Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2001 nettversjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2001 nettversjon"

Transkript

1 INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2001 nettversjon EU og ny arbeidsinnvandring Entreprenører med innvandrerbakgrunn Direktørkapitalismen og dens kranke skjebne Lederlønn og eierskap Hjernemakt

2 Søkelys på Arbeidsmarkedet 1/2001 Årgang 18 Utgis med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet hvert halvår av Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, P.B. 3233, Elisenberg, 0208 Oslo. Redaksjon: Marianne Røed (redaktør), Hanna Marie S. Jensen (redaksjonssekretær), Erling Barth, Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Geir Høgsnes, Ragnhild Steen Jensen, Pål Schøne og Hege Torp. Materialet i dette tidsskriftet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut på internett for lesing på skjerm og utskrifter til eget bruk. Uten særskilt avtale med ISF er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel. Abonnement kr. 200,- pr. år kan bestilles ved innbetaling på bankgiro Merk talongen «Søkelys». Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 150,- pr. årsabonnement. ISSN Omslag: Abalone as Trykk GCS Hurtigtrykk

3 Innhold Redaksjonelt «Markedet er en nyttig tjener, men en farlig herre»...1 Sysselsetting og mobilitet Espen Bratberg, Kjell Erik Lommerud, Øivind Anti Nilsen og Alf Erling Risa Utdanning og etablering i arbeidsmarkedet...3 Grete Brochmann EU og den nye arbeidsinnvandringen...9 Anne Lise Ellingsæter og Lars Gulbrandsen Kontantstøtten stor reform med små virkninger...15 Anne Krogstad Entreprenører med innvandrerbakgrunn. Tre lokalsamfunn, fire markeder...27 Ledighet Inés Hardoy Arbeidsmarkedstiltak for ungdom: Hvorfor er empiri om tiltakseffekter så sprikende?...41 Arne Mastekaasa og Hege Torp Arbeidsløsheten vil holde seg lav...51 Lønnsutvikling Francis Sejersted Struktur og legitimitet. Refleksjoner over direktørkapitalismens kranke skjebne Trygve Gulbrandsen Utbytte og lederlønn i eierstyrte bedrifter. 59 Erling Barth og Pål Schøne Mobilitet fra offentlig til privat sektor hva betyr konjunkturendringer og lønn? Hilde Thoresen Opsjoner i arbeidsforhold Arbeidsmiljø og avtaleverket Per Erik Solem Diskriminering av eldre i arbeidslivet Søkelys på Norden Nina Smith Indvandreres integration på arbejdsmarkedet udfordringer for det danske velfærdssamfund Forskningstema Fredrik Engelstad Hjernekraft får gjerne makt. Kunnskap og makt i arbeidslivet

4 Bidragsytere utenfor redaksjonen Espen Bratberg Dr. polit., sosialøkonom, 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen. Grete Brochmann Dr. polit., sosiologi, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Anne Lise Ellingsæter Dr. philos., sosiologi, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Lars Gulbrandsen Dr. philos., statsvitenskap, forskningsleder ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo. Inés Hardoy Cand polit., sosialøkonomi, stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Anne Krogstad Dr. polit., sosialantropologi, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Kjell Erik Lommerud Dr. oecon, professor ved Universitetet i Bergen. Arne Mastekaasa Dr. philos., professor ved Universitetet i Oslo. Øivind Anti Nilsen Dr. oecon., 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen. Alf Erling Risa Dr. philos., professor ved Universitetet i Bergen Francis Sejerstad Cand philol., historie, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Nina Smith Cand. oecon., nationaløkonomi, professor ved Universitetet i Århus, Danmark. Per Erik Solem Cand psychol., forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo. Hilde Thoresen Cand polit., statsvitenskap, vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

5 Til eksterne bidragsytere Redaksjonen i Søkelys på arbeidsmarkedet mottar gjerne bidrag fra eksterne forskere innenfor feltet økonomi/arbeidsliv. Manuskripter må ikke overstige 10 sider (enkel linjeavstand), inkludert figurer, tabeller, noter og litteraturhenvisninger.

6 Søkelys på arbeidsmarkedet 2001, årgang 18, «Markedet er en nyttig tjener, men en farlig herre» (Lord Beveridge, 1944) Det er ideologisk strid i den sosialdemokratiske bevegelse. Også denne gangen dreier det seg om en variasjon over temaet: «plan eller marked» eller det «plan-fløyen» vil kalle privatisering av velferdsstaten og det «markeds-fløyen» vil kalle konkurranseutsetting av offentlig produksjon. I Norge flammet konflikten opp på LO-kongressen. Fløyene ble representert av de to viktigste representantene for ansatte i offentlig og privat sektor. At Kommuneforbundets Jan Davidsen er den fremste i «plan-fløyen», mens Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen i denne sammenheng representerer markedstilhengeren, underbygger den gamle innsikten om at ideologi og (egen)- interessekamp går hånd i hånd. Kommuneforbundet er det viktigste LO-forbundet i offentlig sektor. I ly av det offentlige produksjonsmonopolet har fagbevegelsen hatt en sterk innflytelse på lønnsdannelsen i denne sektoren og oppnådd gode resultater for de lavtlønnede, som utgjør tyngdepunktet i medlemsmassen. Fellesforbundets medlemmer er i denne sammenheng skattebetalere og brukere av offentlige tjenester. Man skal heller ikke se bort fra hvordan medlemsbasen for de to forbundene kan påvirkes av stridens utfall. Konkret dreier diskusjonene seg om i hvilken grad tjenester som gjennom hele velferdsstatens historie hovedsakelig har vært produsert av offentlige monopoler skal eksponeres for konkurranse fra private tilbydere. Spørsmålet er i første omgang (på kort sikt) ikke om hvilket tilbud borgerne skal få fra velferdsstaten, men om hvordan dette tilbudet skal produseres. Både tilhengere og motstandere argumenterer imidlertid med at karakteren av tilbudet på lengre sikt påvirkes av hvordan produksjonen organiseres. Som kjent er allerede deler av den offentlige produksjonen konkurranseutsatt. Spørsmålet er derfor ikke om en skal konkurranseutsette, men hvor en skal sette grensen mellom produksjon som egner seg og ikke egner seg for dette. Teoretisk sett dreier diskusjonen seg om hvilke organisasjonsformer som gir produsentene insentiver til å frembringe den gode balansen mellom kvalitet og kostnader. Konkurransetilhengernes beste kort er markedsmekanismens evne til å signalisere brukernes behov og korrigere kostnadskrevende produksjonsmåter. Motargumentet fra «plan-fløyen» er at markedet ikke klarer å fange opp kvalitetsdimensjonen i produktet. Vinneren blir derfor den som klarer å redusere kostnadene mest. Dette argumentet tilsier at de faktiske brukerne er dårlig representert på etterspørselssiden. Hvis dette er tilfellet, er det ikke sikkert at prioriteringen mellom kvalitet og kostnader blir bedre når politikerne eller offentlige byråkrater styrer produksjonsprosessen. Det er imidlertid mulig at konkurranseutsetting kan bidra til å synliggjøre konflikten mellom kostnader og kvalitet. Empiriske studier, noen fra Norge, men først og fremst fra utlandet, tyder på at det er til dels betydelige effektivitetsgevinster å hente ved konkurranseutsetting. Det er rimelig å tro at slike analyser gir et sikrere resultat når kvaliteten på produktet er relativt lett måle. Vi føler oss dermed tryggere på de positive resultatene når de gjelder for eksempel renhold og kantinedrift enn når de gjelder omsorgsoppgaver. Studiene

7 2 Redaksjonelt tyder på at det er konkurransen som genererer gevinsten ikke privatiseringen. Dvs. også offentlige produsenter blir mer effektive når de konfronteres med private utfordrere. Et problem er at private monopoler etter en tid kan erstatte det offentlige. Empirien tyder på at privatisering i slike tilfeller ikke gir effektivitetsgevinster. En stor bekymring er at markedsorientering av produksjonen over tid undergraver den politiske kontrollen med velferdstilbudet. Når overskudd er suksesskriteriet for driften, blir det lett et naturlig neste skritt at folk får tilbud om ekstratjenester mot privat betaling. En slik utvikling vil undergrave det sosialdemokratiske prinsippet om at tilbudet av grunnleggende velferdsgoder skal være uavhengig av antall kort i lommeboka. Empirien (og teorien) gir gode argumenter for at strategien med konkurranseutsetting bør prøves ut på forskjellige områder og kan bli et viktig ledd i moderniseringen av offentlig sektor. En klar betingelse bør være at slike reformer ikke påvirker de politiske beslutningene m.h.t fordelingen av velferdsgodene. LO kan bli en viktig sosialdemokratisk vakthund i en slik prosess, men en god vakthund sitter ikke på bakbena og stritter i mot. Kommuneforbundets absolutte nei til å eksponere sykehusenes støttefunksjoner for privat konkurranse, minner i denne sammenheng mest om snever (egen)interessekamp.

8 Søkelys på arbeidsmarkedet 2001, årgang 18, Espen Bratberg, Kjell Erik Lommerud, Øivind Anti Nilsen og Alf Erling Risa Utdanning og etablering i arbeidsmarkedet I denne artikkelen omtales de viktigste funnene i noen forskningsprosjekter der det blir fokusert på de unges etablering i arbeidsmarkedet. I analysene er både tid fra utdanningsslutt til start i første jobb, lønn og varigheten i jobb benyttet som suksessmål. Tallmaterialet, som består av individspesifikke data, gjør det mulig å kontrollere både for individkarakteristika av familiær, utdannings- og inntektsmessig karakter samt eventuell sektortilknytning. I alle de ulike prosjektene finner vi at utdanning spiller en viktig rolle for de unges etablering i arbeidsmarkedet. Offentlig støtte til utdanningssystemet blir sett på som viktig i de fleste land. Men hvorfor skal vi egentlig subsidiere utdanning? Et generelt svar er at den samfunnsmessige avkastningen av utdanning er større enn den private. Mer konkret betyr dette at deler av den totale gevinsten ved å ta utdanning går til andre enn det individet som tar utdanningen. Når dette er tilfellet og utdanningssystemet ikke er subsidiert, vil befolkningen velge et utdanningsnivå som er lavere enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt (optimalt). Den private avkastningen av utdanning kan måles langs flere dimensjoner; høyere lønn, økt sannsynlighet for å komme rakst i arbeid etter endt utdanning og for å bli værende i yrkeslivet etter at man er kommet inn. Hvis utdanning reduserer sannsynligheten for arbeidsløshet og reduserer lengden av en eventuell arbeidsledighetsperiode, er dette i utgangspunktet like verdifullt for arbeidssøkeren, og for samfunnet. Dersom en person blir arbeidsløs, vil vedkommende delvis bli kompensert gjennom arbeidsledighetstrygd, sosialhjelp, arbeidsmarkedstiltak og gjennom andre ordninger innenfor velferdsstatens rammer. Dette reduserer de private kostnadene ved arbeidsledighet og er en årsak til at de privatøkonomiske fordelene ved utdanning er mindre enn de samfunnsøkonomiske. Det sysselsettingsfremmende aspektet ved utdanning er kanskje spesielt viktig i forhold til ungdom. Ungdommen er en gruppe med en ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Det er også mulig at opplevelser tidlig i karrieren vil ha negative konsekvenser på lang sikt for dem som måtte få en skjev start. Fra en utdanningspolitisk synsvinkel blir det derfor spesielt viktig å studere hvordan utdanning påvirker unge menneskers arbeidslivserfaringer og sysselsettingsmuligheter. Denne artikkelen oppsummerer resultatene fra tre forskningsprosjekter ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, om hvordan utdanning og andre faktorer påvirker det en kan kalle de tidlige arbeidsmarkedsovergangene i et menneskes liv: 1 Hvor lang tid går det fra avsluttet utdanning til en finner sin første jobb? Hvor lang tid blir en i sin første jobb? Hva bestemmer lønnen? Hvilke faktorer bestemmer om en slutter i sin første jobb? Havner de som slutter i arbeidsledighet i videre utdanning, eller i omsorgsarbeid utenfor arbeidsmarkedet? De omtalte prosjektene er tidligere rapportert i Nilsen og Risa (1999), Bratberg og Nilsen (2000) og Nilsen, Risa og Torstensen (2000). Til grunn for alle disse tre prosjektene ligger en antagelse om at et viktig aspekt ved den samfunnsmessige avkastningen av utdanning er å få ungdom vel etablert i arbeidsmarkedet så snart som mulig etter endt utdanning. Datamaterialet Alle de tre prosjektene benytter seg av KIRUT-databasen, som administreres av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. KIRUT (Klienter Inn, Rundt og Ut av Trygdesystemet) baserer seg på ulike registerdata som gir detaljert informasjon om

