Christine Eike, folkeminneviter, ble tilsatt i stipendiatstillingen i august 1989 med arbeidssted ved Eiktunet kulturhistorisk museum på Gjøvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christine Eike, folkeminneviter, ble tilsatt i stipendiatstillingen i august 1989 med arbeidssted ved Eiktunet kulturhistorisk museum på Gjøvik."

Transkript

1 BARNDOM OG OPPVEKST I OPPLAND. ENDRINGSPROSESSER AV CHRISTINE EIKE PUBLISERT I OPPLAND DISTRIKTSHØGSKOLE SKRIFTSERIEN NR ISBN ISSN Styringsgruppens forord. Høsten 1987 nedsatte Oppland fylkeskulturstyre et utvalg for å arbeide med prosjektet: "Barndommens historie i Oppland". Utvalget utarbeidet en søknad til NAVF under programmet "Kulturog tradisjonsformidlende forskning" på forskningsprosjektet: "Barndom og oppvekst i Oppland. Endringsprosesser ". Det ble bevilget midler til en forskningsstipendiat i 2 år. Christine Eike, folkeminneviter, ble tilsatt i stipendiatstillingen i august 1989 med arbeidssted ved Eiktunet kulturhistorisk museum på Gjøvik. Utvalget fortsatte som styringsgruppe for prosjektet, og har bestått av: Arnfinn Engen, fylkeskonservator, Oppland fylke, Jahn Børe Jahnsen, lektor, Fagernes videregående skole, Oleiv Rye, kulturkonsulent, Oppland fylke, Anne-Lise Svendsen, konservator, Eiktunet kulturhist. museum, Tore Pryser, 1.amanuensis i historie, Oppland distriktshøgskole, Harald Thuen, 1.amanuensis i pedagogikk, Oppland distriktshøgskole. I sluttfasen av prosjektet ble det over KULT-programmet bevilget tilleggsmidler for videoformidling av materialet. Stipendiat Jan Anders Diesen ved registudiet, Oppland distriktshøgskole, ble engasjert for å forestå dette arbeidet i samarbeid med Christine Eike. I tillegg til foreliggende forskningsrapport, som er prosjektets hoveddokumentasjon, har Christine Eike publisert en rekke artikler i fagtidsskrifter og lokalpresse hvor deler av materialet blir presentert. Videoproduksjonen består av tre 25 min. programmer samt to produksjoner som ble utarbeidet i forbindelse med presentasjonen av prosjektet på Inforamamessen "Barndom i Norge" oktober Oppland distriktshøgskole, november 1991 På vegne av styringsgruppen

2 Tore Pryser Harald Thuen

3 Forfatterens forord. Eiktunet kulturhistorisk museum v/ konservator/bestyrer Anne- Lise Svendsen har tilrettelagt min arbeidsplass i den perioden prosjektet har pågått. Gjennom regelmessige møter med styringsgruppa, dagsseminarer og konferanser har det hele tiden vært å hente både inspirasjon og konstruktiv kritikk. Den positive og aktive interessen, spesielt fra førsteamanuensis Tore Pryser, ODH, og førsteamanuensis Harald Thuen, ODH, har fremtvunget resultater og en viss forpliktelse til å holde et stramt tidsskjema. Mange impulser hentet jeg også gjennom den personlige kontakten til professor Bjarne Hodne, institutt for kultur- og samfunnsfag, avdeling for folkloristikk samt hans medarbeidere, UiO, førsteamanuensis Dagfinn Slettan, historisk institutt UiT, historikeren Berit Gullikstad, Lokalhistorikeren Trøndelag Folkemuseum, historikeren Tora Korsvold, forsker ved Norsk senter for barneforskning, Trondheim, historikeren Jan Eivind Myhre, forsker ved Avdeling for historie, Institutt for kultur og samfunnsfag, UiO, Professor Michael Mitterauer og Dozent Reinhard Sieder, begge: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien samt staben rundt dem. "Toten-treff" (et samarbeid mellom Friundervisningen, Toten økomuseum og Toten historielag), Øystre Slidre historielag og kultursjefen i Øystre Slidre, Toralf Baldersheim, var behjelpelig med å skaffe informanter. Min mann, Gunnar Eike, har lest manuskriptet og rettet norskfeilene, lektor Jahn Børe Jahnsen har tatt seg av den vanskelige oppgaven å få min transkribering av båndene med Valdresdialekt til å bli litt mer akseptabel. En takk går til dem alle. Til slutt noen ord om den erfaringsbakgrunnen jeg stiller med. Når det gjelder forskning basert på kvalitative kilder har den svært mye å si, derfor refereres den her. Egen barndom og oppvekst skriver seg fra Wien, Østerrike i årene. Jeg tok min doktorgrad ved universitetet i Wien i 1967 i faget Germanistik med Anglistik som støttefag. Det jeg hadde spesialisert meg på innen Germanistik var den eldre delen, som i 1960-årene var svært omfattende. Den dreide seg om språkhistorie, litteraturhistorie, kultur- og religionshistorie, folkeminne/etnologi (Volkskunde) og Skandinavistik. Min "Dissertation" var over et emne i norsk folkeminne/etnologi og stoffet til den samlet jeg på Norsk Folkemuseum NEG og folkeminneinstituttet, Oslo. I ettertid har jeg forstått at vi ved universitetet i Wien ved dette instituttet og på den tiden fikk en svært tverrfaglig opplæring. Også antropologien hadde en sentral plass, siden paralleller fra hele verden og alle kulturer stadig ble trukket inn.

4 I Norge har jeg senere hatt en god del kontakt med folkeminneinstituttet UiO. Jeg velger derfor å kalle meg folkeminnegransker. Det å være opprinnelig utlending i et forskningsprosjekt som det foreliggende, mener jeg, kan ha sine fordeler. Det gir den nødvendige distansen til stoffet. Å stå fjernere fra det hele, gir større oversikt. Alle informanter visste også at jeg opprinnelig ikke er norsk og var derfor meget imøtekommende og forklarte en del mer inngående av den grunn. At det også kan ha sine ulemper, er klart. Faren er naturlig at man kan feiltolke utsagnene, fordi man ikke har "knekt koden". Min snart 20-årige erfaring fra norsk skole skulle imidlertid kunne bøte noe på den ulempen.

5 INNHOLD Styringsgruppens forord Forfatterens forord A. Innledning Side Barndom, oppvekst og endringsprosesser -definisjon 1 Barndom i ulike kulturer 4 Barndom i historisk perspektiv 5 Tverrfaglighet og egen vitenskapelig forankring 8 Egne kilder og metoder a. Kilder b. Metoder 13 Egen teori og spørsmål til materialet 15 I. Familie og nærmiljø 1. Definisjon og historisk tilbakeblikk Bolig og utstyr Store forskjeller Store forbedringer i etterkrigstiden 25 Vann og strøm 27 Utstyr Fra storfamilie til det "ensomme barnet". 32 Barnetallet går ned 32 Store barneflokker og søsken sett fra barnas synsvinkel 32 Slekta rundt barnet 35 Andre voksne i nærmiljøet 39 Vennekontakt blir viktigere Nabosamhold. Lokalpatriotisme og "de andre" 44 Bearlag, dugnad og nabosamhold 44 Nattefriere og guttekriger 47 Geografiske forskjeller. Bydeler og deler av bygda Fra dagliglivet: bordskikk, helse og hygiene Bordskikk 54 Helse og hygiene Forandringer på det indre plan. 63 Liv og død 63 Vise følelser Rett og galt Konklusjon familie og nærmiljø 75 II. Skole og arbeid 1. Skole 77 a. En skolehistorisk skisse 77 b. Førskole c. Skole: forholdet elev - lærer Tiltale 80 Autoritet med menneskelige trekk 83 Forskjellsbehandling 85 Problemer 86 Etter hvert mindre avstand 88

6 d. Forholdet elev - elev 91 Mobbing 91 Sosiale forskjeller 95 Jente - gutt 101 e. Forholdet hjem - skole 104 Lekser 104 Videre skolegang f. Konklusjon skole Arbeid a. Definisjon 109 b. Historisk tilbakeblikk 110 c. Ulønnet arbeid 112 Generasjonen født 1920 eller før 112 Mellomgenerasjonen 117 Den yngste generasjonen 122 d. Lønnet arbeid 124 Flytende overganger: Lønnete - ulønnete oppgaver 124 Forbruk 126 Økonomiske vilkår generelt 127 Hva kunne/kan barna tjene penger på? 131 e. Konklusjon arbeid 135 III. Lek og fritid 1. Lek 137 a. Frihet fra de voksne 137 Når utfolder den frie leken seg? 141 Hvor utfolder den frie leken seg? 143 Hva lekte/leker barna? 149 Hvem lekte/leker barna med? 154 b. Sammen med de voksne 161 Ved hvilke anledninger lekte/leker barn og voksne sammen? 162 "Stjernestunder" 163 Spontan lek med voksne slektninger 164 Spontan lek med naboer 165 Ikke fullt så positive minner 165 Leker lært av de voksne og videreført av barna 166 c. Konklusjon lek Fritid a. Tidsbegrep - fritidsbegrep b. Ubundet fritid 172 Skumringstime, søndag og ferie 172 Bøker og blad, radio, kino og TV 179 c. Bundet eller organisert fritid 183 De eldre generasjoners syn på utviklingen 183 Hva er barna med på og hvordan opplevdes/oppleves det? 185 Sosiale forskjeller 185 Kjønnsforskjeller 188 Endringer, regionale særtrekk og opplevelser ellers 190

7 Hvorfor blir barna med og hvordan oppleves fritidsledere? 193 d. Konklusjon fritid 197 IV. Hovedkonklusjon 199 V. Kilder I 1. Kildehenvisning - utrykte kilder I 2. Informanter II 3. Litteratur som er sitert III VI. Vedlegg XIV 1. Spørrelista brukt ved intervjuene XIV 2. Oversikt kommuner XVI Øystre Slidre XVI Østre Toten XVII Gjøvik XIX

8 1 A. INNLEDNING. Barndom, oppvekst og endringsprosesser. Barndom: er det tiden med de varme lange sommere og den uforpliktende lek i frihet for ansvar - slik våre barndomsminner ofte vil ha oss til å tro, eller den perioden i livet der vi blir utsatt for vedvarende og invalidiserende overgrep fra de voksnes side - slik den sveitsiske psykoanalytikeren Alice Miller (1985) så gripende skildrer? Siden psykoanalysens inntreden på arenaen er vi iallfall i vår del av verden overbevist om at barndomstiden preger oss for resten av livet. En god start er helt avgjørende og de aller fleste ønsker at barna skal få den. Men hva er av det gode og hva er av det onde? Ulike historiske perioder danner seg ulike forståelsesrammer for nettopp det (sml. F. Seidenfaden 1990,s. 30). Og kan vi helt utelukke at all sosialisering, sivilisering eller kultivering, eller hva enn vi velger å kalle barns oppdragelse, nødvendigvis må gjøre litt vondt? Eller for å si det med den svenske dikteren Karin Boye: Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det for nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont for det som växer och det som stänger. Fra Karin Boye: Ja visst gör det ont. Vi bare håper at det skal skje "i den tillit som skaper världen" (K. Boye 1935). Hvordan barndommen generelt arter seg til ulike tider og på ulike steder i verden, henger nøye sammen med synet på hva barn er for noe. Ifølge psykologen Per Olav Tiller (1989, s. 20 ff) brukes begrepet barn hos oss i fire ulike betydninger, nemlig barn som befolkning, livsfase, generasjon og relasjon. Og han sier videre (s. 23 f.): Den forskningen som tar for seg barn i betydningen barndom eller livsfase, ser barn i et utviklings- eller livsløpsperspektiv. Barndommen er en periode, et stadium som ligger forut for ungdom eller voksen alder. Det er den tidligste fasen i livet. Ofte blir den betraktet som en periode av forberedelse til voksen status som samfunnsmedlem. Det skulle dermed være opplagt at den foreliggende monografien behandler barndom i betydningen livsfase. Den inkluderer imidlertid også interessen "for verdien av barndom som eksistensform" (Tiller 1989 s. 8), ikke bare som en forberedelse til noe annet. Den aldersmessige avgrensningen foretas ved ca. 4-5-årsgrensen nedover og ca. 15-årsgrensen oppover. Siden forskningsprosjektet hovedsaklig bygger på minnestoff, må det starte med den alderen folk klarer å huske noe ifra.

