske kriminaliteten tas på alvor og at ingen skal kunne lure seg unna beskatning. Det blir stadig vanskeligere å skjule skattesvindel, forteller Jan-Egil Kristiansen i skattekrimavdelingen. Skader fellesskapet Skatteinntekter går til fellesoppgaver i samfunnet, og unndragelse kan derfor ha innvirkning på dårligere veistandard eller manglende ressurser på sykehusene. Den svarte økonomien er gjerne også en del av annen alvorlig kriminalitet som involverer trygdemisbruk, hvitvasking og tapping av selskaper. Det anslås at den svarte økonomien i Norge utgjør over 100 milliarder kroner per år. Om Skatteetaten: Skatteetaten har 6200 ansatte. Bekjempelse av svart økonomi og skattekriminalitet er et satsningsområde. I 2008 ble det opprettet egne spesialavdelinger i hver skatteregion for å bekjempe alvorlig skattekriminalitet. I Skattekrimavdelingene jobber det til sammen 150 jurister, revisorer og bistandsrevisorer. Skatteetatens visjon: et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Fakturasvindel brer om seg Fakturasvindel er en utbredt form for skatteunndragelse der firmaer sparer skatt og merverdiavgift ved bruk av fiktive fakturaer til selskaper de selv kontrollerer gjennom stråmenn. Slik kan eierne av et tilsynelatende legitimt selskap ta ut overskudd og betale lønninger svart. Mange selskaper opprettes kun for å sende fiktive fakturaer til et bestemt firma. Disse selskapene har gjerne kort levetid og styres offisielt av personer med kriminell bakgrunn eller av personer som uansett ikke har noe å tape om de blir tatt av skattemyndighetene. Gjennom nysatsingen, og arbeidet på tvers av skatteregionene, avdekker myndighetene stadig flere lovbrudd, og de som står bak svindelforsøkene kan vente seg både straffeskatt og fengselsstraff. Skitne skatteparadiser Skatteparadisene har i mange år vært frihavner for den skitne økonomien, men i det siste har stadig flere åpnet dørene og inngått samarbeid med norske myndigheter. Skatteparadisene er en av de største truslene mot det siviliserte samfunnet. De fungerer som beskyttelse for kriminell virksomhet, inkludert skatteunndragelser, og fungerer som pengebinger for diktatorer og terrororganisasjoner. Derfor er det en uhyre viktig jobb vi nå er i ferd med å gjennomføre. Mange kryper til korset Etter ligningsloven er det «amnesti» for dem som legger kortene på bordet før de blir avslørt. Etter avsløringen av Oslos tidligere ordfører og hans kontoer i Sveits, har stadig flere benyttet seg av amnesti-ordningen for å gjøre opp for seg. De som melder seg slipper med ordinær beskatning, tilleggsskatt med én prosent og renter, mens straffeskatten ellers er på 60 prosent pluss renter. Til nå har 185 personer lagt over 700 millioner kroner på bordet og vi venter at summen vil øke betraktelig fremover nå som det blir vanskeligere å skjule formuene i utlandet, sier Kristiansen. 7

8 Havforskningsinstituttet: Et hav av oppgaver Norge forvalter et havområde sju ganger større enn landarealet. Men fortsatt er havet det minst utforskede element på jorda. Havforskningsinstituttet jobber med å skaffe oss kunnskapen vi trenger for å fortsette å høste av havets og kystens ressurser samtidig som vi bevarer dem rike og rene. Vi gjør mye mer enn å rase rundt og telle fisk, fastslår direktør Tore Nepstad. Norge har hatt havforskere siden 1863, og kunnskapen deres påvirker mange næringer. Et bredt fagmiljø gjør at instituttet kan gi råd til en rekke departementer og forvaltningsorganer, og er internasjonalt ledende innen marin forskning og rådgiving. Vi setter det politiske system i stand til å ta best mulige beslutninger, slik at vi kan høste av ressursene samtidig som vi ivaretar havmiljøet for fremtidige generasjoner. Fiskeri og akvakultur er Norges nest største eksportnæring vi bidrar til at myndighetene kan drive en forvaltning som gjør at næringen kan drive effektivt og miljøvennlig. Bærekraftig oppdrett Store deler av den norske fiskeoppdrettsnæringen er skapt på kunnskaper fra Havforskningsinstituttet. Målet er at akvakultur skal være en bærekraftig næring, både for eksisterende og nye arter. Om Havforskningsinstituttet: Norges største marine forsknings institutt. Etablert Rådgivende organ for forvaltningen. Eid av Fiskeri- og kystdepartementet, men gir råd til en rekke departementer og organer. Jobber spesielt opp mot Havressursloven, Akvakulturloven og Matloven, samt internasjonale regelverk. Sentrale i ICES det internasjonale råd for havforskning. Over 700 medarbeidere, hovedkontor i Bergen, avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Arendal, Austevoll og Masfjorden. Eier fire forskningsfartøy og driver i tillegg to. Leier kommersielle fartøy ca døgn i året. Vi forsker på miljøeffektene av havbruk, som fiskevelferd i oppdrettsmerdene og effektene av rømming. I kyst- og fjordområdene kolliderer fire hovedinteresser: Akvakultur, rekreasjonsbruk, fiskeri og transport. Vi definerer tålegrenser i kystsonen for å skape et bærekraftig miljø, forteller Nepstad. Instituttet blir også bedt om råd når det gjelder oljeaktivitet, inkludert åpning av nye felt. Vi mangler fortsatt mye kunnskap om oljens effekter blant annet på egg, larver og bunnhabitat. Våre råd blir derfor gitt med basis i vår fagkunnskap og det vitenskaplig anerkjente føre-var-prinsippet. Konsekvensene av dette er at jo større usikkerhet, jo mer forsiktig bør man være, noe våre råd gjenspeiler. Avansert teknologi Overvåking av kyst- og havområdene er et viktig arbeidsfelt for Havforskningsinstituttet. Verdens mest moderne forskningsfartøy, «G.O. Sars», og flere høyteknlogiske forskningsstasjoner gjør Norge verdensledende på området. Våre forskningsplattformer kan måle temperatur og saltholdighet i hele vannsøylen ikke bare på en dybde slik andre gjør. Ved stasjonene våre simulerer vi økosystemer og utvikler blant annet genetisk merket torsk. Og dette er bare noen eksempler, understreker Nepstad. For fiskeri- og akvakulturnæringen er Havforskningsinstituttets arbeid viktig. Vi har stor fokus på riktig fangst for å øke bærekraften i fiskeriene. Vi har utviklet teknologi Her er Havforskningsinstituttet i Sørishavet i et av prosjektene i det internasjonale Polaråret. Instrumentet er en observasjonsplattform med et ekkolodd som står i havet over tid og gir et samlet bilde av livet i havet. Vi bruker 300 mill. i året på aktivitet i polar-områdene, forteller direktør Tore Nepstad (innfelt). som gjør at vi kan måle antall makrell i sildestimer og redusere uheldig bifangst. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle seleksjonsverktøy i trål slik at fangsten består av riktig art og riktig størrelse. Store internasjonalt Norges langvarige arbeid innen havforskning høster stor internasjonal anerkjennelse, og instituttet jobber aktivt sammen med andre land. De koordinerer norsk fiskeribistand, og har hatt vellykkede utviklingsprosjekter i Namibia og Sør-Afrika. Vi er sentrale i det internasjonale havforskningsrådet som gir vitenskapelig baserte fiskekvoter til landene. Vi deltar også i forvaltningsorganisasjonen for Antarktis. Både på dette og andre områder ser vi i økende grad en økosystemtilnærming. En kan ikke forvalte havet og kysten uten å ta hensyn til miljøet, fastslår Nepstad. Samarbeidet med Russland er også spesielt. Det har vart i over 50 år, og gikk på skinner selv under den kaldeste krigen. Resultatet ser vi i dag på den nordøstatlantiske torskestammen, som er den siste store gjenværende torskebestanden i verden. Vil spre kunnskap Direktøren mener det godt kunne vært mer oppmerksomhet rundt det viktige og omfattende arbeidet Havforskningsinstituttet gjør. Vi har stort fokus på polarforskning, og da vi dro på tokt til Antarktis i fjor, inviterte vi med oss en rekke norske og internasjonale medier. Bare BBC deltok. Målet er at både beslutningstakere og publikum skal kjenne til arbeidet vi gjør, og være klar over hvilken ressurs havet er. 8

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer