HANDELSNAVN: Nippon Flue Spray GODKJENT: JA. Insektmiddel (Mot fluer, veps, mygg, knott og andre flygende insekter). KUNDERS REFERANSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDELSNAVN: Nippon Flue Spray GODKJENT: JA. Insektmiddel (Mot fluer, veps, mygg, knott og andre flygende insekter). KUNDERS REFERANSE:"

Transkript

1 HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Nippon Flue Spray Handelsnavn: Nippon Flue Spray Revisjonsdato: Erstatter: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Nippon Flue Spray GODKJENT: JA KJEMISK NAVN: RESPT. NR: FORMEL: ART. NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS NR: CAS NR: GRUPPE: PR.NR: LEVERANDØR: KIRK AS Postboks 2179 Stubberød 3255 LARVIK Tlf: Fax: GIFTINFO: NØDTELEFON: ANSVARLIG: Ole Nilssen UTARBEIDET AV: HMS Logiconsult A/S ANVENDELSE: Insektmiddel (Mot fluer, veps, mygg, knott og andre flygende insekter). KUNDERS REFERANSE: 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING CAS- EC- % INGREDIENSNAVN NR NR INNH FH FB FM R- SETNINGER ANMERKNING Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifisert ,5 Xn 65 Note 4, H Drivgass: Propan/N-Butan/Isobutan 35 T F Note K, S Tetrametrin 0,15 Xn Permetrin ,03 Xn N 20/ /53 TEGNFORKLARING: FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, T+=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig. INGREDIENSKOMMENTARER: CAS-nr : inneholder mindre enn 0,1 vektprosent 1,3-butadien (EC-nr ). Destillater merket med R65 oppfyller ikke kravet til at produktet skal merkes helseskadelig. Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle R-setningene som nevnt i punkt VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1

2 ANNET: BRANN OG EKSPLOSJONSFARE: Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder -- Røyking forbudt. HELSEFARE: Ikke klassifisert som helseskadelig. MILJØFARE: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING: Gå ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper. Kontakt lege ved fortsatt ubehag. HUDKONTAKT: Vask med såpe og mye vann. Hvis hudirritasjon fortsetter, oppsøk lege. Tilsølt/ forurenset tøy vaskes før fornyet bruk. ØYEKONTAKT: Skyll øynene med mye rent vann i ca min. Ved fortsatt ubehag søk legehjelp. SVELGING: Lite sannsynlig, men: Skyll munnen. Fremkall ikke brekninger. Hvis mulig, gi kullsuspensjon. Konsulter lege. INFO TIL HELSEPERSONELL: Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf TILTAK VED BRANNSLUKKING PASSENDE SLUKNINGSMIDLER: Skum, karbondioksid, tørt materiale, sand, dolomit. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Rettet vannstråle, kan forårsake sprut av brennende materiale. BRANN OG EKSPLOSJONSFARER: Ekstremt brannfarlig. Aerosolboks med flytende gass. Aerosolbokser kan eksplodere i tilfelle brann. Dampene er tyngre enn luft og kan bre seg langs gulvet til tennkilder. PERSONLIG VERNEUTSTYR: Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. TILTAK VED BRANNBEKJEMPELSE: Aerosolbokser bør fjernes evt. nedkjøles med vann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 2

3 SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL: Røyking forbudt. Fjern tennkilder og unngå statisk elektrisitet. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av sprøytetåke/gasser/damper. Bruk personlig verneutstyr, se kap. 8. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ: Miljøskadelig. Forhindre utslipp til kloakk og/ eller vannkilder. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKNING: Blandes med inaktivt absorsjonsmateriale f.eks. Vermikulit. Oppsamles i tette beholdere. Stoffet er farlig avfall. Innleveres til godkjent mottakssted/ firma. Se kap HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER: Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk. Ekstremt brannfarlig. HÅNDTERINGSVEILEDNING: Røyking forbudt. Hold borte fra varme og antennelselskilder. Brukes under gode ventilasjonstekniske tiltak. Unngå statisk elektrisitet. Unngå innånding av gass/ damp/aerosoler. Unngå hudkontakt. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Bruk personlig verneutstyr, beskrevet i kap. 8. LAGRINGSANVISNING: Skal ikke utsettes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Holdes vekk fra antennelseskilder - røyking forbudt. Oppbevares ikke sammen med sterke oksydasjonsmidler. Lagres kjølig, men frostfritt på godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR INGREDIENSNAVN ADM.NORM ENHET PPM ANMERKNING Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifisert 275 mg/m³ FOREBYGGENDE TILTAK: Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Ta forholdssregler mot statisk elektrisitet. IKKE RØYKING, ILD, GNISTER ELLER SVEISNING. Alt ny-innkjøpt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Gå ikke med tøy som er gjennomtrukket av produktet. (Administrative normer: 2003). ÅNDEDRETTSVERN: Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet åndedrettsvern. Bruk åndedrettsvern med støvfilter (P-2) og gassfilter (A-brunt). ØYEVERN: Ved fare for sprut: Tettsittende beskyttelsesbriller. HÅNDVERN: Polyvinylalkohol- eller nitrilbutylgummihansker. Gjennomtrengningstid >8 timer. Bruk innervanter av bomull. Vernehanskene bør skiftes etter 4-5 timers bruk, vrenges og luftes. HUDVERN: Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER PRODUKTETS FORM: Aerosol LUKT: Løsemiddel FARGE: Fargeløs OPPLØSELIG I: Org. løsemidler SMELTE/FRYSEPUNKT: KOKEPUNKT: TETTHET: FLAMMEPUNKT: EKSPLOSJONSOMRÅDE: 0,9-8,0 Vol% (destillater) ph (kons.): 3

4 LØSELIGHET I VANN: Emulgerbar MOLMASSE: DAMPTRYKK: VISKOSITET: METNINGSKONS.: TENNTEMPERATUR: DEKOMPONERINGSTEMP.: LUKTEGRENSE: PH LØSNING: 6-8 DAMPTETTHET: 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET: Stabil under normal bruk. Unngå oppvarming. REAGERER MED: Unngå kontakt med oksydasjonsmidler. Unngå kontakt med sterke baser og syrer. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER: Karbonmonoksyd, nitrongeoksider og halogener. 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER INNÅNDING: Innånding av sprøytetåke kan virke irriterende på luftveiene. Innånding av løsemiddeldamper kan gi symptomer som kvalme, svimmelhet, trett, oppfarenhet, hodepine mm. HUDKONTAKT Lett hudirritasjon. Gjentatt, jevnlig hudkontakt over tid kan medføre avfetting av huden med resultat: Sår og sprukken hud. Gjentatt hudkontakt over tid kan resultere i ikke-allergiske kontakteksemer. ØYEKONTAKT: Mild øyeirritasjon. SVELGING: Lite sannsynlig, men: Svelging forårsaker irritasjon i øvre luftveisystem og mave/tarmforstyrrelser. Kan forårsake alvorlig lungeskade ved svelging ved at stoffet aspireres til lungene. KRONISKE EFFEKTER: Langvarig, ofte og gjentatt innånding av løsemiddeldamper kan gi varige løsemiddelskader på sentralnervesystemet og indre organer som lever og nyrer. ORAL TOKSISITET: Ikke kjent DERMAL TOKSISITET: Ikke kjent INH. TOKSISITET: Ikke kjent 12. MILJØOPPLYSNINGER MOBILITET: Produktet er emulgerbart i vann, men vil også bre seg på overflaten. Fordamper delvis fra vann og jordoverflate, og absorberes av jord. Forurensning av grunnvann kan ikke utelukkes. NEDBRYTBARHET: Produktet er biologisk nedbrytbart i våt jord og under alkaliske forhold. AKKUMULERING: Lavt bioakkumuleringspotensial. ØKOTOKSISITET: 4

5 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. (Inneholder permetrin). ANDRE SKADEVIRKNINGER: Svært giftig for fisk. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL FJERNING AV RESTER OG AVFALL: Aerosolboksene må behandles som farlig avfall, også når de er tomme. Aerosolboksene må ikke punkteres selv når de er tomme. Innleveres til godkjent mottakssted / firma. AVFALLSGRUPPE FOR FARLIG AVFALL: EAL-kode: gass i trykkbeholder (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer. Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT ADR(VEI) UN NR: 1950 KLASSE: 2 (5F) FARESEDDEL: 2.1 FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: - FARENR: - RID(JERNBANE) UN NR: 1950 KLASSE: 2 (5F) FARENR: - FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: - IMDG(SJØ) UN NR: 1950 KLASSE: 2 ETIKETT: FARLIG GODS: Ja EMS: F-D, S-U FORP.GR: - MARINE POLL: Nei SUB.RISK: IATA(FLY) UN NR: 1950 KLASSE: 2.1 ETIKETT: Flammable gas FARLIG GODS: Ja SUB.RISK: FORP.GR: - PROPER SHIPPING NAME: AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig (Inneholder: Propan/n-Butan/Isobutan) ANNET: ADR/RID: Unntatte mengder når maks 6 kg pr. innvendig emballasje og maks 24 kg pr kolli. Ved bruk av krympe- eller strekkfolie er grensen 20 kg brutto pr. kolli. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER R-SETNINGER: R12 Ekstremt brannfarlig. R50/R53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 5

6 S-SETNINGER: S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Trykkbeholder - må ikke punkteres eller utsettes for direkte sollys og temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. REFERANSER: 29 ATP. Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med veiledning, Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet) av Administrative normer, best.nr. 361 (2001). Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr.539). Forskrifter om farlig avfall (2003). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA. ANDRE OPPLYSNINGER: Revisjon nr. 1: Tilleggsopplysninger eller forandringer er blitt gjort under følgende punkt: 2, 3, 6, 12, 15, ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE ERSTATTER DATO:: ANDRE OPPLYSNINGER: HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-". KVALITETSSIKRET ETTER NORSK REGELVERK. Signatur: HMS Logiconsult AS Fabrikkveien Stavanger Tlf: Fax: R-setninger som angitt i pkt. 2: R12 Ekstremt brannfarlig R20/R22 Farlig ved innånding og svelgning. R22 Farlig ved svelgning. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R45 Kan forårsake kreft. R50/R53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Helseskadelig; kan forårsake lungeskade ved svelging. This document was generated by Logichem 2002, a web based library for hazardous chemicals. 6