Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie. Velkommen til årsmøte, torsdag 12. april 2018, kl 18:00 på Bjørnsletta Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie. Velkommen til årsmøte, torsdag 12. april 2018, kl 18:00 på Bjørnsletta Skole"

Transkript

1 Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie Velkommen til årsmøte, torsdag 12. april 2018, kl 18:00 på Bjørnsletta Skole Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Bjørnsletta Boligsameie det kommende året. Hvem kan delta på årsmøtet? Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun èn stemme pr. seksjon. Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblankett leveres inn i utfylt stand ved inngangen til årsmøte. Vel møtt!

2 2 Bjørnsletta Boligsameie Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Bjørnsletta Boligsameie er torsdag 12. april 2018 kl 18:00 på Bjørnsletta Skole Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING a) Valg av møteleder b) Godkjenning av de stemmeberettigede c) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne d) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSRAPPORT FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2017 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG 1. Iverksettelse av rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekt m/låneopptak 2. Utvidelse av eksisterende sykkel-bod 3. Oppsett av gjerde mot Ullern alle mv. 4. Varmekabler på gangvei 5. Vedtekter for valgkomiteen 6. Ordensregler for garasjeanleggene 7. Fjerning av tuntre foran UA11/13/15 8. Sluk utenfor UA9 Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE a) Valg av styreleder for 2 år b) Valg av 2 styremedlemmer c) Valg av 1 varamedlem for 1 år d) Valg av valgkomité Oslo, 6. mars 2018 Styret i Bjørnsletta Boligsameie Mona Flemmen Lars-Henrik Evjan Dag Andersen Bente Cook Styreleder(sign) Styremedlem(sign) Styremedlem(sign) Styremedlem(sign)

3 3 Bjørnsletta Boligsameie 2. ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Mona Flemmen Styremedlem Dag Andersen Styremedlem Bente Cook Styremedlem Lars-Henrik Evjan Varamedlem Sigrid R. Skrolsvik Valgkomiteen Erik Berentzen Ola Robøle Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Sameiet tilstreber at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg. Generelle opplysninger om Bjørnsletta Boligsameie Sameiet består av 76 seksjoner. Bjørnsletta Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel Ullern i Oslo kommune med følgende adresse: Ullern Allé; 5, 7,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 / Gårds- og bruksnummer: 28, 1059 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Bjørnsletta Boligsameie har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Bjørnsletta Boligsameie Styrets arbeid 2017 Styremøtene har for det meste vært avholdt i kontorlokalene til styreleder, bortsett fra ett møte, som ble avholdt hjemme hos styreleder. Styret i Bjørnsletta boligsameie er et arbeidende styre, og det har vært mange krevende oppgaver som har blitt behandlet i denne perioden. Styrets hovedoppgave er å forvalte sameiets eiendeler på best mulig måte. Ut fra en helhetlig vurdering mener styret at sameiet i perioden har blitt ivaretatt på best mulig måte, og i samsvar med de ressurser styret har hatt til disposisjon. Styret ga firmaet OPAK, etter årsmøtet i 2017, i oppgave å utarbeide en tilstandsrapport på bygningsmassen i sameiet. Konklusjonen på rapporten viste at den tekniske tilstanden var relativt god. Det var ikke behov for noen umiddelbare tiltak, men de påpekte at sameiet generelt sett var «slitt». Konklusjonen til OPAK var som følger: «Bygninger; Bygningen har bæresystem og etasjeskiller i armert betong. Takkonstruksjoner er flate betongtak isolert og tekket med asfaltbelegg. Taktekke på alle blokkene er vurdert til å være i tilfredsstillende stand, ingen tiltak på tekke i kommende 10-års periode. Alle leiligheter foruten leiligheter på bakkeplan har 2 balkonger. Vinduer er i hovedsak fra byggeår. Vinduene er i tilfredsstillende stand, men har behov for overflatebehandling. Overflater i fellesarealer er noe slitt og det er behov for maling av malte flater. Inngangsdørene til leilighetene er brann og lyd-klassifiserte. Garasje har asfalt på gulv, asfaltdekke er noe slitt og har behov for nylegging/vedlikehold i kommende 10-års periode. VVS; Felles varmtvannsanlegg med strøm og bergvarmepumpe som oppvarmingskilde. Det ble registrert drypplekkasje på alle beredere. Vann og avløpsanleggene er fra byggeår, men det er ikke behov for tiltak i kommende 10-års periode, er ut fra normale levetidsbetraktninger nær slutten av sin levetid, det er anbefalt å gjøre tilleggsundersøkelse på vann- og avløpsanlegg. Luftbehandlinger utført med mekanisk avtrekk fra baderom og til/fra klaffventiler i vinduer. Det er også klaffventiler i yttervegger. Avtrekksventilasjon fra boder og garasje. Luftbehandlingsanleggene for bygningene er i tilfredsstillende stand. El-kraft; For området El-kraft er tilstanden god. Det er ikke behov for tiltak i kommende 10-års periode. Lysanlegg i fellesrom som trapperom og kjellere bør oppgraderes for å gi bedre lys til de respektive arealene. Boligsameiet har ikke system for internkontroll;, dette bør etableres. Tele og automatisering; Porttelefonanlegget er fra byggeår, og det anbefales modernisering av anlegg med bilde og kommunikasjon. Brann og varsling; Det må etableres felles brannvarslingsanlegg i sameiet for å ivareta kravet om tidligvarsling av branntilløp på eiendommen.

5 5 Bjørnsletta Boligsameie Utendørs; Eiendommen er opparbeidet med grøntarealer og asfalterte internveier. Internveiene og utvendig parkeringsplass har behov for reasfaltering i kommende periode.» Styret har etter at rapporten forelå, brukt mye tid og ressurser på å hente inn anbud på ulike vedlikeholdsarbeid, for å kunne presentere et totalt kostnadsbilde på årsmøtet i år. Forslag til plan med en økonomisk oversikt og konsekvensanalyse finner en lenger bak i innkallingen til årsmøtet Forretningsførsel og revisjon Forretningsfører for Bjørnsletta Boligsameie er OBOS Forvaltning ved forvaltningskonsulent Kenneth Halvorsen. Sameiets revisor er BDO AS. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årsregnskapet for 2017 viser et overskudd på kr ,- som overføres til egenkapitalen. Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet som ligger vedlagt i årsmøtedokumentene. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter sameiet har, er medtatt i det fremlagte årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt, som påvirker resultatet eller foreningens stilling. I perioden har det ikke blitt utbetalt noen form for godtgjørelser utenom ordinært styrehonorar. Avholdte møter, informasjon, samarbeid og sosiale tilstelninger Styret har i perioden siden årsmøtet i april 2017 avholdt 12 styremøter. I tillegg har det vært mye korrespondanse pr. e-post i periodene mellom hvert styremøte. Det har også vært avholdt flere møter med leverandører for oppfølging av rutineoppgaver, samt anbudsinnhenting med befaringsrunder. Styreleder har også hatt to møter med styreledere i de omliggende boligsameiene. Det har også i perioden vært flere oppfølgingsmøter med vakt-/driftstjenesten da styret ikke har vært fornøyd med det arbeidet som har vært utført, verken når det gjelder utvendig drift eller renhold. Styret har derfor innhentet tilbud på slike tjenester fra tre ulike leverandører og planen er at ny leverandør overtar rett over sommeren. Et av styrets mål har vært å øke intensiteten på informasjon til beboerne. Vi har hatt som målsetting ett generelt skriv i måneden, med unntak av sommerferien. I tillegg har vi distribuert oppslag og skriv om spesielle hendelser. Noen av disse har blitt lagt direkte i postkassen til den enkelte sameier/beboer, mens andre har blitt distribuert ved oppslag. Samtlige rundskriv og oppslag har også blitt publisert på sameiets nettside. Sameiets nettside ( er en del av den avtalen vi har med OBOS Eiendomsforvaltning. Styret er ikke fornøyd med den utformingen denne siden nå har fått. OBOS har blant annet lagt til annonser for egne produkter, noe som har ført til at siden har blitt mindre oversiktlig og informasjon om sameiet har blitt vanskelig tilgjengelig. Siden forrige årsmøte har styret fått tilbud fra en sameiegruppering; Boalliansen. Det er en allianse som er opprettet av boligsameier i Oslo vest, Bærum og Drammensregionen. Etter å ha hatt møter med representanter fra alliansen, besluttet styret å inngå en avtale med dem, for blant annet å få tilgang til deres elektroniske portal. I denne portalen ligger det flere hensiktsmessige verktøy som pr. i dag ikke inngår i den avtalen vi har med OBOS.

6 6 Bjørnsletta Boligsameie Det har vært avholdt tre samlinger for beboerne; vårdugnad, sommerfest og julegrantenning. Dugnaden ble gjennomført med god oppslutning av både voksne og barn. Etter endt dugnad samlet deltakerne seg rundt grillen, og det ble spist pølser og drukket brus. Sommerfesten gikk av stabelen i juni og det var også her et godt oppmøte blant sameiets beboere. Styret håper at enda flere etterhvert vil finne veien til dette arrangementet, som er meget hyggelig. I forbindelse med julegrantenningen første søndag i advent, ble det servert pepperkaker og gløgg til de fremmøtte. Juletreet ble tent og en julesang ble sunget. Antallet beboere som deltar øker for hvert år, noe som er svært hyggelig. Nytt nøkkelbrikkesystem Innføringen av nytt nøkkelbrikkesystem, med bruk av brikker i stedet for nøkler på samtlige fellesdører, ble påbegynt høsten Hovedtanken med å innføre dette systemet, var å kunne håndtere sameiets nøkkelsystem på en langt mer sikker og kostnadseffektiv måte. I tillegg har vi nå fått tilfredsstilt kravet om at det skal være mulig å evakuere garasjeanleggene i en krise- eller nødsituasjon. Gjennomføringen av dette prosjektet har tatt mye tid og ressurser. Styret kan bare beklage at det har tatt tid å distribuere brikker til den enkelte beboer. Kostnaden har også blitt høyere enn først antatt, da blant annet evakueringsmuligheten fra garasjeanlegget viste seg å ikke være inkludert. Prosjektet er heller ikke ferdigstilt i skrivende stund, men styret mener at det kan sluttføres i april måned. Garasjeportene Begge portene til de to garasjeanleggene i sameiet har blitt skiftet ut. Bakgrunnen var en skade på den ene porten. Det viste seg at eksisterende port var så gammel at den ikke lot seg erstatte. I tillegg viste det seg at den ikke var godkjent etter dagens krav. Styret tok derfor beslutningen om at begge portene skulle skiftes. Samtidig fikk portene påmontert en mekanikk, som gjør at disse fristilles ved strømbrudd. Denne funksjonen henger også sammen med at vi nå kan bruke mobiltelefonen for å åpne garasjeportene. Radonmåling Styret har fått gjennomført radonmåling i leilighetene i UA21 og UA23. Denne blokken har ikke garasje, og derved ikke lufting under leilighetene. Målingene var negative bortsett fra i en leilighet hvor verdiene var for høye. Nye målinger er derfor igangsatt og resultatet forventes å foreligge i mai. Sikring med ekstra gelender trapp v/ua19 ned til garasje Flere beboere har hatt ønske om at det ble satt opp ytterligere en håndleder i trappeavsatsen ned til garasjen ved UA19. Dette har nå blitt montert. Garasjerist Enkelte beboere har klaget på mye støy fra garasjeristen ved inngangen til garasjeanlegget i UA15. Styret har hatt flere fagpersoner til å se på risten. Alle har konkludert med at den er utslitt og må skriftes helt ut. Styret har vurdert det slik at det vil være naturlig at oppgravingen av denne foretas i forbindelse med eventuelle asfalteringsarbeider av parkeringsplassen. Innhenting av beboer-informasjon Det har blitt innhentet epost-informasjon, mobilnummer, oversikt over garasjeplasser og bruk av elbil i sameiet. Bakgrunnen er at vi med en av modulene i den nye portalen til Boalliansen, nå kan

7 7 Bjørnsletta Boligsameie sende sms-meldinger til samtlige sameiere. I tillegg har OBOS, som er forvalter, behov for oppdatert informasjon til sitt arkiv. Øking av fellesutgiftene fra med 5 % I forbindelse med budsjettarbeidet for 2018 besluttet styret etter rådføring med OBOS eiendomsforvaltning å sette opp fellesutgiftene i 2018 med 5 prosent. På denne måten får sameiet økte inntekter allerede fra årets begynnelse. Grøntanlegg/Parkering Styret gikk til innkjøp av nye benker ved huskestativet. Sameiets gressplener har gjennom sesongen blitt klippet av firmaet Bygårds Vaktmesteren. Det samme firmaet leverer også renholdstjeneste, vaktmestertjeneste, matteservice osv. til sameiet. I tillegg har det vært ekstra klipping av hekken langs Ullern allé, mot barnehagen, og av busker- og planter i bed og rabatter. Etter ønske fra noen beboere om å få ytterligere et samlingssted, igangsatte det forrige styret arbeidet med å lage en platting i nær tilknytning til dukkehus og lekeapparater. Det kom en del innvendinger mot dette og måten det ble utført på. I løpet av sommersesongen ser det imidlertid ut til at plassen har blitt mye brukt. Styret har også fått lagt duk med bark i skråningen ned mot parkeringsplassen ved UA17, noe som har gjort innkjøringen til sameiet penere. Det ble også fylt på bark rundt transformatoren og i blomsterbedet foran sportsboden ved UA17. Dessverre viser det seg at biler kjører så langt inn mot kanten, at de utplasserte gitre løsner. Lading av el/hybridbil Tilgang til å få ladet el-bil har også økt det siste året. Årsmøtet i 2017 besluttet i sammenheng med utskiftingen av hovedsikringstavlene, å klargjøre for nytt anlegg til el-bil lading. Alle sameierne fikk tilbud om to ulike typer ladesystemer avhengig av type el-bil. Rutinen, som ble distribuert i forbindelse med installasjonen av anlegget, er at når en ønsker å kople seg til el-bil anlegget, må styret informeres. Det må innbetales en engangsavgift og styret varsler elektrofirmaet. Det monteres en egen strømmåler pr. garasjeplass. Avlesing med av strømforbruket gjøres av styret og belastes den enkelte beboer. Brannvern Forskrift om brannforebygging ble endret i Dessverre fant Norsk Brannvern en del feil også i år hos flere av sameierne, da de fortok sin inspeksjonsrunde. Styret henstiller til alle sameiere om å ta brannsikring på alvor. Pass på ved bruk av skjøteledninger og monter gjerne komfyrvakt. Vi henstiller på det sterkeste at alle gir Norsk Brannvern tilgang til sin leilighet. Hensikten er å gi råd og komme med forslag om god brannsikkerhet. En eventuell brann vil ramme oss alle. Styret har også ved flere anledninger påpekt overfor enkelte beboere at garasjeplassen må ryddes. I henhold til gjeldene vedtekter og husordensregler, er det ikke anledning til å oppbevare brennbart materiale, lagre møbler, osv. på egen parkeringsplass. Til tross for dette, er det flere som ikke følger styrets anmodning. T-banestøy Saken om uønsket støy fra T-banen og hva sameiet bør gjøre videre i saken, har også vært tema i styret. Temaet har også vært drøftet i møtene med de omkringliggende sameierstyrene, uten at det har kommet til noe resultat om hva en kan gjøre mer i saken. Styret sendte informasjon om status og opplevelse av situasjonen til de politiske partiene i Oslo for over ett år siden, uten å få respons. Styret fikk kun tilbakemelding om at henvendelsen var mottatt.

8 8 Bjørnsletta Boligsameie Andre oppgaver som har blitt behandlet og utført av styret i perioden: - Utbedring av drypplekkasje på sameiets varmtvannsberedere - Vedlikehold av dukkehus og lekeapparater - Malingsarbeider utvendig på hus UA21/23 - Tilgang til garasjeanleggene via mobil - Oppfølging og befaring hos beboere - Utskifting av gammel belysning til ledd i kjellergang UA21/23 - Oppfølging av utebelysning på sameiets internveier av Bymiljøetaten - Sameiets hovedstrømmålere har nå fått elektronisk avlesing bortsett fra en måler i UA21 montert av Hafslund. Denne må derfor fortsatt leses av manuelt - Utskifting av sand i sandkasse og under huskestativ Styrets planer for 2018 Bjørnsletta boligsameie sto ferdig bygget i Bygningsmasse er nå 35 år. Styret innhentet derfor, som besluttet på årsmøtet i 2017, en upartisk byggeteknisk rapport om tilstanden på bygningsmassen fra firmaet OPAK. På bakgrunn av denne rapporten, blir det lagt frem forslag om oppstart av forskjellige vedlikeholdsarbeider i sameiet. Forslag til videre arbeide for det kommende styret, er presentert på side 21 i denne innkallingen. Styret ønsker også i denne forbindelse å påpeke viktigheten av styrets sammensetning i årene fremover, både når det gjelder kompetanse, ressursbruk og tilgjengelighet. Sameiet må også være innstilt på at dersom skal det igangsettes så store oppgraderinger i sameiet, har styret behov for en prosjekt-/byggkompetanse som må leies inn. Gjennomføringen av en slik oppgradering vil for et styre, som forvalter dette på fritiden ved siden av full jobb, være alt for ressurskrevende.

9 9 Bjørnsletta Boligsameie 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr var kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter , som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det budsjettert med kr Kommunale avgifter i Oslo kommune Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. Forsikring Forsikringspremien for 2018 er budsjettert økt Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Bjørnsletta Boligsameie. Lån Bjørnsletta Boligsameie har lån i OBOS-banken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

10 10 Bjørnsletta Boligsameie Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,65 % p.a Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

11

12

13

14 14 Bjørnsletta Boligsameie BJØRNSLETTA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Reduksjon udekket tap

15 15 Bjørnsletta Boligsameie BJØRNSLETTA BOLIGSAMEIE EIENDELER BALANSE Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken II SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpte renter Påløpte avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, 6. mars 2018 STYRET I BJØRNSLETTA BOLIGSAMEIE Mona Flemmen(sign) Dag Andersen(sign) Bente Cook(sign) Lars-Henrik Evjan(sign)

16 16 Bjørnsletta Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskaps skikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres kvartalsvis. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene, og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Dugnad SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbetaling fra beboere for ladestasjon, elbiler SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

17 17 Bjørnsletta Boligsameie NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr ,-. I tillegg fikk det forrige styret dekket en styremiddag som ble kostnadsført på 2017 for kr ,-, jf. noten om andre driftskostnader. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 9 809,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS -950 Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieravgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

18 18 Bjørnsletta Boligsameie NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell -208 Lyspærer og sikringer -69 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -144 Porto Bilgodtgjørelse -70 Reisekostnader -195 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 649 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 771 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER OBOS-banken Renter OBOS-banken Term.gebyr -550 Andre rentekostnader -31 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2018.

19 19 Bjørnsletta Boligsameie NOTE: 14 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 4,05 %. Løpetiden er 10 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

20 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 20 Bjørnsletta Boligsameie

21 21 Bjørnsletta Boligsameie 5. INNKOMNE FORSLAG Forslag 1 Iverksettelse av rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekt m/låneopptak Fra Styret Som nevnt i årsberetningen for 2017 har OPAK utarbeidet en uavhengig byggeteknisk rapport for å vurdere tilstanden til bygningsmassen. Selv om det ikke ble identifisert noen umiddelbare tiltak og at den generelle tilstanden anses å være relativt god, er det allikevel en del områder hvor det i nærmeste fremtid vil være både nødvendig og ønskelig å gjennomføre rehabilitering, vedlikehold og oppgraderinger. Styret har med utgangspunkt i rapporten, samt generell vurdering av sameiet, satt sammen et forslag til arbeider som bør utføres på bygningsmassen og utearealer i nærmeste fremtid. Styret har i stor grad hentet inn konkrete tilbud på de forskjellige oppgavene, eller gjort estimater basert på undersøkelser med fagpersoner eller lignende tidligere arbeider. Nedenfor er en oppstilling av de arbeidene som foreslås gjennomført med kostnadsoverslag, forventet gjennomførings- og finansieringsplan. Foreslåtte arbeider og estimert kostnad For de tilfellene hvor estimatet er basert på et innhentet tilbud er det snakk om tilbud som har en oppdatert pris sent 2017 eller tidlig Det vil naturlig nok være nødvendig å få nye tilbud fra leverandører vi allerede har vært i kontakt med og fra ytterligere leverandører der hvor det er hensiktsmessig (f.eks. punkter hvor vi kun har fått tilbud fra en leverandør), men vi kan med rimelig sikkerhet anta at prisene vil være i området av det vi har fått tidligere. På noen av punktene nedenfor er det dog notert at de er basert på en blanding av innhentet tilbud og et tilleggs-estimat. Dette er gjort for de av tilfellene hvor det er usikkerhet knyttet til tilbudet og mulige ekstrakostnader knyttet til utførelsen av arbeidet. Punktene i tabellen på neste side er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

22 22 Bjørnsletta Boligsameie Utbedringsområdet Beskrivelse Estimert kostnad NOK Kr Grunnlag for estimat Basert på innhentet tilbud Basert på innhentet tilbud Basert på innhentet tilbud Brannvarsling Installasjon av brannvarsling i fellesområder Uteareal/utvendig Utvendig maling av Kr bygningsmassen Asfaltering av gangveier, Kr parkeringsplass og garasjeanlegg Drenering ved nedgang til Kr Estimert garasjen v/ua19 og foran garasjeport v/ua15 Vedlikehold og beplantning av Kr Estimert uteareal Betongrehabilitering av Kr Basert på tilbud og terrasser estimert Garasjeanlegg Oppussing med murerarbeid Kr Basert på innhentet tilbud Oppgradering garasjehimling Kr Estimert Oppganger (10 stk.) Øvrige prosjektkostnader Maling og oppgradering Kr Basert på innhentet tilbud Utskiftning av belysning Kr Basert på tilbud Utskiftning av porttelefonanlegg Prosjektledelse og tilrettelegging for arbeidet Kr Kr Totalt har de ovennevnte arbeidene en forventet kostnad på kr inkl. mva. Basert på tilbud og estimat Estimert Gjennomføring Styret foreslår at arbeidene over samkjøres i størst mulig grad. Det legges opp til at alt av arbeider gjennomføres i løpet av en to-års periode. Gitt aksept for foreslåtte vedtak vil arbeidene straks iverksettes. Styret forventer å benytte ekstern prosjektleder, som kan bistå med å koordinering og gjennomføring av prosjektene. Dette for å sikre en effektiv og god gjennomføring av rekkefølgen på arbeidene som skal utføres. Styret ønsker derfor ikke å fastsette prioritet på arbeidene. For enkelte av utbedringsområdene i tabellen er det ønskelig med bredere involvering fra sameierne, spesielt de som er knyttet til oppgangene. Styret ønsker derfor å gjøre noe tilsvarende det som ble gjort i forbindelse med nytt søppelanlegg. Da ble det utpekt representanter utenfor styret til å delta i en referansegruppe. Styret vil etablere denne ved å i første omgang ta kontakt med den enkelte oppgang og få en representant pr. oppgang. Representantene fra oppgangene samt to medlemmer fra styret vil sammen velge ut tre personer til å delta i en referansegruppe, som kan bistå med innspill og beslutninger knyttet til oppgangene.

23 23 Bjørnsletta Boligsameie Finansiering For å finansiere ovennevnte arbeider innenfor en rimelig tidsfrist, er sameiet nødt til å benytte midler utover det som er tilgjengelig på det vanlige driftsbudsjettet. Styret har etter rådføring med OBOS om deres erfaringer og klare anbefaling, konkludert at det beste alternativet er et låneopptak. For å være godt stilt til en ryddig gjennomføring er det derfor ønskelig at sameiet tar opp et lån på NOK , som øremerkes gjennomføringen av ovenstående arbeider. Låneopptaket er satt høyere enn den estimerte summen for gjennomføring for å gi rom for eventuelle uforutsette utgifter. Eventuell restanse av lånt sum ved fullført prosjekt overføres til vedlikeholdsfond for å sikre fremtidige vedlikeholdsbehov. Styrets forslag er at banklånet tas med en nedbetalingstid på 25 år. Det er innhentet tilbud fra OBOS-banken, som referanse hvor vi er forespeilet en nominell rente på 3,45 %, noe som gir en forventet årlig kostnad for sameiet på NOK Regner vi inn en renteoppgang til en nominell 4,5 % får vi en forventet årlig kostnad på NOK Dette vil innebære en forventet økning av den enkelte sameieres fellesutgifter på ca. kr 1100 til kr 1200,- pr. kvartal. (dvs. kr 360,- til kr 400,- pr. måned). Prosjekt Sameierne vil bli holdt orientert etterhvert som prosjektet tar form, og få informasjon etterhvert som tidspunkter for de enkelte arbeidene blir klare. Skulle det oppstå en situasjon hvor styret blir kjent med kostnadsavvik som vil kunne medføre at de totale kostnadene går utover de rammene som er satt for det øremerkede låneopptaket, skal styret snarest mulig orientere sameierne, og innkalle til en ekstraordinær generalforsamling om nødvendig. Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å igangsette de foreslåtte arbeidene slik det er skissert i saksinformasjonen. Styret gis fullmakt til å ta opp et lån på 5.5 mill øremerket gjennomføringen av arbeidene nevnt ovenfor. Eventuell restanse av lånt sum ved fullført prosjekt overføres til vedlikeholdsfond for å sikre fremtidige vedlikeholdsbehov. Forslag 2 Utvidelse av eksisterende sykkel-bod Fra Erik Andreassen, UA23 Kapasitet i sykkel-bod ved UA21-23 er for lengst sprengt. Det er ikke plass til flere sykler og følgelig også meget vanskelig å ta seg frem i boden. Ved siste dugnad ble "gamle", ubrukte sykler fjernet for å gi plass til sykler i bruk. I disse dager er jo sykkelinteressen stor. Sykkel-boden i UA21-23 skulle også hatt plass til "parkering" av barnevogner/triller og trehjulssykler når disse ikke er i bruk - ikke er der plass, og dør inn i boden er for smal til dagens store barnevogner. I dag brukes gangen innenfor hoveddør til oppbevaring av barnevogner og triller. Vi har ikke plass under trapp for slik «parkering» slik det er i resten av boligsameiet, da vi ikke har garasjer i underetasjen. Forslag til vedtak: Sykkelbodens areal ved UA21-23 økes til dobbel størrelse, og ny og bredere dør installeres.

24 24 Bjørnsletta Boligsameie Styrets forslag til vedtak: Styret støtter det innkomne forslaget dersom det gis tillatelse fra Plan- og bygningsetaten, og i samsvar med etatens tilrådning. Forutsetningen er at kostnadene dekkes over sameiets ordinære driftsbudsjett i Forslag 3 Oppsett av gjerde mot Ullern alle fra parkeringsplass til øvre del av tomt Fra Mari Nygaard og Henrik Havnå, UA23 «Til årsmøte For å kunne ivareta og utnytte grøntarealene bedre, foreslår vi at det settes opp et gjerde langs boligsameiets eiendom mot Ullern alle. Et gjerde vil ramme inn området, gjøre det tryggere for barn, samt øke ønsket om å utnytte arealene. Vi ber om at styret innhenter tilbud/alternativer som kan legges frem og stemmes over på årsmøte i 2018.» Styrets forslag til vedtak: Styret har innhentet pris på hva et gjerde langs UA vil koste sameiet. Det påregnes ca. kr 500,- pr. løpemeter. Dersom det monteres opp et gjerde langs Ullern alle fra «Taxihaugen» til innkjøringen til parkeringsplassen og videre fra søppelanlegget til enden av sameiets tomt mot gangvei over plenen, vil dette koste sameiet totalt ca. kr ,-. Innkjøring til gjesteparkering, gangveier og garasjer blir som i dag. Styret ønsker derfor å komme med tre alternative forslag til årsmøte i denne saken. Alternativ 1: Saken utsettes til etter at den nødvendig rehabilitering i sameiet er gjennomført. Alternativ 2: Sameiet begynner i første omgang med å sette opp gjerde på den øvre delen av eiendommen mot Ullern alle. Dvs. at det settes opp et gjerde fra søppelanlegget til enden av sameiets eiendom. (Mot Åsjordet stasjon). Kostnaden vil da forløpe seg til ca. kr ,-. Alternativ 3: Det settes opp et gjerde langs hele eiendommen mot Ullern alle til en kostnad til ca. kr ,-. Forslag 4 Varmekabler på gangvei Fra Jack Skrolsvik, UA17 På sameiets Årsmøte 5. april 2016 ble følgende vedtak fattet: «Styret får i oppdrag å innhente anbud for montering/nedgraving av varmekabler fra UA 21/23 og til bakdør garasje UA 19, på gangvei fra UA 17 og ned til garasje UA 15 samt tilsvarende og nødvendig opplegg frem til søppelanlegget. Styret innhenter det beste tilbudet, og igangsetter montering av varmekabler og asfaltering som beskrevet over.» Pr er gangveiene i sameiet fortsatt uten varmekabler, bortsett fra de gamle ved garasjen i nr. 15. Styret har altså ikke fulgt opp årsmøtets vedtak fra I år har det igjen vært en vinter med store utfordringer for gående i vårt sameie. Risikoen for alvorlige fall- og bruddskader er stor. Vi har bistått hverandre på best mulig måte ved kasting av søppel og hjelp til og fra taxi. Henting av egen bil for oss som er tildelt garasjeplass i annet garasjehus enn under der vi selv bor, er til tider også forbundet med stor risiko. Det er derfor høyst påkrevet å etablere snø- og isfrie soner på de delene av gangveiene som har helling.

25 25 Bjørnsletta Boligsameie Jack Skrolsvik etterlyste saken på årsmøte 6. april 2017, og oppfattet å få medhold fra møteleder om at det foreligger et bindende vedtak i saken fra årsmøtet 5. april Dette ble likevel ikke tatt med i protokollen fra årsmøtet Vi tillater oss derfor å følge opp saken på nytt. Mange sameiere står bak denne saken. Forslag til vedtak: Styret må snarest iverksette årsmøtevedtaket av 5. april 2016 om varmekabler. Fotoene er fra Ullernskogen Boligsameie. De viser hvordan de har ordnet dette i områder med helling. Styrets forslag til vedtak: Styret har behandlet saken og vedtatt at dette ikke gjennomføres. Begrunnelsen er tilbakemeldinger fra fagfolk om at de ikke anbefaler løsningen. Årsaken er at ved bruk av varmekabler i henhold til «vedtak» vil gi en stor issvull på parkeringsplassen mot bygg UA15, fra bommen og frem til søppelanlegget. (Ref. vinterens issvull for innkjøring port i UA15). Dette vil vanskeliggjøre en forsvarlig bruk av parkeringsplassen, og for innkjøring til gangveien. Imidlertid vil styret, i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet, på nytt gjøre undersøkelser om hvordan vi best kan løse problemet med glatte partier på gangveiene.

26 26 Bjørnsletta Boligsameie Forslag 5 Vedtekter for Valgkomiteen Fra styret I henhold til dagens vedtekter har sameiet ingen egen instruks for valgkomiteen. I den forbindelse har styret sett litt på hva andre sameier gjør, og det viser seg at de fleste har egen instruks for denne komiteen. Styret foreslår derfor at det innføres en egen i Vedtektene som heter: Valgkomite. Forslag til instruks presenteres nedenfor. x Valgkomite 1. Valgkomiteen velges for ett år av gangen, og skal bestå av to personer og et varamedlem, som velges av årsmøtet. 2. Valgkomiteens oppgave er å utarbeide forslag til nytt styre og valgkomite i forkant av hvert årsmøte etter følgende retningslinjer: De som blir foreslått skal være engasjerte og godt kvalifiserte til oppgaven. Det tilstrebes kjønnsmessig balanse. Styret skal kunne samarbeide godt. 3. Ved forslag til nytt styre skal valgkomiteen ta hensyn både til at styret får en viss kontinuitet, og at det skjer en gradvis fornyelse. 4. Før forslaget utarbeides skal valgkomiteen: Kontakte det eksisterende styret og forhøre seg om hvem som er interessert i gjenvalg. Sende ut en generell henvendelse til alle eierne og forhøre seg om hvem som er interessert i styreverv. Henvise til vedtektene. 5. Alle sameierne har rett til å sende inn begrunnete forslag til valgkomiteen med forslag om hvem de gjerne ser som styremedlemmer. 6. Valgkomiteen anbefales å kontakte den man ønsker å innstille som leder, og forhøre seg om hvilke andre personer vedkommende kan tenke seg å ha med i styret. 7. Valgkomiteen er ikke forpliktet til å foreslå kandidater ut fra andre eieres eller sittende styres ønsker, men står fritt til å utarbeide sitt forslag ut fra kriteriene oppgitt i punkt 2, helt uavhengig av tilbakemeldinger. 8. Ingen kan innstilles som kandidat til styret uten å ha blitt forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervet. 9. Valgkomiteens innstilling skal være klar tidlig nok til at den kan sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet. 10. Et medlem av valgkomiteen som selv stiller til et styreverv, skal fratre i sitt verv i valgkomiteen i det han/hun kunngjør sitt kandidatur. Styrets forslag til vedtak: Styrets forlag til vedlagte instruks for valgkomiteen i sameiet godkjennes, og integreres i dagens Vedtekter.

27 27 Bjørnsletta Boligsameie Forslag 6 Ordensregler for Garasjeanleggene Fra styret Styret foreslår at det opprettes egne retningslinjer for bruk av garasjeanlegget da vi nå erfarer at garasjen blir brukt til alt fra smørebod, møbellager, bilverksted, lager for materialer, lagring av containere etc. Styret er av den formening at det i dagens Husordensregler ikke fremkommer tydelig nok hva som ikke er akseptabel bruk av garasjeanlegget. Styret foreslår derfor at det innføres et eget punkt i Husordensreglene som kalles Ordensregler for garasjeanleggene. Styret har innhentet sin innstilling og forslag til ordensregler fra andre sameier, som tidligere også hadde den samme problematikken som vi nå har. Ordensregler for Garasjeanleggene BJØRNSLETTA BOLIGSAMEIE 1. Alle har et ansvar for å bidra til at uvedkommende ikke slippes inn i garasjene. Alle som benytter garasjene plikter å påse at porten lukkes før man kjører videre. Det skal tas hensyn og holdes lav fart i garasjeanlegget. 2. Garasjeportene kan kun åpnes ved hjelp av tildelt mobiltelefonnummer, eller utlevert nøkkelbrikke. 3. Garasjeplassen er tinglyst på leiligheten. I henhold til vedtektene må garasjeplass følge med ved salg eller utleie av leilighet. 4. Det er ikke tillatt å kle inn hele eller deler av garasjeplassen eller tilhørende bod. 5. Utførelse av reparasjoner, brannfarlig arbeid, vasking og/eller lakkering av bil, mc, sykler, eller lignende er forbudt. 6. Det er forbudt å lagre brannfarlige væsker/materialer i garasjen. 7. Kjøretøy skal hensettes innenfor eiers oppmerkede plass av hensyn til naboene. 8. Det er kun de som disponerer en parkeringsplass som kan parkere kjøretøy i garasjen. Parkering skal kun skje på respektive oppmerkede plasser. 9. Den enkelte garasjeplasseier/bileier plikter å fjerne oljesøl og annen forurensing/søl fra garasjeplassen og tilhørende vegger. 10. Den enkelte garasjeplasseier plikter å utbedre skader på bod/vegg på egen garasjeplass. 11. Det er kun lov å lagre sykkel, kajakk og ski-boks på parkeringsplassen så lenge det lagres godt innenfor eiers oppmerkede plass, ikke er til sjenanse for andre og eier fremdeles får plass til hele bilen innenfor den oppmerkede plassen. Lagring av eiendeler (ikke brennbart) på parkeringsplass skal avklares med eier av tilstøtende plasser. 12. Det er ikke lov til å feste eller henge opp gjenstander i eksisterende anlegg (rørføringer og lignende). Det er heller ikke anledning til å bore hull eller montere opphengsløsninger i tak. 13. Fellesarealer i garasjene skal ikke benyttes til lagring av private eiendeler eller søppel. 14. Oppdages alvorlige feil og mangler ved garasjeanlegget, garasjeporten eller dører skal styret varsles umiddelbart.

28 28 Bjørnsletta Boligsameie 15. Ved varslet felles rengjøring, vedlikehold eller oppgradering av garasjeanlegget plikter den enkelte å rydde sin p-plass, fjerne sitt kjøretøy og etterkomme øvrige orienteringer fra styret. Dersom pålegg i denne anledning ikke etterkommes, vil styret forestå rydding for eiers regning. 16. Beboere som ønsker å disponere elbil/hybrid-kjøretøy på egen garasjeplass plikter å melde fra til styret om det. Ved lading av kjøretøy skal sameiets felles tekniske opplegg benyttes. 17. Bjørnsletta boligsameie har installert et system fra Salto for lading av elbil/hybrid kjøretøy med tre koplingspunkter plassert ved oppgangene UA7/13/17. Basert på den strømkapasiteten sameiet har i dag er det totalt mulig med 48 separate ladestasjoner. Systemet er en smartløsning som til enhver tid fordeler kapasiteten som er til rådighet ut til de ulike ladestasjonene. 18. Alle ladepunkter for elbil/hybridkjøretøy skal utstyres med egen måler og bestiller/bruker skal faktureres av sameiet for tilkopling til anlegget (engangsavgift pr på kr 4000,-). Oppmontering av ladepunkt faktureres direkte fra leverandør. Avregning av eget forbruk gjøres en gang pr. år av styret og utfaktureres til bruker. Det er forbudt å lade elbil/hybrid kjøretøy på det tidligere elektrisk anlegg i garasjeanlegget. 19. Det gis ikke anledning til å trekke individuelle strøm/ledningsopplegg med egen måler fra boenhetene/leilighetene ned til parkeringsanlegget. 20. Eksisterende stikkontakter i garasjeanlegget skal kun benyttes til støvsuging av bil, motorvarmer, lys i bod osv. Styrets forslag til vedtak: Styrets forlag til vedlagte Ordensregler for garasjeanleggene i sameiet godkjennes, og settes inn som et eget punkt i dagens eksisterende Husordensregler. Forslag 7 Fjerning av tuntre utenfor UA11/13/15 Fra Kari og Rolf Øien, UA13 Saken om å beskjære treet ble tatt opp på årsmøte i Vedtaket fra møte var: «Det ble vedtatt at treet skal fjernes, dersom det ikke kan beskjæres». Beskjæringen som ble foretatt har ikke gjort noe med høyden på treet så det ruver fortsatt rundt tre meter for høyt. Det må vi få gjort noe med. Dette gjelder foran UA13. Forslag til vedtak: Vi ønsker derfor at treet fjernes og erstattes med et nytt tre snarest mulig. Styrets kommentar: Fagfolk har i henhold til vedtaket på forrige årsmøte gjennomført en beskjæring av det aktuelle treet og tilsvarende trær på eiendommen. Det er gjort avtale om jevnlig beskjæring og vedlikehold av nevnte trær.

29 29 Bjørnsletta Boligsameie Forslag 8 Løsning for å holde sluk utenfor UA9 åpent gjennom vinteren Fra Inger-Lise Etholm, UA7 Kan styret komme med et forslag til en løsning slik at man kan holde sluket utenfor UA 9 åpent gjennom vinteren. Dersom sluket ikke holdes åpent, så får man et stort problem når snøen begynner å smelte om våren. Pga. at solen ikke står høyt nok, tar det veldig lang tid før snø og is smelter på gangveien mellom UA5 og UA15. Når noe is og snø smelter, renner ikke vannet bort. Istedenfor fryser det til om natten. Det medfører at man i en periode får vekselsvis en megastor vanndam og vekselsvis klink is på gangveien mellom UA9 og UA11. Avhengig av hvor snørik vinteren ar vært, er det i flere uker til dels farlig glatt is og til dels umulig å gå tørrskodd på gangveien. Dette kan kanskje løses på flere måter: Legge varmekabel over gangveien bort til sluket, flytte luket ut på gangveien, lager bedre rutiner og instrukser for brøytemannskap/vaktmester. Forslag til vedtak: a. Legge varmekabel over gangveien bort til sluket b. Flytt sluket ut på gangveien c. Utarbeid bedre rutiner/instrukser for brøytemannskap/vaktmester Styrets kommentar: Styrets støtter punkt c.

30 30 Bjørnsletta Boligsameie 6. VALG AV TILLITSVALGTE Følgende funksjoner/personer er på valg Leder Mona Flemmen Styremedlem Lars-Henrik Evjan Styremedlem Bente Cook (trekker seg etter ett år nytt styremedlem inn for ett år) Varamedlem Sigrid R. Skrolsvik Valgkomiteen innstiller følgende personer til å sitte i styret A. Som styreleder foreslås Mona Flemmen, UA15 for 2 år B. Som styremedlemmer foreslås Lars-Henrik Evjan, UA23 for 2 år Erik Berentzen, UA19 for 1 år (erstatter resterende tid BC) alternativt 2 år C. Som varamedlem for 1 år foreslås: Svein Haddeland, UA13 Som valgkomité for 1 år foreslås: Ola Robøle, UA17 XX Dersom valgkomiteens forslag blir vedtatt blir styrets sammensetning følgende Leder Mona Flemmen, UA Styremedlem Lars-Henrik Evjan, UA Styremedlem Dag Andersen, UA Styremedlem Erik Berentzen, UA /20 Varamedlem Svein Haddeland, UA Oslo, februar 2018 Valgkomiteen for Bjørnsletta Boligsameie Ola Robøle (sign) Erik Berentzen (sign)

31 31 Bjørnsletta Boligsameie Orientering om sameiets drift Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING (35704) med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på bredbånd og digital- TV dersom sameiets har inngått en kollektiv avtale. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon , eller deres hjemmeside

1 Bjørnsletta Boligsameie

1 Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Bjørnsletta Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til årsmøte, 24. april 2018 kl. 18:00 på Lommedalen eldresenter. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei 3 Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Valgt for Leder Tommie Antonsen Bertrand Narvesens Vei 27

Detaljer

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Velkommen til årsmøte, torsdag 5. april 2018 kl. 18.00 i Pilestredet 68, fjerde etasje til venstre. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE 1 Risenga Terrasse og Tunet SE Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til årsmøte, mandag 9 april 2018 kl kl 1800 på Frydenberg skole Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 2 Sameiet Langarinden Park Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Sameiet Langarinden Park avholdes 21, mars 2019 kl. 19.00 i Kyrkjekrinsen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172 LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR. 885 234 992, KUNDENR. 6172 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet

Detaljer

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Velkommen til årsmøte, Torsdag 26. April 2018 kl. 1900 i Grendehuset Villenga Hageby. Innkallingen inneholder driftsforeningens årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen i

Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen i Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl. 18.30 hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8

Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8 1 Eierseksjonssameiet Verkstedalleen 8 Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE SAMEIET PARKVEIEN 15 TORSDAG, 7. JUNI 2018 KL. 18.00 STED: Norian Regnskap AS Rosenkrantz Gate 16 NORIAN Regnskap AS Rosenkrantz gate 16 Postboks 1095 Sentrum 0104 Oslo

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie

Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie Velkommen til årsmøte, torsdag 25 april 2019 kl. 19:00 i Valhallveien 24C. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til årsmøte, onsdag 21. mars 2018 kl. 18.00 på Gamlebyen Skole. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til årsmøte, onsdag 20. mars 2019 kl. 17:00 i møterom i bodanlegget. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Velkommen til generalforsamling onsdag 5. april 2017 kl. 18:30 i Eventyrlia Barnehage. Innkallingen inneholder huseierforeningens årsberetning og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 05. april 2018 kl. 18.00 i Artillerigården, gamlebyen i Fredrikstad. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport

Detaljer

1 Bjørnsletta Boligsameie

1 Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjørnsletta Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Orretunet Boligsameie

Til seksjonseierne i Orretunet Boligsameie Til seksjonseierne i Orretunet Boligsameie Velkommen til årsmøte, onsdag 5. mars 2018 kl. 18.00 i Møterom på Obs, Sjøskogveien 7 (Vinterbro senter). Oppmøte ved Kafé Bella i 2.etg. Innkallingen inneholder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Langerud sykehjem. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til seksjonseierne i Banktorget Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Banktorget Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Banktorget Eierseksjonssameie Velkommen til årsmøte, mandag 27.05.2019 kl. 18:00 i Folkets Hus Strømsveien 61. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Askergata 2

Til seksjonseierne i Sameiet Askergata 2 Til seksjonseierne i Sameiet Askergata 2 Velkommen til sameiermøte onsdag 5. april 2017 kl. 18.00 i Lilleborg Kirke, Oskar Braatens gate 35. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13

Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13 Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Resultatregnskap for 2018 SAMEIET ØSTGAARDGT

Resultatregnskap for 2018 SAMEIET ØSTGAARDGT Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Fakturerte fellesutgifter 778 236 755 262 Fakturerte fyringsutgifter 599 880 599 880 Innkalling kapital 600 028 0 Annen driftsinntekt 40 300 5 000 Sum driftsinntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Etterstadkroken Garasjelag

Til seksjonseierne i Etterstadkroken Garasjelag Til seksjonseierne i Etterstadkroken Garasjelag Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Heimdalsgata 3-9

Til seksjonseierne i Sameiet Heimdalsgata 3-9 1 Sameiet Heimdalsgata 3-9 Til seksjonseierne i Sameiet Heimdalsgata 3-9 Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18:00 på Radisson BLU Hotel Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

5031 Sameiet Elvelunden

5031 Sameiet Elvelunden RESULTAT RESULTAT Note Regnskap Inntekter 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Innkrevde felleskostnader 1 3 050 941 3 554 856 2 939 458 2 887 822 Andre inntekter 2 22 179 2 250 0 0 Sum inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte torsdag 14. april 2016 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Furukollen Boligsameie

Til seksjonseierne i Furukollen Boligsameie Til seksjonseierne i Furukollen Boligsameie Velkommen til årsmøte, onsdag 4. april 2018 kl. 20.00 i Grendehuset. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, onsdag 21. mars 2018 kl. 20.00 hos OBOS, Storgt. 20, Tønsberg. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Velkommen til generalforsamling, torsdag 3.mai 2018 kl. 18:00 på Hammersborg torg 1 (OBOS). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer