Området er befart av Jon T. Klepsland i løpet av få timer den 29. juli Befaring er konsentrert om Sundhaugen og sletta vest mot Barduelva.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Området er befart av Jon T. Klepsland i løpet av få timer den 29. juli Befaring er konsentrert om Sundhaugen og sletta vest mot Barduelva."

Transkript

1 Sundhaugen* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Bardu Inventør: JKL Kartblad: 1433 II Dato feltreg.: H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal: 617 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Sammendrag Sundhaugen ligger helt nord i Bardu kommune langsmed Målselva, like sør for Bardufoss flyplass. Lokaliteten er avgrenset mot privateid areal i sørøst. Mot sør og nordøst er lokaliteten avgrenset mot h.h.v. sterkt hogstpåvirket og grantilplantet skog. Et mulig utvidelsesalternativ nordover for å inkludere en større evje nordvest for Stormyra er stiplet på kart. Eiendomsstrukuren og forstlige inngrep nord og sørvest for Sundhaugen gjør at avgrensingsforslaget ikke blir godt arrondert i forhold til helhet i landskapstrukturer og skogtyper. Vegetasjonen er i all hovedsak fattig innenfor hovedforslaget. Furu dominerer skogbildet. I tillegg er bjørk vanlig, spesielt langs Barduelva og på nordsiden av Sundhaugen der bjørka er dominant. På sørsiden av Sundhaugen inngår også noe osp og litt selje. Sundhaugen-området skiller seg noe ut i landskapet ved å fremdeles ha en del eldre og kompakt furuskog over et relativt stort areal. Skogen bærer likevel tydelig preg av lang og intensiv skogbrukshistorie og har ingen urskogstrekk. Skogstrukturen varierer ganske mye innenfor avgrensingen grunnet ulik tidspunkt for hogstinngrep og ulik praksis i forhold til uttak og skogpleie. Deler av området er ensaldret ungdomsfase-skog, noe er ganske nylig gjennomhogd, mens andre deler viser relativt godt sjiktet gammelskogsstruktur med øvre trealder på år. Dødved mengden er generelt lav og kontinuiteten i dette substratet er brutt. Små partier med eldre skog har likevel enkelte gadd og unntaksvis spredte yngre læger. Overveiende fattig vegetasjon og mangel på gammelskogsstrukturer er klart begrensende faktorer for artsmangfoldet. Ingen rødlistearter er påvist, og bare et fåtall svake signalarter for eldre furuskog ble funnet. Få gammelskogsstrukturer, brudd i dødved kontinuiteten og gjennomgående surt bunnsubstrat er klart begrensende faktorer for artsmangfoldet. De viktigste egenskapene ved furuskogen er at den er relativt produktiv og at deler av skogen står på elvetransporterte sedimenter i lavlandet. Dette i kombinasjon med at gjennomsnittsalderen er relativt høy med innslag av furuer opp mot 200 år. Lokaliteten vil kunne bidra til inndekking av den regionale skogvernmangelen furuskog på breelvsedimenter i mellomboreal sone i Nord-Norge. Samlet vurderes området som lokalt verneverdig. Feltarbeid Området er befart av Jon T. Klepsland i løpet av få timer den 29. juli Befaring er konsentrert om Sundhaugen og sletta vest mot Barduelva. Tidspunkt og værets betydning Været var pent og varmt. Årstiden var gunstig med tanke på de fleste ettersøkte organismegrupper. Utvelgelse og undersøkelsesområde Området er valgt ut av registranten med bakgrunn i DN sitt ønske om supplerende undersøkelser av skogareal med potensielle biologiske verneverdier på statsgrunn i Troms. Undersøkelsen er en fortsettelse av de naturfaglige registreringene av mulige skogvernområder i Troms foretatt i løpet av Nærmere bestemt er deler av statskogsarealet rundt Sundhaugen i Bardu kommune befart og funnet verneverdig. Tidligere undersøkelser Kommunen er tidligere kartlagt for naturtyper (Strann et al. 2005a) og i den forbindelse er et deltaområde like sørvest for Sundhaugen avgrenset som svært viktig (privateid grunn). Det foreligger for øvrig et gammelt funn av den rødlistete orkidéen marisko (NT) fra Sundlia i Bardu med koordinater som stemmer med Sundhaugen (Høiland 1986). Funnstedet ligger derfor formodentlig innenfor (eller i nærheten av) avgrensingsforslaget. Registranten kjenner ikke til andre naturfaglige registreringer innenfor aktuelt område. Beliggenhet Undersøkelsesområdet ligger helt nord i Bardu kommune ved Barduelva, ca 4 km sør for Bardufoss flyplass. Naturgrunnlag Topografi Sundhaugen er en avrundet bergformasjon (ca 120 meter høy) som er omgitt av mer eller mindre topogent sletteland av myr, furumoer og myrskog. På nordsiden av Sundhaugen finnes små trinnformete skrenter, for øvrig er landskapet uten skarpe profiler.

2 Geologi Sundhaugen består av silikatrik glimmergneis, muligens med innslag av baserike bergarter (marmor, amfibolitt) (Gustavsen 1974). Slettene ut mot Barduelva består av tykke elv- og breelvavsetninger (NGU 2007b). Vegetasjonsgeografi Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: mellomboreal 100% (620 daa). Lokaliteten ligger i følge Moen (1998) i mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon (O1). Økologisk variasjon Området er lite variert både med hensyn til topografi, vegetasjonsutforminger og skogtyper. Vegetasjon og treslagsfordeling Vegetasjonen er i all hovedsak fattig innenfor hovedforslaget. Under furu er det stort sett blåbærmark, enten blåbær-krekling-utforming eller blåbær-skrubbær-utforming avhengig av substrat og dreneringsforhold. I mer bjørkerike områder er det ofte småbregnevegetasjon. I moserike utforminger på nordsiden av Sundhaugen inngår knerot og linnea. Noe ombrotrof tuemyr finnes vest for Sundhaugen. I nærheten finnes også små areal med fattig til intermediær myrskog med bjørk, vier og spredt furu. Også ytterst langs Barduelva er det blåbærskog, men bjørk overtar dominansen fra furu. Bærlyngfuruskog utgjør små areal på veldrenerte morenerygger. Furu dominerer skogbildet. I tillegg er bjørk vanlig, spesielt langs Barduelva og på nordsiden av Sundhaugen der bjørka er dominant. På sørsiden av Sundhaugen inngår foruten bjørk en del osp og sparsomt selje. Bjørk dominerer trolig skogbildet omkring evja nordvest for Stormyra (del av alternativt utvidelsesareal) og sannsynligvis er deler av denne skogen forsumpet. Skogstruktur og påvirkning Sundhaugen-området skiller seg noe ut i landskapet ved å fremdeles ha en del eldre og kompakt furuskog over et relativt stort areal. Skogen bærer likevel tydelig preg av lang og intensiv skogbrukshistorie og har ingen urskogstrekk. Skogstrukturen varierer ganske mye innenfor avgrensingen grunnet ulik tidspunkt for hogstinngrep og ulik praksis i forhold til uttak og skogpleie. I større detalj så er forslagsgrensen i nordøst lagt midt oppe i lia fordi nedre del har vært gjenstand for småflatehogst og deretter tilplantet gran (som i denne regionen er et fremmed treslag) og derfor ikke egner seg for vern. Gran er også plantet inn i skjerm under bjørk et stykke lenger opp i lia. Hogst og tilplanting i dette området er foretatt for ca 10 (± 5) år siden. Mot toppen av Sundhaugen finnes et fåtall grove overstandere av furu (over 200 år) som av uviss årsak er satt igjen ved tidligere gjennomhogst. På toppen og nedover lisidene er furuskogen ellers ganske svakt fleraldret med typisk øvre alder på ca 120 år. Skogen er fremdeles ganske tett ettersom den ikke er kommet i en fase med oppløsning, men snarere tilhører en mellomtilstand mellom sen optmalfase og aldersfase. Spredte yngre læger (selvtynningsstokker) finnes. Tettheten av gamle stubberester er for øvrig høy. På nordsiden av Sundhaugen ligger det en del grove nedkappete furuer fra samme tidsrom som flatehogstene nedenfor (dvs år gamle). På elve- og breelvslettene varierer skogstrukturen mye mellom ganske storvokste bestand i tidlig og full aldersfase med øvre trealder på typisk 120 år (men stedvis også inntil år), og yngre likealdrete og ganske tette bestand (ungdomsfase-skog), til mer eller mindre kraftig plukkhogde bestand med spredte trær i flere aldersgrupper. Dødved mengden er generelt lav og kontinuiteten i dette substratet er brutt. Små partier med eldre skog har likevel enkelte gadd og unntaksvis spredte yngre læger. Furutrær i +150 års alderen er f.ø. ganske strukturrike med grov barkstruktur og en del mellomgrove tørrgreiner. Stubber av ulik alder, størrelse og kvalitet er vanlig i hele området. Ospa på Sundhaugen er forholdsvis småvokst (inntil 30 cm dbh) og krokete og er ikke kommet i fase med dødved produksjon. Kjerneområder Det ble ikke avgrenset kjerneområder på lokaliteten Sundhaugen Artsmangfold Få gammelskogsstrukturer, brudd i dødved kontinuiteten og gjennomgående surt bunnsubstrat er klart begrensende faktorer for artsmangfoldet. Ingen rødlistearter er påvist, og bare et fåtall svake signalarter for eldre furuskog ble funnet. Rutetømmersopp og svillesopp er påvist på h.h.v. furulåg og furustubbe. Et mer verdifullt trekk ved furuskogen er at det i eldre bestand ofte er gode forekomster av mørkskjegg-arter (Bryoria spp.) herunder mye furuskjegg Bryoria fremontii som fungerer som brukbar signalart for eldre, noenlunde fuktige furuskoger i mer eller mindre kontinentale strøk. Området har muligens også betydning for enkelte gammelskogstilknyttete mykorrhizadannende sopparter, men slike ble ikke påvist i 2007, noe som trolig delvis kan tilskrives et litt tidlig inventeringstidspunkt. Ingen arter er registrert under feltarbeidet.

3 Avgrensing og arrondering Lokaliteten er avgrenset mot privateid areal i sørøst. Mot sør og nordøst er lokaliteten avgrenset mot h.h.v. sterkt hogstpåvirket og grantilplantet skog. I vest utgjør Barduelva en naturlig yttergrense, men ut fra tilgjengelig kartgrunnlag ser det ut til at den ytterste flanken er privateid. Grenseforslaget er derfor trukket inn for å harmonisere med statskogs eiendomsgrense. Eiendomsstrukuren og de forstlige inngrepene gjør at avgrensingsforslaget ikke blir godt arrondert i forhold til helhet i landskapstrukturer. Lokaliteten er f.ø. liten i areal og utvidelsesmulighetene er også begrensete. En alternativ utvidelsesmulighet er skissert på kart. Dette gjelder skogarealet omkring en større evje nordvest for Stormyra og sør for Åsen-Evjan. Arealet er ikke befart, men avstandsobservasjoner gav inntrykk av at skogen er løvdominert og rimelig intakt. For øvrig har østre del av Sundhaugen (privateid) fortsatt rimelig intakt, eldre furuskog som med fordel kunne vært inkludert i et eventuelt verneområde. Andre inngrep En delvis oppgradert og delvis nyanlagt grusvei snor seg inn i området i fra sør og over breelvslettene nord til Stormyra. Et par hytter ligger like utenfor avgrensingsforslaget ved Barduelva. Relativt store areal i sør er nylig gjennomhogd, dels plukkhogd, dels nesten flatehogd. Noe av dette skogarealet er likevel inkludert i avgrensingsforslaget av hensyn til arrondering og restaureringspotensial. Vurdering og verdisetting Lokaliteten er vurdert som verneverdig grunnet relativt stort areal med lavtliggende og forholdsvis høyproduktiv, eldre furuskog som delvis står på sandige fluviale og glasifluviale sedimenter. Kombinasjonen med eldre furuskog på slike sedimenter er blitt sjeldent i hele landet. En alternativ avgrensing som omfatter løvdominert skog omkring en stor evje nord for Sundhaugen er gitt. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til løvskogens tilstand og biologiske kvalitet, men avstandsobservasjoner tyder på at arealet er rimelig intakt. Hovedavgrensingen vil kunne bidra til inndekking av den regionale mangelen furuskog på breelvsedimenter (mellomboreal sone i Nord-Norge) (Framstad et al. 2003). Som det kommer fram i kapitlene ovenfor er det få forhold som ved området som trekker i positiv retning i verdivurderingen av delkriterier. De viktigste egenskapene ved furuskogen er at den er relativt produktiv og at mye står på elvetransporterte avsetninger i lavlandet. Videre er gjennomsnittsalderen forholdsvis høy og skogen er stedvis rimelig godt aldersspredd med innslag av opp mot 200 år gamle trær. Ingen kjerneområder er utfigurert ettersom ingen deler av områder peker seg ut som klare naturtypelokaliteter. Avgrensingsforslagets begrensete størrelse, samt mangel på viktige gammelskogselement, få signalarter, ingen påviste rødlistearter og en beskjeden økologisk variasjon trekker helhetsinntrykket ned. Arronderingen vurderes også som relativt dårlig grunnet eiendomsforhold og nyere tids inngrep. Samlet vurderes området som lokalt verneverdig. Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Sundhaugen. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. Kjerneområde Urørthet Dødved mengde Dødved kont. bartrær løvtrær Arter edelløvtrær Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Størrelse Arrondering Totalt for Sundhaugen * * 0 * 0 * * * * * * * Samlet verdi Referanser Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Branderud, T. E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. - NINA oppdragsmelding pp. Høiland, K Lokalitetsliste over utsatte planter i Nord-Norge. Vedlegg til Økoforsk rapport 1986:1/1986:2 Utsatte planter i Nord- Norge - Konfidensiell rapport. Moen, A., Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss, 199 s. NGU 2007b. NGU 2007b. Kvartærgeologiske kart: Strann, K-B., Frivoll, V., Iversen, M., Tømmervik, H. & Johnsen, T Biologisk mangfold, Bardu kommune. NINA Rapport s.

4 Sundhaugen (Bardu, Troms). Areal 617daa, verdi * mE mE Åsen mN 374 Evjan 229 Hammarsletta Stormyra Øverli 214 Sundlia Sundheim Sund- 194 haugen 195 Lauvli Elvemoen Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SF's eiendommer 2007 ± Verneverdig område Tidligere registreringer Målestokk 1: Ekvidistanse 20m Alternativ grense Omr. for vurdering Rutenett 1km Kjerneområder Eksisterende verneområder WGS84, sonebelte 34 Kartgrunnlag N50 Produsert Brandsegg

5 Bilder fra området Sundhaugen Eldre, relativt storvokst furuskog på toppen av Sundhaugen. Foto: Jon T. Klepsland Sundhaugen midt i mot er kledd med furuskog. På sletta nedenfor er det ganske nylig anlagt driftsvei og deler av skogen er hogd ut. Foto: Jon T. Klepsland Eldre furuskog rik på mørkskjegg-arter Bryoria spp. i nord. Foto: Jon T. Klepsland Furu er felt nær toppen av Sundhaugen på nordøstsiden om lag på samme tid som mindre flater ble hogd ut og tilplantet gran lenger ned i lia. Foto: Jon T. Klepsland

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Tekeltjennet - Referanse: Jansson, U. 2019. Naturverdier for lokalitet Tekeltjennet, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink til alle bildene fra lokaliteten:

Detaljer

Styggfossen - Referanse:

Styggfossen - Referanse: Styggfossen - Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3828) Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2011, Troms Kommune: Målselv Inventør: JKL Kartblad: 1533 III Dato feltreg.:

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Været var godt og var ikke til hinder for å få undersøkt området på en tilfredsstillende måte.

Tidspunkt og værets betydning Været var godt og var ikke til hinder for å få undersøkt området på en tilfredsstillende måte. Markhus NR utvidelse, Kudalen - Referanse: Blindheim T. og Restad J. 2019. Naturverdier for lokalitet Markhus NR utvidelse, Kudalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark.

Detaljer

Litlfjellet er et lite område med nordvendt furuskog. Hele området er lett tilgjengelig og ble kartlagt i løpet av noen timer den 26.september 2016.

Litlfjellet er et lite område med nordvendt furuskog. Hele området er lett tilgjengelig og ble kartlagt i løpet av noen timer den 26.september 2016. Litlefjellet * Referanse: Høitomt T. 2017. Naturverdier for lokalitet Litlefjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6020)

Detaljer

Topografi Lokaliteten består av en åsrygg som i all hovedsak er bevokst med furuskog med noe ispreng av løvskog i enkelte partier.

Topografi Lokaliteten består av en åsrygg som i all hovedsak er bevokst med furuskog med noe ispreng av løvskog i enkelte partier. Lindovara** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Nordreisa Inventør: KBS, HTØ, VFR, TJO Kartblad: 1734-4 Dato feltreg.: 24-10-2006, UTM: Ø:511177, N:7719365 Areal:

Detaljer

Referansedata Sammendrag Feltarbeid Utvelgelse og undersøkelsesområde Kjerneområder Artsmangfold Totalt antall av art Funnet i kjerneområde

Referansedata Sammendrag Feltarbeid Utvelgelse og undersøkelsesområde Kjerneområder Artsmangfold Totalt antall av art Funnet i kjerneområde Havsteindalen 0 Referanse: Reiso, S. 2019. Naturverdier for lokalitet Havsteindalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink til alle bildene fra lokaliteten:

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Sandvatn - Referanse: Brynjulvsrud, J. G. 2019. Naturverdier for lokalitet Sandvatn, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: https://biofokus.no/narin/?nid=6352)

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Vegetasjonsmessig er det liten variasjon i lokaliteten. Dominerende vegetasjonstype er blåbærskog - blåbær-utforming

Vegetasjonsmessig er det liten variasjon i lokaliteten. Dominerende vegetasjonstype er blåbærskog - blåbær-utforming Gulltjernlia * Referanse: Laugsand A. 2014. Naturverdier for lokalitet Gulltjernlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2013. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Lokaliteten ble undersøkt av Øivind Gammelmo (BioFokus) i løpet av to feltdager i september 2018.

Lokaliteten ble undersøkt av Øivind Gammelmo (BioFokus) i løpet av to feltdager i september 2018. Glømmevollen - Referanse: Gammelmo Ø. 2019. Naturverdier for lokalitet Glømmevollen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink til alle bildene fra lokaliteten:

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Lokaliteten ble kartlagt av Torbjørn Høitomt (BioFokus) i regnvær i løpet av en feltdag. Hele undersøkelsesområdet vurderes som godt kartlagt.

Lokaliteten ble kartlagt av Torbjørn Høitomt (BioFokus) i regnvær i løpet av en feltdag. Hele undersøkelsesområdet vurderes som godt kartlagt. Masfjorden Barlingefjellet ** Referanse: Høitomt T. 2017. Naturverdier for lokalitet Masfjorden Barlingefjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink:

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Risbergmarka * Referanse: Høitomt T. 2012. Naturverdier for lokalitet Risbergmarka, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Foreåsen 2 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Foreåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Leiråa vest. Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2007

Leiråa vest. Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2007 NINA Rapport 354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Leiråa vest Referansedata Fylke:

Detaljer

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gyttavatnet SV 1 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Gyttavatnet SV, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Området er tidligere undersøkt av Ole J. Lønnve, De ble også tidligere ikke funnet noe krevende eller truete arter.

Området er tidligere undersøkt av Ole J. Lønnve, De ble også tidligere ikke funnet noe krevende eller truete arter. Heien nord - Referanse: Bichsel M. 2018. Naturverdier for lokalitet Heien nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6138)

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Dravlan - Referanse: Restad J. 2019. Naturverdier for lokalitet Dravlan, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: https://biofokus.no/narin/?nid=6358)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gråkletten NR utv Referanse: Midteng R. 2019. Naturverdier for lokalitet Gråkletten NR utv, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Asplan Viak. (Weblink til alle bildene fra

Detaljer

Tilbudsområdet er ikke tidligere undersøkt, hverken i naturtypekartlegging eller i miljøregistrering i skog (MiS).

Tilbudsområdet er ikke tidligere undersøkt, hverken i naturtypekartlegging eller i miljøregistrering i skog (MiS). Gangsei utvidelse 2011 * Referanse: Brandrud T. E. 2012. Naturverdier for lokalitet Gangsei utvidelse 2011, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, (Weblink:

Detaljer

Området ligger i Åmli kommune i Aust-Agder. Det er området nordøst for Husstøylvatn ved Eikeliknuten og ved Venelitjønn

Området ligger i Åmli kommune i Aust-Agder. Det er området nordøst for Husstøylvatn ved Eikeliknuten og ved Venelitjønn Eikeli ** Referanse: Laugsand A. 2014. Naturverdier for lokalitet Eikeli, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2013. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3944)

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var oppholdsvær ved befaringen. Tidspunktet for befaring og tørr sommer 2018 bidro til få funn av markboende sopp.

Tidspunkt og værets betydning Det var oppholdsvær ved befaringen. Tidspunktet for befaring og tørr sommer 2018 bidro til få funn av markboende sopp. Stimyrfeltet - Referanse: Jansson, U. 2019. Naturverdier for lokalitet Stimyrfeltet, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink til alle bildene fra lokaliteten:

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Kjerneområder

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Kjerneområder Klokksfjellet - Referanse: Reiso S. 2017. Naturverdier for lokalitet Klokksfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5938)

Detaljer

Området ble undersøkt den 24 og 25 oktober. Været var bra, men med et par cm snødekke som kom natten før.

Området ble undersøkt den 24 og 25 oktober. Været var bra, men med et par cm snødekke som kom natten før. Oksfjorddalen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Nordreisa Inventør: KBS, HTØ, VFR, TJO Kartblad: 1734-4 Dato feltreg.: 03.09.05-04.09.05, UTM: Ø:518121,

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gransjøberget * Referanse: Gammelmo Ø. 2018. Naturverdier for lokalitet Gransjøberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6126)

Detaljer

Krågeåna Verdi: 1. Tidspunkt og værets betydning Været var bra denne dagen. Tidspunktet var for tidlig for å finne særlig med marklevende sopp.

Krågeåna Verdi: 1. Tidspunkt og værets betydning Været var bra denne dagen. Tidspunktet var for tidlig for å finne særlig med marklevende sopp. Krågeåna Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kvinesdal Inventør: OJL Kartblad: 1312 II Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 275-314moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Bråstadheia - Referanse: Høitomt T. 2017. Naturverdier for lokalitet Bråstadheia, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6017)

Detaljer

Området er befart av Jon T. Klepsland i løpet av få timer den 29. juli Den nordvestligste delen er ikke befart i denne omgang.

Området er befart av Jon T. Klepsland i løpet av få timer den 29. juli Den nordvestligste delen er ikke befart i denne omgang. Almenningen* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Målselv Inventør: JKL Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 29.07.07 H.o.h.: 205-377moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av karplanter, mose og lav, men noe tidlig for sopp.

Tidspunkt og værets betydning Tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av karplanter, mose og lav, men noe tidlig for sopp. Holvasskogen- Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Rissa Kartblad: 1622 IV UTM: Ø:567200, N:7078000 H.o.h.: moh Areal: daa Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, Fosen Inventør: Dato feltreg.: Areal:

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i forbindelse med MiS registreringer i kommunen og i forbindelse med naturtypekartlegging.

Området er tidligere kartlagt i forbindelse med MiS registreringer i kommunen og i forbindelse med naturtypekartlegging. Jyrihelleren * Referanse: Blindheim T., Krog O. M. 2012. Naturverdier for lokalitet Jyrihelleren, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Gardsbekken- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE Kartblad: 1926 II Dato feltreg.: 25.08.04, UTM: Ø:, N: Areal: daa H.o.h.: moh

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Godliskaret 1 Referanse: Appelgren L., Førland O. 2017. Naturverdier for lokalitet Godliskaret, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6012)

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området er tidligere undersøkt av Reidar Haugan og flere av hans artsregistreringer ligger uten på Artskart.

Området er tidligere undersøkt av Reidar Haugan og flere av hans artsregistreringer ligger uten på Artskart. Tuppsjøen - Referanse: Gammelmo Ø. 2016. Naturverdier for lokalitet Tuppsjøen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Vålerberget ** Referanse: Høitomt T. 2012. Naturverdier for lokalitet Vålerberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

Stubbengåsen * Referanse:

Stubbengåsen * Referanse: Stubbengåsen * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=1336) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: GGA, KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Torsæterkampen NR utv. Ø **

Torsæterkampen NR utv. Ø ** NR utv. Ø ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 0.0.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Trondsdalen - Referanse: Blindheim T. 2017. Naturverdier for lokalitet Trondsdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5963)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var gode værforhold under kartleggingen og tidspunktet var gunstig for de aller fleste grupper som ble undersøkt.

Tidspunkt og værets betydning Det var gode værforhold under kartleggingen og tidspunktet var gunstig for de aller fleste grupper som ble undersøkt. Gillerhaugen * Referanse: Gammelmo Ø. 2016. Naturverdier for lokalitet Gillerhaugen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

kalkbruddet på sørsiden, og i ei stripe opp lia på vestsiden av bruddet. Lokaliteten er helt grunnlendt, med en del mar-

kalkbruddet på sørsiden, og i ei stripe opp lia på vestsiden av bruddet. Lokaliteten er helt grunnlendt, med en del mar- Lønvik 3 Referanse: Brandrud T. E. 2014. Naturverdier for lokalitet Lønvik, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 2013. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Tidspunktet på året var godt for de fleste artsgrupper og været var fint og ikke til hinder for kartleggingen.

Tidspunkt og værets betydning Tidspunktet på året var godt for de fleste artsgrupper og været var fint og ikke til hinder for kartleggingen. Sagåsen * Referanse: Olberg S. 2018. Naturverdier for lokalitet Sagåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog2017. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6222) Referansedata

Detaljer

Kartblad: 1926 III, 1925 IV Dato feltreg.: , , ,

Kartblad: 1926 III, 1925 IV Dato feltreg.: , , , Båfjellet V- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Grane Inventør: SRE, KAB Kartblad: 1926 III, 1925 IV Dato feltreg.: 13-09-2006-13-09-2006, 21-09-2006-21-09-2006,

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , ,

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , , Jøvik** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Tranøy Inventør: JWB, JWB, JWB, JWB Kartblad: 1333II Dato feltreg.: 13-09-2006, 21-09-2006, 24-09-2006 UTM: Ø:591378,

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Rivekrakken - Referanse: 1. Naturverdier for lokalitet Rivekrakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6069) Referansedata

Detaljer

Fiskosura Statskog **

Fiskosura Statskog ** Fiskosura Statskog ** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2008 Kommune: Beiarn Inventør: KAB Kartblad: 2028 IV, 2028 I Dato feltreg.: 16.09.2008 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog2017. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog2017. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hårenna NR utvidelse * Referanse: Abel K. 2018. Naturverdier for lokalitet Hårenna NR utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog2017. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6207)

Detaljer

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Ottmohøgda - Referanse: Hertzberg,. 2019. Naturverdier for lokalitet Ottmohøgda, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: https://biofokus.no/narin/?nid=6363)

Detaljer

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer.

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer. Tindefjell - Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Tinn Inventør: AHE Kartblad: 1615 III Dato feltreg.: 26.08.04 UTM: Ø:489000, N:6661000 Areal: daa H.o.h.: 700-1100moh

Detaljer

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Åkremoen ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Nord-Fron Inventør: KAB, SRE Kartblad: 1618 II Sjodalen Dato feltreg.: 28.06.04-29.06.04 UTM: Ø:510079, N:6819956

Detaljer

Referansedata Fylke: Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Referansedata Fylke: Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Grøneliane NR vest - Referanse: Jansson U. 2019. Naturverdier for lokalitet Grøneliane NR vest, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink til alle bildene

Detaljer

Det er ingen tidligere avgrensede naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet (Naturbase 2018).

Det er ingen tidligere avgrensede naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet (Naturbase 2018). Nabben - Referanse: Bichsel M. 2018. Naturverdier for lokalitet Nabben, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet:

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Åbjøra nord. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Åbjøra nord. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Åbjøra nord - Referanse: Blindheim T. og Restad J. 2019. Naturverdier for lokalitet Åbjøra nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: https://biofokus.no/narin/?nid=6322)

Detaljer

Lundevatnet Verdi: 0

Lundevatnet Verdi: 0 Lundevatnet Verdi: 0 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Flekkefjord Inventør: THH Kartblad: 1311 I Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Husevollåe Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Husevollåe Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Husevollåe Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Tinn Inventør: SRE Kartblad: 1614 IV Dato feltreg.: 03.07.08 H.o.h.: 240-386moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den Prestegårdsbakken * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Prestegårdsbakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde.

Referansedata Fylke: Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Bormåsen * Referanse: Olsen,. 2019. Naturverdier for lokalitet Bormåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: https://biofokus.no/narin/?nid=6287)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Været var bra, men kaldt, og årstiden for feltarbeidet var gunstig for alle de aktuelle artsgruppene.

Tidspunkt og værets betydning Været var bra, men kaldt, og årstiden for feltarbeidet var gunstig for alle de aktuelle artsgruppene. Storfelten NR utvidelse - Referanse: Hertzberg. 2019. Naturverdier for lokalitet Storfelten NR utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: 31)

Detaljer

Vegetasjonsone: boreonemoral 95% (ca 870daa) sørboreal 5% (ca 50daa) Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

Vegetasjonsone: boreonemoral 95% (ca 870daa) sørboreal 5% (ca 50daa) Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Moseid * Referanse: Olsen, M. 2019. Naturverdier for lokalitet Moseid, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink til alle bildene fra lokaliteten: https://biofokus.no/narin/?nid=6574)

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ugeliåsen - Referanse: T., Høitomt T. 2015. Naturverdier for lokalitet Ugeliåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området er tidligere MIS-kartlagt, forøvrig kjenner vi ingen relevante registreringer fra området.

Området er tidligere MIS-kartlagt, forøvrig kjenner vi ingen relevante registreringer fra området. Finnlia - Referanse: Reiso S. 2018. Naturverdier for lokalitet Finnlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6108)

Detaljer

Vegetasjonsone: nordboreal 50% (ca 1230daa) alpin 50% (ca 1230daa) Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

Vegetasjonsone: nordboreal 50% (ca 1230daa) alpin 50% (ca 1230daa) Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Nilsfinndalen * Referanse: Blindheim T. 2017. Naturverdier for lokalitet Nilsfinndalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6081)

Detaljer

Torsæterkampen NR utv. V **

Torsæterkampen NR utv. V ** Torsæterkampen NR utv. V ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 01.10.2009-02.10.2009 H.o.h.: moh

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer