Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for etablering ladestasjoner for el-bil i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/2187

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for etablering ladestasjoner for el-bil i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/2187"

Transkript

1 Saksframlegg Plan for etablering ladestasjoner for el-bil i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/2187 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Trondheim kommune etablerer 16 nye ladepunkter for el-bil i Trondheim sentrum og på Heimdal i henhold til vedlagt plan innen utløpet av april Strøm og inntil 4 timer parkeringstid skal være gratis for bileieren. 2. Trondheim kommune setter seg mål om å etablere ytterligere inntil 300 ladepunkter for el-bil med gratis parkering og strøm innen utløpet av Formannskapet i Trondheim ber Rådmannen arbeide aktivt vis-a-vis offentlige og private foretak inklusive kjøpesentra, universitet/høgskoler og drosjenæringen i Trondheim med tanke på ytterligere etablering av ladepunkter for el-bil. En vurdering av potensialet og aktuelle lokaliteter framlegges politisk i januar Trondheim kommune skal etablere flere ladepunkter for egne kjøretøy i tråd med et mål om ytterligere innfasing av el-biler i egen kjøretøypark Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 1

2 Saksutredning: Bakgrunn Geir Waage (Ap) stilte følgende spørsmål til Formannskapsmøte : 1. Hvor mange ladepunkter for el-biler eksisterer det i kommunal regi i Trondheim i dag? 2. Har kommunen noe anslag over framtidig behov for ladepunkter for el-bil i byen? Rådmannens svar ble forelagt Formannskapsmøte i form av et notat (08/41), der Rådmannen pekte på at det fantes tre tilgjengelige ladepunkter i sentrum, og at det i løpet av 1-2 år bør etableres flere nye lademuligheter. Formannskapet fattet følgende vedtak (sak 08/4653): Formannskapet ber Rådmannen gå i dialog med Trondheim parkering for å komme tilbake med en sak om utplassering av ladepunkter for el-biler i tilknytning til parkeringsplasser og P-hus. I saken bes det også om at kostnader og framdriftsplan for en utplassering blir berørt. Den foreliggende saken følger opp Formannskapets vedtak i form av en framdriftsplan for utplassering av ladepunkter og gjennomføring av foreslåtte prosjekt, og en kostnadskalkyle for 16 (fase I) respektive ytterligere 300 ladepunkter (fase II). Saken presenterer også planer for etablering av ladestasjoner for elbil i regi av flere kjøpesentra og NTNU. Fakta, analyse og vurdering Innfasing av el-bil er et godt tiltak for å redusere transportrelaterte klimagassutslipp dersom en oppnår større volum el-biler på veien. Selv om energi til el-bil batteriene i verste fall stammer hovedsakelig fra kullkraft, blir brønn-til-hjul utslippene fra el-biler lavere enn for kjøretøy drevet med fossile drivstoff. Dette skyldes i hovedsak at el-motoren er 4-5 ganger mer energieffektiv enn forbrenningsmotoren. Benytter man strøm basert på 5% importert kullkraft og resten vannkraft (et i kraftsammenheng typisk norsk normalår), blir de årlige brønn-til-hjul CO 2 -utslippene (15000 km kjørelengde) fra el-bil 83 kg. De årlige CO 2 - utslippene fra en VW Touran diesel (brukes bla. mye i Hjemmetjenesten) blir til sammenlikning 2,4 tonn/år, eller nær 30 ganger høyere enn for el-bilen. El-biler gir heller ingen utslipp av helseskadelige lokale luftforurensninger, og støynivået er lavt. El-bil er derfor den mest miljøvennlige privatbilløsningen vi kan ta i bruk i dag. Utfordringen for el-bil er begrenset bruksområde og rekkevidde, og mangel på offentlig tilgjengelige ladestasjoner. Trondheim er en foregangskommune når det gjelder el-bil: Vi skifter ut 20 av 26 biler i bilpoolen i Midtbyen med Think el-bil Vi iverksetter en pilot med 4 Fiat el-bil i Hjemmetjenesten i år Transportplanen for Trondheim (2007) definerer tilrettelegging for miljøvennlige kjøretøy som et klart mål Trondheim kommunes miljøpakke for transport (2008) sier bl.a.: o Kommunal tilrettelegging og stimuleringstiltak for el./hybrid er viktig o Egne P-plasser i sentrum øremerket hydrogen- og el-biler og gratis parkering o Hurtigladestasjoner skal etableres i tilknytning til p-plasser i sentrum o Muligheter for en kommunal støtteordning til innkjøp av el-biler fra 2009 skal utredes Trondheim kommune deltar i et nytt SØT-prosjekt (samarbeid mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim) med bl.a. fokus på el-bil, ladeteknologi og etablering av ladestasjoner Vi er avhengige av et større volum el-biler i drift før vi oppnår særlige klimagassgevinster. Dette betinger god tilgang på el-biler til en pris folk er villig til å betale og god infrastruktur av ladestasjoner. Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 2

