4250 Kopervik Att: Kirsten L. B. Halvorsen Deres ref: Vår ref: Dato: Gassco

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4250 Kopervik Att: Kirsten L. B. Halvorsen Deres ref: Vår ref: Dato: Gassco"

Transkript

1 A/S Norske Shell P.O. Box Tananger Norway Gassco Bygnesvegen 75 Telefon E-post 4250 Kopervik Att: Kirsten L. B. Halvorsen Deres ref: Vår ref: Dato: Gassco Begrunnelse for søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - permanent utslippsgrense for trietylenglykol (TEG) fra Nyhamna prosessanlegg Bakgrunn for søknad Nyhamna prosessanlegg er lokalisert på Gossen, Aukra, i Møre og Romsdal og tar imot gass og kondensat fra Ormen Lange feltet, i tillegg til gass gjennom gassrørledningen Polarled (fra Aasta Hansteen feltet). Ved gassprosesseringsanlegget blir vann, kondensat og gass skilt ut. Gassen tørkes ved å bruke trietylenglykol (TEG). Selv om TEG regenereres og brukes om igjen i prosessen vil noe TEG gå til avløps/vannrensesystemet. For eksempel ved medrivning av TEG under prosessforstyrrelser til kondensat- eller fakkelsystemet. På grunn av sin vannløselige egenskap vil TEG følge vannstrømmen som går fra kondensatlager til det biologiske vannrenseanlegget hvor vannet vil renses før det slippes til sjø. Vannrenseanlegget, system 39 Vannbehandlingssystemet består av tre hovedsystemer: - Et ekstraksjonssystem for fjerning av BTEX Foretaksregisteret.nr.:NO

2 - Et biologisk anlegg for fjerning av glykoler (monoetylenglykol og trietylenglykol) - Et partikkelfjerningssystem for separasjon av biologisk slam Upolare hydrokarboner fjernes ved tofase separasjon i skimmertanker og i lagerkaverne for ustabilisert kondensat oppstrøms av vannrenseanlegget. For åpent avløp blir disse separert i oljeseparasjonsbassenget. Ekstraksjonssystemet behandler kondensert vann fra monoetylen (MEG)- regenereringsenheten, vann fra kaverne for ustabilisert og stabilisert kondensat. Vann fra lager for ustabilisert kondensat er hovedsakelig tilsigvann, drenert væske fra lavtrykkfakkel og lukket avløp. Det samme gjelder vann fra lager for stabilisert kondensat, i tillegg til vaskevann fra kondensatvaskeprosessen. Kondensatvasking er ikke i normalt drift. Kavernene fungerer og som buffervolum i de periodene ekstraksjonsystemet er utilgjengelig for vann fra MEG regenerering. Buffertanken mottar vann fra ekstraksjonsenheten, MEG-avsaltingsanlegget, forurenset vann fra åpent avløp (system 56 MEG/TEG basseng), samt lokalt avløp. Vannet går videre til LSP reaktorene som skal redusere den totale slamproduksjonen. Her blandes også inn næringssalter og reaktorene tar imot vann fra dekantersentrifugene, vann fra observasjonsbassenget og annet drensvann fra tørre rom. Vannet går så videre til bioreaktorene med biomedie, hvor eventuelle glykoler fjernes. Partikkelfjerningssystemet består av to enheter: flokkuleringskammer og flotasjonsenhet. Her tilsettes kjemikaler for optimal slamseparasjon. Rent vann ledes til sjø og slam ledes videre til en sentrifuge for ytterligere tørking. Videre går slam til containere for videre avhending. Vannet slippes til sjø via observasjonsbasseng. Det tas mengdeproporsjonale døgnprøver av alt vann som slippes til sjø fra vannrenseanlegget på Nyhamna prosessanlegg. 2

3 Åpent avløp, system 56 På Nyhamna prosessanlegg er det et underjordisk avløpssystem som har som hensikt å føre regnvann fra prosessanlegget til to store dreneningsbasseng. Dette systemet vil kontinuerlig samle opp avløpsvann i sluk nedfelt i betong og fra spilltrau under utstyr. Dette systemet dekker alle områder hvor det er hydrokarboner eller glykoler til stede. Til det ene dreneringsbassenget (non-hazardous) føres vann som kommer fra områder som ikke inneholder glykoler, og dermed ikke skal være forurenset med glykoler. Dette vannet kan derimot inneholde hydrokarboner. Noen av områdene knyttet til dette systemet kan ikke drenere til dreneringsbassenget ved hjelp av tyngdekraften. Avløpsvannet her samles i separat nettverk til dreneringssump hvor det videre pumpes til dreneningsbassenget. Det er også visse områder med oppsamlingskant som også dreneres hit. Vannet føres først til et bunnfallsbasseng så videre gjennom et oljeseparasjonsbasseng. Potensiell olje vil bli samlet av oljeavskummere, og sendt til kavernen for ustabilisert kondensat. Vannet føres så videre til observasjonsbassenget, og er vannet rent vil det slippes til sjø. Ved utslipp tas det mengdeproporsjonale prøver så lenge det er utslipp. Til det andre dreneringsbassenget (hazordous) føres vann som kan inneholde glykoler fra prosessen, dette er områdene for MEG gjenvinning, lagring og behandling, samt TEG gjenvinning. Dette vannet pumpes til det biologiske vannrenseanlegget for rensing fra MEG/TEG bassenget. Avløpssystemet til begge dreneringsbassengene er i utgangspunktet separate underjordiske rørsystem, men av sikkerhetsmessige årsaker er de koblet sammen i to kumsystem for å kunne ta unna store mengder vann. Ved utløsning av brannvannsystemene kan det i henhold til systemets design forekomme et overløp mellom disse to rørsystemene slik at vannet som i utgangspunktet skal være rent kan bli forurenset av TEG (figur 1). 3

4 Figur 1. Figuren viser en oversikt over system 56 hvordan et overløp mellom rørsystemene for rent vann (nonhazardous) og vann som potensielt kan inneholde TEG (hazardous) kan forekomme ved store nedbørsmengder og utløsning av brannvannsystemet. Utslipp av TEG fra Nyhamna prosessanlegg beregnes som det totale utslippet fra system 56 og system 39. I 2017 ble det rapportert inn 81 tilfeller av overskridelse av grenseverdiene av TEG på tillatt døgnkonsentrasjon og døgnmasse. Rotårsaksanalyse Med bakgrunn av utfordringene knyttet til TEG i 2017 med gjentagende overskridelse av grenseverdiene ble det i 2018 gjennomført en omfattende rotårsaksanalyse for å forstå hva som forårsaket overskridelsene. Rotårsaksanalysen viste blant annet at overskridelsene av utslippsgrensen var i hovedsak knyttet til system 56, noe som betyr at det var TEG i det rene avløpsvannet (nonhazardous). Det ble som et resultat av dette kartlagt flere årsaker som kunne forårsake TEG i avløpssystemet som blant annet: Stempelpumpehavari på TEG-tog Filterbytte og lufting av veksler Åpning av utstyr 4

5 Diverse drypplekkasjer Normalt TEG-forbruk av utsyr. I tillegg ble det gjort et omfattende arbeid med å forstå tilstanden til avløpssystemet, og det ble avdekt ett behov for omfattende rengjøring for å kunne utnytte kapasiteten. Det antas at det har forekommet overløp mellom non-hazardous og hazardous systemet ved store nedbørsmengder, og full kapasitet i avløpssystemet er vesentlig for å redusere risiko for overløp under nedbør. I tillegg til at kapasiteten var redusert er det også antatt at TEG akkumulerte i massen i avløpssystemet under tørkeperioder, for å så frigjøres under større nedbørsperioder eller tilfeller hvor brannvannkanonene ble utløst. Avløpssystemet ble systematisk plugget, drenert ned og rengjort. Dette resulterte i at store mengder masser ble systematisk fjernet fra avløpssystemet. Etter rengjøring ble det utført videoinspeksjon av systemet, før veskefylling og fjerning av plugger. Videoinspeksjonen avdekte ingen feil med systemet og at tilstanden er god. Det er utarbeidet forbedrede vedlikeholdsrutiner for avløpssystemet. Rengjøring av systemet for potensielt forurenset vann er ferdigstilt, mens avløpet for rent vann vil ferdigstilles ila Utover rengjøring av avløpssystemet, er det gjennomført en rekke tiltak for å minimere TEG til avløpssystemet: Spesifikt vedlikehold for å unngå stempelpumpehavari Bruk av drypptrau og oppsamling/absorbenter ved lufting og åpning av utstyr Vedlikehold av dreneringsbassenger Oppfølging av drypplekkasjer i henhold til etablerte instrukser Umiddelbar rengjøring dersom søl av TEG forekommer Status utslipp TEG 5

6 Det ble gitt to midlertidige utslippstillatelser for økte grenser for TEG i 2018, mottatt og (ref. 2016/1715). De midlertidige tillatelsene for 2018 hadde følgende grenser for døgnmiddel av TEG til sjø. 3,5 mg/l 4,0 kg/d Som et resultat av rotårsaksanalysen og god oppfølging har Nyhamna prosessanlegg ingen utslipp av TEG over tillatt grenseverdi i 2018 (se figur 2 og 3). Figur 2 viser en oversikt over døgnkonsentrasjonen av TEG fra system 56 og system 39 samlet for 2017 og Den grå linjen viser den opprinnelige tillatte grenseverdien på 1,5 mg/l, mens den oransje linjen viser den midlertidige grenseverdien på 3,5 mg/l. I 2017 var det 38 tilfeller av overskridelse av utslippsgrensen på 1,5 mg/l. Med den midlertidige grenseverdien på 3,5 mg/l, gyldig for 2018, var det ingen overskridelser av tillatelsen for

7 Konsentrasjon (mg/l) TEG 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Konsentrasjon (mg/l) grenseverdi mg/l midlertidig grense mg/l Figur 2. Døgnutslipp TEG (mg/l) sammenlignet med grenseverdiene. Figur 3 viser en oversikt over masse TEG på døgnbasis fra system 39 og system 56 samlet for 2017 og Den oransje linjen viser den opprinnelige grenseverdien på 1,4 kg/d, mens den grå linjen viser den midlertidige grenseverdien på 4,0 kg/d. I 2017 var det 43 tilfeller av overskridelse av utslippsgrensen på 1,4 kg/d. Med den midlertidige grenseverdien på 4,0 kg/d, gyldig for 2018, var det ingen overskridelser av tillatelsen for

8 18,000 Masse (kg/d) TEG 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0, Masse (kg/d) grenseverdi kg/d midlertidig grense kg/d Figur 3. Døgnutslipp TEG (kg/dl) sammenlignet med grenseverdiene. Figur 4 viser en oversikt over vannvolumene fra henholdsvis system 39 (oransje linje) og system 56 (blå linje) fra 2017 og Vannvolumet fra system 56 varierer i stor grad i forhold til nedbør, og maks volum var i 2017 på ca m 3 /d. I all hovedsak er vannvolumet under 2000 m 3 /d fra system 56. Vannvolumet fra system 39 er mer stabilt gjennom året og ligger mellom 500 m 3 /d og 900 m 3 /d. 8

9 Vannvolum (m3/d) fra system 56 og system Figur 4. Vannvolum (m 3 /d) fra system 56 og system 39. Volum (m3/d) system 56 Volum (m3/d) system Tabellen under viser maksimumsutslippene (volum, mg/l, kg/d) fra system 56, system 39 og samlet fra begge systemene i Tabell 1. Oversikt over maksutslippene fra de ulike system og samlet fra begge systemene i System 39 System 56 Samlet system 39 og system 56 Volum (m³/d) TEG (mg/l) TEG (kg/d) Volum (m³/d) TEG (mg/l) TEG (kg/d) Volum (m³/d) TEG (mg/l) TEG (kg/d) Maks 868 1,7 1, ,1 1, ,7 1,7 Omsøkt endret grenseverdi TEG Ved store nedbørsmengder er det selv ved meget lave TEG konsentrasjoner fra system 39 og system 56 (innenfor tillatt grenseverdi) utfordrende å overholde grenseverdien for døgnmasse på 1,4 kg/d da det kan være behov å slippe ut over 2000 m 3 vann fra åpent 9

10 avløpssystem under ekstreme nedbørsperioder. Det må også tas med i beregningen et utslipp på ca 600 m 3 /d fra system 39. Selv med et effektivt og stabilt biologisk vannrenseanlegg, samt omfattende arbeid med å forhindre at TEG kommer i avløpssystemet vil det ved spesielle situasjoner for eksempel ved mye nedbør, testing av brannvannsystem og andre uforutsette hendelser vil kunne forekomme utslippskonsentrasjoner og masse av TEG over opprinnelig tillatt grense. Det søkes herved om en ny permanent utslippsgrense basert på utslipp av maksimum 2000 m 3 vann/d. Den omsøkte grensen er basert på «verst tenkelig scenario» og det forventes at utslippskonsentrasjonene- og mengde vil være betydelig lavere i normal drift. Det påpekes at utslippsberegningene fra og med baseres på følgende: Dersom prøveresultatet er under kvantifiseringsgrensen (LOQ) vil 0 benyttes som resultat, ref. brev fra Miljødirektoratet sendt 1. februar 2018, 2017/143. Tabell 2 viser en oversikt over de omsøkte utslippsgrense for TEG samlet fra system 56 og system 39. Det søkes videre om at utslippsgrensene skal ha gyldighet fra Tabell 2. Oversikt over omsøkte utslippsgrenser for TEG. Utslippskonsentrasj Masse Masse Masse on døgn (mg/l) døgnmidde månedsmiddel årsutslipp l (kg/d) (kg/år) (kg/d) 5,0 10 3,

11 Det refereres til punkt 2.3 i «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Gassco AS, Nyhamna Prosessanlegg» hvor AS Norske Shell, på vegne av Gassco AS, plikter å redusere utslippene så langt det er mulig uten urimelige kostnader, selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser. Miljøvurdering Cowi AS har i 2018 utarbeidet en rapport «Miljørisikovurdering av utslipp av trietylenglykol (TEG) fra Nyhamna» (vedlegg 1). I rapporten gjøres det en vurdering av mulig påvirkning TEG har på det biologiske renseanlegget og resipienten. Dette er gjort ved å gjennomgå historisk driftsdata og økotoksikologisk informasjon, i tillegg til at PEC/PNEC-beregninger er gjennomført for utvalgte utslippsscenarioer. Økotoksikologisk data viser at TEG er i HOCNF kategori gul. Det betyr at produktet vil brytes ned i miljøet og det vil ikke bioakkumulere. TEG vil ikke ha en akutt toksisk effekt på det akvatiske miljøet ved omsøkte verdier. Cowi AS har gjort utslippsberegninger med seks ulike forutsetninger: Med og uten fortynning i kjølevann, samt fortynning i nærutslippsområdet med fortynningsfaktorene 10 (100 m utenfor utslippspunktet på vinter), 20 (100 m utenfor utslippspunktet på sommer) og 100 (konservativ fortynning brukt av EU TGD) for begge disse. Disse seks forutsetningene er benyttet for seks ulike utslippskonsentrasjoner (se tabell 3). Det er tatt utgangspunkt i grenseverdiene fra utslippstillatelsen, samt de tre høyeste målte konsentrasjonen de siste årene og gjennomsnittskonsentrasjonen i samme periode (se vedlegg 1) 1 1

12 Tabell 3. Tabellen viser konsentrasjonen av TEG i resipienten med og uten fortynning. Målt i utløpet TEG-konsentrasjon (mg/l) I resipient (uten kjølevann) I resipient (med kjølevann) Fortynningsfaktor Kommentar 1,5 0,150 0,075 0,015 0, , , Grense Grenseverdier fra Midlertidig utslippstillatelsen 3,5 0,350 0,175 0,035 0, , , grense Maksutslipp målt 6,13 0,613 0,307 0,061 0, , , Målt ,90 0,790 0,395 0,079 0, , , Målt ,65 1,065 0,533 0,107 0, , , Målt Gjennomsnittsutslipp 0,6 0,060 0,030 0,006 0, , , Snitt i perioden For å vurdere miljøkonsekvens er det gjort beregninger av forholdet mellom forventet miljøkonsentrasjon (Predicted Environmental Concentration PEC) og forventet nulleffektskonsentrasjon (Predicted No Effect Concentration PNEC). Dersom PEC er større enn PNEC, dvs PEC/PNEC > 1, kan det ikke utelukkes negative konsekvenser for resipienten. Dette ble funnet i ett tilfelle med høyest konsentrasjon målt siden 2014 hvor fortynning av kjølevann ikke ihensyntas (se tabell 4). Denne konsentrasjonen kan forventes å gjenfinnes i nærområdet til utslippet, under 100 m fra utslippspunktet. For alle de andre utslippsscenarier er det ikke forventet noen negativ effekt (Se vedlegg 1) Tabell 4. Tabellen viser tilfeller med PEC/PNEC > 1 TEG målt i utløpet (mg/l) I resipient (uten kjølevann) PEC / PNEC I resipient (med kjølevann) Fortynningsfaktor Kommentar Grenseverdier fra 1,5 0,2 0,1 0,0 0,0003 0,0002 0,00003 Grense utslippstillatelsen 3,5 0,4 0,2 0,0 0,001 0,0004 0,00007 Midlertidig grense Maksutslipp målt 6,13 0,6 0,3 0,1 0,001 0,001 0,0001 Målt ,90 0,8 0,4 0,1 0,002 0,001 0,0002 Målt ,65 1,1 0,5 0,1 0,002 0,001 0,0002 Målt Gjennomsnittsutslipp 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0001 0,0001 0,00001 Snitt i perioden Det er i tabell 5 videre gjort en beregning for å bestemme hvilken konsentrasjon i utslippspunktet som skal til for at PEC/PNEC skal bli >1, dvs. PEC = 1 mg/l. Resultatet 2 1

13 viser at ved det verste scenariet mht. fortynning kan utslippsvannet inneholde 10 mg/l TEG. Ved det beste scenariet kan det inneholde mg/l TEG (Se vedlegg 1). Tabell 5. Tabellen viser beregnet konsentrasjon i utløpet dersom PEC skal bli lavere enn PNEC = 1 mg/l. Beregnet konsentrasjon i utslippsvann (mg/l) Uten etterfølgende fortynning i kjølevann Med etterfølgende fortynning i kjølevann Fortynningsfaktor i resipient Beregnet kons i utløpet (mg/l) Rapporten konkluderer med at en langtidsgrense for utslipp av TEG kan akseptere en gjennomsnittlig utslippskonsentrasjon over en måned på 10 mg/l TEG uten negative konsekvenser. Rapporten viser videre at denne konsentrasjonen ikke vil ha negative effekter for det biologiske vannrenseanlegget. Det vurderes dermed at søknad om permanent økt kortiddsgrense på 5 mg/l ikke vil ha negativ konsekvens på resipienten. Oppsummering Det søkes herved om en ny permanent utslippsgrense for TEG basert på utslipp av maksimum 2000 m3/d med følgende utslipp, med gyldighet fra : 3 1

14 Utslippskonsentrasj Masse døgnmiddel Masse Masse årsutslipp on døgn (mg/l) (kg/d) månedsmiddel (kg/år) (kg/d) 5,0 10 3, Miljøpåvirkningen av omsøkt utslippsmengde per år er antatt å være lav. Det vil også arbeides kontinuerlig med å optimalisere driften slik at utslippskonsentrasjonene holdes så lave som mulig. 4 1

15 Med hilsen A/S Norske Shell Ivar Berg Myndighetskontakt Brevet er elektronisk godkjent og mangler derfor signatur 5 1

A /S Norske Shell - S øknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

A /S Norske Shell - S øknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Si ssel Sandgrind A/S Norske Shell P. O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321 139 E - post janmartin.haug

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT MILJØRISIKOVURDERING AV ØKT OLJEUTSLIPP FRA EKEBERG TANK ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Resipientundersøkelse (2015) 2

Detaljer

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 NORSKE SHELL AS Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 ADDRESS Aquateam COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkke 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no NORSKE SHELL

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg INSPEKSJONSRAPPORT A/S NORSKE SHELL AVD PRODUKSJON OG PROSESSERING AV GASS OG LETTOLJE Nyhamna 6480 Aukra Oslo, 20. desember 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Martin Haug 2016/1715 Saksbehandler:

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet 2013

Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet 2013 Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet 2013 Aquateam - norsk vannteknologisk senter as Rapport nr: 13-023 Prosjekt nr: O-13067 Prosjektleder: Liv Bruås Henninge Medarbeidere:

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 2.12.2016 Deres ref.: Mdir1619 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 20. desember 2017 Deres ref.: Mdir1721 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Eirin Sva Stomperudhaugen Produksjon på Knarr Vedtak om

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nyhamna prosessanlegg

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nyhamna prosessanlegg INSPEKSJONSRAPPORT GASSCO AS NYHAMNA PROSESSANLEGG Oslo, 29. oktober 2018 Postboks 93 5501 Haugesund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kirsten Louise Bolstad Halvorsen 2016/1715 Saksbehandler:

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

SØKNAD OM ENDRING AV LØYVE FOR UTSLIPP TIL VANN. Tillatelses nr T. Anleggsnummer

SØKNAD OM ENDRING AV LØYVE FOR UTSLIPP TIL VANN. Tillatelses nr T. Anleggsnummer Fylkesmannen i Hordaland Att.: Henriette Ludvigsen Kaigaten 9 5015 Bergen DERES REF: Henriette Ludvigsen VÅR REF: Ole Døsvik Bergen, 03. oktober 2017 DOKUMENTKODE: 616730 RIV BRV 002 TILGJENGELIGHET: Åpen

Detaljer

SYSTEMREVISJON ved VESTNES RENOVASJON AS

SYSTEMREVISJON ved VESTNES RENOVASJON AS 1 SYSTEMREVISJON ved VESTNES RENOVASJON AS Utkast til Rapportnr.: 2012.003.R. FMMR Dato for revisjonen: 26.09.2012 Kontaktpersoner for revisjonen: Dato for formøte: 12.09.2012 Fra virksomheten: Marianne

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Midlertidige renseløsninger for anleggsvirksomhet

Midlertidige renseløsninger for anleggsvirksomhet Vannforeningen Oslo 16.januar 2017 Midlertidige renseløsninger for anleggsvirksomhet Eksempler på praktiske løsninger Halvor Saunes COWI 1 VANNFORENINGEN, 16. JANUAR 2017 Utfordringer i byggefasen Overflateavrenning,

Detaljer

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.02.2016 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Hofseth BioCare

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Ann Mari Vik Green A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321139 E-post janmartin.haug@shell.com

Detaljer

Drift av Draugen dewateringpumpe utslipp av tetningsolje

Drift av Draugen dewateringpumpe utslipp av tetningsolje A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 16.03.2015 Deres ref.: Mdir1426 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181-108 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Drift av Draugen dewateringpumpe utslipp

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

SFT har forøvrig følgende anmerkning i forbindelse med inspeksjonen: 1. Virksomheten har mangelfull tilgang til datablader

SFT har forøvrig følgende anmerkning i forbindelse med inspeksjonen: 1. Virksomheten har mangelfull tilgang til datablader Inspeksjonsrapport 2007.140.I.SFT Side 1 av 5 Rapport nr.: 2007.140.I. SFT Virksomhet: Eidsiva Servicepartner AS Organisasjonsnummer: 982774500 Virksomhetens adresse: Fabrikkveien Raufoss industripark

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 NOTAT Vår dato Vår referanse 2012-11-12 / /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 1 av 5 Til Rygge sivile lufthavn. Kopi til Moss Lufthavn Rygge Miljøpåvirkning

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013 fra Ormen Lange Landanlegg 2013 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 17.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for avvikling og oppkobling av nytt stigerør og bytte av undervannspumpe på Draugen

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for avvikling og oppkobling av nytt stigerør og bytte av undervannspumpe på Draugen Norske Shell AS Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 09.08.2018 Deres ref.: Mdir1807 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-99 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Endret tillatelse til forbruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med installasjon av havbunnskompressorstasjon på Gullfaksfeltet

Endret tillatelse til forbruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med installasjon av havbunnskompressorstasjon på Gullfaksfeltet Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 19.06.2015 Deres ref.: AU-GF-00028 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Endret tillatelse til forbruk og utslipp av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Boring og produksjon på Norne

Boring og produksjon på Norne Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 03.10 2016 Deres ref.: AU-NOR-00018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/233 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring og produksjon på Norne Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Overvåking av prosessvann oppstrøms og nedstrøms av vannrenseanlegget før og under oppstart av brønn mot Ormen Lange Landanlegg i 2014

Overvåking av prosessvann oppstrøms og nedstrøms av vannrenseanlegget før og under oppstart av brønn mot Ormen Lange Landanlegg i 2014 Overvåking av prosessvann oppstrøms og nedstrøms av vannrenseanlegget før og under oppstart av brønn mot Ormen Lange Landanlegg i 2014 Aquateam COWI AS Rapport nr: 14-023 Prosjekt nr: O-13067 Prosjektleder:

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Miljødirektoratets regulering av kjemikalier. Ingeborg Rønning Sjefingeniør, petroleumseksjonen

Miljødirektoratets regulering av kjemikalier. Ingeborg Rønning Sjefingeniør, petroleumseksjonen Miljødirektoratets regulering av kjemikalier Ingeborg Rønning Sjefingeniør, petroleumseksjonen Overordnede rammer Sterkt nasjonalt lovverk: forurensning er forbudt og krever med noen unntak egen tillatelse

Detaljer

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET ESSO NORGE AS Grenseveien 6, 4313 Sandnes Postboks 60, 4064 Stavanger 51 60 60 60 Telefon 51 60 66 60 Fax S-38114 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn: Solveig Aga Solberg Forus,

Detaljer

Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg Dato for inspeksjonen: 1.november 2011 Rapportnummer: 2011.097.I.KLIF Saksnr.: 2011/94

Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg Dato for inspeksjonen: 1.november 2011 Rapportnummer: 2011.097.I.KLIF Saksnr.: 2011/94 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.097.I.KLIF

Detaljer

Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Side 1 av 5 Rapport nr.: 2008.164.I. SFT Virksomhet: Alexela Sløvåg AS Organisasjonsnummer: 982 019 907 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Sløvåg Industriområde 5960 Dalsøyra Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer:

Detaljer

Mellomlagringsplasser for slam rensing av avrenningsvann

Mellomlagringsplasser for slam rensing av avrenningsvann Mellomlagringsplasser for slam rensing av avrenningsvann Erlend Lausund 1 Mellomlagringsplasser for slam Forskjell på mellomlagringsplass, komposteringsanlegg og deponi. Hvorfor har vi mellomlagringsplasser?

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005 Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen januar april 25 Mai 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 2 HVA UTLØSTE KRAV TIL TILTAK?... 4 2.1 GRENSEVERDIER...

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. HBC Midsund Stormyra

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

INSPEKSJON VED Os renseanlegg

INSPEKSJON VED Os renseanlegg FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Os renseanlegg RAPPORT NR. 2001/8 Bedriftens adresse: Os kommune Arkivkode: 01/14547-461.21 Utslippstillatelse av: 11.04.1996 Forrige kontroll:

Detaljer

Tunnelvaskevann. - Handlingsplan og prioriteringsverktøy. Dröfn Helgadóttir Statens vegvesen. Helltunnelen Foto: Knut Opeide

Tunnelvaskevann. - Handlingsplan og prioriteringsverktøy. Dröfn Helgadóttir Statens vegvesen. Helltunnelen Foto: Knut Opeide Tunnelvaskevann - Handlingsplan og prioriteringsverktøy Dröfn Helgadóttir Statens vegvesen Helltunnelen Foto: Knut Opeide Regional handlingsplan for håndtering av tunnelvaskevann En plan for å møte utfordringene

Detaljer

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 30.01.2015 Deres ref.: Mdir1422 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181-100 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Detaljer

Tillatelse til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg i 2014

Tillatelse til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg i 2014 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Klif 1313 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av brønner mot

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 2013.010.I.FMST Inspeksjonsdato: 27.8.2013 Informasjon om virksomheten

Detaljer

Vedtak om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner for letebrønn 25/4-5 Byggve i PL102 og avgrensningsbrønn 25/2-13 Rind i PL026 -

Vedtak om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner for letebrønn 25/4-5 Byggve i PL102 og avgrensningsbrønn 25/2-13 Rind i PL026 - Total E&P Norge AS Postboks 168 Sentrum 4001 STAVANGER Oslo, 14.07.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10435 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Vedtak om tillatelse til permanente

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift og vedlikehold av Ormen Lange feltet

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift og vedlikehold av Ormen Lange feltet 1 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift og vedlikehold av Ormen Lange feltet Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 3 2. Bakgrunn for søknaden... 4 3. Utslipp til sjø...

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler. Kristin Espeset Telefon: 5156 8878 Saksnr.: 2011/8819 Nortura Forus i Stavanger kommune - Kontrollrapport Rapportnr.: Type kontroll: 2011.002.I.FMRO

Detaljer

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven. Midlertidig tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med tunneldriving ved Nye Verma kraftverk for Rauma Energi AS i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6304/3-1, Coeus A/S Norske Shell Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

Endring av vilkår i tillatelse til utslipp av lensevann til Indre Vågen, Sandnes kommune

Endring av vilkår i tillatelse til utslipp av lensevann til Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 01.02.2018 Vår ref.: 2017/7921 Arkivnr.: 461.2 IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Medhold i klage og endring av vilkår i utslippstillatelse ved Forsan i Steigen kommune Cermaq Norway AS

Medhold i klage og endring av vilkår i utslippstillatelse ved Forsan i Steigen kommune Cermaq Norway AS .. Cermaq Norway AS post.norway@cermaq.com Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/43 Deres ref.: 16/64409 Vår dato: 4.11.2016 Deres dato: 19.06.2016

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007 fra Ormen Lange Landanlegget 2007 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2008 Ormen Lange Landanlegg-2007 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS...4 1.1 FELTETS

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra Aasta Hansteen-feltet AU-AHA

Søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra Aasta Hansteen-feltet AU-AHA Hansteen-feltet Security Classification: Internal - Status: Draft Page 1 of 11 Security Classification: Internal - Status: Draft Page 2 of 11 Innhold 1 Innledning... 4 2 Foretaket... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA

MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA Status juni 2011 Opprydningsarbeidet på Brakerøya har pågått siden sommeren 2009. Rom Eiendom AS utarbeider årlige nyhetsbrev for oppryddingen hvor status gjennomgås. Det er etablert

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Søknadom oppstart av brønnermot Ormen Lange Landanlegg

Søknadom oppstart av brønnermot Ormen Lange Landanlegg Shell Exploration & Production Klima ogforurensningstilsynet Postboks8100Dep 0032Oslo A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon+4771 564000 Mobiltelefon99321 139 E-postjanmartin.haug@shell.com

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Austevoll vannbehandlingsanlegg - søknad om utslippstillatelse til Kvernakyllaren i Heimarkpollen, Austevoll kommune.

Austevoll vannbehandlingsanlegg - søknad om utslippstillatelse til Kvernakyllaren i Heimarkpollen, Austevoll kommune. Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern og klimaavdelinga Postboks 7310 5020 Bergen ADRESSE COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 09/.10.2015 SIDE 1/5 REF Peto OPPDRAGSNR A073348-001

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 HYDRO Sture Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 2 UTSLIPP TIL LUFT... 5 2.1 UTSLIPP VED LAGRING

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes

Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 6 Tittel: Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til

Detaljer

Vedlegg til årsrapport 2018

Vedlegg til årsrapport 2018 Vedlegg til årsrapport 2018 Sak: Vurdering av overvåkingsresultater og miljøpåvirkning i vannresipient - Asak Massemottak Dato: 28.02.19 Til: Fylkesmannen i Oslo og Viken Fra: Asak Massemottak AS v/norsk

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 03.12.2015 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: REC Wafer Norway AS Rapportnummer: I.KLIF

Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: REC Wafer Norway AS Rapportnummer: I.KLIF Inspeksjonsrapport Svaradresse: Klima- og forurensningsdirektoratet Tilsynsavdelingen Statens Hus, 3708 Skien Telefon: 35 58 61 20 Telefaks: 22 67 67 06 Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

Detaljer

Rapport: Slam og utslippskontroll Årsrapport

Rapport: Slam og utslippskontroll Årsrapport Rapport: Slam og slippskontroll 2014 - Årsrapport DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 26.01.2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS RAPPORT Navn: Slam og Utslipp Årsrapport

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Sinkaberg Hansen AS Marøya, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Eskil Laukvik (fabrikksjef) Marit

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rapport: Slam og utslippskontroll Årsrapport

Rapport: Slam og utslippskontroll Årsrapport Rapport: Slam og slippskontroll 2015 - Årsrapport DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 12.01.2016 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS RAPPORT Navn: Slam og Utslipp Årsrapport

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse etter forurensningsloven IVAR renseanlegg Grødaland Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jf 16. Tillatelsen

Detaljer

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 29.08.2005 2005/104-11 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola 77 64 22 15 Tine Meieriet Nord

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2004 HYDRO Sture Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS...3 1.1 GENERELT... 3 1.2 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 2 UTSLIPP TIL LUFT...5 2.1 UTSLIPP VED LAGRING

Detaljer

Fï ½lger opp telefonsamtale med deg vedr. vedlegg om utslipp til vann fra JE. Ekornes Avd. Tynes.

Fï ½lger opp telefonsamtale med deg vedr. vedlegg om utslipp til vann fra JE. Ekornes Avd. Tynes. Fra: Bï ½rge Andreas Heggen Johansen[borge.andreas.heggen.johansen@ekornes.com] Dato: 7. jul 2017 12.47.04 Til: Gjenstad, Guro Eidskrem Kopi: Per Jarle Tynes Tittel: SV: Tilleggsinformasjon til sï ½knader

Detaljer

Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende?

Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende? Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende? Magnhild Føllesdal, Driftsassistansen for vann og avløp

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog -

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog - Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 21.06.2016 Deres ref.: AU-DAG-00186 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3207 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring

Detaljer

Marine Harvest AS - avdeling Rovde - inspeksjonsrapport I.FMMR

Marine Harvest AS - avdeling Rovde - inspeksjonsrapport I.FMMR Vår dato 08.06.2018 2018/2875/ANKL/542.9 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Anne Grete Kleven, 71 25 84 77 Vår ref. MARINE HARVEST AS Sandviksbodene 77A/B 5035 BERGEN Marine

Detaljer

Tillatelse til utslipp av brønnvæsker fra brønn A-48 som skal plugges på Heidrun

Tillatelse til utslipp av brønnvæsker fra brønn A-48 som skal plugges på Heidrun Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Trondheim, 26.01.2018 Deres ref.: AU-TPD DW FX-00321 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Tillatelse til utslipp

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Statens vegvesen Region Øst til utslipp av tunnelvaskevann fra Tåsentunnelen, Oslo kommune

Tillatelse etter forurensningsloven for Statens vegvesen Region Øst til utslipp av tunnelvaskevann fra Tåsentunnelen, Oslo kommune Tillatelse etter forurensningsloven for Statens vegvesen Region Øst til utslipp av tunnelvaskevann fra Tåsentunnelen, Oslo kommune I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lindum Vannrens AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lindum Vannrens AS INSPEKSJONSRAPPORT LINDUM VANNRENS AS Oslo, 27. april 2018 Lerpeveien 155 3036 Drammen Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Stein Petter Næss 2016/2140 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Inspeksjonsrapport:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til Haugesund kommune etter forurensningsloven - Årabrot avløpsanlegg Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981(forurensningsloven)

Detaljer