MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 16:00 ca kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Nilsen Jarle AP Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Hult Robin AP Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP Nestleder Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Medlem Grønningen Tor Asle Simonsen Aase SP H Forfall Medlem Gaard Tor Kristian H Medlem Borg Susan Elin UA Medlem Døsen Pål Andre UA Varamedlem Jordåen Magnar V Varamedlem Hystad Margaret Elin H Møtte for Simonsen Aase Medlemmer: 11 Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann, etatsjef oppvekst og kultur og konst. formannskapssekretær Referent: Konst. formannskapssekretær Elin Davidsen Innledningsvis var det følgende orienteringer: Kommunedelplan for Veakrossen Flyplasskrysset v/statens vegvesen Status fra arbeidsgruppen for nytt kulturhus v/leder Odd Henry Dahle Innkalling med saksliste godkjent. Protokollen skal godkjennes i neste møte.

2 Saknr. 17/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet godkjenner protokoll fra møte den Saknr. 18/18 ANSETTELSE AV RÅDMANN Innstillingen enstemmig vedtatt. Stillingen som rådmann i Karmøy kommunne tilbys Vibeke Vikse Johnsen. Saknr. 19/18 HØRING - SØNDAGSHANDEL Grønningen (Sp) fremmet følgende forslag: Karmøy kommune ønsker ikke endringer i helligdagsloven for å tillate utvidelse av søndagsåpne butikker. Karmøy kommune er «helt enig» i punkt 2 og 4 under spørsmålene i høringens kategori 1: Pkt. 2: «Søndagen bør være annerledes enn andre dager i uken.» Pkt. 4: «Åpningstidene bør fortsatt være regulert, i hovedsak som i dag.» Gaard (H) fremmet følgende forslag: Karmøy kommune ønsker en harmonisering av størrelse på utsalgssted til 150 m2. Grønningens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (H 2) for Gaards forslag. Karmøy kommune ønsker ikke endringer i helligdagsloven for å tillate utvidelse av søndagsåpne butikker. Karmøy kommune er «helt enig» i punkt 2 og 4 under spørsmålene i høringens kategori 1: Pkt. 2: «Søndagen bør være annerledes enn andre dager i uken.» Pkt. 4: «Åpningstidene bør fortsatt være regulert, i hovedsak som i dag.» Side 2 av 10

3 Saknr. 20/18 RESTRUKTURERING AV KARMØY NÆRINGSFOND Det ble gitt anledning til 10 minutters pause til gruppemøte. Hystad (H) fremmet følgende punktvise tillegg-/motforslag: 1. Fondet forvaltes av Karmøy kommune v/formannskap. Forslag til vedtektsendring: 3 Selskapsformål endres til: «å gi ansvarlige risikolån i små og mellomstore private virksomheter med den hensikt å skape nye arbeidsplasser, samt hva herved står i forbindelse med dette og annen virksomhet. 7. Styreleder utpekes av formannskapet. Representant med næringskompetanse. Punktvis avstemming/votering: Pkt.1: Innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fremmet av Hystad fikk 3 stemmer (H 2, UA 1) og falt. Pkt. 2-6: Innstillingen enstemmig vedtatt. Pkt.7: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (H 2, UA 1) for Hystads forslag. 1. Karmøy kommunestyre vedtar stiftelse av nytt aksjeselskap med selskapsnavn «Karmøy Næringsfond AS» 2. Selskapets aksjekapital skal være kroner, fordelt på aksjer til pålydende kroner 1,-. Tegningskurs settes til kroner 6,75 pr. aksje. Samlet stiftelseskapital blir kroner. 3. Karmøy kommunestyre vedtar eierstrategi for «nye» Karmøy Næringsfond AS, slik det er beskrevet i saken. 4. Karmøy kommunestyre vedtar avvikling av Karmøy Næringsfond hvor fondets midler inntektsføres i kommunen, pr , kr ,04. Verdier og forpliktelser overføres til nytt aksjeselskap 5. Øvrig stiftelseskapital og dekning av stiftelseskostnader hentes fra (konto ) Ubundet investeringfond - Omstillingsmidler, som pr. dato viser kr ,65. Evenuelt gjenværende midler overføres drift og konto avvikles. Side 3 av 10

4 6. Rådmannen gis fullmakt til formelt å stifte nytt aksjeselskap, spesifisere åpningsbalansen og gjøre mindre nødvendige formelle endringer i selskapets vedtekter, vedlagt saken. 7. Rådmannen foreslår stabssjef Ørjan Røed som styreleder i etableringsfasen. Saknr. 21/18 BESØK/BEFARING I KOMMUNENS VIRKSOMHETER Knutsen (KrF) foreslo å stryke ordene «og eventuelt» i første linje av administrasjonsutvalgets forslag til vedtak, sålydende: Det skal alltid tas kontakt, i god tid, med virksomhetsleder/leder av virksomheten når det er ønske om å gjennomføre et besøk eller befaring. Det er denne personen som kan avgjøre/vurdere om og når besøket/befaringen kan foretas. Knutsens forslag enstemmig vedtatt. Det skal alltid tas kontakt, i god tid, med virksomhetsleder/leder av virksomheten når det er ønske om å gjennomføre et besøk eller befaring. Det er denne personen som kan avgjøre/vurdere om og når besøket/befaringen kan foretas. Saknr. 22/18 KONSERVERING AV KONGSGÅRDSRUINER PÅ HISTORISKE AVALDSNES - KOSTNADER OG RESTFINANSIERING Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner plan for konservering av kongsgårdsruinene på Avaldsnes og ber rådmannen undersøke muligheter for ekstern finansiering for kr til konservering og tilrettelegging av kongsgårdmurene fra middelalderen. Side 4 av 10

5 Saknr. 23/18 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN - VOLD I NÆRE RELASJONER Innstillingen enstemmig vedtatt. Arbeidet med å implementer handlingsplanen «Vald i nære relasjoner» tas til orientering. Oppdatert framdriftsplan for implementering av handlingsplan legges til grunn for det videre arbeidet i Karmøy kommune. Kommunestyret ser det som viktig at innbyggerne får klare meldinger om hvor de kan henvende seg hvis de føler seg utsatt/truet/redd som et alternativ til politiet. Saknr. 24/18 RENHOLD - KARMØY RÅDHUS Hystad (H) fremmet følgende forslag: Renhold av rådhuset utføres innenfor rammen ansatte/budsjett renholdsavdeling. Optimaliserende/effektiviserende tiltak i forbindelse med digitalisering/robotisering vurderes. Andersen (Ap) fremmet forslag om å støtte vedtaket/innstillingen fra administrasjonsutvalget, sålydende: Karmøy kommune overtar renholdet i egen regi på Karmøy rådhus. Hystad trakk sitt forslag. Andersens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer (H 2, KrF 1 1Sp 1, V 1) for rådmannens forslag Karmøy kommune overtar renholdet i egen regi på Karmøy rådhus. Side 5 av 10

6 Saknr. 25/18 KOMMUNAL ELLER PRIVAT INNHENTING AV AVFALL Gaard (H) fremmet følgende endring/tillegg: Pkt. 4. senest innen 2 år. Pkt. 5. I denne perioden skal Karmøy kommune utrede inntreden i HIM og legge frem sak for kommunestyret. Gaard trakk sitt forslag til endring i pkt. 4. Innstillingen enstemmig vedtatt. Gaards tilleggsforslag (pkt. 5) vedtatt med 7 stemmer mot 4 (Ap 4). 1. Karmøy kommune vedtar egendrift av innhenting av husholdningsavfall. 2. VAR-avdelingen styrkes med ett årsverk dedikert til innhenting av husholdningsavfall og fremtidig digitalisering av renovasjonstjenesten. 3. Fremtidig innhenting av husholdningsavfall vurderes i forbindelse med sak om avfallsstrategi, og kommer til politisk behandling i løpet av Innhenting skal evalueres etter 2 år. 5. I denne perioden skal Karmøy kommune utrede inntreden i HIM og legge frem sak for kommunestyret. Saknr. 26/18 OPPFØRING AV PRIVATE OMSORGSBOLIGER I SKUDENESHAVN Ferkingstad (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, Krf, V, Sp, H, UA: (endring i forhold til vedtak i hovedutvalg helse og omsorg/teknisk og miljø er uthevet) 1. Karmøy kommune inngår ikke avtale om utbygging av omsorgsboliger for videresalg. 2. Imidlertid kan tomtene gr/br 43/620 og 43/621 med samlet areal på ca 2,2, mål med anslått verdi på 1,1, mill kr overdras vederlagsfritt til fremtidig borettslag under følgende betingelser: a. Det er opprettet borettslag med eget organisasjonsnummer b. Dersom anleggsarbeidet ikke blir påbegynt innen utgangen av 2021, tilfaller tomten Karmøy kommune. 3. Karmøy kommune bistår foreldregruppen med søknader for utbygging av boligene i privat regi. 4. Karmøy kommune vil leie areal til personalbase/fellesareal av borettslaget begrenset oppad til 60 kvadratmeter. Leieavtalen med Karmøy kommune strekker seg så lenge boligene brukes til formålet. Side 6 av 10

7 Fellesforslaget fremmet av Ferkingstad enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommune inngår ikke avtale om utbygging av omsorgsboliger for videresalg. 2. Imidlertid kan tomtene gr/br 43/620 og 43/621 med samlet areal på ca 2,2, mål med anslått verdi på 1,1, mill kr overdras vederlagsfritt til fremtidig borettslag under følgende betingelser: a. Det er opprettet borettslag med eget organisasjonsnummer b. Dersom anleggsarbeidet ikke blir påbegynt innen utgangen av 2021, tilfaller tomten Karmøy kommune. 3. Karmøy kommune bistår foreldregruppen med søknader for utbygging av boligene i privat regi. 4. Karmøy kommune vil leie areal til personalbase/fellesareal av borettslaget begrenset oppad til 60 kvadratmeter. Leieavtalen med Karmøy kommune strekker seg så lenge boligene brukes til formålet. Saknr. 27/18 149/7 - SPANNAHØYDEN - PRINSIPPFORESPØRSEL Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1 (Ap). 1. Kommunestyret anbefaler at det gjennom detaljregulering kan fremmes forslag til arealbruk som fraviker kommuneplanens arealdel for «Spannahøyden», del av gnr. 149, bnr. 7. Arealer vist til LNF-område i gjeldende kommuneplan kan foreslås omdisponert til boligformål. Jf. plan- og bygningslovens 12-8, vedlagte kart og rådmannens begrunnelse i saksframlegget. 2. Endelig beslutning om arealbruk fattes etter ordinær behandling av et eventuelt forslag til detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. Jf. plan og bygningslovens Når en vurderer avgrensing av planområdet, bør en sikre at også tilgrensende, ubebygde arealer vest for fv. 47 blir sikret utbyggingsmuligheter. Side 7 av 10

8 Saknr. 28/18 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET Politidirektoratets rundskriv 2018/002 av 13. februar Ny normalpolitivedtekt for kommunene (vedlegg: normalpolitivedtekt) Til etterretning. 2. Invitasjon til å verta observatør i samarbeidsrådet for Sunnhordland Ordfører orienterte. Overføres til formannskapets referatliste 9. april. 3. Frivillighetskonferanse KS i samarbeid med Frivillighet Norge Til etterretning. 4. Søknad om tilskudd til transport, paralympisk skoledag tilrettelagt for funksjonshemmedes dag 4. april 2018 fra Rogaland Idrettskrets. Døsen (KrF) foreslo å ta saken opp til behandling. Enstemmig tatt opp som sak. Døsen (KrF) fremmet følgende forslag: Det innvilges tilskudd inntil kr for å dekke transport (buss) tur/retur for elever klasse i Karmøy kommune til deltakelse på Paralympisk skoledag tilrettelagt for funksjonshemmede. Tilskuddet dekkes av kulturskolesektorens budsjett ( ). Døsens forslag enstemmig vedtatt. Det innvilges tilskudd inntil kr for å dekke transport (buss) tur/retur for elever klasse i Karmøy kommune til deltakelse på Paralympisk skoledag tilrettelagt for funksjonshemmede. Tilskuddet dekkes av kulturskolesektorens budsjett ( ). 5. Søknad om støtte til «Opera under kirketak Olavskjerka fra Jon Magnus Torvestad Jordåen (V) foreslo å ta saken opp til behandling. Side 8 av 10

9 Enstemmig tatt opp som sak. Jordåen foreslo å bevilge kr fra formannskapets disposisjonsfond. Jordåens forslag enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr i støtte til «Opera under kirketak Olavskjerka». Beløpet belastes formannskapets disposisjonsfond (konto ). 6. Anmodning om økt tilskudd/ finansieringsbidrag Vedr. Offentlig undergang, busslommer m.m., E 134, Utvik. Oppfylling av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen før videre boligbygging Uvikstrand kan finne sted Ordfører foreslo å ta saken opp til behandling: Enstemmig tatt opp som sak. Knutsen (KrF) fremmet på vegne av KrF, Ap, V, Sp, følgende forslag: Formannskapet ber om at administrasjonen lager sak om mulig tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler kr som del av realisering av undergang/busslommer som er nødvendig for videre boligreising på Uvikstrand. Totalkostnad er 4,8 mill kroner hvorav 1 mill kroner dekkes av Haugalandspakken. Fellesforslaget fremme av Knutsens enstemmig vedtatt. Formannskapet ber om at administrasjonen lager sak om mulig tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler kr som del av realisering av undergang/busslommer som er nødvendig for videre boligreising på Uvikstrand. Totalkostnad er 4,8 mill kroner hvorav 1 mill kroner dekkes av Haugalandspakken. 7. Innkomne høringer: Side 9 av 10

10 a. Høring endring i reglene om erstatning når hund blir drept eller skadet av fredet rovvilt (Frist ) b. Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 (Frist ) c. Høring - Forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 (Frist ) d. Høring - forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven (Frist ) e. Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (Frist ) f. Høringsbrev - NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende g. Høringsbrev - Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer (Frist ) Alle høringene enstemmig tatt til etterretning. Saknr. 29/18 EVENTUELT - FORMANNSKAPET Ingen saker meldt. Side 10 av 10