3 God tilgang på el-biler til en akseptabel pris er i all hovedsak el-bil produsentene og Staten sitt ansvar. Staten har i så måte innført flere insentiver for å redusere investerings- og driftskostnader for el-bil, og for å gjøre el-bil mer attraktivt som framkomstmiddel: Fritak for engangsavgift og moms Man betaler kun personskadedelen av årsavgiften (kr. 380,-/år) Fritak for parkeringsavgift på offentlige P-plasser El-bil kan kjøre i kollektivfelt Gratis bompassering Fra 2009 kan el-biler kjøre gratis med riksvegfergene El-bil markedet er nå i sterk vekst, med økende tilgang på større el-biler med forbedret rekkevidde. Dette omfatter 4- og 5-setere, større og mindre varebiler og mindre lastebiler. De større bilfabrikantene satser også tungt på el-markedet, med for eksempel den nye Mitsubishi m-iev (2010). Volvo, SAAB og Toyota lanserer trolig plugg-inn hybridløsninger i samme tidsrom. Dette kan på sikt bidra til å presse prisene ned. Man trenger imidlertid også å åpne el-bil markedet gjennom bygging av infrastruktur, først og fremst gjennom etablering av ladepunkter. Det er her kommuner og andre offentlige og private aktører kan og bør innta en aktiv rolle som tilrettelegger, både når det gjelder finansiering og gjennomføring. Tradisjonelt har etableringene av ladepunkter for el-bil skjedd i kommunal regi i de største byene. De senere årene har det imidlertid også blitt bygd en rekke ladestasjoner av andre offentlige og private aktører. Dette inkluderer P-anlegg ved flyplasser (også på Værnes), i enkelte boligområder, ved flere universitet og på et økende antall kjøpesentra. IKEA i Trondheim er ett eksempel på dette med tilbud om gratis lading av el-bil. Den nyeste varianten skjer i kommunal regi i Oslo i et samarbeid mellom Trafikk- og ENØK-etaten. De gir kr ,- i støtte til borettslag, sameier, offentlige og private virksomheter, private parkeringsselskap og kjøpesentra som vil etablere ladestasjoner for el-bil. I Trondheim har vi nå 9 offentlig eide og drevne ladepunkter for el-bil der en kan lade bilen gratis: P-plass på gatenivå på Leutenhaven (1 stk.), Leutenhaven P-hus (7 stk.; man må betale for parkeringstiden), og Kjøpmannsgt. 27, Rådhusalmenningen (1 stk.). Trondheim kommune har nylig bygd 26 ladestasjoner for el-bil på nederste plan i Leutenhaven P-hus. 20 av disse plassene er allokert til kommunens 20 Think-biler, mens de resterende 6 kan disponeres av privatpersoner og er regnet inn i antallet punkter for Leutenhaven P-hus. Kostnadene for de 26 nylig etablerte ladepunktene i Leutenhaven P-hus er dekket av Trondheim kommune gjennom prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff. Ved utgangen av 2007 var det registrert 54 el-biler i Trondheim. Dette er få biler, og forsvarer i utgangspunktet ikke et større antall ladestasjoner. Tallet er imidlertid økende, og forventes å øke langt raskere de nærmeste årene i takt med økende tilgang og etterspørsel. Rådmannen foreslår derfor å etablere 16 nye ladepunkter for el-bil i Trondheim for kommunens regning, i tillegg til de allerede eksisterende 9 punktene i sentrum. I tillegg har Trondheim parkering gjort en god innsalgsjobb vis-a-vis kjøpesentra. City Lade, KBS og Valentinlyst stiller seg pr. i dag positive til å etablere 1-2 ladepunkter pr. senter. City Syd har allerede planer om å etablere et ikke kjent antall ladestasjoner for el-bil. NTNU har også sagt at de planlegger etablering av 10 ladepunkter. Rådmannen kjenner ikke til hvor disse skal etableres, og eventuell fordeling mellom Gløshaugen og Dragvoll. Figuren under viser de eksisterende ladestasjonene (sirkler) og nye foreslåtte ladepunkter (trekanter). Nærmere beskrivelse av antall og lokalisering er gjengitt i tabellene under. Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 3

4 # # Nr. Sted Antall Merknad 1 Leutenhaven 8-7 plasser i P-hus - 1 plass på P-plass på hovedparkeringsplass på gateplan 2 Kjøpmannsgt Rådhusalmenningen SUM: 9 Antall ladestasjoner i Trondheim i dag og plassering av dem. Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 4

5 Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 5

6 Nye ladepunkter i Trondheim. Merkede ladepunkter bygges av Trondheim kommune. Nr. Sted Antall Merknad 1 Leutenhaven 2 Gamle innkjøring til P-hus 3 Nedre Bakklandet 2 På gateplan sør for og inntil P-huset 4 Leiv Eriksson 2 På nordsiden av Pirsenteret 5 Ravnkloa 1 På bysiden av Fiskhallen 6 Munkegt. 2 V/Residence. Plassene allokert til Miljøtaxi Trondheim 7 Torget P-hus 2 Privat eid P-hus; kommunen må dekke bygging/drift av punkter 8 Ila 2 Krysset Hans Nissens gt. Abelborgs gt. 9 St. Olav s hospital 2 Edvard Griegs gt. 10 (ved sykehusapoteket) 10 NTNU 10 NTNU etablerer 10 ladepunkter, trolig fordelt på Dragvoll og Gløshaugen 11 Valentinlyst senter KBS kjøpesenter 1-2 Etter ombygging av sentret ser de for seg totalt 5-6 ladepunkter 13 City Lade Heimdal sentrum 2 Plassering ikke bestemt, men blir på offentlig område i sentrum 15 Hovdebygget 1 Heimdal 16 City Syd X Planlegger et ukjent ant. ladepunkter i egen regi. SUM: tilgjengelig for publikum + ukjent antall på City Syd Trondheim får med denne planen 29+ ladepunkter for el-bil tilgjengelig for publikum; 13 av disse blir liggende i sentrum eller sentrumsnært. Det regnes her ikke inn de to plassene til Miljøtaxi Trondheim i Munkegata, som fullt og helt skal disponeres av Miljøtaxi. En første fase med 16 nye ladestasjoner og fordelingen i byen begrunnes som følger: Ladepunkter knyttes opp til trafikknutepunkter Strategisk plassering ift. offentlige P-plasser Plassering ift. store arbeidsplasser Sentral plassering (Midtbyen) I forhold til antall registrerte el-biler i Trondheim ved sist årsskifte, vil 29+ nye ladepunkter gi svært god dekningsgrad på kortere sikt 16 nye ladepunkter i kommunal regi er et overkommelig antall punkter å etablere på kort sikt. Dette utgjør en mindre investering, samtidig som det skaffer oss viktige erfaringer med drift av og utnyttelsesgrad for ladepunktene før en evt. utvider antallet ladestasjoner ytterligere. Det er ikke avgjørende for ladetiden til moderne el-bilbatterier at ladestasjonene plasseres innendørs Det er bevisst valgt å foreslå ladepunkter hovedsakelig på gatenivå. Flere P-hus stenges i nær framtid (Pirbadet og Bakke) p.g.a. byggevirksomhet, noe som reduserer parkeringskapasiteten betydelig. Ladestasjoner på gatenivå er også lettere tilgjengelig, og gir i mange tilfelle mindre inntektstap enn i P-hus. Det foreslås et tak på 4 timers gratis parkeringstid. Argumentet for et slikt tak er å unngå at plassene okkuperes mer permanent av personer/firma. Ladepunktene bør gi lade- og parkeringsmulighet for flest mulig personer, samtidig som bilene får brukbar tid til å lade. I takt med en antatt positiv markedsutvikling for el-biler, og kanskje ytterligere statlige insentiver, er det naturlig å utvide antall ladepunkter i Trondheim de neste årene. Oslo har for eksempel satt seg klare mål for Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 6

7 nyetableringer av ladestasjoner. I løpet av 2008 skal det etableres 100 ladepunkter i Oslo tilknyttet offentlige P-anlegg, og målet er totalt 400 plasser innen Oslo har i dag vel halvparten av alle ca registrerte el-biler i Norge; Trondheim som nevnt 54 stk. Med bakgrunn i Trondheims offensive mål om tilrettelegging for klimavennlig transport, bl.a. nedfelt i Miljøpakken for transport, bør vi likevel være offensive og sette oss et mål om å etablere ytterligere 300 ladepunkter innen utløpet av Trondheim kommune bør imidlertid ikke sette dette som et absolutt mål. Det koster å bygge ladestasjoner, kr ,- pr. plass med dimensjonering for hurtiglading. Vedtak om et bestemt antall ladepunkter innen utløpet av 2011 må derfor baseres på erfaringer fra bruksmønster for de første 16 (+9 eksisterende) punktene (utnyttelsesgrad totalt og fordelt på ulike lokaliseringer), utviklingen i antall registrerte el-biler i Trondheim og markedsutviklingen for el-bil i Norge. Det trengs en viss tid for å hente inn tilstrekkelig dokumentasjon på bruken av de første ladestasjonene. Derfor forslår Rådmannen å bruke ca. trekvart år på å samle inn dokumentasjonen, før det legges fram en plan med et konkret antall nye ladestasjoner i januar I samme sak framlegges mål og strategi for etablering av ytterligere ladepunkter i andre offentlige og private virksomheter, inklusive kjøpesentra. Den foreliggende saken inneholder ingen konkret plan for hvor ytterligere ladepunkter skal etableres. Det må være gjenstand for en egen utredning, plan og politisk sak (se over). Rådmannen nøyer seg her med å antyde at utvidelser av antall ladepunkter kan/bør skje i offentlige P-hus, på utvalgte offentlige gateparkeringsplasser, ved bydelssentra (17 i Trondheim), og mer generelt i områder av byen der flest reiser til/fra i følge rapport om reisevaner i Trondheim: Heimdal, Strindheim, Byåsen, Midtbyen, Øya, Lade, Østbyen og Nidarvoll/Risvollan. Trondheim kommunes vedtatte miljøpakke for transport, Mål 9 sier: Trondheim kommune skal jobbe hardt for at det private næringslivet, offentlige myndigheter og virksomheter, kollektivtilbydere og drosjenæringen gjennomfører tiltak med tilsvarende ambisiøse mål om utslippsreduksjoner. Det foregår som nevnt en viss nyetablering av ladestasjoner for el-bil i tilknytning til kjøpesentra, flyplasser, universitet/høgskoler m.v flere steder i Norge. Trondheim har flere bilbaserte kjøpesentra spredt rundt i byen. Den mest naturlige og beste løsningen for etablering av ladepunkter på disse sentrene er at kommunen fungerer som initiator og pådriver, men at kjøpesentrene selv finansierer etableringene og bekoster strømmen til bilene. Vi har en lang rekke offentlige og større private foretak, offentlige institusjoner og universitetsområder i Trondheim. Flere steder i Norge er det etablert ladestasjoner for el-bil tilknyttet slike virksomheter. NTNU viser her vei ved å etablere anslagsvis 10 ladepunkter for ansatte, studenter og besøkende. Det vil være i tråd med en eventuell kommunal satsing å bidra til og være pådriver for bygging av infrastruktur for el-biler i tilknytning til slike virksomheter. Dette innebefatter også drosjenæringen. Trondheim får nå sine to første el-taxier (Think) gjennom Miljøtaxi Trondheim: Trøndertaxi har allerede signalisert interesse for å teste ut el-taxi. Men de uttrykker at satsing på el-taxi fra deres eiere må baseres på hurtigladeteknologi (tilgjengelig innen 1-3 år). Her kan kommunen også være en viktig pådriver. Det bør vurderes på sikt å ta inn krav om bygging av ladepunkter for el-bil i større boligprosjekt. Dette kan gjøres via P-normene i kommuneplanens arealdel ved neste rullering av denne. Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 7

8 Framdriftsplan for etablering av ladestasjoner for el-bil i Trondheim Aktivitet Frist Fase I: Etablering av 16 ladepunkter Erfaringsinnhenting, Fase I; mål for videre satsing Utredning, ladepunkter i andre virksomheter Fase II: Etablering av nye ladepunkter ihht. mål Kostnadsestimat for etablering og drift av ladestasjoner for el-bil, Fase I og II Kostnadsoverslagene omfatter kostnader til bygging av ladestasjoner (hovedsakelig el.installasjonsarbeid), skilting av plassene, beregnede inntektstap fra P-anleggene, og strøm. Følgende bakgrunnstall/antakelser er lagt til grunn: Anleggskostnader er estimert enkeltvis for de 16 punktene Rådmannen foreslår å etablere i regi av Trondheim kommune Det er beregnet et inntektstap på kr ,- pr. plass pr. måned for de foreslåtte 16 punktene. Investeringskostnaden for de 9 eksisterende ladestasjonene er allerede dekket inn, men inntektstapet for disse 9 plassene inkluderes Strømkostnadene er basert på Trondheim kommunes avtalepris for 2008 (80 øre/kwh)og en anslått utnyttelsesgrad for ladestasjonene på 50% på alle 16 nye ladepunkter pluss de eksisterende 9 ladepunktene ut fra 12 timer pr. dag som maks. Én bil som står og lader 12 timer hver dag i ett år koster ca. kr ,- i strøm. Inntektstap i en Fase II er umulig å estimere, fordi det avhenger av hvor eventuelt nye ladestasjoner etableres. Rådmannen har ikke regnet inn kostnader ved etablering og drift av ladepunkter ved kjøpesentra Kostnadsoverslaget er beheftet med usikkerhet. Dette skyldes at Rådmannen ikke har nøyaktig oversikt over hvor mye kabel som må legges, hvor mye graving som kreves etc. Strøm til ladestasjoner øker kraftbelastningen. Dette kan medføre at kapasiteten til eksisterende transformatorer overskrides, og man må øke denne kapasiteten. Kostnadsoverslag for etablering og drift av ladestasjoner i fase I (16 ladepunkter i 2009) og fase II (ytterligere 300 ladepunkter innen utløpet av 2011). Drifstkostnader er beregnet pr. år. Kostnadsbildet for fase I og II er sett separat. Tallene er 2008-kroner. Post Fase I Fase II Bygging av ladestasjoner Sum investeringskostnader Inntektstap, P-plass Strøm Sum driftskostnader pr. år SUM (investering + drift) innt.tap Ved en større etablering av ladepunkter for el-bil, kan det oppstå behov for å utvide eksisterende parkeringskapasitet i byen. Én ny P-plass i P-hus har eks.vis en byggepris på kroner. Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 8

9 Konklusjon Økt andel el-bil på veien er et viktig tiltak for å redusere de transportrelaterte klimagassutslippene. El-bil er i tillegg et viktig signaltiltak. Flere ting må imidlertid på plass før vi ser en mer omfattende bruk av el-bil, og antallet el-biler på veien må bli langt større enn i dag før vi ser større effekter på klimagassutslippene. Det viktigste tiltaket for kommunen på kort sikt er etablering av gjennomgående kollektivfelt (der el-bil har lov til å kjøre), og bygging av ladestasjoner for el-bil med gratis parkering og strøm. Tabellen under oppsummerer hvordan sentrale aktører kan bidra til et større marked for el-bil i Norge. Kommunen Staten Leverandører Etablere større sammenhengende kollektivfelt i sentrum Etablere god infrastruktur av ladestasjoner med gratis parkering og strøm Arbeide for at andre aktører etablerer ladestasjoner Ta i bruk el-bil og kommunisere fordelene Etablere felles innkjøpsavtaler for el-bil med andre priv./off. Arbeide mot Staten for nye/bedre insentiver Være aktiv og søke TRANSNOVA om prosj. Stille krav om etablering av ladestasjoner i ifm. boligprosjekt; eks. Brøset (klimanøytrale boformer etc.) Forbedre dagens insentivordninger ytterligere Innføre en nasjonal variant av Italias Ronchi-lov med investeringsstøtte Bidra til at TRANSNOVA blir raskt operativ og et lokomotiv for miljøbilsatsing Tørre å satse på lavere priser allerede i dag Satse tøffere med større produksjonsvolum for å redusere prisene Inngå innkjøpsavtaler der det ligger forventning om større omsetningsvolum Markedsføre produktene sine i langt større grad Rådmannen har i dagens situasjon ikke funnet mulighet til å innarbeide nødvendige investerings- og driftsmidler for de første 16 ladepunktene (fase I) i budsjettet for Rådmannen i Trondheim, Håkon Grimstad (kommunaldirektør) Thorbjørn Bratt (miljødirektør) Saksfremlegg - arkivsak 08/2187 9

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Tema El-bil satsingen i egen kjøretøypark Andre el-satsinger i Trondheim Ladeinfrastruktur i Trondheim

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Hvorfor skal kommunen satse tid&penger på å fase inn miljøvennlige

Detaljer

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort:

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John Peter Garnes Tlf: 75 10 18 00 Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 14/182-4 LADESTASJONER EL-BILER ELVEBAKKEN Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget godkjenner omdisponering

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Saksframlegg Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Arkivsak.: 12/724 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar rapporten Prosjekt Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff sluttrapport

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016.

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15 Overgang til kommunale lav - og nullutslippsbiler ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling

Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling Trondheim, 5 august 2010 Jan Bojer Vindheim Styreleder Leif Tore Anderssen Daglig leder 1 1. Innledning Trondheim Bilkollektiv BA (TB) ble etablert 18.

Detaljer

Strategi for driftsform på ikke elektrifiserte baner

Strategi for driftsform på ikke elektrifiserte baner Strategi for driftsform på ikke elektrifiserte baner Jernbaneforum Nord konferanse 18.02.2016 Lise Nyvold Strategi og samfunn Meld. St. 26 NTP 2014 2023 (s. 64): Jernbaneverket får i oppdrag å utrede konsekvensene

Detaljer

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark Elbil, Telemark Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark 20.11.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status Telemark... 3 3 Oppbygging av ladeinfrastruktur... 5 3.1 Lokalisering av

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 Saksframlegg STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det på

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger 21.september 2009 Camilla Nørbech Transnovas bakgrunn og mål Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13.

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13. Statens vegvesen østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Att: Joakim Sveli Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Petter Øyn -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 27.06.2007, kl 11.00 Sak SAKSLISTE 32/07 Venteareal for pasienter

Detaljer

En fornybar revolusjon på fire hjul. Zero Emission Resource Organisation

En fornybar revolusjon på fire hjul. Zero Emission Resource Organisation Zero Emission Resource Organisation En fornybar revolusjon på fire hjul En fornybar revolusjon på fire hjul Elbilen muliggjør det grønne skiftet Vi står overfor store utfordringer. Økte klimagassutslipp

Detaljer

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse.

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Eirik Skjetne ITS-seksjonen, TMT Bompengekonferansen Teknologidagene 2010 Innhold Dagens betalingssystemer i by Holdninger til brukerbetaling Etablering

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten om gjennomføringen av Sti- og løypeplanen til etterretning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 Arkiv: 231 Q50 Lademulighet og evt. betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner Vedlegg: Forskrift om vilkårsparkering

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune prioriterer følgende områder for

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU

Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU Idéboks med oppgaven: Hva kan barn og unge gjøre for å spare

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV UTVIKLINGSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/30742

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV UTVIKLINGSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/30742 ETABLERING AV UTVIKLINGSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/30742 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om omgjøring av Vurderingstjenesten til Utviklingstjenesten til orientering.

Detaljer

Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi. Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014

Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi. Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014 Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014 Sikkerhet Aktiv sikkerhet består av utstyr eller konstruksjoner som skal forebygge ulykker. ABS bremser, ESP (elektronisk stabiliteteprogram),

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: LIER 2009/1821 Dato: 24.04.2009 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Pilegrimsmotivet som nasjonal

Detaljer

r"1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~

r1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~ l r"1 Stortrykk 27 2 NB NSB Jernbaneverket Bib\ioteket.... Innledning Spørsmålet om jernbaner i den nordlige landsdel har en lang historie bak seg. Krav, ønsker og utredninger utgjør sentrale elementer

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Lokale klimamål Miljøpakke for transport, Trondheim (2008): 2018: Minst 20% reduksjon

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Norsk Elbilforening representer Norges stadig flere elbilister. I rundt 20 år har foreningen jobbet for å fremme energieffektive,

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.01.2013 4070/2013 Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Hurtigladestrategi Bakgrunn Fylkesutvalet vedtok på møte

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

Saksframlegg. Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769

Saksframlegg. Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769 Saksframlegg Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar rapportene Utredning av mulighetene

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formanskapet tar saken om SØT-samarbeidets deltakelse i interregprosjektet ProMidNord til orientering. Saksfremlegg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Saksframlegg. Bygningsrådet fastsetter planprogram for Tunga, endring av kommuneplanens arealdel som gjengitt i vedlegg 1.

Saksframlegg. Bygningsrådet fastsetter planprogram for Tunga, endring av kommuneplanens arealdel som gjengitt i vedlegg 1. Saksframlegg TUNGA ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/23899-20 (139585/11) Saksbehandler: Erling Kristian Skinderhaug ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Hva skjer når ansatte må betale for parkering?

Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Petter Christiansen pch@toi.no Framtidens byer, Fredrikstad 05.03.2013 Arbeidsgivere Arbeidsgivere har en rekke virkemidler som kan påvirke ansattes reisemåte

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK

OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK BAKGRUNN - KLARE KLIMAMÅL 7 mill. mennesker dør hvert år i verden av luftforurensning i følge internasjonale helsemyndigheter WHO Til sammenligning-

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Dialogkonferanse Bussanbud 2015. 25.Mars 2014

Dialogkonferanse Bussanbud 2015. 25.Mars 2014 Dialogkonferanse Bussanbud 2015 25.Mars 2014 Generelle utfordringer Bussanbud i 2015 Nittedal ca 30 busser, ca 50 mill kr i årlig kontraktsverdi Sentrum ca 100 leddbusser og ca. 284 mill kr i årlig kontraktsverdi

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 08/248

Saksframlegg. Trondheim kommune. Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 08/248 Saksframlegg Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 8/248 Forslag til vedtak/innstilling: Det innføres krav om årlig feiing, ettersyn og service av alle fyrkjeler som er i drift i Trondheim.

Detaljer

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 8.12.2014 Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Klima og energi er to prioriterte områder i felles regional planstrategi 2012-2015 for Trøndelag. Alle parter i Trøndelagsrådets

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Energiforskningskonferansen 23.5.2017 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 apr.17 Kun bensindrift Kun dieseldrift Hybrid Ladbar hybrid Helelektrisk Nybilsalget. Markedsandeler etter fremdriftstype

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Saknr. 14/4334-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Nyttekjøretøykonferansen 25.10.2016 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Saksframlegg. VEILEDER FOR BRUKSENDRING OG OPPDELING AV LEILIGHETER TIL HYBLER Arkivsaksnr.: 07/15501 Saksbehandler: Morten Svarstad

Saksframlegg. VEILEDER FOR BRUKSENDRING OG OPPDELING AV LEILIGHETER TIL HYBLER Arkivsaksnr.: 07/15501 Saksbehandler: Morten Svarstad Saksframlegg VEILEDER FOR BRUKSENDRING OG OPPDELING AV LEILIGHETER TIL HYBLER Arkivsaksnr.: 07/15501 Saksbehandler: Morten Svarstad Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker vedtar

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM Saknr. 12/1190-3 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune sammen

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer