STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN SAKER TIL BEHANDLING: Sak 98/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - JØRGEN OG JENS JOHANSEN DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET , RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM Sakene er utlagt på merkantil avdeling fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaysen Ordfører Lars Erik Lunde Kommunalsjef

2 Gausdal kommune 2 Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 08/1481 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 69/08 Formannskapet /08 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - JØRGEN OG JENS JOHANSEN Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Jørgen og Jens Johansen søker om tilskudd på kr til innkjøp av løypeutstyr for bruk i Værskei-området. Det tilrås at søknaden avslås ut fra at tiltaket gir liten næringsmessig effekt for søkerne, og at kommunen gir årlig tilskudd til vedlikehold av skiløypene i samme området. SAKSOPPLYSNINGER: Søkerne har inngått samarbeidsavtale med Værskei løypekomite for de neste 5 år, og må foreta investeringer i løypeutstyr. Tidligere har det her vært kjørt spor med løypemaskin og delvis snøskuter, men tdligere løypekjører sa opp avtala etter forrige sesong pga. dårlig inntening. De nye løypekjørerne vil derfor bruke skuter og skikkelig sporsetter. Investeringer (inkl. mva): Lynx Yeti Pro 60 cm belte Ginzugroomer sporsetter Sum Finansiering: Egenkapital Tilskudd næringsfondet VURDERING: Maksimalt tilskudd til investering er 25 %, og dersom mva ikke regnes med vil det utgjøre et tilskudd på kr Formålet bak denne investeringa synes i stor grad å være å gi friluftsfolket et bra løypetilbud. Økonomien i dette er dårlig, noe søkerne også gir klart uttrykk for. Derfor vil de nå satse på et enklere og billigere opplegg enn tidligere. Budsjettet tyder på at det vil bli svært lite igjen til betaling for eget arbeid, og uten utsikter til at dette vil bedre seg på sikt. Administrasjonen ser det derfor som vanskelig å begrunne et tilskudd med at dette er næringsutvikling som har behov for oppstartstøtte og dermed på sikt vil gi flere lønnsomme arbeidsplasser. Side 2 av 11

3 Et tilskudd kan eventuelt også begrunnes i at dette er viktig for øvrig næringsliv, i dette tilfelle for å gi økt ringvirkninger fra reiselivet. Tilsvarende søknad ble behandla i Da ble det gitt til et selskap i Værskeiområdet til innkjøp av trakkemaskin, og til en maskin i øvre delen av Vestre Gausdal. Det ble presisert at dette var et engangstilskudd for å få til et bedre system med løypekjøring i hele Vestre Gausdal. Samtidig ble også det kommunale driftstilskuddet til løypekjøring økt. Den gangen ble det også gitt tilskudd fra fjellstyret og almenningsstyret, det går ikke fram av denne søknaden at de skal bidra nå. Administrasjonen finner det ikke naturlig at det gis kommunalt næringstilskudd til utskifting av utstyr eller til etablering av nye drivere av løypekjøringa. Kommunen gir sitt tilskudd gjennom et årlig driftstilskudd, og det forutsettes at andre aktører også bidrar slik at dette samla sett blir regningssvarende. Administrasjonen tilrår derfor at søknaden avslås. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Søknad fra Jørgen og Jens Johansen om tilskudd fra næringsfondet om tilskudd til innkjøp av løypeutstyr avslås. Dette begrunnes med at tiltaket gir liten næringsmessig effekt for søkerne, og at kommunen gir årlig tilskudd til vedlikehold av skiløyper i samme området. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 69/08 den Behandling: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes, for at rådmannen skal se på mulig finansiering fra andre budsjettposter enn næringsfondet, og videre sendes søknaden til andre relevante aktører for spørsmål om medfinansiering. NY BEHANDLING: NYE SAKSOPPLYSNINGER: Etter muntlig kontakt med lederne i fjellstyret og allmenningsstyret, ble det sendt brev til Gausdal fjellstyre og Gausdal allmenningsstyre den De ble der spurt om de er villige til å bidra med et beløp på kr hver som et spleiselag til søkerne. Gausdal fjellstyre har i møte den vedtatt å støtte tiltaket med kr fordelt over 5 år, dvs. kr pr. år. Ved ny telefonhenvendelse til lederen i allmenningsstyret opplyser han at de ikke har behandla saken enda, men han opplyser at de kan komme til å gå inn for samme løsning som fjellstyret. NY VURDERING: Side 3 av 11

4 Dersom formannskapet er av den oppfatning at kommunen skal støtte tiltaket, synes det naturlig å bevilge et beløp på kr , og at dette finansieres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Søknad fra Jørgen og Jens Johansen om støtte til kjøp av løypeutstyr innvilges med et tilskudd på kr Beløpet bevilges fra formannskapets tilleggsbevilgningspost. Side 4 av 11

5 Ark.: 144 C20 Arkivsaksnr.: 03/1602 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 98/08 Formannskapet Saksbehandler: Oddny Rakstad DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET , RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM Vedlegg: Ev. uttale frå Gausdal idrettsråd vert lagt fram på møtet. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , rullert versjon av (FS 0074/07). SAMMENDRAG: Gausdal kommune utarbeidde hausten -04 ny Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det er nå tid for den årlege rulleringa. Eigentleg skulle heile planen vore revidert i løpet av 2008, men den behandlinga er utsett til 2009 i og med at det vert tilsett eigen idrettskonsulent på nyåret. Administrasjonen går inn for at formannskapet vedtek forslag til rullering av handlingsprogram for anlegg for , og at endringane vert lagt ved Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSOPPLYSNINGER: Handlingsprogrammet utgjer ein del av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedteke av kommunestyret (KS 0090/04), og var sist rullert av formannskapet (FS 0074/07). Kulturdepartementet krev at handlingsprogrammet skal rullerast kvart år, m.a. for at kommunen skal vera kvalifisert til å søkje om spelemidlar. Den politiske behandlinga kan gjerast av eit hovudutval (eller som her: formannskapet) så lenge det ikkje er store vesentlege endringar. Nærmiljøanlegg med ei kostnadsramme på over kr skal vera med i delplanen for å kunne søkje om spelemidlar, men det er nok at dei vert teke med ved den årlege rulleringa av handlingsprogrammet (jf Bestemmelser - Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2007 frå departementet/kkd). Eigentleg så skulle heile planen vore revidert i løpet av inneverande år, men den behandlinga er utsett til 2009 i påvente av tilsetting av eigen idrettskonsulent på nyåret. Oppland fylkeskommune er orientert, og har gjeve munnleg attendemelding på at det er greitt å gjera det på denne måten. VURDERING: Side 5 av 11

6 Rulleringa av handlingsprogrammet i år omfattar utsetting av anlegg som er sett opp frå før, i tillegg til at eit gamalt anlegg er teke inn att på lista. Dette gjeld rehabilitering av symjeanlegget ved Fjerdum skule som vart lagt på is i påvente av politisk vedtak i skulestruktursaka. Anlegg som har vi har fått melding om skal trekkjast ut, er sjølvsagt teke ut av lista. Dette gjeld fotballslette Follebu. Inneverande år fekk eit anlegg spelemidlar: kunstgrasbane ved Segalstad bru. Var her søkt om kr fekk lovnad på kr , og med rett til å søkje om ytterlegare kr for Anlegg som er fløtt fram i tid rehabilitering klubbhus Follebu fotballag, rehabilitering av Gausdal idrettshall og diverse kartprosjekt i regi av Rudsbygd IL er gjort i samråd med aktuell eigar, og skjer fordi prosjektering/finansiering ikkje har gått som planlagd. Ordinære anlegg: Kommunestyret vedtok i januar 2008 (KS 0002/08) at Gausdal kommune skal bygge kunstgrasbane ved Segalstad bru, og overdra den til Gausdal idrettslag etter 10 år. Var, som nemnt over, søkt om midlar inneverande år søkjer på nytt om restbeløpet nå. Bana er tenkt bygd utan oppvarming, men vil likevel kunne brukast frå april til november ein vesentleg lengre sesong enn den som er i dag. Gausdal vdg. skule vil vera ein sentral bruker av anlegget dei har alt signalisert ei stor interesse da dei i dag køyrer elevar til Lillehammer for trening på kunstgrasbana der. Ei kunstgrasbane i nærleiken av skulen vil vera med å sikre idrettslina og skulen si framtid i bygda. Både gras- og grusbana ved Segalstad bru treng sårt rehabilitering slitasjen er stor at noko måtte gjerast uansett - så kunstgrasbana vil vera eit kjærkome tilbod til heile fotball-gausdal. Den er planlagt bygd der grusbana ligg i dag, så det vil framleis vera berre to baner. Men sidan at ei kunstgrasbane tåler langt større belastning/bruk, vil det føre til at grasbana vert spara ein del med håp om at den da likevel vil tåle slitasjen den vert utsett for. Anlegget er planlagt bygd i Østre Gausdal skyttarlag har ei innandørs skytebane i Gausdalshallen. Er her planer om å få installert elektroniske skyteskiver samt utvide anlegget med ei bane til eit arbeid som alt har starta opp. Rehabilitering av Gausdal idrettshall er fløtt eit år fram i tid i høve til siste rullering av handlingsprogrammet. Planlegginga her er framleis i startfasa; er planer å søkje om midlar for 2010, men med mogleg anleggstart i løpet av Anlegget er rundt 25 år gamalt og treng sårt rehabilitering (nytt golv, ljos, isolasjon, oppvarming m.m.). Kapasiteten ved hallen er òg for liten, så det er planer om ei utviding i tillegg. Vert i denne prosessen vurdert om ungdomshus skal inn i same bygget. I rådmannen sitt forslag til handlingsprogram for er det sett opp kostnad for optimal løysning (rehabilitering gamal hall, tilbygg - med aktivitetsflate på 23 x 44m, styrkerom og klatrevegg - og ungdomshus), men vi understrekar at tala som er sett opp er førebelse. Ein idrettsfunksjonell fleirbrukshall vil kome barn og ungdom i bygda til gode, samstundes som den òg vil vera med å sikre vidaregåande si framtid i bygda. Klubbhus m/garderobeanlegg og møtelokal. Follebu fotballag har i lengre tid arbeidd med å få til eit eige klubbhus noko som vart realitet når dei for eit par år sidan kjøpte Follebu bygdahus. Dei søkte om spelemidlar for 2007 for å rehabilitere anlegget, men fekk avslag pga manglande midlar til fordeling/låg prioritering. Formannskapet vedtok i mars 2007 (FS 0015/07) lovnad om eit kommunalt tilskot på inntil kr Fotballaget hadde òg meldt Side 6 av 11

7 inn søknaden på nytt til kommunen ved siste års runde om spelemidlar, men av ymse årsaker vart ikkje søknaden sendt vidare til Oppland fylkeskommune. Pr. i dag er mesteparten av lokala leigd ut til Gausdal kommune for å huse Follebu skule under byggeperioden. Leiar av fotballaget har meldt frå munnleg at dei er interessert å få med søknad på nytt i årets runde. Denne meldinga kom ei god stund etter fristen, men administrasjonen har likevel vald å setja anlegget opp på nytt for 2009 på vona om fotballaget rekk å setja opp ein komplett søknad med det fyrste dersom ikkje, går søknaden ut. Symjeanlegget ved Fjerdum skule må rehabiliterast, m.a. ut frå nye krav til renseteknikk. Fekk lovnad om spelemidlar til rehabilitering av anlegget i 2004, men utbetringa vart lagt på is pga planane om ein felles skule for heile det østre dalføre. Noko som medførte at fristen for å ta imot det lovde tilskotet gjekk ut. Symjeanlegget har pr. dags dato dispensasjon frå gjeldande forskrifter, jf. kommunestyret sitt vedtak i november 2005 (KS 0085/05) der det vart gjeve dispensasjon frå krava i forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. samt vart vedteke at saka skulle vurderast på nytt når det var endeleg vedtak i skulesaka. I rådmannen sitt forslag til handlingsprogram for ligg det inne forslag om å sette i gang rehabilitering av anlegget i 2009 vert her fylgt opp med forslag om å søkje om spelemidlar for Diverse kartprosjekt (både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg) - er førebels berre fløtt eit år fram i tid i høve til tidlegare plan. Rudsbygd IL ynskjer å kome nærare attende til kartplanen sin i samband med revidering av sjølve delplanen. Nærmiljøanlegg: Nærmiljøanlegg Follebu skole. I samband med utbygging av skulen er det utarbeidd ein plan for uteområdet. Eit godt tilrettelagd uteområde er viktig med tanke på korleis all fysisk aktivitet vert organisert - elevar med ulike føresetnadar må få dei utfordringane og den stimulansen dei treng. Det vil vera behov for både område med ballaktiviteter/fellesaktiviteter, og område for meir individuell aktivitet (hinderløype, klatrevegg osv).det å vera fysisk aktiv er lagt inn som ei grunnleggande evne i kommunen sin lokale læreplan. Skulen er òg oppteken av å bidra til å styrkje breddeidretten, noko som allereie står sterkt i vår region. Utbygginga av uteområdet er planlagt gjennomført i tre trinn. Dette for å få størst mogleg tilskot frå spelemiddelordninga kan få inntil kr pr. trinn. Uprioriterte tiltak: Ikkje nokon endring her lista er derfor berre vidareført frå sist rullering. Side 7 av 11

8 Forslag til nytt handlingsprogram for anlegg: (skrivi på bokmål sidan punktet skal innarbeidast i planen, og den er på bokmål). 6. Handlingsprogram for anlegg. Det er mange anlegg i Gausdal og store utfordringer å drifte alle. Det er derfor en klar holdning at rehabilitering av eksisterende anlegg skal prioriteres fremfor å bygge nye. Dersom nyanlegg skal bygges, må det være ut fra konkrete aktivitetsbehov. Gausdal kommune har ikke fattet vedtak som forplikter kommunen til automatisk å bidra med finansiering av utbygging/rehabilitering av anlegg som ikke er kommunale. Dersom det søkes om kommunal støtte, må søknaden være behandlet før det søkes om spillemidler, jf Op 27/01 (arkivsaksnr 01/01486): Kommunale tilskudd til spillemiddelprosjekt, og til bestemmelser i spillemiddelordningen som krever at dokumentasjon av de ulike postene på finansieringsplanen skal være vedlagt søknaden. Side 8 av 11

9 6.1. Prioriterte tiltak K = kommunale midler/tilskudd SPM = spillemidler PR = private/egne midler Anlegg Sted Eier/ansvarlig Kostnad i 1000 kr. Søknad om spillemidler/anleggstart finansiering K SPM PR K SPM PR K SPM PR K SPM PR A: Ordinære anlegg 1. Kunstgrasbane a) Segalstad bru Gausdal kommune Skytebane Gausdal idrettshall Segalstad bru Ø. Gausdal Klubbhus, rehab. b) Follebu Follebu fotballag Svømmeanlegg, rehab. Fjerdum skole Gausdal kommune Gausdal idrettshall c) Segalstad bru Gausdal kommune Kart Tyrom Follebu Rudsbygd IL Kart Neversjøen Follebu Rudsbygd IL Kart Kinna Follebu Rudsbygd IL B: Nærmiljøanlegg 1. Nærmiljøanlegg, trinn 1 d) Follebu skole Gausdal kommune Nærmiljøanlegg, trinn 2 e) Follebu skole Gausdal kommune Nærmiljøanlegg, trinn 3 f) Follebu skole Gausdal kommune Kart golfbane Skei Rudsbygd IL Kart Segalstad bru, rev. Segalstad bru Rudsbygd IL Kart Follebu, rev. Follebu Rudsbygd IL Kart Engjom, rev. Engjom Rudsbygd IL Totalsum A+B Kommentar: De fleste kostnadene er omtrentlige beløp siden flere av prosjektene ikke er detaljplanlagt ennå. Der kommunen har lovd støtte til anlegg, er det vist til konkrete vedtak for andre anlegg der det er satt opp kommunale midler/tilskudd, må spørsmålet tas stilling til når søknad om kommunal støtte kommer. Søknader for 2009 blir oversendt Oppland fylkeskommune i henhold til prioriteringa over for de andre årene kan det bli endinger; enten ved revidering av hele delplanen eller ved hvert års rullering av handlingsprogrammet. Side 9 av 11

10 a) Har alt fått lovnad på kr i spillemidler i 2008 søker om ytterligere kr for b) Kommunalt tilskudd vedtatt , FS 0015/07. Har her brukt tall fra siste søkerrunde. c) Er her lagt til grunn optimal løsning; rehabilitering og påbygging inklusiv ungdomshus. d) Trinn 1: fotballbane m/løp, hopp og kast e) Trinn 2: håndballbane og basketballbane f) Trinn 3: hinderløype med ulike apparat og uteområdet ellers Uprioriterte tiltak. Anleggskategori Sted Eiere/ utbygger Vurdert utbyggingskostnad i kroner Allaktivitetshall Noradhallen / Gausdalshallen Gausdal kommune Sykkelbane Engjom skole Gausdal kommune Aktivitetsløype og uteskoleplass Fjerdum skole Gausdal kommune Skileikanlegg Fjerdumsbakken, Ø Gausdal. Gausdal idrettslag Gresslegge fotballbane Follebu Follebu fotballag O-kart revidering Østre Gausdal,Travbanen Rudsbygd IL- orient O-konkurransekart, nyanlegg Finntottmyra, Rudsbygd IL- orient O-kart, revidering Forset Rudsbygd IL- orient O-konkurransekart, nyanlegg Tjæreverket Rudsbygd IL- orient O-konkurransekart, rev. Stortjernet Rudsbygd IL- orient O-kart, nyanlegg Toftskogen Rudsbygd IL- orient O-konkurransekart, nyanlegg Huseskogen Rudsbygd IL- orient Settefiskanlegg, oksygen-tilførsel Follebu settefiskanlegg Gausdal Jeger og fiskeforening P-plass Follebu, Tyrom Turløypekomiteen Friluftsliv Vassenden, Vestre Gausdal Gausdal kommune Fotballhall, innendørs Segalstad Bru Gausdal Videregående skole Ridestall Østre Gausdal Gausdal Ride- og Kjøreklubb Side 10 av 11

11 Gausdal kommune 11 Forslag til rullering av handlingsprogrammet er sendt Gausdal idrettsråd. Sidan det i år tok litt lang tid å få inn alle innspel før saka kunne skrivast, rekk vi dessverre ikkje å innarbeide ev. merknader frå dei i forslaget frå administrasjonen. Ev. merknader frå idrettsrådet vil derfor verta lagt fram på møtet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Formannskapet vedtek forslag til rullering av handlingsprogram for anlegg for Endringane vert lagt ved Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Side 11 av 11