Kommunedelplan for naturmangfold. Plankonferansen 2017, Lars Smeland, planlegger, Tana kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for naturmangfold. Plankonferansen 2017, Lars Smeland, planlegger, Tana kommune"

Transkript

1 Kommunedelplan for naturmangfold Plankonferansen 2017, Lars Smeland, planlegger, Tana kommune

2 Hva er naturmangfold? Naturmangfoldloven definisjon: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.

3 Laks, 30 unike stammer Foto: Lars Smeland

4 Fjellrev

5 Dverggås

6 Tatarsmelle

7 Elvesandjeger

8 Svarthalespove

9 Øyenstikker Foto: Lars Smeland

10 Antiklinal, Giemaš Foto: Solveig Vuolab

11 Forsteinete bølgeslag, Gávesluokta/Gavesluft Foto: Lars Smelan

12 Lagdeling og synklinal, Gávesluokta/Gavesluft Foto: Lars Smeland

13 Strandeng, Tanamunningen Foto: Frank Ingilæ

14 Slåttemark, Austertana Foto: Geir Arnesen

15 Blomsterrik eng, Suohpanjárga Foto: Lars Smeland

16 Landskap, Tanamunningen Foto: Frank Ingilæ

17 Landskap, Tanafjorden Foto: Frank Ingilæ

18 Hvorfor ta vare på naturmangfoldet? Naturmangfoldloven formål: «naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» Naturen har egenverdi Naturen har nytteverdi for oss mennesker

19 Hvorfor en kommunedelplan for naturmangfoldet? Forvaltningen skal være kunnskapsbasert Vi må vite hva vi har På den politiske dagsorden: St.meld. 14 ( ) Pilotprosjekt for utprøving av kommunedelplaner som verktøy for å ta vare på naturmangfold i kommunene 2016: 5 pilotkommuner, deriblant Tana 2017: 5 nye pilotkommuner, ingen i Finnmark

20 Arbeidet med delplanen i Hovedmål: Tana å få en samlet oversikt og helhetlig kartframstilling av naturmangfoldet av nasjonal, regional og lokal verdi i Tana. Delmål: være et beslutningsgrunnlag og dermed gi større forutsigbarhet i enkeltsaker. økt kompetanse om naturmangfoldet i kommuneorganisasjonen lokal forankring av arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen.

21 Naturmangfoldet i Tana Naturvernområder (6 stykker) Tanamunningen, Vestertana, Ovddaldasvárri, Hanadalen, Harrelv og Julelvdalen Foreslåtte naturvernområder (2 stykker) Ruossajeaggit/Korsmyra og Jeakkaš Nasjonalt laksevassdrag og laksefjord Prioriterte arter Utvalgte naturtyper Viktige naturtyper på land Marine naturmangfoldsverdier Rødlista enkeltarter Landskapsmessig mangfold Geologisk mangfold Økosystemtjenester

22 Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Naturmangfoldstyper

23 Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Verdiklassifisering

24 Registrert i naturbase

25 Laks, 30 unike stammer Foto: Lars Smeland

26 Nasjonalt laksevassdrag og nasjonal laksefjord Formål: å gi laksebestandene en særskilt beskyttelse mot inngrep og aktiviteter som kan påvirke bestandene negativt. Forvaltning: fleksibel forvaltning der den konkrete virkningen av et tiltak avgjøre hvordan hver enkelte sak skal behandles. Men: «Det tillates ikke oppdrett med laksefisk innenfor den nasjonale laksefjorden Tanafjorden.»

27 Foreslåtte naturvernområder To myrområder i Tana: Jeakkaš og Ruossajeaggi/Korsmyra Palsmyrer, samt noe rikmyr. Forvaltning: Det beste for naturverdiene er å la områdene ligge urørt. Tiltak i områdene bør unngås Kjøreskader i forbindelse med ATVbruk er en trussel mot NM-verdiene i området og må vurderes i forbindelse med en ev. fredningsprosess.

28 Prioriterte arter En prioritert art er en art som er truet, og som har fått en spesiell beskyttelse gjennom en egen nasjonal forskrift. I Tana er det 4 arter som har vært her, eller som kan tenkes å komme hit.

29 Fjellrev

30 Dverggås

31 Svarthalespove

32 Elvesandjeger

33 Utvalgte naturtyper En type natur som er sjelden og truet i Norge, og som har fått en ekstra beskyttelse gjennom en egen forskrift. I Tana én naturtype: Slåttemark 3 lokaliteter i Tana

34 Slåttemark, Austertana Foto: Geir Arnesen

35 Slåttemark

36 Slåttemarker -fakta Skapt gjennom kontinuerlig bruk over lang tid Er artsrike og levested for mange arter på Norsk Rødliste. Er truet av gjengroing, gjødsling, oppdyrking og nedbygging Fins fra kyst til fjell, med store variasjonen i utformingene. Krever sen slått med ljå eller slåmaskin for å ta vare på artsmangfoldet

37 Naturtyper på land Registrert 101 naturtyper i Naturbase. 3 verdiklasser: Nasjonalt, regionalt og lokalt viktig. Forvaltning Krav om vurdering ved søknad om tiltak Barmarkskjøring, hogst, høyspentlinjer og annen utbygging, er ikke alltid søknadspliktige etter pbl. Viktig å være klar over områdene og formidle informasjon om dem til innbyggerne.

38 Marint naturmangfold Ønskelig med en kartlegging av viktige marine naturtyper De registrerte gyteområdene er tatt med i plankartet viktig info i forhold til skjelloppdrett.

39 Gaupe Bjørn Ulv Jerv Jaktfalk

40 Sensitive data og andre artsdata Sensitive artsdata Fylkesmannen jobber med å lage et kartlag som er spesifikt nok til å være informativt, men som samtidig ikke røper arten, hi- el. hekkelokaliteten. Dette innarbeides i plankartet. Hekke-/leveområder til enkeltarter tas med i plankartet Eks. oter og krykkje.

41 Landskap, Tanafjorden Foto: Frank Ingilæ

42 Landskapsmessigmangfold Det er: Variasjonen i landskapet. Tiltak i handlingsplanen: Gjennomføre en helhetlig landskapskartlegging.

43 Antiklinal, Giemaš Foto: Solveig Vuolab

44 Geologisk mangfold Det er: variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Områder av nasjonal og regional betydning i Tana og mange områder av lokal verdi som er viktige i undervisningen Tiltak i handlingsplanen: Gjennomgang og ev. nykartlegging av det geologiske mangfoldet i Tana.

45 Økosystemtjenester hva er det? Godene og tjenestene vi får fra naturen. Høsting av naturen gjennom drikkevann, bærplukking, fiske og jakt Magasinering av nedbør i myrområder, rensing av avløpsvann i grunnen, reduksjon i avrenning gjennom vegetasjonsbelter og pollinering Naturnærhet og naturopplevelser er grunnleggende for trivselen til innbyggerne i Tana, og er med på å gi tanaværingene en sterk stedsidentitet. Primærproduksjon og resirkulering

46 Trusler mot naturmangfoldet Fremmede arter: Pukkellaks Vinterkarse Mink og bisam Potensielle arter: Gyro og mårhund Klimaendringer: Endring i artsmangfoldet

47 Handlingsplan for naturmangfold Tiltak Tidsrom Ansvarlig Finansiering Informasjonsmøter om NM-verdiene i Tana kommune m/ rekruttering av naturkartleggere Årlig Kommunen (samarbeid med FMFI og lokale org.) Kommunen Utarbeide et/flere undervisnings-opplegg for skolene om naturmangfoldet i Tana 2018 Kommunen Kommunen (eget arbeid) Nykartlegging av slåttemarker i hele kommunen 2018 FMFI i samarbeid med kommunen og Mdir. FMFI/ Mdir Kommunen Samle informasjon om potensielle utmarksslåtter gjennom kontakt med eldre Kommunen Kommunen (eget arbeid) Kartlegge aktuelle lokaliteter av utmarksslåtter FMFI i samarbeid med kommunen FMFI Marin kartlegging av deler av Tanafjorden gjennom det nasjonale, marine kartleggingsprogrammet NIVA Havforskningsinstituttet NGU Miljødir./ Fiskeridir. Vurdering av verdiklassifiseringen av de identifiserte naturtypene Miljødirektoratet og FMFI i samarbeid med kommunen Mdir/ FMFI Gjennomgang og ev. nykartlegging av det geologiske mangfoldet i Tana Kommunen i samarbeid med NGU Kommunen (eget arbeid) og ev. FMFI/NGU Gjennomgang og verdisetting av det landskapsmessige mangfoldet i kommunen Kommunen Kommunen (eget arbeid)

48 Artsobservasjoner.no Flott verktøy for å engasjere lokalbefolkningen i kartlegging av arter Tiltak i handlingsplanen: Informasjonsmøter om NM-verdiene i Tana kommune m/rekruttering av naturkartleggere

49

50 Erfaringer og råd til andre Naturmangfold er spennende Utrolig mye kunnskap fins Kommunene har mange kunnskapshull Viktig å gi politikerne et eieforhold til arbeidet Publisitet og informasjon til lokalbefolkningen er viktig Benytt artsobservasjoner.no i arbeidet med kartlegging av arter

51 Takk for oppmerksomheten! Vinnerbilde i fotokonkurransen: Dette er Tana, 2006 Foto: May-Britt Johnsen