Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse og omsorg Heksedansen, Åmot kulturhus. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:30 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse og omsorg Heksedansen, Åmot kulturhus. Utvalg: Møtested: Dato: 16.11.2015 Tidspunkt: 12:30 16:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:30 16:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Heksedansen, Åmot kulturhus Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til Sekretariatet sørger for innkalling av vararepresentanter. Ved inhabilitet i enkelt saker, må det meldes fra om dette til sekretariatet. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Side1

2 Saksnr. Innhold Lukket PS 15/10 Referatsaker PS 15/11 Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan Uttalelse PS 15/12 Valg av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Åmot kommune, Ingrid Sløgedal /S/ Utvalgets leder Stian Daniel Lund Eggen /S/ Sekretær I tillegg til den ordinære sakslisten blir det en orientering vedrørende sykefravær v/ Ann Evelyn Bergli, enhetsleder HR og lønn. Side2

3 PS15/10Referatsaker RS15/96Ad.tilskuddsmidler-tildekningavtap RS15/97Anmodningombosettingavflyktninger RS15/98Fylkesmannenstilsynmedkommunenesplikteretterkrisesenterlova -behovforavklaringavhvilkenkommunedetskalførestilsynmedved vertskommunesamarbeid RS15/99Kontrollrapport-salgsbevilling-CoopExtra RS15/100Kontrollrapport-salgsbevilling-Kiwiavd239Rena RS15/101Kontrollrapport-salgsbevilling-Rema1000 RS15/102Kontrollrapport-salgsbevilling-RenaBryggeri RS15/103Kontrollrapport-salgsbevilling-Spar RS15/104Kontrollrapport-skjenkebevilling-GoBitenPizza&GrillA/S RS15/105Kontrollrapport-skjenkebevilling-KafeSandbeck RS15/106Kontrollrapport-skjenkebevilling-Kløppern RS15/107Kontrollrapport-skjenkebevilling-MilanoRenaGrillAS RS15/108Kontrollrapport-skjenkebevilling-RampaPub RS15/109Kontrollrapportskjenkebevilling-BiblioteketPøbbogScene RS15/110Kontrollrapport-skjenkebevilling-ReinaCafebar RS15/111Kontrollrapport-skjenkebevilling-RenaBowling RS15/112Kontrollrapport-skjenkebevilling-RenaCamping RS15/113Kontrollrapport-skjenkebevilling-TrudvangRenaHotell RS15/114Kontrollrapport-skjenkebevilling-Venezia RS15/115Kontrollrapport-skjenkebevilling-ØsterdalenHotell RS15/116Kontrollrapport-skjenkebevilling-ØsterdalenHotell RS15/117KontrollrapportØstlandskeKontrolltjenesterAS RS15/118Søknadombrukavtilskuddsmidler-tildekningavtap Side3

4 Controller - innkjøp / Økonomi Vår ref.: 2015/ /2015 Saksbehandler: Jan Inge Røe Arkiv: 151 Dato: Saksframlegg Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan Uttalelse Saksnr. Utvalg Møtedato 15/31 Hovedutvalget for landbruk og utmark /11 Hovedutvalg for helse og omsorg /22 Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging 15/20 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg som følger saksframlegget: 1 Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan Rådmannens forslag til uttalelse: Rådmannen legger frem saken uten forslag til uttalelse. Bakgrunn Rådmannen viser til vedlagte forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Saken legges frem for uttalelse til hovedutvalgene. Vurderinger Rådmannen har i forslaget til budsjett 2016 og økonomiplan gjort rede for de vurderinger som er lagt til grunn for å få budsjettet og økonomiplanen i balanse. Konklusjon Rådmannen har et ønske om at hovedutvalgene uttaler seg om de sektorene de har ansvar for. Side4

5 Controller - innkjøp / Økonomi Vår ref.: 2015/ /2015 Saksbehandler: Jørn Heiberg Arkiv: 151 Dato: Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Vedlegg som følger saksframlegget: 1 Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift Budsjettskjema 1 A og 1 B vedtas med følgende hovedtall: Budsjettskjema 1A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Distriktstilskudd Eiendomsskatt - næring, verker og bruk Eiendomsskatt - bolig Konsesjonskraftsalg Konsesjonsavgift Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skole Rentekompensasjon omsorg Side5

6 Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Rentekompensasjon gr skolereformen SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Avkastning finansielle instrumenter Utbytte Renteutgifter Avdragsutgifter lån NETTO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER SUM FØR FOND Inndekning el bruk av tidligere underskudd el overskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til næringsfond Avsetning til andre bundne fond Bruk av næringsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av andre bundne fond Overføring investeringsregnskapet NETTO DISPOSISJONER TIL FORDELING DRIFT Budsjettskjema 1B Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (tall i kr) Rådmann med stab Premieavvik SÅTE IKT Politisk virksomhet Kontrollutvalget Kirken i Åmot Lønnsjustering Lærlinger SEKTOR OPPVEKST SEKTOR HELSE OG VELFERD SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING VANN OG AVLØP SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER BALANSE Side6

7 2. Investeringer Budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas med følgende hovedtall: Budsjettskjema 2A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Salg av aksjer Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Ref kommuner/fylke/private Bruk av fond Bruk av avbøtende tiltaksmidler Sum ekstern finansiering Andre overføringer fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B Sum investeringer Herav lån fond/tilskudd MVA-kompensasjon Bjørkeveien i Osen Lån MVA-kompensasjon Brannvarslingsanlegg brannstasjon Lån 400 MVA-kompensasjon 100 Adressering - supplering skilt Lån MVA-kompensasjon 30 ENØK fase Lån MVA-kompensasjon Side7

8 Feiervesenet - ny bil Lån 360 Gang/sykkelveg - Glombrua til Rena syd Lån 94 MVA-kompensasjon 23 Gatelys utskifting armatur Lån MVA-kompensasjon HMS-tiltak - forprosjekt ventilasjon Ryslingmoen Lån 680 MVA-kompensasjon 170 HMS-tiltak - ventilasjon Rådhuset Lån MVA-kompensasjon IKT infrastruktur SÅTE 2016 ÅK Lån MVA-kompensasjon Kirken i Åmot - Oppgradering varmestyring Deset kirke Lån 100 Kirken i Åmot - fjernvarme Åmot kirke Lån 500 KLP egenkapitalinnskudd Bruk av fond Ombygging bad Ryslingmoen Lån 448 MVA-kompensasjon 112 Ombygging av fyringsoljeanlegg til biooljedrift Lån 160 MVA-kompensasjon 40 Birkebeinerparken - forprosjekt rehabilitering Lån 240 MVA-kompensasjon 60 Skolebygg Rena - rehabilitering og ny flerbrukshall Lån MVA-kompensasjon Taktekking kulturhus/omsorgsboliger Lån MVA-kompensasjon 340 Tollef kildes gate etappe Fond/tilskudd MVA-kompensasjon Velferdsteknologi Lån MVA-kompensasjon Avløp Grinihagen Lån Brannbil Lån MVA-kompensasjon 700 Driftssentralen/brannstasjon - Redskapshus Lån 240 MVA-kompensasjon 60 Side8

9 Vann og avløp - Lappland Lån 250 Åmot Kulturhus - overvannsledning Lån 240 MVA-kompensasjon 60 Åmot kirkegård - opparbeidelse ny kirkegård Lån MVA-kompensasjon Asfaltering parkering på Engvold Lån 600 MVA-kompensasjon 150 HMS-tiltak ventilasjon Trollhaugen Lån MVA-kompensasjon Handlingsprogram til kommuneplanens samfunnsdel for perioden vedtas slik det er tatt inn som vedlegg til budsjettdokumentet. 4. Betalingssatser 2016 Betalingssatser vedtas slik de fremgår av vedleggene til budsjettdokumentet. 5. Eiendomsskatt 2016 For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verk og bruk i hele kommunen, jf. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7,0 promille, jf. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2016 er 5,5 promille, jf. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Alle selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på NOK som trekkes fra i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd. 6. Låneopptak Det søkes gjennomført et låneopptak på inntil kr for å finansiere vedtatte investeringer i Startlån Åmot kommune søker et låneopptak på inntil kr i Husbanken, som kan lånes ut videre til innbyggere. 8. Ubrukte investeringsmidler 2015 Det vedtas å overføre ubrukte midler i investeringsregnskapet for 2015 til bruk i 2016 for vedtatte, igangsatte og ikke igangsatte prosjekter. 9. Rådmannen gis i oppdrag å fremlegge en sak hvor man vurderer alternativer for å kunne øke eiendomsskatteinntektene. Bakgrunn Arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden startet med at det ble avholdt brukermøter våren 2015, som ble etterfulgt av dialogmøter med hovedutvalgene. Administrasjonen fremmet en sak om budsjettprosessen for formannskapet til møtet den 25. mars, der saken ble vedtatt utsatt til 22. april Side9

10 Den 22. april fattet formannskapet vedtak om gjennomføring av budsjettprosessen. Den 17. juni 2015 ble det avholdt budsjettseminar med kommunestyret, der bl.a. Fylkesmannen i Hedmark deltok. Det ble deretter gitt redegjørelser i møter med tillitsvalgte og i arbeidsmiljøutvalget. Formannskapet er løpende orientert, senest i møte den 20. oktober. Rådmannen presenterer et forslag til budsjett og økonomiplan for som er stramt og som preges av nøkternhet, samt begrenset utvikling på investeringer. Rådmannens budsjettforslag bygger på revidert budsjett for 2015 og gitte rammebetingelser for I budsjettforslaget er det lagt vekt på å ivareta hovedmålene og satsningsområdene som er beskrevet i kommuneplanen. Rådmannen har i sitt budsjettforslag valgt å ikke foreslå strukturelle tiltak. Det har ikke vært rom for å avsette 2 % til disposisjonsfond, slik det er et ønske om. Det er imidlertid innarbeidet en avsetning på ca 2,0 MNOK for å dekke senere amortisering av premieavvik. Vurderinger Tidlig i budsjettprosessen 2016 gjennomførte administrasjonen en vurdering av budsjettverktøyet som er blitt benyttet. Administrasjonen fant det hensiktsmessig å anskaffe en programvare som ville gi bedre oversikt over tallmaterialet til enhver tid og som ville gjøre det mulig å se effekt av tiltak på en mer oversiktlig måte. I budsjettforslaget er det tatt hensyn til de anslagene for økning i frie inntekter, samt lønns- og prisvekst som er gitt i statsbudsjettet. Betalingssatser er regulert på bakgrunn av de mulighetene som ligger i gjeldende regelverk og avtaler i den enkelte sektor. Rådmannen ser behov for å utrede alternativer for å kunne øke eiendomsskatteinntektene. Handlingsprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel Ved politisk behandlingen av samfunnsdelen til kommuneplan ble det ikke utarbeidet noe handlingsprogram. Kommunestyret vedtok at det skulle gjøres som del av neste års budsjett og økonomiplan. For kommende planperiode er handlingsprogrammet et vedlegg til budsjett og økonomiplan for Driftstiltak I Rådmannens forslag til driftsbudsjett er det ikke valgt driftstiltak som nødvendiggjør strukturelle endringer. Utviklingen, spesielt de siste 2 år, viser mindre fødselskull som gir et behov for færre barnehageplasser høsten Rådmannen ser det derfor som nødvendig at det gjøres en driftstilpasning i Trollhaugen til det faktiske behov for barnehageplasser. Tiltaket er av en slik karakter at det enkelt kan reverseres hvis behovet endrer seg. Besparelsen på tiltaket er redusert lønnsutgift tilsvarende 3 årsverk med 5 mnd effekt i 2016 og full effekt fra Det er lagt vekt på å foreslå tiltak som er rettet mot vedlikehold av kommunale eiendommer og veger. Disse tiltakene foreslås videreført i hele økonomiplanperioden. Endrede lovkrav og økt omfang i etterspørsel av tjenester nødvendiggjør økte bevilgninger til BPA ordningen (brukerstyrt personlig assistanse), samt til fosterhjemsgodtgjørelse. Det foreslåes videre å styrke nattevakttilbudet innenfor hjemmetjenesten. Rådmannen ser store utfordringer knyttet til flyktningsituasjonen, og foreslår at det innarbeides en post i budsjettet for å kunne stå best mulig rustet til å møte denne situasjonen. Investeringer Investeringsprogrammet for budsjett 2016 tar utgangspunkt i økonomiplan og kommunestyrets vedtak i sak 14/59 om rehabilitering og utbygging av skolene på Rena og idrettsbygget. Det er i tillegg Side10

11 foreslått noen mindre tiltak som Rådmannen mener er nødvendig å gjennomføre i 2016 eller som overordnede myndigheter har pålagt kommunen å gjennomføre. Vedtatte/ ikke fullførte prosjekter i 2015 blir videreført i Konklusjon Budsjett og økonomiplan vedtas i samsvar med Rådmannens forslag til innstilling. Side11

12 Side12

13 ÅMOT MOT 2030 Visjonen utfordrer både kommunen som organisasjon og som samfunn. Det innebærer vilje til å gripe mulighetene, med utgangspunkt i den virkeligheten kommunen befinner seg i - for å opprettholde god velferd for innbyggerne. Økt folketall og lokal verdiskapning gir grunnlag for bedret kommuneøkonomi. Sterkt fokus på attraktivitet, bolyst og livskvalitet, utdanning og entreprenørskap anses som nødvendige forutsetninger. Hva vil Åmot med visjonen sin: For framtida skal Åmot være et «ja-samfunn» der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats, samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt. VERDIGRUNNLAG Åpen ærlig, se mulighetene, transparent (synlig), ta til seg nye impulser, være en god vertskommune, inkluderende. Motivert mot til å stå sammen, være modige, motivere hverandre, mot til å ta imot andre kulturer, mot til å utvikle oss/tenke nytt. Offensiv være engasjerte, deltakende og innovative. Tillitsskapende innbygger til innbygger, troen på at vi vil hverandre godt, trivsel og trygghet i hverdagen. SATSINGSOMRÅDER ÅMOT SOM BOSTEDS OG VERTSKOMMUNE Fremtidsbilde: «Samhold og dugnadsånd» Et oversiktlig og demokratisk lokalsamfunn med kompetansearbeidsplasser, og muligheter for et trygt, moderne liv nær naturen og varierte kultur- og tjenestetilbud KOLLEKTIVTRAFIKK OG DIGITAL INFRASTRUKTUR Fremtidsbilde: «Åmot midt i væla» Gode kommunikasjoner i alle deler av kommunen og i Østerdalen FOREBYGGING FRAMFOR REPARASJON Fremtidsbilde: «Vi er i forkant» Tenker langsiktig og handler i tide LOKAL VERDISKAPING OG INNOVASJON Fremtidsbilde: «Kultur for å lykkes!» Vi har en Åmotkultur med gode holdninger og verdier, vi har et kunnskapsbasert og nyskapende næringsliv og vi utnytter tilgjengelig teknologi til å drive kommunens organisasjon effektivt. 2 Årsbudsjett Økonomiplan Side13

14 INNHOLD Åmot mot Rådmannens overordnede betraktninger 4 Kommuneplanen 5 Kommunal planstrategi 5 Revisjon av kommuneplanens arealdel 5 Utvalgte nøkkeltall 6 Befolkning og bosetting 7 Organisasjon 8 Medarbeidere 10 Spesielle prosjekter, områder og temaer 11 Budsjettforutsetninger 12 Økonomisk handlingsrom 12 Frie inntekter 13 Skatt og rammetilskudd 13 Eiendomsskatt 13 Konsesjonskraftsinntekter 13 Driftsinntekter 13 Lønns- og prisvekst 13 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 14 Innkjøp 14 Renter, avdrag og utbytte 14 Samarbeidsparter 14 Investeringsprosjekter 15 Budsjett for 2016 og økonomiplan Budsjettskjema 1A 16 Budsjettskjema 1B 17 Budsjettskjema 2A 17 Budsjettskjema 2B 18 Støttefunksjoner 20 Premieavvik 20 SÅTE samarbeidet 20 Politisk styring 21 Kontrollutvalget 21 Kirken i Åmot 21 Lønnsjustering 22 Lærlinger 22 Rådmann m/stab 23 Enhet for HR (Human Resources) og lønn 24 enhet for Økonomi, controller og innkjøp 25 Enhet for Interne tjenester 25 Sektor Oppvekst 27 Fellestjenester 29 Barnehageområdet 29 Enhet for Skyssveien barnehage 30 Enhet for Trollhaugen barnehage 31 Enhet for Birkebeineren barnehage 31 Skoleområdet 31 Enhet for Rena skole 33 Enhet for Åmot ungdomsskole 33 Enhet for Osen oppvekstsenter 33 Enhet for Deset oppvekstsenter 34 Sektor Helse og Velferd 35 Fellestjeneste 39 Enhet for Demensomsorg og velferdstjenester 39 Enhet for Spesialiserte helse og velferdstjenester 40 Enhet for Helse og velferdstjenester i hjemmet 42 Sektor Samfunnsutvikling 44 Fellestjenester 46 Enhet for NAV 47 Enhet for Kultur 48 Enhet for Brann og redning 49 Enhet for Landbruk 50 Enhet for Teknisk drift 51 Enhet for Plan, byggesak og geodata 52 Vann og avløp 53 Investeringer 54 Vedlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Driftstiltak 56 Handlingsprogram Betalingssatser Kommunale eiendomsavgifter 63 Betalingssatser Plan, bygg, kart- og oppmåling 65 Betalingssatser Helse og Velferd 70 Betalingssatser skole, barnehage og SFO 71 Betalingssatser kultur 73 Leiepriser Åmot kulturhus 74 Sør-Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS Renovasjonsgebyr 76 Årsbudsjett Økonomiplan Side14

15 RÅDMANNENS OVERORDNEDE BETRAKTNINGER Åmot kommune tilbyr et høyt aktivitets- og servicenivå til sine innbyggere. Sett i lys av at det legges opp til en marginal vekst i frie inntekter også i Statsbudsjettet for 2016, vil det bli stadig mer krevende å opprettholde det gode tjenestetilbudet på nåværende nivå. Dette vil legge ytterligere press på kommunens dyktige ansatte som hver dag gjør sitt beste for å tilfredsstille innbyggernes behov og ønsker. Åmot kommune har betydelige inntekter knyttet til kraftproduksjon. Det vil være viktig å stimulere til tiltak som kan føre til økt utnyttelse av det naturgitte ressursgrunnlaget innenfor vann- og vindkraft. Nye utbyggingsprosjekter vil styrke kommunens inntektsgrunnlag. Rådmannen vil også vise til den muligheten kommunen har for å kunne øke inntektene knyttet til eiendomsskatt. Befolkningsutviklingen vil være en utfordring fremover, og Rådmannen vil peke på viktigheten av å stimulere tiltak for å øke tilflyttingen. De siste årene har kommunen gjennomført store økonomiske investeringer. Mange av investeringene er relatert til Forsvarets etablering i kommunen og til å sikre nødvendig infrastruktur. Dette har medført at Åmot kommune har høy lånegjeld i forhold til andre kommuner i Hedmark. I lengre tid har vi nå opplevd en rentenedgang, som har bidratt til at rentekostnadene nå er historisk lave. På noe lengre sikt vil det være sannsynlig at renten vil øke til et noe høyere nivå enn det vi har nå. Kombinert med høy gjeldsbelastning vil dette kunne bli en utfordring for kommunen, i den forstand at handlingsrommet vil bli redusert. Rådmannen presenterer et forslag til budsjett og økonomiplan for som er stramt og som preges av nøkternhet, samt begrenset utvikling på investeringer. Rådmannens budsjettforslag bygger på revidert budsjett for 2015 og gitte rammebetingelser for I budsjettforslaget er det lagt vekt på å ivareta hovedmålene og satsningsområdene som er beskrevet i kommuneplanen. Et uttalt ønske fra politikerne om å ikke foreslå strukturelle tiltak er imøtekommet. Det har ikke vært rom for å avsette 2 % til disposisjonsfond, slik det er et ønske om. Det er imidlertid innarbeidet en avsetning på ca. 2,0 MNOK for å dekke senere amortisering av premieavvik. Det er et uttalt krav fra regjeringen om å vurdere endringer i kommunestrukturen. Det er i denne forbindelse varslet at inntektssystemet vil bli endret slik at det i større grad stimulerer kommuner som har vekst. Vi opplever en stadig økende tilstrømning av flyktninger. Denne situasjonen er krevende både for staten og landets kommuner. De siste årene har det vært forholdsvis lav arbeidsledighet i Åmot. Situasjonen for landet som helhet er nå annerledes, og det må forventes at også Åmotsamfunnet vil kunne bli rammet av økende arbeidsledighet. Dette vil kunne by på økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden. Rena, 9. november 2015 Randi Dørum Rådmann 4 Årsbudsjett Økonomiplan Side15

16 KOMMUNEPLANEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI Kommunestyret vedtok samfunnsdelen til ny kommuneplanen i mai Arbeidet med arealdelen er kommet godt i gang og skal vedtas i løpet av Uavhengig av framdriften i kommuneplanarbeidet skal kommunestyret vedta en planstrategi minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. Planstrategien er et verktøy for det nye kommunestyret til å vurdere og å ta stilling til hvilke planoppgaver som det er viktig å arbeide med i kommunestyreperioden. Kommunestyret skal da ta stilling til igangsettelse av nye planoppgaver, revidering av gjeldende planer, videreføring av gjeldende planer eller om gjeldende planer skal oppheves. Rådmannen legger fram sak om kommunal planstrategi i løpet av REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Som resultat av arbeidet med kommunal planstrategi i forrige kommunestyreperiode vedtok kommunestyret 5. desember 2012 at gjeldende kommuneplan skulle revideres. Kommuneplanutvalget vedtok i møte 29. mai 2013 å legge forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 7.juni -12. august Kommunestyret behandlet planprogrammet i sitt møte 30. oktober Arbeidet med ny samfunnsdel begynte med oppstartsmøte i januar 2014 og forslag til samfunnsdelen i ny kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn før jul Samfunnsdelen ble vedtatt 6.mai Forslag til planprogram for arealdelen ble også lagt ut til offentlig ettersyn før jul 2014 og fastsatt 6.mai Arbeidet startet umiddelbart etter dette vedtak med bistand fra konsulent Feste Nordøst AS. Det arbeides nå med et fullstendig planforslag i henhold til planprogrammet. I budsjettet for 2016 er det tatt høyde for kostnader for å ferdigstille arbeidet med kommuneplanens arealdel som forventes vedtatt sommeren Årsbudsjett Økonomiplan Side16

17 PROSENT UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder, bli sammenstilt for å gi relevant informasjon. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. Det vil her bli presentert et lite utvalg av noen sentrale finansielle indikatorer fra KOSTRA. NETTO DRIFTSRESULTAT Kostragruppe 02 Åmot Hedmark ÅMOT KOMMUNES FORDELING AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER -3 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre statlige overføringer Andre direkte og indirekte skatter NETTO LÅNEGJELD I PST. AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER ,6 77,1 76,4 75, , Årsbudsjett Økonomiplan Side17

18 BEFOLKNING OG BOSETTING GRAFISK FREMSTILLING AV UTVIKLINGEN I ANTALL INNBYGGERE FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER ( ) år 6-15 år år år 80+ år Tabellen over viser utviklingen i folketallet pr. 1. januar fra 2006 til Folketallet viste en negativ utvikling gjennom 2008 og Den negative tendensen ble brutt i 2010 og folkemengden pr 1. januar 2015 er dvs. en befolkningsvekst på 170 personer i perioden 2010 til BEFOLKNINGSPROGNOSE Alternativ 1 Alternativ I alternativ 1 vil folketallet frem mot 2030 stige til I alternativ 2 vil folketallet stige svært beskjedent til Grafen er hentet fra Samfunnsdelen til kommuneplan for Åmot. Årsbudsjett Økonomiplan Side18

19 Prosent OVERSIKT OVER ARBEIDSLEDIGE JANUAR 2014 OKTOBER 2015 Helt ledige arbeidssøkere 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Landet Hedmark Åmot 0,5 0, Måned INNTEKTSSYSTEMET Formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Befolkningstallet er en viktig faktor ved beregning av kommunenes inntekter fra staten Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning er det største elementet i kommunens frie inntekter. Denne inntekten beregnes på bakgrunn av innbyggertallet 1. juli i året forut for budsjettåret. De siste årene har innbyggertallet for Åmot vært lavere pr 1. juli enn pr 1. januar. Det er derfor uheldig for kommunen at telletidspunktet er 01. juli i året forut for budsjettåret. Inntektsutjevningen beregnes på bakgrunn av prognostisert innbyggertall pr 01. januar i budsjettåret. For 2016 er det prognostisert: Rammetilskudd inklusive inntektsutjevning per innbygger, kr Skatteinntekter per innbygger til kr En innflytter/utflytter til/fra Åmot kommune vil da tilføre/belaste inntektene fra staten i gjennomsnitt med ca. kr ORGANISASJON Åmot kommune har gjennomført en organisasjonsutvikling for å kunne bli en mer moderne og effektiv organisasjon gjennom prosjektet «Bedret ressursutnyttelse, kvalitet og effektivitet i kommunens organisasjon». I nevnte prosess har det vært viktig å ha et fokus på å sikre kvalitet på tjenestene, og etablere en organisasjon som er bedre tilpasset de tjenester som skal leveres. Det er gjennomført og avsluttet en rekke utviklings- og forbedringsarbeid. Kommunen er nå organisert med tre sektorledere innenfor områdene samfunnsutvikling, oppvekst samt helse- og velferd. I tillegg har rådmannen sin stab. Under sektorlederne er det enhetsledere. Dette er i stor grad fagpersoner som arbeider med tjenesteleveranser og/eller saksbehandling i tillegg til lederoppgave. Dette er en samordning av fag -, personell- og økonomiansvar i praksis. Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen i Hedmark har vist at den nye organisasjonen fungerer godt beredskapsmessig. Det er viktig å ha en effektiv ledergruppe rundt rådmannen, knyttet til strategisk ledelse, ikke minst i tider hvor økonomi, ansvar og roller utfordres av storsamfunnet. Videre har også Fylkesmannen under budsjettdialogen i juni 2015 «advart» mot å redusere kapasiteten ytterligere i forhold til utrednings- og saksbehandlingskapasitet. Vi vil også videre framover fortsette med utviklingsprosessen for å ta ut effekten av organisasjonsendringen, bygge kultur og lederatferd på alle nivåer. Vi vil fortsette å benytte chartermetodikk, samt å styrke lederne i å gjennomføre løpende endringsarbeid. Forbedre arbeidet med å sette forpliktende mål og følge opp gjennomføring av disse. Vi benytter resultatsikringsmetodikk for å følge opp utviklings- og forbedringsarbeidet (charterne). 8 Årsbudsjett Økonomiplan Side19

20 Rådmann Ass Rådmann/HRleder (stab/støtte) Enhet for Økonomi, controller og innkjøp Enhet for interne tjenester Enhet for HR og lønn Sektor Samfunnsutvikling Sektor Oppvekst Sektor Helse og velferd Enhet for Landbruk Enhet for Trollhaugen barnehage Enhet for Demens og velferdstjenester Enhet for Kultur Enhet for Birkebeinern barnehage Enhet for Spesialiserte helse og velferdstjenester Enhet for Brann og redning Enhet for Skyssveien barnehage Enhet for Helse og velferdstjenester i hjemmet Enhet for Teknisk drift Enhet for Rena skole Enhet for Plan, byggesak og geodata Enhet for Åmot ungdomsskole Enhet for NAV Enhet for Deset og Osen oppvekstsenter Årsbudsjett Økonomiplan Side20

21 MEDARBEIDERE Åmot kommune har mange dyktige og endringsvillige medarbeidere som hver dag gjør en stor innsats for innbyggerne i kommunen. Gjennom medarbeiderne sin evne til å håndtere endringsprosesser, har vi, og det vil fortsatt være nødvendig å gjennomføre endringer og tilpasninger for å møte dagens og morgendagens behov for tjenester. Vi må planlegge på lang sikt, ha enda større fokus på forebyggende arbeid og folkehelsetiltak i alle deler av tjenestene våre vil også bli et noe krevende år for ansatte i Åmot kommune. I tillegg til å opprettholde daglig drift skal tjenester, arbeidsprosesser og organisasjon tilpasses budsjettsituasjonen for Det vil bli igangsatt en rekke forebyggende tiltak (jmf avtale om Inkluderende Arbeidsliv -IA) for å ivareta de ansattes rettigheter. Faktor Navn Beskrivelse Mål 2016 Faktor 1 Oppgavemotivasjon Motivasjon for selve oppgavene 4 Faktor 2 Mestringstro Tiltro til egen jobbkompetanse 4 Faktor 3 Selvstendighet Opplevd tillit og mulighet til å jobbe 4 selvstendig Faktor 4 Bruk av kompetanse Bruk av egen kompetanse 4 Faktor 5 Mestringsorientert ledelse Ledelse med vekt på å gjøre hver medarbeider 4 best mulig ut fra sine forutsetninger Faktor 6 Rolleklarhet Tydelig kommuniserte forventninger 4 Faktor 7 Relevant Kompetanseutvikling som er relevant for å 4 kompetanseutvikling utføre oppgaver Faktor 8 Fleksibilitetsvilje Villighet til å være fleksibel på jobb 4 Faktor 9 Mestringsklima Kultur for å samarbeid og gjøre hverandre 4 gode Faktor 10 Nytteorientert motivasjon Ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse 4 for andre Snittverdiene ligger mellom 1 og 5, der 5 er aller beste verdi på svarskalaen Resultat 2016 Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommuneforlaget (KF) har i samarbeid med professor i organisasjonspsykologi og ledelse, Linda Lai, utviklet en ny medarbeiderundersøkelse som fokuserer på medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Den nye undersøkelsen har fått navnet 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er spesielt tilpasset kommunesektoren basert på faktorer som danner grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. IA-AVTALEN I samarbeid med NAV arbeidslivssenter vil vi i 2016 ha fokus på helsefremmende arbeid, arbeidsmiljø og forebygging. Dette er i tråd med IA-avtalens overordnede mål. De lokale målene for Åmot kommune som er utarbeidet gjennom avtale mellom rådmann, vernetjeneste og arbeidstakerorganisasjonene består av 3 hovedmål. Disse er fokus på «sykefravær», «personer med nedsatt funksjonsevne» og hvordan beholde seniorer etter fylte 62 år. Hvert av de lokale hovedmålene har flere underliggende delmål som er å finne i lokal handlingsplan for IA arbeidet HELSE MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Det vil i 2016 være fokus på HMS, bl.a. ved Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten i.f.t. forebyggende tiltak Opprettholde en tett og bred involvering av vernetjenesten Fortsette et systematisk og strukturert samarbeid med bedriftshelsetjenesten i.f.t. lovpålagte oppgaver og annen støtte Ledelsesmessig fokus på vernerunder, herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging Fokus på brannforebyggende arbeid og kompetanse i.f.t brannvern. 10 Årsbudsjett Økonomiplan Side21

22 SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Det ble av Åmot kommunestyre i møte desember 2014 vedtatt at det skal gjennomføres et sektorovergripende sykefraværsprosjekt. På vedtakstidspunktet hadde ikke Åmot kommune gode rutiner eller gode nok tekniske hjelpemidler for og til enhver tid kunne ha løpende oversikt over sykefravær og kostnader forbundet med slikt fravær. Åmot kommune har i etterkant av vedtaket sammen med øvrige SÅTE-kommuner innført et nytt lønns- og personalsystem som gir mulighet for oppdaterte løpende statistikker over sykefravær i kommunen. SPESIELLE PROSJEKTER, OMRÅDER OG TEMAER FLYKTNINGER Flyktningarbeid er et komplekst og omfattende område som krever kompetanse på kommunikasjon, integrering og relasjonsbygging, kultur og religion, lovverk, samfunnsstrukturer og norske systemer. Skal Åmot bosette flere enn vedtatt for 2015/16 er flyktningetjenesten i behov av kompetanseheving, språktreningsplasser, lokaliteter for tjenesten og flere boliger. Ved bosetting av flere mindreårige flyktninger bør det vurderes nytt bofellesskap. Dagens flyktningsituasjon, og mulig økt bosetting, krever et mer helhetlig og koordinert flyktningarbeid. Det skal innen utgangen av første halvår 2016 utarbeides flyktningeplan for Åmot kommune. Denne skal være et samarbeidsprosjekt mellom sektorene helse og velferd, oppvekst og samfunnsutvikling. Leder for flyktningetjenesten har overordnet ansvar for involvering og ferdigstillelse av planen. Det er knyttet utfordringer og usikkerhet til bosetting og mottak av flyktninger. Åmot har flere ulike bosettingsformer av flyktninger: Mindreårige flyktninger (15-18 år) Ordinære flyktninger (voksne, barn) Transittmottak (Østerdalen hotell) RUFS (mottak av mindreårige flyktninger inn i barneverninstitusjonen kan bli en realitet) Asylmottak flyktninger (kan bli en realitet ut fra den omfattende flyktningestrømmen) ARBEIDSGIVERPOLITIKK KS utarbeidet i 2008 en arbeidsgiverstrategi mot 2020 som fikk navnet «Stolt og unik». Som en videreutvikling av denne er det nå utarbeidet en ny strategiplan «Skodd for fremtiden». I den forbindelse har KS Hedmark og Oppland invitert noen kommuner fra de to fylkene inn i et prosjektarbeid, hvor målet er at kommunene innen utgangen av 2016 skal ha utarbeidet egne arbeidsgiverstrategier. Åmot kommune er en av kommunene som deltar i prosjektet. De overordnede målene ved en god arbeidsgiver slik de fremkommer i «Skodd for fremtiden» Gevinsten for Åmot kommune ved å få være med i den prosessen KS Hedmark og Oppland nå har satt i gang, er at det blir et tett samarbeid også med andre kommuner både fra Sør-Østerdal regionen og andre kommuner i de to fylkene. KS Hedmark og Oppland har satt av ressurser i kraft av prosessveiledere slik at prosjektlederne og prosjektgruppene fra kommunene som deltar i nettverket, både får direkte veiledning underveis, samt at det er satt opp samlinger for prosjektperioden. NYTT LØNNS OG PERSONALSYSTEM Nøkkelen til effektivisering av dagens lønns- og personalprosesser ligger i å automatisere manuelle rutiner. Dette har det vært arbeidet med i 2015, noe som også vil fortsette i Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid som også i 2016 vil være krevende i forhold til innføring og opplæring av ledere og ansatte. Noe av dette betyr at hver enkelt ansatt vil benytte «nettbankprinsippet» for å registrere egne opplysninger, vedlikeholde registre eller håndtere sine sykefravær, reiseregninger, ferier mv., etter selvbetjeningsprinsippet. KVALITETSSYSTEM (KF) OG INTERN KONTROLL Åmot kommune arbeider nå sammen med Kommuneforlaget for å tilpasse deres kvalitetssystem for kommunens behov. I løpet av 2016 skal dokumentsenteret i kvalitetssystemet være oppdatert og implementert i organisasjonen. Dette innebærer at alle rutiner, prosedyrer, retningslinjer, reglement og overordnede strategier skal være utarbeidet og/eller Årsbudsjett Økonomiplan Side22

23 revidert, samt gjort kjent for alle medarbeidere i Åmot kommune. Kvalitetssystemet skal også inneha avvikshåndtering for varslinger, risikovurderinger, samt organisasjonens årshjul innen de forskjellige enhetene og HMS håndbok. Enhet for HR og lønn er kontaktpunkt mellom Kommuneforlaget og Åmot kommune. HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) 14 og Forskrift om kommunal beredskapsplikt 2 stiller krav til kommunene om å gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analysen skal minst omfatte: Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske områder som kan ha betydning for kommunen Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre Særskilte utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av infrastruktur Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen er inntruffet Behov for befolkningsvarsling og evakuering Den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret og rådmannen fremmer en sak til kommunestyret våren OPPFØLGING AV VETERANER «I tjeneste for Norge» (2011) er Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandsreise beskrevet. En helhetlig ivaretakelse av personellet må omfatte oppfølging og tilbud om hjelp til utfordringer i familielivet før, under og etter operativ tjeneste. Regjeringen har iverksatt Pilotprosjekt Østerdalen. Til tross for handlingsplan og pilotprosjekt, så viser Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner (juni 2014) at det er behov for ytterligere forbedringer. Det er spesielt varierende grad av oppfølging og for lav kompetanse i det sivile hjelpeapparatet som ble trukket frem i rapporten til riksrevisjonen. I 2016 startes det et arbeid med en handlingsplan for ivaretakelse av veteraner og deres pårørende/familier. BUDSJETTFORUTSETNINGER ØKONOMISK HANDLINGSROM Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til det behovet kommunens innbyggere vil ha til enhver tid. Åmot kommune har i flere år hatt et høyt aktivitetsnivå i driften basert blant annet på at deler av driften er blitt finansiert ved overføring av merverdiavgiftkompensasjon fra investeringsregnskapet, slik gjeldende regelverk har gitt rom for. Kommunen har også over tid inntektsført betydelige positive premieavvik. Regelverket knyttet til kompensasjon av merverdiavgift ble endret med virkning fra og med 2014 slik at kompensert merverdiavgift knyttet til investeringer nå føres som del-finansiering av investeringsprosjekter. Positivt premieavvik påvirker driftsregnskapet positivt i regnskapsåret, men skal deretter kostnadsføres (amortiseres) over år. Fra og med 2014 skal amortiseringen skje over en 7 års periode. De to nevnte forholdene har medført at det i mange år har vært rom for å bruke mer til drift enn det vil bli med någjeldende regelverk. En direkte konsekvens av at regelverket er endret på disse to områdene vil være at rammene til drift vil bli strammere, mens regelendringene over tid vil gi en bedre finansiering av kommunens investeringer. Investeringsnivået i Åmot kommune har vært høyt gjennom flere år. Investeringene er for en stor del finansiert ved bruk av lån, og netto lånegjeld pr innbygger utgjør ca. kr Dette er et høyt beløp sett i forhold til kommuner i Hedmark og Oppland. Nedbetaling av gjelden med tilhørende rentekostnad belastes driftsregnskapet, og begrenser handlefriheten i tjenestetilbudet. Åmot kommune har vedtatt at det bør ligge inne en margin på 2 % i hvert års driftsbudsjett, som skal sikre en tilsvarende avsetning til disposisjonsfond. Rådmannens forslag til budsjett for 2016 gir rom for en 12 Årsbudsjett Økonomiplan Side23

24 avsetning i størrelsesorden 2,0 MNOK. Rådmannen foreslår at dette avsettes til ubundet driftsfond som øremerkes senere amortisering av premieavvik. Aktivitetsnivået i revidert budsjett 2015 er grunnlag for fordeling av rammer til sektorene i budsjett Det er tatt høyde for lønns- og prisvekst som anslått i statsbudsjett. FRIE INNTEKTER I statsbudsjettet er det er lagt opp til en realvekst i frie inntekter i 2016 på ca 1,4 %. Dette er på nivå med veksten de siste årene. For Åmot kommune er den nominelle veksten i frie inntekter beregnet til å utgjøre 3,4 %. Dette er noe lavere enn gjennomsnittlig vekst for kommunene i Hedmark fylke, som utgjør 4,1 %. Fordelingen av frie inntekter er vist i budsjettskjema 1A. SKATT OG RAMMETILSKUDD Inntektene knyttet til skatt og rammetilskudd er økt med ca. kr 8,7 mill. i 2016 sammenlignet med revidert budsjett Ramme- og skjønnstilskuddet er i 2016 redusert som en følge av redusert arbeidsgiveravgift med kr 6,7 mill. Vi har fått varsel om at skjønnstilskudd, relatert til arbeidsgiveravgift, nedtrappes over 5 år med 20 % hvert år (0,7 mill.). Distriktstilskuddet reduseres med kr 1,1 mill. Dette har sammenheng med beregning av nye distrikts indekser for kommunene i Sør-Norge. Skatt- og rammeinntekter er beregnet ut fra et anslått befolkningstall pr på (Se tabell: Befolkning og bosetting) EIENDOMSSKATT Grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt for kraftverk fastsettes årlig av likningsmyndighetene. Det benyttes en lønnsomhetsbasert metode. Dette betyr at eiendomsskattegrunnlaget vil bli påvirket av sviktende omsetning og store investerings- og vedlikeholdstiltak, som gir svakere lønnsomhet for kraftverkene. En oversikt fra Skatteetaten viser at eiendomsskattegrunnlaget for de kraftverk som Åmot kommune henter inntekter fra er noe høyere for 2016 enn for Dette vil medføre en marginal økning i kommunens eiendomsskatteinntekter knyttet til kraftverk. Basert på uendrede skattesatser vil beregnet eiendomsskatt fra verker og bruk, samt næring utgjøre kr 12,1 mill., mens eiendomsskatt fra boliger og fritidsboliger vil utgjøre kr 3,8 mill. for Satsene fremgår i vedlegg til budsjettet. KONSESJONSKRAFTSINNTEKTER Åmot kommune vil i 2016 selge ca.30 Gwh konsesjonskraft. Kraftprisen økte vesentlig i perioden 2000 til 2011, men har deretter gått vesentlig ned. Åmot kommune har en forvaltningsavtale med Ishavskraft AS om salg av konsesjonskraft. Denne avtalen er inngått i samarbeid med kommunene i Nord- Østerdalen og SÅTE-kommunene. Prognosen for kommunens inntekter for salg av konsesjonskraft er ca. kr 0,6 mill lavere enn for budsjettåret DRIFTSINNTEKTER I Rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn marginale prisøkninger på gebyrer og betalingssatser, basert på konkrete individuelle vurderinger. Nye satser fremgår i vedlegg Betalingssatser for I planperioden vil man tilstrebe å tilpasse avgiftene for Vann/Avløp slik at kommunen oppnår selvkostdekning. LØNNS- OG PRISVEKST I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 2,7 % som tilsvarer anslått lønnsvekst. I budsjettet for 2016 er det budsjettert med kjent lønn pr. 1 september 2015 korrigert med anslått lønnsvekst. Årsbudsjett Økonomiplan Side24

25 ARBEIDSGIVERS ANDEL AV PENSJONSUTGIFTENE I budsjettforslaget er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens Pensjonskasse. Beregningene gir følgende premiesatser for 2016: KLP Fellesordningen: 19,50 % Sykepleierordningen: 19,50 % Statens Pensjonskasse Lærere: 11,15 % Det skal beregnes og betales pensjonspremie til KLP for all lønn til alle ansatte, uansett stillingsstørrelse. Premieavvik oppstått fra og med 2014 skal fra og med 2015 kostnadsføres (amortiseres) over en syv års periode. Dette vil medføre raskere kostnadsføring av akkumulerte positive premieavvik. Premieavvik ligger som et eget ansvarsområde. En andel av anslått positivt premieavvik 2016 er i rådmannens forslag avsatt til ubundet driftsfond. Beregnet egenkapitalinnskudd er for 2016 beregnet til kr 1,185 mill. Egenkapitalinnskudd til KLP kan ikke lånefinansieres, og foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond. INNKJØP Kjøp av varer og tjenester er en vesentlig del av kommunens gjøremål. Vare- og tjenestekjøp er regulert av lov om offentlig anskaffelse og er et omfattende regelverk. For å øke kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre innkjøp i henhold til regelverket har kommunen sammen med 10 andre kommuner kjøpt Abakus AS. Abakus as er en kompetansebedrift på offentlige anskaffelser, lokalisert til Engerdal sentrum. RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE Renteutgifter er budsjettert for 2016 med rentesats tilsvarende faktisk rente høsten Avdragsutgifter er budsjettert med beregnet minste gjeldsavdrag. Avkastning på plasseringer og utbytte er budsjettert med forventet inntekt. I det vesentligste foreligger det avtaler som sikrer dagens inntektsnivå noe frem i tid. SAMARBEIDSPARTER Innenfor mange områder vil det av hensyn til optimal ressursbruk og for å styrke fagmiljøene, være nødvendig med et enda tettere regionalt samarbeid. Åmot kommune er med i samarbeidet om PP-tjenesten sammen med Elverum, Stor-Elvdal og Våler. Elverum er vertskommune og regnskapsførende kommune. Åmot har et medlem i styret. Åmot, Stor- Elvdal, Elverum, Trysil og Engerdal kommune samarbeider om sekretariatet for kontrollutvalg. Åmot kommune er vertskommune og fører regnskapet for det interkommunale samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne. Åmot kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om Arbeidsgiverkontroll som er en del av skatteoppkreverens oppgaver i forbindelse med innkreving av skatter og avgifter. Stor-Elvdal er vertskommune og fører regnskap for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne. Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern mellom kommunene Stor-Elvdal, Trysil, Elverum, Engerdal og Åmot. Trysil og Åmot kommune har samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet, Elverum om legevaktformidling. Videre er Åmot en av 9 kommuner som samarbeider om krisesentertilbud. Åmot brannvesen samarbeider med alle kommuner i Hedmark og Oppland fylker om felles alarmsentral (alarmsentral Innlandet som er lokalisert sammen med Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen i Elverum). Det er sentralt bestemt at alarmsentralen for brann skal samlokaliseres med politiets alarmsentral, men plasseringen i innlandet er ikke bestemt. Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning, (IUA) Kommunestyret vedtok i sak 09/94 å slutte seg til at IUA Østerdal Region oppløses, og at Åmot kommune tiltrer samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning med IUA Hedmark fra 1.januar Kommunens gjøremål og myndighet i henhold til forurensningsloven 43 første ledd delegeres til IUA Hedmark. Delegasjonen fritar ikke kommunen for det selvstendige ansvar som er gitt etter forurensningsloven. Samarbeidsparter innen næringsutvikling er regionale aktører som: 14 Årsbudsjett Økonomiplan Side25

26 Elverum Næringsutvikling AS etablert i 2007 og har som mål å utvikle en integrert, attraktiv og synlig region med vekst i befolkning og verdiskaping, Visit-Elverum regionen AS etablert i 2012 med visjon å bli ledende arrangør av opplevelser og arrangementer i kommunene Elverum, Våler og Åmot. Sør-Østerdal Næringshage AS etablert i 2013 og skal bidra til innovasjon og næringsutvikling i Sør-Østerdal gjennom økt verdiskaping i eksisterende bedrifter samt ved tilrettelegging for utvikling av attraktive bedrifter. Utviklingen av Forsvaret har direkte betydning for samfunnsutviklingen i regionen. For å bidra til å ivareta disse mulighetene er det opprettet en stilling som Forsvarskoordinator i et samarbeid mellom Elverum og Åmot kommune og fylkeskommunen. Arbeidet er nå videreført i perioden Regionrådet for Sør-Østerdal formelt dannet i Et politisk organ som behandler saker av felles interesse for kommunene Elverum, Engerdal, Stor- Elvdal, Trysil og Åmot, og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. SÅTE-samarbeidet (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal) innen IKT er organisert som et vertskommunesamarbeid med Trysil som vertskommune. Samarbeidet ble iverksatt pr SÅTE GIS samarbeid SÅTE GIS er et eget samarbeid mellom SÅTEkommunene som bygger på GIS (geografiske informasjonssystemer) hvor Statens kartverk er en viktig samarbeidspartner. Det er utarbeidet en ny SÅTE GIS-avtale som gjennom en felles ressurs i samarbeidet, vil bidra med viktige oppgaver for kommunene innen fagområdet geodata. Det henvises til Eierskapsmeldingen for mer informasjon. HELSE OG VELFERD SAMARBEIDSPARTNERE Terningen nettverk - velferdsteknologi HF Sykehuset innlandet elektronisk utveksling av opplysninger i pasientjournal HF Oslo universitetssykehus elektronisk utveksling av opplysninger i pasientjournal HF- Sykehuset innlandet - Distrikts psykiatriske sentre (DPS) har hovedansvar for generelle tilbud innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Med døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og akutt team er disse sentrene statlige klinikker som samarbeider nært med kommunene i sine respektive områder. NAV meldingsutveksling i forhold til vederlagsbetaling og samarbeid med hjelpemiddelsentralen Husbanken i forbindelse med startlån og bostøtte Prosjekt «Velferdsteknologi Sør- Østerdalsregionen» i regi av regionrådet hvor Åmot deltar sammen med Elverum, Trysil, Engerdal og Stor-Elvdal. Prosjekt «Systematisk kartlegging av behov for velferdsteknologiske løsninger for brukere i hjemmetjenesten» hvor Åmot deltar sammen med Hamar og Utviklingssenter for hjemmetjenester Helsestasjon har veiledning med BUP/PPT ca. 6 ganger i året, og interkommunalt samarbeid med Trysil og Engerdal hvor de utveksler erfaringer 2-3 ganger pr. år. Barneverntjenesten har samarbeid med «SÅTE kommunene» angående rutiner, maler og på en del praktiske oppgaver. Samarbeid med høyskoler og videregående skoler i forhold til praksisplasser Psykisk helse har samarbeid med kommuner i Elverums regionen knyttet til akutt ambulant team. Psykisk helse arbeider med å få på plass avtale med Fylkeskommunen og videregående skoler for oppfølging av Åmotelever SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLTmodellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. INVESTERINGSPROSJEKTER Investeringsprogrammet for budsjett 2016 tar utgangspunkt i økonomiplan og kommunestyrets vedtak i sak 14/59 om rehabilitering og utbygging av skolene på Rena og idrettsbygget. Det er i tillegg foreslått noen mindre tiltak som rådmannen mener er nødvendig å gjennomføre i 2016 eller som overordnede myndigheter har pålagt kommunen å gjennomføre. Ikke fullførte prosjekter i 2015 blir videreført i Årsbudsjett Økonomiplan Side26

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Formannskapets innstilling til

Formannskapets innstilling til F F Formannskapets innstilling til www.amot.kommune.no 1 Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 8 2. Overordnede mål for Åmot kommune.... 12 3. Noen sentrale nøkkeltall... 12

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-17:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-17:30 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-17:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ole Gustav Narud Leder SP Ingebjørg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 08:15-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 08:15-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 08:15-15:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ole Gustav Narud Leder SP/SV/FRP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer