McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i"

Transkript

1

2 Forord McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge. McKinsey utarbeidet i 2010 en rapport for Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund som analyserte investeringsnivået innen bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og IKT innen norsk spesialisthelsetjeneste rapporten viste at investeringsnivået i IKT i spesialisthelsetjenesten, som andel av inntektene, lå langt under andre kompetanse- og teknologiintensive sektorer i Norge. Den var også klart lavere enn i andre sammenlignbare land. En ny investeringsrapport ble utarbeidet for Den norske legeforening i Denne inneholdt en gjennomgang av investeringer innen sykehusbygg, MTU og kompetanse. Den omhandlet ikke IKT særskilt. Den norske legeforening ga i november 2014 McKinsey i oppdrag å utvikle et oppdatert bilde av status, utviklingsretning og forbedringsområder for IKTinvesteringer i spesialisthelsetjenesten. Rapportens fokus har vært å analysere og kartlegge dagens tilstand og framtidige behov. Hovedvekten er lagt på 3 hovedtemaer: Historisk IKT-investeringsnivå og trender i utviklingen i IKT-investeringene Styringssystemer, brukermedvirkning og effektivitet i løsningsutviklingen Framtidig IKT-investeringsbehov og mulige løsningsalternativer Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden desember 2014 til mars McKinsey har stått for valg av metode, gjennomføring av analyser samt for utarbeidelsen av rapporten. Fra McKinseys side har det vært en forutsetning for oppdraget at McKinsey skal kunne stå fritt til å utarbeide rapporten og konklusjonene på en måte som vi anser er faglig begrunnet. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig data og dokumenter, og er kvalitetssikret gjennom supplerende intervjuer med klinikere og ledere innenfor spesialisthelsetjenesten (inkl. RHF-ene), RHF-enes IKT-organisasjoner, Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk Helsenett, Nasjonal IKT og IKT-leverandører. Helsedirektoratet sa nei til å bli intervjuet. Legeforeningen har bistått med innsamling av data og med tilrettelegging av intervjuer. McKinsey & Company 1

3 Særskilte fokusgrupper har gitt støtte i gjennomgangen av IKT-støtten til et antall definerte pasientforløp. Metoden som er brukt, dens styrker og svakheter er særskilt omtalt i vedkommende kapittel. McKinsey er ansvarlig for rapportens vurderinger, som verken kan tillegges Legeforeningen eller intervjuobjektene. McKinsey & Company 2

4 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innholdsfortegnelse Målsetninger for IKT-investeringer Etterprøvbarhet og måloppnåelse i IKT Observasjoner Vekst i IKT-investeringene Effekt av IKT-investeringer Allmenne utfordringer med implementering av helse-ikt Håndteringen av endringsutfordringene i norsk helse-ikt Veien framover Eksempel på vellykket IKT-prosjekt: eresept Ressurser Målsetninger Insentiver Innhold i porteføljen Styring av omfang Organisering Kildehenvisning Litteratur Intervjuer Vedlegg McKinsey & Company 3

5 Sammendrag Rett bruk av IKT kan bidra til å stille bedre diagnoser, effektivisere kliniske og administrative prosesser og forbedre arbeidsmiljøet på sykehusene. Riktig nivå og innretning på IKT-satsningen er et virkemiddel for bedret kvalitet og økt pasientsikkerhet. Med dette utgangspunktet fokuserer denne rapporten særskilt på hvor godt IKT understøtter pasientbehandlingen. IKT-støtten inn mot et antall representative pasientforløp er vurdert. Normaltilstanden i norsk spesialisthelsetjeneste innen bruk av IKT er vurdert opp mot beste tilgjengelige praksis. Denne gjennomgangen av IKT-understøttelsen av representative pasientforløp viser at Norge i øyeblikket utnytter drøye halvparten av de mulighetene som eksisterende og utprøvd teknologi gir. Gapene som fremkommer er likeartede på tvers av pasientforløp. Gjennomgående etterspørres økt informasjonsdeling av kliniske data, bedre styring av tid og ressurser samt bedre beslutnings- og ekspertstøtte. Andre undersøkelser som sammenligner Norge og andre nordiske land viser et tilsvarende bilde. Sammenliknet med andre nordiske land scorer Norge mellom 10 og 20 prosentpoeng lavere på Europakommisjonens indeks for distribusjon og bruk av e-helsetjenester. Legenes pasientrettede tid har ifølge en undersøkelse av Legeforeningen falt fra 60 % til om lag 42 % de siste 15 årene. Forklaringene på dette kan bl.a. være økte rapporterings- og dokumentasjonskrav, mer attestering, lite brukervennlige IKTløsninger og en nedgang i antallet administrativt ansatte. Det har ikke manglet på gode intensjoner. I de siste 15 årene er de strategiske målsetningene i det store og hele uendret, både på nasjonalt og regionalt nivå. Klinisk kvalitet, tilgjengelighet, samhandling og administrative kostnader har vært gjennomgående målsetninger; arbeidsmiljø og kliniske kostnader er kommet inn i nåværende strategiperiode. Imidlertid når ikke målsetningene ned i konkrete etterprøvbare mål i prosjektene. Av 161 undersøkte prosjekter på nasjonalt nivå hadde kun 56 etterprøvbare målsetninger, og bare 5 hadde etter eget utsagn «høy måloppnåelse» målt mot disse. Etter en lang periode med underinvestering i IKT-området er investeringsnivået innen IKT i Norge de siste 2-3 årene løftet betydelig. De regionale helseforetakene (RHFene) har mobilisert for å øke bevilgningene til IKT. IKT-satsningen som andel av de totale helseutgiftene er nå på gjennomsnittlig nivå, sett i forhold til McKinsey & Company 4

6 OECD-landene. I eksempelet Helse Sør-Øst er investeringsløftet fordelt på ca. 60 % kliniske systemer, 30 % IKT-infrastruktur og ca. 10 % administrative systemer. Den relative høye andelen som går til infrastruktur kan forklares med behovet for utveksling av data som økt samhandling gir, behovet for en plattform som muliggjør kostnadseffektiv drift av de moderniserte systemene, og behovet for en nødvendig fornyelse av utdatert infrastruktur. Bakteppe Investeringsnivået innen norsk helse-ikt har økt de siste årene, men fra et lavt nivå med betydelige etterslep i forhold til andre nordiske land. IKT-satsningen som andel av de totale helseutgiftene er nå på gjennomsnittlig nivå, sett i forhold til OECD-landene. Norge utnytter nå drøyt halvparten av de mulighetene som eksisterende og utprøvd IKT-teknologi gir. Andel pasientrettet tid blant norske leger er falt fra 59 % i 1994 til 46,7 % i Internasjonale undersøkelser viser at gjennomføringen av IKT-prosjekter innen offentlig spesialisthelsetjeneste er særskilt krevende, hvilket tilsier at særlig aktsomhet vises når mandat/mål, organisasjons- og gjennomføringsmodell for IKT-prosjekt etableres. Store IKT-prosjekter generelt, og offentlige helserelaterte spesielt, har statistisk sett stor sannsynlighet for å overskride tidsplan og budsjett. Risikofaktorene som driver dette er sammenfallende i Norge og internasjonalt. Et stort antall ulike diagnoser, behandlings- og sykdomsforløp er en utfordring. I tillegg observeres ofte at målsetningene for IKT-prosjektene er for lite konkrete og derfor krevende å styre etter, en manglende involvering av fagsiden i behovsformulering og gjennomføring, samt omfattende krav til datasikkerhet og personvern. Innbyrdes motstridende målsetninger (f.eks. samtidig umiddelbar tilgang til all relevant informasjon og full informasjonssikkerhet) blir tidvis ikke avklart tidlig nok. Avveiningen mellom stadig økte funksjonskrav og dets følgeeffekt ved økt kompleksitet blir ikke gjort tilstrekkelig eksplisitt og avklart tilstrekkelig av prosjekteier tidlig nok i prosessen. Utslaget som disse utfordringene gir på kost og gjennomføringsrisiko, vokser i følge internasjonal statistikk eksponentielt med prosjektenes omfang. Dette henger også sammen med de økte og i større og større grad uforenlige - forventningene som tilfaller prosjekter med høye ambisjoner og tilsvarende stort budsjett. McKinsey & Company 5

7 Skillet mellom statlig spesialisthelsetjeneste og kommunal primærhelsetjeneste, samt oppdelingen av spesialisthelsetjenesten skaper i tillegg ledelses- og prioriteringsutfordringer i arbeidet med å utvikle og implementere en enhetlig IKT-strategi. Til tross for store likheter med hensyn til behov og mål driver de regionale helseforetakene få felles gjennomføringsprosjekter og har få felles løsninger. RHFene har ikke anledning til å lånefinansiere IKT-investeringer på samme måte som investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr. I dagens digitale virkelighet virker dette skillet utdatert. Ny pasientjournallov og helseregisterlov trådte i kraft 1. januar 2015 og muliggjør bedre utnyttelse av systemene gjennom deling av data. Ressursinnsatsen er økt og må forventes å forbli på det økte nivået eller svakt øke fram til Det viktigste framover er dermed å sette inn tiltak for å sikre at investeringene gir de ønskede effektene. En sterkere nasjonal styring og et tettere samspill mellom RHFene sine IKT-prioriteringer er foreslått og trolig nødvendig for å skape oppslutning rundt felles standarder og systemer. Positive effekter av sterkere samordning kan være bedre utnyttelse av skalafordeler i IKT drift, for eksempel ved at dupliserte miljøer for 24 timers beredskap unngås, men også en langt bedre erfaringsutveksling og læring mellom RHF innbyrdes og mellom RHF og det nasjonale nivået, standardisering og nasjonal utbredelse av fellestjenester etter modell av f.eks. eresept, og tilgang til politiske og finansielle virkemidler for å sikre rask og bred adopsjon av digitale helseløsninger. Sistnevnte er ikke minst viktig på grunn av nettverkseffekten som skyldes at løsningenes nytteverdi øker med antall brukere ikke minst fastleger som legger inn delbar informasjon. Av den grunn har andre land, som Tyskland, innført lovendringer og finansielle virkemidler som kompenserer fastleger for innsatsen med å legge inn grunnleggende pasientdata i systemene. Fullintegrert EPJ som skissert i «Én innbygger én journal» - er et viktig og sentralt tiltak, men porteføljene må også breddes for å gi begrensede, kortsiktige og konkrete forbedringstiltak gode vilkår. Det må også være rom for utprøving av innovative teknologier, som for eksempel mobil helse - men dette kan starte i liten skala. I gjennomføring av IKT-prosjektene er det nødvendig å sette konkrete og etterprøvbare målsetninger, og integrere disse i styringsmodellen. Det er også tilrådelig å holde omfanget av hvert enkelt prosjekt nede på et håndterlig nivå for å unngå at kompleksiteten tar overhånd. For å sikre at løsningene inneholder god klinisk informasjon er det kritisk å få med den medisinske kompetansen i McKinsey & Company 6

8 avveiningen av brukerverdien opp mot kompleksiteten og kostnaden ved gjennomføring. McKinsey & Company 7

9 1 Målsetninger for IKT-investeringer IKT-investeringer innen helse har som formål å forbedre pasientbehandlingen ved bedret klinisk kvalitet, økt tilgjengelighet, bedret pasientsikkerhet og forbedret behandlingsmiljø. IKT-investeringer kan også bidra til reduserte kostnader. En kategorisering basert på ofte oppgitte formål vises i Figur 1. FIGUR 1 Eksempel på målsetninger for IKT-investeringer i helse Forbedre Redusere Klinisk kvalitet Tilgjengelighet Pasientsikkerhet Arbeidsmiljø / personalets tilfredshet Kliniske kostnader Administrative kostnader... gjennom forbedrete utredninger og behandlinger, økt deltagelse fra pasienter og forbedret forebyggende behandling... gjennom økt tilgjengelighet av ressurser og informasjon for medisinsk personell og pasienter, samtidig som personvernet opprettholdes... gjennom redusert antall feil og uønskede hendelser og ved å fremme folkehelsen... gjennom brukerorienterte systemer som gjør personalets mer givende og forenkler hvor mulig... gjennom bedre forståelse av virkningen av forskjellige behandlinger og ved å bedre prioritere behandlingene... gjennom støtte og automatisering av administrative prosesser KILDE: McKinsey analyse I norsk spesialisthelsetjeneste tilsier uttalte målsetninger de siste ti årene at investeringer i IKT i hovedsak har vært rettet inn mot å forbedre klinisk kvalitet og tilgjengelighet på helsetjenester samt forbedre tilgangen til informasjon. IKT har vært mindre sentralt som virkemiddel til å redusere kliniske kostnader og forbedre arbeidsmiljøet (Figur 2). McKinsey & Company 8

10 Digitale muligheter innen helsesektoren internasjonale eksempler Klinisk personale bruker opp mot 25 % av sin tid på å samle inn, registrere eller validere data (fra alle kilder) 1 Klinikere rapporterte at bare 65 % av dataene de samler inn, er nyttig og relevant for pasientbehandlingen 1 70 % av det kliniske personalet opplevde at økningen i datainnsamlingen og rapporteringen i løpet av de siste fem årene har vært signifikant % av medisinske tester er dupliserende % av pasientene sa at de hadde opplevd medisinsk feil som forårsaket alvorlige helseproblem 2 21 % av pasientene i ulykkes- og akuttenhetene ender opp uten å behøve betydelig undersøkelse eller behandling % utnyttelse av operasjonssaler og andre anleggsmidler er ikke uvanlig. KILDE: 1 Challenging bureaucracy, NHS Confederation report Medical Errors, Lack Of Coordination, And Poor Physician-Patient Communication Are Pervasive In Health Systems Of Five Nations (Australia, Canada, New Zealand, UK and US), International Survey of Older Adults Finds Shortcomings in Access, Coordination, and Patient- Centered Care, The Commonwealth Fund, NHS, Hospital Episode Statistic, A&E 2013/14 5 NHS, Hospital Outpatient Activity , HSCIC McKinsey & Company 9

11 FIGUR 2 Primære målsetninger for IKT-investeringer i norsk spesialisthelsetjeneste Ikke prioritert Høyt prioritert Kilder til gevinst Forbedret Reduserte Klinisk kvalitet Tilgjengelighet Pasientsikkerhet Arbeidsmiljø Kliniske kostnader Administrative kostnader Prioritering for investeringer 1 Observasjoner Samtlige strategiplaner for IKT-investeringer har forbedret klinisk kvalitet som erklært prioritert målsetning Økt tilgjengelighet av helsetjenester og informasjon står sentralt, både for pasienter og helsepersonell Spesielt prioritert i stortingsmelding fra 2013 Majoriteten av aktørene har eller har hatt pasientsikkerhet som en prioritert målsetning Henger til dels sammen økt klinisk kvalitet Lite prioritert målsetning for IKT-investeringer Kun Helse Nord nevner dette eksplisitt som et viktig mål i deres IKT-arbeid Relativt lite fokus på reduksjon av kliniske kostnader og/eller forbedret effektivitet i kliniske prosesser Stort fokus på reduserte administrative kostnader, bedre ressursutnyttelse og økt effektivitet, både hos RHFer og HOD 1 Basert på gjennomgang av overordnede målsetninger for de regionale helseforetakene siste ~10 år samt i de to siste stortingsmeldinene på ehelse KILDE: IKT strategier for de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, McKinsey analyse Målsetningene har variert lite over tid de siste 10 årene (Figur 3). En nyanse kan være at vektleggingen av målet om reduserte administrative kostnader er noe svakere. Figur 3 inkluderer videre Samhandling som en egen kategori. Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012 økte naturlig nok IKT-behovene knyttet til reformen. Også tidligere ble derfor målene om samhandling vurdert som viktige for IKT-satsningen. McKinsey & Company 10

12 FIGUR 3 Målsetninger for IKT-investeringer i tidligere og nåværende strategiperioder Målsetning i nåværende strategiperiode Målsetning i tidligere strategiperiode Målsetninger for IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten siste ~10 år per aktør 1 Klinisk kvalitet Tilgjengelighet Forbedret Pasientsikkerhet Arbeidsmiljø Samhandling Reduserte Kliniske kostnader Administrative kostnader 1 Basert på gjennomgang av overordnede målsetninger for de regionale helseforetakene siste ~10 år samt i de to siste stortingsmeldingene på ehelse KILDE: IKT strategier for de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, McKinsey-analyse IKT-utviklingen innen helse går raskt, og det er i dag mer rom for integrert behandling enn tidligere. For eksempel har en stadig større del av det medisinsktekniske utstyret mulighet for nettverksoppkobling. Situasjonen hvor grensesnittet mellom IKT som virkemiddel i planleggingsprosesser, informasjonsbehandling og administrative prosesser og teknisk IKT viskes ut, er ikke unikt for spesialisthelsetjenesten. Utfordringene dette reiser gjennomgås senere i rapporten. I noen intervjuer har det også fremkommet at målsetningene baserer seg tungt på eksisterende teknologi. I et femårsperspektiv må strategien og arbeidsmåtene ta høyde for at en rekke nyvinninger må forventes. Dette gjelder for eksempel innen pasientinvolvering. Figur 4 viser noen internasjonale eksempel på nye tilbud basert på tilgang til og bruk av digitale verktøy. Vi har ikke vurdert relevansen og egnetheten av hver applikasjon. Det viktige er likevel omfanget og mangfoldet av de digitale løsningene som er under utvikling. McKinsey & Company 11

13 FIGUR 4 Eksempel på nye tilbud basert på tilgang til og bruk av digitale verktøy Behov for spesialistkompetanse, behandling og oppfølging skiller spesialisthelsetjenesten fra andre sektorer I andre sektorer har nye tilbud basert på tilgang og bruk av digitale data fundamentalt endret publikums atferd, bruk og forventning: Media Kommunikasjon Datagrunnlag for kart-tjenester, bruk og behandling av informasjon Sensordata og brukerdata Eksempel på digitale satsninger 1 Bruk av big data Prosessering og analyse av store datamengder Automatiser tidligere manuelle oppgaver og reduser variabilitet Øk samhandling og reduser behov for samlokalisering Forbli frisk Velg rett behandling Få tilgang til behandling Gi behandling Støtt oppfølgingen av kroniske lidelser 1 En rekke av systeme sikter mot å ivareta flere oppgaver samtidig; Egnethet og kost- nytte er her ikke vurdert 1.1 ETTERPRØVBARHET OG MÅLOPPNÅELSE I IKT Både tidligere og i denne stortingsperiode er de overordnete målene for IKT relativt samstemte og relativt klart definerte. Deres form gjør likevel målene mindre etterprøvbare. Det er vanskelig å knytte tiltakene opp mot målene, og en lav andel av de etterprøvbare har høy måloppnåelse (Figur 5). McKinsey & Company 12

14 FIGUR 5 Funn fra utvalgte rapporter om IKT i spesialisthelsetjenesten Rapport IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren 1 Komparativ analyse av de regionale helseforetakene 2 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling 3 Utvalgte funn En gjennomgang av måldokumenter for Nasjonal IKT og spesialisthelsetjenesten viser at 35 % (56 av 161) av de undersøkte målsetningene var etterprøvbare, og av disse hadde 9% (5 av 56) høy måloppnåelse Dagens informasjonsstrukturer og IKT-systemer understøtter ikke arbeidsflyt og helhetlige pasientforløp (særlig på tvers av virksomhetsgrenser) og mangler funksjonalitet for å understøtte beslutninger og kvalitetsforbedring Det er stort samsvar mellom de regionale helseforetakenes behov-/utfordringsbilde og mål- og strategibeskrivelser for IKT I perioden har budsjetterte IKT-kostnader hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 16 % Egenevalueringer tyder på lav gjennomføringsevne og forsinkelser i mange prosjekter; IKT-investeringer i RHFene er preget av tids- og kostnadsoverskridelser Til tross for store likheter med hensyn til behov og mål driver de regionale helseforetakene få felles gjennomføringsprosjekter og har få felles løsninger Fortsatt utstrakt bruk av papir og doble rutiner (elektronisk og papir) Ikke alle tekniske løsninger er ferdig utviklet Det mangler standarder og adresseregister Svakheter ved HODs planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling Virkemiddelbruk fra HOD ikke tilpasset mål, status og utfordringer på området 1 «Utredning av «en innbygger én journal»: IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren», September «Utredning av «én innbygger én journal»: Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området», September «Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren», % av målsetningene innen IKT i helsesektoren var ikke etterprøvbare, hvilket gjør det vanskelig å svare på om målsetningen er nådd eller ikke. Av de målsetningene som var etterprøvbare var det kun 9 % som hadde høy måloppnåelse (Figur 6). McKinsey & Company 13

15 FIGUR 6 Antall etterprøvbare målsetninger i gjennomførte IKT-satsninger og deres måloppnåelse Måloppnåelse for IKT-satsning: Nasjonale strategier og strategiplaner for Nasjonal IKT Antall målsetninger Total Ikke etterprøvbare målsetninger Etterprøvbare Lav målsetninger måloppnåelse 16 Middels Høy måloppnåelse måloppnåelse 5 KILDE: «Utredning av «en innbygger én journal»: IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren», September 2014, Helsedirektoratet; Strategienes gjennomføringsplaner, Riksrevisjonen 2014; Digi.no McKinsey & Company 14

16 2 Observasjoner 2.1 VEKST I IKT-INVESTERINGENE IKT-investeringene i norske helseforetak har økt fra 586 millioner kroner i 2005 til om lag millioner kroner i Sterkest har økningen vært i perioden 2012 til 2014 (Figur 7). Det er særskilt Helse Nord og Helse Sør-Øst som har drevet veksten mellom 2012 og 2014, med økte investeringer på til sammen 941 millioner kroner. Der har henholdsvis programmene «Felles innføring av kliniske systemer» og «Digital fornying» medført betydelige investeringsløft knyttet til design, utvikling og innføring av nye IKT-løsninger (Figur 8). FIGUR 7 Utvikling i IKT-investeringer innen spesialisthelsetjenesten MNOK Vekst fra et lavt nivå Flere store prosjekt Noe redusert nivå, absolutt og reellt +36% p.a. -3% p.a. +12% p.a. 1,915 2,463 1,970 2,435 2,267 2, ,021 1,060 1,300 1, e 2 15e 3 16e 3 17e e 3 1 Helse Vest: Kontantstrøm til investeringer Helse Vest IKT; Helse Midt: Tall oppgitt fra regionen; Helse Sør-Øst/Nord: Tilgang immaterielle eiendeler 2 Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området, Helse- og omsorgsdepartement, St. Prp. 1S, Forslag til stortingsvedtak, , helseforetakenes investeringsplaner Alle tall eks. avskrivinger KILDE: Komparativ analyse av RHFene 2014, Helse og omsorgsdepartementet 2014, Investeringer i Spesialisthelsetjenesten i Norge 2011; RHF'enes årsrapporter Langtidsplanene tilsier en reduksjon i IKT-investeringene i årene som kommer. I intervju med RHF-ene framkommer det derimot at det er mer rimelig å anta en svak reell økning heller enn en reduksjon. Dette skyldes blant annet at Helse Midts Elektronisk Pasientjournal (EPJ)-prosjekt ikke inngår i de beskrevne planene. Her ventes det likevel at mer investeringsmidler vil bli brukt. McKinsey & Company 15

17 FIGUR 8 Regional fordeling av IKT-investeringene hos RHFene MNOK, Helse Nord Helse Vest Helse Midt Helse Sør-Øst IKT-Investeringer 1 hos RHFene 2,463 1, % p.a. 1, , , Kostnader knyttet til å anskaffe, designe, utvikle og innføre nye IKT-løsninger eks. avskrivninger KILDE: Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området 2014 Som eksempel på fordelingen av investeringsmidlene vises i Figur 9 Helse Sør- Østs gjennomførte og gjenstående investeringer i Fornyingsprogrammet. Både kliniske systemer og infrastruktur har store gjenstående investeringer. De store investeringene i infrastruktur skyldes dels en viss grad av etterslep innen forvaltning. De store investeringene er imidlertid investeringer i plattformer som er forutsetninger for å realisere de kliniske systemene. Skillet mellom kliniske systemer og infrastruktur er dermed mer regnskapsmessig enn teknologisk motivert. McKinsey & Company 16

18 FIGUR 9 Fordeling av investeringsmidler til Helse Sør-Østs Fornyingsprogram Millioner kroner Påløpt t.o.m Gjenstående Infrastruktur Kliniske systemer Administrativ KILDE: Helse Sør-Øst McKinsey sin rapport fra 2010 viste at norsk spesialisthelsetjeneste lå ekstraordinært lavt i IKT-investeringer som andel av inntektene. Andelen var på 1,5 %, langt under andelen i sektorer med tilsvarende struktur, kompetanse- og teknologinivå. Med opptrappingen av IKT-investeringene fra 2010 til 2015 er andelen bragt opp mot et nivå svarende til virksomheter med mer likeartet struktur, kompetanse- og teknologinivå (Figur 9). McKinsey & Company 17

19 FIGUR 10 IKT-utgifter som andel av totale inntekter %, 2013 Programvareutvikling og nett-tjenester 8.1 Bank og finans 6.6 Utdanning 4.7 Media og underholdning Konsulenttjenester Telekommunikasjon 4.1 Helsetjenester 3.9 Forsikring 3.4 Farmasi, biovitenskap og medisinske produkter 3.3 Transport 2.8 Infrastruktur 2.8 Elektronikk og elektrisk utstyr 2.3 Forbruksvarer 2.0 Industriell produksjon 1.7 Detaljhandel og grossister 1.5 Mat- og drikkevareproduksjon 1.3 Kjemikalier 1.1 Bygg og anlegg, materialer og naturressurser 1.0 Energi 1.0 RHFene RHFene 2013 RHFene KILDE: Gartner IT Key Metrics Data Summary Report 2013 Økningen i IKT-investeringene gjør også at Norge i 2014 lå på internasjonalt nivå av IKT-utgifter innen helse per innbygger (Figur 10). Dersom det justeres for norsk kostnadsnivå, bruker imidlertid spesialisthelsetjenesten i Norge mindre på IKT enn sammenlignbare land. McKinsey & Company 18

20 FIGUR 11 IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten i 2013 og estimert for 2018 Finland Storbritannia USA Sverige Danmark Canada Nederland Tyskland Tsjekkia Belgia Norge Østerrike New Zealand Frankrike Sveits Irland Australia Ungarn Spania Japan IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten 3 i 2013 USD per innbygger, kjøpekraftsjustert IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten 3 i 2018, USD per innbygger, kjøpekraftsjustert Vekst % Kjøpekraftsjustert basert på OECDs kjøpekraftspariteter for helsesektoren. IKT-utgifter i SPHT inkluderer utgifter til utvikling, drift og service, HW, SW og telekommunikasjon 2 Basert på Eurostats statistikk på gjennomsnittlig årslønn i helsesektoren for Basert på Gartners definisjon av sykehus, og inkluderer offentlige og private medisinske og kirurgiske sykehus, universitetssykehus, psykiatriske sykehus, sykehus for barn, sykehus for rusmisbruk, andre spesialistsykehus, legevakt og akuttmottak, samt gamlehjem. Tall for 2018 er estimater KILDE: Gartner Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market 2014, OECD, Eurostat, McKinsey-analyse Innen en del statistikkområder er de sist tilgjengelige dataene fortsatt fra Som vist i Figur 6 er investeringene i norsk spesialisthelsetjeneste siden da økt med vel 80 %. Figurene 11 til 14 er likevel inkludert i rapporten idet de viser noe av etterslepet innen IKT innen norsk spesialisthelsetjeneste. Figur 12 viser en påviselig, men relativt svak sammenheng mellom totale helseutgifter og helse-ikt-utgifter i OECD. Før opptrappingen IKT lå Norge under andre nordiske land i IKT-satsning innen spesialisthelsetjenesten per innbygger. McKinsey & Company 19

21 FIGUR 12 IKT-utgifter og totale utgifter i helsesektoren for OECD Trendlinje IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten 2 i 2012 USD per innbygger ,000 2,000 3,000 Finland Danmark Sverige Tyskland Belgia Tsjekkia Østerrike Ungarn Spania Norge Frankrike Sveits Polen Hellas Mexico 4,000 5,000 6,000 7,000 USA 8,000 R 2 = ,000 Totale utgifter i helsesektoren i USD per innbygger, 3 1 Kjøpekraftsjustert basert på OECDs komparative prisnivåer. IKT-utgifter i SPHT, utgifter til utvikling, drift og service, HW, SW og telekommunikasjon 2 Basert på Gartners definisjon av sykehus, og inkluderer offentlige og private medisinske og kirurgiske sykehus, universitetssykehus, psykiatriske sykehus, sykehus for barn, sykehus for rusmisbruk, andre spesialistsykehus, legevakt og akuttmottak, samt gamlehjem. 3 Kjøpekraftsjustert basert på OECDs kjøpekraftspariteter for helsesektoren 4 Ekskluderer pleie og omsorg grunnet store variasjoner i hva som inkluderes under denne posten på tvers av landene inkludert i OECDs statistikk KILDE: Gartner 2014, OECD, McKinsey-analyse 2.2 EFFEKT AV IKT-INVESTERINGER Effektene av underinvesteringer innen IKT kan sees i resultatene. For det første scorer Norge lavere enn de andre nordiske landene på Europakommisjonens helseindeks. For det andre har legenes andel av pasientrettet tid falt de siste 20 årene, og IKT oppgis i intervjuer som en årsak. En undersøkelse av IKT-støtte til pasientforløp mer spesifikt påviser at Norge scorer noe over en middels score i forhold til det som en spesifikk gjennomgang definerer som internasjonal beste praksis. Europakommisjonens helseindeks Europakommisjonen gjorde i 2012 en vurdering av europeiske lands satsning innen e-helse. Undersøkelsen målte helseforetak på to dimensjoner: 1) Tilgjengelighet på data for eksempel muligheter til å lese og skrive i elektroniske pasientjournaler (EPJ) og til å bruke EPJ til beslutningsstøtte, og 2) Distribusjon av e-helse for eksempel hvor god bredbåndstilknytning det er på sykehusene og om det finnes tilfredsstillende applikasjoner. McKinsey & Company 20

22 Norge scorer lavere på Europakommisjonens indekser for e-helse i akuttsykehus enn de andre nordiske landene (Figur 13). Dette skyldes primært en lav score innenfor sikkerhet og telehelse (Figur 14). Den høye scoren på infrastruktur er delvis et resultat av stor bredbåndsutbredelse og gode nettverk på sykehus og ikke nødvendigvis av en satsning spesifikt på e-helse. FIGUR 13 Score på Europakommisjonens undersøkelse om ehelse Score på tilgjengelighet og bruk av ehelse i 2012 Sammensatt total score, skala ,70 Scorer bedre enn Norge på begge dimensjoner Scorer bedre enn Norge på en dimensjon Scorer ikke bedre enn Norge R 2 = ,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Hellas Polen Spania Portugal Ungarn Frankrike Tsjekkia Tyskland Italia Irland Finland Nederland Sverige Norge Danmark Østerrike Belgia Storbritannia 0 0 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 Score på distribusjon av ehelse i 2012 Sammensatt total score, skala Basert på intervjuer ved 1653 akuttsykehus i Europa. Akuttsykehus defineres som sykehus som hovedsakelig behandler pasienter som er i umiddelbart behov for helsetjenester. Merk liten utvalgsstørrelse for Norge (n = 5) KILDE: Europakommisjonens European Hospital Survey 2013 McKinsey & Company 21

IKT i spesialisthelsetjenesten investeringer og styring

IKT i spesialisthelsetjenesten investeringer og styring IKT i spesialisthelsetjenesten investeringer og styring HEALTHWORLD KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt samtykke fra McKinsey & Company er strengt forbudt

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak 069-2016 8. september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastruktur - dagens situasjon Helse Sør-Øst har en aldrende og komplisert IKT-infrastruktur

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Tilstrekkelige investeringer har vist seg å være en utfordring innenfor dagens regime for finansiering av spesialisthelsetjenesten i Norge. Manglende investeringer

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret OECD OG COMMONWEALTH FUND Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret Norge er et land i verden, herr president, Lars Korvald (1916-2006) i Stortinget i 1972 Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerte verdens

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring - Helse Nord og styringssystemer Erik Slørdal Skjemstad rådgiver analyse Erik Slørdal Skjemstad Siviløkonom med spesialisering i finansiering og investering

Detaljer

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo Rapport 2008 Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten Anders Grimsmo Nøkkelområder Utbredelse og anvendelse av EPJ Utbredelse og anvendelse av elektronisk kommunikasjon Økonomi og IT-ledelse Forskning,

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten Regulatorisk høstmøte, LMI 30. november 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Ambisjon Mobilitet Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24.

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. september 2013 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppa for HO21 HelseOmsorg21

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan. Styreleder og direktørsamling

IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan. Styreleder og direktørsamling IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan Styreleder og direktørsamling 06.03.2013 Utviklingstrender IKT i Helse Midt Norge IKT samordning i fylkeskommuner Regional IKTenhet (Hemit) Felles EPJ

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)??

Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)?? Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)?? 139 styringskrav ett av dem: Helse Midt-Norge skal sikre at alle helseforetak skal kunne motta elektronisk

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

ebrustad 2007

ebrustad 2007 S@mspill ebrustad 2007 - Status for Regjeringens arbeid med elektronisk samarbeid i helse - og sosialsektoren - desember 2007 - Abelia - Kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO, www.abelia.no Forord Regjeringen

Detaljer

Norsk reform för effektivare samverkan

Norsk reform för effektivare samverkan Norsk reform för effektivare samverkan Stein Vaaler, VD, Akershus Universitetssykehus, ordförande, Programstyrelsen för digital samhandling, Helse Sør-øst Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Utfordringer Organisering Prioriteringer IKT Kompetanse Kapasitet Organisering Primærhelseteam Oppfølgingsteam Knutepunktmodellen Primærhelseteam - formål Ny

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT Eva M. Møller Magne Høgelid Utfordringer i helsesektoren Kapasitet Kvalitet Effektivitet Hvordan skal IKT hjelpe oss å løse disse utfordringene?

Detaljer

Innst. S. nr. 291. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2007 2008)

Innst. S. nr. 291. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Innst. S. nr. 291 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005 Praktiske løsninger for utveksling av EPJ 21. oktober 2005 Hvem er DIPS ASA? En av de største EPJ/PAS leverandører i Norge Per tiden 58 ansatte Hovedkontor i Bodø, avdelingskontor i Trondheim og Oslo Bakgrunn

Detaljer

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter.

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Hvor går kommunene? Evy-Anni Evensen, leder KS fagråd for IKT i helse/omsorg

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal

IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal (IKT-strategi Helse Midt-Norge RHF) IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal NSH kveldsmøte 6. Februar 2013 Jan Eirik Thoresen Prosjektleder Helse Midt-Norge RHF Utviklingstrender IKT i

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 055-2013 INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Styret slutter seg til planen for

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

! "!# " $ # # % "$ & '()

! !#  $ # # % $ & '() ! "!# " $ # # % "$ & '() !! Videreføre læring og utvikling i S@mspill 2007 til bred utrulling i kommunesektoren Bedre samarbeidet mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene Finansiering Kombinere

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN Kreftreisen 2 Hva skal være førende for hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvilke tjenester vi yter? Pasientenes behov og forutsetninger eller sektorens

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling IKT-SATSNING I HELSE MIDT-NORGE Notat Til : Styret for Helse Midt-Norge RHF Saksbeh. : Bård Helge Hofstad Prosjektleder IKT-strategi Dato : 14.3.2012 Helse Midt-Norge Grunnlag for IKT-strategiprosess Helse

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Bedre effekt av IKT jobb systematisk!

Bedre effekt av IKT jobb systematisk! NSF ehelsekonferanse Bedre effekt av IKT jobb systematisk! ehelse et nødvendig virkemiddel for samhandling 13. 14. mai 2009 Deloitte AS Tønsberg 13.mai 2009 Bedre effekt av IKT er mulig! Effekter fra IKT

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring Læringsnettverk

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer