Fjell kyrkjeblad. Fjell kyrkjeblad 80 år! Nummer SIDE 9. Ny leiar for diakonitenesta SIDE 4. Landro gravplass vigsla SIDE 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kyrkjeblad. Fjell kyrkjeblad 80 år! Nummer SIDE 9. Ny leiar for diakonitenesta SIDE 4. Landro gravplass vigsla SIDE 8"

Transkript

1 Fjell kyrkjeblad Nummer Fjell kyrkjeblad 80 år! SIDE 9 Ny leiar for diakonitenesta SIDE 4 Landro gravplass vigsla SIDE 8

2 2 Fjell kyrkjeblad Fjell kyrkjeblad kjem ut 6 gongar i året og kostar kr 200,- pr. år. For utanbygds: kr 250,-. Utgjevar: Leiar Olav Martin Vik Kyrkjeverje og redaktør Ansvarleg redaktør: Olav Martin Vik Grafisk utforming: Yngvild Mørner Sørheim Framsidebilete: Bilete av Fjell kyrkje i Kyrkjeblad for Fjell frå 1939 Trykk: Bodoni AS M 41 ØME ET 699 Kontaktinformasjon Adresse: Fjell kyrkjelege fellesråd, Postboks 184, 5342 Straume Besøksdresse: Fjell kyrkjekontor, Tytebærbrekko 2, Temahuset Telefon: Ekspedisjonstid alle kvardagar: E-post: Nettsider: Bankgiro Fjell kyrkjeblad: Fjell kyrkjelege fellesråd: Innleveringsfrist for annonsar, artiklar og kunngjeringar til neste nummer av Fjell kyrkjeblad: 5. november 2019 Kyrkjevalet er over, kommunevalet er over og dei valte medlemene skal styre for kvar sine område. Kommunen og kyrkja har kvar sine rollar, like fullt er dei vevd i kvarandre. Kyrkja er ein stor samfunnsaktør slik kommunen er. Så er det slik at kommunen er folket, der ein også finn alle kyrkja sine medlemer. Den nye kommunen vert ein stor kommune. God framtidsretta planlegging og utvikling av denne kommunen må skje i eit nært og godt samspel mellom store og små samfunnsaktørar, og folket. Me gratulerer alle folkevalde, i kyrkjelege råd og i kommunale råd og styre og ønskjer alt godt for arbeidet. Me presenterer i dette bladet alle kyrkjeleg tilsette i nye Øygarden kyrkjelege fellesråd. Det er ein stor kyrkjestab. Eg er privilegert som får vere leiar for denne flotte staben. Det er mange. Likevel er det slik at behovet for arbeidarar ikkje er dekka. Me kunne fylt alle sidene i bladet med tilbod og aktivitetar, om me skulle tatt inn alt som skjer ute i sokna og det er med høgg og belegg at me har mannskap til alt. I tillegg kjem alle dei flinke frivillige medarbeidarane. Dei er det også mange av, men me treng fleire. Me har for lite diakonale ressursar. Det er eit stort behov for kyrkja sine diakonale tenester. Diakoni skal gjennomsyre alt vårt arbeid, men i mange tilfelle er det behov for menneske med kompetanse. Også innanfor dette området er det eit stort behov for frivillige. Det er viktig å vere klar over at diakonalt arbeidet er retta mot menneske i alle aldrar. På side 14 i bladet møter du vår nye leiar for diakoniseksjonen. Fortsatt god haust. Karneval med tema: Gode venner i jungelen! Bruk fantasien og kle deg ut med kostymer fra jungelen! (skal ikke skremme andre ikke skrekkmasker) Godteri og aktiviteter! Dette blir gøy! Ågotneshallen 31. oktober kl Åpning med Bjarte Leithaug og barnekor. Godteri, pølser og aktiviteter inkl. i pris. Pris: Barn kr. 110,- Voksen kr. 110,- Makspris pr. familie kr. 350,- (foreldre+barn) Barn må komme i følge med voksen. Forhåndssalg av billetter på Restbilletter selges i døren. Landro kyrkje og Metodistkirken på Sotra

3 3 Espen Tveten Sokneprest i Øygarden Innhald Ny leiar for diakonitenesta Valresultata kyrkjevalet Mali og søk først Guds rike Landro gravplass vigsla... 8 Fjell kyrkjeblad 80 år... 9 Litt frå FUNK Etter nokre års studiar på misjon- og presteskulen i Stavanger, vart eg sendt på misjonspraksis til Mali. Endeleg, tenkte eg, no skulle eg få den endelege stadfestinga på at valet i å bli misjonær var rett. For eit sjokk det vart. Det var varmt, det var støv, det var fullt av søppel i gatene, folka såg ikkje særleg venlege ut, hirsegrauten var grøn og seig, og eg forstod lite av kulturen. Det vart kaos. Tenk alt eg måtte forstå for å kome i kontakt med dette fulanerfolket, og kunne eg klare å bu i ein så forskjellig kultur? Nei, det hadde gjerne vore enklare med gardslivet i Bamble likevel. Men ein kveld i Mali kom openberringa. Ein befriande tanke frå Gud vart sann i hjarta mitt. Eg skulle sleppe å prøve å forstå alt ved denne ukjende kulturen, eg skulle sleppe å tru at eg skulle forstå denne lokale islamvarianten til fingerspissane. Det var venleiken med Jesus eg skulle søke, det var han eg skulle nærme meg. Så skulle det andre koma på plass av seg sjølv. Eg skjønte snart at eg var minna på Jesu ord i Matteus 6,33: «Søk først Guds rike og rettferda hans, så skal de få alt det andre i tillegg.» Eg fekk fred for at Gud kallar ikkje den dugelege, men han dyktiggjer dei som vil følgje han. I tillegg begynte eg å sjå at menneska var flotte, varmen var overkommeleg og grauten var etande. Det vart ikkje Mali, det vart sju år i Thailand, og eg er veldig takknemleg for denne tenesta. Ingen av oss kan få kontroll, oversikt og den endelege roa i alt som skjer eller kan skje. Men det me kan gjee er Presentasjon av medarbeidarane Kunst med bodskap T-dagane å ta imot Jesu opne invitasjon til stadig koma tilbake til han. Han vil at me skal sjå han som startpunktet for livet vårt, tilfluktspunktet når me treng det, ja han er til og med endepunktet. Å ønskje å følgje Jesus, kan iblant kjennast ut som om me vert kasta frå det trygge og komfortable til det fullstendig usikre. Men i verkelegheita vert me tekne inn i det fullkomne sikre. Me kan ha vår livsforankring og tryggleik hjå han som er den einaste som held gjennom alle forhold. Jesus Kristus, frelsaren vår. Ny prost i Vesthordland prosti Foto: Sjømansmisjonen Jan Tommy Fosse er tilsett av Bjørgvin bispedømeråd som prost i Vesthordland prosti, etter Erling Kopperud som går av med pensjon no i haust. Fosse kjem frå stillinga som utenlandssjef i Sjømannskirken. Han tek til som prost 1. mars Jan Tommy Fosse vert nærare presentert i ei seinare utgåve av kyrkjebladet. Ny sokneprest i Fjell sokn Morten Torsvik er tilsett av Bjørgvin bispedømeråd som sokneprest i Fjell. Han kjem frå ei stilling som lærar ved Bibelskulen på Bildøy. Morten Torsvik tek til i stillinga 1. januar Han vert nærare presentert i neste utgåve av kyrkjebladet. Foto: Sambåndet IMF

4 4 AKTUELT Diakoni vart Vi ynskjer Astrid Fylling velkommen som leiar av diakonitenesta i nye Øygarden kyrkjelege Fellesråd. Ho tek over etter at Torbjørn Fjøren gjekk av med pensjon i sommar. TEKST: OLAV MARTIN VIK FOTO: YNGVILD MØRNER SØRHEIM Kven er Astrid Fylling? Eg er ei 61 år gamal kvinne, gift, 3 born og 4 barneborn. Eg har bak meg eit liv mange omskiftingar, særs ulike utfordringar, og erfaringar som pregar meg og min måte å tenkje på. Eg har hatt veldig ulike jobbar som har utfordra meg og gjeve meg nye visjonar og innsikt. Eg trur på menneske og vil at det skal være mogleg for alle å få være del av eit fellesskap viss dei vil. Kva er ditt forhold til kommunane Fjell, Sund og Øygarden? Eg har budd i Fjell i 14 år før vi kom attende i Eg trivst på Kolltveit saman med Harald. Vi bur i hans barndomsheim. Då vi budde her frå , jobba eg i Bergen og var ikkje så involvert i ting lokalt, med unntak av kyrkjelydsarbeid og gudstenestedeltaking. Fjell er ein god kommune å bu i. Eg ser også fram til at vi alle skal bu i Øygarden, det er eit av dei vakraste kommunenamna eg kan tenkje meg.

5 5 kallet i mitt liv Kvifor vart du diakon? Var det eit kall? Eg vart utdanna sjukepleiar på Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo. Eg hadde vore opptatt av Diakonissehuset i mange år etter at vi hadde hatt besøk heim av nokre diakonisser. Etter sjukepleiarutdanninga, tok eg diakonutdanninga på diakonihøgskulen. Etter kvart vart identiteten som diakon sterkare og sterkare og vart til kallet i mitt liv. Du har vore misjonær. Korleis pregar det deg? Å vere misjonær er annleis enn mykje anna. Eg lærte mykje dei åra vi var i Mali. Både respekt for andre si tru og måte å tru på, å vere audmjuk i møte med menneske sine liv. Eg måtte kommunisera med menneske med ein annan kultur enn min og såg etter kvart min eigen kultur litt frå utsida. Mykje av våre prioriteringar, det vi legg vekt på, både i trua og livet, er prega av vår kultur. Åra i Mali lærte meg å ikkje vere bastant i møte med andre menneske og deira erfaring, historie og liv. Kvifor vil du leie diakoniteneste i det nye fellesrådsområdet? Diakonitenesta er særs viktig for kyrkja, både no og i framtida. Eg har etter mange år i ulike roller, reflektert mykje rundt korleis kyrkja kan kommunisere med menneske og skapa møteplassar der alle kan bidra og kjenne seg heime. Eg likar visjonar og heilskapstenking og vil gjerne dele desse med andre. Foto: privat ASTRID FYLLING Alder: 61 år Gift med Harald Fylling, har tre barn og 4 barnebarn Vaks opp på 3 ulike stadar i Nord-Norge, Ramsund, Bø i Vesterålen og Rognan. Utdanning: Sjukepleiar med psykiatri som spesialutdanning. Er og utdanna diakon. Arbeid: Leiar diakoni/ soknediakon Tek til i stillinga 7. oktober Kva er diakoni? Diakoni er evangeliet i praksis. Det er kyrkja si omsorgsteneste og har i 2000 år møtt menneske med ulike behov, vært ei bru mellom menneske og kyrkja. Diakonien er også opptatt av å møte dei behova som ikkje blir møtt av andre instansar. Kyrkja sin diakoni kan møte menneske på ein annan måte enn offentlege hjelpeinstansar. For nokon er begge deler viktig. Kva vil du først fokusere på når du tek til i stillinga? Eg vil bli kjend i kommunen, i kyrkja og kyrkjelydane. Eg kan ikkje setja i gang nye tiltak før eg veit kva som rører seg og kva ressursar som finst. Det skjer mykje godt diakonalt arbeid vest om brua og kyrkjelydane er aktive. Dei som kjenner meg, veit at eg er særs opptatt av samhandling mellom medarbeidarar av alle slag. Dette vil være noko som vil prege alt eg gjer. Kyrkja har ei viktig samfunnsrolle. Kva plass bør diakoni ha i eit lokalsamfunn? Kyrkja sin diakoni har ei dobbel samfunnsrolle. På eine sida å samarbeide med alle gode krefter for å gjere lokalsamfunnet betre å bu i for alle som bur der. På andre sida skal diakonien vere ein røst som talar deira sak som ikkje vert høyrd av samfunnet og som kan påpeke manglar og foreslå løysingar.

6 6 Kyrkjevalet Valresultata frå kyrkjevalet 2019 Her kan du sjå kven som er valt til dei ulike sokneråda. Frammøteprosent ved kyrkjevalet: Foldnes sokn: 8 %, Fjell sokn: 8 % og Landro sokn: 7 % Dei nye sokneråda konstituerer seg ut på hausten der dei mellom anna vel leiar og nestleiar i rådet. Dette seier kyrkjelova 9 om primæroppgåva til soknerådet: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Val til Foldnes sokneråd: Faste medlemer innvalt i rekkefølge: 1. Renate Olsen Seim 4. Janne Mo 7. Astrid Aksnes Myskja 2. Hein Anders Kvalheim 5. Gunnar Innerdal 8. Olav Ingard Fjeldstad 3. Per Helge Refvik 6. Harald Rød Varamedlemer innvalt i rekkefølge: 1. Ole Hamre 3. Jan Terje Sønstabø 5. Bjørn Arvid Straume 2. Trond Høvik 4. Bjarne Skarestad

7 7 Val til Fjell sokneråd: Faste medlemer innvalt i rekkefølge: 1. Søgnie Lillevik Nilsen 3. Jorunn Småbrekke Gjersvik 5. Eigil Nødtvedt 2. Helge Nilsen 4. Arvid Nese 6. Ragnhild Andersland 1. Rachael Lorna Tufft 3. Gyri Ann Lie 5. Hans Kristian Hornnes 2. Hildegunn Romarheim Heie 4. Anne Elisabeth Hornnes Varamedlemer innvalt i rekkefølge: Val til Landro sokneråd: Faste medlemer innvalt i rekkefølge: 1. Dag-Olav Bjorøy 3. Tove Karin Lyngsmo Angeltveit 5. Sven Bech-Sørensen 2. Kjersti Langeland Angeltveit 4. Heidi Ødegård Vik 6. Kjersti Berland 1. Arne Ingolf Lie 3. Maryam Veisi 5. Helga Arnlaug Ellingsen 2. Hilde Olaug Tennebø Heggholmen 4. Trude Merethe Aadland Herner Varamedlemer innvalt i rekkefølge:

8 8 Landro nye kyrkjegard vigsla Søndag 29. september, etter gudstenesta i Landro kyrkje vart den nye kyrkjegarden på Landro vigsla. TEKST OG FOTO: OLAV MARTIN VIK Vigslingsseremonien vart leia av sokneprest Bjarte Nese. Under kyrkjekaffien vart den nye kyrkjegarden overlevert frå Fjell kommune til Fjell kyrkjelege fellesråd. Det var ordførar Marianne Sandahl Bjorøy som overrekte kyrkjegarden til leiar i kyrkjeleg fellesråd Dag-Olav Bjorøy. Det vart under helsingane uttrykt stor takk for eit godt utført anleggsarbeid og for godt samarbeid mellom alle involverte. Etter kyrkjekaffien gjekk kyrkjelyden til den nye kyrkjegarden der sokneprest Bjarte Nese stod for sjølve vigslinga. Rune Landro deltok på saksofon og Eva Karin Langeland leste frå Guds ord. Representantar frå entreprenørar og kommune: f.v. Kjetil Lie, Sartor Maskin. Arild Algrøy, Algrøy Elektro. Kåre Bjorøy, Sartor Maskin. Nina Askeland, Anleggsgartnermester Askeland AS. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og Jostein Sangolt Foldnes, prosjektleiar Fjell kommune. Dei deltakande tok den nye kyrkjegarden i augnesyn og det kom berre gode tilbakemeldingar på utforminga. Kyrkjegarden er som eit parkanlegg og den løfter det visuelle i heile området. Fjell kyrkjelege fellesråd takkar Fjell kommune for anlegget. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy under kyrkjekaffien. Bak står Nina Askeland og Kjetil Lie.

9 9 Fjell kyrkjeblad fyller 80 år! Medan det vart rydda i arkiva til Fjell kyrkjeblad i vår fann vi det første kyrkjebladet som blei laga for Fjell. Hausten 1939 blei det publisert eit fire siders kyrkjeblad. Det var konfirmant-tider i kyrkja og her kunne ein få lese om "Sju gode råd til dei unge". Framsida blei brukt til eit flott bilete av Fjell kyrkje og ei andakt. Andakta leier rett inn i ein omtale av gudstenesta. Den er hjartepunktet i ein kristen kyrkjelyd sitt liv. Gudstenesta sameiner menneskje i ei tru, ei von og ein kjærleik. Vidare følgjer kunngjeringar med komande gudstenesteoppsett. Det var søndags skule kvar preikesøndag. Hovudpunkta i bladet er slåande lik det ein ser i dagens kyrkjeblad. Ein innleiande andakt, eit tema i arbeidet nett no og gudstenesteoppsett for komande periode. Det er og å merka seg eit ønske om at bladet må nå alle heimane i prestegjeldet. Det målet er i stor grad nådd i dag. Ein kan sjå at bladet er trykt i Øystese trykkeri. Avstand i dag betyr ikkje så mykje, men den gongen var det nok eit stykke unna. I dette første kyrkjebladet står sokneprest Ingolf Boge som redaktør. Det er vemodig å tenkja på at denne utgåva vart publisert hausten Mindre enn eit år seinare kom krigen til Noreg og vi er godt kjende med at sokneprest Ingolf Boge blei ført til fangenskap i Tyskland og at han døydde der. Då er det godt å sjå at hans viktige arbeid og initiativ lever vidare til glede for oss som lever no. Les heile bladet på

10 10 Faste gravferdsdagar i nye Øygarden kommune Kyrkjeverja i nye Øygarden kommune kunngjer ordning med faste gravferdsdagar med verknad frå Gravferdsdagar i Sund kyrkje og Kausland kyrkje Tysdag kl og kl Torsdag kl Gravferdsdagar i Fjell kyrkje og Foldnes kyrkje Tysdag og fredag kl og kl Torsdag kl Gravferdsdagar i Landro kyrkje Tysdag, onsdag og fredag kl og kl Torsdag kl Gravferdsdagar i Blomvåg kyrkje og Hjelme kyrkje Onsdag kl og kl Fredag kl Velkommen til Basar i Fjell kyrkje! Laurdag 26. oktober kl Andakt, utlodning, kaffe og kaker. Vi tar imot gevinster med takk. Tal på gravferder pr. dag Gravferdsforvaltninga (seksjon kyrkjer og gravplassar) regulerer talet på gravferder for kvar dag. Klokkesletta som er angitt viser til kva tid gravferda kan verte lagt. Det er gravferdsforvaltninga som fastset dag og tid for gravferder. Oktober 2019 Olav Martin Vik Kyrkjeverje DEN NORSKE KYRKJA Hausten 2019 i Fjell kyrkje kl : Det aktuellefjell soknerådet/kyrkjelege kyrkjelege fellesråd fellesrådet Felles gudsteneste SOTRA ARENA Søndag 5. januar 2020 kl Onsdag 30. oktober med nattverd ved prostiprest Knut Kaldestad Onsdag 27. november Open kyrkje i advent: Onsdag 4. desember og 11. desember kl Velkommen!

11 A K T U E LT 11 Litt frå FUNK FUNK (felles ungdomsarbeid i kyrkja) har eit eige leiarprogram for dei unge leiarane i kyrkja. MILK- Minileiarkurs er vårt leiartreningsopplegg for unge året etter konfirmasjonstida. Her får dei innføring i kyrkja sitt ungdomsarbeid, lærer om kommunikasjon, samarbeid og organisering, kristen tru, leiaransvar, seg sjølv og andre. Leiartreningskurset har 8 samlingar i løpet av året, leiarweekend, praksis i kyrkja sitt barne og ungdomsarbeid lokalt, og eit fantastisk fellesskap! I år er det 25 påmelde til MILK, og først samling var 12.september. Leirar for MILK er Søgnie Lillevik Nilsen, Beate Sørhus, Maria Stokke og Magnes Krogh. ULF - Ungdomsleiarforum starta i juni 2019 og er ein inspirerande møteplass for unge leiarar over 16, som har (eller ynskjer å ha) leiaroppgåver i kyrkja. Leiaroppgåver kan være så mangt; Medarbeidar i søndagsskole, barnekor, ungdomslørdag, leir, t-dager, gudstenestearbeid, musikk, tweens, KRIK, andakt/vitnesbyrd, bibelgruppeleiar, mm. Her vert det også bobbla om nye tiltak av mange slag. Leiarforum er eit bål å varme seg ved, eit fellesskap med åndeleg og fagleg påfyll. Ein samlast ein kveld kvar månad. Leiarar er Anne og Knut Kaldestad, Ragnhild Nilsen og Maria Stokke. Leiarweekend Siste helga i august var både MILK og ULF samla til leir på Wallemtunet på Kvamskogen. Det vart ei herleg helg, og ein kick-start på hausten.

12 Presentasjon av medarbeidarane i nye Øygarden kyrkjelege fellesråd Visjon: Verdiar: Nær Gud, nær menneske Takknemleg, tenande, frimodig Overordna leiing Olav Martin Vik Alder: 63 år Kyrkjeverje Ansvarsområde: Overordna ansvar og leiing for verksemda (ikkje for prestane). Borghild Hustad Berge Alder: 48 år Assisterande kyrkjeverje/ seksjonsleiar administrasjon og økonomi Ansvarsområde: Administrasjon og økonomi Team: Leiar for Foldnes sokneteam Annlaug Børve Alder: 49 år Personalleiar Ansvarsområde: Overordna personalansvar og organisasjonsutvikling. Team: Leiar for Landro sokneteam Informasjonsavdeling Yngvild Mørner Sørheim Alder: 29 år Informasjonskonsulent Stillingsprosent: 80 Arbeidsoppgåver: Kyrkjeblad, nettside, kunngjeringar og grafisk utforming av informasjonsmateriell. Team: Stillinga er ikkje knytt til team Seksjonar Dei tilsette vert organsert i fem seksjonar som arbeider på tvers av soknegrensene, og som skal ha omsorg for heilskapen i det kyrkjelege arbeidet i fellesrådsområdet. Kvar seksjon har ein seksjonsleiar. Seksjonsleiarane har ansvar for å innarbeide fellesrådet sin visjon og verdiar mellom dei tilsette i seksjonen, dei har det overordna faglege ansvaret for seksjonen, og dei har personalansvar for dei tilsette innan sin seksjon. Seksjonsleiarane og personalleiar har også ei rolle som teamleiarar for kvart sitt sokneteam. Kyrkjeverja, seksjonsleiarane, personalleiar og koordinerande sokneprest utgjer saman kyrkjeverja si leiargruppe. Sokneteam Sokneteama er tverrfaglege team av tilsette som skal ha særskilt omsorg for arbeidet i kvart av dei fem sokna i fellesrådsområdet. Den enkelte tilsette får ei hovudtilknyting til eitt, og for enkelte tilsette to sokn. Det vert også etablert eit team knytt til kyrkjegardsarbeidet. Kvart av sokneteama vert saman med sokneprestane leia av ein sokneteamleiar. Sokneteamleiarane sine oppgåver vil vere å koordinere dei fellesrådstilsette i teamet, og sjå til at sokneteamet prioriterer arbeidet sitt i tråd med planar og vedtak både for fellesråd og sokneråd. Dei skal også vurdere kva ressursar som er naudsynte for gjennomføring av ulike tiltak, og sørge for ein tett og god dialog med sokneråda.

13 Seksjon for administrasjon og økonomi Primæroppgåve Administrasjonen skal utføre det administrative arbeidet i fellesrådsområdet i tråd med vedtekne planar og gjeldande regelverk. Dei skal levere kvalitativt gode tenester til brukarane våre. Saman med prestane og seksjonsleiarane skal dei legge administrativt til rette for kyrkjelege handlingar som gudstenester, dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Så langt det er mogleg og tenleg skal administrasjonen dekke behov for administrative tenester i seksjonane, i prestetenesta og i sokna. Seksjonsleiar: Borghild Hustad Berge. Rebekka Louise Sandøy Johannesen Alder: 30 år Kontorsekretær Stillingsprosent: 80 Arbeidsoppgåver: Resepsjonsteneste, posthandtering og arkivarbeid. Administrativt arbeid. Innkjøpsansvarleg på kyrkjekontoret. Team: Stillinga er ikkje knytt til team Siren Nordbø Alder: 47 år Økonomi- og personalkonsulent Stillingsprosent: 60 Arbeidsoppgåver: Økonomiarbeid for fellesrådet, personalarbeid og arkivarbeid. Team: Stillinga er ikkje knytt til team Line Steinsland Mosnes Alder: 52 år Administrasjonskonsulent Stillingsprosent: 50 Arbeidsoppgåver: Sakshandsaming og økonomiarbeid for Foldnes og Landro sokneråd. Team: Landro og Foldnes Kari Ragne Sandøy Rong Alder: 53 år Administrasjonskonsulent Stillingsprosent: 80 Arbeidsoppgåver: Ansvar for å koordinere resepsjonstenesta. Sakshandsaming og økonomiarbeid for Hjelme og Blomvåg sokneråd. Administrativt arbeid i samband med avtalar om dåp og dåpskurs. Team: Hjelme og Blomvåg Tove Olene Foss Solvang Alder: 53 år Administrasjonskonsulent Arbeidsoppgåver: Sakshandsaming og økonomiarbeid for Sund og Fjell sokneråd. Administrativt arbeid. Arbeid med bemanningsplanar. Team: Fjell og Sund Seksjon for kyrkjer og gravplassar Primæroppgåve: Arbeide for at bygg og anlegg i fellesrådsområdet vert ivaretekne og drivne i samsvar med krav i lover og forskrifter. Sjå til at kyrkjene er klare til gudstenester, bryllaup, gravferder og andre arrangement. Sørge for at gravplassane ver ein god stad for sørgjande og besøkande å komme til. Stå til teneste for dei menneska som oppsøkjer kyrkjene og på gravplassane. Seksjonsleiar: Norvald Snekkevik Alder: 61 år Team: Teamleiar for kyrkjegardsteamet Rolf Oksnes Alder: 58 år Kyrkjegardsarbeidar /kyrkjetenar Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Graving og vedlikehald av gravplassar. Team: Sund og kyrkjegardsteamet Janesh Amenya Alder: 60 år Kyrkjegardsarbeidar /kyrkjetenar Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Graving og vedlikehald av gravplassar. Team: Landro og kyrkjegardsteamet Kåre Kristoffersen Alder: 71 år Kyrkjegardsarbeidar Stillingsprosent: 40 Arbeidsoppgåver: Graving og vedlikehald av gravplassar. Team: Kyrkjegardsteamet

14 Torstein Vassnes Alder: 36 år Kyrkjegardsarbeidar Arbeidsoppgåver: Graving og vedlikehald av gravplassar. Hovudansvar for vedlikehald av bilar, maskinar og utstyr. Team: Kyrkjegardsteamet Vegard Lynglund Alder: 25 år Kyrkjegardsarbeidar /kyrkjetenar Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Vedlikehald av gravplassar. Team: Landro og kyrkjegardsteamet Lorentz Skumsnes Alder: 63 år Kyrkjegardsarbeidar Stillingsprosent: 60 Arbeidsoppgåver: Graving og vedlikehald av gravplassar. Vedlikehaldsansvar for kyrkjebygg. Team: Kyrkjegardsteamet Kari Synnøve Bekkenes Alder: 55 år Kyrkjetenar Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Team: Hjelme og Blomvåg Ingjerd Hauge Johansen Alder: 62 år Kyrkjetenar/ sekretær Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Ansvar for gravregistrering og festebrev. Team: Foldnes Ingalis Apelthun Malmo Alder: 66 år Kyrkjetenar Stillingsprosent: 60 Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Team: Fjell Janne-Lin Fjeld Andersen Alder: 27 år Helgekyrkjetenar i Fjell kyrkje Stillingsprosent: 5 Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Team: Fjell Martin Børnes Alder: 19 år Helgekyrkjetenar i Sund kyrkje Stillingsprosent: 5 Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Team: Sund Ole-Jakob Golten Pettersen Alder: 18 år Helgekyrkjetenar i Kausland kyrkje Stillingsprosent: 5 Arbeidsoppgåver: Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Team: Sund Seksjon for barn og unge: Primæroppgåve: Gje alle døypte og tilhøyrande 0-18 år tilbod om grunnleggjande opplæring i kristen tru og tradisjon i samsvar med lokalt fastsette planar. Jobbe tverrfagleg og saman med frivillige for å styrke og utvikle det kyrkjelydsbyggjande arbeidet i lokalkyrkjelyden. Arbeide for at barn og ungdom i kyrkjelyden opplever seg elska av Gud, at dei vert grunnfesta i den kristne trua, inkludert i fellesskapet i kyrkja, disippelgjort til å følgje Jesus gjennom kristne praksisar, og utsendt til eit liv i tru, håp og kjærleik, lokalt og globalt. Utvikle og styrke møtepunkta mellom kyrkja og skulane, og mellom kyrkja og barnehagane. Seksjonsleiar barn og unge/kateket I: Mildred Fjøren Heggernes Alder: 40 år (permisjon til ) Rannveig Vestbøstad Vik Alder: 44 år Seksjonsleiar barn og unge/kateket I (vikar til ) Permisjon frå fast stilling som kateket II Stillingsprosent: 80. Team: Leiar for Hjelme og Blomvåg sokneteam Dag Reidmar Pettersen Alder: 43 år Kyrkjelydspedagog Arbeidsoppgåver: Gudstenester. Drive trusopplæring for barn og unge 0-18 år. Arbeide med ulike trusopplæringstiltak, konfirmantar, ungdomsklubb, skule-kyrkje samarbeid. Team: Sund Hogne Berland Alder: 35 år Kyrkjelydspedagog Arbeidsoppgåver: Drive trusopplæring for barn og unge 0-18 år. Arbeide med trusopplæringstiltak, konfirmantar, leiartrening, klubbarbeid, leirar, skule-kyrkje samarbeid, barnehage-kyrkje-samarbeid, gudstenester. Team: Hjelme og Blomvåg

