LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

2

3 LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

4 Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug Administration krever at produsenter og distributører av defibrillatorer er i stand til å spore opp hvor defibrillatorene befinner seg. Hvis apparatet befinner seg på et annet sted enn leveringsadressen eller har blitt solgt, donert bort, mistet, stjålet, eksportert, ødelagt, tatt permanent ut av bruk eller hvis apparatet ikke kom direkte fra Physio-Control, ber vi deg gjøre ett av følgende: registrer apparatet på ring sporingskoordinatoren for apparatet på , eller bruk ett av de frankerte adresseendringskortene bak i denne håndboken for å oppdatere denne viktige sporingsinformasjonen. Ansvar for informasjon Våre kunder har ansvaret for å sørge for at involverte personer innenfor den aktuelle organisasjonen har tilgang til denne informasjonen, inkludert den generelle sikkerhetsinformasjonen i del 1. LIFEPAK, LIFENET og QUIK-COMBO er registrerte varemerker for Physio-Control, Inc. ADAPTIV, CODE-STAT, cprmax, REDI-PAK og Shock Advisory System er varemerker for Physio-Control, Inc. Microsoft og Windows er regisrerte varemerker for Microsoft Corporation. Ambu er et registrert varemerke for Ambu Corporation. Spesifikasjonene kan endres uten varsel Physio-Control, Inc. Med enerett. Publikasjonsdato: 10/2008 MIN

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Om defibrillering... vi Indikasjoner for bruk... vi Defibrillering... vi EKG-overvåking... vi Krav til brukeren... vii Om defibrillatoren LIFEPAK vii Defibrillatorens funksjoner... vii Tekstkonvensjoner... viii 1 Sikkerhetsinformasjon Termer Generelle advarsler og forholdsregler Symboler Knapper og indikatorer Knapper og indikatorer Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc. iii

6 3 Bruke defibrillatoren LIFEPAK 1000 Driftsmoduser Advarsler og forholdsregler Defibrillering i AED-modus Slik bruker du defibrillatoren Spesielle forhold ved plassering av elektroder Defibrillering i Manuell modus Analyse Feilsøking under defibrillering EKG-overvåking (EKG-modus) Feilsøking under EKG-overvåking Datahåndtering Datahåndtering Oversikt over lagring av data Data som lagres av defibrillatoren LIFEPAK Oversikt over tilkoblinger for å overføre rapporter Vedlikeholde LIFEPAK 1000 Defibrillator Plan for vedlikehold og testing Selvtest Selvtester Automatiske tester Kontroll Rengjøring Vedlikeholde batteriet Oppbevare elektrodene Service Informasjon om resirkulering Forbruksmateriell, tilbehør og opplæringsverktøy Garantiinformasjon A Spesifikasjoner B Shock Advisory System C cprmax -teknologi D Endre oppsettvalg E Kontrolliste for brukeren Indeks iv Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

7 INNLEDNING 1 I denne delen finner du informasjon om defibrillering og en oversikt over defibrillatoren LIFEPAK Om defibrillering Indikasjoner for bruk Krav til brukeren Om defibrillatoren LIFEPAK 1000 Tekstkonvensjoner side vi vi vii vii viii Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc. v

8 Innledning OM DEFIBRILLERING Defibrillering er anerkjent som et hjelpemiddel til å avbryte visse potensielt livstruende arytmier. En defibrillator med likestrøm overfører en kort elektrisk puls med høy energi til hjertemuskelen. Den automatiske eksterne defibrillatoren (AED) Physio-Control LIFEPAK 1000 overfører denne energien gjennom defibrilleringselektroder for engangsbruk, som festes til pasientens brystkasse. Defibrillering er kun én side ved den medisinske behandlingen som kreves for å gjenopplive en pasient med en støtbar EKG-rytme. Avhengig av situasjonen, kan følgende tiltak også være nødvendig: Hjerte-lunge-redning (HLR) Oksygentilførsel Medikamentbehandling Det er påvist at vellykket gjenopplivning har sammenheng med hvor lang tid det går mellom starten av en hjerterytme som ikke sirkulerer blod (ventrikkelflimmer, pulsløs ventrikkeltakykardi uten puls), og defibrillering. Ifølge American Heart Association er punktene nedenfor avgjørende for om pasienten overlever etter hjertestans. Rask tilgang til pasienten De første personene som tar hånd om pasienten, starter med HLR på et tidlig tidspunkt Defibrillering på et tidlig tidspunkt Annen avansert livreddende behandling på et tidlig tidspunkt Pasientens fysiologiske tilstand kan påvirke sannsynligheten for vellykket defibrillering. Hvis det ikke lykkes å gjenopplive en pasient, er dette derfor ikke en pålitelig indikator på defibrillatorens ytelse. Pasienter har ofte en muskulær reaksjon (f.eks. hopping eller rykking) når et støt gis. Hvis pasienten ikke har en slik reaksjon, er ikke dette en pålitelig indikator på den leverte energien eller defibrillatorens ytelse. INDIKASJONER FOR BRUK Defibrillering Defibrillering er anerkjent som et hjelpemiddel til å avbryte visse potensielt livstruende arytmier, som ventrikkelflimmer og symptomatisk ventrikkeltakykardi. Defibrillatoren skal kun brukes i AED-modus på pasienter som har hjertestans. Pasienten må være bevisstløs, ikke puste normalt og ikke vise tegn til liv. Defibrillatoren kan brukes med standard defibrilleringselektroder på voksne og barn som er 8 år eller eldre, eller som veier mer enn 25 kilo. Energireduserende defibrilleringselektroder for spedbarn/barn skal brukes på barn som er yngre enn 8 år, eller som veier mindre enn 25 kilo. EKG-overvåking EKG-overvåking kan brukes på bevisste og bevisstløse pasienter i alle aldre for å tolke EKG-rytmer og overvåke hjertefrekvens. vi Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

9 Innledning KRAV TIL BRUKEREN Brukeren av LIFEPAK 1000 må aktivere selve defibrilleringen av pasienten. Defibrillatoren skal brukes av personale som har autorisasjon fra en lege, og det settes følgende minstekrav til ferdigheter og erfaring. Opplæring i HLR Opplæring i bruk av defibrillator i samsvar med anbefalingene fra American Heart Association Opplæring i bruk av LIFEPAK 1000 LIFEPAK 1000 er beregnet for bruk både på og utenfor sykehus. Manuell modus skal brukes av personale som har opplæring i EKG-tolkning. I Manuell modus kan brukeren gi støt uten å aktivere AED-modus, og brukeren velger energinivået og avgir støt. EKG-modus viser en ikke-diagnostisk EKG-kurve. I EKG-modus kan rytme og hjertefrekvens overvåkes når pasienten er koplet til defibrillatoren via EKG-elektroder. Personale som bruker EKG-modus må ha fått opplæring i EKG-tolkning. Når defibrillatoren er i EKG-modus, deaktiveres støt-funksjonen. LIFEPAK 1000 fortsetter likevel å analysere pasientens EKG for potensielt støtbare rytmer. OM DEFIBRILLATOREN LIFEPAK 1000 LIFEPAK 1000 er en halvautomatisk modell som kan brukes i én av følgende tre moduser: AED-modus, Manuell modus og EKG-modus. Defibrillatoren bruker det patenterte Physio-Control Shock Advisory System (SAS system for støtrådgivning) for å analysere pasientens EKG-rytme og angir om pasienten har en rytme som kan respondere på et støt. Det kreves at brukeren følger instruksjonene for å kunne utføre defibrillering. Defibrillatorens funksjoner Denne delen beskriver funksjonene til defibrillatoren. Analyse av hjerterytme Systemet for støtrådgivning (Schock Advisory System) analyserer pasientens hjerterytme. EKG-visning (valgfritt) Denne funksjonen viser EKG (avledning II) når den 3-ledede kabelen brukes og defibrillatoren er i AED-modus. Funksjonen er også nødvendig for å kunne bruke defibrillatoren i Manuell modus. Defibrilleringskurve Defibrillatoren bruker ADAPTIV bifasisk-teknologi for å gi støt i form av en bifatisk, trunkert, eksponentiell (BTE) defibrilleringskurve. LIFEPAKs bifasiske defibrillatorer måler pasientens transtorakale impedans og justerer automatisk defibrilleringskurvens strømkurve, varighet og spenning i forhold til den enkelte pasients behov. Pasientens impedans måles når defibrilleringselektrodene er festet til pasienten. Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc. vii

10 Innledning cprmax -teknologi Ved bruk av cprmax-teknologien kan gjennopplivningsprotokoller maksimere tiden pasienten mottar HLR i løpet av behandlingen. Når defibrillatoren brukes med fabrikkinnstillingene, er AED-protokollene i samsvar med de oppdaterte retningslinjene for HLR og akutt hjertemedisin fra American Heart Association og retningslinjene for resuscitering fra det europeiske resuscitasjonsrådet (European Resuscitation Council). Datahåndtering LIFEPAK 1000 registrerer pasientdata digitalt, inkludert EKG-rytme og avleverte støt. Registrerte data kan overføres fra defibrillatoren til en datamaskin ved hjelp av infrarød tilkobling. Ett av våre fire LIFENET -produkter må være installert på datamaskinen for å kunne innhente og gjennomgå de registrerte pasientdataene. Batterier Et ikke-oppladbart litiummangandioksid-batteri (LiMnO 2 ) gir defibrillatoren strøm. Batteriindikatorene angir hvor mye strøm som er igjen. Defibrillatoren skrur seg automatisk av for å spare på batteriet når den ikke er koblet til en pasient og når ingen knapper berøres i løpet av 5 minutter. Automatisk selvtest Defibrillatoren utfører en automatisk selvtest hver 24. time og hver gang du slår den på. Denne funksjonen tester de viktigste kretsene i apparatet for at brukeren skal være trygg på at den er klar for bruk. Tilstandsdisplay Defibrillatoren har et display som viser defibrillatorens tilstand. OK-symbolet vises hvis den automatiske selvtesten var vellykket. Displayet viser også et batterisymbol som angir hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Hvis selvtesten påviser at defibrillatoren trenger service, forsvinner OK-symbolet og servicesymbolet vises. TEKSTKONVENSJONER I håndboken er tekst som viser til etiketter, meldinger på displayet og talemeldinger, skrevet med en spesiell skrift. Etiketter på betjeningskontroller: Meldinger på skjermen og talemeldinger: BLOKKBOKSTAVER, for eksempel PÅ/AV og STØT. BLOKKBOKSTAVER I KURSIV, for eksempel TRYKK PÅ ANALYSE og KOBLE TIL ELEKTRODER. viii Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

11 SIKKERHETSINFORMASJON 1 I denne delen finner du viktig informasjon som skal hjelpe deg å betjene defibrillatoren LIFEPAK Gjør deg kjent med disse termene, advarslene og symbolene. Termer side 1-2 Generelle advarsler og forholdsregler 1-2 Symboler 1-3 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc.

12 Sikkerhetsinformasjon TERMER Følgende termer brukes enten i denne håndboken eller på LIFEPAK 1000-defibrillatoren. Fare: Overhengende fare som kan medføre alvorlig personskade eller død. Advarsel: Fare eller uforsvarlig bruk som kan medføre alvorlig personskade eller død. Forsiktig: Fare eller uforsvarlig bruk som kan medføre mindre personskade, skade på produktet eller skade på eiendom. GENERELLE ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Nedenfor finner du generelle advarsler og forholdsregler. Andre konkrete advarsler og forholdsregler er gitt ved behov i de andre delene av denne håndboken. ADVARSLER! Fare for støt. Defibrillatoren leverer elektrisk energi på opp til 360 joule. Hvis defibrillatoren ikke brukes slik det står beskrevet i denne brukerhåndboken, kan den elektriske energien forårsake alvorlig personskade eller død. Du må ikke betjene defibrillatoren med mindre du er godt kjent med anvisningene i brukerhåndboken og funksjonen til alle knapper, indikatorer, koblinger og alt ekstrautstyr. Fare for støt. Defibrillatoren skal ikke demonteres. Den har ingen komponenter som brukeren selv kan utføre service på, og det kan være farlig høyspenning til stede. Kontakt autorisert servicepersonale. Fare for støt eller brann. Ingen del av defibrillatoren skal legges i vann eller annen væske. Unngå å søle væske på defibrillatoren og eventuelt ekstrautstyr. Den skal ikke rengjøres med ketoner eller andre brannfarlige midler. Defibrillatoren og eventuelt ekstrautstyr skal ikke autoklaveres eller steriliseres med mindre noe annet er spesifisert. Fare for brann eller eksplosjon. Defibrillatoren skal ikke brukes i nærheten av brannfarlige gasser eller anestesimidler. Vær forsiktig når du bruker defibrillatoren i nærheten av oksygenkilder (for eksempel ventilasjonsbag med maske eller oksygenslange). Slå av gasskilden eller flytt den bort fra pasienten under defibrillering. Fare for at elektrisk forstyrrelse påvirker defibrillatorens ytelse. Påslått elektrisk utstyr som befinner seg i nærheten, kan forårsake sterk elektromagnetisk forstyrrelse eller radiofrekvent støy (RF-støy) som kan påvirke defibrillatorens ytelse. RF-støy kan føre til driftsforstyrrelser, forvrengninger på EKG-signalet eller vanskeligheter med å finne en støtbar rytme. Unngå å bruke defibrillatoren i nærheten av kauteriseringsutstyr, diatermiutstyr, mobiltelefoner eller annet bærbart RF-kommunikasjonsutstyr. Nødradioer skal ikke slås av og på med hyppige mellomrom. Se veiledning om elektromagnetisk samsvar for LIFEPAK 1000 Defibrillator for informasjon anbefalt utstyrsavstand. Kontakt autorisert servicepersonale hvis du trenger hjelp. Fare for elektrisk forstyrrelse. Hvis du bruker kabler, elektroder eller tilbehør som ikke er godkjent for bruk med dette apparatet, kan dette førte til økt stråling eller redusert immunitet mot elektromagnetisk forstyrrelse. Dette kan påvirke ytelsen til apparatet eller utstyr i nærheten. Bruk kun ekstrautstyr som er spesifisert i denne brukerhåndboken. Fare for elektrisk forstyrrelse. Denne defibrillatoren kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse (EMI), spesielt under opplading og avlevering av støt. EMI kan påvirke ytelsen til annet utstyr som brukes i nærheten. Det bør om mulig kontrolleres om defibrillatorens utladning påvirker annet utstyr før den brukes i en nødsituasjon. 1-2 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

13 Sikkerhetsinformasjon ADVARSLER! (FORTSETTELSE) Fare for at defibrillatoren slås av. Oppbevar alltid et ekstra batteri som er fulladet og i god stand sammen med defibrillatoren. Skift batteriet når advarslen om svakt batteri vises i displayet på defibrillatoren. Fare for at defibrillatoren ikke fungerer som den skal. Hvis du bruker kabler, elektroder eller batterier fra andre produsenter, kan dette føre til at defibrillatoren ikke fungerer som den skal, og sikkerhetssertifiseringen gjøres ugyldig. Bruk kun ekstrautstyr som er spesifisert i denne brukerhåndboken. Sikkerhetsrisiko og fare for skade på defibrillatoren. Monitorer, defibrillatorer og tilhørende ekstrautstyr (inkludert elektroder og kabler) inneholder ferromagnetisk materiale. Som med alt ferromagnetisk utstyr, må disse produktene ikke brukes i nærheten av det sterke magnetfeltet rundt en magnetresonanstomograf (MR). Det sterke magnetfeltet rundt magnetresonanstomografen vil trekke til seg slikt utstyr med en kraft som er tilstrekkelig til å forårsake død eller alvorlig skade på personer som befinner seg mellom utstyret og MR-apparatet. Denne magnetiske tiltrekningskraften kan også skade utstyret. Brannsår kan også oppstå som følge av at elektrisk ledende materiale, for eksempel EKG-ledninger og pulsoksymeterprober, varmes opp. Ta kontakt med MR-produsenten for å få mer informasjon. FORSIKTIG! Fare for skade på utstyret. Defibrillatoren kan skades ved mekanisk eller fysisk misbruk, for eksempel hvis du legger den i vann eller mister den i gulvet. Hvis defibrillatoren har blitt utsatt for uriktig bruk, skal du slutte å bruke den og kontakte en kvalifisert servicetekniker. SYMBOLER Du kan finne symbolene nedenfor i denne håndboken eller på de forskjellige LIFEPAK 1000-defibrillatorene og ekstrautstyr. Defibrilleringsbeskyttelse: Pasienttilkobling, type BF Obs! Se dokumentene som følger med Advarsel! Høyspenning Pasienttilkobling, type BF Menyknapp Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc.

14 Sikkerhetsinformasjon Batteristatus-symbol Servicesymbol OK Vises når selvtesten er vellykket Brukes før angitt dato: åååå-mm-dd eller åååå-mm Denne side opp Kan knuses Må håndteres forsiktig Unngå kontakt med vann Kun for engangsbruk Merke som angir samsvar med europeiske direktiver Canadian Standards Association-sertifisering for Canada og USA Kabelkontakt!USA Gjelder kun USA YYYY Produksjonsdato Strøm på/av Støtknapp 1-4 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

15 Sikkerhetsinformasjon Støtsymbol Symbol som indikerer plassering av batterirommet Anbefalt lagringstemperatur: 15 til 35 C. Kan lagres i ekstreme temperaturer fra 30 til 60 C i en uke. Lagring utover en uke ved disse temperaturene reduserer elektrodenes holdbarhet. Anbefalt transporttemperatur: 20 til 50 C. Relativ fuktighet fra 5 % til 95 % Ikke plasser utstyret i nærheten av åpen flamme Ikke knus, punkter eller demonter batteriet Ikke-oppladbart batteri Se instruksjoner for avfallshåndtering Ikke kast dette produktet sammen med usortert avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. Se instruksjoner om dette på Energireduserende elektroder for spedbarn/barn er ikke kompatible med QUIK-COMBO-defibrillatorkabler og -pasientkabler. Ved bruk av elektroder for spedbarn/barn kobles elektrodene direkte til defibrillatoren. LOT YYWW Produksjonsnummer (batch-kode). Produksjonsår (YY) og -uke (WW). PN, MIN Produsentens delenummer CAT Katalognummer Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc.

16 Sikkerhetsinformasjon REF Bestillingsnummer SN Serienummer Rx Only eller Rx Only Kun på foreskrivning fra lege IP55 IP-kode (ingress protection) i henhold til IEC Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

17 KNAPPER OG INDIKATORER 2 I denne delen finner du informasjon om knappene og indikatorene til defibrillatoren. Knapper og indikatorer side 2-2 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc.

18 Knapper og indikatorer KNAPPER OG INDIKATORER I denne delen finner du informasjon om knappene og indikatorene til defibrillatoren (Venstre side) (Venstre side) Figur 2-1 Knapper og indikatorer Tabell 2-1 Knapper og indikatorer Funksjon Beskrivelse 1 Tilstandsdisplay Tilstandsdisplayet varsler om defibrillatorens status. Tre symboler (,, ) viser om defibrillatoren er klar til bruk eller om det er nødvendig med service. Nedenfor beskrives betydningen til hvert symbol og når og hvor det vises. Skrunøkkelsymbolet vises på displayet når det oppstår en situasjon som hindrer, eller kan hindre, normal drift av defibrillatoren. OK-symbolet angir at defibrillatoren er klar til bruk. Dette symbolet vises kun når defibrillatoren er av. Batterisymbolet vises i tilstandsdisplayet når defibrillatoren er av. Batterinivået er lavt når symbolet kun inneholder et segment. Hvis ingen segmenter vises i symbolet, er batterinivået svært lavt. Følgelig vises ikke OK-symbolet når defibrillatoren slås av. 2 Høyttaler For talemeldinger og lydsignaler. 3 Den grønne PÅ/AV-knappen brukes til å slå strømmen på eller av. ON Indikatorlampen lyser når defibrillatoren er på. AV/PÅ-knapp 2-2 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

19 Knapper og indikatorer Tabell 2-1 Knapper og indikatorer (fortsettelse) 4 Funksjon Beskrivelse Når STØT-knappen trykkes ned (mens den blinker), gis pasienten et støt. 5 STØT-knapp Bruk denne knappen til å velge driftsmodus (manuell eller AED) og angi informasjon i oppsettmodus. MENY-knapp 6 Batterirom Har plass til en enkelt batteripakke. 7 Med de to funksjonsknappene kan du foreta valg mens du bruker defibrillatoren. Funksjonsknapper Knappenes funksjon avhenger av oppgaven du utfører. Funksjonene beskrives ovenfor knappen på skjermbildet. 8 IrDA-port Infrarød dataport. Ved hjelp av denne kan data overføres trådløst fra defibrillatoren til en datamaskin. 9 Skjermbilde Viser relevant informasjon som kan brukes i alle driftsmoduser. Figur 2-2 forklarer informasjonen som vises på skjermbildet. 10 Kabelkontakt Her kan du koble til klebeelektroder (svart), EKG-kabel (grønn), elektroder for spedbarn/barn (rosa), og QUIK-COMBO -elektroder (grå). Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc.

20 Knapper og indikatorer Støtindikator Hjertefrekvensindikator Meldingsfelt Batteristatus-symbol Forløpt tid EKG Meldinger Etikett for funksjonsknapper Menyknapp Funksjonsknapper Figur 2-2 Defibrillatorens skjermbilde Hjertefrekvensindikator. Hjertefrekvensindikatoren kan vise hjertefrekvenser mellom slag per minutt. Indikatoren vises kun i Manuell modus eller når EKG-kabelen brukes. Batteristatussymbol. Når du slår på defibrillatoren, vises dette symbolet på skjermbildet og angir batteriets kapasitet. Ett segment angir at batterinivået er lavt. Hvis ingen segmenter vises på symbolet, er batteriet er svakt og du får meldingen BYTT BATTERI. EKG. EKG på skjermbildet er et ikke-diagnostisk EKG, og registreres via klebeelektrodene eller avledning II fra EKG-kabelen. En EKG-kurve på skjermbildet betyr ikke nødvendigvis at pasienten har puls. Etiketter for funksjonsknapper. Disse etikettene viser funksjonen som kan aktiveres ved å trykke på knappen, for eksempel ANALYSE og UTLAD. 2-4 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

21 BRUKE DEFIBRILLATOREN LIFEPAK Denne delen inneholder informasjon og instruksjoner om hvordan du bruker defibrillatoren LIFEPAK Driftsmoduser side 3-2 Defibrillering i AED-modus 3-3 Defibrillering i Manuell modus 3-5 Feilsøking under defibrillering 3-6 EKG-overvåking (EKG-modus) 3-8 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc.

22 Bruke defibrillatoren LIFEPAK 1000 DRIFTSMODUSER Du kan bruke defibrillatoren til: Automatisk ekstern defibrillering (AED-modus) Manuell defibrillering (Manuell modus) (forutsetter EKG-visning) EKG-overvåking (EKG-modus) (forutsetter EKG-visning) Advarsler og forholdsregler ADVARSLER! Fare for støt. Defibrillatoren leverer elektrisk energi på opp til 360 joule. Pass på at du ikke berører klebeelektrodene ved utlading av defibrillatoren. Fare for støt. Hvis en person berører pasienten, sengen eller annet ledende materiale som er i kontakt med pasienten under defibrillering, kan støtet delvis utlades gjennom denne personen. Sørg for at alle personer flytter seg bort fra pasienten, sengen og annet ledende materiale før defibrillatoren utlades. Fare for brannsår. Hvis det er luftlommer mellom huden og klebeelektrodene, kan det føre til brannsår under defibrillering. Sørg for at klebeelektrodene festes godt slik at hele elektroden er i kontakt med huden. Elektrodene skal ikke flyttes etter at de har blitt festet på huden. Hvis det er nødvendig å flytte elektrodene, skal du fjerne dem og erstatte dem med nye. Fare for brannsår og ineffektiv energioverføring. Klebeelektroder som er tørre eller skadet, kan forårsake lysbuedannelse og brannsår under defibrillering. Bruk ikke klebeelektroder som har vært fjernet fra folieemballasjen i mer enn 24 timer. Bruk ikke elektroder som har gått ut på dato. Kontroller at elektrodenes klebemiddel er intakt og uskadet. Skift ut klebeelektrodene etter 50 støt. Fare for forstyrrelse av implantert elektrisk utstyr. Defibrillering kan føre til at implantert elektrisk utstyr svikter. Plasser klebeelektrodene på god avstand fra implantert utstyr om mulig. Kontroller om mulig at implantert utstyr fungerer som det skal etter defibrillering. Fare for feiltolking av data. Det skal ikke utføres analyse i et kjøretøy i bevegelse. Bevegelsesartefakter kan påvirke EKG-signalet og føre til uriktig støtanalyse. Bevegelsesregistrering kan forsinke analysen. Stans kjøretøyet og flytt deg bort fra pasienten under analysen. Fare for feiltolking av data. Defibrillatoren skal ikke flyttes under analysen. Hvis defibrillatoren flyttes under analysen, kan det påvirke EKG-signalet og føre til uriktig støtanalyse. Verken pasienten eller defibrillatoren skal berøres under analysen. FORSIKTIG! Fare for skade på utstyret. Før du bruker defibrillatoren, skal du koble alt utstyr som ikke er defibrillatorbeskyttet fra pasienten. 3-2 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

23 Bruke defibrillatoren LIFEPAK 1000 DEFIBRILLERING I AED-MODUS Defibrillatoren LIFEPAK 1000 bruker Physio-Control patenterte system for støtrådgivning (Shock Advisory System) for å analysere pasientens hjerterytme. Defibrillatoren kan vise EKG-kurven og hjertefrekvensindikatoren i AED-modus. AED-modus har samme funksjonalitet om EKG-kurven vises eller ikke. Når EKG-VISNING er PÅ, vises meldingene sammen med EKG-kurven. Når EKG-VISNING er AV, vises kun meldingene. Slik bruker du defibrillatoren 1 Konstater at pasienten har hjertestans (pasienten må være bevisstløs, ikke puste normalt og ikke vise tegn til liv). 2 Trykk på PÅ/AV for å slå på defibrillatoren (den grønne indikatorlampen lyser). Talemeldingene aktiveres og veileder deg gjennom hele gjenopplivingsprosessen. 3 Klargjør pasienten for plassering av elektroder. Plasser om mulig pasienten på et fast underlag på god avstand fra stillestående vann. Kle av pasienten på overkroppen. Fjern eventuelt hår der elektrodene skal plasseres. Hvis det er nødvendig å barbere, må du unngå kutt i huden. Rengjør huden, og tørk den raskt med et håndkle eller en kompress. Bruk ikke alkohol, benzointinktur eller antiperspirant på huden. 4 Fest elektrodene på pasientens brystkasse. Start fra en side, og trykk elektrodene godt fast på pasientens hud som vist. Anterior Lateral ADVARSEL! For stor energioverføring. Energireduserende defibrilleringselektroder for spedbarn/barn skal brukes på barn som er yngre enn 8 år eller veier mindre enn 25 kilo. Bruk ikke Pediatric QUIK-COMBO-elektroder, da disse elektrodene ikke reduserer energioverføringen fra denne defibrillatoren. 5 Koble elektrodene til defibrillatoren (hvis de ikke allerede er tilkoblet). 6 Følg meldinger på skjermen og talemeldinger. Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc.

24 Bruke defibrillatoren LIFEPAK 1000 Følgende beskrivelser av tale- og tekstmeldinger er basert på standardinnstillingene i AED-modus. Endring av oppsett kan føre til at defibrillatoren fungerer annerledes. KOBLE TIL ELEKTRODER UNNGÅ ALL KONTAKT, ANALYSE PÅGÅR, UNNGÅ ALL KONTAKT KLARGJØR FOR STØT UNNGÅ ALL KONTAKT, TRYKK PÅ STØT-KNAPPEN ENERGI AVLEVERT START HLR STØT IKKE ANBEFALT Talemelding og tekstmelding når en pasient ikke har blitt koblet til defibrillatoren. Talemelding og tekstmelding når en pasient er koblet til defibrillatoren. Berør eller flytt ikke pasienten eller pasientkabelen under analysen. EKG-analysen tar fra 6 til 9 sekunder. Melding som vises hvis defibrillatoren oppdager en støtbar rytme. Defibrillatoren lader til riktig antall joule for det aktuelle støtet. Et stigende lydsignal og et ladesymbol på skjermbildet viser at defibrillatoren lades. Talemelding og tekstmelding når ladingen er ferdig. -knappen (støt) blinker. Sørg for at alle personer flytter seg bort fra pasienten, sengen eller annet utstyr som er koblet til pasienten. Trykk på -knappen (støt) for å gi støtet. Energinivået avhenger av oppsett for energiprotokoll og analysen etter støt. Hvis du ikke trykker på -knappen (støt) innen 15 sekunder, utlades defibrillatoren internt, og meldingen UTLADER... vises på skjermbildet. Melding etter hvert støt. HLR-tid angis med en melding og nedtellingsklokke (min:sek). Talemelding og tekstmelding som vises når defibrillatoren oppdager en ikke-støtbar rytme. Defibrillatoren lades ikke, og du kan ikke gi støt. Når STØT IKKE ANBEFALT vises rett etter et støt og HLR, øker ikke energinivået ved neste støt. Spesielle forhold ved plassering av elektroder Vær oppmerksom på følgende når du skal plassere elektrodene på pasienten: Overvektige pasienter eller pasienter med store bryster Fest elektrodene på et flatt område på brystkassen om mulig. Hvis hudfolder eller brystvev hindrer godt feste, skal du strekke huden slik at det blir et flatt område. Tynne pasienter Følg konturene til ribben og hulrom når du presser elektrodene fast på brystkassen. Dermed begrenser du faren for luftlommer eller åpninger under elektrodene, og de får god kontakt med huden. Pasienter med implantert pacemaker Defibrilleringselektrodene skal om mulig plasseres på god avstand fra pacemakerens pulsgenerator. Slike pasienter skal behandles på samme måte som en hvilken som helst annen pasient som krever førstehjelp. 3-4 Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK 1000

25 Bruke defibrillatoren LIFEPAK 1000 Pasienter med implantert defibrillator Plasser elektrodene i anterior-lateral posisjon. Slike pasienter skal behandles på samme måte som en hvilken som helst annen pasient som krever førstehjelp. Alternativ anterior-posterior elektrodeplassering Elektrodene kan plasseres i anterior-posterior posisjon på følgende måte: 1 Plasser enten - eller +-elektroden over venstre prekordium som vist i Figur 3-1. Den øvre kanten på elektroden skal være under brystvorten. Unngå om mulig å plassere elektroden over brystvorten, mellomgulvet eller fremspringet på brystbenet. 2 Plasser den andre elektroden bak hjertet i området under skulderbladet som vist i Figur 3-1. Sørg for at tilkoblingen ikke ligger under ryggraden, for å hindre ubehag for pasienten. Plasser ikke elektroden over fremspring på ryggraden eller skulderbladet. ANTERIOR Anterior POSTERIOR Posterior Figur 3-1 Anterior-posterior plassering DEFIBRILLERING I MANUELL MODUS I Manuell modus overstyres funksjonene til AED-modus. I Manuell modus kan brukeren starte analyse, lading, støt og intern utlading. Dette er nyttig hvis en person med opplæring i Manuell defibrillering overtar for en person med opplæring i grunnleggende livredning. Slik bruker du Manuell modus: 1 Trykk på menyknappen. 2 Velg JA for å aktivere Manuell modus. EKG-kurven og hjertefrekvensindikaktoren vises på skjermbildet. 3 Dersom EKG-rytmen er støtbar, trykker du på LADE for å lade defibrillatoren. Skjermbildet indikerer at defibrillatoren lades og du hører ladesignalet. 4 Sørg for at alle personer flytter seg bort fra pasienten, sengen eller annet utstyr som er koblet til pasienten. 5 Når ladingen er ferdig, trykk du på den blinkende -knappen (støt) for å gi pasienten støt. 6 Etter et støt innstilles energinivået for hvert påfølgende støt automatisk på energinivået som er konfigurert i oppsettet. NB: Du kan når som helst fjerne ladingen ved å trykke på UTLAD. Brukerhåndbok for defibrillatoren LIFEPAK Physio-Control, Inc.

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig informasjon Apparatregistrering Registrer apparatet på www.physio-control.com. Kunden vil da få beskjed

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0 Bruker Manual Norsk V1.0 Vitacon AS Side 1 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer