RAPPORT. Tilsyn med ferskvare fra dagligvareforretninger i Hedmark og Oppland. Regionalt prosjekt juli september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Tilsyn med ferskvare fra dagligvareforretninger i Hedmark og Oppland. Regionalt prosjekt juli september 2014"

Transkript

1 RAPPORT Tilsyn med ferskvare fra dagligvareforretninger i Hedmark og Oppland Regionalt prosjekt juli september 2014 Illustrasjonsfoto av ferskvaredisk. Foto: Mattilsynet. 1

2 Mattilsynet Hedmark og Opplands koordinerte tilsyn med hygiene i ferskvare fra dagligvarebutikker Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor virksomhetenes etterlevelse av regelverket innen en bransje eller et fagtema kontrolleres. Kontrollene er koordinert tids- og innholdsmessig hvilket innebærer at Mattilsynet får inn nyttig informasjon om tilstanden på området. Som regel gis det utfyllende veiledning og opplæring til inspektørene om gjennomføring av kontrollene og eventuell virkemiddelbruk. Kontrollene i et tilsynsprosjekt kan være både tradisjonelle inspeksjoner og revisjoner, også på kjede/konsernnivå, samt uttak og analyse av prøver, osv. I et tilsynsprosjekt vil også Mattilsynet gjennom andre virkemidler som informasjon og samarbeid med bransjeorganisasjoner og andre myndigheter sette i verk ytterligere tiltak som skal stimulere virksomhetene til etterlevelse av regelverket. Prosjektene kan være nasjonale, gjelde for hele landet og involvere alle eller de fleste av Mattilsynets distriktskontorer, eller regionale/lokale og gjennomføres i begrensede deler av landet. 2

3 Innholdsfortegnelse Mattilsynet Hedmark og Opplands koordinerte tilsyn med hygiene i ferskvare fra dagligvarebutikker... 2 Kapittel 1: Sammendrag... 3 Kapittel 2: Bakgrunn og gjennomføring Bakgrunn Målsetning Organisering Regelverksgrunnlag Gjennomføring Avvik og forvaltningsmessig virkemiddelbruk... 6 Kapittel 3: Resultater Nøkkeltall for inspeksjoner og vedtak... 7 Kapittel 4: Vurdering av resultater Allmenne krav til lokaler (pkt. 1) Temperaturstyring: Varmholding, kjøling, tining og nedkjøling (pkt 3 og 4) Internkontroll Konklusjon...10 Kapittel 5: Liste over inspiserte serveringssteder Ingen eller mindre vesentlige brudd på regelverket for kontrollpunkter Påvist brudd på regelverket for kontrollpunkter Alvorlige brudd på regelverket...12 Kapittel 1: Sammendrag Mattilsynets fem distriktskontorer i region Hedmark og Oppland har gjennomført 67 uanmeldte inspeksjoner på butikker med ferskvareavdeling eller ferskvaredisk. En virksomhet ble gitt hastevedtak om umiddelbart å vaske ned sine lokaler. Her var renholdet blitt forsømt over tid slik at det under benke-nivå hadde bygget seg opp urenheter og belegg. 19 virksomheter ble gitt pålegg om å rette opp regelbrudd, mens 47 virksomheter hadde ingen eller små avvik. Regelverksbruddene er av forskjellig alvorlighetsgrad i forhold til målet om trygg mat. Tilsynet var koordinert og både små og store ferskvareavdelinger ble inspisert etter samme sjekkliste. Volumet av fersk mat som selges via ferskvareavdelinger kan være betydelig og Mattilsynet ønsket å få en oversikt og status på hvordan hygiene og mathåndteringen er på disse virksomhetene. I dette tilsynet ønsket man å inspisere hvordan ferskvarer eller lettbedervelige matvarer som kjøtt, ost eller fisk håndteres, oppbevares, tilberedes, varmebehandles og nedkjøles i butikken og om lokaler og utstyr var egnet for formålet. Da det håndteres lett bedervelige matvarer i stort omfang, er det av stor betydning for mattryggheten at virksomhetene har nødvendig kompetanse og gode interne rutiner for å sikre trygg mat. Resultatene fra det koordinerte tilsynet viser at mange har stor forståelse for betydningen av god hygiene og gode rutiner. To tredjedeler av de inspiserte virksomhetene har få eller ingen avvik på kontrollpunktene. Vi ser også at en del av kjedene tar stort ansvar for de enkelte virksomheter ved å gi støtte i gode systemer. 3

4 Virksomheter som etterlever sine egne rutiner, vil oppnå en god hygienepraksis og produsere trygg mat. Kapittel 2: Bakgrunn og gjennomføring 2.1. Bakgrunn Dagligvarekampanje i 2009 og tilsyn med frittstående dagligvareforretninger i 2010 ble gjennomført som nasjonale tilsynsprosjekt. Kampanjene avdekket noe varierende resultater i bransjen og det var liten kjedeinvolvering i de enkelte butikker. I region Hedmark og Oppland ønsket vi nå å ha fokus på trygg mathåndtering i dagligvarebransjens ferskvareavdelinger slik at vi får kunnskap om status i denne bransjen, i tillegg til at det er viktig å ha et pulserende tilsyn. Det omsettes mye mat, inkludert lett bedervelige næringsmidler, gjennom denne kanalen slik at potensielle feil kan gi stor risiko for mattryggheten. Vi gjennomførte høsten 2013 et pilotprosjekt i regionen hvor vi førte tilsyn med relevante krav i regelverket med stor betydning for trygg mat. Vurderingene ble gjort med bakgrunn i de krav som er gitt i forskrift om næringsmiddelhygiene (hygieneforskriften) vedrørende lokaler, driftshygiene og krav til oppbevaringstemperaturer, - med det formål å sikre at forbrukeren frambys helsemessig trygg mat med akseptabel kvalitet. Et tilsynsprosjekt vil erfaringsmessig lede til større bevisstgjøring på de tema som tas opp, og det er viktig å sette søkelyset på at matvarer håndteres korrekt både ved varmholding, nedkjøling og lagring i tillegg til at man har en generell god hygiene på stedet Målsetning All mat som selges over ferskvarediskene i dagligvareforretninger i Hedmark og Oppland skal være trygg. Et koordinert tilsyn vil si noe om tilstanden for denne del av bransjen. o Felles sjekklister for inspektørene for vurdering av de samme forhold o Mulighet til mer langsiktig arbeid for enhetlig tilsynspraksis ved å innhente opplysninger om praktiseringen av tilsynsarbeidet Organisering Tilsynsprosjektet foregikk som ordinært hygienetilsyn i ferskvareavdelinger. Dette er en del av vanlig tilsyn, men vi ønsket i år å koordinere tilsynet slik at vi kan si noe samlet om bransjen. På bakgrunn av tilsynene i 2013 utarbeidet regionkontor og distriktskontor i fellesskap ei sjekkliste med aktuelle kravpunkter som vi ville føre tilsyn med i denne kampanjen. Vi benyttet inspeksjon som metode og vårt hovedfokus er hygieniske parametere. Tilsyn ble i hovedsak utført i perioden juli - september, virkemiddelbruk ble utført i tråd med intern retningslinje og alle inspiserte de samme kravpunktene. Regionkontoret har hatt ansvar for å skrive sluttrapporten. 4

5 2.4. Regelverksgrunnlag Forskrift 22. desember 2008 nr om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) Forskrift 15. desember 1994 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften) Forskrift 22. desember 2008 nr om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovforskriften) 2.5. Gjennomføring Det er ført tilsyn med regionens dagligvareforretninger som har ferskvareavdelinger eller ferskvaredisker. Inspeksjonene ble utført av inspektører på de fem distriktskontorene i regionen. Totalt ble det gjennomført tilsyn med 67 ulike steder. Antall inspiserte virksomheter er fordelt pr. distriktskontor på følgende måte; DK Nord- Østerdal: DK Øst-Hedmark: DK Hedmarken: DK Gudbrandsdal: DK Valdres og Gjøvikregionen: 6 ferskvareavdelinger 21 ferskvareavdelinger 16 ferskvareavdelinger 15 ferskvareavdelinger 9 ferskvareavdelinger Ved inspeksjonene benyttet alle en felles sjekkliste med 8 utvalgte kravpunkter som alle er viktige med tanke på å kunne framby trygg mat. Kravpunktene framgår av oversikten under og det framgår også hva som er viktig å føre tilsyn med. 1. Allmenne krav til lokaler a. Renhold, orden, vedlikehold, eget toalett og garderobe for personale, håndvask med egnet armatur, såpe og tørkepapir, 2. Krav til utstyr a. Renhold, desinfisering og utforming av utstyr b. Nødvendige bakker, skjærefjøler, termometer i kjøl og frys c. Kontrollinnretninger 3. Særskilte bestemmelser for varmebehandling og varmholding a. Minst 60 C ved varmholding for å hindre mikrobiell vekst b. Kontroll av varmholding og skriftlig rutine 4. Temperaturstyring a. Kjølekjede må ikke brytes b. Tining i kontrollerte former i. max 10 C på overflaten c. Nedkjøling fra 60 til 10 C på max 2 timer d. Skriftlig rutine og kontroll 5. Lagring og håndtering av næringsmidler a. Beskytte næringsmidler mot forurensing ved å skille; i. rent utstyr/klær fra urent utstyr/klær ii. rått fra kokt iii. skille rått kjøtt/kylling og skalldyr fra andre matvarer iv. uemballert mat fra emballert 5

6 v. ikke lagre mat på gulv 6. Mottakskontroll og krav til råvarer a. Virksomheten må sørge for at det ikke benyttes råvarer som er uegnet til anvendelse i næringsmiddelproduksjon, herunder å ha vurdert hvem man kjøper råvarer fra. b. Virksomheten må vurdere om råvaren kan være forurenset eller helseskadelig. 7. Personlig hygiene a. Vask av hender etter urent arbeid (penger, toalettbesøk, røyking, bytte av arbeidsoppgaver) b. Rene klær og evt. hansker, overtrekks-sko c. Forbehold ved diaré, infiserte sår (hvilke rutiner har virksomheten?) d. Skifte av arbeidsklær skjer på arbeidsplass- ikke hjemme 8. Plikt til internkontroll a. Virksomheten har plikt til å innføre og utøve internkontroll b. Internkontroll skal dokumenteres på hensiktsmessig form og omfang For hvert punkt ble det vurdert om forholdene tilfredsstilte krav i forskrift. Enkelte virksomheter ble vurdert etter flere kravpunkter, men resultatet av disse faller utenom her. Hvordan virksomheten har fulgt opp sine avvik, er ikke tatt inn i denne rapporten Avvik og forvaltningsmessig virkemiddelbruk Mattilsynets rolle er bl.a. å føre tilsyn med at virksomheten følger regelverket slik at de kan servere trygg mat. Et avvik vil si at det oppdages forhold som ikke er i samsvar med regelverkets krav. Ved brudd på bestemmelser i regelverket bruker Mattilsynet ulike forvaltningsmessige virkemidler, for å tvinge igjennom regelverksetterlevelse. Virkemidlene som benyttes skal være forholdsmessige. Det vil si at de ikke skal være strengere enn det som er nødvendig for å oppnå regelverksetterlevelse, men de skal være strenge nok til at virkemiddelbruken er effektiv og medfører regelverksetterlevelse. Nedenfor følger en forklaring av uttrykk som brukes i rapporten: Avvik Begrepene regelverksbrudd, brudd og avvik benyttes i rapporten for å beskrive at det er observert forhold som ikke er i samsvar med regelverkets krav. Påpeking av plikt Påpeking av plikt innebærer at Mattilsynet veileder ansvarlig for ferskvareavdelingen om hva som står i regelverket, orienterer om at det er observert regelverksbrudd og påpeker at den som driver en virksomhet har plikt til å følge reglene. Mattilsynet bruker dette ved en bagatellmessig overtredelse av en klar regel og hvis det er første gang virksomheten bryter denne regelen. Vedtak og varsel om vedtak Dersom det er observert brudd på regelverket, og Mattilsynet mener det er nødvendig å pålegge den det føres tilsyn med å foreta seg noe, vil dette gjøres i form av et skriftlig vedtak med pålegg. Før det fattes vedtak med pålegg vil det som hovedregel sendes et forhåndsvarsel om at Mattilsynet vurderer å fatte vedtak. Den det føres tilsyn med får en 6

7 uttalefrist til å komme med merknader til forhåndsvarselet, før Mattilsynet eventuelt fatter vedtak med pålegg. Hvis den ansvarlige retter opp forholdene som er i strid med regelverket innen uttalefristen, og Mattilsynet orienteres om dette, avsluttes saken uten at det fattes vedtak i saken. Dersom forholdene ikke rettes innen uttalefristen, og det ikke kommer merknader til forhåndsvarselet som gir grunn til å endre Mattilsynets standpunkt, fattes det vedtak med pålegg med frist for gjennomføring av vedtaket. Det kan klages på vedtaket som blir fattet, og klagefristen er tre uker. Klagen vil da bli behandlet av overordnet organ i Mattilsynet. Vedtak uten forhåndsvarsel (kalles også hastevedtak) Hvis det er viktig for mattryggheten og det tidsmessig ikke er praktisk mulig å forhåndsvarsle vedtak med pålegg/forbud, uten at det er helsefare, kan Mattilsynet fatte vedtak med pålegg uten at dette er forhåndsvarslet. Fristen for gjennomføring av vedtaket vil i slike tilfeller være umiddelbart. Alternativt kan vedtak forhåndsvarsles muntlig på stedet med frist for uttale senere samme dag eller dagen etter, dersom dette er mulig ut fra hensyn til mattryggheten. Dette er også et vedtak som kan påklages. Kapittel 3: Resultater Mattilsynet i region Hedmark og Oppland har gjennomført uanmeldte inspeksjoner hos 67 ferskvareavdelinger, de fleste utført i perioden juli, august og september. Resultatene viser at ingen steder ble stengt, men det ble gitt hastevedtak (vedtak uten forhånds-varsel) til en ferskvareavdeling. Virksomheten fikk pålegg om umiddelbart å vaske ned sine lokaler da renholdet var blitt forsømt over tid slik at det hadde bygget seg opp urenheter og belegg på sluk, hyller, vegger, gulv og trallehjul (under benke-nivå). Hastevedtaket ble gitt for å få en umiddelbar bedring og dermed hindre helsefare. Av de øvrige 19 virksomhetene som har fått varsel om vedtak(vedtak) på grunn av regelverksbrudd, var det flest mangler vedrørende renhold, orden og vedlikehold i lokalene (generell hygiene). Videre viser resultatene noen avvik både på varmholding og/eller nedkjøling, så temperaturhåndtering er et område som i enkelte butikker krever forbedringer. De mest vanlige innrapporterte manglene var at kontrollrutinene ikke gjennomføres i samsvar med egen rutine. Avvik på internkontroll henger som oftest sammen med avvik på ett av de andre forholdene da det viser at egne rutiner ikke blir fulgt. Noen av virksomhetene har flere forhold som må rettes, mens andre (ca. halvparten) har avvik bare på ett kravpunkt. Regelverksbruddene er av forskjellig alvorlighetsgrad i forhold til målet om trygg mat. 47 (70 %) av de inspiserte virksomhetene har ingen eller mindre vesentlige mangler ved sin drift. Mattilsynet har prioritert å føre tilsyn med alle virksomheter med ferskvareavdelinger slik at resultatene speiler et gjennomsnitt av ferskvareavdelinger i regionen Nøkkeltall for inspeksjoner og vedtak På figuren under vises fordelingen av Mattilsynets reaksjonsform (virkemiddelbruk) på de inspiserte spisestedene. 7

8 Reaksjonsform pr. spisested På oversikten under framgår antall avvik pr. kravpunkt. Hvert sted kan ha avvik på ett eller flere kravpunkt. Det er på kravpunktene allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler (12) og internkontroll (10) som Mattilsynet har funnet flest regelverksbrudd. KRAVPUNKTER REGELVERK Antall avvik 1. Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler 852, vedlegg II, kap I. (her inngår også orden, renhold og vedlikehold Krav til utstyr 852, vedlegg II, kap V 1 3. Særskilte bestemmelser om varmholding Temperaturstyring 852, vedlegg II, kap IX 7 5. Lagring og håndtering av næringsmidler 852, vedlegg II, kap IX 7 6. Mottakskontroll og krav til råvarer 852, vedlegg II, kap IX 2 7. Personlig hygiene 852, vedlegg II, kap XIII 2 8. Plikt til internkontroll Int.kontroll 4 10 Kapittel 4: Vurdering av resultater 4.1. Allmenne krav til lokaler (pkt. 1) Under dette punktet vurderer vi om lokalene er egnet for tiltenkt bruk, om lokalene er vedlikeholdt slik at de kan rengjøres på en tilfredsstillende måte, og om det er tilrettelagt for god orden med tilstrekkelig plass til de ulike oppgaver og utstyr. Videre inngår i dette kontrollpunktet også forhold vedrørende håndvask og personal-toalett. På bakgrunn av at dette kravpunktet inneholder mange ulike krav, er det ikke overraskende at det er på dette punktet vi finner flest avvik. Imidlertid ser vi at avvikene har ulik betydning i forhold til omfang og alvorlighetsgrad. Ett hastevedtak ble gitt i denne kampanjen og det ble gitt fordi renholdet var mangelfullt. Observasjoner viste at det over tid det hadde bygget seg opp smuler, flekker og gult/grått belegg på ulike steder under benkenivå, slik som sluk, hyller, vegger, gulv og trallehjul. Videre var det plassert noe søppel og uvedkommende utstyr som vanskeliggjorde renholdet. Hastevedtaket ble gitt for å få en umiddelbar bedring og dermed hindre helsefare. 8

9 Regelverket krever tilfredsstillende renhold for å hindre oppvekst av bakterier og forurensing av næringsmidlene. Andre avvik var at alle områder i ferskvareavdelingen ikke ble tilstrekkelig og planmessig rengjort og at det er behov for vedlikehold på enkelte steder. Det var 12 (18 %) virksomheter som fikk avvik på dette punktet. Resultatene viser at renhold og vedlikehold i ferskvareavdelingen bør bedres i noen butikker. I virksomheter der daglig leder eller/og ferskvaresjef mangler, ser vi flere avvik enn i virksomheter med et stabilt personale som kjenner sine rutiner godt Temperaturstyring: Varmholding, kjøling, tining og nedkjøling (pkt 3 og 4) To av kravpunktene relaterer seg til temperaturstyring da vi fører tilsyn med om virksomhetene kjenner til hvilke temperaturer og rutiner som gjelder ved ulik mat-håndtering. For virksomheter som håndterer lett-bedervelige matvarer er det viktig at de har rutiner og utstyr slik at kjølekjeden ikke brytes, at maten tines under kontrollerte forhold og at nedkjøling foregår raskt og effektivt. Maten skal oppbevares ved en temperatur som hindrer oppvekst av skadelige bakterier. Videre er det viktig at ferskvareavdelinger som selger varm mat, sørger for at maten holdes ved minst 60 C for å hindre tilstedeværelse eller oppvekst av eventuelle sykdomsframkallende bakterier. Mat som varm-holdes ved for lav temperatur (eks. 40 C) vil kunne få en oppvekst av patogene bakterier. 4 (6 %) av de undersøkte virksomhetene hadde avvik på begge kravpunktene vedrørende temperaturhåndtering, mens det var ytterligere 5 virksomheter som hadde avvik på ett av de angitte kravpunktene. Resultatene viser at varmholding og/eller nedkjøling er et område som i enkelte butikker krever forbedringer. De mest vanlige innrapporterte manglene var at kontrollrutinene ikke gjennomføres i samsvar med egen rutine. Manglende kjennskap til krav til kjerne-temperatur i maten ved varmholding ble også observert. Totalt sett har mange god kontroll med dette punktet. Vi er tilfreds med at de fleste hadde god kontroll med kjøling og tining av matvarene. I forhold til mattryggheten er punktet svært viktig da for lav temperatur på varmholding eller for lang nedkjølingstid kan få direkte konsekvenser for mattryggheten. Det er derfor av stor betydning at personalet har denne kompetansen Internkontroll Alle næringsmiddelvirksomheter skal ha internkontroll som sikrer at håndteringen er i tråd med hygieneregelverket for næringsmidler. Egenkontrollen skal inneholde rutiner som sikrer at maten som tilbys er helsemessig trygg. Eksempelvis skal internkontrollen inneha rutiner som ivaretar renhold, temperaturstyring og håndtering av næringsmidler. Det er 10 (15 %) butikker som får pålegg relatert til kravpunktet internkontroll (egenkontrollsystem). Når virksomhetene ikke har nok fokus på egne rutiner, ser vi også avvik på lokalenes renhold og vedlikehold, temperaturstyring og håndtering av næringsmidler. Over tid vil dette kunne ha betydning for hygiene og kan få følger for mattryggheten. Vi synes det er urovekkende at virksomhetene ikke klarer å følge sine egne rutiner. De fleste har rutiner på plass, men etterlevelsen ser ut til å mangle. Ser vi på bransjen under ett, så 9

10 ser vi at mange har god drift. Spesielt kan det se ut som at mange av kjedene har tatt tak og følger opp sine butikker tett. De virksomhetene som har et godt fungerende internkontrollsystem med gode beskrivende rutiner som de følger hver dag, vil ha et godt grunnlag for å drive på en hygienisk god måte. Det er derfor av stor betydning å øke bevisstheten om viktigheten av god styring Konklusjon Resultatene av dette koordinerte tilsynet viser at mange av regionens ferskvareavdelinger drives godt. 70 % av de inspiserte hadde ingen eller små avvik og et slikt resultat er betryggende for forbruker. Det kan se ut til at mange av kjedene støtter godt opp om de enkelte butikker blant annet med å hjelpe dem i utarbeidelsen av internkontrollsystemer som er tilpasset den enkelte virksomhet. Videre velger noen løsninger som er mindre krevende, eks. innkjøp av mat som er klar til oppvarming, nettopp for å tilpasse aktiviteten. Vi er tilfreds med at det er få avvik relatert til personlig hygiene, krav til utstyr og mottakskontroll av varer. Videre ser vi at det er svært viktig med et stabilt personale som kjenner rutinene godt og tydelig ledelse. I virksomheter der daglig leder eller/og ferskvaresjef mangler, ser vi flere avvik enn i virksomheter med ansvarlige ledere. Vi ser likevel enkelt-butikker som må skjerpe seg. En virksomhet ble pålagt å vaske lokalene umiddelbart for å få en bedring med en gang slik at helsefare unngås. Det er også enkelte butikker som har flere avvik som de må rette opp. Mattilsynet er av den mening at disse virksomhetene viser manglende forståelse for hva som er nødvendig for å produsere trygg mat og årsaken kan være manglende kompetanse i virksomheten. Regelverksbruddene skyldes mangler ved lokalenes hygiene da renhold, orden og vedlikehold er dårlig og vi ser også utilfredsstillende varmholding og nedkjøling av næringsmidler. Dette viser at virksomhetene mangler nødvendige rutiner (manglende internkontroll) som skal bidra til å sikre forsvarlig drift slik at det tilbys trygg mat. For å ha sikker matproduksjon er det en forutsetning å legge vekt på renhold og orden i tillegg til å ha kunnskap om korrekt håndtering av næringsmidler. Produksjon av mat er virksomhetenes ansvar og det er helt grunnleggende at virksomhetene har kompetanse på hygiene og kjennskap til hva som kan påvirke maten negativt. Kapittel 5: Liste over inspiserte serveringssteder 5.1. Ingen eller mindre vesentlige brudd på regelverket for kontrollpunkter Brovold Trygve A/S Butikk, Stange CC-MAT, Hamar CC-Mat, Gjøvik Coop Extra Kongsvinger Coop Mega - Dokka Coop Mega Dombås Coop MEGA Flisa Coop MEGA Kongsvinger 10

11 Coop Mega Otta Coop Mega Raufoss Coop Mega Stange BA Coop Mega Storhamar avd 4, Hamar Coop Mega Trysil Coop Mega Tynset Coop Obs Rudshøgda Coop Obs! Hypermarked, Olrud Coop Sør-Gudbrandsdal avd. Ringebu Coop Sør-Gudbrandsdal BA Mega Øyer Eurospar Brumunddal A/S Eurospar Fagernes ICA Supermarked Gjøvik avd Joker Amundsen, Arneberg Joker Folldal Joker Granrud, Rendalen Matkroken Trysil Meny Elverum Meny Hamar Meny Kongsvinger Spar Alvdal Spar Beitostølen A/S Spar Dokka Bondlid Matsenter A/S, Dokka Spar Gausdal A/S Spar Hanstad, Elverum Spar Kirkenær Spar Mjøsbrua, Moelv Spar Moelv NG Spar innland as, Moelv Spar Mo-Senteret, Gardvik Spar Os Per Magne Hansen (Os landhandel), Os SPAR Rena Spar Romedal HK Bjørnstad AS, Romedal Spar Supermarked Lena A/S, Lena Spar Sveum A/S; Brumunddal SPAR Søbakken, Elverum Spar Tangen as, Tangen Spar Vang v/ Wik Matsenter, Vang Spar Våler Stratos dagligvare AS, Joker Brandval 5.2. Påvist brudd på regelverket for kontrollpunkter Bunnpris Dombås CC-mat, Lillehammer Coop Extra Skarnes Coop Extra, Sand Coop Mega Lom Coop Mega Vinstra Coop Mega Vågå Coop Obs Elverum Coop Prix Skeimo, Skjåk Eurospar Potten Skarnes v/lars Erik Karseth, Skarnes ICA Supermarked Søre Ål avd. 8623, Lillehammer 11

12 KIWI Kongsvinger avd. 033 Matkroken Vågå Spar Flisa Spar Ottestad Spar Sannerud A/S, Hamar Spar Tynset Olaf Aas AS, Tynset Thv. Holtlien, Lillehammer Wiggo's Mat A/S - Rimi Hunndalen, Gjøvik 5.3. Alvorlige brudd på regelverket Hastevedtak-vaske lokaler Coop Mega Lillehammer 12

Rapport. Tilsyn med virksomheter som produserer hurtigmat i 2012 i region Rogaland og Agder

Rapport. Tilsyn med virksomheter som produserer hurtigmat i 2012 i region Rogaland og Agder Vår ref: 2012/116066 Dato: 19.03.2013 Org.nr: 985 399 077 Rapport Tilsyn med virksomheter som produserer hurtigmat i 2012 i region Rogaland og Agder Sammendrag Det ble gjennomført 108 tilsyn ved distriktskontorene

Detaljer

RAPPORT. Tilsynsprosjekt 2013 i region Hedmark og Oppland TILSYN MED SPISESTEDER

RAPPORT. Tilsynsprosjekt 2013 i region Hedmark og Oppland TILSYN MED SPISESTEDER RAPPORT Tilsynsprosjekt 2013 i region Hedmark og Oppland TILSYN MED SPISESTEDER Sluttrapport regionalt tilsynsprosjekt 2013, tilsyn med spisesteder side 1 av 13 Mattilsynet Hedmark og Opplands koordinerte

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra inspeksjon ved. serveringsteder i Rogaland og Agder høsten 2011

Oppsummeringsrapport fra inspeksjon ved. serveringsteder i Rogaland og Agder høsten 2011 Oppsummeringsrapport fra inspeksjon ved serveringsteder i Rogaland og Agder høsten 2011 Mattilsynet Regionkontoret for Rogaland og Agder, tilsynsseksjonen februar 2012 Sammendrag: Mattilsynets fem distriktskontorer

Detaljer

Regional kampanje 2009 Hedmark og Oppland

Regional kampanje 2009 Hedmark og Oppland Regional kampanje 2009 Hedmark og Oppland Tilsyn med serveringsvirksomheter SLUTTRAPPORT Mattilsynet Regionkontoret for Hedmark og Oppland Prosjekteier: Regiondirektør Anders Prestegarden Prosjektleder:

Detaljer

RAPPORT. Tilsynsprosjekt 2012 i region Hedmark og Oppland TILSYN MED SPISESTEDER

RAPPORT. Tilsynsprosjekt 2012 i region Hedmark og Oppland TILSYN MED SPISESTEDER 12.04.2012 RAPPORT Tilsynsprosjekt 2012 i region Hedmark og Oppland TILSYN MED SPISESTEDER Sluttrapport regionalt tilsynsprosjekt 2012, tilsyn med spisesteder side 1 av 14 Mattilsynet Hedmark og Opplands

Detaljer

KORT FORTALT OM TILSYN I HURTIGMATBRANSJEN MARS - AUGUST 2014

KORT FORTALT OM TILSYN I HURTIGMATBRANSJEN MARS - AUGUST 2014 KORT FORTALT OM TILSYN I HURTIGMATBRANSJEN MARS - AUGUST 14 Foto: mariannmat.wordpress.com Næringsmiddelinspektører i Mattilsynets region Buskerud, Vestfold og Telemark har utført mer enn 3 tilsyn i hurtigmatbransjen.

Detaljer

16.2.2010. Dagligvareprosjektet 2009. Dagligvareprosjektet 2009. Historikk - 2006 Nasjonalt tilsynsprosjekt

16.2.2010. Dagligvareprosjektet 2009. Dagligvareprosjektet 2009. Historikk - 2006 Nasjonalt tilsynsprosjekt Nasjonalt tilsynsprosjekt i kjedetilknyttede dagligvarebutikker. Solveig Eriksrud. DK Asker og Bærum, Norge Historikk Gjennomføring Resultater Utvikling i bransjen Tiltak som har ført til forbedringer

Detaljer

Velkommen til smilefesordningen

Velkommen til smilefesordningen Informasjon til virksomhetene om smilefj esordningen FAKTA Dette er smilefjesordningen Velkommen til smilefesordningen Fra 2016 innfører Mattilsynet smilefjesordning i Norge. Dette er ikke et nytt tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke COOP NORD SA AVD 5034 OBS TROMSØ KAFÉ Heilovegen 4 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219519 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

OPPFØLGING AV SERVERINGSSTEDER OG BENSINSTASJONER 2010. DK Midt - Rogaland

OPPFØLGING AV SERVERINGSSTEDER OG BENSINSTASJONER 2010. DK Midt - Rogaland OPPFØLGING AV SERVERINGSSTEDER OG BENSINSTASJONER 2010 DK Midt - Rogaland 1 Sammendrag Mattilsynets distriktskontor for Midt Rogaland gjennomførte våren 2010 tilsyn ved 20 serveringssteder og 24 bensinstasjoner

Detaljer

RAPPORT Tilsyn med spisesteder i Hedmark og Oppland Regionalt prosjekt januar mai 2014

RAPPORT Tilsyn med spisesteder i Hedmark og Oppland Regionalt prosjekt januar mai 2014 RAPPORT Tilsyn med spisesteder i Hedmark og Oppland Regionalt prosjekt januar mai 2014 Foto: Mattilsynet. Bildet viser en skitten skuff med skitne kjøkkenredskaper. 1 Mattilsynet Hedmark og Opplands koordinerte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SKARVEN VERTSHUSET AS Postboks 995 9260 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223940 Dato: 08.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Frittstående dagligvare med fokus på hygiene

Frittstående dagligvare med fokus på hygiene Frittstående dagligvare med fokus på hygiene Hvor mange tilsyn? Det er ca 350 butikker i hele Norge 132 tilsyn ble utført totalt i 8 regioner. - Flest i de store regionene/ byene - Frivillig deltagelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke VIKING HOTELL Postboks 3315 9275 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223925 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KNOLL OG TOTT AS Postboks 604 9256 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222923 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BURGER KING AVD 5027 HULDERV Huldervegen 6 9016 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223291 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke PASTAFABRIKKEN AS Postboks 320 9254 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/221400 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BURGERMAN Postboks 3506 Stakkevollan 9277 TROMSØ v/ Line Åsland Deres ref: Vår ref: 2014/220432 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KAFFEBØNNA STORTORGET AS Postboks 582 9256 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/221920 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RISØ MAT & KAFFEBAR AS Strandgata 32 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220488 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BLÅ ROCK CAFE AS Strandg 14-16 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223190 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CIPRESA AS Postboks 428 9255 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/221484 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

Detaljer

Resultater - tilsynskampanje 2007 Fersk, sporbar fisk?

Resultater - tilsynskampanje 2007 Fersk, sporbar fisk? Resultater - tilsynskampanje 2007 Fersk, sporbar fisk? 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN 2 2.0 FAKTORER SOM BLE KONTROLLERT 2 2.1 Sporbarhetsøvelse 4 3.0 RESULTATER 4 3.1 Resultater for detaljister 5 3.1.1 Resultater

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Le Cafe Nerstranda Nerstranda 9 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220894 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SMAK BAKERI TROMSØ AS Karlsøyvegen 1 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219150 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

RAPPORT. Nasjonalt tilsynsprosjekt 2009 EGGPAKKERIER

RAPPORT. Nasjonalt tilsynsprosjekt 2009 EGGPAKKERIER 15.02.2010 RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2009 EGGPAKKERIER side 1 av 13 Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor virksomhetenes etterlevelse av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke LA DOLCE VITA GOHDAR S. R. DOSKE SJØGATA 3 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222782 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Om tilsynskampanjen hos cateringvirksomheter gjennomført av Mattilsynet avdeling Oslo, Asker og Bærum.

Om tilsynskampanjen hos cateringvirksomheter gjennomført av Mattilsynet avdeling Oslo, Asker og Bærum. Om tilsynskampanjen hos cateringvirksomheter gjennomført av Mattilsynet avdeling Oslo, Asker og Bærum. Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum gjennomførte høsten 2017 en tilsynskampanje i cateringvirksomheter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ALLEGRO PIZZERIA Turistvegen 19 9020 TROMSDALEN Deres ref: Vår ref: 2014/223945 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RICA ISHAVSHOTEL TROMSØ Postboks 196 9252 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220459 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SIAM CAFE AS c/o Rino Grande, Tomasjordvegen 200 9024 TOMASJORD v/ Saifon Maslek Deres ref: Vår ref: 2014/220441 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene, Mattilsynet 2005 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelforskrifter Innhold FORSKRIFT OM NÆRINGSMIDDELHYGIENE

Detaljer

Deres ref: VEDTAK VEDRØRENDE VEDLIKEHOLD, INTERNKONTROLL OG HÅNDVASK. Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos BJUGN SYKEHJEM.

Deres ref: VEDTAK VEDRØRENDE VEDLIKEHOLD, INTERNKONTROLL OG HÅNDVASK. Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos BJUGN SYKEHJEM. BJUGN KOMMUNE Deres ref: BJUGN SYKEHJEM Vår ref: 2017/130559 Alf Nebbs gate 2 Dato: 24.07.2017 7160 BJUGN Org.nr: 985399077 Mattilsynet VEDTAK VEDRØRENDE VEDLIKEHOLD, INTERNKONTROLL OG HÅNDVASK Mattilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AUNEGÅRDEN AS Postboks 806 9258 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222778 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DOLLY DIMPLES DRIFT AS AVD JEKTA Stakkevollvegen 68 9010 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219161 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke 2 BRØDRE POLARSENTRET Postboks 2615 9273 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219527 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HELMERSEN DELIKATESSER Storgata 66 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220810 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SKANSEN HOTELL Postboks 663 9257 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219861 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Le Cafe Nerstranda Nerstranda 9 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223464 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE

INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE Dette dokumentet for internkontroll gjelder for hele Rendalen barnehage. Internkontrollsystemet er med å sikre at vi har en god hygiene på vår arbeidsplass og at

Detaljer

Hjemmel for inspeksjonen: Lov 2003-12-19 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) 23.

Hjemmel for inspeksjonen: Lov 2003-12-19 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) 23. Peppes Pizza Ålesund Pizza A/S Boks 357 Sentrum 6001 ÅLESUND Deres ref: Vår ref : 09 / 96074 00596 / 09-1504 Dato: 24.07.2009 Arkivkode: /510468 Tilsynsrapport Bakgrunnsopplysninger Peppes Pizza - Ålesund

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SOLSIDEN KAFFE OG TE Postboks 5160 Tromsdalen 9284 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223997 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KOSEVERDEN AS Tomasjordnes 118-101 9024 TOMASJORD Deres ref: Vår ref: 2014/219689 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ISS FACILITY SERVICES AS AVD 471014 SYDSPISSEN HOTELL STRANDV 166 9006 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222309 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc d53. Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _.

c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc d53. Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _. 1314109868c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc5582505d53 Wo10l$-~H FROGN KOMMUNE Defesfefí Vår ref: 2017/172816 Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _. 1443 DRØBAK Org.nr: 985399077 Mattilsynet fatter vedtak.

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Krav til næringsmiddelvirksomheter Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Kort om meg - Seniorinspektør ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord siden 2008. - Bachelorgrad i Næringsmiddelteknologi

Detaljer

Kongekrabber hva skjer?

Kongekrabber hva skjer? Kongekrabber hva skjer? Mattilsynet 22.09.2012 Stian Madsen Stokmo og Karianne Strømhaug Region Nord, avd. Finnmark, seksjon fisk og mat HOVEDMÅL Mattilsynet skal arbeide for: Trygg mat som skal sikre

Detaljer

Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal. Del I Obligatoriske kravpunkter Kravpunkt 1 Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Renhold og orden

Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal. Del I Obligatoriske kravpunkter Kravpunkt 1 Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Renhold og orden Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal Sted: Inspektør: Navn på virksomhet: Representant fra virksomhet: Dato: Avdeling: Org. nr/pers.nr: Telefonnummer: Hovedinntrykk: Del I Obligatoriske kravpunkter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HURTIGRUTEN PLUSS AS AVD LANDANSATTE TROMSØ Postboks 6144 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220481 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke TANGS RESTAURANT AS Bankgata 7 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220485 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke THAI HOUSE RESTAURANT AS Rektor Steens gate 27 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220500 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke PIZZA EXPRESS Strandvegen 90 9007 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220478 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

25. april 2010. Mattilsynet, DK for Trondheim og Orkdal

25. april 2010. Mattilsynet, DK for Trondheim og Orkdal Informasjon - Nytt hygieneregelverk 25. april 2010 Mattilsynet, DK for Trondheim og Orkdal Regelverk på matområdet. Norge har vedtatt nytt hygieneregelverk Hygienepakken. Forenkling av regler Tydeliggjør

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BJUGN KOMMUNE LYNGRABBEN BARNEHAGE Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Deres ref: Vår ref: 2016/138707 Dato: 23.06.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke QUALITY HOTEL SAGA Postboks 43 / 44 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/218866 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Tilsyn med bestemmelsene i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet utført i region Oslo, Akershus og Østfold høsten 2009

Tilsyn med bestemmelsene i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet utført i region Oslo, Akershus og Østfold høsten 2009 Tilsyn med bestemmelsene i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet utført i region Oslo, Akershus og Østfold høsten 2009 Enkelt å velge sunnere 1. Sammendrag I Mattilsynets Etatsbudsjett

Detaljer

Trygg mat. Grunnleggende hygiene for serveringssteder

Trygg mat. Grunnleggende hygiene for serveringssteder Trygg mat Grunnleggende hygiene for serveringssteder Hver dag blir folk syke av maten de spiser. Matforgiftninger kan unngås hvis maten håndteres riktig. Her får du noen råd om god hygiene for serveringssteder.

Detaljer

Frittstående dagligvareforretninger

Frittstående dagligvareforretninger Sluttrapport Nasjonalt tilsynsprosjekt 2010 Frittstående dagligvareforretninger med fokus på hygiene Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor virksomhetenes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE RISSA KOMMUNE STADSBYGD SKOLE STADSBYGD 7105 STADSBYGD Deres ref: Vår ref: 2017/132675 Dato: 28.06.2017 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING

Detaljer

Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder

Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder 5. Februar 2015 Mattilsynet ved seniorinspektør Merete Christiansen Dette skal jeg si noe om: Fokus på hvilke rutiner det er viktig

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos DRIVDALEN SKOLE SFO.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos DRIVDALEN SKOLE SFO. OPPDAL KOMMUNE DRIVDALEN SKOLE SFO c/o Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2017/061175 18.04.2017 985399077 11-22 5eA?

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DE 4 ROSER TROMSØ AS Grønnegata 38-46 9008 Tromsø v/ Grethe.K Byberg Deres ref: Vår ref: 2014/220489 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK ØRLAND KOMMUNE BORGEN BARNEHAGE c/o Ørland kommune, Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref: Vår ref: 2017/173368 Dato: 25.08.2017 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK Mattilsynet gjennomførte

Detaljer

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Hensikt med rutiner er å sikre styring og kontroll med kritiske punkter som kan true matsikkerheten i barnehagen.

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CIRCA AS Postboks 428 9255 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220480 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Regionalt pilotprosjekt OAØ

SLUTTRAPPORT. Regionalt pilotprosjekt OAØ SLUTTRAPPORT Regionalt pilotprosjekt OAØ TILSYN MED VIRKSOMHETER MED HENSYN TIL SAMMENSETNING OG MERKING AV NÆRINGSMIDLER TIL PERSONER MED GLUTENINTOLERANSE Kilde: google Mattilsynet Region OAØ Postadresse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BJUGN KOMMUNE LYNGRABBEN BARNEHAGE Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Deres ref: Vår ref: 2016/138707 Dato: 08.07.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2014 Dato: 13.08.2014

Detaljer

Tilsyn med produsenter av spiseferdig sjømat. Oppsummering etter tilsynskampanje 2016

Tilsyn med produsenter av spiseferdig sjømat. Oppsummering etter tilsynskampanje 2016 Tilsyn med produsenter av spiseferdig sjømat Oppsummering etter tilsynskampanje 2016 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og mål... 4 3 Rammer for kampanjen... 5 4 Organisering og praktisk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke LOTUS VIN OG MATHUS AS Postboks 357 9254 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222693 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CLARION HOTEL THE EDGE Postboks 2454 Solli 0201 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/218038 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SCANDIC HOTELL TROMSØ Postboks 2243 9269 TROMSØ Dykkar ref: Vår ref: 2014/221568 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Næringsmiddelhåndtering Fylkesmannens tilsynserfaringer

Næringsmiddelhåndtering Fylkesmannens tilsynserfaringer Næringsmiddelhåndtering Fylkesmannens tilsynserfaringer 2015-2016 1 Petroleumsregelverkets krav til næringsmiddelhåndteringen Rammeforskriften 6 definerer helsemessige forhold: drikkevannsforsyning, produksjon

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelhygiene Innhold UTVIKLING AV REGELVERK...2 FORSKRIFT

Detaljer

Hygienepakken - innledning

Hygienepakken - innledning Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 11. Februar 2008 Nytt hygieneregelverk Food Law forordningen forordning nr.178/2002 Kontrollforordningen forordning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SMØRKRINGLA CAFE AS Sjøgata 11 9008 TROMSØ Dykkar ref: Vår ref: 2014/219961 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER STOR HALL TREN.- HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER SEL Otta kunstgress Otta IL 2007 64x100 Sverre

Detaljer

Matsikkerhetspolicy.

Matsikkerhetspolicy. Matsikkerhetspolicy. Showline skal til enhver tid, kjøpe, oppbevare og produsere næringsmidler, på en sikker måte, slik at passasjerer og mannskap ikke utsettes for noen risiko, ved å spise og drikke om

Detaljer

Tilsyn med innlandsfisk 2016

Tilsyn med innlandsfisk 2016 Tilsyn med innlandsfisk 206 Sluttrapport etter tilsynskampanje Foto: Valdres Turistkontor Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag... 3 3 Bakgrunn og mål... 3 4 Organisering... 3 5 Dette har vi kontrollert...

Detaljer

Fem Nøkler til Tryggere Mat

Fem Nøkler til Tryggere Mat Kurs i Næringsmiddelhygiene 9.11.2015 Fem Nøkler til Tryggere Mat v/ Inger Mundheim rådgiver Trygg Mat Hygiene Sunnhetsloven av 1860 ble vedtatt for å forebygge og forhindre spredning av epidemier. Hygienisk

Detaljer

16.12.2011. RAPPORT Regionalt tilsynsprosjekt Trøndelag og Møre og Romsdal 2011 MATSERVERING I BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER

16.12.2011. RAPPORT Regionalt tilsynsprosjekt Trøndelag og Møre og Romsdal 2011 MATSERVERING I BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER 16.12.2011 RAPPORT Regionalt tilsynsprosjekt Trøndelag og Møre og Romsdal 2011 MATSERVERING I BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER Mattilsynets tilsynsprosjekter Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

SLUTTRAPPORT

SLUTTRAPPORT 31.12.2012 SLUTTRAPPORT Tilsynsprosjekt HACCP 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og gjennomføring... 4 2.1. Bakgrunn... 4 2.2. Målsetning... 4 2.2.1. Effektmål... 4 2.2.2. Resultatmål...

Detaljer

Rapport for DNA analyser for udeklarert svinekjøtt - 2014

Rapport for DNA analyser for udeklarert svinekjøtt - 2014 Rapport for DNA analyser for udeklarert svinekjøtt - 2014 Innledning: I 2013 avdekket Mattilsynet at noen produsenter hadde blandet svinekjøtt i kjøttprodukter der dette ikke var deklarert. Det ble også

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3753/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. VARD GROUP AS AVD BRATTVÅG Postboks

Detaljer

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres.

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVD. 112701 AVD. 112702 AVD. 112703 Lesjaskog Sør-Fron/Harpefoss Gausdal

Detaljer

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR:

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: Versjon 2, februar 2011 MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: TEMAHEFTER Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge BFSN har utarbeidet flere temahefter. Disse kan bestilles hos BFSN sine medlemsbedrifter.

Detaljer

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Mattilsynets rolle Fører tilsyn med at norsk regelverk oppfylles Utsteder attester ved

Detaljer

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. DATO: FOR-2003-08-14-1053 DEPARTEMENT: HD (Helsedepartementet) AVD/DIR: Folkehelseavd. PUBLISERT: I 2003

Detaljer

25.01.2013. «Bringebærsaken» Kort om Mattilsynets oppbygging. Bakgrunn for prøveuttaket

25.01.2013. «Bringebærsaken» Kort om Mattilsynets oppbygging. Bakgrunn for prøveuttaket «Bringebærsaken» Nordisk tilsynskonferanse i Bergen 2013 Andreas Otlo Rådgiver hos Mattilsynet, regionkontoret for Trøndelag og Møre og Romsdal Kort om Mattilsynets oppbygging Har 54 distriktskontorer

Detaljer

PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014

PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014 PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014 Evaluering Kampanje nr. 1 Om eksportkontrollkampanjene Som en del av en tiltakspakke som er lagt frem i forbindelse med eksportarbeidet ble det besluttet å gjennomføre

Detaljer

Transport av laboratorieprøver til sykehusene i Innlandet

Transport av laboratorieprøver til sykehusene i Innlandet Vedlegg 1: Spesifikasjon og krav Transport av laboratorieprøver til sykehusene i Innlandet VEDLEGG 1 SPESIFIKASJON OG KRAV TIL TJENESTEN Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppdragsbeskrivelse... 3 1.1

Detaljer

IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN

IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN Innhold Innledning... 1 Håndtering av matvarer... 1 Pølser... 1 Toast... 2 Avfallshåndtering... 2 Personlig hygiene...

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

DELVIS OMGJØRING AV VEDTAK ETTER KLAGE NORWAY SEAFOODS AS, AVD. KJØLLEFJORD

DELVIS OMGJØRING AV VEDTAK ETTER KLAGE NORWAY SEAFOODS AS, AVD. KJØLLEFJORD Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Att. advokat Kenneth Mikkelsen Fredrik Langes gate 19-21 Pb 929 9259 Tromsø 21044 524 Deres ref: KMI/KMI Vår ref: 2015/197026 Dato: 16.02.2017 Org.nr: 985 399 077 DELVIS

Detaljer