9 4 Espen Bratberg, Kjell Erik Lommerud, Øivind Anti Nilsen og Alf Erling Risa sosioøkonomiske bakgrunnsvariable, arbeidsmarkedsdeltakelse og trygdeytelser for enkeltindivider i et tilfeldig utvalg på 10% av den norske befolkningen i aldersgruppen Den detaljerte informasjonen omfatter blant annet alder, kjønn, familiestatus, utdanning, inntekt, lengden av ulike arbeidsforhold og ledighetsperioder. Basens størrelse gjør at en kan studere nokså spesialiserte problemstillinger som berører en relativt liten andel av individene i basen, uten at det oppstår problemer med manglende representativitet. Kostnaden ved å bruke registerdata er at disse kun inneholder «harde fakta». De gir derfor ikke muligheter for å studere mer kvalitative aspekter ved individenes arbeidsmarkedserfaringer. KIRUT-basen inneholder i dag informasjon for perioden De studiene vi her skal diskutere, benytter seg mest av data fra de første årene i denne perioden. Dette var en periode hvor den norske økonomien opplevde arbeidsledighetsproblemer. Ønsker en å studere i hvilken grad utdanning lettere får ungdom i arbeid, lettere skaffer dem gode jobber og så videre, er det naturlig å konsentrere seg om perioder hvor adgangen til yrkeslivet har vært vanskelig. Det er et åpent spørsmål i hvilken grad funnene som gjelder for vanskelige perioder i arbeidsmarkedet kan overføres til perioder med nesten full sysselsetting. Overgangen skole arbeid Bratberg og Nilsen (2000) er en empirisk studie av hvilke forhold som påvirker overgangen skole arbeid: Hvor lenge varer jobbsøkingsfasen? Hva er lønnen i første jobb? Hvor lenge blir en værende i den første jobben? Det fokuseres spesielt på hvordan lengden av utdanning påvirker disse variablene (se f. eks. Jensen og Westergaard- Nielsen (1987) og Wadensjö (1996) for studier av overgangen skole arbeid i de nordiske landene). Utvalget som benyttes i denne studien er individer født mellom 1954 og 1976 som avsluttet utdanningen mellom januar 1989 og september Disse individene følges ut 1994 (som var så langt KIRUT-dataene gikk da analysen ble startet opp). Det endelige utvalget ble til slutt på individer. 2 Den økonometriske analysen i dette prosjektet er basert på et simultant ligningssystem for hvert individ hvor de enkelte ligningene beskriver henholdsvis søketid, timelønn og jobbvarighet. Den simultane analysen av søketid, lønn og jobbvarighet gjør at vi tar hensyn til at de tre suksessmålene avhenger av hverandre samtidig som mange av forklaringsvariablene (kjønn, sivil status, antall barn under 11 år, alder, fødeland, ektefelles inntekt, antall år med arbeidserfaring) innvirker både på søketid, lønn og jobbvarighet. For referansegruppen dem med videregående skole som høyeste utdanning er gjennomsnittlig søketid 30 uker. Dette kan karakteriseres som en ganske lang søketid. Ytterligere utdanning bringer imidlertid søketiden raskt ned. Dersom man har 15 års utdanning, det vil si tre års universitets- og høyskoleutdanning, reduseres perioden fra skole til arbeid med 16 uker sammenlignet med de som har 12 års utdanning. Ledighetsperioden er altså under halvparten for de med 15 års utdanning sammenlignet med dem som bare har videregående skole. Effekten av en utdanning utover 15 år synes å være liten når det gjelder å redusere perioden fra skoleslutt til arbeid. Når vi ser på varighet i jobb, finner vi at individene som har års utdanning (lavere høyskole eller universitetsutdanning) er de som blir lengst i jobb. Både de med kortere og lengre utdanning er kortere i første jobb. Blant dem med års utdanning finner vi de fagspesialiserte utdanningene som for eksempel sykepleiere, lærere og sosionomer. Disse yrkene er sterkt representert i offentlig sektor. Derfor kan en mulig forklaring være at jobbvarighet i første jobb for de med års utdanning ikke er et resultat av utdanningslengde i seg selv, men av sektortilknytning og graden av fagspesialisering i utdanningen. Lærlinger er en spesielt interessant gruppe ungdommer. De som har tatt en lærlingeutdanning får jobb 20% fortere enn andre med videregående skole og blir i jobben 12% lengre. En mulig

10 Søkelys på arbeidsmarkedet 2001, årgang 18, grunn til dette kan være at dersom lærlingen skifter arbeidsgiver etter avlagt fagprøve, vil den bedriftsspesifikke delen av opparbeidet fagkunnskap miste sin verdi. Dermed blir det mindre attraktivt å bytte arbeidsgiver. Vi understreker at søkeperioden er målt som den tid det tar fra en avsluttet utdanning til individet er registrert i Arbeidstakerregisteret. Dette kan gjøre søkeperiodene for lange, hvis enkelte kortvarige jobber ikke blir rapportert til registret. Denne feilkilden er kanskje mest aktuell for grupper med lav utdanning. Likevel vil vi karakterisere effekten av utdanning på søketid og jobbvarighet som sterk. Ser vi på kjønnsforskjeller, finner vi at kvinner har kortere søkeperioder, får lavere lønn og blir lengre i den første jobben. Dette kan tyde på at kvinner har en lavere reservasjonslønn (den laveste lønnen de aksepterer å arbeid for) enn menn. En mulig forklaring på det kan være at mange unge kvinner trenger en arbeidsmarkedstilknytning for å tjene opp rettigheter i forbindelse med svangerskap. En annen forklaring kan knyttes til den sterke kjønnssegregeringen i det norske arbeidsmarkedet. Bare det faktum at kvinner er overrepresentert i offentlig tjenesteyting, kan forklare de nevnte funnene. I de offentlige sektorene er lønnsnivået lavere, samt at jobbsikkerheten og fleksibilitet i forbindelse med nødvendig omsorg er bedre. Dette kan være at slike jobbkvaliteter vektlegges sterkere av kvinner enn av menn. Varighet av jobb etter skoleslutt Nilsen og Risa (1999) studerer varighet av jobb for ungdom som nettopp har avsluttet utdanningen sin. Datamaterialet tar utgangspunkt i 4723 individer som avsluttet utdanningen mellom oktober 1989 og oktober Av disse gjenfinner vi 2172 individer i full jobb (mer enn 20 timer) i begynnelsen av Disse følges til slutten av Det registreres om individene fortsetter i jobb, går ut til ledighet eller til «annet». Det er viktig å understreke at vi her følger den gruppen som i utgangspunktet har klart å skaffe seg jobb. Sammenlignet med de som ikke fikk jobb kan dette være en gruppe med uobserverbare egenskaper som påvirker jobb-varigheten i positive retning. Det motsatte kan også være tilfellet. Resultatene fra analysen kan dermed ikke uten videre generaliseres til hele ungdomspopulasjonen. Dette er en mindre kompleks studie enn Bratberg og Nilsen (2000) i den forstand at en ikke forsøker samtidig å studere jobbsøkeprosessen og varighet av første jobb, men starter opp med dem som har fått sin første jobb. På den annen side inkluderer Nilsen og Risa (1999) informasjon om type utdanning 3 og individenes sektortilhørighet. Datamaterialet analyseres separat for menn og kvinner. 4 Et spesielt trekk ved Nilsen og Risa (1999) er at en fokuserer på «varighetsavhengighet». Sagt folkelig forsøker en å undersøke om det er noen «varm i trøya»-effekt av å være i en jobb, slik at sannsynligheten for å miste jobben eller slutte reduseres etter hvert som en har vært lenger i jobben. 5 Først litt om den deskriptive statistikken i dette datamaterialet. Menn har større sannsynlighet for å bli arbeidsledige (26,1%) enn kvinner (20,1%). Selv om kvinner har noe større sannsynlighet for å havne i «annet»-kategorien enn menn, er det fremdeles litt flere kvinner som forblir i fulltidssysselsetting enn menn. Husk at dette er en periode med sterkt økende ungdomsledighet. P.g.a. det kjønnsdelte arbeidsmarkedet rammet økningen menn mer enn kvinner menn jobbet i bygg og anlegg og industri (som reduserte sysselsettingen), mens kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, med økende sysselsetting. Samtidig kan det tenkes at kvinner med risiko for ledighet, bruker de «dårlige tidene» til å få barn. Materialet viser at sannsynligheten for å gå arbeid til arbeidsløshet minsker med 75,6% når en får et barn. 6 Basert på disse funnene ser det derfor ut for at den norske familiepolitikken, som blant annet gir mødre som har fødselspermisjon et meget sterk oppsigelsesvern, fungerer etter målsettingen. Av kvinnene i utvalget er det 20% som får et barn i løpet av analyseperioden.

11 6 Espen Bratberg, Kjell Erik Lommerud, Øivind Anti Nilsen og Alf Erling Risa Nilsen og Risa (1999) tester for varighetsavhengighet i materialet. Når alle bakgrunnsvariablene (alder, sivil status, antall barn under 7 år, indikatorvariabel for hvorvidt man får et barn eller ikke i løpet av perioden for varighetsanalysen) er tatt hensyn til, finner de ingen spor av negativ varighetsavhengighet. Det betyr at det ikke er noen «varm-i-trøya»-effekt. Dette er en skuffelse for arbeidsmarkedspolitikken: Det holder altså ikke bare å få ungdommen inn i sin første jobb. Husk imidlertid at dette er et selektert utvalg som klarte å skaffe seg jobb nokså snart etter skoleslutt. Det kan godt være en «varm-i-trøya»-effekt for dem som har mer vansker med å komme inn i arbeidsmarkedet. F. eks. kan det tenkes at de som har de laveste kvalifikasjonene får bedriftsspesifikk basistrening/opplærling slik at både arbeidstakeren og arbeidsgiveren vil tape på at arbeidstakeren slutter når de første er ansatt. For individ med høyere kvalifikasjoner og utdanning kan det være at den gitte treningen eller opplærlingen vil være av en mer generell karakter. Dermed kan en varighetseffekt gjøre seg gjeldende for de relativt ressurssvake, mens den ikke gjør seg gjeldende for den sterkere gruppen. Når det gjelder sannsynligheten for å bli arbeidsløs, betyr utdanningslengden mye. I forhold til ungdom med høyest utdanning (3 år eller mer på høyskole og universitetsnivå), vil 9 11 års utdanning (ungdomsskole eller 2-årig videregående) øke sannsynligheten for ledighet med 165% for kvinner og 114% for menn. Dette er kraftige utslag. For kvinner er effekten av utdanningslengden på sannsynligheten for ledighet ikke entydig synkende med utdanningsnivå. Det viser seg blant annet at sannsynligheten for ledighet er høyere for kvinner med års utdanning (lavere høyskole og universitetsutdanning) enn for de med utdanning på laveste nivå (ungdomsskole eller 2-årig videregående). Dette er ikke lett å forklare. Når det gjelder type utdanning og sektordummier er det slik at type utdanning spiller en signifikant rolle for kvinner når det gjelder å holde seg i jobb, mens for menn ser det ut til at sektortilknytning betyr mer. Kanskje dette skyldes at den sektor- eller bransjeinndelingen som er gjort er mer finsiktet for tradisjonelle mannsyrker enn for offentlig og privat tjenesteyting, hvor mange kvinner arbeider? Overgang ut av første jobb Nilsen, Risa og Torstensen (2000) studerer betydningen av utdanningslengden for overgangen ut fra en jobb tidlig i karrieren til eventuelle andre tilstander. 7 I de fleste land er ungdomsledigheten mye høyere enn for andre grupper (se f. eks. Summers 1990 og Layard et al. 1991). Dette skyldes ikke at ungdom mer enn andre blir langvarig ledig når de først blir ledige, men at strømmen ut i arbeidsledighet er større for ungdomsgruppen. I dårlige tider er det de yngste de med kortest ansiennitet som må gå først. I dårlige tider ansetter bedriftene færre nye medarbeidere. Dette rammer unge arbeidssøkere siden de for en stor del er nybegynnere på arbeidsmarkedet. Datasettet omfatter ungdom (18 29 år gamle) fra årene 1989 og 1990 og som er i arbeid og har en arbeidsinntekt over kroner. Til sammen et utvalg på drøyt personer. Spørsmålet som stilles er; i hvilken tilstand gjenfinner vi finner ungdom som var i arbeid i januar 1989 i desember 1990; i arbeid, som arbeidsledige, under utdanning eller i «annen tilstand»? I analysen estimeres sannsynligheten for å befinne seg i en av de fire tilstandene på observasjonstidspunktet. 8 I datamaterialet er det slik at 70% av dem som har jobb ved utgangen av observasjonsperioden har hatt den samme jobben i minst to år. En forsøker altså ikke å fange opp såkalt «round-tripping», det vil for eksempel si at noen ungdommer kan ha mistet jobben i løpet av denne perioden, men er tilbake i arbeidsmarkedet ved slutten av perioden. Analysen kan sies å være noe mindre kompleks enn analysen i Bratberg og Nilsen (2000), siden lønn og inntekt her ses på som eksogene størrelser. Bakgrunnsvariablene inkluderer familievariable (gift, barn under 11, interaksjon gift-barn, ektefelles inntekt), erfaring (basert på pensjonspoeng), lengde på utdanning, alder, egen inntekt, stats-

12 Søkelys på arbeidsmarkedet 2001, årgang 18, borgerskap, lokal arbeidsledighetsrate og sektordummier. Økt utdanningslengde øker sannsynligheten for å forbli sysselsatt, og minsker sannsynligheten for å havne i residualkategorien «annet». Effekten er signifikant og svært sterk. Marginaleffekten av å øke utdanningslengden med ett år, er at sannsynligheten for å havne i ledighet synker med 1,5 prosentpoeng. Siden sannsynligheten for å havne i ledighet i utgangspunktet er 5,8% for gjennomsnittsindividet, betyr dette at sannsynligheten for å havne i ledighet er blitt redusert med 25,9%, alt annet likt. Vi får således bekreftet bildet av at økt utdanning er en god forsikring mot ungdomsarbeidsledighet. I dette arbeidet rapporteres det ikke separat hvilke sektordummier som slår ut, bare et mål som sier at sektortilknytning betyr relativt mye. Lokal ledighet slår sterkt ut. Ett prosentpoengs økning i lokal ledighetsrate, øker sannsynligheten for å gå ut i ledighet for denne ungdomsgruppen med 38,9 prosentpoeng. Fokuserer vi på forskjeller mellom kvinner og menn, finner vi at tradisjonelle kjønnsforskjeller synes å slå ut. Barn betyr ikke noe for menns tilpasning, mens kvinner berøres. For gifte kvinner øker sannsynlighet både for å bli i jobb og sannsynligheten for å forlate arbeidsstyrken med antall barn. Det første funnet kan være et resultat av at de kvinnene som har valgt arbeid til tross for mange barn er en spesielt ressurssterk gruppe. Resultatet kan derfor være drevet av såkalte selv-seleksjonseffekter. Økt ektefelleinntekt øker sjansen for at kvinner forlater arbeidsstyrken, mens dette ikke er tilfellet for menn. Kritiske merknader Disse analysene av overganger i ungdomsarbeidsmarkedet støtter hypotesen om at utdanning spiller en viktig rolle når det gjelder å få ungdom godt etablert i jobbmarkedet: Søketid går ned, jobbvarighet går opp, sjansen for å gå fra sysselsetting til arbeidsledighet reduseres. Dette er selvfølgelig ikke noe fullstendig samfunnsregnskap for utdanningspolitikken, men styrker klart oppfatningen av at man kan løse ledighetsproblemene blant ungdom ved å satse på utdanning. Avslutningsvis ønsker vi å komme med noen kritiske merknader som også kan åpne opp for framtidige forskningstemaer. Studier av avkastningen på utdanning har en tendens til å lide av et grunnleggende problem: Skyldes den positive avkastningen av utdanning høyere lønn, lavere sannsynlighet for arbeidsløshet utdanningen i seg selv eller at gruppen som velger høy utdanning har spesielle egenskaper? Det kan også tenkes at det er en jobbkonkurranse i arbeidsmarkedet slik at de med høyest utdanning står foran i køen for de mest attraktive jobbene, men hvis det blir flere med høy utdanning, så vil antallet «gode jobber» ikke øke. Utdanningspolitikk kan ses på som å løfte grupper som i dag har lav utdanning opp på et høyere utdanningsnivå, og det er ikke sikkert at disse nye gruppene vil få den samme avkastningen av utdanning som dem som alt i utgangspunktet har høy utdanning. De analysene som er rapportert i denne artikkelen svarer ikke på disse spørsmålene. For å få et tak på problemstillingen, bør man studere situasjoner hvor utdanningslengden har økt uavhengig av individuelle valg (eksogent) for store grupper. I Norge har vi hatt utdanningsreformer, som ungdomsskolereformen, som har gjort nettopp dette. Effekten av ungdomsskolereformen med fokus på individenes suksess og avlønning i arbeidslivet er beskrevet i Aakvik, Salvanes og Vaage (2001). Vi har i analysene mye brukt lengden på utdanning som variabel, uten å skille mellom ulike typer utdanning. Det er klart at ulike typer utdanning med samme lengde kan ha helt forskjellig virkning på sannsynligheten for en god etablering i arbeidsmarkedet for ungdom. Her er det behov for videre forskning. Analysene våre forsøker å skille fra hverandre hva som skyldes utdanning, hva som skyldes kjønn, og hva som skyldes sektortilknytning. Sektorindikatorene i de tre omtalte studiene er av betydning, noe som

13 8 Espen Bratberg, Kjell Erik Lommerud, Øivind Anti Nilsen og Alf Erling Risa forteller at det er viktig for tidlig «arbeidsmarkedssuksess» hvilke sektorer individene kommer inn i. Likevel kan det tenkes at andre spesifiseringer med hensyn på utdanningstyper, eller andre og finere sektorinndelinger, kan gi andre resultater. Er det slik at forhold vi tilskriver utdanning (eller kjønn) egentlig skyldes sektortilknytning til visse sektorer innen offentlig sektor? Det kunne derfor være interessant å dele opp datamaterialet annerledes, og da kanskje legge spesiell vekt på en finere inndeling innenfor offentlig sektor og kanskje mindre fint innen industribransjene i privat sektor. En motivasjon for våre analyser er en hypotese om at erfaringer i ungdomsarbeidsmarkedet kan få langsiktige konsekvenser for folks karriereløp. Er dette sant? Her finnes det noe forskning internasjonalt (se for eksempel Margolis, Simonnet og Vilhuber 1999), men lite empirisk forskning om norske forhold. Noe av grunnen er nok at individspesifikke data som slike analyser må baseres på, har frem til de aller siste årene vært vanskelig tilgjengelig i Norge. Videre krever slike analyser at det enkelte individ kan følges over mange år. Nødvendig informasjonsmengde blir derfor betydelig og kan være vanskelig å skaffe til veie. Empirisk økonomisk forskning om overganger i arbeidsmarkedet, spesielt for ungdom, og hva utdanning har å si for disse, er i Norge i sin spede begynnelse. Men trass i alle forbehold som kan og bør tas, er konklusjonen vår at økt utdanningslengde ser ut til å ha sterke positive virkninger. Dette støtter opp om den utdanningsorienterte ungdomspolitikken som har vært ført. Noter 1. Prosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet «Kompetanse, Utdanning og Verdiskaping». 2. Siden disse individene observeres i perioder av ulik lengde, er varigheten av jobbsøking og jobb trunkert (ikke målt lenger enn en maksimumsperiode) for å gjøre observasjonene sammenlignbare. Søketiden trunkeres på 80 uker, mens jobbvarighet trunkeres på 90 uker. 3. I alt er det benyttet en oppdeling med 10 ulike typer utdanning, blant annet; allmenn, humaniora, undervisning, industri og håndverk, helse og tjenesteyting. 4. På samme måte som i Bratberg og Nilsen (2000), er det kontrollert for familiære forhold, alder og inntekt. 5. Varigheten estimeres ved hjelp av en såkalt Weibull competing risk-modell hvor alle individene er i full jobb til å begynne med, mens de blir definert som «fortsetter i jobb, «går ut til ledighet eller til «annet» som utgangstilstander. 6. Sannsynligheten er her definert som den momentane sannsynligheten for å gå fra en tilstand til en annen. 7. Til forskjell fra Bratberg og Nilsen (2000) er det her ikke noe krav om at det kun er første jobb som analyseres. 8. Analysen er en multinomisk logit-analyse med et «competing risk»-perspektiv i det vi har fire mulige utgangsposisjoner. Litteratur Aakvik, A., K. G. Salvanes, og K. Vaage (2001), «Measuring the Effect of a School Reform on Educational Attainment and Earnings», Mimeo, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Bratberg, E. og Ø. A. Nilsen (2000), «Transitions from School to Work and the Early Labour Market Experience», Oxford Bulletin of Economics and Statistics 62(S1), Jensen P. og N. C. Westergaard-Nielsen (1987), «A Search Model Applied to the Transition from Education to Work», Review of Economic Studies 54(3), Layard R., S. Nickell, og R. Jackman (1991) Unemployment. Oxford: Oxford University Press. Margolis, D. N., V. Simonnet, og L. Vilhuber (1999), «Early Career Experiences and Later Career Outcomes: A Comparison of the United States», France and Germany, Mimeo, Université de Paris 1. Nilsen, T. S. og A. E. Risa (1999), «Duration in work after leaving school», TSER-STT Working Paper, Nilsen, Ø. A., A. E. Risa og A. Torstensen (2000), «Transitions from Employment among Young Norwegian Workers», Journal of Population Economics 13(1), Summers L. H. (1990) Understanding unemployment. Cambridge, MA: MIT Press. Wadensjö, E. (1996), The Nordic labour markets in the 1990's. Elsevier, North-Holland.

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement.

Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement. Søkelys på arbeidslivet 2/2007 årgang 24 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd, tre ganger i året, av Institutt

Detaljer

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet?

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2003 Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? Hjelper det ungdom å delta på tiltak?

Detaljer

1/2005. Søkelys på arbeidsmarkedet. Arbeidsvurdering og likestilling. Øker avkastningen av utdanning i Norge?

1/2005. Søkelys på arbeidsmarkedet. Arbeidsvurdering og likestilling. Øker avkastningen av utdanning i Norge? Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2005 Arbeidsvurdering og likestilling Øker avkastningen av utdanning i Norge? Arbeidsledighet blant høyt utdannede innvandrere Hvilke bedrifter tilbyr mest frynsegoder? Holdninger

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

Den nye arbeidsinnvandringen

Den nye arbeidsinnvandringen Den nye arbeidsinnvandringen Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg Norges forskningsråd 2008 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2004 Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Hvor stor arbeidskraftreserve er de undersysselsatte? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Yrkesarbeid

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

NOU. Den norske modellens framtid. Norges offentlige utredninger 2011: 7. Velferd og migrasjon

NOU. Den norske modellens framtid. Norges offentlige utredninger 2011: 7. Velferd og migrasjon NOU Norges offentlige utredninger 2011: 7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1.

Detaljer

Polonia i Oslo 2010. Jon Horgen Friberg og Line Eldring. Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

Polonia i Oslo 2010. Jon Horgen Friberg og Line Eldring. Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden Polske arbeidsinnvandrere har etter EU-utvidelsen i 2004 blitt den største innvandrergruppen i Norge. Likevel har kunnskapen om hvordan disse arbeidstakerne har det i Norge vært svært begrenset. I 2006

Detaljer

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene En analyse av arbeidsmobilitet og virkninger på det norske arbeidsmarkedet Trine Engh Vattø Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Aug 2008 ii iii Forord Å skrive

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.

Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena Polonia i Oslo En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Jon Horgen Friberg

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Spillet om den nordiske velferden

Spillet om den nordiske velferden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsud PØU alm. del - Bilag 20,AMU alm. del - Bilag 52,SOU alm. del - Bila Offentligt En debattrapport om den nordiske velferdsmodellens fremtid

Detaljer

Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?

Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv? Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv? Kristine von Simson MA i samfunnsøkonomi, stipendiat

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012 SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012 Innhold Artikler 277 ÅDNE CAPPELEN, TERJE SKJERPEN OG MARIANNE TØNNESEN Politikkens betydning for innvandringen til Norge 291 MARIT LINNEA GJELSVIK Hvordan påvirkes

Detaljer

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:1 Institutt for

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland SALDO 2014 SAMFUNNSREGNSKAP FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING I NORDLAND SALDO 2014 Utarbeidet av KUN senter for kunnskap og likestilling

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Gradert uførepensjon

Gradert uførepensjon Gradert uførepensjon En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter av Rune Haugen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet

Detaljer