15 Stillingsprosent: 80 Kari Burke-Romarheim Alder: 40 år Trusopplæringsleiar Fjell, Landro og Foldnes sokn Arbeidsoppgåver: Leie og utvikle T-dagen, trusopplæringsprogrammet i Fjell, Foldnes og Landro sokn. Leie T-teamet og T-dagane, konfirmantarbeid og arbeid på KM KLUZZ. Team: Landro Elisabeth Møll Jung Alder: 50 år Kyrkjelydspedagog Stillingsprosent: 70 Arbeidsoppgåver: T-dagane, konfirmantarbeid, skule-kyrkje samarbeid, barnehage-kyrkje-samarbeid. Team: Foldnes Søgnie Lillevik Nilsen Alder: 47 år Kyrkjelydspedagog Stillingsprosent: 60 Arbeidsoppgåver: T-dagane, tweens, leiartrening ungdom(milk), skule-kyrkje samarbeid, barnehage-kyrkje-samarbeid. Team: Fjell Beate Sørhus Alder: 34 år Kyrkjelydspedagog Arbeidsoppgåver: Konfirmantarbeid, konfirmantadministrasjon, t-dagar, tensing, skule-kyrkje-samarbeid, leiartrening. Team: Foldnes Eivind Kausland Lie Alder: 33 år Kyrkjelydsarbeidar Stillingsprosent: 50 Arbeidsoppgåver: Konfirmantarbeid, klubb, musikk og forkynning innan korarbeid, diakoni og trusopplæring Team: Landro Maria Andersen Stokke Alder: 24 år Ungdomsarbeidar Arbeidsoppgåver: Konfirmantarbeid, leiartrening, gudstenester og tweens. Leie team Ungdom i Kyrkja i Øygarden. Team: Sund og Fjell Stillingsprosent: 20 Lill Grete Stranda Rossnes Alder: 24 år Kyrkjelydsarbeidar Arbeidsoppgåver: Leiartrening for ungdom, bibelgrupper og leirarbeid. Team: Hjelme og Blomvåg Stillingsprosent: 55 Mathilde Karin Dale Alder: 26 år Kyrkjelydsarbeidar/ helgekyrkjetenar Arbeidsoppgåver: Konfirmantarbeid, leirar, barneklubbar og bibelgrupper. Gjere tenester i kyrkja. Team: Hjelme og Blomvåg Matilde Solsvik Alder: 20 år Ungdomsarbeidar Stillingsprosent: 35 Arbeidsoppgåver: Konfirmantarbeid, leirar, klubb, korarbeid, bibelgrupper. Team: Landro og Hjelme og Blomvåg Magnus Krogh Alder: 21 år Ungdomsarbeidar Stillingsprosent: 30 Arbeidsoppgåver: Ansvar for ungdomsklubb (Ungdomslørdag), tensing, leiartrening, leirar og bibelgrupper. Team: Foldnes Ragnhild Nilsen Alder: 21 år Ungdomsarbeidar Stillingsprosent: 30 Arbeidsoppgåver: Konfirmantarbeid, ansvar for tweens, klubb, leiartrening, leirar og bibelgrupper. Team: Fjell Anne Ludvigsen Kaldestad Alder: 57 år Pedagogisk leiar/ rettleiar Arbeidsoppgåver: Leie arbeidet med å utvikle skule-kyrkje-og barnehagekyrkje-samarbeidet i kommunen. Medarbeidarskap, leiartrening og medarbeidar-rettleiing. Team: Arbeidet går på tvers av alle sokna, og stillinga er ikkje knytt mot eitt enkelt sokneteam.

16 Seksjon for kyrkjemusikk: Primæroppgåve: Ta vare på dei kyrkjemusikalske verdiane, og sikre breidde og kvalitet i det kyrkjemusikalske arbeidet i kyrkjelydane. Utdjupa kyrkja sin bodskap gjennom profesjonell og involverande musikkformidling i gudstenester, kyrkjelege handlingar, trusopplæring og konsertar. Seksjonsleiar: Olav Sørheim Alder: 66 år Team: Leiar for Fjell sokneteam Aasmund Brekke Alder: 53 år Organist Arbeidsoppgåver: Musikalsk ansvar i Foldnes sokn. Speling ved gudstenester, bryllaup, gravferder og andre arrangement i kyrkja. Barnekor og konsertar. Sekretær for kyrkjemusikkutvalet. Team: Foldnes Eline Olsen Alder: 47 år Kantor Arbeidsoppgåver: Musikalsk ansvar i Landro sokn. Speling ved gudstenester, bryllaup, gravferder, andre arrangement i kyrkja og på institusjonsgudstenester. Arbeid med kor og konsertar. Team: Landro Anne Lise Grøm Alder: 66 år Kantor Stillingsprosent: 80 Sluttar 1. januar Arbeidsoppgåver: Musikalsk ansvar i Hjelme og Blomvåg sokn. Speling ved gudstenester, bryllaup og gravferder, andre arrangement i kyrkja og på institusjonsandaktar. Arbeid med kor og konsertar. Team: Hjelme og Blomvåg Irina Tarasova Alder: 35 år Kantor Stillingsprosent: 80 Arbeidsoppgåver: Musikalsk ansvar i Sund sokn. Speling ved gudstenester, bryllaup og gravferder, andre arrangement i kyrkja og på institusjonsandaktar. Arbeid med kor og konsertar. Ansvar for HMT i seksjonen Team: Sund John Solsvik Alder: 68 år Organist Stillingsprosent: 40 Vikar Arbeidsoppgåver: Spele ved gudstenester, bryllaup og gravferder og på andre arrangement i kyrkja. Team: Hjelme og Blomvåg Seksjon for diakoni: Primæroppgåve: Sjå til at kyrkja har ei fungerande omsorgsteneste. Leggje til rette for og fremje nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd. Seksjonsleiar: Astrid Fylling Alder: 61 år Team: Leiar for Sund sokneteam Ellen Ebbesvik Alder: 64 år Diakonimedarbeidar/ kyrkjetenar Arbeidsoppgåver: Eldretreff, førebyggande og oppsøkande arbeid overfor menneske som treng hjelp, omsorg og støtte. Klargjere, halde orden og gjere tenester i kyrkja. Team: Hjelme og Blomvåg Stillingsprosent: 80 Hildegunn Børnes Myklebust Alder: 50 år Diakonimedarbeidar Arbeidsoppgåver: Førebyggande og oppsøkande arbeid overfor menneske som treng hjelp, omsorg og støtte, med særleg fokus på barn og unge. Team: Sund Bjørg Hindenes Blom Alder: 64 år Sluttar 31. desember 2019 Diakonimedarbeidar Stillingsprosent: 50 Arbeidsoppgåver: Formiddagstreff, førebyggande og oppsøkande arbeid overfor menneske som treng hjelp, omsorg og støtte. Team: Hjelme og Blomvåg

17 Sokneprestar og prostiprestar: Sokneprestar og prostiprestar vert leia av prosten i Vesthordland prosti. Espen Tveten Alder: 45 år Sokn: Øygarden Bjarte Nese Alder: 41 år Sokn: Landro Maria Tveten Alder: 41 år Sokn: Foldnes Kristin Hjertaker Alder: 51 år Sokn: Fjell (Vikar tom ) Kjell-Asle Børnes Alder: 53 år Sokn: Sund Knut Kaldestad Alder: 64 år Prostiprest Michal Møgster Alder: 60 år Prostiprest Basecamp: Basecamp er ei eiga forening som er eigd av kommunen, Sartor Storsenter og kyrkja. Medarbeidarane er tilsett i nye Øygarden kyrkjelege fellesråd. Primæroppgåve: Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak er eit rus- og kriminalitetsforebyggande tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år på Sartor Storsenter i Fjell kommune. Målgruppa er ungdom som oppheld seg mykje på Sartor Storsenter og ikkje deltek i organisert ungdomsarbeid. Visjonen vår er å hjelpe ungdomar til å nå draumen om eit godt liv. Seksjonsleiar: Jon Andreas Tjentland Alder: 31 år Renate Olsen Alder: 42 år Miljøarbeidar Stillingsprosent: 45 Arbeidsoppgåver: Miljøarbeid, samtalar, rettleiing, oppsøkjande arbeid og oppfølging av ungdomar. Eli Skjerping Alder: 54 år Medvandrar Basecamp Stillingsprosent: 67,5 Arbeidsoppgåver: Miljøarbeid, samtalar, rettleiing, oppsøkjande arbeid og oppfølging av ungdomar. Raymond Riise Alder: 55 år Mekanikar og motivator Arbeidsoppgåver: Lærar i sykkel reparatørfaget, dagleg drift av sykkel verkstaden og oppfølging av ungdomar. Ida Pettersen Alder: 26 år Rettleiar og redesignar Stillingsprosent: 80 Arbeidsoppgåver: Lærar i redesign, dagleg drift av redesignavdelinga, ansvar for Basecamp RePro sitt samtaleprogram og oppfølging av ungdomane på Basecamp RePro. Alexander Espeland Alder: 29 år Miljøarbeider Stillingsprosent: 75 Arbeidsoppgåver: Miljøarbeid, samtalar, rettleiing, oppsøkjande arbeid og oppfølging av ungdomar.

18 18 A K T U E LT Kunst med bodskap «Geologien og naturen er ei inspirasjonskjelde», seier Anita Rufus Pamer som stiller ut nokre av sine malerier og installasjoner i Foldnes kyrkje. Pamer, som tok master i kunst på Kunsthøgskulen i Bergen i 2018, opna utstillingen i samband med RAMP si fyrste samling den 24. september. Kunst formidler og Anita sine bilete og installasjonar har i høg grad eit budskap. Likevel er ho tilbakehalden med å sei kva bileta er eller skal forestille. «Eg vil at folk skal kunne sjå og sjølv gjere seg opp eigne tokningar og menininger om kva dei ser», seier ho. Den vakre kyrkja, som i seg sjølv er eit kunstverk full av symbolikk, vil difor få endå meir å dvela med for tankane og auga den neste månaden. Utstillinga kjem til å stå utstilt i kyrkja fram til midten av oktober.

19 19 Konsert med Thomas Lossius Septett Foldnes kyrkje kl Billett kr. 200 (barn/student kr. 100) noe jeg har jobbet mye med, selv om det er instrumentalmusikk. Det kommer til uttrykk blant annet i hvilke sinnstemninger som dyrkes, hvilket verdigrunnlag som ligger i musikken, og ved aktiv bruk av bibelsk numerologi i komposisjonene." Bandet har denne besetninga: Thomas Lossius Septett er eit band med store musikalske visjoner, og består av unge og svært dyktige jazzmusikarar med base i Bergen. Bandet blir leia av bassist og komponist Thomas Lossius, som er oppvaksen på Ågotnes og no er ferdig utdanna jazzmusikar ved Griegakademiet i Bergen. Septetten spelar i ein unik stil, der komponisten Thomas Lossius sameinar jazztradisjonar frå Sør-Afrika, Skandinavia og USA til éin kultivert heilskap. Gjennom ein syntese av intrikate harmoniar, fengande melodiar, afro-sentriske rytmar og kompromisslause arrangement, byr septetten på ei konsertoppleving av dei sjeldne. Thomas seier vidare om musikken sin at "..jeg synes at det å sette musikken inn i en kirkekontekst er spennende. Det kristne aspektet i musikken er Trompet - Ørjan Hammer Vollvik Tenorsaksofon - Andri Schärli Gitar - Roar Kjeldahl Berntsen Piano - Eivind Austad Kontrabass - Thomas Lossius Perkusjon - Audun Humberset Trommer - Amund Nordstrøm Gå ikkje glipp av dette eineståande høvet til å vera mellom dei første til å oppleva denne nyskapande septetten, som presenterer kortreist musikk på eit høgt profesjonelt nivå! Hjelme gamle kyrkje i Øygarden er rehabilitert Hjelme gamle kyrkje i Øygarden er rehabilitert av kommunen for nærare 8 mill. kroner. Arbeidet har gått over nesten 2 år. Riksantikvaren har godkjent alt arbeid, både utvendig og innvendig. Arbeidet vert markert avslutta med gudsteneste søndag kl Hjelme gamle kyrkje vert ikkje nytta som soknekyrkje. Kyrkja er tenkt brukt som ei kulturkyrkje og kan inngå som ein del av det ein ønskjer å vise fram av vår kultur, til besøkande. Kyrkja kan også brukast til konsertar og kulturarrangement innanfor Den norske kyrkja sitt regelverk. Olav Martin Vik Kyrkjeverje

20 20 D E T T E S K JE R Nordre Fjell barneog tweenskor LANDRO KYRKJE Barnekoret i alderen klasse, øver kvar tysdag frå kl til i Landro kyrkje. Tweenskoret i alderen klasse, øver kvar tysdag frå kl til i Landro kyrkje. Vi følgjer for det meste skuleruta. Semesteravgift på kr. 100,Er dette noko for deg? Bli med på ei øving tysdag kl (18.40 for tweens). Mvh. Eline Olsen, organist og barnekorleiar i Landro kyrkje. Tlf Kveldskonsert Torsdag 24. oktober kl Fjell kyrkje Songkveld med allsong og band i lag med songkoret TELOS Onsdag 16. okt. kl Landro kyrkje Kollekt Fjell kyrkjebrass og Sund brass Kollekt evensong etter anglikansk tradisjon Helgemessesøndag 3. november Fjell kyrkje kl Sotra Reviderte og Irina Tarasova orgel Kollekt

21 Faste aktivitetar i kyrkjene 21 Å møte hverandre i sorgen Foldnes kyrkje kl Temakveld Foredrag ved Rune Stray instituttprest, Institutt for sjelesorg, Modum Bad. Musikkinnslag ved Marius Vedvik på fiolin og Marit Birkedal Aas på piano. Enkel bevertning Alle er hjertelige velkomne Erdal kyrkje DEN NORSKE KYRKJA aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesr kl Sotra Reviderte 40-års jubileumskonsert Søndag 10. november Fjell kyrkje kl Kollekt Du er hjarteleg velkomen til samlingar og aktivitetar! Foldnes kyrkje Gudsteneste: Dei fleste søndagar kl Søndagsskule: Under fleire gudstenester i semesteret. Blir annonsert. Kontakt: Maria Wergeland tlf Bibel, bønn & lovsong: Siste søndag kvar månad kl Kontakt: Maria Tveten tlf KM Kluzz: Cirka ein tysdag i månaden kl For heile familien. Kontakt: Janne-Lin Fjeld Andersen tlf RAMP: Foldnes barnegospel: Treff i Foldnes: Lillelørdag: Lukas Ten Sing: Ungdomslaurdag: Mannsgruppa: Basargruppa: Fjell kyrkje Annankvar tysdag kl Inspirerande temakvelder med husband og kaffi. Kontakt: Janne Mo tlf Annankvar tysdag kl For barn i barneskulealder. Kontakt: Andrea Ådland tlf I kyrkjelydssalen første onsdag kvar månad kl Varm mat, undervisning og fellesskap. Kontakt: Ellen Ebbesvik tlf For klasse, ein onsdag i månaden. Kontakt: Maria Tveten tlf Måndagar frå kl For deg som går i 8. klasse og oppover. Kontakt: Renate Olsen tlf Frå kl , for deg som går i 8. klasse og oppover. Kontakt: Rannveig Vestbøstad Vik tlf Ein torsdag i månaden. Temakveldar, turar og godt lag. Kontakt: Morten Nygaard tlf Ein torsdag i månaden. Kontakt: Toril Herdlevær Kvalheim tlf Gudsteneste: Dei fleste søndagar kl Søndagsskule: Under fleire gudstenester i semesteret. Blir annonsert. Kontakt: Torun Svennevik tlf Retreatkveldar: Cirka ein onsdag i månaden kl Tekstlesing, musikk og bøn. Kontakt: Anne Ludvigsen Kaldestad tlf Tweensklubben: Annankvar fredag kl For deg som går i 5. klasse og oppover. Kontakt: Søgnie Lillevik Nilsen tlf Vokalensemblet Sotra reviderte: Fjell kyrkjebrass: Fjell barneog tweenskor: Landro kyrkje For alle som vil syngje i a cappellakor, tysdagar kl Kontakt: Tor Amund Gjersvik tlf Om du spelar brassinstrument. Annankvar torsdag kl Kontakt: Olav Sørheim tlf Barnekoret øver annankvar tysdag (oddetalsveker) kl Kontakt: Kari H. Mortensen tlf Tweenskoret øver annankvar tysdag (oddetalsveker) kl Kontakt: Maria Tveten tlf Gudsteneste: Dei fleste søndagar kl Onsdagsmøte: I kyrkjelydssalen kl kvar fjortande dag. Tale, lovsong og sosialt samvere. Kontakt: Dag-Olav Bjorøy tlf Taco-fredag: Ein gong i månaden kl For heile familien. Kontakt: Bjarte Nese tlf Nordre Fjell Barnekor: Tweenskor: klasse, kl kvar tysdag klasse, kl kvar tysdag. Kontakt: Eline Olsen tlf Treff i Landro: I kyrkjelydssalen siste onsdag i månaden kl Fellesskap med god mat, undervisning og song. Kontakt: Ellen Ebbesvik tlf Landroklubben: I kyrkjekjellaren annankvar fredag kl klasse og oppover. Kontakt: Bjarte Nese tlf

22 22 Glimt frå T4 og T6

23 Invitasjon til T-dagar! 23 T10 Tweens Når: Fredag 18. oktober kl Kor: Fjell kyrkje Kva: I Fjell kyrkje møtest mange åringar annankvar fredag kveld. Dei inviterar no deg og venene dine i femte klasse til å begynne på tweensklubben. Det blir mange kjekke aktivitetar å velge mellom, og det blir kiosk med sal av både pizza, brus og snop. T12 LysVaken Når: laurdag 23. søndag 24. november Kor: Fjell kyrkje Kva: Har du nokon gong lurt på korleis det er å overnatte i kyrkja? Eller korleis det ser ut øverst oppe i klokketårnet i Fjell kyrkje? No har du sjansen! Helga november er det «T12 LysVaken» i Fjell kyrkje. Vi skal snakke om misjon og diakoni, om Paulus og om Thailand. Vi skal ete god mat saman, leike, undrast, syngje og sove! For sjølv om vi søv, er Gud alltid vaken for oss. T3 Advent Når: Søndag 1. desember kl. 11 Kor: Alle tre kyrkjene Kva: Første søndag i advent er heile familien velkomne med treåringen til storfamiliegudsteneste i si lokale kyrkje. På T3-gudstenesta får 3-åringane utdelt ei flott julebok, med forteljingar, songar og tips til korleis ein kan markere advents- og juletida for heie familien. Etterpå blir det deilig kyrkjekaffi og ein liten hobbyaktivitet. Påmelding

24 24 VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Fjell kyrkje Dato Kl. Gudsteneste Prest Dåp/Nattverd Takkoffer Søndag 13. oktober 11:00 Radiogudsteneste P7 Egil Morland Dåp og nattverd Normisjon Søndag 20. oktober 11:00 Familiegudsteneste Kristin Hjertaker Dåp Eige arbeid Søndag 27. oktober 11:00 Gudsteneste Kristin Hjertaker Dåp og nattverd Kirkelig dialogsenter Bergen Søndag 3. november 11:00 Gudsteneste Knut Kaldestad Nattverd Den Norske Israelsmisjon Søndag 10. november 11:00 Radiogudsteneste P7 Helge Unneland Dåp og nattverd Eige arbeid Søndag 17. november 11:00 Gudsteneste Kristin Hjertaker Dåp Areopagos Søndag 24. november 11:00 Gudsteneste T12 - LysVåken Kristin Hjertaker Misjonsprosjekt Thailand/Laos Foldnes kyrkje Dato Kl. Gudsteneste Prest Dåp/Nattverd Takkoffer Søndag 20. oktober 11:00 Familiegudsteneste Maria Tveten Dåp KFUK - KFUM Søndag 27. oktober 18:00 Kveldsgudsteneste m/avskjed for prosten Erling Kopperud Nattverd NMS Thailand/Den norske Israelsmisjon - Bridgebuilders Laurdag 2. november 12:00 Gudsteneste med dåp Bjarte Nese Dåp Søndag 3. november 11:00 Høgmesse Maria Tveten Nattverd Alpha Norge Søndag 17. november 11:00 Gudsteneste Knut Kaldestad Dåp og nattverd Eige arbeid Søndag 24. november 19:00 Ung Messe Maria Tveten Nattverd Stiftelsen Kirkens familievern Landro kyrkje Dato Kl. Gudsteneste Prest Dåp/Nattverd Takkoffer Søndag 20. oktober 11:00 Familiegudsteneste Knut Kaldestad Dåp TV-aksjonen UNICEF Søndag 27. oktober 11:00 Gudsteneste Bjarte Nese Dåp og nattverd Misjonsprosjekt med NMS i Thailand Søndag 3. november 11:00 Gudsteneste Bjarte Nese Nattverd Institutt for sjelesorg; Modum Søndag 10. november 11:00 Gudsteneste Kristin Hjertaker Dåp og nattverd Stefanusalliansen Søndag 24. november 11:00 Gudsteneste Bjarte Nese Dåp og nattverd Med atterhald om endringar. Sjå også for gudstenesteoversikt. Nye festeavgifter og nye vedtekter for gravplassane i nye Øygarden kommune Som følgje av kommune samanslåinga vil det med verknad frå vert nye festeagifter. Nye festeavgifter vert fastsett av kommunestyret saman med andre avgifter i kommunen. Det vert like avgifter for alle gravplassane i heile den nye kommunen. Dette kan medføre endra avgifter i høve til i dag. Festeavgiftene vert kunngjort på våre nettsider og i kyrkjeblada. Frå vert det innført nye vedtekter for gravplassane i heile den nye kommunen. Vedtektene vert kunngjort på våre nettsider og i kommande kyrkjeblad. Vedtektene regulerer alt som skjer på gravplassane også godkjenning av oppsetting av gravminne. Olav Martin Vik Kyrkjeverje

25 LIVETS GANG 25 Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje Døypte Idun Fedøy Hermundstad Marley Trengereid Raa Martin Skråmestø Sigrid Knapskog Linnea Skarholm Chris Oliver Linke Lorentsen Hedda Helle Møvik Jesper Turøy Lilja Ulveseth Mille Jellestad Elvik Odin Alexander Van der Meeren Danielsen Johannes Ulveseth Landro Mathias Fosse Sandal Robert Leander Stene Døypte Sonja Foldnes Olivia Åbø Berg Magnus Aase Johannessen Ragnar Glomnes Veiberg Ida Straume Matheo Foldnes Torsvik Emily Patrickson Molina Vigde Marion Håvås og Thomas Eidem Døde Marion Karin Toska Nordberg f Monica Melkevik f Døypte Theodor Mathias Garlid Emil Hansen Lie Leon cornelius Lønborg Neteland Tomine Solsvik Halland Nicoline Bårtvedt Hansen Døde Edward Henry Olsen f Kristine Nilsen Ågotnes f Atle Norolf Landro f Trond Olsen Dahle f Sean-Martìn Nesse Vigde Mary Ailin Tonheim og Thomas Alvheim Vår Herre Jesus Kristus seier "Eg er oppstoda og livet. Den som trur på meg, skal leve om han så døyr. Og kvar den som trur på meg, skal i all æve ikkje døy." Joh Silje Seglem og Thomas Andre Nilsen Lene Merete Vindenes og Morten Landro Renate Bekkenes og Knut Erik Berg Hege Marie Tveit og Daniell Toft Sissel Algrøy og John Krister Glesnes Hege Norvik og Roy Ommedal Døde Magne Fagerbakke f Rolv Landøy f Willy Arthur Dalseide f Cecilie Marie Einarsen f Kai Roger Lillebø-Hansen f Kjellaug Lervik f Avskjedsgudsteneste for prost Erling Kopperud VI TRENG FRIVILLIGE. Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? Kvart år svarar vi samla kring samtaler via telefon og internett, likevel er det ein av tre som ikkje får svar. FOLDNES KYRKJE Søndag 27. oktober kl Les meir og meld di interesse på kirkens-sos.no Å snakke med folk om livet gir meining.

26 26 ANNONSAR Vi kan hjelpe til med rådgivning og tilrettelegging ved begravelser og bisettelser. Døgnvakt Hagerupsvei 32X 5093 Bergen koldtbord kr 229,- pr. pers snitter kr 25,marsipankake 500,- Leirstedet til IMF Midthordland - Leir - Ungdomsklubb - Catering - Bowling Kurslokaler - Overnatting - Selskapslokaler til små og store anledninger Bursdagsarrangement bakeri & catering for bestilling ring / vi holder til på Kolltveit Kai Tlf Fjell-ly leirsted Møvikvn.193, 5357 FJELL. - vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger for pårørende som ønsker å gjøre noe selv Vårt avdelingskontor på Sotra Sartorgården, 2. etg, 5353 Straume Telefon hele døgnet Vår erfaring - din trygghet Knut Helge Polden Espen Polden Heine Polden Døgntelefon: mobil: AVD. BERGEN Teatergt Bergen Tlf: AVD. SOTRA 2.etg på Shellstasjonen Sartor, 5353 Straume Tlf: Arv/gaver Familierett Testamenter/samboeravtaler Ektepakter Samlivsbrudd Kontrakter/kjøp- og salg Trafikkrett/transportrett B e g r av e l s e s By r å Døgnvakt Seremoni etter pårørendes ønsker, med omtanke og verdighet. Cathrine Polden Misje Advokatfullmektig Bernhard Hauge 15 % rabatt til nye kunder fra Fjell og omegn. Hjemmebesøk om ønskelig. E-post: Tlf: Sandviksboder 1H, 5035 Bergen

27 ANNONSAR 27 GRAVMINNER Kontaktinfo Soknerådsleiarane Fjell sokneråd: Anne Elisabeth Møvik Hornnes e-post: Foldnes sokneråd: Per Helge Refvik e-post: Tlf Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen Man- fre kl Lørdag stengt. Landro sokneråd: Dag-Olav Bjorøy e-post: Sjelesorg og samtale Fjell kyrkje lege fellesråd: Foreningen Basecamp: Fjell kyrkje: Foldnes kyrkje: VOL.2 90 kritikerroste konserter HaR I 2018 BEGEIsTRET PUBLIkUm over HELE norge - nå kommer oppfølgeren! DENNE KONSERTOPPLEVELSEN VIL DU IKKE GÅ GLIPP AV! MED ALGRØY BYGDAKOR FJELL KYRKJE NOVEMBER KL 19:00 BILLETTER : TIckETmasTER.no TLF Landro kyrkje: Merk meldingen med føremål og dato Takk for di gåve! /elvisturne/ Vi har alle teieplikt, så det som vert fortald oss kjem ikkje vidare. Du må difor med frimod ta kontakt med ein av oss: Sokneprest Bjarte Nese Sokneprest Maria Tveten / Ungdomsdiakon Jon Andreas Tjentland / Sentralbord Får du ikkje Fjell kyrkjeblad? Dersom du, eller nokon du kjenner, ikkje får Fjell kyrkjeblad i postkassen, er det viktig at vi får beskjed om dette slik at vi får retta opp i feilen. Ta kontakt på telefon eller ved manglande levering. Innleveringsfrist Velkomen til babysong, lunsj, og fellesskap ein eller fleire av desse måndagane kl ! for annonsar, artiklar og kunngjeringar til neste nummer av Fjell kyrkjeblad: 5. november oktober i Landro kyrkje 25. november i Fjell kyrkje 9. desember i Foldnes kyrkje Påmelding: Telefon: (Elisabeth)

28 Barnekryssord Vannrett: Loddrett: 1. Frukt 7. Land 8. Geir Larsen 9. Ingrid Ullvik 10. Skråning 11. Dansk 12. Spis 13. Guttenavn 15. Redskap 16. Norsk 1. Guds hjelpere 2. Lovens voktere 3. Lars Risøy 4. Første person, entall 5. Jentenavn 6. Epler og pærer 13. Kurt Vårvik 14. Månefase Bli med i trekninga av hamburger med drikke og dessert for 4 personar på Burger King Sartor! Send inn kryssord til: Fjell kyrkjekontor PB 184, 5342 Straume Merk konvolutten: Kryssord Vinnar av Barnekryssord i nr : Alina Snekkevik-Vindenes frå Misje Namn... Adresse Returadresse: Fjell kyrkjekontor Postboks Straume Dåp. Ein god start på livet. Vi inviterer til dåp! Gjennom dåpen blir vi ein del av kyrkja, eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda. Dåp skjer vanlegvis i ei vanleg søndagsgudsteneste, eller i ei eiga dåpsgudsteneste. Dei fleste barn blir døypte når dei er omlag tre månader. For informasjon og påmelding til dåp og dåpskurs gå inn på