9 Avgrensningen oppover er mer problematisk. Det er overgangen fra barn til ungdom som setter grensen, men denne overgangen varierer til ulike tider og i ulike sosiale lag. Konfirmasjonen rundt 15-årsalderen var, iallfall i første del av vårt århundre, en viktig markering. For en del år siden sluttet den obligatoriske skolegangen etter 7 års folkeskole, og dermed var 14-årsalderen et viktig skille. I dag flyter barndoms- og ungdomstiden over i hverandre og det fins gradvise overganger. Ett skille er 13-årsalderen: her begynner tenårene og grunnskolens ungdomstrinn. Det er viktig å huske at begrepet ungdom har både en fysisk komponent (pubertet), en psykisk komponent (adolescens) og en sosial komponent (sosialt regelverk: rettigheter og plikter; sml. den østerrikske sosialhistorikeren M. Mitterauer 1986, s. 21). I denne monografien legges det mest vekt på hvor intervjupersonene selv setter grensen mellom barn- og ungdom eller voksenalder, men stort sett dreier avhandlingen seg om den livsfasen vi kan kalle småbarnsalderen og skolealderen. "Oppvekst" er tiden der en vokser opp og dermed nesten synonymt med ordet "barndom". Å "vokse opp" kan brukes i betydningen "modning", altså en psykisk prosess, eller mer verdinøytralt: at man vokser seg større rent fysisk. Oppvekst har derfor også en nøye sammenheng med hva vi anser som "voksen". I dagens forstand er den voksne et menneske som har utviklet en selvstendig og individuell personlighet. Den tyske evolusjonsteoretikeren Jürgen Habermas (1976, s. 63 ff.) skiller mellom forskjellige trinn i identitetsdannelsen: fra spedbarnets "naturlige identitet" over barnets "gruppe- og rolleidentitet" til den voksnes "jeg-identitet". Rent historisk, sier Habermas, fantes det i vår del av verden en periode der barnets "gruppe- og rolleidentitet" også var karakteristisk for den voksne. Rolleforventningene dominerte i interaksjonsprosessen og først på nivået "jeg-identitet" kan vi forvente en bevisst refleksjon over tidligere internaliserte adferdsmønstre. Dette samsvarer også med det den tyske sosiologen Norbert Elias(1976 s. LXXIV) sier: Die Distanz zwischen dem Verhalten und dem ganzen psychischen Aufbau der Kinder auf der einen, der Erwachsenen auf der anderen Seite vergrößert sich im Laufe des Zivilisationsprozesses. Med andre ord er også begrepet "voksen" underlagt historiske og kulturelle forståelsesrammer og med vår egen forståelse er slett ikke det siste ordet sagt. Her er "barndom og oppvekst" brukt for å understreke prosesskarakteren, uten å frata perioden dens egenverdi. Hele monografien vinkler stoffet fra intervjupersonenes synsvinkel. Dermed står den subjektive opplevelsen sentralt. "Innenfraperspektivet i selvbiografiene avdekker en periode i oppveksten som kan defineres som barndom", sier folkeminnegranskeren Bjarne Hodne (1986, s. 134). Begrepet barndom utstyres her av meg nettopp med dette innenfraperspektiv. Begrepet oppvekst ilegger jeg også storsamfunnets ulike tilretteleggelser, altså de oppvekstvilkår vi tilbyr våre barn og de oppvekstvilkår andre generasjoner 2

10 3 sørget for. Likevel: det blir hovedsaklig fokusert på opplevelsen av disse. Endringsprosesser understreker de historiske forandringer barndommen er underlagt. At vår verden endrer seg hele tiden, er vi klar over. Tydeligst og mest dramatisk fortoner dette seg når vi setter en historisk epoke i kontrast til vår egen tid. Mindre klart for oss har vi hvorfor forandringene skjer. Hva er årsak og hva er virkning? Både historikere, etnologer og sosiologer har beskjeftiget seg med endringsprosesser. Siden Inge Krokann i 1942 har kalt forandringene i det norske bondesamfunn fra omtrent midten av forrige århundre for "det store hamskiftet", har det kommet en rekke bidrag til "hamskiftelitteraturen", både innenfor historie og andre fagområder. Krokann (1976) ser den ideologiske og materielle siden ved bondesamfunnets livsform i sammenheng og berører også mentalitetsmessige aspekter. Bygdesosiologen Reidar Almås (1977) har siden betegnet perioden fra omkring 1960 som "det nye hamskiftet". Historikeren Dagfinn Slettan (1989) vil heller bruke "en omkledning plagg for plagg" istedenfor "hamskifte"-karakteristikken: Alle elementer endres ikke like raskt. Vi står overfor den spennende brytningen mellom forandring og stabilitet og tilpassing av gamle mønstre til nye rammer. Å forklare endring innebærer også å forstå det stabile. I stedet for en hamskiftemodell kan det være fruktbart å tenke i en "knippemodell" der noen elementer skiftes ut, kanskje flere ganger, mens andre består(s. 12). Etnologen Liv Emma Thorsen (1989, s. 6 f.) går grundig inn på mentalitetsendringer og fremhever at fortiden i vår tankeverden eksisterer som en dimensjon i nåtiden, understreker altså en viss usamtidighet i utviklingen. "De tankesystemene som strukturerer våre vaner og visse områder av vår dagligdag, endres svært langsomt", sier hun. Likevel mener hun at de siste år har det skjedd såpass store samfunnsøkonomiske og sosiale endringer over kort tid, at nye og gamle tankemønstre står i kontrast til hverandre. Den som leter etter endringer i mentalitetene eller det ubevisste i kulturen, retter søkelyset mot krakeleringer i den kulturelle ferniss. Det er i bruddflatene det nye oppstår (s.s.7) Ved å undersøke kulturelle spenningsfelt i forskjellige generasjoners livsløp, karakterisere og sammenlikne dem, "er det mulig å avdekke mentalitetsendringer også over korte tidsspenn", sier hun. Den tyske sosiologen Norbert Elias (1976) understreker prosesskarakteren i Europas sivilisasjonshistorie. Han har tatt i bruk begrepet "Figuration" som betegner den gjensidige avhengigheten og de mønstre hvordan mennesker er flettet inn i hverandre (s.s. LXVII) Individ og samfunn er to sider av samme sak, sier han (s. XVIII). Han tar stilling mot sosiologen Talcott Parson som reduserer sivilisasjonshistorien til "tilstander" og sier:

11 4 Die umfassende soziale Entwicklung /../ ist ein Figurationswandel, der im Hin und Her der Vor- und Rückbewegungen - auf längere Sicht betrachtet - über viele Generationen hin in ein- und dieselbe Richtung geht. Diese gerichtete Strukturwandlung lässt sich als Faktum nachweisen, gleichgültig, wie man sie bewertet. Samtidig som han fremhever at "Entwicklung" langt fra behøver å være synonymt med "Fortschritt" (s. XXIV) har han prøvd å lage en teori: Schließlich und endlich wurde dann in dem vorläufigen Entwurf einer Theorie der Zivilisation ein Modell der möglichen Zusammenhänge zwischen dem langfristigen Wandel der menschlichen Individualstrukturen in der Richtung auf eine Festigung und Differenzierung der Affektkontrollen und dem langfristigen Wandel der Figurationen, die Menschen miteinander bilden, in der Richtung auf einen höheren Standard der Differenzierung und Verlängerung der Interpendenzketten und auf eine Festigung der "Staatskontrollen", ausgearbeitet. (s. X) Han skriver et stort anlagt verk om selvkontrollens og individoppfatningens historie. En tiltagende drifts- og affektkontroll foregår både på samfunnsnivået og på individplanet. Det lille barnet gjennomgår i sin sosialisering denne "historien" i miniatyr. Selvkontrollen blir til slutt så "internalisert" at vi ikke lenger er klar over den. Angsten for ytre fiender forvandles i løpet av sivilisasjonsprosessen til en indre angst: til "overjegets" nådeløse stemme. Selv om det her er snakk om endringer over mange århundre, er det likevel fruktbart å ha hans teori in mente når vi undersøker forandringer i vårt århundre. Barndom i ulike kulturer. Synet på barnets natur er mer kulturbestemt enn vi vanligvis er villige til å tro. Dette går klart fram av en sammenligning av vår vestlige kultur med andre kulturer. I de fleste kulturer defineres barnet med utgangspunkt i en tenkt opposisjon mellom "natur" og "kultur". Barnet representerer da "naturen" mens voksensamfunnet er representant for "kulturen". "Naturen" kan da enten sees som "det ekte" og barnet betraktes som "det uskyldige", eller "naturen" er det samme som "det dyriske" som må siviliseres. Oppdragelsesmodeller varierer også sterkt: fra de voksnes aktive inngripen og systematiske påvirkning, til et fatalistisk syn som ser på utviklingen som naturlig og uunngåelig. Den voksne kan da heller være "hjelperen" enn "tukteren" overfor barnet. (Sml. den svenske sosialantropologen G. Dahl 1984 s. 10 f.). Den tyske professor i komparativ pedagogikk Fritz Seidenfaden (1981, s. 100 ff.) har sammenstilt fire aspekter som ofte kjennetegner "primitive" (her uten negativ ladning) kulturers barndom:

12 5 - Barnet sikrer sosial status for foreldrene - Barnet garanterer en trygg alderdom - Barnet garanterer at gruppen fortsatt vil bestå - Barnet er gjenstand for religiøse forestillinger. Det er da viktig å ha i tankene følgende spørsmål når det gjelder barndommens historie, sier Seidenfaden (1981 s. 100): Gjennom hvilke påvirkninger og tiltak fremmer en kultur eller en historisk epoke bestemte personlighetstrekk og undertrykker andre? Det må innrømmes at en bare kan forstå denne prosessen hvis en alltid stiller dette spørsmålet samtidig: I hvilken sammenheng står disse personlighetstrekk, som er utviklet eller undertrykt hos barnet, med det allmenne kulturmønster eller samfunnets normer? Barndom i historisk perspektiv. Konsentrerer vi oss nå om vår vestlige kultur så har synet på barnet, enkelt sagt, skiftet fra det "anti-sosiale" til det "asosiale" til det moderne bilde av barnet som det "pro-sosiale", en idé som vi har fått i arv av Rousseau. Barnet er grunnleggende sosialt motivert og kompetent (sml. P.O. Tiller 1989 s. 38 f.) Pedagogen Harald Thuen (1987 og 1989 s. 25) sier at for Norges vedkommende så har vi fra andre halvdel av det forrige århundret av kommet til "den bevisste sosialiseringens tidsalder". Og utviklingen av vårt århundres skiftende oppdragelsesideer går i store trekk fra ønsket om å ha dydige barn til ønsket om å ha flinke barn, og vår tids ønske om å ha lykkelige barn (sml. psykologen M. Rudberg 1983). Den svenske idéhistorikeren Ronny Ambjörnsson (1978, s.92)) mener at tidligere tider oppfattet barna som uberegnelige og ufornuftige. Han beskriver utviklingen i korte trekk slik: fra et samfunn der barna var deltagere uten å være spesielt beskyttet til et samfunn der barndommen er en period av förberedelse, kännetecknad av på samma gång en total oansvarighet inför det produktiva livet och en lika total oansvarighet för den egna utvecklingen. Den norske samfunnsforskeren Cato Wedel (1984, s. 63) sier om barndommen i historisk perspektiv: Det er en rekke sosiale forordninger som har skapt barndommen som vi nå begrepsfester den, og det er i høy grad staten som har stått bak disse. Generelt kan en si at de aller fleste av disse forordninger har gått ut på å beskytte barn og samtidig gi dem tilbud som er forbeholdt dem. Internasjonalt fins det ulike framstillinger og teorier angående utviklingen av barndommen i den vestlige sivilisasjonen. Det er vanlig å vise til den franske sosialhistorikeren Philippe Ariès' etter hvert klassiske verk "Barndommens historie" (1980) som første gang utkom i Han tar utgangspunkt i middelalderens Europa. Utviklingen har gått fra frihet til større tvang. Ifølge han er begrepet "barndom" et relativt nytt fenomen. Det er ikke

13 eldre enn tre- firehundre år. I middelalderen, mener Ariès, ble de minste barna nærmest oppfattet som en slags små husdyr som en ikke helt tok på alvor. Fra 7 års alderen gikk de rett inn i de voksnes verden, der de i arbeid, klesdrakt, sosial omgang og lek ble sidestilt med de voksne. Det kunne skje også fordi de voksne den gang var "barnsligere" enn vår egen tids voksne: I middelaldersamfunnet, som vi tar som utgangspunkt, fantes ikke barndomsfølelsen. Det betyr ikke at barna ble neglisjert, forlatt eller foraktet. Barndomsfølelsen er ikke sammenfallende med hengivenhet for barna - den tilsvarer en bevissthet om det særegne ved barndommen, denne særegenheten som er det vesentligste skillet mellom barnet selv og den unge voksne. Denne bevisstheten fantes ikke. Det var derfor barnet tilhørte de voksnes samfunn og ikke lenger skilte seg fra det straks det kunne leve uten morens, ammens eller vuggerskens stadige omsorg. Dette samfunn av voksne virker ofte barnslig på oss i dag. Det er sikkert et spørsmål om mental alder, men også om fysisk alder, fordi dette samfunnet delvis besto av barn og svært unge mennesker. (Ariès 1980, s. 153) Barnets utdannelse etter 7-årsalderen var det ikke familien som tok seg av, men miljøet rundt barnet: naboer, venner, herskap og tjenere, unge og gamle. Barnet lærte ved å hjelpe de voksne. Det lærte også verdier og normer samt sosial omgang på denne måten På tallet skjer så, ifølge Ariès, et avgjørende skifte i de voksnes syn på barnet. Det lille barnet blir et vesen man leker og kjæler med. Det litt større barnet er også uskyldig og svakt og må derfor vernes, men samtidig bearbeides gjennom oppdragelse. Barnet blir skilt ut fra voksenverdenen, opplæringen skjer i stigende grad i skolen sammen med jevnaldrende. Skolen erstatter dermed læretiden i utdannelsen. Samtidig lukker familien, som i middelalderen var åpen mot omverdenen, seg om barnet. Denne "oppdagelsen" av barndommen, som Ariès kaller det (s.s. 56 ff.), hører først og fremst hjemme i den nye borgerklassen. Samtidig med den nye familiefølsen trer en ny klassefølelse inn på den historiske arenaen. Grensene mellom de sosiale klasser blir mer markerte. Historikeren Ellen Schrumpf (1988, s. 11) skriver følgende om norske forskeres syn på Ariès: Selv om de fleste synes å akseptere hovedtrenden i Ariès synspunkter, har det etter hvert blitt reist flere innvendinger mot ham. /.../ Norske historikere har utfylt Ariès og tillempet hans teorier til norske forhold. E. Bull hevder at om barndommen i det europeiske borgerskapets historie er en oppfinnelse fra tallet, ble oppfinnelsen ikke overført til den norske arbeiderklassen før tiårene omkring Han regner da med at et liv som i høy grad var preget av pliktbundet arbeid, ikke var noe barndomsliv (Bull 1984, s. 78). Historikeren Ståle Dyrvik (1980, s. 14) påpeker også med rette at denne utviklingen, som startet innen storborgerskapet i sentrale deler av Vest-Europa, brukte år for å "trengja ut til alle utkantane og ned til alle sosiale laga". Norge er i så 6

14 måte et av disse utkantstrøk. Historikeren Jan Eivind Myhre mener at tiden omkring siste århundreskiftet representerte "et slags andre steg henimot de voksnes etablering av barndommen som en egen kategori" i Norge (1991, s. 42). Dagfinn Slettan (1984, s. 72) viser at barnearbeid innen jordbruket fortsatte helt frem til rundt Langt inn i vårt århundre var det her ikke snakk om noen utpreget "skånetid" for barna. Så snart barna kunne klare sin del, var de sammen med de voksne om arbeidet. Folkeminnegranskeren Bjarne Hodne (1984, s. 12) hevder på grunnlag av barndomsminner at "utviklingen mot kjernefamilien var kommet svært kort både i byen og på landet i årene omkring , og ansvaret av sosialiseringen av barna lå hos et større fellesskap." Og psykologen P.O. Tiller(1989, s. 32.) har denne kommentar til Ariès: /../på samme måten som Amerika eksisterte før det ble oppdaget og gitt navn av europeere, må barndommen ha eksistert før begrepet for fenomenet. Den andre internasjonale teoretikeren som ofte blir sitert er den amerikanske psykohistorikeren Lloyd de Mause. Han tar et helt motsatt standpunkt sammenlignet med Ariès. Han sier (1974, s. 1): The history of childhood is a nightmare from which we have only recently begun to awaken. The further back in history one goes, the lower the level of child care, and the more likely children are to be killed, abandoned, beaten, terrorized, and sexually abused. Den historiske drivkraften er, ifølge han, å finne i psykogene forandringer i personlighets- og karakterstrukturen, ikke i teknologien eller økonomien. Middelalderens foreldre karakteriseres her som "dårlige", mens dagens oppdragelse er "hjelpende" og "understøttende". Barnet vet bedre enn foreldrene hva det behøver på hvert stadium av sitt liv og foreldrene har lært seg innfølingsevne overfor barnet. De Mause' syn er at det stadig går framover i historiens løp. Monica Rudbergs kommentar til de Mause er Mangel på innlevelse i tidligere tiders foreldresituasjon, utfylles av den åpenbare mangelen på distanse til nåtidens oppdragelsesmoter. De Mause gir uttrykk for en slags historisk "etnosentrisitet" (Rudberg 1983, s. 19) Et nyere syn på barndommens historie forfektes av den amerikanske mediaøkologen Neil Postman (1984, s. 31 ff.). Han knytter framveksten av barndommen til oppfinnelsen av boktrykkerkunsten. Den nye trykkepressen skapte en symbolverden som krevde en forestilling om hva det vil si å være voksen. Denne forestillingen utelukket barn som dermed ble utstøtt fra de voksnes verden. Han hevder videre om vår egen tid (1984 del II) at barndommen er tapt. De nye mediene har fordrevet barndommen. Kløften mellom voksenverdenen og barneverdenen forsvinner. Bildemediene avslører alt, barnet får tilgang til de voksnes verden, er dermed blitt til "voksenbarnet". Ellen Schrumpfs kommentar til Postman er (1988, s. 13): 7

15 8 Mot Postman kan det hevdes at barn ikke blir voksne ved å iaktta voksenverdenen. Atskillelsen av barnas verden fra de voksnes verden er nettopp et kjennetegn ved vår tid. Det at barn ikke deltar i de voksnes aktivitet, lang avstand fra hjem til arbeidsplasser, barn isolert fra samfunnet med dagmammaer og i barnehager legger grunnlaget for denne atskillelsen, og den kan ikke oppveies av billedmedienes innflytelse på barnas forestillinger. Mediene gir dessuten i liten grad informasjon om den "virkelige" voksenverdenen. Bare brokker av den blir presentert, ofte svært livsfjerne og outrerte brokker. Det skulle dermed være ganske klart at av de mest siterte internasjonale teoretikerne angående barndommens historie, så har bare Ariès fått en viss anerkjennelse blant norske forskere, med den moderasjonen og tillempingen som er anført ovenfor. Tverrfaglighet og egen vitenskapelig forankring. Barndommen som forskningsobjekt har lenge vært forbeholdt psykologer og antropologer. Pedagoger har også interessert seg for skolehistorie og oppdragelsesidealene, altså barnehistorie sett "ovenfra". Norske barns historie, sett fra barnas synsvinkel derimot, har helt til rundt 1980 vært et forsømt område. Kvinneforskning og familiehistorie er for så vidt emner der også barn har hatt sin plass og den var noe tidligere ute. Med FNs barneår 1979 kom også barn på dagsorden som historisk forskningsobjekt. Forskningsnytt nr hadde et temanummer om "å være barn i gamle dager". Artiklene er skrevet av forskere engasjert av "Samarbeidsgruppen for studiet av familie og individ i de siste to hundre år", under ledelse av historikeren dr. philos Anne-Lise Seip. Heimen nr hadde barnehistorie i søkelyset og artiklene var basert på hovedoppgaver i historie. I 1984 kom boka "Barn av sin tid", redigert av Bjarne Hodne og Sølvi Sogner. Her gikk både historikere, folkeminnegranskere og etnologer sammen om å belyse de ulike sider ved barns historie. Redaktørene skriver i innledningen at de dermed håper å "stimulere interessen for emneområdet og føre til flere publikasjoner" De sier videre (1984, s. 7): For det er ikke tvil om at interessen er der, både blant norske forskere og blant forskere i andre land. Den har vokst fram samtidig med og i forlengelse av en interesse for den private sfære og de "tause" i samfunnet. I Norge har det særlig vært arbeidsfolk og kvinner som er blitt trukket fram i lyset i et forsøk på å se historien "nedenfra". Det er naturlig å ta skrittet fullt ut og studere befolkningspyramiden nedenfra. Hva slags historie har barna, de mennesker som skulle reprodusere samfunnslivet? En slik artikkelsamling kunne ikke først og fremst bygge på rene faktaopplysninger. De siste to hundre års nedskriving av minnestoff, som tradisjonelt har vært forvaltet av folkeminneforskere, er trukket inn i stor grad, supplert med en aktiv innsamling av tradisjons- og minnestoff i de senere år. Kildemateriale er med andre ord innsamlet

16 9 folketradisjonsmateriale fra hele landet om skikk og tro i forbindelse med spedbarn og spedbarnsstell, samt eldre menneskers beretninger om sin egen barndom. Vi kan si at tre områder innen norske barns historie er ganske godt dekket i dag. Historikere og pedagoger har fokusert en god del på barnearbeid, institusjonshistorie samt samfunnets utvidete ansvar for barna fra det 19. århundre av (det siste se Anne-Lise Seip 1984 kap. 10). Dessuten har folkeminnegranskere fra gammelt av interessert seg for skikk og tro i forbindelse med spedbarnsstell, dåp og konfirmasjon samt oppdragelsen ved hjelp av "busemenn". Bånsuller, barnerim og leker (helst de voksnes tradisjon for barn) finner vi mye av også i eldre litteratur. Samtlige eldre bygdebøker har da også hele kapitler viet til dette, samt historien om bygdenes skoler og lærere. Etnologer og folkeminnegranskere begynte å interessere seg for barnas lek med fornyet styrke i 1970-årene, denne gangen fra barnas synsvinkel. Veteranene her er Åse Enerstvedt og Berit Østberg, antagelig etter forebilde av det engelske ekteparet Opie. I de siste år har også antropologer, sosiologer og pedagoger samt musikkvitenskapsmenn begynt å interessere seg mer og mer for norske barns lek og læring gjennom den. Det foreliggende forskningsprosjekt prøver å få tak i barndommens historie i dette århundre i hele sin bredde. Det har hele tiden lagt vekt på tverrfaglighet. Dette understrekes blant annet ved at styringsgruppen har vært flerfaglig sammensatt. Den har bestått av historikere, pedagoger og etnologer. Tverrfaglighet innen barneforskningen er for så vidt ikke noe nytt. De ovenfor siterte bøker/ artikkelsamlinger har forfattere innen ulike faggrupper. Norsk senter for barneforskning, Trondheim, gir dessuten ut et tidsskrift som kommer med fire nummer per år. Ulike forskere kommer til ordet der. I dette prosjektet er det derimot nytt at selve forskeren skulle forene flere fag i en og samme avhandling. Tverrfaglighet vil tvinge seg mer og mer frem, hvis forskere ønsker å bli hørt av allmennheten som forskningen egentlig skal "betjene". Den høye graden av spesialiseringen vi har vært vitne til innen ulike fagområder fører til en "in-group" av forskere, der færre og færre forstår hva det hele dreier seg om. Men tverrfaglighet er ikke uten problemer og fallgruver. Ikke bare forventes det av forskeren at han/hun skal holde seg orientert i hva som skrives om emnet barn og barndom i dag, vedkommende skal i tillegg sette seg inn i det kompliserte begrepsapparat som brukes i de enkelte forskningsretninger, i deres forskjellige metoder og teorier samt de diskusjoner som pågår innen et og samme fag. Det var også hele tiden lagt vekt på en viss internasjonal orientering, spesielt er det mye å hente hos historikere og etnologer fra universitetet i Lund, Sverige. Dessuten har undertegnete prøvd å holde seg noenlunde orientert i tyskspråklig forskning, noe som faller litt tungt for de fleste nordmenn. Egentlig er det hele en uoverkommelig oppgave, hvis dette skal gjøres grundig. Faren er til stede at det hele blir både alt og ingenting som ikke tas alvorlig av noen faggruppe. Det føles derfor nødvendig å ha en viss faglig forankring i en bestemt forskertradisjon. Selv velger jeg å kalle meg for folkeminnegransker. Folkeminne har vært det fagområde, der minnestoff og folks hverdagsliv hele

17 tiden har stått sentralt. Lenge var det kun det gamle norske bondesamfunn som ble belyst, men det har forandret seg de siste tiårene. Nå er det også andre sosiale grupperingers hverdagsliv, samt byen, som har kommet i fokus. Et sted, der folklorister, etnologer og historikere kunne møtes var i interessen for den angloamerikanske "oral-history"-bevegelsen, der historikeren Edvard Bull med sine arbeiderminner var foregangsmann i Norge. Men allerede ved spørsmålet om hva en "muntlig kilde" er for noe, skilles deres veier (se Alver 1991, s. 159 f.). Personlig har jeg valgt intervjuet som det kildematerialet som gir meg den beste opplevelsesfortelling. Jeg legger hele tiden vekt på å få frem den virkeligheten som vi bare kan få tak i gjennom kvalitative kilder. Som folkeminnegransker er jeg ikke bare opptatt av hva som blir sagt og om det er virkelig det som hendte, men like mye i hvordan det ble sagt og hva opplevelsen førte til. Jeg er med andre ord opptatt av et "innenfraperspektiv", av den fortolkingen den enkelte informant har, av informantens subjektivitet og av forholdet mellom individ og kultur. Siden jeg selv skapte det meste av mitt kildemateriale er jeg delaktig i en skapelsesprosess, der mine egne fortolkninger også er involvert. Eller som etnologen Liv Emma Thorsen (1989, s. 61) sier: Subjektivitet er ett av kjennetegnene ved de skapte kildene, og da fortrinnsvis intervjuet. Forskeren er delaktig i å frambringe kilden, og trekker derfor sine holdninger med inn i materialet. I en nylig utkommet bok om feltarbeid og forståelse, framheves nettopp interaksjonen mellom forskeren selv og den virkeligheten som studeres, et forhold som gjør en positivistisk posisjon umulig /../ Denne interaksjonen fører til at forskeren som drar på feltarbeid for å etablere et kildemateriale ikke begir seg ut på en dannelsesreise, men er medvirkende i en skapelsesprosess. Først når forskeren er seg dette bevisst, vil resultatet preges av autensitet. I likhet med Thorsen legger jeg opp til en hermeneutisk tolkning (s.s. 59 ff.) der forskeren stadig skifter posisjon: fra helheten, til delene og til en ny helhet. Erkjennelsesprosessen begynner allerede fra det øyeblikk forskeren prøver å få tak i egnete informanter(se Eike 1991), den fortsetter gjennom hele intervjurunden, der vi tar i bruk all vår innlevelsesevne og alle våre sanser. Her danner vi oss allerede et første bilde av en helhet, av et mønster, en helhet som stadig får nye nyanser og detaljer, bekreftelser eller avkreftelser gjennom samtalene. Så begynner detaljarbeid med utskriften og tilrettelegging av materialet for videre tolkning og gransking av delene. Gjennom å trekke inn andres refleksjoner om lignende forhold kan vi gi vår egen forståelse en overbevisende overbygging. Det sier seg derfor selv at ikke alt kan dokumenteres, siden innlevelsesevne, det å kunne "fornemme" informanten, sjeldent kan trekkes frem med sitater eller tall. Egne kilder og metoder. a. Kilder Den foreliggende undersøkelsen bygger hovedsaklig på 50 10

18 intervjuer foretatt av forskeren i tre generasjoner i by (Gjøvik), flatbygd (Østre Toten) og fjellbygd (Øystre Slidre). Alle intervjuer (ca. 1 1/2 samtaletime per person) er tatt opp på bånd og samtlige er transkribert, derav 29 av forskeren selv. De utgjør bortimot 2000 sider. Det dreier seg om halvstrukturerte livsløpsintervjuer med hovedvekt på barndom. Alle informanter fikk spørsmål innen følgende emner angående oppvekst: personalia, familiens levebrød, bolig, døgnrytme, arbeid, barnehage og skolegang, forholdet til de voksne, forholdet til andre barn, lek, fritid ellers, organisert fritid, normer og tabuer, å bli voksen, oppdragelse av eventuelle egne barn. Men intervjupersonene skulle også i størst mulig utstrekning få snakke og assosiere fritt. I utgangspunkt var det planlagt å se på forandringene ved å sammenligne noenlunde like aldersgrupper. Den første generasjonen skulle være født rundt 1920 eller litt før, den mellomste i 1940-årene og den yngste rundt Stort sett har jeg holdt meg til dette, men noen unntak finnes. Dette skal jeg komme tilbake til. Jeg startet arbeidet med selve forskningsprosjektet ved å undersøke flere generasjoner i en og samme familie. Tanken bak dette var at forandringer i familiens indre liv kunne kartlegges bedre på denne måten og at det skulle bli klarere hva som skyldes endrete samfunnsforhold. Dette lot seg ikke gjennomføre i det lange løp. Den mest tungtveiende grunnen til at jeg lot den opprinnelige planen falle, var at dette ville ha gitt et skjevt bilde. Alle i mellomgenerasjonen eller den yngste generasjonen ville ha vært bofast på et og samme sted i flere generasjoner og med slekta rundt seg. Det fins imidlertid mange innflyttere i dag, spesielt i by- og tettsteder, men også på bygda. Mobiliteten har blitt større. Jeg måtte også få tak i den virkeligheten. Den andre grunnen var at jeg fant et nokså klart mønster gjennom flere generasjoner i barndom og oppvekst i en og samme familie. For å få det varierte bildet av ulike oppvekstmiljøer som jeg ønsket, måtte jeg ha foretatt atskillig flere familieintervjuer enn jeg maktet på den korte tiden som forskningsprosjektet hadde fått tildelt. Intervjuobjektene består av 26 kvinner /jenter og 24 menn/gutter. Informantenes bakgrunn og oppvekstmiljø er representativ for den enkelte kommunes varierte næringsgrunnlag. Den sosiale grupperingen av oppvekstmiljøet er med andre ord mangfoldig. Når det gjelder den eldste generasjonen er noen få informanter født en god del år før Det gjelder en mann på Østre Toten f og en mann og en kvinne fra Gjøvik født henholdsvis 1907 og Strengt tatt var deres barndom over i Det er to grunner for hvorfor jeg tillot meg denne friheten med god samvittighet. For det første har jeg drevet med lokalhistoriske intervjuer med sterke innslag av livserindringer fra Gjøvik og Toten siden Fem av disse informantene er født rundt 1920, fire mellom 1910 og 1920, resten enten før eller senere. Jeg antok derfor å ha ganske bra kunnskaper om de eldres oppvekstvilkår, spesielt på Gjøvik. For det andre oppfattet jeg arbeidstittelen mer symbolsk enn helt bokstavelig. 11

19 Endringsprosesser starter lenge før et gitt årstall (sml. også etnologen Liv Emma Thorsen 1989 s. 6) og det måtte være tillatt å ta en titt på eldre minner også, for å få en forestilling om utviklingslinjer. Av den grunn blir dels også de to minneoppgavene (fra 1964 og 1981) og trykte livserindringer fra de tre kommuner trukket inn. Ved den første minneoppgaven måtte folk være født før 1900, ved den andre før Den bakre grensen 1920 i forskningsprosjektet er valgt for å understreke at det ikke skulle legges spesielt vekt på krigsminner. Verdenskriger er unntakstilstander og krever en egen undersøkelse. Når det gjelder den mellomste generasjonen er to personer født tidligere enn 1940, begge er fra Gjøvik. Den ene er en mann f. 1932, den andre en mann f. 1938, begge er fedre til intervjuede ungdommer i "riktig" alder. Også her har jeg god samvittighet p.g.a. en del intervjuer i denne generasjonen fra før og overbevisningen om at det kan være nyttig å få kjennskap til de mellomliggende år også. Prosesser foregår ikke bare punktvis. Men det er ikke krigsminner det fokuseres på. Angående den yngste generasjonen er en informant, en gutt fra Gjøvik, født Det var nærmest for å se hvordan et tilpasset intervju fungerte med hensyn til dagens barn. Det viste seg at dette krever en egen teknikk og at et intervju på bånd med etterfølgende transkribering er altfor ressurskrevende i forhold til resultatet. Det ble for mange ledende spørsmål og for mange ja/nei svar fra informanten. Med de avvik som er beskrevet ovenfor, tilhører 17 av informantene den eldste generasjonen, 18 den mellomste, 15 den yngste. 15 av de 50 prosjektintervjuene er fra Gjøvik, 16 fra Østre Toten, og, siden jeg hadde minst forhåndskunnskap til fjellbygda: 19 fra Øystre Slidre. Fordelingen etter generasjoner er som følger: Gjøvik 5/5/5, Østre Toten 5/6/5 og Øystre Slidre 7/7/5. For å kunne trekke linjene helt fram til i dag måtte jeg også ha informasjon om dagens barn, ikke bare ungdommen. Siden jeg fant et godt samsvar mellom det foreldre sa om oppdragelse av egne barn og det de unge sa om den oppdragelsen de fikk i de familieintervjuer jeg foretok, syntes jeg det var forsvarlig å legge til grunn det dagens foreldre forteller om sine egne barns barndom også. En god del i mellomgenerasjonen har barn som ennå er i barneårene i dag. Blant intervjupersonene fins det også en del lærere og deres iakttakelser er likeledes verdifulle. Dessuten fins det en undersøkelse av 180 førskolebarn i Oppland fra høsten 1987 som resulterte i en utstilling og en barnekulturkonferanse på Lillehammer samme året. Småbarnas kulturmønstring ble kalt "Hva gjør deg glad" og året etter utkom en bok om den begivenheten(e. Buer 1988). I 1988 kom meldinga fra Østre Toten om barne- og ungdomsarbeidet som bygger på en undersøkelse om lokalmiljø og fritid gjennom tegne- farge- og skriveoppgaver i barnehagene og barneskolene (Røberg 1988). Det fins også en rapport fra en undersøkelse om Gjøvik kommune , der ungdommer uttaler seg om hvordan de opplever ulike sider av oppvekstmiljøet i kommunen (Halvorsen 1987). I 1990 ble det utført et prosjektarbeid ved kvinneuniversitet i Løten om 12

20 fødselsdagsfeiringen i Hedmark og Oppland (Hjermstad m.fl.) som bygger dels på intervjuer med dagens barn. Etter hvert fins det også en rekke undersøkelser fra ulike faglige hold som kartlegger situasjonen for dagens barn generelt. Det trekkes også inn undersøkelsen om sangleker i skolegården i Gjøvik (Eike 1982), Sparebankenes lekeaksjon fra 1979 (stoffet ligger ved Etno-folkloristisk institutt, Bergen), statistikk, bøker og artikler om de tre kommuners allmenne historie, der det er formålstjenlig, samt fotografier fra Toten, Valdres og Gjøvik. Forskningsprosjektet har samlet et stort billedmateriale, både fra arkiv og private album, som allerede har vært flittig benyttet i foredrag, utstillinger og tre videoer laget i samarbeid med Oppland Distriktshøgskole. b. Metoder. Det er altså først og fremst minnemateriale som legges til grunn. Derfor kan den foreliggende monografien karakteriseres som en mellomting mellom en undersøkelse av barn som objekt og barn som subjekt (sml. Å. Daun 1982 s. 42 ff.), siden det dreier seg om folks egne barndomsminner, men ofte fra et perspektiv i ettertid. Det har blitt skrevet mye om bruken av muntlige kilder og oral history (sml. bl.a. Hodne m. fl. Muntlige kilder og Norveg ) Også L.E. Thorsen har forfattet et helt kapittel om sider ved det å skape sitt eget kildemateriale, i sin doktoravhandling (1989). Selv har jeg skrevet en artikkel om innsamlingssituasjonen og indirekte informasjon (Eike 1991), om gleder og problemer under intervjurunden. Jeg skal ikke referere alt dette her, bare komme med noen tilleggsbetraktninger. Fordelen med egne intervjuer er at forskeren får stoffet meget nært inn på livet. Han/hun kan stille de spørsmål man ønsker å få svar på og komme med tilleggsspørsmål der det trengs en forklaring. Han/hun "fornemmer" informantene og deres miljø med alle sanser og kan derfor også trekke slutninger hvorvidt intervjuobjektet er pålitelig eller ei. Likevel kan subjektivitet ikke utelukkes, verken fra informant eller intervjuer. Siden barndomsminnene fortelles retrospektivt må vi også regne med at de fortolkes i ettertid, at enkelte elementer blir forsterket, andre forminsket. Spesielt gjelder dette minner som fortelles i kontrast til nåtiden, slik som tidligere tiders nøysomhet, arbeidsbyrde og "eldoradoer" på gata (samtale med Tora Korsvold. Se også L.E. Thorsen 1989, s. 72). Vi må også regne med feilerindring, spesielt angående årstall og navn (sml. Kjeldstadli 1981, s. 70f). Det skal imidlertid ikke glemmes at vi ved bruken av muntlige kilder er ute etter subjektive opplevelser og holdninger, ikke det rent faktiske. Og Seidenfaden (1981 s. 114) sier om det: Finnes det i det hele tatt barndom som en ren faktisitet? Barndom er noe som folk har opplevd, husker, noe som hadde en bestemt erfaringskvalitet for dem, og nettopp dette er også en viktig realitet som det gjelder å få fram. Det som hukommelsen holder fast ved, vurderingene i ettertid, vil også være det som har bestemt vårt bevisste liv. Det er derfor minst like reelt som fakta er. Og: er ikke det meste i 13

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ. Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag

SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ. Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag Birgitte F. Tokheim 15. mai 2007 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN... 5 1.1.1 Matens

Detaljer

BEFRIENDE SAMSPILL. En evaluering av prosjektet. Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004

BEFRIENDE SAMSPILL. En evaluering av prosjektet. Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004 BEFRIENDE SAMSPILL En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004 Kjersti Sæve Nesset 1 FORORD. Arbeidet med denne oppgaven har vært

Detaljer

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre Doktoravhandling Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Egeninnsats og fellesskap

Egeninnsats og fellesskap Graham Clifford Egeninnsats og fellesskap Beretninger fra aktive i frivillige organisasjoner og lag Trondheim, september 1997 og januar 2001 Graham Clifford EGENINNSATS OG FELLESSKAP Beretninger fra aktive

Detaljer

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Det som er jødisk identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Cora Alexa Døving og Vibeke Moe HL-senteret mai 2014 Utgitt av: HL-senteret

Detaljer

Organisasjon og ledelse i Steinerskolen

Organisasjon og ledelse i Steinerskolen Rudolf Steinerhøyskolen Masterstudium Organisasjon og ledelse i Steinerskolen Steinerskolens selvforvaltning sett i lys av organisasjonsteori Av Helge Resell Nesodden, 01.11.2011 ii Illustrasjon: utsnitt

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v..

FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v.. Høgskolen i Telemark FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v.. Utdanning: Master Helse og sosialfag. Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Evt. kull:

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Liv-Ellen Erdal SOS-350 H03 Hovedfagsoppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

Barnefattigdom i Norge

Barnefattigdom i Norge Barnefattigdom i Norge Hvordan kan fattigdom påvirke barn sin livssituasjon. av kandidatnr: 333 og Kristine Midttun Child poverty in Norway Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2014 Avtale om elektronisk publisering

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.)

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) Forord Forord Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie Menn skaper rom for foreldreskap og familie Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur Av Arnfinn J. Andersen Dr.polit.-avhandling Institutt for sosiologi og statsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer