Statsbygg: Setter preg på folks hverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbygg: Setter preg på folks hverdag"

Transkript

1 TEMA: Det offentlige Nr 3 / 2009 Statsbygg: Setter preg på folks hverdag Statsbygg har ansvar for 615 eiendomskomplekser på vegne av den norske stat. Vi bidrar til å speile samtidsarkitekturen og setter preg på folks hverdag, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg. Som Stortingets og regjeringens viktigste verktøy i bygge- og eiendomssaker håndterer Statsbygg offentlige, sivile byggeprosjekter i hele landet. Vi håndterer hvert år 140 store og små byggeprosjekter, og har også ansvar for drift og vedlikehold av 2300 bygninger fordelt på 615 eiendomskomplekser. Totalt dreier det seg om 2,6 millioner kvadratmeter, forteller Njaa Rygh. Et viktig samfunnsoppdrag De 770 ansatte i Statsbygg opplever at de er del av et viktig samfunnsoppdrag: Det er et stort ansvar å være statens byggherre og gjennomføre de prosjektene myndighetene vedtar. Vi skal sørge for at staten har de bygg som skal til for at den skal kunne gjennomføre sine oppgaver, forteller hun, og legger til at oppdraget utføres med stor entusiasme: Vi bygger landet på en lavmælt måte, og opplever stor mening i å få være med og sette preg på folks hverdag gjennom bygging av høyskoler, museer, tinghus, operahus, barnevernsinstitusjoner bygg som handler om infrastruktur i samfunnet, sier hun. Drift og vedlikehold av eksisterende statseide bygninger er en like viktig del av Statsbyggs samfunnsoppdrag: Vi tar vare på vår felles kulturhistorie gjennom vedlikehold av kulturminner, og har også ansvaret for kongelige eiendommer. Politikk og næring Oppdragene fra politiske myndigheter utføres i samarbeid med andre deler av byggenæringen. Statsbygg er blant de største bidragsytere og oppdragsgivere for bygg og anlegg når det gjelder sivil sektor. Bygg og anlegg, arkitektbransjen, VVS- og elektrobransjen er kun noen av mange bransjer som har Statsbygg som viktig oppdragsgiver. Forholdet til næringen handler også om å være førende i å sette nye standarder og i bruk av ny teknologi. Dette inkluderer Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), en ny måte å arbeide med nybygg på. Dette innebærer bruk av en spesiell type databaserte verktøy for nybygg som gir færre feil, økt sikkerhet, reduserte kostnader og mer miljøvennlige bygg. Bjørvika-eventyret Operahuset i Bjørvika har vært et av de mest profilerte prosjektene i Statsbyggs portefølje de siste årene. Operahuset er det største kulturprosjektet i Norge siden byggingen av Nidarosdomen. Det gleder oss at bygget ikke bare har blitt en arena for opera og ballett, men også et signalbygg for Statsbygg er den største oppdragsgiveren for bygg og anlegg i sivil sektor. Vi er stolte over å utføre vårt samfunnsoppdrag og få sette preg på folks hverdag, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Rygh. Oslo og nasjonen, og ikke minst et utgangspunkt for fornyelse av en hel bydel, sier Njaa Rygh. Statsbyggs ansvarsområder inkluderer også Utenriksdepartementets ambassader og residenser i ulike deler av verden. Dette handler om bygging, drifting og forvaltning av en eiendomsmasse på kvadratmeter i 67 byer i 57 land. Myndighetenes krisepakke Regjeringens krisepakke for å stimulere offentlige bygge- og anleggsvirksomhet kanaliseres i stor grad gjennom Statsbygg, som har fått i oppdrag å utføre aktiviteter for 740 millioner kroner. For noen prosjekter betyr krisepakken at vi kan sette i gang tiltak tidligere enn planlagt, eksempelvis bygging av Odontologisk Faktultet ved Universitet i Bergen. Krisepakken innebærer også at vi ikke bare har en samfunnsoppgave i å bygge nybygg og ivareta eksisterende, men også til å opprettholde sysselsettingen i en bransje i krise, avslutter kommunikasjonsdirektøren. // Reklamebilag til SAS Magasinet juni 2009 Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Gassnova SF: Et felles løft for å utvikle løsninger for CO2-håndtering Klimautfordringene er brennaktuelle, og løsninger for CO 2 - håndtering trengs for å få bukt med utslippene. Gassnova SF er nå i arbeid med planene for Norges første fullskala anlegg for CO 2 -fangst og lagring, i tett samarbeid med industriaktører og forskere. Gassnova rekrutterer nå nøkkelpersonell som skal være med å løfte frem Norge til en foregangsnasjon på CO 2 -håndtering. Arbeidet med å utvikle en ny og fremtidsrettet industri rundt klimautfordringen har bred politisk tilslutning med Stortinget i ryggen. Gassnova ble etablert i 2005 for å forvalte statens interesser knyttet til utvikling av teknologier for CO 2 -håndtering. Regjeringen har store ambisjoner om at Norge skal bli et foregangsland på miljø- og klimateknologi, og Gassnova skal spille en sentral rolle i å stimulere forskning og testing på og kommersialisering av ulike teknologier. Fra 2008 er Gassnova et statsforetak med flere oppgaver innen CO 2. Vi skal ivareta statens interesser i prosjekter for å realisere teknologi for CO 2 -fangst og -deponering. Flere ulike teknologier skal testes på Europeisk teknologisenter på Mongstad, der det forventes å tas en investeringsbeslutning i nær fremtid. Stortinget har nettopp gitt sin tilslutning til opprettelsen av dette senteret. Teknologisenteret vil bli en viktig arena der industri og forskning møtes i utvikling av fangstteknologier. Teknologisenteret på Mongstad skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2011/2012. Kapasiteten for anlegget blir tonn CO 2 per år. Teknologisenteret skal eies av et partnerskap der blant annet StatoilHydro, som eier Mongstadraffineriet, deltar. Gass- nova skal ivareta de statlige interessene. Andre industripartnere er også invitert med. Dette illustrerer hvordan vi løfter frem løsninger i et nært samarbeid med forskningsog industrimiljøer, sier Bjørn-Erik Haugan. Mange tenker at teknologien er på plass, at det bare er å implementere. Men mye gjenstår for å kvalifisere teknologiene for industrielt bruk. Derfor er teknologisenteret på Mongstad så viktig. Norge ønsker å være i forkant av utviklingen av CO 2 -håndtering. Da må vi også være med å dra lasset for å sikre løsninger som fungerer. Ulike forskningsmiljø i Norge har spennende initiativ på gang. Nå er det en gang slik at Realiteten er at mesteparten av verdens energiforbruk vil være basert på fossilt brennstoff i mange tiår enda. Derfor er det et viktig satsingsområde å utvikle løsninger for fangst og lagring av CO 2, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan i Gassnova SF. det tar tid før laboratorieforsøk kan pilottestes, og enda lengre tid før en teknologi er moden for fullskala løsning, men resultatene vil komme bare man opprettholder innsatsen. I nært samarbeid med Forskningsrådet fordeler Gassnova årlig 150 millioner kroner i forskning og utviklingsmidler for å stimulere teknologiutvikling på dette feltet. Dette forskning og utviklingsprogrammet heter CLIMIT. Det at vi også fungerer som rådgiver for myndighetene i alle spørsmål knyttet til CO 2 -håndtering gjør arbeidet ekstra spennende. Dette er forøvrig en viktig motivasjonsfaktor for de som søker stillinger hos oss, sier Haugan. 2

3 Oljedirektoratet: Forvalter oljeformuen I år er det 40 år siden oljeeventyret startet i Nordsjøen. Virksomheten har lagt grunnlaget for den norske velstanden. Oljedirektoratet forvalter de enorme olje- og gassressursene som ligger i undergrunnen på den norske kontinentalsokkelen. Det er vanskelig å forestille seg hvordan Norge hadde sett ut uten de svimlende inntektene petroleumsindustrien har bidratt med. Funnet av Ekofiskfeltet 23. desember 1969 var tidenes julegave til det norske folk. Nærmest over natten gikk Norge fra å være et fattig land i utkanten av Europa til å bli ett av verdens rikeste hvert eneste år er Norge å finne høyt oppe på FNs liste over land som er best å bo i (Human Development Index). Nøkkelfakta: ble opprettet av Stortinget i 1972 er et forvaltningsorgan underlagt Olje- og energidepartementet har solide fagmiljøer innen blant annet geologi, reservoarteknologi, utbyggingsteknologi og petroleumsøkonomi har en flat, lagbasert og fleksibel organisasjon har om lag 220 ansatte har hovedkontor i Stavanger og kontor i Harstad ble delt i to selvstendige etater i 2004, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet Arbeidsområder: å kartlegge olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel å bidra til effektiv leting å være pådriver for å øke utvinningen fra felt i drift å bidra til en sikker og effektiv virksomhet med minst mulig miljøpåvirkning å videreutvikle arbeidet med analyser, prognoser og data å arbeide internasjonalt med særlig vekt på rådgivning om forvaltning av petroleumsressurser Fra olje- til gassnasjon Oljedirektør Bente Nyland, Oljedirektoratets øverste sjef, forteller at det er to tydelige tendenser på norsk sokkel i dag; oljeproduksjonen er på vei ned, men samtidig er gassproduksjonen økende. Dermed vil den totale produksjonen ligge stabilt ennå i mange år framover. Oljedirektoratets jobb er blant annet å bidra til at nedgangen i oljeproduksjon ikke blir for Petroleumsvirksomheten kommer til å være en hjørnestein i norsk økonomi i svært lang tid. Dette er mulig takket være naturgitte forhold og forsvarlig ressursforvaltning, sier oljedirektør Bente Nyland. Troll-plattformen er giganten på norsk sokkel. Den representerer også en periode da olje- og gassfelt ble bygd ut med enorme betongplattformer. I dag bygges de fleste felt ut med skip, flytende installasjoner eller havbunnsløsninger. bratt. Det kan vi blant annet gjøre ved å være en pådriver overfor oljeselskapene, slik at de gjør sitt beste for å produsere mest mulig olje fra de feltene som er i produksjon på norsk sokkel. Dette kalles for økt oljeutvinning. Rådgiver, oppfølger og pådriver I denne sammenhengen er Oljedirektoratets viktigste oppgave å besitte kunnskap om petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. I Oljedirektoratets «bibliotek» finnes enorme mengder med geologiske data, brønndata og annen informasjon som er viktig for næringen. Informasjonen er tilgjengelig for alle. Vi gir råd og analyser til Olje- og energidepartementet. Rådene er med på å danne beslutningsgrunnlaget for politikken som skal føres; for eksempel ved åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, tildeling av utvinningstillatelser og feltutbygginger, forklarer Nyland. Hun legger til at å bidra med analyser og prognoser til nasjonalbudsjettet er en annen viktig oppgave. 3

4 Statens strålevern: Ta radon på alvor Det er mye fokus på elektromagnetiske felt i våre omgivelser, men Statens strålevern mener mange glemmer faren for radon i boligene. I følge ekspertene kan man ved relativt enkle tiltak redusere radonfaren som hvert år tar flere menneskeliv. Radon forårsaker hvert år rundt 300 dødsfall i Norge. Radon er derfor den farligste inneklimafaktoren i norske boliger. Det er ingen gode holdepunkter for å hevde at mobiltelefonen eller trådløse nettverk innebærer noen helserisiko. Statens strålevern er landets fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet. Fra venstre: Anne Liv Rudjord og Merete Hannevik. Radon usynlig fare Statens strålevern mener for lite blir gjort i forhold til redusering av radon i norske boliger, og mener problemet skyldes manglende kunnskaper og holdninger til problematikken. Problemet med radon er at man verken ser, lukter eller smaker den. Derfor tenker ikke folk på at de kanskje bor i en bolig med svært helseskadelig inneklima. Statens strålevern er landets fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet ligger under under Helse- og omsorgsdepartementet, har egne avtaler med Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet og skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling og atomsikkerhet. Statens strålevern har forvaltnings- og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, og med de to forskningsreaktorene i Norge. Statens strålevern overvåker naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv. Statens strålevern skal øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder blant annet innen radioøkologi og medisinske effekter av stråling. Statens strålevern leder, har sekretariat og operasjonslokaler for den nasjonale atomulykkesberedskapen. Statens strålevern har standardlaboratorier for måling av stråledose og radioaktivitet Folk har etter hvert blitt veldig observante på for eksempel mugg og fuktproblemer i boligen, men glemmer at radon er svært utbredt og representerer en økt risiko for lungekreft, sier seksjonssjef i Statens strålevern, Anne Liv Rudjord. Enkle løsninger I jordluft er det alltid høye konsentrasjoner av radon. Lufttrykket i innelufta er ofte lavere enn i jordlufta, og dermed vil den sterkt radonholdige jordlufta suges inn gjennom sprekker og utettheter i konstruksjonen. Sprekker og lignende bør tettes så godt som mulig. Videre kan det være svært effektivt å avlede trykket gjennom et radonsug. I praksis er dette et rør som går fra grunnen og opp over tak. Den radioaktive gassen under huset vil på den måten kanaliseres forbi rommene i boligen og ut i det fri. Nye boliger kan radonsikres for noen få tusenlapper og det kreves svært lite ekstraarbeid dersom man planlegger ved bygging, forteller Rudjord. Også eldre boliger kan enkelt sikres mot radon. En test på boligens radonnivå kan forbrukerne selv utføre for noen få hundrelapper. En målebrikke med sporfilm kan enkelt bestilles fra ulike leverandører og resultatet kommer i posten. Elektromagnetiske felt Mediene omtaler ofte faren forbundet med mobilstråling og trådløse nettverk i hjemmet. I følge Statens strålevern er det ikke påvist noen helsefare forbundet med eksponering fra slike kilder. Man omtaler gjerne to ulike områder når det gjelder elektromagnetiske felt; felt fra strømnettet og felt fra trådløs kommunikasjon. Magnetfelt nær høyspentledninger kan innebære en liten økt risiko for leukemi hos barn som bor nær slike. Derfor tas dette i dag med i vurderingen ved planlegging av ny bebyggelse nær høyspentledninger. Nivåene vi utsettes for fra trådløs kommunikasjon i våre omgivelser er imidlertid svært lave. Det er ikke støtte i internasjonal forskning for at så svake felt innebærer noen helserisiko, understreker seksjonssjef i Statens strålevern, Merete Hannevik. Elektromagnetisk felt avtar raskt med avstand fra kilden. Fordi kildene stort sett er plassert i god avstand fra der vi oppholder oss, og kildene ofte er svake, blir eksponeringen svært lav. Unntaket er imidlertid mobiltelefonen som man har nært inntil kroppen under samtale. Det er per i dag ikke påvist noen helserisiko ved bruk av mobiltelefon, men i påvente av mer forskningsresultater anbefaler Strålevernet likevel enkle tiltak som reduserer egen eksponering. Bruk av handsfri og å ha god dekning under samtalene kan redusere eksponeringen inntil tusen ganger. Bedre dekning kan oppnås bare ved å gå til vinduet, da sender telefonen med vesentlig lavere effekt. 4

5 Vest-Agder i vekst: Satser på næringslivets behov Vest-Agder fylkeskommune satser på næringslivet og tar derfor utdanning og samferdsel på alvor. Behovet for flere personer med høyere utdannelse, samt utvikling av samferdsel, er noen av hovedutfordringene de nærmeste årene. Vi har et oppegående og inspirerende næringsliv i Vest-Agder og vi jobber hele tiden for å legge forholdene bedre til rette. Økt satsing på kompetanse er ett av de viktigste satsingsområdene, påpeker fylkesordfører Thore Westermoen. Vest-Agder er et fylke med et velutviklet og variert næringsliv. Her er bedrifter med verdensledende kompetanse innen prosessindustri og på produksjon av utstyr til offshoreindustrien. Resultatet er at fylket har høyest eksport per innbyger i Norge. Forholdene ligger godt tilrette for videreutvikling og vekst. Dette krever god samhandling mellom offentlig og privat sektor, fremholder Westermoen Hever utdanningsnivået Næringslivet i Vest-Agder har god tilgang på yrkesutdannede. Fylkeskommunen ligger i Norgestoppen når det gjelder fagutdanning. Samtidig har næringslivet behov for flere med høyere utdanning som kan utvikle teknologi og ta føringen i næringsutviklingen i årene fremover. Om Vest-Agder: innbyggere, fra 150 ulike land Største by, Kristiansand (www.kristiansand.kommune.no) Eksport 38 milliarder kr i 2008 Verdensledende offshore industri (www.nodeproject.no) Viktige næringer er også prosessindustri, forskning, detaljhandel og kultur Norges yngste universitet (www.uia.no) 14 videregående skoler (ca elever og 1200 ansatte) Flest lærlinger i landet i forhold til innbyggertall (ca. 1700) Driftsbudsjettet til fylkeskommunen, 1,4 milliarder kr (www.vaf.no) Det vil fortsatt være stort behov for fagarbeidere, men det er viktig å tilføre næringslivet høyt utdannede personer. Forskning og utvikling vil danne grunnlaget for videre utvikling av næringslivet. Tettere samarbeid mellom universitet og næringsliv er her et viktig grep for å utdanne flere som tilfredsstiller industriens behov, understreker Westermoen. Fylkeskommunen satser stort på opprusting og utbygging av den videregående skolen og arbeider målbevisst for å bedre kvaliteten i utdanningen. Dette mener fylkesordføreren vil motivere flere til å fullføre skolegangen. Gode skoler er avgjørende for motivasjon og læring, og er grunnleggende for en positiv fremtid både for elevene og næringsutviklingen. Vi er kjempestolt over den flotte nye Tangen videregående skole som tas i bruk i august, sier fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen. Over 900 elever skal få boltre seg i bygget i sentrum av Kristiansand. Samferdsel er livsnerven Fylkeskommunen er sterkt engasjert i utviklingen av bedre samferdsel innad i fylket og i forhold til resten av landet. Ikke minst er næringslivet avhengig av en tilfredsstillende vegstandard og en jernbane med god kapasitet. Gjennom «Bedre Stamveg på Sørlandet» arbeider vi for en fullgod standard på E18 og E39 og gjennom «Jernbaneforum Sør» for oppgradering og utbygging av jernbanen. I dag er kapasiteten på Sørlandsbanen sprengt. Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er et meget viktig tiltak for næringslivet og befolkningen i Agder. Det vil åpne helt nye muligheter og vil gi veldig god samfunnsøkonomisk gevinst. Dessuten jobber vi for flere krysningsspor slik at mer gods kan fraktes med tog, forklarer fylkesordfører Thore Westermoen. Mobil og bredbånd kommer på plass Mobildekning og utbygging av bredbånd er også viktige elementer når man snakker om samferdsel. I dag finnes flere steder med dårlig eller ingen mobildekning i fylket, og en del områder mangler fortsatt tilgang på bredbånd. Vest-Agder og Aust- Agder jobber sammen gjennom prosjektet «Det digitale Agder» for å tilby samtlige husstander og bedrifter i Agder god dekning. Dette målet blir nådd i løpet av inneværende år. Arbeidet med å sikre mobil-telefondekningen er også i gang. Det er i dag ingen som vil etablere virksomhet eller bosette seg i områder som mangler bredbånd og mobildekning. Dette må vi ta hensyn til, forteller Westermoen. VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 5

6 Petroleumstilsynet: Vokter sikkerheten på norsk sokkel Petroleumstilsynet holder et skarpt blikk på at lover og regler etterleves i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. Vi er både vaktbikkje og førerhund for hele sektoren, oppsummerer pressetalskvinne Inger Anda. Strategisk plassert i Stavanger fører Petroleumstilsynet tilsyn med sikkerheten i den enorme olje- og gassindustrien på norsk sokkel. Tilsynets 160 medarbeidere har en felles oppgave: Å se til at aktørene ivaretar ansvaret for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsindustrien. Vårt tilsyn omfatter per i dag 74 faste innretninger på norsk sokkel, 25 borerigger, cirka kilometer med rørledninger fra Norge til kontinentet og 9 landanlegg. Totalt dreier det seg om cirka arbeidstakere fra Barentshavet i nord til Nordsjøen i sør, forteller Inger Anda. Store verdier på spill Leting etter, og produksjon av, olje og gass er ikke uten risiko. Både menneskelige og materielle verdier, samt hensynet til en forsvarlig miljømessig drift, er utsatt. Alle selskaper som innvilges konsesjon til å drive virksomhet på norsk sokkel forplikter seg gjennom konsesjonen til å drive etter de retningslinjer myndighetene er satt. Like fullt, Petroleumstilsynets tilsyn er et nødvendig supplement. Store verdier står på spill, så det er avgjørende å ha et tilsyn som driver kontinuerlig overvåkning av industrien, og sørger for at det ikke er avvik fra de krav myndighetene har satt, sier Anda, og presiserer at tilsynet likevel ikke er ansvarlig for de enkelte selskapers drift. Tre parametre Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt strenge krav i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Tilsynets ansvar omfatter teknisk og operasjonell sikkerhet, noe som inkluderer beredskap, samt arbeidsmiljø i alle faser av virksomheten. Alle faser dekkes av tilsynets virke enten det dreier seg om planlegging, prosjektering, bygging, bruk eller senere eventuell fjerning av produksjonsanlegg. HMS i petroleumsindustrien har en klar prioritering. Det viktigste er menneskers liv og helse, dernest å unngå skader på miljøet og til sist materielle verdier, forteller Anda. Arbeidet utføres i tett samarbeid med både aktørene i industrien og fagforeningene. Viktig samfunnsoppgave Produksjonsprosessene i sektoren består av et stort antall spesialiserte ledd og fagområder, og er derfor svært kompleks. For Petroleumstilsynet betyr dette at kompetansekravet til medarbeidere er stort: Som tilsyn er vi avhengige av å ha høy kompetanse innen en rekke fagområder. Det er krevende, men vi er sammensatt av spesialister innen de ulike fagområdene i sektoren med erfaring fra både operativ virksomhet og akademia, sier hun. Som tilsyn underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Petroleumstilsynet en viktig samfunnsoppgave. Denne oppgaven innebærer Petroleumstilsynet fører tilsyn med at aktører på norsk sokkel etterlever lover og regler relatert til helse, miljø og sikkerhet, oppsummerer pressetalskvinne Inger Anda. også å være ledende i forhold til videreutvikling av HMS-arbeidet i sektoren. Vi skal være en pådriver. Derfor driver vi utstrakt informasjonsog rådgivningsvirksomhet overfor aktørene i bransjen, og er dessuten førende i forhold til å utvikle og vedlikeholde samarbeid med andre HMSmyndigheter nasjonalt og internasjonalt. I Norge dreier dette seg om Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn og Statens strålevern for den sokkelbaserte delen av virksomheten. Men vi har også en synlig rolle internasjonalt, og er representert i de ulike aktuelle fora. Stort engasjement Petroleumstilsynets viktige samfunnsansvar ledsages av et stort engasjement: Ja, i Petroleumstilsynet har vi et sterkt engasjement for at olje- og gassindustrien skal være en «ener» når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Mange av oss har jobbet i selskaper i sektoren tidligere, og tilsynsvirksomheten innebærer hyppige reiser til de ulike anleggene i sektoren. Dermed er vi tett på industrien, avslutter hun. 6

7 Skatteetaten tar grep: Skal avsløre skatteverstingene En ny spesialavdeling skal sørge for å avdekke og sanksjonere brudd på alvorlig skattekriminalitet. Det anslås at den svarte økonomien overstiger 100 milliarder kroner i året bare i Norge. Det er nå større risiko for å bli avslørt enn noen gang tidligere, og vi merker at stadig flere melder inn skjulte formuer, forteller leder for skattekrimavdeling Øst, Jan-Egil Kristiansen. Det er opprettet spesialavdelinger i de fem skatteregionene og disse samarbeider nå tett for å avsløre skatteunndragelser og svart økonomi. Myndighetene har lagt inn store ressurser og det er rekruttert toppfolk innen revisjon og skatterett. I tillegg bidrar tidligere politifolk i etterforskningen. Satsingen viser at den økonomiske kriminaliteten tas på alvor og at ingen skal kunne lure seg unna beskatning. Det blir stadig vanskeligere å skjule skattesvindel, forteller Jan-Egil Kristiansen i skattekrimavdelingen. Skader fellesskapet Skatteinntekter går til fellesoppgaver i samfunnet, og unndragelse kan derfor ha innvirkning på dårligere veistandard eller manglende ressurser på sykehusene. Den svarte økonomien er gjerne også en del av annen alvorlig kriminalitet som involverer trygdemisbruk, hvitvasking og tapping av selskaper. Det anslås at den svarte økonomien i Norge utgjør over 100 milliarder kroner per år. Om Skatteetaten: Skatteetaten har 6200 ansatte. Bekjempelse av svart økonomi og skattekriminalitet er et satsningsområde. I 2008 ble det opprettet egne spesialavdelinger i hver skatteregion for å bekjempe alvorlig skattekriminalitet. I Skattekrimavdelingene jobber det til sammen 150 jurister, revisorer og bistandsrevisorer. Skatteetatens visjon: et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Fakturasvindel brer om seg Fakturasvindel er en utbredt form for skatteunndragelse der firmaer sparer skatt og merverdiavgift ved bruk av fiktive fakturaer til selskaper de selv kontrollerer gjennom stråmenn. Slik kan eierne av et tilsynelatende legitimt selskap ta ut overskudd og betale lønninger svart. Mange selskaper opprettes kun for å sende fiktive fakturaer til et bestemt firma. Disse selskapene har gjerne kort levetid og styres offisielt av personer med kriminell bakgrunn eller av personer som uansett ikke har noe å tape om de blir tatt av skattemyndighetene. Gjennom nysatsingen, og arbeidet på tvers av skatteregionene, avdekker myndighetene stadig flere lovbrudd, og de som står bak svindelforsøkene kan vente seg både straffeskatt og fengselsstraff. Skitne skatteparadiser Skatteparadisene har i mange år vært frihavner for den skitne økonomien, men i det siste har stadig flere åpnet dørene og inngått samarbeid med norske myndigheter. Skatteparadisene er en av de største truslene mot det siviliserte samfunnet. De fungerer som beskyttelse for kriminell virksomhet, inkludert skatteunndragelser, og fungerer som pengebinger for diktatorer og terrororganisasjoner. Derfor er det en uhyre viktig jobb vi nå er i ferd med å gjennomføre. Mange kryper til korset Etter ligningsloven er det «amnesti» for dem som legger kortene på bordet før de blir avslørt. Etter avsløringen av Oslos tidligere ordfører og hans kontoer i Sveits, har stadig flere benyttet seg av amnesti-ordningen for å gjøre opp for seg. De som melder seg slipper med ordinær beskatning, tilleggsskatt med én prosent og renter, mens straffeskatten ellers er på 60 prosent pluss renter. Til nå har 185 personer lagt over 700 millioner kroner på bordet og vi venter at summen vil øke betraktelig fremover nå som det blir vanskeligere å skjule formuene i utlandet, sier Kristiansen. 7

8 Havforskningsinstituttet: Et hav av oppgaver Norge forvalter et havområde sju ganger større enn landarealet. Men fortsatt er havet det minst utforskede element på jorda. Havforskningsinstituttet jobber med å skaffe oss kunnskapen vi trenger for å fortsette å høste av havets og kystens ressurser samtidig som vi bevarer dem rike og rene. Vi gjør mye mer enn å rase rundt og telle fisk, fastslår direktør Tore Nepstad. Norge har hatt havforskere siden 1863, og kunnskapen deres påvirker mange næringer. Et bredt fagmiljø gjør at instituttet kan gi råd til en rekke departementer og forvaltningsorganer, og er internasjonalt ledende innen marin forskning og rådgiving. Vi setter det politiske system i stand til å ta best mulige beslutninger, slik at vi kan høste av ressursene samtidig som vi ivaretar havmiljøet for fremtidige generasjoner. Fiskeri og akvakultur er Norges nest største eksportnæring vi bidrar til at myndighetene kan drive en forvaltning som gjør at næringen kan drive effektivt og miljøvennlig. Bærekraftig oppdrett Store deler av den norske fiskeoppdrettsnæringen er skapt på kunnskaper fra Havforskningsinstituttet. Målet er at akvakultur skal være en bærekraftig næring, både for eksisterende og nye arter. Om Havforskningsinstituttet: Norges største marine forsknings institutt. Etablert Rådgivende organ for forvaltningen. Eid av Fiskeri- og kystdepartementet, men gir råd til en rekke departementer og organer. Jobber spesielt opp mot Havressursloven, Akvakulturloven og Matloven, samt internasjonale regelverk. Sentrale i ICES det internasjonale råd for havforskning. Over 700 medarbeidere, hovedkontor i Bergen, avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Arendal, Austevoll og Masfjorden. Eier fire forskningsfartøy og driver i tillegg to. Leier kommersielle fartøy ca døgn i året. Vi forsker på miljøeffektene av havbruk, som fiskevelferd i oppdrettsmerdene og effektene av rømming. I kyst- og fjordområdene kolliderer fire hovedinteresser: Akvakultur, rekreasjonsbruk, fiskeri og transport. Vi definerer tålegrenser i kystsonen for å skape et bærekraftig miljø, forteller Nepstad. Instituttet blir også bedt om råd når det gjelder oljeaktivitet, inkludert åpning av nye felt. Vi mangler fortsatt mye kunnskap om oljens effekter blant annet på egg, larver og bunnhabitat. Våre råd blir derfor gitt med basis i vår fagkunnskap og det vitenskaplig anerkjente føre-var-prinsippet. Konsekvensene av dette er at jo større usikkerhet, jo mer forsiktig bør man være, noe våre råd gjenspeiler. Avansert teknologi Overvåking av kyst- og havområdene er et viktig arbeidsfelt for Havforskningsinstituttet. Verdens mest moderne forskningsfartøy, «G.O. Sars», og flere høyteknlogiske forskningsstasjoner gjør Norge verdensledende på området. Våre forskningsplattformer kan måle temperatur og saltholdighet i hele vannsøylen ikke bare på en dybde slik andre gjør. Ved stasjonene våre simulerer vi økosystemer og utvikler blant annet genetisk merket torsk. Og dette er bare noen eksempler, understreker Nepstad. For fiskeri- og akvakulturnæringen er Havforskningsinstituttets arbeid viktig. Vi har stor fokus på riktig fangst for å øke bærekraften i fiskeriene. Vi har utviklet teknologi Her er Havforskningsinstituttet i Sørishavet i et av prosjektene i det internasjonale Polaråret. Instrumentet er en observasjonsplattform med et ekkolodd som står i havet over tid og gir et samlet bilde av livet i havet. Vi bruker 300 mill. i året på aktivitet i polar-områdene, forteller direktør Tore Nepstad (innfelt). som gjør at vi kan måle antall makrell i sildestimer og redusere uheldig bifangst. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle seleksjonsverktøy i trål slik at fangsten består av riktig art og riktig størrelse. Store internasjonalt Norges langvarige arbeid innen havforskning høster stor internasjonal anerkjennelse, og instituttet jobber aktivt sammen med andre land. De koordinerer norsk fiskeribistand, og har hatt vellykkede utviklingsprosjekter i Namibia og Sør-Afrika. Vi er sentrale i det internasjonale havforskningsrådet som gir vitenskapelig baserte fiskekvoter til landene. Vi deltar også i forvaltningsorganisasjonen for Antarktis. Både på dette og andre områder ser vi i økende grad en økosystemtilnærming. En kan ikke forvalte havet og kysten uten å ta hensyn til miljøet, fastslår Nepstad. Samarbeidet med Russland er også spesielt. Det har vart i over 50 år, og gikk på skinner selv under den kaldeste krigen. Resultatet ser vi i dag på den nordøstatlantiske torskestammen, som er den siste store gjenværende torskebestanden i verden. Vil spre kunnskap Direktøren mener det godt kunne vært mer oppmerksomhet rundt det viktige og omfattende arbeidet Havforskningsinstituttet gjør. Vi har stort fokus på polarforskning, og da vi dro på tokt til Antarktis i fjor, inviterte vi med oss en rekke norske og internasjonale medier. Bare BBC deltok. Målet er at både beslutningstakere og publikum skal kjenne til arbeidet vi gjør, og være klar over hvilken ressurs havet er. 8

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Faglig strategi 2013 2017

Faglig strategi 2013 2017 Faglig strategi 2013 2017 Visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder Samfunnsoppdrag Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg Fremtidskonferansen 2012 Adm. direktør Øivind Christoffersen Disposisjon 1. Statsbygg Facts & figures Rammebetingelser Strategi

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING

FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING Foto: Gettyimages. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova står sammen for å fremme forskning og teknologi utvikling rettet mot fremtidens energiløsninger.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

ENOVA er virkemidlene tilpasset norske klimapolitiske mål?

ENOVA er virkemidlene tilpasset norske klimapolitiske mål? ENOVA er virkemidlene tilpasset norske klimapolitiske mål? Vinterkonferansen 5. - 6. mars 2009 Nils Kristian Nakstad Administrerende direktør Enova Enova SF - formål Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Norsk industri - potensial for energieffektivisering

Norsk industri - potensial for energieffektivisering Norsk industri - potensial for energieffektivisering EnergiRike Haugesund 8. august 2012 Øyvind Leistad, Enova SF Energibruken i Norge har vokst, men produksjonen har vokst enda mer Energibruk, GWh Produksjonsverdi,

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering Gassnova SF er statens foretak for CO 2 -håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

CCS- barrierer og muligheter, hva må til?

CCS- barrierer og muligheter, hva må til? CCS- barrierer og muligheter, hva må til? NTVA Energistrategimøte 14 oktober 2013 Dr. Nils A. Røkke, Klimadirektør SINTEF 5 Spørsmål Hvorfor skjer det ikke i Europa? Hvorfor skjedde det i Norge men ikke

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

GASSEN KOMMER TIL NORGE

GASSEN KOMMER TIL NORGE GASSEN KOMMER TIL NORGE Kårstø Kollsnes Tjeldbergodden Nyhamna Melkøya Snurrevarden Risavika 1970+: Stortinget bestemmer at gassen skal ilandføres i Norge Friggfeltet åpner sept 1977 1987: Brundtland-kommisjonen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Sjøfartsdirektoratet Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Kort historikk 1903 Etablert som Sjøfartskontoret. Tidligere samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

FOU satsing innen energi- og klimaplanen. Anne Solheim Seniorrådgiver ipax

FOU satsing innen energi- og klimaplanen. Anne Solheim Seniorrådgiver ipax FOU satsing innen energi- og klimaplanen Anne Solheim Seniorrådgiver ipax Hovedmål i planen Rogaland skal produsere 4TWh ny fornybar energi innen 2020 Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20 prosent

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008.

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. God morgen! Takk for at dere har kommet hit i dag. Jeg er glad vi er så mange. Det må bety at Verdiskaping

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer