Om prosesser 1. Om prosesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om prosesser 1. Om prosesser"

Transkript

1 Tore Berg Hansen Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV339D Objektorientert systemutvikling 1. Resymé: Denne leksjonen handler om utviklingsprosesser. Den gir en introduksjon til prosessbegrepet. Vi ser på hvorfor det er viktig med en definert prosess ved utvikling av programvare. Eksempler på prosesser som er beskrevet i litteraturen blir blir gjennomgått. Det blir lagt spesiell vekt på Unified Process (UP). Innhold 1.1. DEFINISJONER INTRODUKSJON UTVIKLINGSPROSJEKTETS AKTIVITETER ITERATIV OG INKREMENTELL UTVIKLING EKSEMPLER PÅ ITERATIVE OG INKREMENTELLE UTVIKLINGSPROSESSER Generelt The Unified Process Ekstrem Programmering SELECT Perspective Texel og Williams Den personlige prosessen og prosessforbedring LITTERATUR... 20

2 1.1. Definisjoner Aktivitet (eng activity) Arbeidsstykke (eng work package) Oppgave (eng task) Utviklingsprosess En mengde arbeid som må utføres. En spesifikasjon av det arbeid som må utføres for å gjøre ferdig en aktivitet eller oppgave. Det omfatter arbeidsprodukter som skal leveres, ressurser, forventet varighet, akseptansekriterier, ansvarlige og andre eventuelle spesielle forhold som det må tas hensyn til. Den minste enhet av arbeid som kan defineres og styres i et prosjekt En fasedelt oppdeling av trinn og aktiviteter som utføres fra unnfangelsen av en ide til idriftsetting og vedlikehold. Egentlig en abstraksjon i form av en modell som i denne sammenheng beskriver aktivitetene ved utvikling av programvare Introduksjon Dagens mennesker er helt avhengige av godt fungerende programvare. Vi støter nesten daglig på systemer som enten er rene programvaresystemer eller systemer hvor programvare er en svært kritisk del av systemet. Avhengig av hvilket arbeid vi har, bruker vi mange hjelpemidler og verktøy for å gjøre en effektiv jobb. Mange av disse hjelpemidlene og verktøyene er programvaresystemer. I hjemmet har vi en rekke apparater. Noen av disse apparatene trenger vi i husholdningen (kjøleskap, mikrobølgeovner, komfyrer). Andre apparater brukes til underholdning (tv, radio, video). De fleste av oss kan heller ikke unnvære telefon/mobiltelefon og bil. Og med Internett handler vi, betaler regninger og finner informasjon om snart nesten det meste. Sikker transport enten det skjer med fly, buss eller båt er avhengig av programvaresystemer. Det dette betyr er at programvaresystemer blir både større og mer komplekse. Det gjør igjen at de som skal utvikle disse programvaresystemene stilles overfor store utfordringer. Utviklerne trenger støtte av metoder, verktøy og god praksis for å kunne håndtere den økende størrelse og kompleksitet. Dette er grunnleggende nødvendig fordi vi erfarer at svært mange utviklingsprosjekter er problematiske. Alt for ofte overskrides tids og kostnadsrammer. Brukerne får ikke det de har forventet. Noe av årsaken til problemet er mangel på en definert utviklingsprosess. Man må strukturere arbeidet. Dvs at man må arbeide etter en prosessmodell. Med utgangspunkt i prosessmodellen skreddersys en prosess for det aktuelle utviklingsprosjektet. En definert prosess skal gi grunnlag for side 2 av 21

3 - å finne frem til det arbeid som må gjøres og dele det opp - å følge opp fremdrift - planlegging av ressurser - estimering av tid og kostnader - å finne betingelsene for at en aktivitet kan starte - å spesifisere produkter fra hver aktivitet - å spesifisere teknikker som skal brukes i hver aktivitet - å samle erfaring En prosessmodell er likevel bare et element i et vellykket utviklingsprosjekt. Vi skal derfor før vi diskuterer noen aktuelle prosessmodeller, kort se hvilke elementer som må være på plass for at et utviklingsprosjekt skal bli vellykket Utviklingsprosjektets aktiviteter Vi kan dele et utviklingsprosjekt inn i tre hovedgrupper av aktiviteter: - Prosjektstyring Planlegging Organisering Bemanning Ledelse Kontroll - Programvare system engineering Problemdefinisjon Analyse av løsninger Prosessplanlegging Prosesskontroll Evaluering av ferdig produkt - Programvare engineering Design av programvaren Koding Enhetstest Integrasjon av enheter Aktivitetene under prosjektstyring utfører vi i alle typer prosjekter. Det å få på plass og kontrollere en prosess hører inn under systemaktivitetene. Det er aktiviteter som vi utfører enten vi skal utvikle utelukkende programvare eller programvaren er en del av et større system med både programvare og maskinvare. Den siste gruppen av aktiviteter er kun knyttet til programvare. Prosjektstyringsaktivitetene er ikke tema for dette kurset. Et overordnet ramme for dette kurset er objektorientering. Vi skal derfor se på aktiviteter i de to siste gruppene som må spesialiseres i en objektorientert sammenheng. Vi starter med prosesser, som derfor er tema for resten av denne leksjonen. side 3 av 21

4 Det er beskrevet en rekke prosessmodeller. Det første forsøk på å lage etablere en prosess for utvikling av programvare resulterte i den velkjente vannfallsmodellen. Forandrings analyse Analyse Utforming Realisering Implementering Forvaltning og drift Avvikling Figur 1 En utforming av vannfallsmodellen. Den finnes i forskjellige varianter. Man kan finne forskjellig antall faser og navn på faser. Men hovedprinsippet er at man gjør seg ferdig med en fase før neste begynner. Erfaringer fra et utall prosjekter viser at dette sjelden er mulig i praksis. Det skjer stadig at krav endrer seg under veis. Det tar for lang tid før brukere får et produkt å forholde seg til. Flere undersøkelser har også vist at en av de aller viktigste årsaker til fiasko er manglende forståelse av kravene til systemet som utvikles. Svaret fra dem som sverger til en eller annen form for vannfallsmodell er å legge ned enda mer arbeid i analysen av krav. Men det er fåfengt. Virkeligheten er ikke slik. Det er umulig å fremskaffe alle krav på forhånd. Svakhetene med vannfallsmodellen har gitt opphav til andre modeller. En forbedring er spiralmodellen [1]. Men heller ikke den gir den nødvendige fleksibilitet for utvikling av objektorienterte systemer. Det er viktig at en prosess både kan kontrolleres og måles og at den samtidig tillater utviklerne å være kreative. Basert på erfaringer om hva som virker og ikke virker, er det etter hvert blitt utbredt enighet om en del beste praksiser. Disse beste praksiser er: - iterativ og inkrementell utvikling - tidlig kontroll med risikofaktorer - kontinuerlig involvering av brukere og andre interessenter - tidlig etablering av en arkitektur for programvaresystemet - kontinuerlig verifikasjon av kvalitet - use case som tråd i utviklingsprosessen - visuell modellering av programvare side 4 av 21

5 - opptatthet av krav - praktiseringa av endringskontroll og konfigurasjonsstyring Det viktigste er den første praksisen, iterativ og inkrementell utvikling, fordi den legger på en måte grunnlaget for de andre. Vi skal i de etterfølgende kapitler se på noen prosessmodeller basert på disse praksisene. Vi legger hovedvekten på Unified Process. Det gjør vi fordi den ser ut til å ha fått en viss allmenn utbredelse og støttes av verktøy Iterativ og inkrementell utvikling En iterativ og inkrementell utviklingsprosess består av en rekke iterasjoner som til slutt ender opp med det endelige system. Denne overordnete filosofien kan gi opphav til prosesser med forskjellig antall faser. Likedan kan graden av formalisme variere. Men et hovedpoeng er at ettersom kravene ikke er fullstendig kjente på forhånd, må denne kunnskap fremskaffes under veis. Man leverer systemet i inkrementer. Hvert inkrement realiserer deler av systemets funksjonalitet, samtidig som man fremskaffer mer kunnskap om systemet og risikoene man står overfor. Et inkrement er i seg selv er miniprosjekt som leverer et kjørbart system. Brukerne får presentert håndfaste resultater tidlig og i en jevn strøm og kan gi stadig tilbakemelding om systemet tilfredsstiller forventningene. Det endelige systemet bygges dermed i inkrementer ved at det legges til ny funksjonalitet etter hvert. Hvert inkrement vil inneholde innsamling av krav, analyse, design, implementasjon og test. Filosofien har en parallell i Shewhart/Deming syklusen for kontinuerlig forbedring som er sentral innenfor total kvalitets tenkningen. Denne syklusen har fire faser: 1. Planlegg hva som skal gjøres. 2. Gjør det. 3. Sjekk resultatet. 4. Handle og start en ny syklus Anvendt på utviklingsprosessen blir det som i Figur 2 som er hentet fra [2]. Initielle risiki Definer iterasjoner med høyeste risiko Planlegg og utvikle iterasjonen Iterasjon N Vurder iterasjonen Revider prosjektplaner Risiki eliminert Revider risikovurderingen Figur 2 Inkrementell og iterativ utvikling. side 5 av 21

6 1.5. Eksempler på iterative og inkrementelle utviklingsprosesser Generelt Vi vil ikke i dette notatet trekke frem en prosess som den riktige. Den prosessen finnes neppe. Prosesser må velges slik at de passer til den kulturen som er i bedriften og hvor det tas hensyn til et utviklingsprosjekts størrelse og type. Det utvalget prosesser som presenteres kan brukes som maler som kan tilpasses produkttype og egne ønsker og behov. Den informasjon man kan hente i litteraturen om forskjellige prosesser er ikke like detaljert. Noen forfattere nøyer seg med å beskrive de forskjellige faser i prosessen uten å gå detaljert inn på aktiviteter og produkter. Andre gir detaljerte beskrivelser av de aktiviteter som skal utføres i den enkelte fase med angivelse av hvilke resultater hver aktivitet skal gi. Mange nøyer seg med retningslinjer og erfaringer. Man kan også registrere motsetninger mellom anbefalinger gitt av forskjellige forfattere The Unified Process Historien For å få det hele i et perspektiv skal vi se kort på historien. Mange sett av metodikker og tilhørende notasjoner er lansert i forbindelse med den objektorienterte bølge som har slått over oss. Tre av de mange pionerer innen feltet er James Rumbaugh, Grady Booch og Ivar Jacobson. De har bidratt med hver sine metoder. Rumbaugh med OMT (Object Modelling Technique) [8], Booch [9] med sine spesielle klasse og objektdiagrammer og verktøyet Rational og Jacobson [7] med Use Case og metoden/verktøyet Objectory. Disse slo seg for noen år tilbake sammen. Et av resultatene er UML (Unified Modeling Language) som er et notasjonsspråk, dvs det redskapet man trenger når man skal visualisere forskjellige sider av et objektorientert system. UML forener OMT, Booch og Objectory. Det ser ut som de har vunnet notasjonskrigen og at UML har blitt det allment aksepterte notasjonsspråket. Det er nå en standard i regi av organisasjonen OMG (Object Management Group). UML er nå i versjon 1.3 utvidet med ideer fra andre av de mest kjente aktørene rundt objektorientering som Meyer, Wirfs_Brock, Shlear-Mellor, Gamma og andre. Revisjon 1.4 er i betaversjon og det arbeides med versjon 2.0. Et annet resultat av samarbeidet mellom de tre (amigos) er verktøyet Rational Rose som også ser ut til å vinne stor utbredelse i det objektorienterte miljø. Et verktøy kan ikke stå alene. Det må være en støtte for det arbeidet som gjøres i utviklingsprosessen. Samarbeidet mellom de tre har resultert i en prosessmodell som har fått betegnelsen Unified Process (opprinnelig kalt Objectory Process). Den overordnede filosofi for denne prosessen er inkrementell og iterativ utvikling. Det er utgitt en bok som Jacobson [10] er hovedforfatter for, hvor prosessen beskrives. De som kun trenger en oversikt over prosessen kan lese i bl.a [2] og [11]. Prosessen omtales ofte som Rational Unified Process (RUP) fordi firmaet Rational støtter prosessen med verktøy. Prosessen The Unified Process (UP) er en livsløpsmodell som skal være godt egnet for bruk sammen med UML. UML er imidlertid ikke avhengig av noen spesiell prosess. Heller ikke er UP avhengig av noe spesielt notasjonsspråk. Imidlertid har UP og UML utviklet seg sammen og involvert noen av de samme personer. Målet med denne prosessen, som med alle andre side 6 av 21

7 livsløpsprosesser, er å sørge for produksjon av programvare av høy kvalitet som tilfredsstiller brukerkravene innenfor forutsigbare tids og budsjettrammer. Prosessen skal kunne skreddersys til å passe mange forskjellige prosjekter og organisasjoner. Prosessen legger vekt på at det skal produseres og vedlikeholdes modeller i stedet for dokumenter. Den er arkitektursentrert. Med det menes at det tidlig i prosessen må lages en grunnleggende arkitektur. Denne arkitekturen skal være robust for å kunne videreutvikles i iterasjon etter iterasjon. Prosessen er Use Case drevet (Jacobsons bidrag [7]) og produserer objektmodeller under veis. Det legges vekt på at prosessen skal bidra til å redusere risiko og fremme kvalitet på sluttproduktet. Risikovurdering og kvalitetsvurdering er bygget inn i prosessen. Fasene i prosessen er vist i figur 3. Oppstart Detaljering Overlevering Konstruksjon Figur De fire fasene utgjør til sammen en livssyklus for programvaren. Hver fase ender i en milepæl. Man itererer seg gjennom hver fase. Dette utgjør tidsdimensjonen i modellen. Dette gjøres i de forskjellige fasene: - Oppstart (inception på engelsk). Her skal man legge grunnlaget for prosjektet. Det vil si å finne frem til suksesskriterier, vurdere risikoer, estimere ressursbehov og utforme en tidsplan med faser og milepæler. Prototyper er nyttige i denne fasen. - Detaljering (elaboration på engelsk). Problemdomenet analyseres. Man skal ha på plass en arkitektur, detaljere prosjektplaner og søke eliminere de største risikoelementene. Hovedkravene til systemet skal beskrives. - Konstruksjon (construction på engelsk). Her fremstilles systemet gjennom en rekke iterasjoner og inkrementer. Man finner flere krav og akseptansekriterier. Design detaljeres og systemet inplementeres og testes. - Overlevering (transition). Systemet leveres til brukerne. Dette vil typisk være en betaversjon av systemet.ved at systemet tas i bruk kan nye krav og problemer dukke opp som gjør at livsløpet må startes på nytt. Slutten av hver fase ender i en milepæl. Hver fase i prosessen kan deles i flere iterasjoner. En iterasjon er et fullstendig utviklingsløp som skal resultere i et frislipp (release) som enten er side 7 av 21

8 internt eller eksternt. Hvert slikt frislipp er en kjørbar del av systemet som er under utvikling. Det endelige systemet blir gradvis komplettert etter hver iterasjon. Dvs hver iterasjon bringer frem et nytt inkrement av systemet. Iterasjonene i hver fase har forskjellig fokus. I den første fasen vektlegges å få frem kravene, deretter vektlegges analyse og design. Under konstruksjon er det implementasjon som vektlegges. Man kan si at prosessen har to dimensjoner som vist i Figur 4. Faser (tidsdimensjonen) Disipliner (aktivitetsdimensjonen) Oppstart Detaljering Konstruksjon Overføring Virksomhetsmodellering Krav Analyse og design Implementasjon Test Deployment Konfig & endringsstyring Prosjektstyring Omgivelser Innledende iterasjoner Iter #1 Iter Iter #n Iter #1 Iter Iter #m Iter #1 Iter Figur 4 Disiplinene (tidligere kalt workflows) representerer aktiviteter som må utføres. Hver disiplin har i tillegg et sett artefakter. Et poeng er at hver iterasjon inneholder nesten alle aktiviteter, men med forskjellig omfang og at man arbeider med de samme artefakter. Det vil si at artefaktene til å begynne med stadig endres, men etter hvert vil de konvergere mot en stabil tilstand. F.eks så vil kravene være flytende i oppstartsfasen og i begynnelsen av bearbeidingsfasen. Hovedpoenget er at man gjennom iterasjoner med tilbakemelding fra brukere kommer frem til sikrere og sikrere krav. Også i de senere faser kan det bli endringer, men etter hvert færre og færre. Et hovedmål med detaljeringsfasen er å få på plass en arkitektur for programvaresystemet. Arkitekturen er det fundament og ramme som skal gi grunnlaget for et kvalitetssystem. Vi kommer tilbake til temaet arkitektur i en senere leksjon. I UP defineres disse disipliner: - Virksomhetsmodellering er aktiviteter for å modellere forretningsprosesser. Målet er å få frem kunnskap om de virksomhetsområder som det skal utvikles programvare for. På den side 8 av 21

9 måten bygger man bro mellom systemutviklere og de som skal bruke systemene. Disse aktivitetene vil være forskjellige avhengige av hvilken type virksomhet det dreier seg om. - Krav. Her er målet å komme frem til hva programvaresystemet skal gjøre. Man skal frem til funksjonelle krav uttrykt ved use case og ikke-funksjonelle krav. det utarbeides en visjon for systemet og identifiserer aktører. - Gjennom analyse og design beskriver man hvordan systemet skal realiseres. Man fastlegger en arkitektur, hvilke objekter programvaren skal bestå av, eventuelt database, nettverk og desslike. - Implementasjon omfatter aktiviteter for å realisere systemet. Koding av klasser utføres. Systemet organiseres i delsystemer og komponenter. Enheter testes. - Deployment er aktivitetene for å produsere et frislipp (relesase) og levere programvaren til sluttbruker. Det kan inkludere planlegging og gjennomføring av beta-tester og konvertering av eksisterende programvare og data. - Konfigurasjons og endringsstyring skal sikre at de forskjellige artefakter ikke er i konflikt med hverandre. Man må ha kontroll med oppdateringer, endringer, versjoner, varianter og frislipp av programvaren. Dette er ikke praktisk mulig å få til uten automatiserte verktøy. - Prosjektstyring er gjennomgående aktiviteter hvor man planlegger og følger opp progresjonen i prosjektet. - Omgivelsesdisiplinen er aktiviteter for å få på plass det som trengs for å støtte gjennomføringen av prosjektet. Man skal finner frem og tilrettelegge nødvendig verktøy og tilpasse prosessen til det aktuelle prosjekt. Etter første gjennomløp av de fire hovedfasene har man utviklet første versjon av systemet. Nye generasjoner produseres ved nye løp gjennom hovedfasene. Det er dette som ligger i begrepet evolusjonær utvikling. I løpet av prosessen fremstilles flere modeller. Disse er: - Domenemodell som plasserer systemet i sin kontekst. - Use Case modell som utgjør de funksjonelle kravene. - Modell over ikke-funksjonelle krav. - Analysemodell som gir en implemetasjonsuavhengig arkitektur (her aner vi Jacobson). - Designmodell - Prosessmodell som viser samtidighet og synkroniseringsmekanismer. - Deployment modell som viser topologien for maskinvaren som systemet skal kjøre på. - Komponentmodell viser hvordan systemet fysisk settes sammen. - Testmodell. Det er fremstillingen av disse modellene som står sentralt i senere leksjoner i dette faget. Selv om det er UP vi legger vekt på er det i det følgende beskrevet noen andre prosessmodeller. Det gjør vi for at dere skal se at det finnes alternativer. side 9 av 21

10 Ekstrem Programmering Generelt Extreme Programming (XP) er en prosessmodell som har fått en god del oppmerksomhet i den senere tid. Hovedpoenget for de som står bak er at for å utvikle god programvare må man føre ut i det ekstreme det som er nedfelt som de beste praksiser. Han som står bak er Kent Beck. Ideene er forklart i [15]. Her følger en kort presentasjon av prosessen. Hva er ekstremt? Kent Beck skriver følgende om hva som er det ekstreme: - Hvis koderevisjoner er bra, må vi revidere kode hele tiden. To programmere må arbeide sammen hele tiden. (Pair programming) - Hvis testing er bra, skal alle teste hele tiden, også kundene. - Hvis det å designe er bra, må det være noe enhver holder på med hver dag. - Hvis enkelhet er bra, skal systemet være i den enkleste form som støtter ønsket funksjonalitet. - Hvis arkitektur er viktig, skal alle arbeide med å definere og raffinere arkitekturen hele tiden. - Hvis integrasjonstesting er viktig, så skal man integrere og teste mange ganger hver dag. - Hvis korte iterasjoner er bra, gjør man iterasjonene virkelig korte sekunder, minutter og timer, ikke uker, måneder og år. Videre skriver han at XP, i tillegg til en del andre ting, er en morsom måte å utvikle programvare på. Den skiller seg ut fra andre prosesser ved - ved tidllig, konkret og kontinuerlig tilbakemelding fra korte sykluser - inkrementell planlegging som tidlig frembringer en grov overordnet plan som skal utvikles videre gjennom livsløpet - fleksibel implementasjon av funksjonalitet i takt med endrede behov - bruk av automatiske tester skrevet av programmerere og kunder for tidlig å fange opp defekter - muntlig kommunikasjon, tester og kildekode for å kommunisere strukturen for og hensikten med systemet - basering på en evolusjonær design prosess som varer så lenge systemet varer - tett samarbeid mellom programmere med gjennomsnittlige ferdigheter - praksiser som for programmere instinktivt føles riktige i det daglige og som tjener prosjektene på lang sikt. Det som er innovativt med XP er - Alle gjennomprøvde praksiser settes under en paraply. - At man sikrer at praksisene følges så nøye som mulig. - At man sikrer at alle som er involvert støtter hverandre på best mulig måte. side 10 av 21

11 En god del av dette finner man igjen i UP. Felles er fokusering på å kontrollere risikofaktorer gjennom iterasjon. I UP legger man stor vekt på visuelle modeller for å kommunisere forskjellige sider av systemet. I XP er muntlig kommunikasjon og kildekode det sentrale SELECT Perspective Generelt SELECT Software Tools er et firma, som navnet antyder, leverer verktøy til støtte for utvikling av programvare. SELECT Perspective er a collection of industry best-practice modeling tecniques that are applied and adapted using process templates within an architectural framework across a wide range of developments in a component-based setting [5]. Eller med andre ord så er det - en prosess - en komponentbasert arkitektur - retningslinjer for gjennomføring Utgangspunktet var Rumbaughs OMT. Det er senere supplert med Jacobsons Use case, komponent-basert 1 arkitektur og UML som notasjonsspråk. Til sammen skal dette muliggjøre raskere utvikling av applikasjoner med høy kvalitet. Det er også mulig å modellere inn eksisterende systemer (legacy systems). Prosessen tar hensyn til at fremtidens applikasjoner vil bli satt sammen av komponenter i stedet for at man hver gang starter fra bunnen. Det betyr at det opereres med to prosesser. En løsningsprosess (solution process) og en komponentprosess (component process). Løsningsprosessen skal sørge for løsninger som raskt gir en verdi for brukeren. Komponentprosessen skal gi komponenter som vil være felles for mange systemer i en virksomhet og som kan brukes av tredjepart. Prosessene skal hjelpe til med å - identifisere og dele opp det arbeid som skal gjøres - følge opp utviklingsarbeidet - sette på riktig bemanning - finne frem til behovet for fysiske ressurser - estimere tid og kostnader - identifisere betingelser som må være til stede før man starter en aktivitet - finne frem til produkter og resultater fra hver aktivitet - bestemme teknikker som skal brukes - dra nytte av erfaringer fra tidligere arbeid Filosofien bak prosessene er: - RAAD (Rapid Architected Application Development) - iterasjon - fokusering på produkter (ikke aktiviteter det er sluttresultatet som teller, ikke hvordan man kommer dit) 1 I en senere leksjon skal vi se nærmere på hva komponenter er. side 11 av 21

12 - inkrementell utvikling (tjenester leveres i deler for å redusere risiko) - evolusjonær utvikling (tidlig tilbakemelding, evolusjon av krav) - stadig validering (bygges det riktige produkt) - positiv politikk - rafinering av prosessen Man ser at filosofien har mye til felles med filosofien bak RUP. Starten på en løsnings- eller komponentprosess kan ha forskjellig opphav. Men en god start er å modellere foretningsprosesser. Løsningsprosessen I Figur 5 er løsningsprosessen skissert. Muligheter Analyser Prototyp Ta i bruk Planlegg inkrement Aksept fra brukere Design & bygg Figur 5 Hensikten med hvert trinn er: - Muligheter Mulige løsninger, grov prosjektplan. Undersøk om problemet er løst før. Høst gjenbruk. - Analyser Få tak i tilstrekkelige krav til å kunne lage en plan for inkrementell levering. Høst gjenbruk ved å se etter eksisterende tjenester som kan brukes til å løse problemet. side 12 av 21

13 - Prototyp Få tak i kravene til brukere ved å lage skjermbilder. Tett iterasjon med analysen. - Planlegg inkrement Legg en plan for produksjon av tjenester gjennom inkrementelle leveranser. - Design og bygg Konstruer, bygg sammen og test et inkrement. Se etter eksisterende komponenter. - Aksept fra brukere Sørg for aksept fra brukerne før inkrementet tas i bruk. Iterer med design og bygg. - Ta i bruk Installer et inkrement i brukermiljøet. side 13 av 21

14 Komponentprosessen Figur 6 viser komponentprosessen. Vurdering Mulighet Ny vei Arkitektonisk Oppgrader vei Analyse Ta i bruk Planlegg tjenester Aksepter Design & bygg Figur 6 Hensikten med trinnene er: - Vurdering - Vurder behovet for gjenbrukbare tjenester. - Planlegg tjenester Lag en plan for et komponentprosjekt. Planlegg inkrementer. - Design og bygg Konstruer, bygg og test komponentene - Aksepter Sørg for aksept og sertifisering før de rulles ut - Rull ut Installer et sett med komponenter i repositoriet For nye komponenter er det nødvendig med en runde med krav og analyse som i løsningsprosessen, mens oppgradering av komponenter kan gå direkte til planlegging av tjenester. I komponentprosessen må man legge større vekt på kvalitet enn i løsningsprosessen. side 14 av 21

15 Texel og Williams Disse har hva de kaller en komplett objektorientert system og programvare utviklingsprosess [6]. Den er komplett fordi den starter med å finne frem til krav (requirements engineering) og slutter med vedlikehold. Prosessen kan brukes som et rammeverk hvor det kan trekkes inn forskjellige objektorienterte utviklingsmetodikker. Prosessen er evolusjonær. Basis for prosessen er Use cases som ble introdusert av Jacobson [7]. Den overordnede filosofi er at prosessen skal støtte - iterativ utvikling, - inkrementell uvikling, - utvikling gjennom forskjellige abstraksjonsnivåer. Prosessen består av 17 faser. Disse er vist i Figur PV OOD - PV OOD - metode design metode design Klasse Klasse imp/test imp/test Kategori test Kategori test PV OOD - PV OOD - språk språk representasjon representasjon HW/SW HW/SW splitting splitting Programvare Programvare OOA- statisk OOA- statisk syn syn PV PV integrasjon og integrasjon og test test Innsamling av Innsamling av krav krav PV OOD - PV OOD - dynamisk syn dynamisk syn System OOA- System OOAdynamisk syn dynamisk syn System OOA- System OOAstatisk syn statisk syn PV - OOA PV - OOA dynamisk syn dynamisk syn System test System test PV OOD- PV OODstatisk syn statisk syn PV OOD - PV OOD - prosess syn prosess syn Vedlikehold Vedlikehold Sporing av Sporing av krav krav Figur 7 Boken [6] gir en meget detaljert beskrivelse av hva som skal gjøres i hver fase: - hva som er forutsetningen for å starte en fase (input) - hvilke aktiviteter som skal utføres - hvilke resultater som skal leveres (work product) side 15 av 21

16 Fasene kan være iterative, samtidige eller overlappende. Sentralt i prosessen er en Requirements Trace Matrix (RTM). Denne matrisen kompletteres i løpet av utviklingstiden. Det gjør det mulig å spore tilbake og se at det systemet som utvikles er i henhold til kravene. Her følger en grov beskrivelse av hva som gjøres i hver fase: 1. Innsamling av krav. Det innebære å finne frem til kravene til både maskinvare og programvare. Fokus er på det ytre grensesnitt for systemet. Fasen avsluttes med en prioritering av kravene. 2. System OOA statisk bilde. Det man skal frem til er hovedkomponentene i systemet. Hensikten med denne fasen er å omforme programvarekrav til Use Case få laget en liste over kategorier (forfatternes ord for klasse eller gruppe av klasser i denne sammenheng) lage scenarier og skissere brukergrensesnittet for hver Use Case lage et kategoridiagram 3. System OOA dynamisk bilde. I denne fasen skal man frem til et dynamisk bilde, dvs samspillet mellom kategoriene. Man lager interaksjonsdiagrammer for kategoriene funnet i den foregående fasen. Et poeng er at det skal utpekes en ansvarlig for utviklingen av hver kategori. Den hovedansvarlige kan fordele ansvaret for maskinvarekategorier og programvarekategorier på forskjellige personer. 4. Maskinvare/programvare splitting. Hensikten er å få klarlagt hvilke kategorier som skal realiseres som maskinvare, programvare eller en kombinasjon. Selv om en kategori skal implementeres i maskinvare er det behov for grensesnittklasse som er programvare. 5. Programvare OOA statisk bilde. Hensikten med fasen er å følge opp med klassediagrammer for hver kategori. 6. Programvare OOA dynamisk bilde. Her fokuseres det på den dynamiske oppførsel med vekt på hver klasses oppførsel samarbeidsrollen til hver enkelt klasse 7. Programvare OOD språkavhengig. Her skal man se på prosesser 2 og fordeling på prosessorer. Man lager et prosessarkitekturdiagram. 8. Programvare OOD statisk bilde. Hensikten er å omforme det statiske logiske bilde fra fase 5 til et fysisk eller implementasjonsbilde. Det innebærer å oppdatere klassediagrammene for hver kategori og spesifikasjon av hver klasse. Det introduseres ikke nye produkter, men eksisterende produkter raffineres ved at flere detaljer legges til. Man skal også se etter muligheter for å gjenbruke design mønstre som allerede er i bruk. 9. Programvare OOD dynamisk bilde. Det dynamiske bildet fra fase 6 detaljeres og kompletteres med nyoppdagede klasser. 10. Programvare OOD språkavhengig. Poenget er å ta hensyn til egenskaper ved det aktuelle språket som skal brukes, f.eks pakker i Java. 11. Programvare OOD design av metoder. Man ser på algoritmisk struktur til metodene. 12. Implementasjon og test av klasser. Kode skives for hver klasse. Teststrategier for den enkelte klasse utformes og klassene testes. 13. Test av kategorier. Man utformer strategier for testing av hver kategori og gjennomfører tester for kategorier og mellom kategorier. 2 Prosess i denne forbindelse er en kjørbar enhet bestående av klasser og deres tilhørende metoder. En prosess kjører på en prosessor. side 16 av 21

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere.

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere. Hovedoppgave Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer Morten Østbø UML / UML verktøy Visualisere Felles Spesifisere Programvare utvikler Dokumentere Konstruere System A System B STAVANGER

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Smidig utvikling med PS2000. Veileder

Smidig utvikling med PS2000. Veileder Smidig utvikling med PS2000 Veileder med fokus på hjelp til begge parter for å gjennomføre utviklingsprosjekter basert på PS2000 og smidig systemutviklingsmetodikk DEN NORSKE DATAFORENING Ver. : 1.31 Dato

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

TDT4140 Systemutvikling Kompendium

TDT4140 Systemutvikling Kompendium TDT4140 Systemutvikling Kompendium Vegard Aas, 2006 Side 1 Innledning...4 1 Prosesser...5 1.1 Veikart for systemutvikling...5 1.1.1 Prosjektegenskaper...5 1.2 Prosesser...5 1.2.1 Fossefallmodellen (utvidet)...5

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 15. mars 2006 Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor - en litteraturstudie - Av Halvor Kallevik Melbo Veileder: Professor, dr. oecon. Anna Mette Fuglseth

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer