REFERAT. Stabssjef. MØTESTED: Fylkeshuset i Troms DATO: 21. juni 2018 VARIGHET:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Stabssjef. MØTESTED: Fylkeshuset i Troms DATO: 21. juni 2018 VARIGHET:"

Transkript

1 1 REFERAT Løpenr.: 39294/18 Saknr.: 13/ Ark.nr.: 120 V07SAKSARKIV Saksbeh..: Synnøve Lde Dat: GJELDER: REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA JUNI 2018 MØTESTED: Fylkeshuset i Trms DATO: 21. juni 2018 VARIGHET: Til stede på møtet: Trms fylkeskmmune v/stein Ovesen (leder) Fylkesmannen i Trms v/ Bård Magne Pedersen KS Trms g Finnmark v/tm Mikalsen møtte fr Steinar Strelv sm er vara fr Hege W. Fagertun Sametinget i Nrge v/rune Fjellheim Sametinget i Sverige v/ Per Gustav Idivuma Trms Reindriftssamers fylkeslag v/ Per Mathis Oskal Svenske Samers Riksfrbund v/ Niila Inga Frfall: Vestre Sne v/ Jhan Aslak Lgje Raymnd Wasara, Svenske samers Riksfrbund (bservatør) Landbruksdirektratet var invitert, men møtte ikke. Fra administrasjnen: Per Elvestad, Fylkesmannen i Trms Raim Valle, Trms fylkeskmmune Stine Larsen Ls, Trms fylkeskmmune Synnøve Lde, Trms fylkeskmmune Sakliste: 1. Gdkjenning av innkalling g dagsrden 2. Gjennmgang av planprgram 3. Gjennmgang av høringsinnspill g merknadsbehandling 4. Veien videre 5. Neste møte 6. Eventuelt 1

2 2 1. Gdkjenning av innkalling g dagsrden Ingen merknader til innkalling g dagsrden. Innkalling g dagsrden ble gdkjent. Ingen saker til eventuelt. 2. Gjennmgang av planprgram v/synnøve Lde Hvedtrekkene i planprgrammet ble gjennmgått i tråd med presentasjnen sm er vedlagt referatet. Ingen diskusjn 3. Gjennmgang av høringsinnspill g merknadsbehandling v/synnøve Lde Utkast til merknadsbehandling var utsendt på frhånd. Hvedtrekkene i merknadsbehandlingen ble gjennmgått i tråd med presentasjnen sm er vedlagt referatet. Det tas frbehld m fylkesrådets behandling. I gjennmgangen av merknadsbehandlingen ble knkrete endringer vektlagt: - Innspill fra Fylkesmannen i Trms: Kap. 5. Frmål, avsnitt 2 kan leses sm at reginal plan vil bestå utelukkende av arealdel, g ikke samfunnsdel. Merknadsbehandling: Det vil presiseres i teksten side 30 avsnitt 2 at planen gså har en tekstdel/samfunnsdel. - Innspill fra Fylkesmannen i Trms: mråder der landbruk g reindrift har felles interesser g kan dra nytte av hverandre bør mtales i planprgram under kapittel m kmbinasjnsnæring. Eksempel på slikt samarbeid er lkalmatsatsing. Merknadsbehandling: Det vil bli lagt inn tekst sm mhandler slikt samarbeid sm her tas pp i kap under Kmbinasjnsnæring, side i planprgrammet. Samebyene har gså gitt innspill på dette. - Innspill fra Sametinget i Sverige: Infrmativt innspill sm mhandler næringsrganisering av reindriften på svensk side. Merknadsbehandling: Det tas inn i kap. 4 i planprgrammet en ne mer mfattende beskrivelse av rganisering vedrørende reindrift g reindriftsfrvaltning på svensk side. - Innspill fra Landbruksdirektratet, Alta: Det er behv fr å gjøre en knsekvensutredning (KU) i tilknytning til planarbeidet. Merknadsbehandling: Dette er allerede vurdert sm nødvendig g er mtalt i kap i planprgrammet. - Innspill fra Landbruksdirektratet, Alta: det savnes en henvisning til pbl 5-1 m medvirkning. Merknadsbehandling: Dette vil bli tatt inn i kap 6 sm mhandler Organisering g medvirkning. - Innspill fra Landbruksdirektratet, Alta: ber Trms fylkeskmmune mtale føringene sm ny Strtingsmelding m reindrift gir fr arbeidet med reginal plan (St. Meld 32 ( ). Merknadsbehandling: Det vil bli tatt inn en krt mtale av Strtingsmeldingen i planprgrammets kap 2. 2

3 3 - Innspill fra Könkämä sameby v/fam Blind: angående feil begrepsbruk i planprgrammet, et gdt eksempel er mtalen av «svenske g nrske rein». Reinen har ikke nasjnalitet eller statsbrgerskap. Merknadsbehandling: Planprgrammet vil gjennmgås med henblikk på denne type begrepsbruk, i den grad begrepsbruken avviker fra etablert bruk i lvgivning m.v. - Innspill fra Könkämä g Lainivuma samebyer: Kap 2.9 s. 18 mhandler Alders tids bruk. I avsnitt 2: Innvendinger til frmulering m at «flere avklaringer i rettssystemet inkluderer grenseverskridende reindrift». Det er heller slik i prinsippet at samtlige samiske «landrettighetsmål»/rettssaker m rettigheter til land angående reindrift i Trms, har hatt samebyer sm parter. Merknadsbehandling: Teksten på side 18 vil krrigeres fra «flere» til «svært mange». - Innspill fra Könkämä g Lainivuma samebyer: Kap 4 side 26 i planprgrammet beskriver Reindriften i Trms en tredeling, g i denne sammenheng mtales at samebyer har rett til smmerbeite innenfr seks delmråder i Trms fylke. Dette er ikke en krrekt mtale, men det er slik at samebyene ifølge alders tids bruk (sedvane) har rett til å beite i de mråder der de tradisjnelt har beitet. Merknadsbehandling: Teksten her vil bli endret slik at samebyenes ppfatning av situasjnen kmmer frem. - Innspill fra Könkämä g Lainivuma samebyer samt Saarivuma sameby: Innspill på at det i Kap 2.3 m Kmmunenes rlle, på side 12 g 13 i utkast til planprgram, påstås at reinbeitedistrikter/siidaer har mer rett å utøve innflytelse ver Reginal plan fr reindrift enn samebyer. Det vil si være part i saker (berørt), eller ha rettslig klageinteresse, knyttet til kmmunal saksbehandling. Merknadsbehandling: Avsnitt 8 side vil bli rettet pp slik at det tydeliggjøres at dette gså gjelder samebyene i tilknytning til planlegging g kmmunal saksbehandling, g hvr reindriften er berørt. - Innspill fra Könkämä g Lainivuma samebyer: Språklig misvisning. I kap 2.4 på side 13 mtales at reindrift i Trms er viktig fr ttaliteten av samisk reindrift, deriblant bidrar til å ppretthlde levende lkalsamfunn utenfr Trms blant annet «mange mindre samiske lkalsamfunn på svensk side.» Det påpekes at frmuleringen bidrar til å frminske betydningen av reindriften sm utøves av samebyene. Merknadsbehandling: Ordet «mindre» vil tas ut av teksten. - Innspill fra Könkämä g Lainivuma samebyer: Relevansen av utkast til nrsksvensk reinbeiteknvensjn fr utfrmingen av reginal plan fr reindrift. Innspillet mhandler at stre deler av Trms fylke utgjør knvensjnsmråde fr samebyene. Dette må hensyntas i utfrmingen av reginal plan fr reindrift. Merknadsbehandling: Trms fylkeskmmune er av den ppfatning at det sm er gjrt er innenfr rammen av arbeidet med nrsk-svensk reinbeiteknvensjn så langt. Eventuelle behv fr endringer sm følge av ny knvensjn må tas stilling til når denne freligger. - Innspill fra Mauken/Trmsdalen rbd.: I kap 5.1 mtales at planen skal legge grunnlag fr en kunnskapsbasert differensiert frvaltning. Det er behv fr en utdyping av hva sm ligger i begrepet «kunnskapsbasert differensiert frvaltning.» Merknadsbehandling: Dette vil bli gjrt i planprgrammet, i kap 5.1, avsnitt 5. 3

4 4 På møtet ble følgende knkrete innspill fremmet: Svenske samers riksfrbund: På side 93 i merknadsbehandlingen, angående fylkeskmmunens merknad til innspill til avsnitt 8 side i kap 2.3 Om kmmunenes rlle. SSR freslår å stryke sistedel av setning «... når de er part i en sak». Og erstatte med «... når reindriften er berørt». Kmmentar fra sekretariatet: Dette tas til etterretning g innarbeides. Sametinget i Nrge: Sametinget har gjennmgått merknadsbehandlingen sm fylkeskmmunen har gjrt, g sett på det er markert med T.E. g har følgende tilbakemeldinger: s. 10 g 11: TFK: Belyse samarbeid m kmbinasjnsnæring. Ok, gdt innspill sett fra vår side. s. 11: TFK: endring kap 5, avsnitt 2. Ok. s. 28: Innspill fra Sametinget i Sverige, presisering av rganiseringen på svensk side. OK. s. 31: Landbruksdirektratet i Alta: presisering m medvirkning pbl 5-1. Ok. s. 33: Landbruksdirektratet i Alta: føring fra st.meld. I g fr seg k. Husk gså på Sametingsmelding m reindrift g føringene her. s. 55: Könkämä sameby: Begrepsbruk. OK. s. 105: Mauken/Trmsdalen reinbeitedistrikt: Kunnskapsdifferensiert frvaltning. OK. s.66, 88, 90, 93 angår svensk side: Reinbeiteknvensjnen er sentral i dette mrådet. Man må frstå knflikten, g det må gjenspeiles i dkumentet. Så lenge rettighetene ikke er avklart, kan flere prblemer i reindrifta i mrådet ikke løses. Utestenging av reindrift fra svensk side er i strid med flkeretten g lappekdisillen. Vi må være tydeligere på at det må til en rettighetskartlegging verfr reindrifta i fylket. Man må finne en løsning sm alle parter kan leve med på lang sikt. Sametinget står på arbeidsgruppa sitt avleverte frslag til reinbeiteknvensjn fra mars Kmmentar fra sekretariatet: Sametingsmelding m reindrift mtales krt i kapittel 2. Utkastet til planprgram gjennmgås med sikte på at knflikten rundt reinbeiteknvensjnen gjenspeiles på en måte sm gjør at man frstår hvedtrekkene i knflikten. Hvedpunkter fra generell diskusjn rundt planutkast, merknadsbehandling g presentasjner: Sametinget i Sverige: legger seg på samme linje sm Sametinget i Nrge ad reinbeiteknvensjnen. Ønsker å være vertydelig hva gjelder rettsgrunnlaget sm hviler på alders tids bruk. Det har ikke å gjøre med at de stiller spørsmål med dagens reindrift i Trms. 4

5 5 Trms Reindriftssamers fylkeslag: Enig i at grenseverskridende reindrift må beskrives bedre i planprgrammet. Fylkesmannen i Trms: Det er kmmet sterke g knkrete innspill fra samebyene når det gjelder rettsgrunnlaget, dette må være med. Knvensjnsarbeidet er ikke avsluttet, mye er uavklart på nasjnalt nivå g det innebærer at vi må erkjenne de begrensinger dette medfører fr planarbeidet. Svenske Samers Riksfrbund: Frnøyd med resnnementene sm kmmer frem her. KS Trms: Viser til uttalelsen fra Kvænangen ad Vest-Finnmark, hvrdan er samarbeidet rundt frvaltningen? Fylkesmannen i Trms viste til etablert praksis g samarbeidsavtaler rundt frvaltningen g presiserte at innsigelsesadgangen gjelder fylkesvis. Fra neste år er embetene i Trms g Finnmark slått sammen. Sametinget i Nrge: Det har vært krevende fr Sametinget å gå inn i reindriftsplitikken da kunnskapsgrunnlaget på mrådet er mangelfull. Fr de andre primærnæringene, fiskerinæringen g landbruksnæringen, freligger mfattende kunnskapsgrunnlag der gså deler av akademia g frvaltning er bygd pp rundt disse. Dagens reindriftsplitikk handler mye øklgi g dyr g mindre m menneskene i næringen. De elementer sm handler m hvrdan næringen fungerer sitter hs næringen selv (tradisjnell kunnskap), men ikke nødvendigvis hs andre. Da er det vanskelig å ta de rette beslutningene. Det er et kunnskapshull, g er en av årsakene til at man ikke får grep m det kulturelle. Det er behv fr et akademia sm kan bidra med kunnskap m reindriftsnæringen sm kan brukes gså i frvaltningen. Denne kunnskapsmangelen frsterkes i tillegg av at det ppfattes sm et prblem at hvis flk fra næringen skal en være invlvert i frvaltningen, da stilles det spørsmål ved habilitet. Sametinget ser det sm viktig at det er str kmpetanse m næringen i frvaltningen. Man må ha frståelse fr at næringen fr eksempel ikke vil snakke m kategrisering av mråder frdi samfunnet ikke frstår hva dette innebærer sett fra næringen, man snakker ikke samme språk, selv m rdene kan være de samme. Dette er «mderprblemet» sm ingen snakker m. Uten gdt kunnskapsgrunnlag blir frvaltningen av næringen frt styrt av majritetens interesser, der bestandsfrvaltning blir viktigere enn næringsfrvaltning. Trms Reindriftssamers fylkeslag: Innlegget fra Sametinget i Nrge er veldig viktig g gdt frmulert. Det er nettpp det sm er g har vært prblemet fr næringen. Den tause kunnskapen i reindriften er gså utfrdrende å få frem. Tradisjnell kunnskap må bli en del av beslutningsgrunnlaget fr frvaltning g plitikk. Fremhever at bærekraft ikke bare et ansvar fr næringen. Trms fylkeskmmune: Mye enig i dette ad mderprblemet. Vi må se m det gså er andre kilder fr finansiering sm kan nyttes, slik sm Interreg-midler. Sametinget i Sverige: Opptatt av den ssiale dimensjn ved reindriften, kan dette inngå? Hva er verdien av reindrift fr samfunnet? Hva m reindrifta ver natten ble brte, hvilke kstnader ville det ha fr samfunnet? Ut fra histrien har det vært lett å sette seg i en fferrlle, man må kmme seg brt fra denne tankegangen g se seg sm en jevnbyrdig part gså kunnskapsmessig. Men vi må i lære av histrien! 5

6 6 Kmmentar fra sekretariatet: Vi har vektlagt den kulturelle dimensjnen, men den ssiale kmpnenten er en av tre hveddeler i FNs bærekraftsmål g reindriftsplitikken i Nrge bygger i utgangspunktet på bærekraftsmål. Sametinget i Sverige: Spørsmål m planen blir juridisk bindende. Kmmentar fra sekratariatet: Planbestemmelser er juridisk bindende, g planretningslinjer kan gså være bindende. Fylkesmannen i Trms: Frutsigbarhet er et viktig tema i dette planarbeidet. Stiller spørsmål til fylkeskmmunen m det er ønskelig at styringsgruppen kmmer med en anbefaling i frhld til bruk av bestemmelser. Kmmentar fra Trms fylkeskmmune: Vi ppfatter at det er bred enighet m dette i styringsgruppa g legger til grunn tidligere signaler m at vi ønsker å gå så langt sm verhdet mulig i frhld til å bruke de verktøyene sm er tilgjengelig. Frbehld må tas ad plitisk behandling i fylkesrådet g endelig behandling i fylkestinget. Sametinget i Nrge: Spør m det vil bli utarbeidet inngrepskart? Det er viktig å unngå dbbeltarbeid. Kmmentar fra sekretariatet: Det gjennmføres en inngrepskartlegging (Nrut) i utvalgte samebyer/reinbeitedistrikt sm gså innbefatter kumulative virkninger av inngrepene. Fr øvrig vil vi primært basere ss på kartmateriale utarbeidet av andre myndigheter, der næringen har bidratt med innhld. Fylkesmannen i Trms; samebyene må bidra med infrmasjn til kart, ellers er det ikke mulig å lage tilsvarende kart sm fr reinbeitedistriktene. Sametinget i Sverige: Hvrdan skal man frstå at viktige kmmuner sm berører samebyene ikke har avgitt høringssvar, sm Bardu, Målselv g Balsfjrd? Kmmentar fra sekretariatet: Det har vært en bred høringsprsess der det har vært mulig å avgi høringsuttalelse. Enkelte høringsinstanser, sm de nevnte kmmuner har valgt å ikke avgi nen uttalelse. Det samme gjelder fr eksempel samtlige reinbeitedistrikter tilhørende Vest-Finnmark. Antallet høringssvar er innenfr det nrmale ved reginale planprsesser. 4. Veien videre v/raim Valle Overrdnede prblemstillinger ble gjennmgått i tråd med presentasjnen vedlagt referatet. Se gså utkast til merknadsbehandling. Høringen viser ønsker m en ttal gjennmgang av situasjnen fr spesielt samebyene, der reindrift bare er en del av deres ttale livssituasjn. Bestillingen fra fylkestinget sm planmyndighet er reginal plan fr reindrift. Må se hen til kapasitet i sekretariat/tilgjengelige ressurser. 6

7 7 Høringsinnspill m.v. spriker med tanke på ønsker m vekting av de ulike reindriftstilpasninger i Trms. Vi er nødt å se helheten. Høringsinnspill berører gså tema sm deklnisering. Dette er tema sm er nytt fr fylkeskmmunen, men sm vi må se på i det videre arbeidet. Prblemstillinger rundt frutsigbarhet vs. Fleksibilitet går igjen, jf. diskusjn under pkt. 4. Ny rganisering i arbeidet med selve reginal plan. Vi tar brt arbeidsgruppene. I stedet gjennmføres større (hørings-)møter/seminarer, samt at planfrum (jf. pbl) tas i bruk. Næringen inviteres til møtene i planfrum. Mulighetene fr særmøter ppretthldes. Trms fylkeskmmune kan gså kmme ut g møte grupper dersm det er mer praktisk. Det beste vil være å ta i bruk allerede eksisterende møtearenaer. Trms fylkeskmmune ser på mulighetene fr å dekke kstnader knyttet til møtene fr å sikre faktisk medvirkning fra næringen. Utgangspunktet er Trms fylkeskmmunes gdtgjøringsreglement. På bakgrunn av innspill i arbeidet så langt tas Crprate Scial Respnsibility (CSR), eller bedriftenes samfunnsansvar, inn sm en del av planen g utkast til planprgram, med utgangspunkt i regjeringens handlingsplan m næringsliv g menneskerettigheter. FPIC (Free Prir and Infrmed Cnsent, eller frhåndsinfrmert samtykke) er viktig, men lite erfaring med det på lkalt/reginalt nivå. Vi vil se hen til lvprpsisjn ad knsultasjnslv sm er behandlet i Sametinget g sm vil fremmes fr Strtinget. Hvedpunkter fra generell diskusjn rundt veien videre: Sametinget i Nrge: CSR-knseptet er veldig bra. Knsekvensutredningssystemet er det knseptet sm er vanskeligst krevende særlig ad kartlegging av fremtidige virkninger g kumulative effekter av inngrep. Skeptisk til at man gjør KU g så ikke frhlder seg til resultatet av denne i etterkant. En mekanisme fr «vedvarende virkningsvurdering» er partnerskapsavtaler sm gir muligheter fr justeringer i ettertid (etter at KU er avsluttet), dersm dette skulle bli nødvendig. Sametinget i Nrge: Presisering av betydningen av FPIC (Free Prir and Infrmed Cnsent, eller frhåndsinfrmert samtykke): Infrmed man skal være i stand til å kunne fatte en infrmert beslutning, det vil si at man skal være i stand til å innhente den infrmasjn sm man trenger fr å kunne ta beslutningen. Kmmentar fra sekretariatet: Utredninger gjennmføres i tråd med kapittel 5 i utkast til planprgram. Eksterne utredninger m.v. bestilles av Trms fylkeskmmune g følger regelverket fr ffentlige anskaffelser. Det er ikke aktuelt å dekke utgifter til egne eksperter m.v. fr berørte parter. Sametinget i Sverige: Vi må se på ttaliteten i dette arbeidet. Viktig at vi lykkes. Trms fylkeskmmune: Lykkes vi her, så kan vi sette standard fr denne typen planarbeid. 7

8 8 5. Neste møte Neste møte datfestes ikke. Styringsgruppen ønsker møte til høsten, etter fylkesrådets behandling, fr å diskutere prsess, fremdrift g vinkling på det videre arbeid med reginal plan fr reindrift. 6. Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Referat v/sekretariatet. Referatet gdkjennes av styringsgruppen ved sirkulasjn på e-pst. 8

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder Vår dat: Vår ref.: 01.07.2019 2019/942 Deres dat: Deres ref.: 29.03.2019 16/06661-50 Vest-Agder fylkeskmmune Pstbks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefn Anne Winge, 37 01 78 54 Uttalelse

Detaljer

GJELDER: REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR REGIONAL PLAN FOR REINDRIFT 20. AUGUST 2015

GJELDER: REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR REGIONAL PLAN FOR REINDRIFT 20. AUGUST 2015 Stabssjef 1 REFERAT Løpenr.: 34271/16 Saknr.: 13/9876-69 Ark.nr.: 120 V07SAKSARKIV Saksbeh..: Synnøve Lode Dato: 15.09.2016 GJELDER: REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR REGIONAL PLAN FOR REINDRIFT 20.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram.

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram. Dat: 7. september 2009 Byrådssak 348/09 Byrådet Kmmuneplanens arealdel 2010-2021. Gdkjenning av planprgram. NIHO SARK-1122-200817958-115 Hva saken gjelder Bergen bystyre vedtk Kmmuneplanens arealdel den

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom Referat fra arbeidsgruppemøte 04.02. 2019 1. Til første økt Utfrdringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrm Tilstede: Simen, Marit, Atle, Arild, Trine, Gry g Trnd Diskusjn m følgende: Hvrfr skal vi

Detaljer

Referat fra styremøte 27. januar 2016

Referat fra styremøte 27. januar 2016 Referat fra styremøte 27. januar 2016 Tilstede: Medlemmer: Frfall: Adm.: Odd Aksland, Siv Wiken (på skype), Bernt Reitan Jenssen i sak, Kurt Bnes, Erik Gundersen g Eirik Strand Oddmund Sylta Olv Grøtting

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Regional plan reindrift Juristsamling 2018 Tromsø fagansvarlig Øystein Ballari. Med kunnskap om nåtiden kan vi bidra til å forme fremtiden

Regional plan reindrift Juristsamling 2018 Tromsø fagansvarlig Øystein Ballari. Med kunnskap om nåtiden kan vi bidra til å forme fremtiden Regional plan reindrift Juristsamling 2018 Tromsø fagansvarlig Øystein Ballari Med kunnskap om nåtiden kan vi bidra til å forme fremtiden Troms reinbeiteområde Troms reinbeiteområde følger andre grenser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Bakgrunn 08/755-7/EE 033 &13 MELDING OM POLITISK VEDTAK. Kommunestyret behandlet i møte sak 8/09.

Bakgrunn 08/755-7/EE 033 &13 MELDING OM POLITISK VEDTAK. Kommunestyret behandlet i møte sak 8/09. Vår ref. Arkivkde 08/755-7/EE 033 &13 Deres ref. Dat 16.02.2009 MELDING OM POLITISK VEDTAK SAMERETTSUTVALGETS INNSTILLING - HØRINGSUTTALELSE Kmmunestyret behandlet i møte 12.02.2009 sak 8/09. Frmannskapets

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017 Nytt g nyttig m RMP Fagsamling fr landbruksfrvaltningen 25.April 2017 RMP 2017 NY SØKNADSFRIST 2017-15.OKTOBER Veileder er under revidering Ingen stre endringer Få mer av teksten fra rundskriv 1/2016 inn

Detaljer

Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse Nye Asker kmmune Reglement fr rådet fr persner med funksjnsnedsettelse Felles rådsmøte 10. april 2019 Juridisk rådgiver Trine Grven Lv m råd..fr menneske med nedsatt funksjnsevne > Lv av 17. juni 2005

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg Høyt & lavt Bø i Telemark AS TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg 2018 Innhld 1 Innledning... 2 2 Metdikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre frhld... 3 5 Veiledning m nytt regelverk... 4 Dat fr tilsyn: 28.09.2017

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Saksframlegg Saksbehandler: Randi Sandli Saksnr.: 18/69 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Nye Asker - Gebyrer g kmmunale avgifter ::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Signe Vinje OPPRETTET AV. Alexander Stettin

PROSJEKTLEDER. Signe Vinje OPPRETTET AV. Alexander Stettin mm02.dcx 2012-03-2814 PROSJEKT KDP Gl PROSJEKTLEDER DATO PROSJEKTNUMMER 50721001 OPPRETTET AV STED Gl kmmunehus DATO TID 12-16 DELTAKERE Svein Eide Hanne Cecilie Nes Steffan Landsmann Wiwe Trd Bakke KOPI

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Reglement for eldrerådet

Reglement for eldrerådet Nye Asker kmmune Reglement fr eldrerådet Felles eldrerådsmøte 10. april 2019 Juridisk rådgiver Trine Grven Eldrerådslven > Lv av 8. nvember 1991 ppheves høsten 2019 > Eldrerådet er et rådgivende rgan Har

Detaljer

Det er fire faser i saksbehandling i Kontaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets saksbehandlingsregler ( Retningslinjene ).

Det er fire faser i saksbehandling i Kontaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets saksbehandlingsregler ( Retningslinjene ). RAMMER FOR MEKLING I KONTAKTPUNKTET MELLOM X OG X SAKENS BAKGRUNN GENERELLE RAMMER FOR MEKLING I OECD KONTAKTPUNKT Faser: Det er fire faser i saksbehandling i Kntaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel.

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Fredrikstad kmmune Pr mail Deres referanse: Vår referanse: Fredrikstad, 15. august 2017 2017/7665-4-127318/2017-IAGR Innspill til ppstart av arbeid med kmmuneplanens arealdel. Gjeldende kmmuneplan har

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO Krt rettleiar m arbeidet med reginale planar Gjeld fr periden 2012-2016 Sist endra 12.12.13, HWO Planprgram Reginale planar/rps Handlingsprgram Rapprtering på handlingsprgram Kunngjering Elektrnisk høyring

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

Agenda: mars2019_program.pdf

Agenda:   mars2019_program.pdf REFERAT Tema fr møte: Matrikkelfrum, KV Osl Dat: 14. mars 2019 Til stede: Referent: Lars Elsrud Agenda: https://www.genrge.n/glbalassets/genrge2/matrikkelfrum/matrikkelfrum_ mars2019_prgram.pdf ------------

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kmmunale arkiv Dat: 22. januar 2015 Til stede: Frfall: Referent: Wenche Risdal Lund (IKA Kngsberg), Tm Oddby (LLP), Bjørn Bering (Nrsk kulturråd), Vilde Rnge (Riksarkivet),

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Høringsinnspill fra SkoleProffene i Forandringsfabrikken til Inkluderende felleskap for barn og unge

Høringsinnspill fra SkoleProffene i Forandringsfabrikken til Inkluderende felleskap for barn og unge Høringsinnspill fra SklePrffene i Frandringsfabrikken til Inkluderende felleskap fr barn g unge Frandringsfabrikken er et kunnskapssenter, sm innhenter erfaringer g råd fra barn rundt i Nrge m hvrdan skle

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Rettsal 1, 8. etg på Ringerike Rådhus Tid: 21. Februar 2018, kl. 09.00-13.00 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Frfall Kjell B Hansen, rdfører Ringerike

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 1/2017 30. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkde 4/1 02 Jurnalnr. 2017/12048-20 Til stede: Kntrllutvalget: Gunnar Milch, leder Asbjørn Eliassen, medlem Alejandr Vargas

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter Frmannskapet 20.mars 2018 Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Infrmasjn m videre prsess med nærmiljømøter FNs bærekraftsmål Gruppeppgave 27. februar Velg ut de bærekraftmålene dere mener er viktige å jbbe

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

KVITSØY KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018

KVITSØY KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018 KVITSØY KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018 IS 23. nvember 2017 1 INNLEDNING Kmmunestyret har det øverste ansvaret fr kntrll g tilsyn i kmmunen. Kmmunestyret skal velge 1 et kntrllutvalg sm har det løpende ansvar

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kntrllutvalget i Lund Møtenr.: 1-2015 Møtedat: 11.03.2015 Utvalgssaksnr.: 1/15-8/15 Disse møtte: Arne Skbba Bdil Heskestad Audun Men Snja Surdal Karl Andreas

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer