McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i"

Transkript

1

2 Forord McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge. McKinsey utarbeidet i 2010 en rapport for Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund som analyserte investeringsnivået innen bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og IKT innen norsk spesialisthelsetjeneste rapporten viste at investeringsnivået i IKT i spesialisthelsetjenesten, som andel av inntektene, lå langt under andre kompetanse- og teknologiintensive sektorer i Norge. Den var også klart lavere enn i andre sammenlignbare land. En ny investeringsrapport ble utarbeidet for Den norske legeforening i Denne inneholdt en gjennomgang av investeringer innen sykehusbygg, MTU og kompetanse. Den omhandlet ikke IKT særskilt. Den norske legeforening ga i november 2014 McKinsey i oppdrag å utvikle et oppdatert bilde av status, utviklingsretning og forbedringsområder for IKTinvesteringer i spesialisthelsetjenesten. Rapportens fokus har vært å analysere og kartlegge dagens tilstand og framtidige behov. Hovedvekten er lagt på 3 hovedtemaer: Historisk IKT-investeringsnivå og trender i utviklingen i IKT-investeringene Styringssystemer, brukermedvirkning og effektivitet i løsningsutviklingen Framtidig IKT-investeringsbehov og mulige løsningsalternativer Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden desember 2014 til mars McKinsey har stått for valg av metode, gjennomføring av analyser samt for utarbeidelsen av rapporten. Fra McKinseys side har det vært en forutsetning for oppdraget at McKinsey skal kunne stå fritt til å utarbeide rapporten og konklusjonene på en måte som vi anser er faglig begrunnet. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig data og dokumenter, og er kvalitetssikret gjennom supplerende intervjuer med klinikere og ledere innenfor spesialisthelsetjenesten (inkl. RHF-ene), RHF-enes IKT-organisasjoner, Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk Helsenett, Nasjonal IKT og IKT-leverandører. Helsedirektoratet sa nei til å bli intervjuet. Legeforeningen har bistått med innsamling av data og med tilrettelegging av intervjuer. McKinsey & Company 1

3 Særskilte fokusgrupper har gitt støtte i gjennomgangen av IKT-støtten til et antall definerte pasientforløp. Metoden som er brukt, dens styrker og svakheter er særskilt omtalt i vedkommende kapittel. McKinsey er ansvarlig for rapportens vurderinger, som verken kan tillegges Legeforeningen eller intervjuobjektene. McKinsey & Company 2

4 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innholdsfortegnelse Målsetninger for IKT-investeringer Etterprøvbarhet og måloppnåelse i IKT Observasjoner Vekst i IKT-investeringene Effekt av IKT-investeringer Allmenne utfordringer med implementering av helse-ikt Håndteringen av endringsutfordringene i norsk helse-ikt Veien framover Eksempel på vellykket IKT-prosjekt: eresept Ressurser Målsetninger Insentiver Innhold i porteføljen Styring av omfang Organisering Kildehenvisning Litteratur Intervjuer Vedlegg McKinsey & Company 3

5 Sammendrag Rett bruk av IKT kan bidra til å stille bedre diagnoser, effektivisere kliniske og administrative prosesser og forbedre arbeidsmiljøet på sykehusene. Riktig nivå og innretning på IKT-satsningen er et virkemiddel for bedret kvalitet og økt pasientsikkerhet. Med dette utgangspunktet fokuserer denne rapporten særskilt på hvor godt IKT understøtter pasientbehandlingen. IKT-støtten inn mot et antall representative pasientforløp er vurdert. Normaltilstanden i norsk spesialisthelsetjeneste innen bruk av IKT er vurdert opp mot beste tilgjengelige praksis. Denne gjennomgangen av IKT-understøttelsen av representative pasientforløp viser at Norge i øyeblikket utnytter drøye halvparten av de mulighetene som eksisterende og utprøvd teknologi gir. Gapene som fremkommer er likeartede på tvers av pasientforløp. Gjennomgående etterspørres økt informasjonsdeling av kliniske data, bedre styring av tid og ressurser samt bedre beslutnings- og ekspertstøtte. Andre undersøkelser som sammenligner Norge og andre nordiske land viser et tilsvarende bilde. Sammenliknet med andre nordiske land scorer Norge mellom 10 og 20 prosentpoeng lavere på Europakommisjonens indeks for distribusjon og bruk av e-helsetjenester. Legenes pasientrettede tid har ifølge en undersøkelse av Legeforeningen falt fra 60 % til om lag 42 % de siste 15 årene. Forklaringene på dette kan bl.a. være økte rapporterings- og dokumentasjonskrav, mer attestering, lite brukervennlige IKTløsninger og en nedgang i antallet administrativt ansatte. Det har ikke manglet på gode intensjoner. I de siste 15 årene er de strategiske målsetningene i det store og hele uendret, både på nasjonalt og regionalt nivå. Klinisk kvalitet, tilgjengelighet, samhandling og administrative kostnader har vært gjennomgående målsetninger; arbeidsmiljø og kliniske kostnader er kommet inn i nåværende strategiperiode. Imidlertid når ikke målsetningene ned i konkrete etterprøvbare mål i prosjektene. Av 161 undersøkte prosjekter på nasjonalt nivå hadde kun 56 etterprøvbare målsetninger, og bare 5 hadde etter eget utsagn «høy måloppnåelse» målt mot disse. Etter en lang periode med underinvestering i IKT-området er investeringsnivået innen IKT i Norge de siste 2-3 årene løftet betydelig. De regionale helseforetakene (RHFene) har mobilisert for å øke bevilgningene til IKT. IKT-satsningen som andel av de totale helseutgiftene er nå på gjennomsnittlig nivå, sett i forhold til McKinsey & Company 4

6 OECD-landene. I eksempelet Helse Sør-Øst er investeringsløftet fordelt på ca. 60 % kliniske systemer, 30 % IKT-infrastruktur og ca. 10 % administrative systemer. Den relative høye andelen som går til infrastruktur kan forklares med behovet for utveksling av data som økt samhandling gir, behovet for en plattform som muliggjør kostnadseffektiv drift av de moderniserte systemene, og behovet for en nødvendig fornyelse av utdatert infrastruktur. Bakteppe Investeringsnivået innen norsk helse-ikt har økt de siste årene, men fra et lavt nivå med betydelige etterslep i forhold til andre nordiske land. IKT-satsningen som andel av de totale helseutgiftene er nå på gjennomsnittlig nivå, sett i forhold til OECD-landene. Norge utnytter nå drøyt halvparten av de mulighetene som eksisterende og utprøvd IKT-teknologi gir. Andel pasientrettet tid blant norske leger er falt fra 59 % i 1994 til 46,7 % i Internasjonale undersøkelser viser at gjennomføringen av IKT-prosjekter innen offentlig spesialisthelsetjeneste er særskilt krevende, hvilket tilsier at særlig aktsomhet vises når mandat/mål, organisasjons- og gjennomføringsmodell for IKT-prosjekt etableres. Store IKT-prosjekter generelt, og offentlige helserelaterte spesielt, har statistisk sett stor sannsynlighet for å overskride tidsplan og budsjett. Risikofaktorene som driver dette er sammenfallende i Norge og internasjonalt. Et stort antall ulike diagnoser, behandlings- og sykdomsforløp er en utfordring. I tillegg observeres ofte at målsetningene for IKT-prosjektene er for lite konkrete og derfor krevende å styre etter, en manglende involvering av fagsiden i behovsformulering og gjennomføring, samt omfattende krav til datasikkerhet og personvern. Innbyrdes motstridende målsetninger (f.eks. samtidig umiddelbar tilgang til all relevant informasjon og full informasjonssikkerhet) blir tidvis ikke avklart tidlig nok. Avveiningen mellom stadig økte funksjonskrav og dets følgeeffekt ved økt kompleksitet blir ikke gjort tilstrekkelig eksplisitt og avklart tilstrekkelig av prosjekteier tidlig nok i prosessen. Utslaget som disse utfordringene gir på kost og gjennomføringsrisiko, vokser i følge internasjonal statistikk eksponentielt med prosjektenes omfang. Dette henger også sammen med de økte og i større og større grad uforenlige - forventningene som tilfaller prosjekter med høye ambisjoner og tilsvarende stort budsjett. McKinsey & Company 5

7 Skillet mellom statlig spesialisthelsetjeneste og kommunal primærhelsetjeneste, samt oppdelingen av spesialisthelsetjenesten skaper i tillegg ledelses- og prioriteringsutfordringer i arbeidet med å utvikle og implementere en enhetlig IKT-strategi. Til tross for store likheter med hensyn til behov og mål driver de regionale helseforetakene få felles gjennomføringsprosjekter og har få felles løsninger. RHFene har ikke anledning til å lånefinansiere IKT-investeringer på samme måte som investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr. I dagens digitale virkelighet virker dette skillet utdatert. Ny pasientjournallov og helseregisterlov trådte i kraft 1. januar 2015 og muliggjør bedre utnyttelse av systemene gjennom deling av data. Ressursinnsatsen er økt og må forventes å forbli på det økte nivået eller svakt øke fram til Det viktigste framover er dermed å sette inn tiltak for å sikre at investeringene gir de ønskede effektene. En sterkere nasjonal styring og et tettere samspill mellom RHFene sine IKT-prioriteringer er foreslått og trolig nødvendig for å skape oppslutning rundt felles standarder og systemer. Positive effekter av sterkere samordning kan være bedre utnyttelse av skalafordeler i IKT drift, for eksempel ved at dupliserte miljøer for 24 timers beredskap unngås, men også en langt bedre erfaringsutveksling og læring mellom RHF innbyrdes og mellom RHF og det nasjonale nivået, standardisering og nasjonal utbredelse av fellestjenester etter modell av f.eks. eresept, og tilgang til politiske og finansielle virkemidler for å sikre rask og bred adopsjon av digitale helseløsninger. Sistnevnte er ikke minst viktig på grunn av nettverkseffekten som skyldes at løsningenes nytteverdi øker med antall brukere ikke minst fastleger som legger inn delbar informasjon. Av den grunn har andre land, som Tyskland, innført lovendringer og finansielle virkemidler som kompenserer fastleger for innsatsen med å legge inn grunnleggende pasientdata i systemene. Fullintegrert EPJ som skissert i «Én innbygger én journal» - er et viktig og sentralt tiltak, men porteføljene må også breddes for å gi begrensede, kortsiktige og konkrete forbedringstiltak gode vilkår. Det må også være rom for utprøving av innovative teknologier, som for eksempel mobil helse - men dette kan starte i liten skala. I gjennomføring av IKT-prosjektene er det nødvendig å sette konkrete og etterprøvbare målsetninger, og integrere disse i styringsmodellen. Det er også tilrådelig å holde omfanget av hvert enkelt prosjekt nede på et håndterlig nivå for å unngå at kompleksiteten tar overhånd. For å sikre at løsningene inneholder god klinisk informasjon er det kritisk å få med den medisinske kompetansen i McKinsey & Company 6

8 avveiningen av brukerverdien opp mot kompleksiteten og kostnaden ved gjennomføring. McKinsey & Company 7

9 1 Målsetninger for IKT-investeringer IKT-investeringer innen helse har som formål å forbedre pasientbehandlingen ved bedret klinisk kvalitet, økt tilgjengelighet, bedret pasientsikkerhet og forbedret behandlingsmiljø. IKT-investeringer kan også bidra til reduserte kostnader. En kategorisering basert på ofte oppgitte formål vises i Figur 1. FIGUR 1 Eksempel på målsetninger for IKT-investeringer i helse Forbedre Redusere Klinisk kvalitet Tilgjengelighet Pasientsikkerhet Arbeidsmiljø / personalets tilfredshet Kliniske kostnader Administrative kostnader... gjennom forbedrete utredninger og behandlinger, økt deltagelse fra pasienter og forbedret forebyggende behandling... gjennom økt tilgjengelighet av ressurser og informasjon for medisinsk personell og pasienter, samtidig som personvernet opprettholdes... gjennom redusert antall feil og uønskede hendelser og ved å fremme folkehelsen... gjennom brukerorienterte systemer som gjør personalets mer givende og forenkler hvor mulig... gjennom bedre forståelse av virkningen av forskjellige behandlinger og ved å bedre prioritere behandlingene... gjennom støtte og automatisering av administrative prosesser KILDE: McKinsey analyse I norsk spesialisthelsetjeneste tilsier uttalte målsetninger de siste ti årene at investeringer i IKT i hovedsak har vært rettet inn mot å forbedre klinisk kvalitet og tilgjengelighet på helsetjenester samt forbedre tilgangen til informasjon. IKT har vært mindre sentralt som virkemiddel til å redusere kliniske kostnader og forbedre arbeidsmiljøet (Figur 2). McKinsey & Company 8

10 Digitale muligheter innen helsesektoren internasjonale eksempler Klinisk personale bruker opp mot 25 % av sin tid på å samle inn, registrere eller validere data (fra alle kilder) 1 Klinikere rapporterte at bare 65 % av dataene de samler inn, er nyttig og relevant for pasientbehandlingen 1 70 % av det kliniske personalet opplevde at økningen i datainnsamlingen og rapporteringen i løpet av de siste fem årene har vært signifikant % av medisinske tester er dupliserende % av pasientene sa at de hadde opplevd medisinsk feil som forårsaket alvorlige helseproblem 2 21 % av pasientene i ulykkes- og akuttenhetene ender opp uten å behøve betydelig undersøkelse eller behandling % utnyttelse av operasjonssaler og andre anleggsmidler er ikke uvanlig. KILDE: 1 Challenging bureaucracy, NHS Confederation report Medical Errors, Lack Of Coordination, And Poor Physician-Patient Communication Are Pervasive In Health Systems Of Five Nations (Australia, Canada, New Zealand, UK and US), International Survey of Older Adults Finds Shortcomings in Access, Coordination, and Patient- Centered Care, The Commonwealth Fund, NHS, Hospital Episode Statistic, A&E 2013/14 5 NHS, Hospital Outpatient Activity , HSCIC McKinsey & Company 9

11 FIGUR 2 Primære målsetninger for IKT-investeringer i norsk spesialisthelsetjeneste Ikke prioritert Høyt prioritert Kilder til gevinst Forbedret Reduserte Klinisk kvalitet Tilgjengelighet Pasientsikkerhet Arbeidsmiljø Kliniske kostnader Administrative kostnader Prioritering for investeringer 1 Observasjoner Samtlige strategiplaner for IKT-investeringer har forbedret klinisk kvalitet som erklært prioritert målsetning Økt tilgjengelighet av helsetjenester og informasjon står sentralt, både for pasienter og helsepersonell Spesielt prioritert i stortingsmelding fra 2013 Majoriteten av aktørene har eller har hatt pasientsikkerhet som en prioritert målsetning Henger til dels sammen økt klinisk kvalitet Lite prioritert målsetning for IKT-investeringer Kun Helse Nord nevner dette eksplisitt som et viktig mål i deres IKT-arbeid Relativt lite fokus på reduksjon av kliniske kostnader og/eller forbedret effektivitet i kliniske prosesser Stort fokus på reduserte administrative kostnader, bedre ressursutnyttelse og økt effektivitet, både hos RHFer og HOD 1 Basert på gjennomgang av overordnede målsetninger for de regionale helseforetakene siste ~10 år samt i de to siste stortingsmeldinene på ehelse KILDE: IKT strategier for de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, McKinsey analyse Målsetningene har variert lite over tid de siste 10 årene (Figur 3). En nyanse kan være at vektleggingen av målet om reduserte administrative kostnader er noe svakere. Figur 3 inkluderer videre Samhandling som en egen kategori. Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012 økte naturlig nok IKT-behovene knyttet til reformen. Også tidligere ble derfor målene om samhandling vurdert som viktige for IKT-satsningen. McKinsey & Company 10

12 FIGUR 3 Målsetninger for IKT-investeringer i tidligere og nåværende strategiperioder Målsetning i nåværende strategiperiode Målsetning i tidligere strategiperiode Målsetninger for IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten siste ~10 år per aktør 1 Klinisk kvalitet Tilgjengelighet Forbedret Pasientsikkerhet Arbeidsmiljø Samhandling Reduserte Kliniske kostnader Administrative kostnader 1 Basert på gjennomgang av overordnede målsetninger for de regionale helseforetakene siste ~10 år samt i de to siste stortingsmeldingene på ehelse KILDE: IKT strategier for de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, McKinsey-analyse IKT-utviklingen innen helse går raskt, og det er i dag mer rom for integrert behandling enn tidligere. For eksempel har en stadig større del av det medisinsktekniske utstyret mulighet for nettverksoppkobling. Situasjonen hvor grensesnittet mellom IKT som virkemiddel i planleggingsprosesser, informasjonsbehandling og administrative prosesser og teknisk IKT viskes ut, er ikke unikt for spesialisthelsetjenesten. Utfordringene dette reiser gjennomgås senere i rapporten. I noen intervjuer har det også fremkommet at målsetningene baserer seg tungt på eksisterende teknologi. I et femårsperspektiv må strategien og arbeidsmåtene ta høyde for at en rekke nyvinninger må forventes. Dette gjelder for eksempel innen pasientinvolvering. Figur 4 viser noen internasjonale eksempel på nye tilbud basert på tilgang til og bruk av digitale verktøy. Vi har ikke vurdert relevansen og egnetheten av hver applikasjon. Det viktige er likevel omfanget og mangfoldet av de digitale løsningene som er under utvikling. McKinsey & Company 11

13 FIGUR 4 Eksempel på nye tilbud basert på tilgang til og bruk av digitale verktøy Behov for spesialistkompetanse, behandling og oppfølging skiller spesialisthelsetjenesten fra andre sektorer I andre sektorer har nye tilbud basert på tilgang og bruk av digitale data fundamentalt endret publikums atferd, bruk og forventning: Media Kommunikasjon Datagrunnlag for kart-tjenester, bruk og behandling av informasjon Sensordata og brukerdata Eksempel på digitale satsninger 1 Bruk av big data Prosessering og analyse av store datamengder Automatiser tidligere manuelle oppgaver og reduser variabilitet Øk samhandling og reduser behov for samlokalisering Forbli frisk Velg rett behandling Få tilgang til behandling Gi behandling Støtt oppfølgingen av kroniske lidelser 1 En rekke av systeme sikter mot å ivareta flere oppgaver samtidig; Egnethet og kost- nytte er her ikke vurdert 1.1 ETTERPRØVBARHET OG MÅLOPPNÅELSE I IKT Både tidligere og i denne stortingsperiode er de overordnete målene for IKT relativt samstemte og relativt klart definerte. Deres form gjør likevel målene mindre etterprøvbare. Det er vanskelig å knytte tiltakene opp mot målene, og en lav andel av de etterprøvbare har høy måloppnåelse (Figur 5). McKinsey & Company 12

14 FIGUR 5 Funn fra utvalgte rapporter om IKT i spesialisthelsetjenesten Rapport IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren 1 Komparativ analyse av de regionale helseforetakene 2 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling 3 Utvalgte funn En gjennomgang av måldokumenter for Nasjonal IKT og spesialisthelsetjenesten viser at 35 % (56 av 161) av de undersøkte målsetningene var etterprøvbare, og av disse hadde 9% (5 av 56) høy måloppnåelse Dagens informasjonsstrukturer og IKT-systemer understøtter ikke arbeidsflyt og helhetlige pasientforløp (særlig på tvers av virksomhetsgrenser) og mangler funksjonalitet for å understøtte beslutninger og kvalitetsforbedring Det er stort samsvar mellom de regionale helseforetakenes behov-/utfordringsbilde og mål- og strategibeskrivelser for IKT I perioden har budsjetterte IKT-kostnader hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 16 % Egenevalueringer tyder på lav gjennomføringsevne og forsinkelser i mange prosjekter; IKT-investeringer i RHFene er preget av tids- og kostnadsoverskridelser Til tross for store likheter med hensyn til behov og mål driver de regionale helseforetakene få felles gjennomføringsprosjekter og har få felles løsninger Fortsatt utstrakt bruk av papir og doble rutiner (elektronisk og papir) Ikke alle tekniske løsninger er ferdig utviklet Det mangler standarder og adresseregister Svakheter ved HODs planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling Virkemiddelbruk fra HOD ikke tilpasset mål, status og utfordringer på området 1 «Utredning av «en innbygger én journal»: IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren», September «Utredning av «én innbygger én journal»: Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området», September «Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren», % av målsetningene innen IKT i helsesektoren var ikke etterprøvbare, hvilket gjør det vanskelig å svare på om målsetningen er nådd eller ikke. Av de målsetningene som var etterprøvbare var det kun 9 % som hadde høy måloppnåelse (Figur 6). McKinsey & Company 13

15 FIGUR 6 Antall etterprøvbare målsetninger i gjennomførte IKT-satsninger og deres måloppnåelse Måloppnåelse for IKT-satsning: Nasjonale strategier og strategiplaner for Nasjonal IKT Antall målsetninger Total Ikke etterprøvbare målsetninger Etterprøvbare Lav målsetninger måloppnåelse 16 Middels Høy måloppnåelse måloppnåelse 5 KILDE: «Utredning av «en innbygger én journal»: IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren», September 2014, Helsedirektoratet; Strategienes gjennomføringsplaner, Riksrevisjonen 2014; Digi.no McKinsey & Company 14

16 2 Observasjoner 2.1 VEKST I IKT-INVESTERINGENE IKT-investeringene i norske helseforetak har økt fra 586 millioner kroner i 2005 til om lag millioner kroner i Sterkest har økningen vært i perioden 2012 til 2014 (Figur 7). Det er særskilt Helse Nord og Helse Sør-Øst som har drevet veksten mellom 2012 og 2014, med økte investeringer på til sammen 941 millioner kroner. Der har henholdsvis programmene «Felles innføring av kliniske systemer» og «Digital fornying» medført betydelige investeringsløft knyttet til design, utvikling og innføring av nye IKT-løsninger (Figur 8). FIGUR 7 Utvikling i IKT-investeringer innen spesialisthelsetjenesten MNOK Vekst fra et lavt nivå Flere store prosjekt Noe redusert nivå, absolutt og reellt +36% p.a. -3% p.a. +12% p.a. 1,915 2,463 1,970 2,435 2,267 2, ,021 1,060 1,300 1, e 2 15e 3 16e 3 17e e 3 1 Helse Vest: Kontantstrøm til investeringer Helse Vest IKT; Helse Midt: Tall oppgitt fra regionen; Helse Sør-Øst/Nord: Tilgang immaterielle eiendeler 2 Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området, Helse- og omsorgsdepartement, St. Prp. 1S, Forslag til stortingsvedtak, , helseforetakenes investeringsplaner Alle tall eks. avskrivinger KILDE: Komparativ analyse av RHFene 2014, Helse og omsorgsdepartementet 2014, Investeringer i Spesialisthelsetjenesten i Norge 2011; RHF'enes årsrapporter Langtidsplanene tilsier en reduksjon i IKT-investeringene i årene som kommer. I intervju med RHF-ene framkommer det derimot at det er mer rimelig å anta en svak reell økning heller enn en reduksjon. Dette skyldes blant annet at Helse Midts Elektronisk Pasientjournal (EPJ)-prosjekt ikke inngår i de beskrevne planene. Her ventes det likevel at mer investeringsmidler vil bli brukt. McKinsey & Company 15

17 FIGUR 8 Regional fordeling av IKT-investeringene hos RHFene MNOK, Helse Nord Helse Vest Helse Midt Helse Sør-Øst IKT-Investeringer 1 hos RHFene 2,463 1, % p.a. 1, , , Kostnader knyttet til å anskaffe, designe, utvikle og innføre nye IKT-løsninger eks. avskrivninger KILDE: Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området 2014 Som eksempel på fordelingen av investeringsmidlene vises i Figur 9 Helse Sør- Østs gjennomførte og gjenstående investeringer i Fornyingsprogrammet. Både kliniske systemer og infrastruktur har store gjenstående investeringer. De store investeringene i infrastruktur skyldes dels en viss grad av etterslep innen forvaltning. De store investeringene er imidlertid investeringer i plattformer som er forutsetninger for å realisere de kliniske systemene. Skillet mellom kliniske systemer og infrastruktur er dermed mer regnskapsmessig enn teknologisk motivert. McKinsey & Company 16

18 FIGUR 9 Fordeling av investeringsmidler til Helse Sør-Østs Fornyingsprogram Millioner kroner Påløpt t.o.m Gjenstående Infrastruktur Kliniske systemer Administrativ KILDE: Helse Sør-Øst McKinsey sin rapport fra 2010 viste at norsk spesialisthelsetjeneste lå ekstraordinært lavt i IKT-investeringer som andel av inntektene. Andelen var på 1,5 %, langt under andelen i sektorer med tilsvarende struktur, kompetanse- og teknologinivå. Med opptrappingen av IKT-investeringene fra 2010 til 2015 er andelen bragt opp mot et nivå svarende til virksomheter med mer likeartet struktur, kompetanse- og teknologinivå (Figur 9). McKinsey & Company 17

19 FIGUR 10 IKT-utgifter som andel av totale inntekter %, 2013 Programvareutvikling og nett-tjenester 8.1 Bank og finans 6.6 Utdanning 4.7 Media og underholdning Konsulenttjenester Telekommunikasjon 4.1 Helsetjenester 3.9 Forsikring 3.4 Farmasi, biovitenskap og medisinske produkter 3.3 Transport 2.8 Infrastruktur 2.8 Elektronikk og elektrisk utstyr 2.3 Forbruksvarer 2.0 Industriell produksjon 1.7 Detaljhandel og grossister 1.5 Mat- og drikkevareproduksjon 1.3 Kjemikalier 1.1 Bygg og anlegg, materialer og naturressurser 1.0 Energi 1.0 RHFene RHFene 2013 RHFene KILDE: Gartner IT Key Metrics Data Summary Report 2013 Økningen i IKT-investeringene gjør også at Norge i 2014 lå på internasjonalt nivå av IKT-utgifter innen helse per innbygger (Figur 10). Dersom det justeres for norsk kostnadsnivå, bruker imidlertid spesialisthelsetjenesten i Norge mindre på IKT enn sammenlignbare land. McKinsey & Company 18

20 FIGUR 11 IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten i 2013 og estimert for 2018 Finland Storbritannia USA Sverige Danmark Canada Nederland Tyskland Tsjekkia Belgia Norge Østerrike New Zealand Frankrike Sveits Irland Australia Ungarn Spania Japan IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten 3 i 2013 USD per innbygger, kjøpekraftsjustert IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten 3 i 2018, USD per innbygger, kjøpekraftsjustert Vekst % Kjøpekraftsjustert basert på OECDs kjøpekraftspariteter for helsesektoren. IKT-utgifter i SPHT inkluderer utgifter til utvikling, drift og service, HW, SW og telekommunikasjon 2 Basert på Eurostats statistikk på gjennomsnittlig årslønn i helsesektoren for Basert på Gartners definisjon av sykehus, og inkluderer offentlige og private medisinske og kirurgiske sykehus, universitetssykehus, psykiatriske sykehus, sykehus for barn, sykehus for rusmisbruk, andre spesialistsykehus, legevakt og akuttmottak, samt gamlehjem. Tall for 2018 er estimater KILDE: Gartner Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market 2014, OECD, Eurostat, McKinsey-analyse Innen en del statistikkområder er de sist tilgjengelige dataene fortsatt fra Som vist i Figur 6 er investeringene i norsk spesialisthelsetjeneste siden da økt med vel 80 %. Figurene 11 til 14 er likevel inkludert i rapporten idet de viser noe av etterslepet innen IKT innen norsk spesialisthelsetjeneste. Figur 12 viser en påviselig, men relativt svak sammenheng mellom totale helseutgifter og helse-ikt-utgifter i OECD. Før opptrappingen IKT lå Norge under andre nordiske land i IKT-satsning innen spesialisthelsetjenesten per innbygger. McKinsey & Company 19

21 FIGUR 12 IKT-utgifter og totale utgifter i helsesektoren for OECD Trendlinje IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten 2 i 2012 USD per innbygger ,000 2,000 3,000 Finland Danmark Sverige Tyskland Belgia Tsjekkia Østerrike Ungarn Spania Norge Frankrike Sveits Polen Hellas Mexico 4,000 5,000 6,000 7,000 USA 8,000 R 2 = ,000 Totale utgifter i helsesektoren i USD per innbygger, 3 1 Kjøpekraftsjustert basert på OECDs komparative prisnivåer. IKT-utgifter i SPHT, utgifter til utvikling, drift og service, HW, SW og telekommunikasjon 2 Basert på Gartners definisjon av sykehus, og inkluderer offentlige og private medisinske og kirurgiske sykehus, universitetssykehus, psykiatriske sykehus, sykehus for barn, sykehus for rusmisbruk, andre spesialistsykehus, legevakt og akuttmottak, samt gamlehjem. 3 Kjøpekraftsjustert basert på OECDs kjøpekraftspariteter for helsesektoren 4 Ekskluderer pleie og omsorg grunnet store variasjoner i hva som inkluderes under denne posten på tvers av landene inkludert i OECDs statistikk KILDE: Gartner 2014, OECD, McKinsey-analyse 2.2 EFFEKT AV IKT-INVESTERINGER Effektene av underinvesteringer innen IKT kan sees i resultatene. For det første scorer Norge lavere enn de andre nordiske landene på Europakommisjonens helseindeks. For det andre har legenes andel av pasientrettet tid falt de siste 20 årene, og IKT oppgis i intervjuer som en årsak. En undersøkelse av IKT-støtte til pasientforløp mer spesifikt påviser at Norge scorer noe over en middels score i forhold til det som en spesifikk gjennomgang definerer som internasjonal beste praksis. Europakommisjonens helseindeks Europakommisjonen gjorde i 2012 en vurdering av europeiske lands satsning innen e-helse. Undersøkelsen målte helseforetak på to dimensjoner: 1) Tilgjengelighet på data for eksempel muligheter til å lese og skrive i elektroniske pasientjournaler (EPJ) og til å bruke EPJ til beslutningsstøtte, og 2) Distribusjon av e-helse for eksempel hvor god bredbåndstilknytning det er på sykehusene og om det finnes tilfredsstillende applikasjoner. McKinsey & Company 20

22 Norge scorer lavere på Europakommisjonens indekser for e-helse i akuttsykehus enn de andre nordiske landene (Figur 13). Dette skyldes primært en lav score innenfor sikkerhet og telehelse (Figur 14). Den høye scoren på infrastruktur er delvis et resultat av stor bredbåndsutbredelse og gode nettverk på sykehus og ikke nødvendigvis av en satsning spesifikt på e-helse. FIGUR 13 Score på Europakommisjonens undersøkelse om ehelse Score på tilgjengelighet og bruk av ehelse i 2012 Sammensatt total score, skala ,70 Scorer bedre enn Norge på begge dimensjoner Scorer bedre enn Norge på en dimensjon Scorer ikke bedre enn Norge R 2 = ,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Hellas Polen Spania Portugal Ungarn Frankrike Tsjekkia Tyskland Italia Irland Finland Nederland Sverige Norge Danmark Østerrike Belgia Storbritannia 0 0 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 Score på distribusjon av ehelse i 2012 Sammensatt total score, skala Basert på intervjuer ved 1653 akuttsykehus i Europa. Akuttsykehus defineres som sykehus som hovedsakelig behandler pasienter som er i umiddelbart behov for helsetjenester. Merk liten utvalgsstørrelse for Norge (n = 5) KILDE: Europakommisjonens European Hospital Survey 2013 McKinsey & Company 21

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

IKT-trender og politikkutfordringer. Utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

IKT-trender og politikkutfordringer. Utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet IKT-trender og politikkutfordringer Utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Innhold Innledning og sammendrag... 1 1 eadministrasjon... 6 1.1 eforvaltning... 8 1.2 ehelse... 11

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer